Đề tài "Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã Long Đức"

Chia sẻ: nguyenthimyxuyen

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Thành phố Trà Vinh nói chung và xã Long Đức nói riêng có nhiều biến chuyển tích cực, đời sống kinh tế xã hội ngày mở rộng nâng cao, năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa được nâng lên.Đóng góp của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố trong sự phát triển chung này là rất đáng kể, với vai trò là “người đi vay” và “người cho vay”...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài "Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã Long Đức"

Trang 0
TÀI: "Phân tích ho t ng tín d ng t i qu
tín d ng nhân dân xã Long c"
GVHD : NGUY N TH C M LOAN
SVTH : PH M VŨ KHOAGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 1
M C L C
PH N M U ......................................................................................... 4
1.S c n thi t c a tài ............................................................................. 4

2. M c tiêu nghiên c u ............................................................................... 5
3. Phương pháp nghiên c u ....................................................................... 5
4. i tư ng và ph m vi nghiên c u.......................................................... 5
5. Th i gian nghiên c u.............................................................................. 6
6. K t c u c a bài báo cáo.......................................................................... 6
7. Nh ng óng góp cơ b n c a bài báo cáo ............................................... 6
PH N N I DUNG ..................................................................................... 7
Chương 1: Cơ s lý lu n ............................................................................ 7
1.1-Khái ni m v ho t ng huy ng v n c a các t ch c tín d ng....... 7
1.2-Khái quát v tín d ng .......................................................................... 8

1.2.1- Khái ni m ................................................................................................... 8
1.2.2- Ch c năng và vai trò c a tín d ng............................................................ 9
1.2.3. Nguyên t c cho vay .................................................................................. 10
1.2.4. i u ki n cho vay ..................................................................................... 10
1.2.5. Th t c và h sơ cho vay ......................................................................... 11
1.2.6. phương th c cho vay ............................................................................... 11
1.2.7. Th i h n cho vay ...................................................................................... 11
1.2.8. M c cho vay ............................................................................................. 11
1.3. Qu tín d ng nhân dân ..................................................................... 12
1.3.1.Tính ch t và m c tiêu ho t ng c a qu tín d ng nhân dân ................ 12
1.3.2. Nguyên t c t ch c................................................................................... 12
1.3.3. Các ho t ng c a qu tín d ng nhân dân ............................................. 12
1.3.4. Các s n ph m và d ch v c a qu tín d ng nhân dân............................ 13
1.3.5. S c n thi t c a tín d ng nhân dân trong n n kinh t ........................... 15
1.4- M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng huy ng v n............ 16


GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 2
1.4.1- T tr ng các lo i ti n g i......................................................................... 16
1.4.2- V n huy ng trên t ng ngu n v n ho t ng ....................................... 16
1.5 - M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng ................... 16
1.5.1. T l V n huy ng .................................................................................. 16
1.5.2. T ng dư n trên ngu n v n huy ng..................................................... 17
1.5.3. T ng dư n trên t ng ngu n v n............................................................. 17
1.5.4. H s thu n ............................................................................................. 17
1.5.5. N quá h n trên t ng dư n .................................................................... 17
1.5.6. Vòng quay v n tín d ng........................................................................... 17
1.5.7. V n huy ng trên dư n cho vay ........................................................... 18
1.5.8. T su t l i nhu n ..................................................................................... 18
Chương 2: Phân tích, ánh giá và nh ng bi n pháp m r ng, nâng cao
hi u qu ho t ng kinh doanh ............................................................... 19
2.1- Gi i thi u v qu tín d ng nhân dân xã Long c ......................... 19
2.1.1- Gi i thi u sơ lư c v tình hình kinh t - xã h i xã Long c ................ 19
2.1.2- Quá trình hình thành và phát tri n c a qu tín d ng nhân dân xã Long
c
............................................................................................................................ 19
2.1.3- Ch c năng, nhi m v và quy n h n ....................................................... 20
2.1.4- T ch c b máy ....................................................................................... 22
2.1.5- Nh ng thu n l i và khó khan ........................................................ 25
2.1.6- K t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm qua (2005-207) ................. 26
2.2- N i dung phân tích ............................................................................ 28
2.2.1- Phân tích tình hình huy ng v n ........................................................... 28
2.2.2- Phân tích ho t ng cho vay v n ............................................................ 30
2.2.2.1- Tình hình cho vay trong 3 năm qua 2005-2007 ................................... 30
2.2.2.2. Tình hình cho vay trung h n và ng n h n ........................................... 31
2.2.2.3. Tình hình cho vay theo ngành .............................................................. 31
2.2.2.5. ánh giá tình hình ho t ng ............................................................... 32GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 3
2.2.3- ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm qua .................... 33
2.2.4- Phương hư ng ho t ng trong năm 2008 ............................................. 34
2.2.5- Nh ng bi n pháp m r ng, nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh . 35
2.2.5.1- Nh ng t n t i và nguyên nhân ............................................................. 35
2.2.5.2- Nh ng bi n pháp .................................................................................. 35
Chương 3: K t lu n và ki n ngh ............................................................. 36
3.1- K t lu n ............................................................................................. 36
3.2- Ki n ngh ............................................................................................ 36
3.2.1- i v i qu tín d ng nhân dân xã Long c ......................................... 36
3.2.2- i v i nhà trư ng .................................................................................. 37
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ................................................. 38
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 4
PH N M U

1. S c n thi t c a tài.
Trong nh ng năm g n ây, n n kinh t Thành ph Trà Vinh nói chung và xã
Long c nói riêng có nhi u bi n chuy n tích c c, i s ng kinh t xã h i ngày m
r ng nâng cao, năng l c s n xu t, kinh doanh và s c c nh tranh c a hàng hóa ư c
nâng lên. óng góp c a h th ng qu tín d ng nhân dân trên a bàn Thành ph
trong s phát tri n chung này là r t áng k , v i vai trò là “ngư i i vay” và “ngư i
cho vay” h th ng qu tín d ng nhân dân ã có nh ng thay i tích c c phù h p v i
tình hình th c ti n, c g ng ưa v n vào lưu thông nh m ngày càng làm ra nhi u
c a c i cho xã h i và thúc y n n kinh t không ng ng phát tri n. h th ng qu tín
d ng nhân dân nói chung và qu tín d ng nhân dân xã Long c nói riêng ã có
nh ng thu n l i cơ b n t các cơ ch chính sách m i c a nhà nư c v cho vay, b o
lãnh, x lý r i ro, qu n lý lãi su t. Nh ng cơ ch này góp ph n tháo g nh ng khó
khăn, vư ng m c c a các doanh nghi p, h s n xu t kinh doanh vay v n, lành
m nh hóa th trư ng tài chính, ưa ho t ng c a qu tín d ng nhân dân t ng bư c
x ng áng v i vai trò c a mình.
Bên c nh nh ng thu n l i, công tác u tư m r ng tín d ng trong th i gian
qua g p không ít nh ng khó khăn, ó là s c nh tranh c a các ngân hàng thương
m i i v i các qu tín d ng nhân dân ngày càng gay g t. Nh ng năm g n ây ho t
ng kinh doanh c a qu tín d ng nhân dân Long c t hi u qu nhưng chưa
cao. ho t ng tín d ng ngày càng t hi u qu cao hơn, h n ch th p nh t các
r i ro tín d ng, qu tín d ng nhân dân xã Long c cũng r t quan tâm n vi c
nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng c a mình. Nâng cao hi u qu ho t ng i u
ó có ý nghĩa bao hàm c vi c nâng cao nâng l c ho t ng trong quá trình c nh
tranh và h i nh p. Xu t phát t tình hình trên, ư c s hư ng d n t n tình c a cô
Nguy n Th C m Loan, em ã ch n tài “Phân tích ho t ng tín d ng t i qu
tín d ng nhân dân xã Long c” làm báo cáo th c t p t t nghi p.
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 5
2. M c tiêu nghiên c u:
. t ư c m c tiêu và chi n lư c huy ng c a ngành trong th i bi u kinh
t th trư ng có s c nh tranh quy t li t c a các ngân hàng thương m i và các qu
tín d ng khác trên a bàn em s nghiên c u làm sáng t các m c tiêu sau:
- T ng quan v tín d ng và m t s v n v ho t ng tín d ng
- Phân tích, ánh giá v th c tr ng ho t ng tín d ng c a qu tín d ng nhân
dân xã Long c, n u ho t ng tín d ng chưa t hi u qu cao thì s tìm ra
nguyên nhân.
- ưa ra ư c nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng
t i qu tín d ng nhân dân xã Long c phù h p v i th c tr ng ho t ng tín d ng
và i u ki n phát tri n kinh t c a a phương.
3. Phương pháp nghiên c u:
- Phương pháp thu th p s li u:
S li u thu th p t tài li u c a cơ quan th c t p, t các b ng báo cáo quy t
toán, b ng t ng k t tài s n, tình hình th c t t i ngân hàng và các tài li u khác có
liên quan, t t p chí, ph ng v n ngư i tr c ti p th c hi n nghi p v cho vay, k
toán và ki m soát t i qu tín d ng nhân dân xã Long c
- Phương pháp phân tích s li u:
S d ng phương pháp i chi u so sánh gi a các s li u, ch tiêu gi a các
th i kỳ, phân tích bi u .T tc u d a trên cơ s các ki n th c ã h c trư ng
và s li u th c t qu tín d ng nhân dân xã Long c.

.4. i tư ng và ph m vi nghiên c u:

- i tư ng nghiên c u c a bài báo cáo là ho t ng tín d ng c a qu tín
d ng nhân dân xã Long c.
- Ph m vi nghiên c u c a bài báo cáo bao quát tình hình kinh t - xã h i c a
xã Long c, ho t ng kinh doanh c a qu tín d ng nhân dân Long c trong các
năm: 2007-2008-2009.
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 6
5. Th i gian nghiên c u:
S li u s d ng trong tài t năm 2005 n năm 2007.
Th i gian th c hi n tài: 6 tu n, k t ngày 26 tháng 05 n ngày 07 tháng
06 năm 2010
6. K t c u c a bài báo cáo:
Do quá trình th i gian th c t p có h n so v i th i gian ã h c và do h n ch
kh năng c a b n thân nên em không th nghiên c u h t ư c t t c các nghi p v
c a qu tín d ng. Trong i u ki n cho phép cũng như ho t ng kinh t c a qu tín
d ng nên em ch t p trung vào nh ng v n th t s c n thi t liên quan n ho t
ng tìn d ng. N i dung c a khoá lu n g m 3 ph n:
- Chương 1: Lý lu n t ng quan v tín d ng.
- Chương 2: Th c tr ng ho t ng tín d ng t i qu tín d ng nhân dân xã
Long c.
- Chương 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng t i qu tín d ng
nhân dân xã Long c.
7. Nh ng óng góp cơ b n c a bài báo cáo:
V i th c tr ng tình hình ho t ng tín d ng hi u qu chưa cao và nguyên
nhân d n n nh ng k t qu này, ng th i căn c vào di n bi n tình hình m i
trong th i gian s p t i, nh ng gi i pháp ưa ra góp ph n vào vi c t ng bư c hoàn
thi n ho t ng tín d ng c a qu tín d ng nhân dân xã Long c.
Do th i gian và kh năng nghiên c u c a b n thân còn h n ch , bài báo cáo
chưa th c ph t n các khía c nh c a v n và còn nhi u sơ sót nh t nh, các
gi i pháp ưa ra chưa y và mang tính ch quan, r t mong ư c s óng góp ý
ki n c a Quý Th y, Cô bài báo cáo ư c hoàn thi n và mang tính th c ti n cao
hơn.
Xin chân thành c m ơn!
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 7
PH N N I DUNG


Chương 1: Cơ s lý lu n
1.1- Khái ni m v ho t ng huy ng v n c a các t ch c tín d ng
Huy ng v n có th ư c xem là m t trong nh ng nghi p v xu t hi n s m
nh t trong ho t ng c a các ngân hàng thương m i. Trong giai o n sơ khai c a
ho t ng ngân hàng, nh ng nghi p v này ch ơn thu n là ho t ng c t gi các
tài s n có giá nh m m c ích m b o an toàn, và lúc này, ngư i ph i tr phí là
ngư i g i ti n ch không ph i là các ngân hàng, các kho n ti n ch ư c xem ơn
thu n là v t ư c kí g i ch hoàn toàn không óng vai trò là ngu n v n i v i các
ngân hàng thương m i, ti n lúc này không ư c xem là ti n t theo úng nghĩa c a
nó, vì không có kh năng luân chuy n, không sinh ra ư c l i nhu n. Khi nhu c u
tín d ng gia tăng, nghi p v ngân hàng phát tri n, v th ób o ngư c, ngân hàng
là ngư i ph i tr phí (lãi su t – giá c c a tín d ng), và ngu n ti n ư c kí g i thay
i vai trò c a nó, tr thành ngu n v n kh d ng và l n nh t c a các ngân hàng
thương m i hi n nay. Chính vì v y, trái ngư c v i quá kh , ngân hàng là ngư i ph i
i nài n khách hàng g i ti n. N u trư c ây, ngân hàng là ngư i b ng trong quan
h này thì hi n nay, h u h t t t c các ngân hàng u có các chính sách, phương
th c lôi kéo ngu n ti n g i này và chính vì v y các phương th c huy ng v n
ngày càng tr nên quan tr ng, phong phú và a d ng hơn. Có th nói, hi n nay, ho t
ng huy ng v n là m t trong nh ng ho t ng h t s c quan tr ng và liên quan
n s s ng còn c a các ngân hàng thương m i.
Trong các giáo trình Lu t Ngân hàng cũng như các văn b n lu t hi n nay u
chưa ưa ra m t khái ni m c th v v n này nhưng thông qua các quy nh c a
pháp lu t cũng cho ta ph n nào hình dung m t cách chính xác nh t n i hàm c a khái
ni m này. C th , t i chương 3 m c 1 Lu t các T ch c tín d ng quy nh 4 hình
th c c a ho t ng huy ng v n:
Nh n ti n g i
Phát hành gi y t có giáGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 8
Vay v n gi a các t ch c tín d ng
Vay v n c a ngân hàng nhà nư c
Có th ưa ra nh nghĩa v huy ng v n như sau: “Ho t ng huy ng
v n c a các ngân hàng thương m i hay các t ch c tài chính, tín d ng là ho t ng
mà trong ó các t ch c này tìm ki m ngu n v n kh d ng t các ch th khác
nh m m b o s v n hành bình thư ng, hi u qu c a b n thân nó theo úng các
quy nh pháp lu t”.
Các ngu n ti n kí g i hay còn g i là các tài s n n c a ngân hàng thương
m i là ngu n v n ch y u trong ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng. Các ngân
hàng trên th gi i tài s n n chi m kho n t 90% - 95% trên t ng s ngu n v n c a
các ngân hàng, i v i các ngân hàng thương m i vi t nam, t l này th p hơn.
Ngu n v n c p 2 ư c hình thành thông qua các thành ph n như:
50% giá tr tăng thêm c a tài s n c nh.
40% giá tr tăng thêm c a các lo i ch ng khoán u tư (k c c phi u u
tư, góp v n)
Trái phi u chuy n i ho c c phi u ưu ãi do t ch c tín d ng phát hành có
kì h n ban u, th i h n còn l i trư c khi chuy n i thành c phi u ph thông t i
thi u là 5 năm;
Các công c khác th a mãn i u ki n có kì h n ban u t i thi u trên 10
năm;
D phòng chung t i a b ng 1,25% t ng tài s n có r i ro.
1.2- Khái quát v tín d ng
1.2.1- Khái ni m
Tín d ng xu t phát t ch La tinh Credium có nghĩa là tin tư ng, tín nhi m,
ti ng Anh g i là Credic.
Tín d ng là quan h vay mư n gi a 2 ch th trong ó m t bên giao ti n
ho c tài s n cho m t bên s d ng trong m t th i gian nh t nh theo nh ng i u
ki n ã th a thu n (th i gian, phương th c thanh toán, lãi su t…) tín d ng th hi n
3 m t cơ b n:GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 9
Có s chuy n giao quy n s d ng 1 lư ng giá tr t ngư i này sang ngư i
khác.
S chuy n giao này mang tính ch t t m th i và có nh ng i u ki n c th .
Khi hoàn l i lư ng giá tr ã chuy n giao cho ngư i s h u ph i kèm theo 1
lư ng giá tr tăng thêm g i là l i t c.
Thi u 1 trong 3 m t trên không còn là ph m trù tín d ng n a hay nói cách
khác i m t quan h ư c g i là tín d ng khi có y 3 m t ã nêu trên.
1.2.2- Ch c năng và vai trò c a tín d ng
* Ch c năng:
- T p trung và phân ph i l i v n i u l .
T p trung và phân ph i l i v n i u l là 2 quá trình th ng nh t trong s v n
hành c a ho t ng tín d ng. ây s có m t c a tín d ng ư c xem như là chi c
c u n i gi a ngu n cung và c u v ngu n v n ti n t trong n n kinh t . nó th hi n
qua 2 m t sau:
khâu t p trung tín d ng là nơi áp ng nhu c u v n cho các doanh nghi p,
các cá nhân và c ngân sách.
- Ti t ki m ti n g i và chi phí lưu thông cho xã h i:
Ho t ng tín d ng góp ph n quan tr ng trong viêc ti t ki m chi phí lưu thông
ư c th hi n qua 3 con ư ng:
Tín d ng t o i u ki n thay th ti n kim lo i b ng phương ti n chi tr khác
như: kỳ phi u, gi y b c ngân hàng, séc….t ó gi m chi phí úc ti n
Tín d ng t o i u ki n ra i c a lo i ti n ghi s (bút t ) thông qua viêc t
ch c thanh toán không dùng ti n m t và thanh toán bù tr l n nhau trong h u h t
các doanh nghi p và cá nhân, ngân hàng. i u này m t m t tr c ti p ti t ki m kh i
lư ng ti n m t c n tham gia vào lưu thông, m t khác s làm giãm b t chi chi phí
b o qu n, c t gi ti n t doanh nghi p và tránh ư c tình hình m t mát xãy ra.
Tín d ng t o i u ki n tăng nhanh t c lưu thông ti n t . ây tín d ng
phát huy ch c năng t p trung và phân ph i l i v n ti n t góp ph n chuy n
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 10
nh ng kho n v n nhàn r i ang tr ng thái n m bên trong xã h i ưa vào chu
chuy n ph c v s n xu t và lưu thông hàng hóa.
* Vai trò:
- Góp ph n thúc y s n xu t phát tri n: nh có tín d ng, các ch th t m
th i thi u v n nhưng có kh năng phát tri n s n xu t kinh doanh có th tìm ư c
ngu n v n tài tr v i giá r (lãi su t th p) t s n xu t kinh doanh có hi u qu .
- Nh có tín d ng nó giúp các ch th t m th i thi u v n nhưng có nhu c u
tiêu dùng s n ph m hàng hóa và có kh năng chi tr cũng có th vay ư c ngu n
v n v i giá r s d ng.nh v y nên s n xu t hàng hóa ư c thúc y phát tri n
c v vi c u tư s n xu t kinh doanh, i m i công ngh và kích thích lưu thông
tiêu th hàng hóa.
- Tín d ng góp ph n làm n nh ti n t , n nh giá c : nh có tín d ng mà
các ho t ng thương m i ngo i thương ư c tài tr trên cơ s óm i mb o
ư c th c hiên 1 cách nhanh chóng và thu n l i trong liên doanh, liên k t gi a các
qu c gia ư c phát tri n.
- Tín d ng còn t o ra cơ ch vi c u tư liên doanh, liên k t gi a các qu c
gia ư c phát tri n trên cơ s ó cũng t o i u ki n cho kinh t i ngo i phát tri n.
1.2.3. Nguyên t c cho vay
H vay ph i m b o th c hi n úng các nguyên t c sau:
S d ng v n vay úng m c ích ã tho thu n trong h p ng tín d ng.
Ph i hoàn tr n vay g c và lãi ti n vay úng h n ã th a thu n trong h p
ng tín d ng
Vi c m b o ti n vay ph i th c hi n theo quy nh c a Chính ph .
1.2.4. i u ki n cho vay
H vay i u ki n sau:
Có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s và trách nhi m dân s
theo qui nh c a pháp lu t
H vay v n ph i có v n t có (bao g m v n b ng ti n, giá tr v t tư, giá tr
ngày công lao ng) và v n t có tham gia vào t ng nhu c u phương án xin vayGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 11
H vay v n ph i có phương án s n xu t kinh doanh kh thi có hi u qu
H vay v n u tiên ph i g i n ngân hàng h sơ xin vay v n bao g m ơn
xin vay v n và ph i cung c p tài li u cho qu tín d ng l p h sơ vay v n d án
s n xu t kinh doanh ơn gi n và kh ư c vay ti n.
H vay v n ph i có tài s n th ch p, c m c ho c ngư i b o lãnh theo qui
nh c a NHNo&PTNT Vi t Nam.
H vay v n ph i ch u s ki m tra, giám sát c a chi nhánh trư c, trong và sau
khi nh n ti n vay, ph i cung c p cho các t ch c s li u c n thi t n vi c vay v n.
1.2.5. Th t c và h sơ cho vay
Ngư i vay v n ph i ti n hành làm y các th t c theo th t như sau:
Làm gi y ngh vay v n D án Báo cáo th m nh
H p ng tín d ng H p ng th ch p Biên b n xác nh n
nh giá tài s n Biên b n xét duy t cho vay.
1.2.6. Phương th c cho vay
G m 2 phương th c là tín ch p và th ch p.
1.2.7. Th i h n cho vay
Vay ng n h n: t 1 n 12 tháng
Vay trung h n: trên 12 tháng n 60 tháng
Vay dài h n: trên 60 tháng
1.2.8. M c cho vay
i v i cho vay ng n h n khách hàng ph i có v n t có t i thi u 20% trong
t ng nhu c u v n. Riêng ơn v Doanh nghi p Nhà nư c ph i có v n t có t i thi u
10% trong t ng nhu c u v n.
i v i cho vay trung – dài h n khách hàng ph i có v n t có t i thi u là
30% trong t ng nhu c u v n.
Riêng cho vay i s ng, khách hàng ph i có v n u tư t i thi u 40%.
i v i khách hàng có uy tín trong quan h vay v n v i qu tín d ng nhân
dân, n u v n t có th p hơn quy nh trên thì thông qua h i ng tín d ng qu tín
d ng nhân dân nơi cho vay xem xét, quy t nh cho phù h p.GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 12
1.3. Qu tín d ng nhân dân
1.3.1.Tính ch t và m c tiêu ho t ng c a qu tín d ng nhân dân
Qu tín d ng nhân dân là lo i hình t ch c tín d ng h p tác theo nguyên t c
t nguy n, t ch , t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, th c hi n m c tiêu
ch y u là tương tr gi a các thành viên, nh m phát huy s c m nh c a t p th và
t ng thành viên giúp nhau th c hi n có hi u qu các ho t ng s n xu t, kinh
doanh, d ch v và c i thi n i s ng. Ho t ng c a qu tín d ng nhân dân ph i b o
m bù p chi phí và có tích lũy phát tri n.
1.3.2. Nguyên t c t ch c
T nguy n: m i cá nhân, h gia ình, pháp nhân và các i tư ng khác có
i u ki n theo quy nh u có th tr thành thành viên qu tín d ng nhân dân.
Thành viên có quy n ra kh i qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a i u l qu
tín d ng nhân dân.
Dân ch , bình ng và công khai: thành viên qu tín d ng nhân dân có quy n
tham gia qu n lý, ki m tra, giám sát qu tín d ng nhân dân và có quy n ngang nhau
trong bi u quy t.
T ch , t ch u trách nhi m và cùng có l i: qu tín d ng nhân dân t ch và
t chi u trách nhi m v l t qu ho t ng knh doanh c a mình, t quy t nh v
phân ph i thu nh p, m b o th c hi n xong nghĩa v n p thu và trang trãi các
kho n l c a qu tín d ng nhân dân , lãi ư c trích m t ph n vào các qu c a qu
tín d ng nhân dân, m t ph n chia theo v n góp và công s c óng góp c a thành
viên, ph n còn l i chia cho thành viên theo m c s dung d ch v c a qu tín
d ng nhân dân .
H p tác và phát tri n c ng ng: thành viên ph i phát huy tinh th n xây
d ng t p th và h p tác v i nhau trong qu tín d ng nhân dân, trong c ng ng và
xã h i, h p tác ra các qu tín d ng nhân dân trong nư c và ngoài nư c theo quy
nh c a pháp lu t.
1.3.3. Các ho t ng c a qu tín d ng nhân dân
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 13
Qu tín d ng nhân dân cơ s cho vay i v i thành viên và các h nghèo
không ph i là thành viên trong a bàn ho t ng c a qu tín d ng nhân dân cơ s .
Vi c cho vay ư c th c hi n theo i u l c a qu tín d ng nhân dân, nhưng
t l dư n cho vay i v i h nghèo so v i t ng dư n không dư c vư t quá t l
do ngân hàng nhà nư c quy nh.
Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c cho vay nh ng khách hàng có gui t i
qu tín d ng nhân dân dư i hình th c c m c s ti n g i do chính qu tín d ng
nhân dân cơ s ó phát hành.
Vi c l p h sơ và th t c cho vay, xét duy t cho vay, áp d ng b o m ti n
vay, ki m tra vi c s d ng ti n vay, ch m d t cho vay, xã lý n , i u ch nh lãi su t
và lưu tr h sơ cho vay c a qu tín d ng nhân dân cơ s ph i th c hi n úng theo
quy nh c a ngân hàng nhà nư c.
Qu tín d ng nhân dân cơ s th c hi n các ho t ng tín d ng khác theo quy
nh c a ngân hàng nhà nư c.
D ch v thanh toán và ngân qu
Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c m tài kho n ti n g i t i ngân hàng nhà
nư c, qu tín d ng nhân dân trung ương và các t ch c tín d ng khác theo quy nh
c a ngân hàng nhà nư c.
Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c th c hi n các d ch v thanh toán và ngân
qu ch y u ph c v các thành viên.
Các ho t ng khác.
Qu tín d ng nhân dân cơ s c dùng v n i u l và qu d tr góp
v n theo quy nh c a ngân hàng nhà nư c.
Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c nh n y thác, làm i lý và th c hi n các
nghi p v khác trong lĩnh v c ho t ng ti n t khi ư c ngân hàng nhà nư c cho
phép.
1.3.4. Các s n ph m và d ch v c a qu tín d ng nhân dân
* Ti n g i
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 14
Qu tín d ng nhân dân cơ s cung c p nhi u lo i ti n g i v i các kỳ h n huy
ng khác nhau cho khách hàng là các t ch c cá nhân và các t ch c tín d ng khác
Ti t ki m không kỳ h n s giúp khách hàng kinh ho t s d ng v n và ti n l i
trong vi c s d ng.
Ti n g i ti t ki m có kỳ h n v i nhi u kỳ h n khác nhau và các hình th c
lãnh lãi su t trư c, lãnh l i cu i kỳ, lãnh lãi hàng tháng, lãnh lãi hàng quý voi
nhi u kỳ h n a d ng giúp khách hàng d dàng l a ch n.
Ti n g i thanh toán cá nhân và t ch c giúp khách hàng thu n ti n trong vi c
thanh toán, chuy n kho n theo nhu c u.
Ti n g i b c thang và ti t ki m b c thang: bao g m các lo i ti n g i b ng
VND và USD. Khách hàng có s dư ti n g i càng nhi u thì s hư ng m c lãi s t
càng cao.
* Cho vay
Qu tín d ng nhân dân cơ s cho vay i v i khách hàng là thành viên qu
tín d ng nhân dân v i các th lo i cho vay ng n h n, trung h n và dài h n.
Cho vay s n xu t kinh doanh i v i khách hàng cá nhân và doanh nghi p:
tài tr v n i v i khách hàng là cá nhân và các thành ph n ho t ng trong các lĩnh
v c t i Vi t Nam nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa và
d ch v .
Cho vay tiêu dùng: tài tr v n cho khách hàng nh m áp ng nhu c u v n,
sinh ho t tiêu dùng như mua s m v t d ng gia ình, óng h c phí, du l ch, cư i h i,
ch a b nh…trên cơ s ngu n thu n t ti n kương, tr c p và các kho n thu h p
pháp khác c a khách hàng.
Cho vay i làm vi c nư c ngoài: tài tr v n nh m h tr khách hàng có
nhu c u i làm vi c có kỳ h n nư c ngoài nhưng không ti n trang tr i chi phí
mua vé máy bay, visa, chi phí ào t o.
Cho vay c m c th ti t ki m: tài tr v n cho khách hàng có s dư tài kho n,
s ti n g i, ch ng ch ti n g i t i qu tín d ng nhân dân trung ương nh m m c ích
kinh doanh ho c tiêu dùng h p pháp.GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 15
Cho vay nông nghi p: tài tr v n cho khách hàng khu v c nông thôn nh m
áp ng nhu c u v n cho s n xu t nông nghi p, các nghành ngh , kinh doanh hàng
hóa d ch v .
Th i h n cho vay a d ng phù h p v i m c ích, kh năng tr n c a khách
hàng:
Vay ng n h n: t 1 n 12 tháng
Vay trung h n: trên 12 tháng n 60 tháng
Vay dài h n: trên 60 tháng
Phương th c vay linh ho t
Tài s n th ch p a d ng: ng s n, b t ng s n, gi y t có giá….
* D ch v chuy n ti n
i lý chuy n ti n t nư c ngoài v Vi t Nam: qu tín d ng nhân dân nh n
chuy n ti n v c a khách hàng ang sinh s ng và làm vi c nư c ngoài cho gư i
than, gia ình Vi t Nam thông qua các công ty ki u h i, công ty chuy n ti n (wester
union, xoom…)
1.3.5. S c n thi t c a tín d ng nhân dân trong n n kinh t
Trong n n kinh t th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c ho t ng tín d ng
c a các t ch c tín d ng óng vai trò h t s c quan tr ng. Nó là c u n i gi a các
doanh nghi p có cơ h i u tư. T nh ng năm th c hi n chính sách m c a n nay
Vi t Nam ã hình thành m t h th ng ngân hàng thương m i qu tín d ng qu c
doanh.
Ngoài ra s t n t i c a nhi u thành ph n kinh t qu c dân và s c n thi t
ph i giúp v m t chính tr c a nhà n ơc òi h i s d ng tín d ng như là m t
công c qu n lý.
Các xí nghi p qu c doanh là nh ng ơn v kinh t cơ s c a Nhà nư c Xã
h i ch nghĩa, th c hi n kinh t theo nguyên t c ho ch toán kinh doanh thì toàn b
ngu n v n cơ b n bao g m v n c nh và v n kưu ng u ư c nhà nư c c p
hoàn thành t t nhi m v c a mình. Th nhưng th c hi n ư c vi c qu n lý và s
d ng ngu n v n m t cách linh ho t và ti t ki m nh t và riêng i v i v n lưu ngGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 16
nhà nư c ch c p m t ph n nhu c u c a doanh nghi p trong quá trình kinh doanh.
i u ó phát huy ư c tác d ng là òn b y kinh t c a c a tín d ng thúc y các
xí nghi p tăng cư ng ý th c trách nhi m trong s n xu t kinh doanh, y m nh s n
xu t kinh doanh t ư c hi u qu cao nh t ng th i ti t ki m nm ct i av
lao ng, v t tư, ti n v n.
1.4- M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng huy ng v n
1.4.1- T tr ng các lo i ti n g i
T tr ng ti n g i không kỳ h n = ti n g i không kỳ h n/t ng ti n g i
T tr ng ti n g i có kỳ h n = ti n g i có kỳ h n/t ng ti n g i
Ch tiêu này giúp ta bi t ư c thành ph n trong t ng s ti n g i bao g m bao
nhiêu ph n trăm ti n g i có kỳ h n và không có kỳ h n.
1.4.2- V n huy ng trên t ng ngu n v n ho t ng
V n huy ng trên v n t có = v n huy ng/ngu n v n
Ch tiêu này cho ta bi t ư c m c ph thu c c a qu tín d ng vào ngu n
v n huy ng
1.5 - M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng
áp ng nhu c u kinh doanh trong cơ ch th trư ng có s qu n lý c a
nhà nư c thì v n là i u ki n c n ph i có cho các ơn v kinh t , nhưng v n t
ra là có bi t s d ng hi u qu hay không còn là m t v n
Vì th t n t i và phát tri nm i doanh nghi p ph i t i a hóa l i nhu n ây là
phương pháp nâng cao hi u qu s d ng v n c a mình. Trên cơ s ó m i bi t
k t qu ho t ng kinh doanh tín d ng có tăng trư ng hay không?.
hi u r k t qu kinh doanh trong lĩnh v c tín d ng có hi u qu hay
không ta ta hãy xem xét các ch tiêu sau:
1.5.1. T l V n huy ng
T l V n huy ng = V n huy ng/ t ng ngu n v n*100
Ch tiêu này r t có ý nghĩa i v i ho t ng kinh doanh tín d ng, nó cho
chung ta bi t ngu n v n c a qu tín d ng có ph thu c nhi u vào ngu n v n vay t
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 17
các t ch c hay không, v i phương châm: “ i vay cho vay” thì v n huy ng
ph i chi m t 80% tr lên so v i t ng ngu n v n.
1.5.2. T ng dư n trên ngu n v n huy ng
T ng dư n trên ngu n v n huy ng = t ng dư n / ngu n v n huy ng
Ch tiêu này cho ta ánh giá ư c hi u qu c a vi c s d ng ngu n v n huy
ng c a qu tín d ng, ch tiêu này càng nh càng t t, n u ch tiêu này quá l n thì
ch ng t công tacvs huy ng v n c a qu tín d ng không t t, ngư c l i ch s này
quá nh s th hi n ư c tính ch ng c a qu tín d ng trong ngu n v n huy ng
không ph thu c vào ngu n v n c a qu tín d ng. Tuy nhiên ch s này cũng không
nên quá nh vì nó th hi n vi c s d ng v n huy ng c a qu tín d ng t hi u qu
không cao, thư ng ch tiêu này t t 70%-90% ư c ánh giá là t t.
1.5.3. T ng dư n trên t ng ngu n v n
T ng dư n trên t ng ngu n v n = t ng dư n /t ng ngu n v n
Ch tiêu này ánh giá m c t p trung v n tín d ng c a qu tín d ng. N u
ch s này cao suy ra ho t ng c a qu tín d ng n nh và hi u qu và ngư c l i
qu tín d ng ang g p khó khăn nh t là trong khâu tìm ki m khách hàng vay v n.
1.5.4. H s thu n
H s thu n = doanh s thu n /doanh s cho vay*100
Bi u hiên kh năng thu n c a khách hàng, h s thu n cao suy ra công tác
thu n ư c bi u hi n t t, rũi ro tín d ng th p
1.5.5. N quá h n trên t ng dư n
N quá h n trên t ng dư n = n quá h n/t ng dư n
ây là ch tiêu quan tr ng nhh t ánh giá ho t ng tín d ng.t l này càng
cao s cho th y ch t lư ng tín d ng thay i theo chi u hư ng x u và ngư c l i.
1.5.6. Vòng quay v n tín d ng
Vòng quay v n tín d ng = doanh s thu n /dư n bình quân*100
Dư n bình quân = (dư n u năm+dư n cu i năm)/2*100
Là ch tiêu ánh giá hi u qu huy ng v n cho vay c a qu tín d ng. Vòng
quay v n càng cao ch ng t ho t ng c a qu tín d ng t ư c càng cao.GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 18
1.5.7. V n huy ng trên dư n cho vay
V n huy ng trên dư n cho vay = v n huy ng/t ng dư n
Ch tiêu này xác nh năng l c c a qu tín d ng, nó cho chúng ta bi t kh
năng huy ng v n c a qu tín d ng cóa áp ng nhu c u vay v n c a khách
hàng không, có bao nhiêu ph n trăm v n huy ng trên t ng dư n .
1.5.8. T su t l i nhu n
T su t l i nhu n = l i nhu n sau thu /v n i u l
T l này cho ta bi t ư c hi u qu s d ng ng v n sinh l i c a m t
doanh nghi p kinh doanh có cao hay không. T l này ph i l n hơn ho c b ng v i
lãi su t ti n g i c a ngân hàng. Thư ng thì t l này t t 15% tr lên thì donh
nghi p ó ư c coi là s d ng ng v n có hi u qu .
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 19
Chương 2: Phân tích, ánh giá và nh ng bi n pháp m r ng, nâng cao
hi u qu ho t ng kinh doanh
2.1- Gi i thi u v qu tín d ng nhân dân xã Long c
2.1.1- Gi i thi u sơ lư c v tình hình kinh t - xã h i xã Long c
Xã Long c là ơn v hành chính tr c thu c Thành ph Trà Vinh, n m ven
con sông C Chiên, v i di n tích t nhiên là 50 km2, t ng dân s là 20000 ngư i,
m t 400 ngư i/m2.có 10 p tr c thu c, phía B c giáp sông C Chiên, bên kia
sông là huy n M Cày Nam t nh B n Tre, phía Nam giáp phư ng 1 và phư ng 4,
phư ng 7 Thành ph Trà Vinh, phía ông giáp xã i Phư c huy n Càng Long,
phía ông giáp xã Hòa Thu n huy n Châu Thành.
Hi n nay v i vi c Th xã Trà Vinh ư c nâng c p thành Thành ph tr c
thu c t nh, ng và chính quy n Thành ph ang ra s c xây d ng Thành ph Trà
Vinh giàu p v i nh ng chính sách phát tri n kinh t toàn di n thì n n kinh t c a
xã Long c cũng ư c hư ng nh ng l i ích l n lao: nơi t khu công nghi p,
c ng…Vì th nh ng năm qua xã Long c ã có nh ng bư c phát tri n v i t c
nhanh chóng, i s ng nhân dân ngày càng ư c c i thi n.
2.1.2- Quá trình hình thành và phát tri n c a qu tín d ng nhân dân xã Long
c
Qu tín d ng nhân dân xã Long c ư c thành l p vào ngày 19 tháng 03
năm 1997 theo quy t inh s 14/NH-GP c a Ngân hàng nhà nư c chi nhánh Trà
Vinh c p ngày 08/03/1997. a ch : p Sa Bình xã Long c, Thành ph Trà Vinh,
t nh Trà Vinh. i n tho i: 0743846087. v i ch c năng và nhi m v là huy ng ti n
g i ti t kiêm và cho thành viên vay v n phát tri n kinh t gia ình. Khi m i
thành l p qu tín d ng (QTD) nhân dân Long c ch có 50 thành viên tham gia
v i s v n i u l 140000000 ng, ho t ng trên m t a bàn nh , kinh t còn
khó khăn, món vay nh l …Bên c nh ó là trình cán b , nhân viên cũng như
phương ti n làm vi c còn h n ch . Nhưng v i s giúp c a ng y, chính quy n
a phương và s n l c c a các thành viên, xây d ng các phương án kinh doanh
phù h p, t ng bư c t o ư c uy tín i v i các thành viên, khách hàng g i ti n vàGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 20
m i t ng l p nhân dân. Sau 14 năm i vào ho t ng qu tín d ng nhân dân Long
c ư c ánh giá là ho t ng có hi u qu cao góp ph n quan tr ng trong s phát
tri n kinh t a phương. K t qu ó chính là nh s ph n u không ng ng c a
toàn th lãnh o và nhân viên.
Hi n nay qu tín d ng nhân dân Long c ã th t s là i m n tin c y c a
các h s n xu t, kinh doanh trên a bàn. T 50 thành viên ban u, nay qu tín
d ng nhân dân long c ã có hơn 1173 thành viên, t ng s v n i u l tăng lên 1
t ng, a bàn ho t ng ư c m r ng g m 8 xã, phư ng: xã Long c, phư ng
1, phư ng 2, phư ng 4, phư ng 7 Thành ph Trà Vinh, xã i Phư c huy n Càng
Long, xã Hòa Thu n và xã Nguy t Hóa huy n Châu Thành. Qu tín d ng cũng ã
xây d ng ư c m t tr s làm vi c khang trang, r ng rãi, áp ng t t nhu c u giao
d ch c a khách hàng.
2.1.3- Ch c năng, nhi m v và quy n h n
* Ch c năng
Qu tín d ng nhân dân Long c là lo i hình kinh t h p tác xã do các thành
viên là th nhân hay pháp nhân t nguy n góp v n l p ra và ho t ng trong linhx
v c ti n t , tín d ng và các d ch v ngân hàng nh m m c ích tương tr t o i u
ki n th c hi n có hi u qu t t hơn trong ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v và
cãi thi n i s ng c a cá thành viên, góp ph n phát tri n kinh t t nư c.
Qu tín d ng có pháp nhân, có v n i u l và có b ng t ng k t tài s n, có
con d u riêng, ho ch toán kinh t c l p, t ch u trách nhi m trư c thành viên và
pháp lu t v ho t ng c a mình.
N i dung ho t ng:
Huy ng ti n g i nhàn r i c a các thành viên
Cho vay ng n h n và trung h n ph c v s n xu t nông nghi p, ti u th công
nghi p và các d ch v khác.
* Nhi m v
Ho t ng kinh doanh theo gi y phép ư c c p, ch p hành các quy nh v
ti n t , tín d ng và các d ch v ngân hàng.GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 21
Th c hi n pháp l nh kinh t th ng kê và ch p hành các ch ki m toán c a
nhà nư c
B o toàn và phát tri n v n huy ng c a qu tín d ng.
Qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n c a nhà nư c giao.
Ch u trách nhi m hoàn tr ti n g i, ti n vay và các kho n n khác úng kỳ
h n. ch u trách nhi m i v i các kho n n và các nghĩa v khác b ng toàn b s
v n và tài s n thu c quy n s h u c a qu tín d ng
N p thu theo pháp theo pháp lu t
Th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a hi p
h i liên minh qu tín d ng nhân dân.
Chăm lo giáo d c- ào t o b i dư ng nâng cao trình cán b công nhân
viên.
Cung c p thông tin m i thành viên tích c c tham gia xây d ng và qu n lý
qu tín d ng.
m b o quy n l i c a các thành viên và th c hi n cam k t kinh t iv i
thành viên
Th c hi n h p ng lao ng, tôn tr ng danh d và nhân ph m c a ngư i lao
ng.
* Quy n h n
Huy ng v n, cho vay v n và th c hi n các d ch v ngân hàng khác theo
gi y phép ho t ng.
Làm d ch v y thác v tài chính, tín d ng cho các t ch c, cá nhân trong và
ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t
Nh n v n tài tr c a nhà nư c và các t ch c tài chính.
Yêu c u ngư i vay cung c p thông tin, tài li u có liên quan n tình hình tài
chính, phương án s n xuát kinh doanh.
ơc quy n tuy n d ng lao ng, ào t o lao ng, l a ch n hình th c tr
lương, khen thư ng và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo
quy nh c a b lu t lao ng.GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 22
ư c quy n k t n p thành viên m i và gi i quy t vi c thành viên tr th ra
kh i qu tín d ng.
Quy t nh phân ph i thu nh p và x lý các kho n l theo quy nh c a pháp
luâtj và i u l .
Ch ng quy n cho vay.
2.1.4- T ch c b máy


I H I THÀNH VIÊN
H I NG QU N TR


BAN TH M NH BAN KI M SOÁT

GIÁM C


PHÓ GIÁM C
T TÍN D NG T K TOÁN NGÂN QU


Sơ 1.1: Cơ c u t ch c c a qu tín d ng nhân dân xã Long c


* i h i thành viên:
M i năm h p m t l n thư ng là ngày t ng k t cu i năm, g m nh ng thành
viên có v n góp l n và có tâm quy t v i qu tín d ng.
T i i h i thư ng niên này s b u ra h i ng qu n tr , giám c, phó giám
c...cho nhi m kỳ t i vào năm sau.
*H i ng qu n tr
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 23
Là cơ quan qu n lý có quy n h n cao nh t, s lư ng thành viên h i ng
qu n tr do i h i thành viên b u ch n g m 5 ngư i có uy tín- o c- ngh
nghi p và ã tr i qua các l p t p hu n ngân hàng nhà nư c chi nhánh Trà Vinh.
H i ng qu n tr h p thư ng kỳ hàng tháng thông qua các v n có liên
quan n ho t ng c a qu tín d ng nhân dân Long c.
* Ch t ch h i ng qu n tr
Ch t ch h i ng qu n tr ch u trách nhi m thư ng tr c t i qu tín d ng
thay m t h i ng qu n tr gi i quy t các c n có liên quan n ho t ng c a qu
tín d ng vư t quá th m quy n c a giám c.
Qu n lý qu tín d ng theo pháp lu t và i u l và ngh quy t i h i thành
viên, ngh quy t c a h i ng qu n tr
Tri u t p và ch trì các cu c h p c a h i ng qu n tr
Phân công và theo gi i các thành viên h i ng qu n tr th c hi n các công
vi c ư c giao.
Giám sát công vi c i u hành c a giám c qu tín d ng.
Ký các văn b n thu c th m quy n c a h i ng qu n tr .
* Ban ki m soát
Là cơ quan giám sát và ki m tra m i ho t ng c a qu tín d ng theo pháp
lu t và i u l qu tín d ng.
Ban ki m soát do i h i thành viên b u ch n tr c ti p g m 3 ngư i.
Trong ó 1 ki m soát trư ng thư ng tr c t i qu tín d ng và i u hành các công
vi c c a ban.
Các thành viên trong ban ki m soát ư c t p hu n nghi p v t i ngân hàng
nhà nư c chi nhánh trà vinh
Nghĩa v và Quy n h n c a ban ki m soát là ki m tra, giám soát các m t
ho t ng c a qu tín d ng theo lu t, vi c ch p hành i u l , n i dung ho t ng
c a qu tín d ng và các ngh quy t c a i h i thành viên, h i ng qu n tr .
Ki m soát vi c ch p hành quy ch v ho t ng kinh doanh
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 24
Ki m tra v tài chính, k toán, phân ph i thu nh p, x lý các kho n l , tình
hình s d ng tài s n, vay v n và các n ch quan tr ng.
Ti p nh n và gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n công vi c c a
qu tín d ng.
Ki m soát viên t i qu tín d ng ph i ký giám nh các ch ng t k toán, n u
phát hi n nh ng hi n tư ng có th làm th t thoát tài s n c a qu tín d ng thì ph i
xu t bi n pháp x lý k p th i.
Các thành viên trong ban ki m soát n u không hoàn thành trách nhi m ư c
giao ph i ch u trách nhi m liên quan n trách nhi m v t ch t v nh ng t n th t tài
s n do mình có l i gây ra cho qu tín d ng.
* Ban th m nh:
Thành ph n g m 3 ngư i: ch t ch h i ng qu n tr làm trư ng ban th m
nh, giám c i u hành là thành viên, phó ch t ch h i ng qu n tr là thành viên.
Ban th m nh có nhi m v xem xét quy t nh cho vay các món vay vư t
th m quy n c a giám c theo quy ch do i u l qu tín d ng quy nh.
Các thành viên trong ban th m nh ph i ch u trách nhi m b i thư ng v v t
ch t và các kho n thi t h i cho vay không thu h i ư c n u là do nguyên nhân ch
quan gây ra.
* Ban i u hành (g m 9 ngư i)
Giám c và Phó giám c do i h i thành viên b u ra trong s thành viên
h i ng qu n tr ã ư c ngân hàng nhà nư c chi nhánh Trà Vinh chu n y, có y
quy n h n và trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t.
T k toán:G m 2 ngư i th c hi n các nghi p v phát sinh hàng ngày như:
gi i ngân, l p các ch ng t thu chi ti n m t và t p h p các ch ng t cân i. Th c
hi n ch k toán, báo cáo theo quy nh, lưu tr toàn b h sơ, s sách và b o
qu n tài s n th ch p c a thành viên vay v n. ng th i th c hi n gi i ch p khi
thành viên ã t t n .
T tín d ng: G m 3 ngư i có nhi m v làm tham mưu cho giám c và ban
th m nh xét duy t h sơ cho vay và ra quy t d nh cho vay i v i thành viên.Ch uGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 25
trách nhi m ki m tra trư c, trong và sau khi khi cho vay. Có trách nhi m thu h i n
khi n h n và ki m tra vi c s d ng v n vay c a khách hàng.
Kho qu : G m 1 ng ơi có trách nhi m thu chi ti n m t hàng ngày t i qu tín
d ng, l p s nh t ký qu riêng, cu i ngày c ng s ki m tra, i chi u kh p úng v i
b ph n k toán nh m phát hi n sai sót k p th i ch nh s a.
Nhân viên b o v 1 ngư i làm nhi m v b o qu n và gi gìn các tài s n c a
qu tín d ng.
2.1.5- Nh ng thu n l i và khó khăn
* Thu n l i:
Thu n l i u tiên chính là có ơc s n l c c a t ng cán b , nhân viên và
thành viên h i ng qu n tr , ban ki m soát và các thành viên c a qu . Bên c nh ó
là s ch o c a giám c ngân hàng nhà nư c chi nhánh Trà Vinh, s h tr c a
c a các phòng nghi p v t ch c tín d ng, thư ng tr c liên minh h p tác xã t nh Trà
Vinh và y ban nhân dân Thành ph Trà Vinh, ng y, y ban nhân dân xã Long
c nhi t tình giúp ã góp ph n tích c c vào s thành công qu tín d ng, giúp
qu ho t ng n nh và an toàn.
Qu tín d ng luôn luôn bi t cách phát huy và kh c ph c ưu như c iêmt c a
năm trư c ph n u t ư c nhũng thành qu trong năm ti p theo. Bên c nh ó
h i ng qu n tr ã t o i u ki n thu n l i cho cán b , nhân viên i t p hu n và
h c t p kinh nghi m t các qu tín d ng khác t ó trình chuyên môn nghi p v
t ng bư c ư c nâng lên.
S tín nhi m c a khách hàng i v i qu tín d ng ngày càng cao t ó
ngu n v n huy ng luôn n nh và tăng lên, kh năng áp ng nhu c u m
r ng tín d ng và chi trã ti n g i cho khách hàng
Cơ ch chính sách ho t ng ngày càng thông thoáng, phù h p v i cơ ch th
trư ng nhưng v n m b o an toàn giúp qu tín d ng phát huy quy n t ch c a
mình t ng bư c vươn lên.
Sau khi Th xã Trà Vinh ư c Th tư ng chính ph công nh n là Thành ph
thu c t nh, quy mô khu công nghi p Long c ngày càng m r ng, n n kinh tGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 26
trong a bàn ho t ng ang có nh ng chuy n bi n tích c c…s là cơ h i thu n l i
qu tín dung có th phát tri n m nh và b n v ng trong tương.
* Khó khăn:
Do lãi su t huy ng và cho vay bi n ng liên t c, tính c nh tranh gay g t
c a các t ch c tín d ng và ngân hàng thương m i trên a bàn thành ph trà vinh,
s kh ng ch a bàn ho t ng c a Ngân hàng nhà n ơc ã t o s b t l i cho qu
tín d ng c nh tranh và phát tri n
Công tác thu h i n ưa qua thi hành án x lý còn ch m và thi u kiên quy t
t ó làm nh hư ng n ho t ng kinh doanh c a qu tín d ng.
N quá h n còn m c cao và chưa có bi n pháp c th gi i quy t nên làm
m t i l i nhu n l n và làm nh hư ng n thu nh p c a qu tín d ng
Các ngân hàng thương m i v i ti m l c tài chính m nh ã ua nhau tăng lãi
su t v i nhi u hình th c khác nhau thu hút khách hàng. Riêng qu tín d ng ph i
ch u áp l c t ngu n v n huy ng và ngu n v n vay c a qu tín d ng trung ương
hay các qu tín d ng khác v i lãi su t u vào tăng cao trong khi lãi su t cho vay ra
b kh ng ch , có khi qu tín d ng chi cho vay ra n nh ho t ng nhưng không
có l i nhuân, t ó làm h n ch ho t ng kinh doanh và nh hư ng l n nl i
nhu n.
2.1.6- K t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm qua (2005-2007)
T năm 2005 n 2007 nhìn chung qu tín d ng ã t ư c nh ng k t qu
tương i kh quan nhưng chưa cao còn m c h n ch do nh ng năm này xã Long
c ph i ch u nh hư ng t nh ng y u t khách quan nên làm nh hư ng n i
s ng, kinh t c a nhân dân.
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 27
B ng 1.1: K t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm (2005-2007)
Ch tiêu năm So sánh So sánh 2007 và
2006 và 2005 2006
2005 2006 2007 S ti n % S ti n %
T ng thu nh p 1185 1533 2728 348 29,4% 1195 78%
T ng chi phí 914 1233 2419 319 34,9% 1186 96%
L i nhu n 271 300 309 29 10,7% 9 3%


Qua b ng s li u trên ta th y ư c t ng thu nh p c a qu tín d ng hàng năm
u tăng, năm 2006 tăng 29,4% so v i năm 2005 và năm 2007 tăng n 78% so v i
2006 vì lý do năm 2007 qu tín d ng nhân dân xã Long c tăng ngu n v n cho
nhân vay kh c ph c h u qu c a cơn b o s 9 và d ch b nh vàng lùn, lùn xoán lá
di n ra trong năm 2006. ng th i cũng m r ng a bàn ho t ng thêm 2 xã.
Theo ó chi phí hàng năm cũng tăng theo c th là năm 2006 tăng 34,9% so v i
năm 2006 và năm 2007 tăng n 96% so v i năm 2006. Tuy nhiên do ngư i dân
làm ăn th t bát, t l n quá h n trong dân chúng tăng cao, là gi m áng k ngu n
thu nh p và l i nhu n c a qu tín d ng, i u này gi i thích vi c l i nhu n hàng năm
u có tăng năm 2006 tăng 10,7% so v i năm 2005 nhưng năm 2007 ch tăng 3% so
v i năm 2006 trong khi t ng thu nh p tăng n 78%, và chi phí gi i quy t và h n
ch nh ng khó khăn này tăng cao n 96%.

3000

2500

2000
Thu nh p
1500
Chi phí
1000 L i nhu n
500

0
2005 2006 2007Hình 1.1: K t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm 2005-2007
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 28
2.2- N i dung phân tích
2.2.1- Phân tích tình hình huy ng v n
B ng 1.2: Tình hình huy ng v n trong 3 năm (2005-2007)
Ch tiêu Năm
2005 2006 2007
V n i ul 556 600 604
V n các qu 694 810 886
V n huy ng 5439 6743 10139
Vay t ch c tín d ng 1200 1900 1600


Nhìn chung v n i u l ,v n các qu và v n vay các t ch c tín d ng c a qu
tín d ng tăng u n hàng năm, ch có ngu n v n huy ng là tăng t bi n năm
2007 do năm này ngư i dân trên a bàn c n nhi u v n kh c ph c h u qu c a
thiên tai, nên qu tín d ng ph i huy ng nhi u v n b ng nhi u bi n pháp có
v n cho ngư i dân vay.
B ng 1.3: Phân tích ngu n v n huy ng
Ch tiêu Năm
2005 2006 2007
Ti n g i dân cư 4230 5220 7509
Không kỳ h n 305 450 707
Ti n g i dư i 12 tháng 3650 4380 6280
Ti n g i trên 12 tháng 275 370 522
Ti n g i các t ch c kinh t 1209 1523 2630


Ngu n v n huy ng c a qu tín d ng hàng năm u tăng. Trong ó ti n g i
dân cư chi m t tr ng l n trong t ng ngu n v n huy ng t 60%-70% trong ó
ti n g i c a dân cư ph n l n là ti n g i dư i 12 tháng cò ti n g i không kỳ h n và
ti n g i trên 12 tháng không áng k . ti n g i c a các t ch c cũng chi m t tr ng
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 29
khá l n trong t ng ngu n v n huy ng và ây cũng là m t ph n không th thi u
trong ho t ng c a qu tín d ng.
Ho t ng huy ng v n còn ư c xem xét qua nhi u y u t khác nó ư c
tính toán b ng các ch tiêu c th mang tính ch t nh lư ng, và th hi n qua kh
năng thu hút khách hàng, vi c th c hi n m c tiêu kinh t xã h i theo nh hư ng
c a a phương…sau ây là b n phân tích mang tính ch t khái quát nh t:
B ng 1.4: Các ch tiêu ánh giá v n huy ng
Ch tiêu ơn Năm
v 2005 2006 2007
tính
T ng ngu n v n Tri u 8161 10353 12428
V n huy ng Tri u 5439 6743 10139
Dư n cho vay Tri u 7307 9188 11981
V n huy ng/t ng % 66,6 65,1 81,6
ngu n v n
V n huy ng/dư n cho % 74,4 73,4 84,6
vay


Qua b ng s li u nhìn chung t s này u tăng qua 3 năm, do nh ng ngành
d ch v ang trong giai o n phát tri n, cơ s h t ng ngày càng hoàn thi n. ngu n
v n huy ng chi m t 65%-82% trên t ng ngu n v n. ch s này cho th y qu tín
tín d ng b ph thu c khá nhi u vào ngu n v n huy ng. ây chính là nhân t nh
hư ng tr c ti p n ho t ng hàng ngày c a qu tín d ng. N u ngu n v n huy
ng gi m qu tín d ng s không kh năng cho ngư i dân vay theo nhu c u
ngày càng tăng như hi n nay. Ngu n v n huy ng có n nh thì qu tín d ng m i
có th phát tri n.
Qua b ng s li u trên còn cho ta th y ư c t l ngu n v n huy ng trên
t ng dư n , năm 2005 là 74,4%,năm 2006 là 74%, năm 2007 là 84,3%. Nhìn chung
v n huy ng óng vay trò r t quan tr ng và chi m t tr ng r t cao trong t ng dưGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 30
n cho vay. Tuy nhiên cũng ph i nhìn nh n ngu n v n huy ng t ư c t tr ng
cao và danh s huy ng v n ti p t c tăng, i u này có th nói qu tín d ng cũng
d n phát huy ư c bư c phát tri n c a mình trong xu th h i nh p.
2.2.2- Phân tích ho t ng cho vay v n
2.2.2.1- Tình hình cho vay trong 3 năm qua 2005-2007
B ng 1.5: Tình hình cho vay
Ch tiêu năm Chênh l ch Chênh l ch
2006 so v i 2007 so v i
2005 2006
2005 2006 2007 S % S %
ti n ti n
Doanh s cho 12378 13348 20357 970 7,8 7009 52,5
vay
Doanh s thu 10322 11467 17564 1145 11,1 6097 53
n
Dư n 7307 9188 11981 1881 25,7 2793 30,3
N quá h n 91 162 261 71 78 99 61


D a vào b ng s li u ta th y doanh s cho vay qua các năm u tăng, ch ng
t lư ng khách hàng conhu c u v n s n xu t n vay qu tín d ng ngày càng tăng
m c tin tư ng c a khách hàng i v i qu tín d ng cũng theo ó mà tăng lên rõ
r t. C th năm 2006 là 13348, tăng 970 tương dương 7.8% so v i 2005, năm 2007
t 20357 tăng 7009 tương dương 52,5% so v i 2006. nguyên nhân là do qu tín
d ng cho vay v i m c lãi su t phù h p v i kh năng chi tr c a khách hàng.
Tuy nhiên trong cơ c u cho vay c a qu tín d ng thì không có cho vay dài
h n, ây hình th c cho vay ng n h n chi m ưu th hơn h t. vì ngu n v n vay a
ph n là ngư i dân s d ng mua s m v t tư nông nghi p ph c v cho s n, chăn
nuôi dùng cho m t mùa v , ph n còn l i dành riêng cho tiêu dùng và cũng h n ch
m c lãi su t ph i tr cho qu tín d ng ng th i h n ch rũi ro.GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 31
2.2.2.2. Tình hình cho vay trung h n và ng n h n
B ng 1.6: Doanh s Cho vay ng n h n và trung h n
Ch tiêu Năm
2005 2006 2007
Cho vay ng n 12128 13068 20007
h n
Cho vay trung 250 280 350
h n
T ng c ng 12378 13348 20357


Qua b ng s li u ta có th th y ư c th i h n cho vay ch y u c a qu tín
d ng là ng n h n dư i 12 tháng, cho vay trung h n chi m m t t l r t nh trong
t ng dư n cho vay, và hi n qu tín d ng nhân dân xã Long c không cho vay dài
h n. ch y u t p trung cho vay ng n h n là do ngu n v n ho t ng c a qu tín
d ng còn h n ch ,nên c n quay vòng ng v n nhanh có th sinh l i nhi u hơn,
bên c nh ó là do ngư i dân trên a bàn ch y u vay v n s n xu t, kinh doanh
trong m t mùa nên nhu c u c a h vi c cho vay trung và dài h n là r t ít.
2.2.2.3. Tình hình cho vay theo ngành
B ng 1.7: Doanh s Cho vay theo ngành
Ch tiêu năm
2005 2006 2007
S n xu t nông 65% 85,35% 65%
nghi p
Nuôi tr ng và 0% 3,46% 25%
ánh b t h i s n
Kinh doanh, 35% 11,22% 10%
d ch v , sinh
ho t
T ng c ng 100% 100% 100%GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 32
Doanh s cho vay ph c v s n xu t nông nghi p chi m t trong l n trong
t ng dư n cho vay thư ng l n hơn ho c b ng 2/3 vì ngư i dân xã Long c a
ph n là làm nông nghi p. Lĩnh v c nuôi tr ng và ánh b t h i s n cũng là lĩnh v c
ngày càng có nhu c u v n cao c th năm 2005 dư n cho vay b ng không nhưng
n năm 2006 t l cho vay trong lĩnh v c này là 11,22% và năm 2007 tăng lên
25%. Cho th y lĩnh v c nuôi t ng và ánh b t h i s n trong tương lai s phát tri n
m nh và chi m vay trò quan tr ng trong n n kinh t xã Long c.
Lĩnh v c kinh doanh, d ch v , ph c v sinh ho t u gi m so v i năm trư c.
2.2.2.5. ánh giá tình hình ho t ng
B ng 1.9: B ng ch tiêu ánh giá ho t ng tín d ng
Ch tiêu ơn v tính Năm
2005 2006 2007
T ng ngu n 8161 10353 12428
v n
V n huy 5439 6743 10139
ng
T ng dư n 7307 9188 11981
N quá h n 91 162 261
Dư n bình 6,6 8,23 10
quân
Dư n /t ng % 89,5 88,7 96.4%
ngu n v n
N quá % 1,24 1,76 1.74%
h n/t ng dư
n
Vòng quay Vòng 1,1 1,11 1,13
v n huy
ng
GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 33
Ch tiêu dư n /t ng ngu n v n c a qu tín d ng nhân dân xã Long c còn
m c cao c th năm 2005 là 89,5%, 2006 là 88,7%, 2007 là 96,4%,
t ó ta có th ánh giá m c t p trung v n tín d ng c a qu tín d ng r t cao và
ho t ng c a qu tín d ng r t n nh và hi u qu .
Ch tiêu n quá h n/t ng dư n năm 2005 t 1,24%, 2006 t 1,76%, 2007
t 1.74% cùng v i ch tiêu dư n /t ng ngu n v n m c cao trên 90% thì t l n
quá h n so v i t ng dư n còn m c cao nh hư ng r t l n n thu nh p, l i
nhu n và ch t lư ng tín d ng cuă qu tín d ng nhân dân xã Long c c n có bi n
pháp h th p ch s này qu tín d ng có th vay vòng v n nhi u hơn t o ra
thêm thu nh p và l i nhu n.
Ch tiêu cu i cùng là vòng quay c a v n huy ng năm 2005 là 1,1 năm
2006 là 1,11, năm 2007 là 1,13 cho ta th y ư c hi u qu huy ng v n cho vay c a
qu tín d ng còn m c v a ch ng t ho t ng c a qu tín d ng t ư c chưa cao
l m c n nh ng bi n pháp tăng vòng quay c a ngu n v n nhi u hơn n a tăng
thu nh p và l i nhu n cho qu tín d ng.
2.2.3- ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm qua
B ng 1.9: K t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm 2005-2007
Ch tiêu năm So sánh 2006 và So sánh 2007
2005 và 2006
2005 2006 2007 S % S ti n %
ti n
T ng thu 1185 1533 2728 348 29,4% 1195 78%
nh p
Thu nh p t 1090 1420 2581,7 330 30% 1162 81,8%
ho t ng
tín d ng


Thu nh p 95 113 146,3 18 19% 33,3 29,5%
khácGVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
Trang 34
T ng chi phí 914 1233 2419 319 34,9% 1186 96%
Chi phí ho t 556 820 1709 264 47,5% 889 108%
ng tín
d ng
Chi phí nhân 158 205 409,6 47 30% 204,6 100%
viên
Chi phí khác 190 208 300,4 18 9,5% 92,4 44,4%
L i nhu n 271 300 309 29 10,7% 9 3%


T b ng s li u trên cho ta th y ư c các kh ang thu nh p và chi phí hàng
năm u tăng trong ó thu nh p và chi phí ho t ng tín d ng chiêm m t t tr ng
r t cao trên 90% cho th y qu tín d ng nhân dân xã Long c ã có nh ng bư c
ti n phát tri n khá b n v ng, ho t ng bám sát chuyên môn t ó t o ti n r t
kh quan góp m t ph n l n trong s phát tri n kinh t và i s ng nhân dân trên
a bàn ho t ng c a mình. T ó m c lương cho cán b , nhân viên trong qu tín
d ng nhân dân xã Long c cũng ư c nâng cao và các thành viên c a qu cũng có
l i nhu n ngày càng cao ng v i ng v n ã góp vào qu .
2.2.4- Phương hư ng ho t ng trong năm 2008
B ng 1.10: Các ch tiêu năm 2008
Ch tiêu K ho ch
T ng ngu n v n ho t ng 18000
V n t có 1500
V n huy ng 14000
V n vay các TCTD khác 2500
T ng dư n 15000
N quá h n =

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản