Đề tài: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – BÍ THƯ ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2011

Chia sẻ: ducngoc1991

Như chúng ta đã biết, ngày 26 tháng 03 là ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Bởi vậy, hằng năm, để kỷ niệm ngày này, Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật thường tổ chức hội trại tại một số địa điểm khác nhau. Khi đó đòi hỏi phải có một người lãnh đạo có đủ năng lực để tổ chức tốt hội trại này.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – BÍ THƯ ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2011

Môn học: Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
Đề tài:

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ
KIM NGÂN – BÍ THƯ ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN –
KIỂM TOÁN TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN
THỐNG 26/03/2011
Giáo viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Thanh Tú
Lớp: K09405B
Nhóm: 06
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2011
Môn học: Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Họ và tên sinh viên MSSV
1. Nguyễn Thị Thanh Chi K094050950
2. Nguyễn Thị Ngọc Diệu K094050953
3. Bạch Thị Thu Hằng K094050978
4. Phạm Thị Hiền K094050980
5. Lê Thị Mỹ K094051018
6. Trần Thị Thu Nga K094051021
7. Lê Đức Ngọc K094051025
8. Trần Thị Cẩm Nhung K094051034
9. Lê Thị Phương Thuý K094051070
10. Nguyễn Trần Minh Thư K094051073
11. Nguyễn Thị Mỹ Trinh K094051084
12. Lý Quang Vinh K094051094
13. Đặng Thị Vọng K094051095
2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................4
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO.............................................................. 5
1.1 Các khái niệm................................................................................................................... 5
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo.........................................................10
Chương 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ KIM
NGÂN - BÍ THƯ ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN
THỐNG 26/03/2011................................................................................................................. 12
2.1 Giới thiệu về Nguyễn Thị Kim Ngân............................................................................12
2.2 Thực trạng về phong cách lãnh đạo của Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn Khoa
Kế toán - Kiểm toán trong hội trại truyền thống 26/03/2011............................................ 13
2.3 Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo của Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư
Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán trong hội trại truyền thống 26/03/2011.........................15
2.4 Đánh giá......................................................................................................................... 17
Chương 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
- BÍ THƯ ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG
26/03/2011.................................................................................................................................21
3.1 Mục tiêu của giải pháp................................................................................................. 21
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện phong cách lãnh đạo của Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư
Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán trong hội trại truyền thống 26/03/2011..........................22
KẾT LUẬN............................................................................................................................... 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................................29
3
LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Như chúng ta đã biết, ngày 26 tháng 03 là ngày thành lập Đoàn thanh niên c ộng
sản Hồ Chí Minh. Bởi vậy, hằng năm, để kỷ niệm ngày này, Đoàn Khoa Kế toán -
Kiểm toán thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật thường tổ chức hội trại tại một số
địa điểm khác nhau. Khi đó đòi hỏi phải có một người lãnh đạo có đủ năng lực để tổ
chức tốt hội trại này. Với chức vụ là Bí thư Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán c ủa
trường Đại học Kinh tế - Luật, chị Nguyễn Thị Kim Ngân đã đóng vai trò là người
lãnh đạo, quản lý các sinh viên trong hội trại này. Từ hội trại, chị Ngân cần nhận
thấy được phong cách lãnh đạo của mình trong quá trình tổ chức, quản lý hội trại, từ
đó tìm ra giải pháp phát huy các ưu điểm và khắc phục nhược điểm, tạo kinh nghiệm
cho việc tổ chức các chương trình khác tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành th ực
hiện đề tài “Phong cách lãnh đạo của chị Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn Khoa
Kế toán - Kiểm toán trong hội trại truyền thống 26/03/2011’’.
2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Phong cách lãnh đạo của chị Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn Khoa Kế toán -
Kiểm toán thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật trong hội trại truyền thống
26/03/2011.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán, một số đoàn
viên trong ban tổ chức hội trại và một vài đoàn viên tham gia hội trại 26/03/2011.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phỏng vấn trực tiếp chị Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn Khoa Kế toán -
Kiểm toán. Thu thập ý kiến đóng góp của một số đoàn viên trong ban tổ chức hội trại
và một vài đoàn viên tham gia hội trại 26/03/2011. Phương pháp chủ yếu mà chúng
tôi sử dụng là phương pháp tư duy.
4
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
1.1 Các khái niệm
1.1.1 Khái niệm chung về phong cách lãnh đạo
Phong cách lãnh đạo là những phương pháp hoặc cách thức mà nhà lãnh đ ạo
thường dùng để gây ảnh hưởng đến đối tượng bị lãnh đạo.
1.1.2 Các mô hình phong cách lãnh đạo
Có rất nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau, bao gồm: quyết đoán, độc đoán
chuyên quyền, tổng thể, thủ lĩnh, đối tác, điều khiển, trực tiếp, ủy thác, tự do, ủng
hộ, định hướng, nhóm…
Song trên thực tế, theo các nhà nghiên cứu chỉ có ba phong cách lãnh đ ạo cơ b ản
là: lãnh đạo độc đoán (chuyên quyền), lãnh đạo dân chủ (dựa trên nền tảng của sự
trao đổi, thảo luận) và lãnh đạo tự do (ủy thác, giao phó).
Mỗi phong cách lãnh đạo trên đều có những điểm tích cực và hạn chế nhất
định, song chúng khác nhau ở một số điểm cơ bản như: cách truyền đạt mệnh
lệnh, cách thiết lập mục tiêu, ra quyết định, quá trình kiểm soát và sự ghi nhận kết
quả.
1.1.2.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền
Những nhà lãnh đạo theo phong cách này thường nói với nhân viên rằng từng
người phải làm gì, làm như thế nào và khi nào thì phải hoàn thành. Họ phân công vai
trò và gắn trách nhiệm cho từng người, thiết lập các tiêu chuẩn và dự kiến kết quả
mà họ mong muốn đạt được.
− Cách truyền đạt mệnh lệnh: Nhà lãnh đạo nói, nhân viên lắng nghe và sau đó
phát biểu ý kiến của mình. Thông thường, những nhà lãnh đạo có phong cách
này thường đưa ra các chỉ dẫn chi tiết, vì vậy, nhân viên biết chính xác họ ph ải
làm gì.5
− Cách giao tiếp của nhà lãnh đạo là rõ ràng, ngắn gọn và súc tích, những gì màu
mè và kiểu cách không hợp với họ. Khi muốn nhận thông tin phản hồi từ nhân
viên, họ thường chỉ đặt một câu hỏi: anh đã hiểu cần phải làm gì chưa?
− Cách thiết lập mục tiêu: Nhà lãnh đạo sẽ thường thiết lập các mục tiêu ngắn
hạn với nhân viên. Khi mục tiêu đã được xác định rõ ràng và thời gian cũng được
ấn định, thì người nhân viên biết rõ nhà lãnh đạo mong chờ ở anh ta điều gì. Các
mục tiêu và thời hạn thường là động lực thúc đẩy nhân viên.
− Ra quyết định: Nhà lãnh đạo thường quyết định phần lớn nếu không muốn nói là
tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ. Khi nảy sinh vấn đề cần giải quyết, nhà lãnh
đạo đánh giá các sự lựa chọn, ra quyết định và trực tiếp hướng dẫn nhân viên
những hành động họ cần phải thực hiện.
− Quá trình kiểm soát: Những nhà lãnh đạo thường thiết lập các khâu kiểm soát
nhất định để điều khiển quá trình thực hiện công việc. Các nhà lãnh đạo này
thường xuyên cung cấp thông tin dưới dạng các hướng dẫn cụ thể về cách làm
thế nào để cải tiến công việc tốt hơn.
− Sự ghi nhận kết quả: Điều gì khiến cho nhà lãnh đạo theo phong cách độc đoán
cảm thấy hạnh phúc? Đó là khi nhân viên dưới quyền làm đúng theo s ự hướng
dẫn của họ.
Phong cách lãnh đạo độc đoán rất thích hợp khi có một mệnh lệnh từ cấp trên mô
tả những gì cần phải làm và phải làm nó như thế nào. Khi đó, nhà lãnh đạo là người
chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, làm đúng những gì được yêu cầu. Phong cách lãnh đạo
này cũng thích hợp trong trường hợp các nhân viên còn hạn chế về kinh nghiệm
hoặc thiếu những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc. Nhà lãnh đ ạo theo
phong cách này đưa ra các bước đi và hành động, kiểm soát những khâu quan trọng
để các nhân viên có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
 Ưu điêm:
̉
6
Giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, nó đặc biệt cần thiết khi tập thể
mới được thành lập lúc có nhiều mâu thuẫn và sự không thống nhất trong hệ thống.
Phong cách này cũng đặc biệt cần thiết khi phải giải quyết các vấn đề riêng, các vấn
đề phải giữ bí mật thuộc thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo doanh
nghiệp.
 Nhược điêm :
̉
Triệt tiêu tính sáng tạo của mọi người trong doanh nghiệp.
́ ́ ̃ ̣
Nhân viên it thich lanh đao.
Hiêu quả thâp khi không có măt lanh đao.
̣ ́ ̣̃ ̣
Không khí trong tổ chức: gây hân, phụ thuôc vao đinh tinh cá nhân.
́ ̣ ̣̀ ́
1.1.2.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ (dựa trên nền tảng sự trao đổi,
thảo luận)
Những nhà lãnh đạo sử dụng phong cách này thường tận dụng thời gian đ ể thảo
luận các vấn đề về kinh doanh. Điều gì sẽ xảy ra trong một cuộc thảo luận sôi nổi?
Nhân viên đưa ra các ý kiến, đặt câu hỏi, lắng nghe, cung cấp thông tin phản hồi,
những giả định về thách thức và các chương trình đào tạo khi cần thiết. Nhà lãnh đạo
là người đảm bảo chắc chắn các ý kiến đều được thảo luận cặn kẽ và bi ến thành
một cuộc tranh luận thực sự. Họ đóng vai trò như là một nhân tố đ ảm bảo cho các
cuộc thảo luận đi đúng hướng và tất cả mọi nhân viên đều có cơ hội góp ý kiến.
− Cách truyền đạt mệnh lệnh: Giao tiếp hai chiều là quy tắc của các nhà lãnh đạo
thuộc phong cách này. Họ đi xung quanh bàn và tạo cho mọi người có cơ hội
được những người khác thảo luận về ý kiến của mình. Nhà lãnh đạo sẽ dành rất
nhiều thời gian để đặt câu hỏi và lắng nghe. Họ cùng hội thoại với nhân viên và
chia sẻ các ý kiến của mình. Đặt ra những câu hỏi đúng tập trung vào vấn đề
thảo luận và vẽ ra ý tưởng của mọi nhân viên là cách thức giao tiếp phổ biến
nhất của họ.
− Cách thiết lập mục tiêu: Sau khi thảo luận cặn kẽ, mục tiêu sẽ đ ược thiết l ập.7
Tận dụng sự thảo luận của nhiều người để kết nối những tài năng và kiến thức
của từng nhân viên riêng lẻ để đạt được mục tiêu đề ra là phong cách của nhà
lãnh đạo này.
− Ra quyết định: Đặt câu hỏi trước khi ra quyết định là phong cách của các nhà lãnh
đạo dân chủ. Quyết định chỉ được đưa ra sau khi có sự cộng tác và phối hợp của
nhân viên. Cả nhà lãnh đạo và nhân viên đều đóng vai trò chủ động, tích cực trong
việc xác định vấn đề, đánh giá sự lựa chọn và ra quyết định.
− Quá trình kiểm soát: Nhà lãnh đạo và nhân viên cùng kiểm soát quá trình thực hiện
và thảo luận xem cần phải tiến hành những hành động nào. Công việc sẽ đ ạt
được kết quả tốt nhất khi cả hai bên cùng cởi mở và có những điều chỉnh khi
thấy cần thiết.
− Sự ghi nhận kết quả: Các nhà lãnh đạo ghi nhận những thành quả đóng góp của
các nhân viên trong cuộc thảo luận, xây dựng ý tưởng cùng với người khác và
gợi mở ra những ý tưởng mới.
Phong cách lãnh đạo dựa trên trao đổi và thảo luận đặc biệt thích hợp khi cần câu
trả lời cho các vấn đề. Phong cách thảo luận thường có hiệu quả khi nhân viên là
những người có chính kiến riêng và tự tin nói ra chính kiến của mình. Nhà lãnh đạo
sẽ xác định những gì cần phải làm và làm như thế nào để tăng sự ràng buộc của nhân
viên với những gì sẽ xảy ra.
Ưu điêm:
̉

Nhân viên thich lanh đao hơn.
́ ̃ ̣
́ ́ ́ ̣ ̉
Phat huy tinh sang tao cua nhân viên.
Không khí thân thiên, đinh hướng nhom, đinh hướng nhiêm vu.
̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣
Năng suât cao, kể cả không có măt cua lanh đao.
́ ̣̉̃ ̣
 Nhược điêm:
̉
8
Nếu người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng phong cách này mà là người
nhu nhược sẽ dẫn đến tình trạng theo đuôi quần chúng, các quyết đ ịnh đ ưa ra chậm
chạp để lỡ mọi cơ hội thuận tiện.
1.1.2.3 Phong cách lãnh đạo tự do
Những nhà lãnh đạo sử dụng phong cách này thường giải thích hoặc có những
cam kết về các công việc cần được thực hiện và khi nào phải hoàn thành công vi ệc
đó. Còn cách thức làm việc thì toàn quyền do người nhân viên quyết định.
− Cách truyền đạt mệnh lệnh: Đối với những công việc cần thực hiện, các giao
tiếp có thể chỉ là một chiều. Trong nhiều trường hợp khác lại là hai chiều. Giao
tiếp để xem xét lại những gì đã được thực hiện và cách ngăn ngừa những cản trở
trong quá trình thực hiện.
− Cách thiết lập mục tiêu: Cũng giống như cách thức giao tiếp, mục tiêu có thể
được nhà lãnh đạo thiết lập ngay hoặc có thể đưa ra sau khi đã thảo luận với
nhân viên. Thất bại trong sự giao phó, ủy thác công việc có thể do nhân viên
không hiểu nhà lãnh đạo mong gì ở mình hoặc không tự tin vào chính sự giao phó
đó.
− Ra quyết định: Quyết định thực hiện nhiệm vụ được chuyển cho nhân viên.
Người nhân viên có quyền chọn lựa những phương cách thích hợp để đ ạt đ ược
kết quả mong đợi. Nhà lãnh đạo phải tránh “tiếp tục duy trì sự giao phó” khi
nhân viên không muốn tự ra quyết định mà tìm cách “trả lại” quyền ra quy ết
định cho nhà lãnh đạo.
− Quá trình kiểm soát: Nhà lãnh đạo thuộc phong cách này thường quyết định cách
thức kiểm soát công việc. Số lần kiểm soát phụ thuộc vào tính chất ưu tiên của
nhiệm vụ và người thực hiện nó. Cung cấp thông tin phản hồi là trách nhiệm của
nhân viên. Việc giữ để nhà lãnh đạo không nổi giận và mất bình tĩnh, đặc biệt
khi kế hoạch bị chệch hướng, là điều rất quan trọng.
− Sự ghi nhận kết quả: Nhà lãnh đạo thường khen thưởng và ghi nhận những ai9
chứng minh được khả năng làm việc một cách độc lập.
Phong cách lãnh đạo này rất thích hợp khi nhân viên là người hiểu biết, có kỹ
năng và động lực để hoàn thành công việc. Bởi vì, những nhân viên có kinh nghi ệm
sẽ không cần một nhà lãnh đạo nói rằng họ phải làm gì. Họ muốn tự do lựa chọn
cách thức thực hiện công việc. Phong cách lãnh đạo này cũng tạo cho các nhà lãnh
đạo có nhiều thời gian để dành cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác như xây dựng
các tiêu chuẩn, suy nghĩ chiến lược và lên kế hoạch.
 Ưu điêm:
̉
Môi thanh viên trong nhom đêu có khuynh hướng trở thanh chủ thể cung câp những
̃ ̀ ́ ̀ ̀ ́
tư tưởng, ý kiên để giai quyêt những vân đề côt loi do thực tiên đăt ra.
́ ̉ ́ ́ ́̃ ̃ ̣
Cac thanh viên có quyên tham gia vao quyêt đinh cac viêc lớn cua tổ chức nên khai
́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ́ ̣ ̉
thac được tinh sang tao cua nhân viên và vì vây có nhiêu phương an giai quyêt môt vân
́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣́
̀
đê.
Tao cho nhân viên thoai mai trong công viêc, không bị gò bo, dân đên hiêu quả công
̣ ̉ ́ ̣ ́̃ ́ ̣
viêc có thể cao hơn.
̣
Phong cach nay phù hợp với cac nhà lãnh đạo không có khả năng quyêt đoan cao và
́ ̀ ́ ́ ́
chinh xac, moi viêc được đưa ra ban bac và giam được cac sai lâm do quyêt đinh cua
́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣́ ̉
nhà lãnh đạo.
 Nhược điêm:
̉
Đôi khi tự do quá, người lãnh đạo không kiểm soát được công việc, và có thể dẫn
đến mục tiêu không hoàn thành.
Dễ tạo ra tâm lý buồn chán cho người lãnh đạo, dẫn tới tình cảm cô đơn, tùy tiện,
lơ là công việc cho dù bản thân rất phù hợp với công việc đó.
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo
Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện và được
biểu diễn bằng công thức phong cách lãnh đạo bằng công thức: cá tính x môi trường.
Trong đó, cá tính là yếu tố khó có thể thay đổi vì đó là tính cách c ủa con ng ười. Bên10
cạnh đó, các yếu tố môi trường cũng góp phần không nhỏ trong việc hình thành
phong cách lãnh đạo của nhà lãnh đạo.
Trước tiên, ta nói tới hoàn cảnh lịch sử môi trường công tác, nó có tác đ ộng r ất
lớn tới phong cách lãnh đạo. Phần lớn các nhà lãnh đạo thường áp dụng phong cách
làm việc của môi trường trước đó để làm việc trong môi trường hiện tại. Bởi vì môi
trường trước đã tạo cho họ một thói quen nghề nghiệp, khó mà thay đổi được.
Tiếp theo là môi trường đào tạo, nếu được học tập trong một môi tr ường tốt, có
kỉ luật cao, nhưng mọi việc đều mang tính dân chủ, tự do hay độc đoán, thì người
lãnh đạo sau này cũng sẽ làm việc theo phong cách đó, do họ đã có một thời gian khá
dài tiếp xúc với môi trường như thế nên nó góp phần làm nên phong cách lãnh đạo
của họ
Một yếu tố không kém phần quan trọng nữa là tâm lý của nhà lãnh đ ạo. Với b ất
kì ai cũng vậy, lúc mới bắt đầu công việc họ đều có phần nào đó e ngại, kiêng nể
những người khác, không dám bộc lộ hết phong cách lãnh đạo của mình. Sau một
thời gian, mọi việc tiến triển tốt đẹp thì họ sẽ thể hiện hết phong cách của mình.
Yếu tố cuối cùng là trình độ và năng lực của nhà lãnh đạo. Một người có trình độ
chuyên môn cao, năng lực tốt thường sẽ chọn cho mình phong cách độc đoán để mọi
việc được giải quyết một cách hiệu quả nhanh chóng. Ngược lại, một nhà lãnh đ ạo
không nắm vững kỹ năng chuyên môn sẽ không dám một mình quyết định mọi việc,
họ thường tham khảo ý kiến của cấp dưới. Do đó, họ thường có phong cách lãnh đạo
tự do hay dân chủ.
11
Chương 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH
LÃNH ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - BÍ
THƯ ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
TRONG HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2011
2.1 Giới thiệu về Nguyễn Thị Kim Ngân
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 18/03/1990
Nơi sinh: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán: Nghệ An
Về gia đình:
Hiện nay, chị đang sống cùng gia đình tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh (từ 0
tuổi đến 6 tuổi chị sống ở quận 1). Gia đình chị gồm bốn thành viên: cha, mẹ, em gái
và chị. Cha là một công an tuy nghiêm túc nhưng tính tình rất hiền lành. Mẹ thì buôn
bán và nội trợ. Bà rất đảm đang và tháo vác. Em chị hiện là học sinh.
Về bản thân:
Chị là một người năng động, thân thiện, dễ gần, vui vẻ và hòa đồng, được gia
đình, thầy cô, bạn bè yêu mến. Suốt mười hai năm học (từ lớp 1 đến lớp 12) chị đều
đạt học sinh giỏi với hạnh kiểm tốt. Hiện chị là sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-
Luật với điểm trung bình tích lũy 7.78, điểm rèn luyện 1.0 .
Vào đại học, năm nhất chị giữ chức vụ là ủy viên thường trực, năm hai chị là Phó
phí thư Đoàn Khoa và bây giờ chị là Bí thư Đoàn Khoa của Khoa Kế toán - Ki ểm
toán. Công việc chính hằng ngày của chị là check mail và một ngày của chị luôn bận
rộn. Tuy nhiên, chị làm tốt cả hai vai trò vừa là một sinh viên giỏi vừa là một cán bộ
Đoàn Khoa gương mẫu.12
2.2 Thực trạng về phong cách lãnh đạo của Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí
thư Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán trong hội tr ại truyền th ống
26/03/2011

2.2.1 Công tác chuẩn bị

Hội trại 26/03 là ngày truyền thống của Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, mà
đặc biệt là của Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán. Vì vậy, cũng như mọi năm, từ đầu
năm 2011, Ban chấp hành Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán đã họp bàn và lên kế
hoạch tổ chức hội trại truyền thống này. Với tư cách là Bí thư Đoàn Khoa, chị
Nguyễn Thị Kim Ngân đão giao cho bạn Lưu Khánh Trường - Phó Bí thư Đoàn Khoa
- nhiệm vụ khảo sát và tìm hiểu thông tin về các địa điểm có thể làm nơi tổ chức hội
trại. Địa điểm được chọn là khu sinh thái Cao Minh - Đồng Nai.
Giữa tháng hai, chị Ngân triệu tập cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị cho kế
hoạch chính thức. Cuộc họp gồm các nội dung:
− Xác định địa điểm, thời gian, kinh phí, đi tiền trạm, và các hoạt động trong hội
trại.
− Đưa ra một số lựa chọn khác về địa điểm cắm trại và thuyết phục mọi người
chọn Cao Minh vì đây là lựa chọn tối ưu nhất cho kế hoạch đặt ra.
− Phân chia nhiệm vụ và cơ cấu của ban tổ chức hội trại dựa vào năng l ực và tính
cách của mỗi người, cụ thể là:
13
Nắm tình hình chung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Lưu Khánh TrườngPhụ trách trò chơi Phụ trách chương
Trần Chí Cường Phụ trách hậu cần trình buổi tối
Nguyễn Tạo Hiếu Nguyễn Trung Dũng Phạm Nhật Khánh
Trần Thị Thanh Hải Trần Hoài Nam


Dựa vào cơ cấu trên, mỗi người trong ban tổ chức sẽ được toàn quyền quyết định
và chịu trách nhiệm về phần mình phụ trách. Mỗi ban (trò chơi, hậu cần, chương
trình buổi tối) sẽ tự họp bàn với nhau và quyết định nội dung chi tiết cho phần ph ụ
trách của mình.
Để bảo đảm cho kế hoạch, Đoàn Khoa họp lần cuối để các ban trình bày nội
dung cụ thể và chi tiết cho hội trại truyền thống 26/03. Từ đó với tư cách là người
chịu trách nhiệm chính, chị Ngân sẽ đóng góp, nêu ý kiến và xét tính khả thi của kế
hoạch. Trong cuộc họp, với quyền hạn của mình, chị Ngân đã đưa ra những ý kiến
chỉnh sửa như sau:
− Tôn trọng ý kiến của tập thể, chị Ngân vẫn lấy “Chinh phục vương quốc Avarta”
là chương trình xuyên suốt trong hội trại theo ý tưởng của bạn Tr ường. Tuy
nhiên, một số điểm trong chương trình quá phức tạp nên chị đã chỉ đạo mọi người
chỉnh sửa và cắt bỏ những phần không hợp lý.
− Chương trình của Đoàn buộc phải có phần liên hệ đến ngày thành lập Đoàn nên
chị yêu cầu lồng ghép thêm các hoạt động thể hiện ý nghĩa của ngày kỉ niệm
thành lập Đoàn vào chương trình.
− Giải quyết các vấn đề phát sinh và thống nhất nội dung đã chuẩn bị.
Cuộc họp phải kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ.
14
2.2.2 Những vấn đề phát sinh trong hội trại
Tuy công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng và mất nhiếu thời gian nhưng khi chương
trình hội trại vừa bắt đầu tại Khu sinh thái Cao Minh vào ngày 26/03/2011 thì đã có
vấn đề xảy ra. Theo kế hoạch, các đội chơi sẽ được chia ngẫu nhiên theo danh sách
đăng ký nhưng đến lúc tham gia các trò chơi, các bạn chơi đã rất lộn xộn và rối loạn,
thiếu tinh thần tập thể. Trong tình hình này, chị Ngân đã tự quyết định chia lại đội
chơi theo chi đoàn giống với nguyện vọng của đa số trại viên. Theo chị, như vậy s ẽ
giúp các bạn chơi có tinh thần tập thể và “màu cờ sắc áo”. Nhưng cũng vì quyết định
này của chị mà kế hoạch đã phải thay đổi: theo kế hoạch lúc đầu sẽ có tám đội chơi
nhưng lúc này chỉ còn sáu đội nên chương trình hơi loạn, nhưng sau khi hiều rõ quyết
định của chị thì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.
Trong suốt chương trình, chị Ngân lúc nào cũng có mặt nhưng chủ yếu là quan sát
mà không can thiệp gì vì chị đã hoàn toàn giao tất cả trách nhiệm cho bạn Trường.
Đến chương trình buổi tối không phải do bạn Trường chịu trách nhiệm nhưng do
người chịu trách nhiệm trực tiếp vắng mặt nên Trường đã phải thay thế và chạy
chương trình này khá tốt, trong khi chị Ngân đã không có bất cứ sự chỉ đạo nào cho
vấn đề này.
Hội trại truyền thống 26/03 của Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán với sự chỉ đạo cao
nhất của Bí thư Đoàn Khoa – Nguyễn Thị Kim Ngân - tuy có xảy ra vài vấn đ ề
nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt.
2.3 Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo của Nguyễn Th ị Kim
Ngân - Bí thư Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán trong h ội tr ại truy ền
thống 26/03/2011
2.3.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán
Bất kỳ một chương trình nào cũng đều có sai sót buộc người lãnh đạo phải đưa ra
quyết định dứt khoát để kế hoạch đi đúng hướng và hạn chế rủi ro. Trong những
trường hợp này, người lãnh đạo thường sử dụng phong cách độc đoán. Trong kế


15
hoạch hội trại lần này, chị Ngân cũng đã sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán trong
hai nội dung. Đó là quyết định lồng ghép thêm các hoạt động có liên quan đ ến Đoàn
vào chương trình và chia lại đội chơi theo chi đoàn để các trại viên cảm thấy thoải
mái khi tham gia và cũng là để các chi đoàn thể hiện bản lĩnh của mình.
2.3.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ
Trong hai cuộc họp ban tổ chức trước hội trại, chị Ngân đều thể hiện rất rõ tính
dân chủ trong phong cách lãnh đạo của mình. Cụ thể là:
Trong cuộc họp vào giữa tháng hai, mặc dù trước đó chị Ngân và bạn Tr ường đã
quyết định chọn Cao Minh là địa điểm tổ chức nhưng hai người vẫn đưa ra thêm các
địa điểm khác để mọi người có sự lựa chọn, chị cũng phổ biến kinh phí dự tính để
mọi người góp ý. Ở đây, chị Ngân đã sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ khi đ ưa
ra các lý lẽ của mình thuyết phục để hướng mọi người đến việc chọn Cao Minh - ý
định ban đầu của chị - và quyết định cuối cùng chị đưa ra đã được sự đ ồng ý của đa
số tập thể.
Trong cuộc họp trước ngày tổ chức một tuần, chị đã quyết định không bác bỏ ý
tưởng chương trình “Chinh phục vương quốc Avarta” theo ý kiến của tập thể có mặt
trong cuộc họp và chị thuyết phục mọi người chỉnh sửa hoặc cắt bỏ những phần
không hợp lý. Tương tự như vậy, các phần khác cũng phát sinh vài vấn đ ề và tất c ả
đều phải lấy ý kiến tập thể để chỉnh sửa. Đây cũng là phong cách lãnh đ ạo dân chủ
của chị.
2.3.3 Phong cách lãnh đạo tự do
Việc chị Ngân giao công việc khảo sát và tìm hiểu thông tin về các địa điểm tổ
chức hội trại là chị đã sử dụng phong cách lãnh đạo tự do. Ở đây, chị Ngân đã ủy
thác công việc cho bạn Trường , cho phép bạn Trường được quyền ra quyết định ban
đầu và sau đó chị đã họp bàn với bạn Trường để xét duyệt lại vì chị vẫn là người
chịu trách nhiệm cho quyết định này trước khi phổ biến cho mọi người.
16
Một biểu hiện của phong cách lãnh đạo tự do của chị là chị giao toàn quyền quyết
định cho các trưởng ban bộ phận và tự chịu trách nhiệm về phần việc mình phụ
trách. Việc này thể hiện rõ rệt phong cách lãnh đạo tự do của chị - ủy quyền hầu hết
cho cấp dưới của chị là các trưởng ban.
Trong suốt quá trình diễn ra hội trại hầu hết chị sử dụng phong cách lãnh đạo tự
do. Một ví dụ điển hình là: trong quá trình diễn ra hội trại, chị không can thiệp gì vào
công việc mà hoàn toàn giao tất cả trách nhiệm cho bạn Trường - người lên kế
hoạch chính cho hội trại 26/03, đồng thời để Trường đứng ra giải quyết bằng cách
trực tiếp điều hành trong tình huống người chịu trách nhiệm chương trình Lửa Trại
vắng mặt.
2.3.4 Kết luận từ phân tích thực trạng
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân sử dụng kết hợp cả ba phong cách độc đoán, tự do và
dân chủ trong quá trình lãnh đạo hội trại truyền thống 26/03/2011. Tuy nhiên, xuyên
suốt quá trình, chị thiên về phong cách lãnh đạo tự do hơn.
2.4 Đánh giá
2.4.1 Ưu điểm
2.4.1.1. Ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán
Hội trại truyền thống 26/03 là một chương trình nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập
Đoàn nên chương trình bắt buộc phải có một số hoạt động liên quan đến Đoàn ngoài
các hoạt động vui chơi giải trí. Vì thế, chị Ngân tự mình quyết định thêm vào các
hoạt động liên quan đến Đoàn là hoàn toàn đúng đắn, giúp chương trình không đi lệch
mục tiêu ban đầu – điều không thể thay đổi – và tiết kiệm thời gian cho cuộc họp.
17
Việc quyết định chia lại đội chơi giúp ổn định nhanh chóng tổ chức để bắt đầu
các hoạt động, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến kế hoạch. Đồng thời, quyết đ ịnh này
đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần các bạn chơi, làm các bạn trong mỗi đội hăng
hái và hợp tác hơn rất nhiều để hoàn thành các trò chơi.
2.4.1.2 Ưu điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ
Các quyết định đưa ra dựa trên ý kiến tập thể nên tạo được không khí thân thiện,
vui vẻ trong cuộc họp, mọi người nhiệt huyết hơn với nhiệm vụ chung và tích cực
đóng góp ý kiến để có được chương trình hoàn chỉnh.
Do các quyết định về nội dung chi tiết các hoạt động được sự đồng tình, ủng hộ
của tập thể nên trong suốt hội trại, những người phụ trách luôn hết tâm, hết sức
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
2.4.1.3 Ưu điểm của phong cách lãnh đạo tự do
Với phong cách lãnh đạo tự do, chị giao quyền lên kế hoạch và tổ chức chương
trình khá nhiều cho bạn Trường và các trưởng ban. Điều này giúp các bạn có thể phát
huy hết mức năng lực chuyên môn cũng như khả năng sáng tạo của mình. Kết quả là
cho ra đời ý tưởng rất hay, đó là tổ chức các trò chơi xuyên suốt hội trại như một câu
chuyện huyền thoại về các chiến binh, các chương trình Lửa Trại và cuộc thi “K ế
tài, Kiểm sắc” cũng hấp dẫn không kém.
Ngoài ra, các bạn cũng đã rút được không ít kinh nghiệm sau chương trình này. Đó
là điều rất cần thiết, nhằm nâng cao năng lực của các thành viên trong Ban chấp hành
Đoàn Khoa. Đặc biệt, theo quy chế, năm sau chúng ta cần phải có một Bí thư Đoàn
Khoa mới được đưa lên từ một trong những thành viên này nên việc hỗ trợ đ ể các
bạn có nhiều kinh nghiệm tổ chức các chương trình là rất cần thiết và quan trọng.
2.4.2 Nhược điểm
2.4.2.1 Nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán
18
Với các ưu điểm đã phân tích ở trên thì việc độc đoán trong quyết đ ịnh thêm vào
các hoạt động có ý nghĩa hướng về Đoàn là hoàn toàn hợp lý mà không có nhược
điểm nào cần khắc phục, chỉnh sửa.
Tuy nhiên, khi chị thay đổi hoàn toàn danh sách các đội chơi thì gây ra hai hậu quả.
Thứ nhất, số lượng đội chơi và số lượng thành viên trong mỗi đội đ ều thay đ ổi gây
khó khăn cho khâu tổ chức, ảnh hưởng mang tính dây chuyền. Thứ hai, xuất phát từ
lý do thứ nhất, sự thay đổi đột ngột này làm những bạn chịu trách nhiệm tr ực ti ếp
trong tổ chức không đồng tình nhưng phải chấp nhận, gây tâm lý không thoải mái cho
các bạn vào đầu hội trại.
2.4.2.2 Nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ
Dân chủ trong một cuộc họp là điều cần thiết, tuy nhiên, điều này làm kéo dài
thời gian hai cuộc họp khá nhiều. Trong đó, có những lúc mất thời gian không thật sự
cần thiết, đặc biệt trong cuộc họp thứ hai, nội dung chi tiết các hoạt động đều lấy ý
kiến bổ sung của tất cả các thành viên trong ban tổ chức.
Thời gian cuộc họp lâu quá sẽ khiến mọi người mệt mỏi, hiệu suất làm việc
giảm sút.
2.4.2.3 Nhược điểm của phong cách lãnh đạo tự do
Sai lầm lớn nhất mà chị Ngân mắc phải đó là giao việc, giao quyền quá nhiều cho
cấp dưới mà không nắm rõ công việc. Từ nắm rõ chương trình nhất, đưa ra ý tưởng
chương trình, chịu trách nhiệm bàn bạc thảo luận cụ thể với các trưởng ban về các
hoạt động sẽ diễn ra, đến đưa ra quyết định giải quyết nhanh chóng và hiệu quả mọi
việc khi xảy ra sự cố ngoài kế hoạch sẽ là bạn Trường chứ không phải chị Ngân.
Điều đó là hoàn toàn không nên, vì có thể gây quá tải cho bạn Trường sau khi đã chịu
trách nhiệm theo dõi, điều hành xuyên suốt các hoạt động.
Thực tế chương trình Lửa Trại do gặp sự cố nên bạn Trường đã trực tiếp đứng
ra điều hành, may mắn là hoạt động này vẫn thành công.
19
Cùng với đó, chị tham gia quá ít vào việc trực tiếp điều hành chương trình hội trại
nên sẽ không tạo được hình ảnh ấn tượng của một người quản lý, lãnh đ ạo trong
mắt các bạn chơi cũng như một số thành viên trong ban tổ chức.
20
Chương 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHONG CÁCH LÃNH
ĐẠO CỦA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - BÍ THƯ
ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG HỘI
TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2011
3.1 Mục tiêu của giải pháp
Chúng tôi đưa ra các giải pháp mang tính chất xây dựng với mục đích góp
phần hoàn thiện phong cách lãnh đạo của Bí thư Nguyễn Thị Kim Ngân. Từ đó, Bí
thư Nguyễn Thị Kim Ngân có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình nhằm phát huy
các ưu điểm và khắc phục, hạn chế những nhược điểm để nâng cao khả năng tổ
chức và quản lý trong công việc, đưa Đoàn khoa Kế toán- Kiểm toán ngày càng
trưởng thành hơn, đạt nhiều thành tích hơn nữa cũng như sẽ hoàn thiện hơn các kỹ
năng trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn những góp ý của mình sẽ nhận được sự
đồng tình từ Ban chấp hành đoàn trường để góp phần tác động đến Bí thư Nguyễn
Thị Kim Ngân. Hướng chị đến mục tiêu phát triển hoàn thiện bản thân, đào tạo một
cán bộ Đoàn xuất sắc để bổ sung vào lực lượng dự bị của Đảng viên Đảng Cộng
Sản Việt Nam.
Thông qua giải pháp về phong cách lãnh đạo của Bí thư Nguyễn Thị Kim
Ngân, chúng tôi cũng có những bài học cho riêng mình về kỹ năng giao tiếp, quản lý
và phân công công việc.
21
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện phong cách lãnh đạo của Nguyễn Thị
Kim Ngân - Bí thư Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán trong hội trại
truyền thống 26/03/2011
3.2.1 Phát huy ưu điểm
3.2.1.1 Phát huy ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán
Việc chị Ngân tự ra quyết định thêm các hoạt động liên quan đến Đoàn vào
chương trình hội trại và chia lại đội chơi trong lúc đang lộn xộn là một quyết đ ịnh
đúng đắn, giúp chương trình không đi lệch mục tiêu là hướng đến chào mừng ngày
thành lập Đoàn 26/03 và đã giúp các đội chơi thêm hăng hái.
Phong cách lãnh đạo này cũng cần được phát huy trong những trường hợp như
thời gian cấp bách, tổ chức đang lỏng lẻo lộn xộn hoặc khó khăn gây ảnh hưởng đến
lợi ích của tổ chức.
Chị nên áp dụng phong cách này đối với những đoàn viên khi mới tham gia vào ban
tổ chức (dưới quyền) thiếu kinh nghiệm, chưa nắm rõ được các quy tắc để tránh
trường hợp người mới làm sai và không hiệu quả gây ảnh hưởng đến tập thể.
3.2.1.2 Phát huy ưu điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ
Việc chị Ngân biết phân chia quyền lực quản lý của mình, tranh thủ ý kiến cấp
dưới, đưa họ tham gia vào việc khởi thảo các quyết định đã tạo ra những điều kiện
thuận lợi để cho những người cấp dưới được phát huy sáng kiến, tham gia vào việc
lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, đồng thời tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực
và vui vẻ thoải mái hòa đồng của các thành viên trong quá trình quản lý. Chính vì vậy
việc mọi người ủng hộ ý kiến chọn Cao Minh làm địa điểm cắm trại và việc chị
thuyết phục mọi người chỉnh sửa hoặc cắt bỏ những phần không hợp lý trong
chương trình là hoàn toàn đúng đắn. Chính điều này đã làm cho chương trình thêm
tính khách quan vì dựa trên sự đồng thuận của tập thể. Điều đó khiến các thành viên
22
cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy mình có ích, cảm thấy mình là một phần của ban
tổ chức. Tuyệt vời hơn nữa là những quyết định đều thể hiện tiếng nói chung giữa
các thành viên, đảm bảo trách nhiệm và sự tham gia nhiệt tình của các thành viên
trong tất cả các khâu, từ việc đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch,
cho đến việc giám sát đánh giá.
Phong cách lãnh đạo này cần được phát huy trong những trường hợp như trong
một tổ chức làm việc có tinh thần hợp tác và lối sống tập thể cao hay những tổ chức
mà mọi người có tinh thần hòa đồng biết quan tâm và tiếp thu ý kiến của đ ồng
nghiệp.
Chị nên áp dụng phong cách lãnh đạo dân chủ đối với những đồng nghiệp hoặc
cấp dưới thân cận với chị, chính vì việc quá hiểu nhau sẽ dễ dàng san sẻ và quan tâm
lẫn nhau trong tập thể cũng như trong việc lấy ý kiến của từng cá nhân tránh đ ược
những xung đột khi bất đồng ý kiến, quan điểm để cùng hướng về mục tiêu chung
của nhóm.
3.2.1.3 Phát huy ưu điểm của phong cách lãnh đạo tự do
Việc chị Ngân cho phép bạn Trường và các trưởng ban được quyền tham gia ra
quyết định và toàn quyền quyết định trong các khâu của chương trình nhưng chị vẫn
chịu trách nhiệm đối với những quyết định được đưa ra. Qua đó ta thấy được chị
không hoàn toàn thâu tóm mọi quyết định vào tay mình. Chính điều này đã khai thác
được tính sáng tạo và phát huy hết năng lực của của các thành viên, đ ồng th ời t ạo
được sự thoải mái trong công việc, không bị gò bó dẫn đến hiệu quả công việc có
thể sẽ cao hơn.
Phong cách lãnh đạo này cần được phát huy trong những trường hợp như trong
một tổ chức có những cá nhân có năng lực thực sự nhưng không thích giao thiệp hoặc
những người có đầu óc chủ nghĩa cá nhân và trong những tổ chức làm việc không có
tinh thần tập thể và hợp tác cao, phù hợp với những cá nhân ít thích bị lãnh đ ạo, phù
23
hợp với các nhà lãnh đạo không có khả năng quyết đoán cao và chính xác, mọi việc
được đưa ra bàn bạc và giảm được các sai lầm do quyết định của nhà lãnh đạo.
Chị nên áp dụng phong cách lãnh đạo tự do đối với đối với những đồng nghiệp
cấp dưới có năng lực nhưng ít thích tiếp xúc và làm việc nhóm và những cá nhân
không thích sự gò bó và áp đặt trong công việc đồng thời cũng thích hợp với những cá
nhân có những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Điều này giúp mọi người có đ ược
một tâm trạng làm việc thoải mái và phát huy đươc hết năng lực của mình.
3.2.2 Khắc phục nhược điểm
3.2.2.1.Khắc phục nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán
Đối với sự việc chị Ngân tự quyết định chia lại đội chơi theo chi đoàn mà không
chia ngẫu nhiên theo danh sách đăng ký gây ra hậu quả thể hiện vấn đề là việc quản
trị rủi ro của chị Ngân chưa được tốt, chưa nhìn ra các sự việc liên quan có thể xảy ra
trong quá trình thực hiện chương trình. Điều này chị Ngân cần phải khắc phục đ ể
lần sau có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.
Đầu tiên, chị Ngân nên nhìn vấn đề một cách chi tiết về cách thức tổ chức và
thực hiện trong khâu lập danh sách để tổ chức trò chơi sao cho phù hợp với đại đa số
thành viên. Trước khi tổng duyệt một chương trình cần phải xem xét kỹ lưỡng nên
xác định và đưa các phương án dự kiến khác để có thể thay đổi khi có vấn đề xảy ra
tránh trường hợp chương trình bị thay đổi đột ngột mà không chuẩn bị tinh thần
trước khi xử lý.
Tiếp theo, xuất phát từ lý do trên, do sự thay đổi đột ngột chương trình làm các
thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp trong tổ chức không đồng tình nhưng phải chấp
nhận. Đối với trường hợp này, chị Ngân nên tổ chức một cuộc thảo luận nhanh đ ưa
ra lý do xác đáng để thuyết phục các thành viên thay đổi cách thức tổ chức chương
trình trò chơi. Chị Ngân có thể đưa ra hai phương án để giải quyết vấn đề về cách
phân chia đội chơi đó là giữ nguyên cách chia đội ngẫu nhiên và cách thứ hai là chia
lại theo lớp. Chị Ngân nên phân tích ưu nhược điểm của hai phương án và nên24
nghiêng về ưu điểm của phương án mới nhiều hơn. Có thể là nếu chúng ta chia l ại
đội chơi theo lớp thì sẽ ảnh hưởng tốt đến tinh thần của các bạn trong đội chơi làm
cho các bạn hăng hái và hợp tác nhiều hơn để hoàn thành tốt các trò chơi. Hay có thể
là các bạn sẽ tích cực chơi vì màu cờ sắc áo hơn tạo nên không khí hội trại sôi nổi,
diễn ra suôn sẻ và không bị gián đoạn.
3.2.2.2 Khắc phục nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ
Trong cuộc họp bàn về chương trình, thời gian xảy ra các cuộc họp bị kéo dài, có
những lúc thực sự không cần thiết gây ra tâm lý mệt mỏi hiệu suất làm việc giảm
sút. Để khắc phục và rút kinh nghiệm cho lần sau, chị Ngân nên đề nghị mọi người
tìm hiểu trước về bản kế hoạch thực hiện chương trình, sau đó gửi mail các thắc
mắc, góp ý, nêu ra những vấn đề chưa rõ, cần bổ sung hay loại bỏ điểm nào, đề xuất
ý kiến mới…trước khi cuộc họp chính thức được diễn ra. Sau đó, chị Ngân tổng hợp
lại tất cả các ý kiến, trong cuộc họp nêu các vần đề đó để các thành viên cùng bàn
bạc thảo luận hay biểu quyết. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian các thành
viên đứng lên đưa ra ý kiến từ đó rút ngắn được thời gian cuộc họp mà vừa đảm bảo
được chất lượng cuộc họp và vừa đảm bảo được tính dân chủ mà chị Ngân còn hiểu
đầy đủ và rõ ràng về các ý kiến mà các thành viên đề xuất.
3.2.2.3 Khắc phục nhược điểm của phong cách lãnh đạo tự do
Việc chị Ngân giao việc thực hiện và tổ chức chương trình hội trại truyền thống
quá nhiều cho cấp dưới, ở đây cụ thể là bạn Trường, mà không nắm rõ công việc là
chị đã thực hiện phong cách lãnh đạo tự do một cách lạm dụng, rất may là chương
trình đã thành công một cách tốt đẹp, nếu lỡ như có việc gì xảy ra trong chương trình
ví dụ như là tổ chức không đúng thời hạn hay không theo chương trình đã đề sẵn dẫn
đến hội trại kết thúc không như mong muốn thì tất cả những trách nhiệm sẽ dồn về
phía chị Ngân chứ không phải là bạn Trường. Vì vậy, để khắc phục nhược điểm này
sẽ có hai phương án: thứ nhất là chị Ngân phải trực tiếp tham gia vào quá trình tổ
chức cũng như thực hiện hội trại, không nhất thiết là phải thường xuyên kiểm tra và25
giám sát nhưng phải tham gia để nắm bắt về tiến độ của chương trình; thứ hai, nếu
công việc quá bận thì chị có thể nhờ một người nào đó thân tín hay có thể tin t ưởng
được hỗ trợ cho bạn Trường trong công việc rồi sau đó báo cáo lại. Như vậy, khi có
bất cứ sai sót hay trục trặc gì thì chị Ngân cũng có thể kịp thời chỉnh sửa, đ ồng th ời
cũng làm giảm đi phần nào số lượng công việc cho bạn Trường để bạn có thể làm
tốt hơn trong nhiệm vụ của mình, tránh được tình trạng vì công việc quá tải mà
Trường không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó nếu tham gia trực
tiếp vào quá trình điều hành như ở phương án một thì chị sẽ tạo được hình ảnh một
người quản lý có trách nhiệm và biết san sẻ công việc với cấp dưới của mình chứ
không đơn thuần là ban hành các quyết định làm cho các thành viên trong ban thực
hiện cảm thấy có tinh thần và nhiệt huyết hơn trong công việc .
3.2.3 Các giải pháp phối hợp
3.2.3.1 Đối với cấp trên
Với việc lạm dụng phong cách lãnh đạo tự do trong việc tổ chức và điều hành
hội trại truyền thống là chị Ngân đã có một phần sai trong đó, mặc dù chương trình
hoàn thành tốt đẹp nhưng đây cũng là một sự thiếu hụt trong việc lãnh đ ạo c ủa ch ị.
Nếu như hội trại kết thúc không tốt như mong đợi thì Ban chấp hành Đoàn Trường
có thể sẽ có những biện pháp khiển trách hay phê bình tùy theo mức độ hậu quả xảy
ra như là phải viết báo cáo hay bảng tự nhận khuyết điểm sau đó trực tiếp đ ưa cho
Ban chấp hành Đoàn Trường cùng với lời cam kết. Vì vậy, từ đầu, Ban chấp hành
Đoàn Trường nên đưa ra các hướng dẫn và quy định cụ thể về vai trò, nhiệm vụ bắt
buộc chị Ngân phải làm theo để hoàn thành tốt hội trại. Đồng thời, có những khen
thưởng phù hợp với thành tích mà chị Ngân đạt được để khuyến khích chị làm tốt
hơn nữa.
3.2.3.2 Đối với cấp dưới
Cấp dưới có thể trực tiếp kiến nghị lên ban lãnh đạo Đoàn Khoa về việc chị
Ngân tham gia quá ít vào công tác điều hành chương trình hội trại, cũng có thể gặp26
trực tiếp chị trình bày về những ý kiến của mình để chị có thể tham gia nhiều hơn
vào công tác điều hành, hoặc cũng có thể gửi mail hoặc viết thư tay trình bày những
chính kiến của mình để chị có thể hoàn thiện phong cách lãnh đạo của chị và tổ chức
hội trại tốt hơn.
27
KẾT LUẬN
Bí thư Đoàn khoa là một công việc đòi hỏi cao về kỹ năng, kinh nghiệm và phải
có một phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Về cơ bản, chị
Nguyễn Thị Kim Ngân phù hợp với vai trò này. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu
nhóm chúng tôi đã nhìn nhận ra một số hạn chế trong phong cách lãnh đạo của chị.
Dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Kim
Ngân và những người dưới quyền của chị kết hợp với những kiến thức đã tìm hi ểu
được về phong cách lãnh đạo, chúng tôi đã đề ra một số giải pháp khắc phục những
hạn chế này.
Đây là một đề tài có ý nghĩa thiết thực, gần gũi vì đối tượng nghiên c ứu là ch ị
Nguyễn Thị Kim Ngân, người trực tiếp nắm bắt và thực hiện quyền lợi với sinh
viên, đặc biệt là sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán. Trên cơ sở đó, những gì mà đề
tài mang lại cung cấp những kinh nghiệm để các cán bộ Đoàn Hội phát huy những ưu
điểm và khắc phục những hạn chế này.
Một nhà lãnh đạo tài giỏi không phải là một nhà lãnh đạo theo bất kỳ phong cách
nào, mà phải biết dung hòa cả ba phong cách độc đoán, dân chủ, tự do và s ử d ụng
chúng phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Vì có thể trong hoàn cảnh, không gian và
thời điểm này thì phong cách lãnh đạo dân chủ và độc đoán là thích hợp, là phương án
tối ưu nhưng có thể về sau phong cách này sẽ không còn phù hợp nữa mà phong cách
dân chủ lại phù hợp hơn thì không thể nào cứ cố chấp giữ khăng khăng phong cách,
đường lối cũ đã có thể lạc hậu so với hiện tại. Chính vì lẽ đó, nhà lãnh đạo giỏi phải
biết điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình cho thích hợp để đưa tổ chức mà mình
lãnh đạo càng ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.
28
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TS. Huỳnh Thanh Tú (2010), Đề cương bài giảng Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo,
Trường Đại học Kinh tế - Luật.

2. Nhom sức sông mới (2008), Lanh Đao Trong Thế Giới Phăng, NXB Tre.
́ ́ ̃ ̣ ̉ ̉

̃ ̣ ́ ́
3. Harvard Business School Press (2008), Lanh Đao Nhom, NXB Thông Tân.
29

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản