Đề tài " Phát triển bền vững ngành công nghiệp Việt Nam"

Chia sẻ: nguyenthixuan0405

Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, nên nhiều quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển. Ở Việt Nam, ngày 17/8/2004 Thủ Tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 153/2004/QĐ-TT ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu tổng quát là nhằm đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Phát triển bền vững ngành công nghiệp Việt Nam"

Mục lục

Mở đầu

Nội dung

I. Những vấn đề chung về phát triển bền vững ngành công

nghiệp

II. Nội dung phát triển bền vững ngành công nghiệp

III. Định hướng và giải pháp phát triển bền vững công nghiệp
Kết luận
Mở đầu
Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong
tiến trình phát triển của xã hội loài người, nên nhiều quốc gia trên thế giới
đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát
triển. Ở Việt Nam, ngày 17/8/2004 Thủ Tướng Chính Phủ đã ký Quyết
định số 153/2004/QĐ-TT ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền
vững với mục tiêu tổng quát là nhằm đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự
giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng
thuận của xã hội, sự hài lòng giữa con người và tự nhiên; kết hợp chặt chẽ,
hợp lý và hài hòa giữ ba mặt: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ
môi trường.
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với sự hỗ trợ của
dự án VIE/01/021, Bộ Công nghiệp triển khai xây dựng Định hướng chiến
lược phát triển bền vững công nghiệp với mục tiêu “ Định hướng Chiến
lược phát triển bền vững quốc gia” trong ngành công nghiệp. Chương trình
này đưa ra những định hướng lớn mang tính chiến lược và sự ưu tiên để
phát triển kinh tế ngành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa
được ba mặt là: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và chăm lo quyền lợi
của người lao động, góp phần phát triển xã hội; đồng thời làm định hướng
cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xây dựng các chương trình
hành động thực hiện phát triển bền vững và định hướng đến 2020.
Việc phát triển bền vững ngành công nghiệp được thực hiện trong
điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Sự
ổn định về chính trị - xã hội, những thành tựu về phát triển kinh tế đất
nước, những thắng lợi về ngoại giao, an ninh quốc phòng, những chuyển
biến mạnh mẽ về cải cách hành chính và luật pháp đã tạo ra các điều kiện
2
thuận lợi cho công nghiệp phát triển. Song trình độ của các DN, sức cạnh
tranh trên thương trường còn biểu hiện rất yếu, kém.

Nội dung

I. Những vấn đề chung về phát triển bền vững ngành công nghiệp
1. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp
Bước sang thời kì đổi mới của Việt Nam nhất là từ Đại Hội lần thứ
VI ( tháng 12/1986) đã mở ra hướng phát triển mới cho nền kinh tế nói
chung và công nghiệp nói riêng. Chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung
sang nên cơ chế thị trường với sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế đã
dần dần đưa kinh ta nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Tính năm 2010
cả nước có hơn 350.000 doanh nghiệp công nghiệp, với tổng số lao động
ước tính là 47,41 triệu lao động người, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là
15,2%/năm trong giai đoạn 2005-đầu 2010. Số lượng các doanh nghiệp
công nghiệp tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến nông lâm
thuỷ sản, dệt may, da giày. Khai thác triệt để các điều kiện thuận lợi, sản
xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và đạt được những
thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào nhịp độ phát triển kinh tế
chung của đất nước.
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,7%, cao hơn 2,7%/năm
so với KH và cao hơn 1,6% so với 5 năm trước, đã góp phần duy trì tốc độ
tăng trưởng chung của nền kinh tế; trong đó khu vực nhà nước tăng khoảng
12,1%, khu vực ngoài nhà nước tăng 21,8%, khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài tăng 15,3%. 5 năm trước (1996–2000) tốc độ này lần lượt là 9,8%,
11,6% và 22,4%. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp khoảng 10,3%.
Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.
Tỷ trọng (tính theo giá trị sản xuất) công nghiệp chế biến tăng từ 79,7%
năm 2000 lên 83,2 % năm 2005; CN khai thác giảm từ 13,8% năm 2000 còn


3
10,7% năm 2005, tương tự công nghiệp sản xuất, phân phối điện - khí -
nước từ 6,5% còn 6,1%. Năng lực sản xuất của nhiều ngành, nhiều sản
phẩm tăng lên đáng kể, một số sản phẩm đã cạ nh tranh được trên thị
trường trong và ngoài nước, đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của nền
kinh tế và đóng góp lớn vào xuất khẩu. Một số sản phẩm như điện sản
xuất, than sạch, thép cán, xi măng, giấy đã hoàn thành kế hoạch trước thời
hạn. Một số ngành công nghiệp mới đã được hình thành và phát triển như
đóng tầu, chế tạo thi ết bị đồng bộ, sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, chế biến
đồ gỗ... Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu, phụ tùng, thiết bị chế tạo trong
nước ngày càng tăng. Quá trình nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới ngày
càng được chú trọng và có xu hướng phát triển.
Đến nay, cả nước có hơn một trăm khu công nghiệp - khu chế xuất, trong
đó nhiều khu hoạt động có hiệu quả. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
nông thôn phát triển, ngành nghề đa dạng, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp (6%), thu nhập
lao động nông thôn được cải thiện.
Phát triển công nghiệp tuy đạt tốc độ cao nhưng hiệu quả tăng trưởng chưa
tuơng xứng. Tốc độ hiện đại hoá, đổi mới công nghệ chậm. Công nghiệp
hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn chưa đ áp ứng yêu cầu. Tăng
trưởng khu vực đầu tư nước ngoài có chiều hướng giảm. Tỷ trọng khu vực
công nghiệp tư nhân còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng. Vai trò nhà
nước trong chỉ đạo thực hiện Chiến lược, Quy hoạch, Chính sách chưa
hiệu quả, nhiều lúc còn thiếu nhất quán, để mất cơ hội. Cơ chế, chính
sách không đồng bộ, thiếu ổn định, đặc biệt chưa xây dựng được một cơ
chế phát triển doanh nghiệp hữu hiệu để tạo năng lực cạnh tranh. Năng lực
cạnh tranh của nhiều ngành và sản phẩm còn thấp, chưa rõ các sảm phẩm
mũi nhọn, trọng điểm. Công nghiệp phụ trợ chậm phát triển. Tỷ trọng đầu
tư cho phát triển công nghiệp còn thấp so với yêu cầu. Đầu tư cho một


4
ngành công nghiệp cơ bản chưa được tập trung quyết liệt. Xuất khẩu tăng
khá nhưng giá trị gia tăng còn thấp do tỷ lệ sử dụng nguyên phụ liệu nhập
khẩu còn cao. Hoạt động dịch vụ công nghiệp chưa phát triển. Đặc biệt
trong thời kỳ này, VN tham gia các tổ chức quốc tế thì năng lực cạnh tranh,
cũng như quá trình sx cần được nâng cao hơn.
2. Những cơ hội của ngành công nghiệp hiện nay
Tiến trình đổi mới của Việt Nam trong những năm qua đã đem lại
biến đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội, vượt qua tình trạng suy thoái về kinh
tế. Đây là điều kiện để công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong thời
gian tới. Bên cạnh đó môi trường kinh tế - xã hội đã có nhưng thuận lợi có
nhiều so với thời kỳ trước đổi mới. Sự ổn định về chính trị trong nước là
nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự thành công trong công cuộc tiếp tục đổi
mới kinh tế CN. Môi trường pháp lý đang dần bổ sung nhằm đảm bảo
quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh theo pháp luật cho mọi thành phần
kinh tế, mọi DNCN.
Việt nam là một nước đang phát triển, có vị trí địa lý rất thuận lợi cho
việc phát triển kinh tế. Đặc biệt là nằm trong khu vực kinh tế phát triển và
tăng trưởng năng động nhất thế giới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để
tiếp thu những thành tựu kĩ thuật và công nghiệp, kinh nghiệm của các
nước trong khu vực để vượt lên cùng sự phát triển của các nước. Đồng
thời được giao lưu học hỏi, trao đổi, thử sức cạnh với các nước bạn về các
mặt
Quan hệ giữa VN và thế giới ngày càng được xích gần lại. VN là
thành viên của khối ASEAN, tham gia AFTA và APEC, thực hiện có hiệu
quả Hiệp định thương mại với Mỹ, trở thành thành viên của tổ chức
thương mại thế giới (WTO), thị trường xuất khẩu của VN ngày càng mở
rộng, xu hướng các nguồn vốn từ bên ngoài đổ vào VN ngày càng tăng qua
các kênh đầu tư trực tiếp và gián tiếp…Với vị thế quốc tế hiện nay, nước


5
ta có nhiều điều kiện tranh thủ vốn nhờ các khoản đầu tư trực tiếp và gián
tiếp, các nguồn vốn lớn như ODA và công nghệ tiên tiến cho sự phát triển
một nền kinh tế công nghiệp phát triển sản xuất được nhiều chủng loại
sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
và cho xuất khẩu. Đưa công nghệ cao vào các ngành truyền thống để tiếp
tục phát triển và nâng cao dần. Từ đó phát triển các ngành công nghiệp
nặng, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3. Những thách thức của ngành công nghiệp

VN vẫn còn nhiều vấn đề thuộc quan điểm cơ bản làm cơ sở cho việc
xây dựng chính sách phát triển kinh tế công nghiệp vẫn chưa được làm rõ
như vấn đề sở hữu, vấn đề bóc lột, vấn đề cải cách các doanh nghiệp Nhà
nước, cải cách các thủ tục hành chính cho sự đầu tư, phát triển. Năng lực
của bộ máy quản lý Nhà nước còn nhiều nhược điểm, yếu kém. Chính sách
kinh tế, biện pháp quản lý không đồng bộ, hay thay đổi, thiếu nhất quán.
Chưa tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi trong đầu tư trong nước
và quốc tế. Công cuộc cải cách hành chính nhà nước vẫn chưa được khai
thông, nhiều thủ tục phiền hà. Mặc dù công nghiệp trong những năm gần
đấy có tốc độ tăng trưởng khá song chưa có được những yếu tố cần thiết
để đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững. Đầu tư trong nước cho sản xuất
công nghiệp vẫn còn thấp, cơ cấu công nghiệp chậm thay đổi nên chưa
phát huy được tiềm năng lao động và tài nguyên thiên nhiên để đạt được
hiệu quả kinh tế cao.
Khoảng cách tụt hậu của công nghiệp VN so với các nước còn khá
lớn dẫn đến sản phẩm CN khó cạnh tranh được với sản phẩm của các
nước nhất là sản phẩm của các nước phát triển. Hiện nay sức cạnh tranh
trên thương trường của chúng ta không đủ lớn, trong lúc hội nhập kinh tế
quốc tế càng được mở rộng, và tham gia nhiều tổ chức, hiệp hội thế giới.6
Khoa học và tri thức quản lý kinh tế ngày càng phong phú, hiện đại.
Song trình độ của các nhà sản xuất – kinh doanh VN vẫn còn non yếu. Do
vậy làm hạn chế yêu cầu phát triển của công nghiệp và hội nhập kinh tế
Thị trường vốn, tiêu thụ sản phẩm trên thế giới đang trong giai đoạn
khan hiếm, muốn nhận được đầu tư của nước ngoài, VN phải tạo môi
trường hấp dẫn, công nghiệp phải vươn lên để cạnh tranh với các nước;
khai thác, quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn nữa nhằm tạo
được uy tín để làm ăn lâu dài với các nước.
II.Nội dung phát triển bền vững ngành công nghiệp
1. Tăng trưởng bền vững
Hiện nay, mục tiêu hàng đầu của nước ta là ổn định kinh tế vĩ mô,
song vấn đề tăng trưởng bền vững cũng rất được chú trọng. “Tăng trưởng
bền vững” bao hàm cùng lúc các đảm bảo tăng trưởng và chất lượng tăng
trưởng.
Chất lượng tăng trưởng thể hiện ở 3 yếu tố chính: giá trị gia tăng
(VA), năng lực cạnh tranh và cơ cấu nông nghiệp. Trong đó giá trị gia tăng
là chỉ tiêu quan trọng bậc nhất phản ánh chất lượng tăng trưởng. Quý
I/2010, giá trị sản xuất công nghiệp tăng tới 13,6% so với quý I/2009,
nhưng giá trị tăng thêm chỉ là 5,65%. Trong khi đó, quý I năm ngoái, giá trị
sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ, nhưng giá trị tăng thêm
của khu vực này là 1,5%. Khoảng cách khá lớn giữa giá trị sản xuất và giá
trị tăng thêm luôn là một trong những lý do cơ bản khiến dư luận đặt dấu
hỏi về hiệu quả của sản xuất. Tuy nhiên, các nghiên cứu bước đầu đã cho
thấy, có sự không tương xứng gữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Giá
trị gia tăng thấp có thể là một biểu hiện đặc trưng cho thời kỳ đầu phát
triển công nghiệp hóa dụa vào gia công, song nếu không nhận diện và điều
chỉnh kịp thời sẽ tạo ra các mầm mống không bền vững trong tương lai;
Năng lực cạnh tranh phản ánh những giá trị lợi thế vô hình và hữu hình,


7
những cơ hội tạo ra lợi nhuận của toàn bộ nền công nghiệp. Và đã trở
thành yếu tố quan trọng trong đánh giá chất lượng. Năng lực cạnh tranh
của hàng hoá sản xuất trong nước được chia thành ba nhóm: các sản phẩm
có thế mạnh xuất khẩu, các sản phẩm có thể cạnh tranh trong tương lai,
nhưng hiện vẫn cần được bảo hộ, và các sản phẩm không thể cạnh tranh
quốc tế. Đối với nhóm thứ nhất, năng lực cạnh tranh thể hiện ở chỉ tiêu tỷ
lệ giá trị xuất khẩu trong giá trị sản xuất của Việt Nam liên tục tăng trong
các năm qua. Các mặt hàng trong nhóm thứ hai và thứ ba của Việt Nam đã
được bảo hộ trong một thời gian dài, tuy nhiên cho đến nay, những hàng
hoá thuộc hai nhóm này vẫn có chất lượng kém và giá thành cao, không thể
cạnh tranh trên thị trường trong nước chứ chưa nói đến khả năng xuất
khẩu. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước được thể hiện
rõ nhất qua các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh và
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Từ năm 2000 đến nay, nhìn chung, hai chỉ
tiêu trên của Việt Nam đều thấp, mặc dù có xu thế tăng trong các năm
2000-2004 (tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 4,85% năm 2004), nhưng lại
giảm vào năm 2005 (4,42%). Với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và
của sản phẩm còn rất thấp, năng lực cạnh tranh trên bình diện quốc gia
của Việt Nam cũng không mấy khả quan. Việt Nam luôn nằm ở nhóm
nước có năng lực cạnh tranh thấp của thế giới, và năng lực cạnh tranh của
Việt Nam hầu như không được cải thiện theo thời gian, thậm chí còn xấu
đi. Trong bối cảnh chứng khoán hóa nền kinh tế, các yếu tố cạnh tranh
quyết định bởi giá trị được đánh giá trên thị trường chứng khoán. Các giá trị
được xây dựng trên cơ sở niềm tin của các nhà đầu tư, bởi các dấu hiệu
đảm bảo cho tăng trưởng lâu dài. Cơ cấu bền vững là cơ cấu phản ánh
được xu thế phát triển chung, đảm bảo các cân đối nội tại thượng – hạ
nguồn, công nghiệp phụ trợ… và xuất/nhập khẩu. Đó là cơ cấu đa dạng
nhưng thống nhất và có khả năng hỗ trợ tốt cho nhau, cho phép tạo ra các


8
giá trị gia tăng lớn nhất. Trong đó, hàm lượng công nghệ và chế biến sâu
trở thành động lực chính của tăng trưởng, quyết định nội dung về chất của
cơ cấu. bên trong đó, công nghiệp bền vững còn phải được hỗ trợ bởi hệ
thống đổi mới và nghiên cứu triển khai có năng lưc, cơ sở thúc đẩy năng
suất và chất lượng.
Để đảm bảo tăng trưởng về chất lượng DN cần nâng cao chất lượng
và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa và
công nghiệp hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, qua đó gián tiếp giảm
chi phí hoạt động, có chính sách cụ thể về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng
và thường xuyên và đào tạo lại nguồn nhân lực, nhanh chóng tiếp cận và
tiếp thu, áp dụng những kỹ năng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của
các doanh nghiệp ở các nước phát triển. Tổ chức sắp xếp lại doanh
nghiệp, hợp lý hóa quy trình sản xuất kinhdoanh nhằm tiết kiệm chi phí,
nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường triển khai các hệ thống quản lý
sản xuất kinh doanh nhằm giảm rủi ro, giảm tỷ lệ kém chất lượng, tiết
kiệm chi phí; khi khai thác hiệu quả những tiện ích của công nghệ thông tin
và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh. DN cần đẩy mạnh mối liên kết giữa người sản xuất – người
cung cấp nguyên, vật liệu đầu vào với doanh nghiệp và các cơ quan nghiên
cứu khoa học.

Lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển công nghiệp trên cơ sở tập
trung mọi nguồn lực cho phát triển nhóm ngành công nghiệp đang có lợi
thế cạnh tranh. Trong quý I/2010, một số mặt hàng có kim ngạch xuất
khẩu lớn được duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: dệt may
đạt 2,2 tỷ USD, tăng 12,3%; giày dép đạt 1 tỷ USD, tăng 10,1%; thủy sản
đạt 861 triệu USD, tăng 14,5%; điện tử máy tính đạt 703 triệu USD, tăng
40,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 716 triệu USD, tăng 26,3%; máy móc thiết
9
bị, dụng cụ phụ tùng đạt 630 triệu USD, tăng 66,5%; phương tiện vận tải
và phụ tùng đạt 425 triệu USD, tăng 151,7%. Tuy nhiên, có một số mặt
hàng nông sản xuất khẩu chủ lực giảm so với cùng kỳ cả về lượng và giá
trị như: Gạo giảm 30,7% về lượng và giảm 16,8% về giá trị; cà phê giảm
25,3% về lượng và giảm 31% về giá trị. Ưu tiên thỏa đáng cho việc phát
triển các ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất để góp phần bảo
đảm khả năng độc lập, tự chủ của nèn kinh tế; thúc đẩy phát triển một
cách chọn lọc các ngành công nghiệp có tiềm năng, các sản phẩm công
nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng.
Có cơ chế, chính sách phát triển các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ
công nghiệp chế biến.
10
2. Hội nhập kinh tế quốc tế
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách
quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ
quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của lực lượng sản xuất và phân
công lao động quốc tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong
bối cảnh hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đơn thuần giới hạn
trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng ra tất cả lĩnh vực
liên quan đến chính sách kinh tế thương mại, nhằm mục đích mở cửa thị
trường cho hàng hoá và dịch vụ, loại bỏ các rào cản hữu hình và vô hình
đối với trao đổi thương mại.
Việc phát triển các ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất
quan trọng chủ yếu là dựa vào nguồn lực của các thành phần kinh tế, bao
gồm cả đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tăng cường hợp tác liên kết, đưa
ngành công nghiệp và xây dựng nước ta hội nhập vào khu vực và quốc tế,
trước hết thông qua việc thu hút mạnh đầu tư và công nghệ nguồn của các
công ty đa quốc gia tham gia phát triển công nghiệp và xây dựng ở Việt
Nam.
Nước ta cần phải chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, gắn
kết các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới để hội nhập kinh tế quốc
tế có hiệu quả, đảm bảo được lợi ích dân tộc, nâng cao được sự cạnh tranh
của nền kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội
trong quá trình hội nhập. Như Báo cáo Chính trị Đại hội IX của Đảng, nhất
là Nghị quyết 07- NQ/W ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về Hội nhập
kinh tế quốc tế đã nhấn mạnh quan điểm: Chủ động hội nhập kinh tế quốc
tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ
nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững, đảm
bảo tính độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân
11
tộc, giữ gìn an ninh quốc gia, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi
trường sinh thái.3. Tiêu dùng bền vững công nghiệp
Như ta đã biết nguyên tắc quan trọng của phát triển bền vững là hài
hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là việc làm
cấp thiết, thường xuyên và lâu dài. Nó mang tính quốc gia, khu vực và toàn
cầu cho nên phải kết hợp giữa phát huy nội lực với tăng cường hợp tác
quốc tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong tiêu dùng
công nghiệp. Trong CN, phát triển phải đi đôi với giảm thiểu ô nhiễm và
phát thải. Tuy nhiên, điểm chốt của vấn đề bảo vệ môi trường trong công
nghiệp là tiêu dùng công nghiệp. Bởi tiêu dùng công nghiệp là nguyên nhân
cơ bản tạo nên chất thải và các tác động tới môi trường và cả xã hội. Sản
xuất công nghiệp không tránh khỏi tiêu dùng tài nguyên đất đai, nước, năng
lượng và nguyên liêu khoáng và cả con người, song tiêu dùng thế nào để
các tài nguyên tái tạo có thể tái tạo được và giảm thiểu thấp nhất lãng phí
các nguồn TN không tái tạo. Tiêu dùng bền vững chính là cách phòng ngừa
tốt nhất, đảm bảo cả ba lợi ích cho hiện tại và tương lai.
Trong tiêu dùng quan trọng nhất là tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng sản
phẩm công nghiệp. Tiêu dùng sản xuất bao hàm cả việc khai thác các
nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất cần phải thực hiện sao cho tiết kiệm
và hiệu quả, giảm thấp nhất chi phí tài nguyên trên một đơn vị sản phẩm
hay giá trị công nghiệp tạo ra. Thay thế tài nguyên truyền thống bằng tài
nguyên tri thức , phát triển con người nhằm tạo ra ngày càng nhiều cấc
nguồn lực tri thức thay thế với khả năng lớn hơn. Giảm tiêu dùng tài
nguyên chính là giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Còn tiêu dùng sản
phẩm CN đang tạo ra lượng chất thải rất lớn như hàng tiêu dùng, bao gói,


12
hóa chất … Nếu không được xử lý sẽ tạo ra ảnh hưởng ô nhiễm môi
trường rất lớn, song nếu xử lý sẽ rất tốn kém. Tiêu dùng bền vững sẽ
hướng tới các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm không chất thải,
các mô hình CN sinh thái trong đó có các sản phẩm và chất thải được quay
vòng, tái sử dụng, trao đổi trong một “vòng đời khép kín”
4. Phát triển doanh nghiệp bền vững

Doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của công nghiệp,
đóng góp của họ vào tổng sản lượng và tạo việc làm cho người lao động,
phát triển vào nền kinh tế là rất đáng kể. Mỗi DN phải thực sự bền vững
mới tạo ra nền công nghiệp bền vững. DN bền vững phản ánh năng lực tự
điều chỉnh và thích nghi trong môi trường luôn biến động, hàm chứa không
chỉ các nội dung về kinh tế mà còn trách nhiệm xã hội đầy đủ của doanh
nghiệp. Trách nhiệm xã hội đầy đủ chính là trách nhiệm của doanh nghiệp
đối với môi trường và xã hội, song lớn hơn, xu hướng mới mong muốn tạo
ra các sắc thái văn hóa doanh nghiệp. Bền vững trước hết phải bắt nguồn
từ trong ý thức, quyết định hành động và ứng xử của mỗi doanh nghiệp và
chính văn hóa doanh nghiệp tạo ra các giá trị gia tăng vô hình của doanh
nghiệp trong nhiều trường hợp lớn hơn giá trị hữu hình mà doanh nghiệp
tạo ra. Đó chính là cách tiếp cận cạnh tranh mới trong một thế giới hội
nhập và theo các chuẩn mực giá trị mới.

Các DN thường được ví là thanh giảm sốc cho nền kinh tế. Vì DN làm
cho nền kinh tế năng động, tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ
quan trọng: doanh thường chuyên môn hóa vào sản xuất một vài chi tiết
được dùng để lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Và là trụ cột của
kinh tế địa phương: các doanh nghiệp lớn thường đặt cơ sở ở những trung
tâm kinh tế của đất nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa lại có mặt ở khắp các13
địa phương và là người đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, vào sản
lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương. Bởi vậy, nhà nước luôn chú
trọng công tác khuyến khích DN phát triển, tạo ra một môi trường kinh
doanh thuận lợi, hỗ trợ bồi dưỡng năng lực doanh nghiệp (đào tạo nguồn
lực quản lý, hỗ trợ về công nghệ, v.v...), và những hỗ trợ về tín dụng
(thành lập ngân hàng chuyên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, bảo lãnh tín
dụng cho DN, thành lập các công ty đầu tư mạo hiểm, v.v...), và những hỗ
trợ khác (như mặt bằng kinh doanh).

5. Công bằng xã hội
Phát triển bền vững chính là nhằm đến con người và đạt được mức
độ công bằng hơn trong chia sẻ phúc lợi xã hội đối với con người. Công
nghiệp trong các lựa chọn của mình phải hướng đến hay tạo ra các cơ hội
để thực hiện công bằng xã hội đang đặt ra. Gắn với chia sẻ cơ hội thực
hiện công bằng xã hội đối với các nhóm lợi ích, sao cho mọi người đều có
quyền bình đẳng tiếp cận và chia sẻ các thành quả của công nghiệp hóa –
phù hợp thể chế chính trị và an ninh.
Những thành tựu phát triển đạt được như ngày hôm nay một phần
chính là nhờ sự ổn định chính trị và những giá trị lịch sử được thiết lập.
Môi trường chính trị, an ninh quốc phòng có ổn định thì mới có thể thu hút
nhiều nhà đầu tư, tạo niềm tin tưởng đối với bạn bè trên thế giới. Và vấn
đề an ninh luôn có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển công nghiệp bền
vững.
Tại Đại hội VIII, Đảng ta đã bổ sung một quan điểm quan trọng là
“Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay
trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển”. Đồng thời, Đảng đã đề
ra những quan điểm chỉ đạo việc hoạch định hệ thống chính sách xã hội, đó
là: tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay14
trong từng bước và suốt quá trình phát triển. Công bằng xã hội phải thể
hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết
quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển
và sử dụng tốt năng lực của mình. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi
với tích cực xoá đói, giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát
triển, về mức sống giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lớp dân cư.
15
III.Định hướng và giải pháp phát triển bền vững công nghiệp
1. Định hướng phát triển công nghiệp bền vững
Từ kết quả đạt được của ngành CN từ năm 2001-2005, cùng với sự
phát triển của các ngành kinh tế khác, đã góp phần quan trọng trong quá
trình thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm của Việt
Nam đến năm 2020 và tạo nền tảng để đưa Việt Nam cơ bản trở thành
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, ngành CN cần phải thường xuyên
xem xét, cập nhật những định hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách để hoàn
thiện Chiến lược nhằm phát huy cao độ mọi nguồn lực trong nước, thu hút
tối đa và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy lợi thế
cạnh tranh, định hướng tốt hơn cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế đầu tư phát triển CN theo những mục tiêu chung. Thời gian đến
năm 2020 không còn nhiều. Những đất nước được gọi là “ con hổ”, “con
rồng” trong vùng đã tìm được cho mình một mô hình phát triển khai thác
triệt để bối cảnh quốc tế và thế mạnh riêng của họ. Đó là Nhật Bản, Hàn
Quốc trong thời kì bảo hộ. Singapore, Malaysia, Thái Lan trong thời kì đầu
của quá trình toàn cầu hóa; Trung Quốc và Ấn Độ trong thời gian gần đây.
Trong bối cảnh hóa hiện đại ngày nay, Việt Nam cũng cần tìm cho mình
một cách đi riêng. Chúng ta cần học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và tri thức
của các nước đi trước, đồng thời phải có những sáng tạo lớn mang dấu ấn
Việt từ thực tiễn phát triển đất nước để xây dựng mô hình phát triển
CNVN. Chỉ có như thế mới có thể tạo ra những bước tiến mạnh mẽ, rút
ngắn nhanh khoảng cách với các nước khác.
Việt Nam cần phải tập trung phát triển mạnh những ngành mũi nhọn
như dệt may, giày dép, lắp ráp cơ điện tử, chế biến nông- lâm- thủy hải
sản, ngành công nghệ cao như công nghệ điện tử tin học, công nghệ sinh
16
học, vật liệu mới... kêu gọi đầu tư nước ngoài vào những ngành CN cần
nhiều vốn, dựa vào nguồn tài nguyên như dầu khí, luyện kim. Đẩy mạnh
xuất khẩu CN, coi xuất khẩu là mục tiêu phát triển, là thước đo đánh giá
khả năng chủ động hội nhập. Chuyển hướng từ xuất khẩu sản phẩm sơ
cấp sang xuất khẩu dựa chủ yếu sản phẩm thứ cấp nhằm nâng cao ưu thế
so với các nước trong việc khai thác, sử dụng nguồn lao động dồi dào. Tái
cơ cấu CN theo hướng hình thành cơ cấu CN năng động, giảm dần tỷ
trọng khu vực nhà nước, tăng dần khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài;
chú trọng phát triển hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ cấu phân bố
công nghiệp theo hướng phát triển và dịch chuyển các ngành công nghiệp
sử dụng nhiều lao động về nông thôn, hình thành công nghiệp nông thôn,
phát triển mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn.
Phát triển CN đi đôi với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác
quản lý và bảo vệ môi trường, đầu tư mới và cải tạo các hệ thống xử lý
môi trường; chú trọng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn; nghiên
cứu hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường, ưu tiên ứng
dụng công nghệ sạch và công nghệ thân thiện môi trường. Tăng cường
công tác vệ sinh an toàn, bảo hộ lao động, an toàn cháy nổ, quan tâm chăm
lo đời sống, sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tăng cường
công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững
trong ngành CN.
2. Giải pháp phát triển công nghiệp bền vững
Thực tế, CNVN đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao (15,2%),
nhưng chất lượng tăng trưởng vẫn chậm. Giá trị gia tăng thấp, phát triển
công nghiệp hoá dựa vào gia công. Chúng ta phải nghĩ đến xu hướng “ tiêu
chuẩn hoá ”, phân đoạn sản xuất và số hoá lĩnh vực CN, phân công các
ngành trở nên phổ biến, dễ chia sẻ, nhưng cũng cạnh tranh hơn. Nền CN
nước ta mặc dù nhỏ bé, nhưng phải có chỗ đứng trong không gian chung,


17
tạo bước đi hợp lý để cân bằng cho được các quan hệ nhiều chiều, hình
thành một mắt xích trong mạng lưới phân công trong khu vực Đông Nam Á,
trên thị trường kinh tế thế giới như đóng tàu, dệt may và tới đây có thể là
một số ngành CN phụ trợ…
Để phát huy hiệu quả của các giải pháp ta cần phải thực hiện một
cách đồng bộ, trong một tổng thể thống nhất các giải pháp chủ yếu sau:
Một là: phát triển công nghiệp phải dung hòa được các lợi ích có liên quan.
Hai là: phát triển công nghiệp phải song hành cùng bảo vệ môi trường.
Trong lĩnh vực kinh tế, ưu tiên thay đổi mô hình xản xuất và tiêu dùng theo
hướng thân thiện với môi trường, thực hiện quá trình “ công nghiệp hóa
sạch”. Sử dụng tiết kiện tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm và quản
lý chất thải một cách hiệu quả. Phòng ngừa và kiên quyết xử lý tình trạng
ô nhiễm do hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo ra. Nâng cao hiệu
quả sử dụng năng lượng, khuyến khích sử dụng sử dụng nguyên liệu và
công nghệ tại các cơ sở sản xuất. Ba là: cần tập trung phát triển những
ngành hàng, sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng chất xám cao, công
nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, giải quyết vấn đề việc làm cho
lao động dư thừa. Bốn là: Giải pháp về vốn đầu tư cho sản xuất công
nghiệp. Năm là: cải cách các thủ tục hành chính, khuyến khích tư nhân bỏ
vốn phát triển sản xuất công nghiệp nhất là hàng tiêu dùng. Sáu là: giải
pháp về đào tạo lao động trong nghanh công nghiệp. Phát triển mạnh
nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân, đặc
biệt là đội ngũ công nhân bậc cao, đa dạng hóa các hình thức đào tạo. Bảy
là: hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mô, xây dựng phát triển hệ thống cơ sở
hạ tầng, cơ sở hạ tầng cho sản xuất CN. Hoàn thiện chính sách đầu tư phát
triển CN, đa dạng hó các loại hình sở hữu và tổ chức sản xuất công
nghiệp. Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp công
nghiệp hoạt động trong nước phát triển đủ sức cạnh tranh với công nghiệp


18
ngoài nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như mạng lưới giao thông
thuận lợi, mạng lưới điện, thông tin liên lạc, thúc đẩy trao đổi hàng hóa,
giao lưu kinh tế. Tám là: cần quan tâm đến các vấn đề, quy hoạch, dự báo,
đầu tư công nghệ và bảo vệ môi trường. Chín là: Phát triển CN môi trường
để bảo vệ môi trường.
19
KẾT LUẬN
Nhìn lại những năm qua trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành quả rất
đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động,
tình hình thời tiết, dịch bệnh trong nước gây những ảnh hưởng không nhỏ.
Phát động được phong trào thi đua rộng lớn khắp cả nước về phát triển
Công Nghiệp – tiểu thủ CN, Ngành Công Nghiệp đã liên tục đạt tốc độ
tăng trưởng cao; Cơ cấu sản xuất và chất lượng sản phẩm có bước chuyển
biến tích cực; Giải quyết bước đầu việc chuyển dịch cơ cấu lao động,
phân bố lực lượng sản xuất đã có xu hướng tập trung trên cơ sở phát huy
lợi thế của vùng, địa phương; Một số sản phẩm đã có khả năng cạnh tranh
và đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đến nay, cả nước có hơn một trăm khu công nghiệp - khu chế xuất, trong
đó nhiều khu hoạt động có hiệu quả. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông
thôn phát triển, ngành nghề đa dạng, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp (6%), thu nhập lao động
nông thôn được cải thiện. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày một
sâu rộng, ngành công nghiệp cần phải thường xuyên xem xét, cập nhật những
định hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách để hoàn thiện Chiến lược phát triển
của ngành đến năm 2020 là cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp,
nhằm phát huy cao độ mọi nguồn lực trong nước, thu hút tối đa và khai thác có
hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy lợi thế cạnh tranh, định hướng
tốt hơn cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển
CN theo những mục tiêu chung. Ngành công nghiệp Việt Nam đang tập trung
phát triển theo 3 nhóm ngành với những cơ chế, chính sách khác nhau. Mỗi
nhóm ngành cần có các cơ chế chính sách khác nhau của Chính phủ cũng như
các doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển hài hoà, có chọn lọc và hiệu quả
chung của nền kinh tế.20
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bài giảng kinh tế ngành sản xuất , TS. Đinh Văn Đãn.2009

2. Báo điện tử Vietnamnet, “VN cần tìm ra động lực phát triển mới”,

2/12/2008

3. Kết quả xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững ngành

công nghiệp, TS Đặng Tùng, Tháng 5/2006

4. Một số trang web:

• http://vneconomy.vn

• http://www.khucongnghiep.com.vn

• http://www.tcptkt.ueh.edu.vn

• http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn
21
DANH SÁCH NHÓM 4

Họ và tên Lớ p Mã SV
Nguyễn Thị Hiền KTA 531769
Trần Thị Bích Hảo KTA 531885
Phạm Thị Huyền Trang KTB 532071
Nguyễn Thị Xuân KTB 532080
Nguyễn Thị Hài KTB
Hoàng Thị Huê KEC 531366
22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản