Đề tài: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

Chia sẻ: dahlia89

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “phương pháp trả lương tại công ty cms"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

Đồ án tốt nghiệp


Đề tàiPhương pháp trả lương tại
công ty CMS
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Lêi Më ®Çu


N­íc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh
tÕ thÞ tr­êng, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc
theo ®Þnh h­íng XHCN. NÒn kinh tÕ tho¸t khái tr¹ng th¸i tr× trÖ, suy tho¸i,
b­íc sang giai ®o¹n t¨ng tr­ëng liªn tôc tèc ®é cao, søc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng
lín, c­êng ®é c¹nh tranh cao vµ ngµy cµng gay g¾t. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh
nhau b»ng mäi c¸ch, víi mäi h×nh thøc. Trong ®ã næi bËt lµ c¹nh tranh vÒ s¶n
phÈm, gi¸ c¶, chÊt l­îng, mÉu m·, ph©n phèi, khuÕch tr­¬ng... §Ó ®øng v÷ng
trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc ®æi míi, n¨ng
®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp hoµn toµn lo liÖu ®Çu vµo, ®Çu
ra, h¹ch to¸n kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña m×nh.
§èi víi C«ng ty m¸y tÝnh CMS, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua
nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ nh­ng vÉn ®øng v÷ng ®­îc nhê
tÝch cùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Æc
biÖt lµ vÊn ®Ò më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vÉn ®­îc coi lµ vÊn ®Ò
bøc xóc vµ hÕt søc quan träng mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o, nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh
chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty lu«n quan t©m.
ViÖc thùc tËp lµ v« cïng quan träng ®èi víi mçi sinh viªn nãi chung, nã
gióp ®­a c¸c kiÕn thøc s¸ch vë ra øng dông thùc tÕ, t¹o cho mçi sinh viªn
khái bì ngì, m¹nh d¹n, biÕt tin vµo m×nh h¬n khi ®i lµm viÖc.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i tr­êng vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty
m¸y tÝnh CMS em xin chän ®Ò tµi: “Ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty
CMS" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh .
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã ba ch­¬ng :
Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña
C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thµnh nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ
trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y TÝnh CMS vµ sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña
thÇy gi¸o ThS. Mai Xu©n §­îc. MÆc dï ®· cè g¾ng xong chuyªn ®Ò kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù ®ãng
gãp ý kiÕn tõ c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y
tÝnh CMS ®Ó chuyªn ®Ò cña em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Ch­¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty m¸y tÝnh CMS

1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS
C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh ThÕ Trung (CMS Co.,
Ltd.,) ®­îc Së KH Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 101956
thµnh lËp ngµy 17/5/1999 lµ mét thµnh viªn cña tËp ®oµn CMC, mét trong
nh÷ng tËp ®oµn c«ng nghÖ th«ng tin hµng ®Çu ViÖt Nam. HiÖn nay, CMS lµ
nhµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y tÝnh Th­¬ng hiÖu sè 1 ViÖt Nam - m¸y tÝnh
CMS, ®ång thêi lµ nhµ ph©n phèi chuyªn nghiÖp c¸c thiÕt bÞ s¶n phÈm tin
häc.
Ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 1999 khai tr­¬ng C«ng ty cã trô së t¹i 67B Ng«
Th× NhËm, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi.
§Õn nay CMS ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó tr­ëng thµnh, vµ
thùc tÕ CMS ®· trë thµnh mét nhµ s¶n xuÊt l¾p r¸p, ph©n phèi cã tªn tuæi víi
nh÷ng s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng c«ng nhËn.
- 01/2006 CMS ®¹t danh hiÖu Hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao do ng­êi
tiªu dïng b×nh chän.
1.2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng
C«ng ty TNHH m¸y tÝnh CMS víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c
thiÕt bÞ vµ dÞch vô trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng tin häc.
Nh÷ng ngµnh nghÒ chÝnh cña c«ng ty ®­îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp
kinh doanh:
- M¸y tÝnh, linh kiÖn m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kÌm theo m¸y tÝnh.
- Kinh doanh dÞch vô hç trî, cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p trong lÜnh vùc tin
häc ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cho c¸c c«ng ty, tæ chøc.
HiÖn nay, CMS ®ang lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña c¸c
h·ng s¶n xuÊt linh kiÖn vµ thiÕt bÞ tin häc hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh­ Intel,
BenQ, Kingston, Santak, Transcend, Foxconn… Nhê cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

æn ®Þnh, tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong kinh doanh vµ dÞch vô, kh¶ n¨ng b¶o
hµnh vµ hç trî kü thuËt ë møc tèi ®a, nh÷ng mÆt hµng CMS tham gia ph©n
phèi lu«n ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng vµ ®¹t doanh sè cao.
- VÒ mÆt kinh doanh dÞch vô, c«ng ty ®· triÓn khai vµ cung cÊp c¸c lo¹i
h×nh dÞch vô chñ yÕu sau:
+ DÞch vô l¾p ®Æt míi, b¶o tr×, b¶o d­ìng c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh, thiÕt
bÞ m¹ng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c tæ chøc Nhµ n­íc.
+ DÞch vô t­ vÊn vÒ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn nÒn t¶ng øng dông c«ng
nghÖ th«ng tin trong s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ
n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n.
+ Kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông theo yªu cÇu cña
kh¸ch hµng.
Khi míi thµnh lËp, víi quy m« nhá, thêi gian ho¹t ®éng ch­a dµi v× vËy
C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n
trong viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn dÞch vô
còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng lÜnh
vùc. Tr¶i qua h¬n 6 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y
tÝnh CMS ®· t×m ra c¸ch thøc ho¹t ®éng riªng, ®Æc tr­ng cho c«ng ty m×nh,
t×m ra h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng kinh
doanh th­¬ng m¹i cña m×nh vµ thùc tÕ CMS ®· trë thµnh nhµ s¶n xuÊt, l¾p
r¸p, ph©n phèi cã tªn tuæi víi nh÷ng s¶n phÈm ®­îc thÞ tr­êng c«ng nhËn
1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.
HiÖn nay c«ng ty cã 25 nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban vµ bé
phËn kh¸c nhau. C¬ cÊu bé m¸y cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc
tuyÕn ®Õn tõng phßng ban, bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c
tr­ëng phßng, ®¶m b¶o lu«n n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ tøc
thêi vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ tr­êng còng nh­ kh¶ n¨ng tµi chÝnh
cña c«ng ty.
Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

®­îc m« t¶ b»ng h×nh vÏ sau:
H×nh1 : S¬ ®å tæ chøc c«ng ty CMS


Gi¸m ®èc

PG§ kinh doanh PG§ kü thuËtPhßng Phßng Phßng Phßng Trung Phßng Phßng
kinh kinh kÕ tæ t©m l¾p dù
doanh doanh to¸n chøc b¶o m¸y ¸n
b¸n lÎ
ph©n hµnh hµnh
phèi chÝnh+ §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc c«ng ty do c¸c thµnh viªn s¸ng lËp ®Ò
cö lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh vµ qu¶n lý c«ng ty.
+ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý
c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh doanh, b¸n bu«n, b¸n lÎ, qu¶n lý vµ xÐt duyÖt c¸c ho¹t
®éng t×m ®èi t¸c kinh doanh tõ c¸c nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng t¹i c¸c
phßng (chñ yÕu lµ phßng ph©n phèi).
+ Phã gi¸m ®èc kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ kh©u kü thuËt
cña c«ng ty bao gåm: l¾p m¸y vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n vÒ m¸y tÝnh vµ tiªu thô
m¸y tÝnh cho c«ng ty.
+ Phßng kÕ to¸n: gåm kÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n viªn, thñ quü chÞu tr¸ch
nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña
c«ng ty.
+ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô qu¶n lý lùc l­îng c¸n bé
c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ c¸c vÊn ®Ò hµnh chÝnh cã liªn quan.
+ C«ng ty cã hai phßng kinh doanh cã nhiÖm vô trùc tiÕp tæ chøc thùc
hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm: Phßng b¸n lÎ (phôc vô ng­êi tiªu
dïng cã nhu cÇu mua thiÕt bÞ lÎ hay mua m¸y ®¬n chiÕc). Phßng ph©n phèi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

(cã nhiÖm vô t×m c¸c nguån hµng, c¸c ®¹i lý lín ®Ó ph©n phèi víi sè l­îng
nhiÒu, tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng).
+ Phßng b¶o hµnh: thùc hiÖn b¶o hµnh c¸c s¶n phÈm b¸n bu«n vµ b¸n lÎ
cña c«ng ty.
+ Phßng l¾p m¸y: chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt m¸y mãc ®óng theo tiªu
chuÈn, quy tr×nh kü thuËt vµ tiÖn lîi cho viÖc sö dông cña kh¸ch hµng.
+ Phßng dù ¸n: nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n vÒ nguån
nhËp hµng vµ nguån tiªu thô hµng hãa ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty.

1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty (2002 - 2005).
*. VÒ ho¹t ®éng chung cña C«ng ty tõ n¨m 2002-2005.
Tr¶i qua mét sè n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty CMS ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu
thµnh c«ng. §ã chÝnh lµ sù t¨ng tr­ëng doanh thu, sù t¨ng tr­ëng møc lîi
nhuËn, sù ®ãng gãp cña C«ng ty vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc, nguån lao ®éng
t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc c¶i thiÖn. C¸c
kÕt qu¶ ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau:
B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
(§¬n vÞ: 1.000 ®ång)

ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005
1. Tæng doanh thu 3.845.000 4.050.000 5.230.000 6.086.000
2. Nép ng©n s¸ch NN 216.000 297.000 408.000 510.300
3. Doanh thu thuÇn 2.945.000 3.753.000 4.822.000 5.575.700
4. Gi¸ vèn hµng b¸n 1.785.000 2.981.000 3.910.000 4.546.000
5. L·i lç, l·i gép 547.000 772.000 912.000 1.029.700
6. Chi phÝ qu¶n lý
kinh doanh 468.000 603.000 773.000 841.500
7. Lîi tøc tr­íc thuÕ 114.000 169.000 139.000 198.200
8. ThuÕ TNDN (32%) 34.000 54.080 44.480 60.230
9. Lîi tøc sau thuÕ 86.000 114.920 94.520 127.970
10.Tæng sè lao ®éng(
Ng­êi) 13 15 20 24
(Nguån: Phßng kÕ to¸n - C«ng ty m¸y tÝnh CMS)
Qua b¶ng trªn cho thÊy: Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

qua c¸c n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Sau n¨m 2002 ®¹t 86.000.000 ®ång ®Õn
n¨m 2003 khi t¨ng lîi nhuËn lªn lµ 114.920.000 ®ång vµo n¨m 2003 th× ®Õn
n¨m 2004 lîi nhuËn chØ ®¹t 94.520.000 ®ång vµ t¨ng lªn vµo n¨m 2005 víi
lîi nhuËn ®¹t 127.970.000 ®ång. §Æc biÖt, lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m sót
trong n¨m 2004 lµ do mét sè nguyªn nh©n sau ®©y:
Thø nhÊt, chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¨ng tõ 468.000.000 ®ång vµo
n¨m 2002 lªn 603.000 ®ång n¨m 2003 vµ 773.000 ®ång n¨m 2004. Sù céng
dån cña c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ t¨ng tõ 216.000.000 ®ång n¨m
2002 lªn 297.000.000 ®ång n¨m 2003 vµ lªn ®Õn 510.300.000 n¨m 2005.
Thø hai, lµ do c«ng ty ch­a thùc sù sö dông hÕt tiÒm lùc cña m×nh ®Ó
ph¸t huy vµo thÞ tr­êng b¸n lÎ, b¸n bu«n, ph©n phèi toµn diÖn cho kh¸ch
hµng.
Thø ba, mÆc dï doanh thu trong c¸c n¨m 2003,2004,2005 ®Òu t¨ng lªn
so víi n¨m tr­íc ®ã nh­ng chi phÝ ®Çu vµo t¨ng m¹nh ®· khiÕn cho gi¸ vèn
hµng ho¸ qu¸ cao khiÕn cho l·i suÊt gi¶m (mét phÇn lµ do sù khan hiÕm cña
mét sè chñng lo¹i hµng hãa, vµ sù dù tr÷ kh«ng hîp lý cña c«ng ty).
Nh×n chung doanh thu cña c¸c n¨m cã t¨ng lªn, ®i kÌm lµ lîi nhuËn
còng t¨ng theo, l­îng thuÕ ®ãng gãp cho nhµ n­íc t¨ng dÇn lªn theo c¸c n¨m
víi 216.000.000 ®ång n¨m 2002 lªn 297.000.000 ®ång n¨m 2003 cho ®Õn
510.000.000 n¨m 2005. Theo ®¸nh gi¸ th× t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty cã
chiÒu h­íng ph¸t triÓn ®i lªn.
*. VÒ doanh thu :
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

B¶ng 2 : C¬ cÊu doanh thu cña C«ng ty CMS


N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005
LÜnh
Doanh Tû lÖ Doanh Tû lÖ Doanh Tû lÖ Doanh Tû lÖ
vùc
thu % thu % thu % thu %
M¸y
tÝnh 1.958.000 81,2% 3.520.000 86,91% 4.475.200 85,56% 5.063.000 83,19%
DÞch
vô 453.000 18,8% 530.000 13,09% 754.800 14,44% 1.023.000 16,81%
Tæng
céng 2.411.000 100% 4.050.000 100% 5.230.000 100% 6.086.000 100%
(§¬n vÞ: 1000 ®ång)
(Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y
tÝnh CMS)
LÜnh vùc kinh doanh phÇn cøng nh­ m¸y tÝnh, phô kiÖn vµ c¸c s¶n
phÈm liªn quan lµ lÜnh vùc kinh doanh truyÒn thèng cña C«ng ty TNHH s¶n
xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS. Ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ
dÞch vô m¸y tÝnh CMS lu«n coi ®ã lµ lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña hä vµ
trong thùc tÕ lÜnh vùc nµy ®· cã doanh thu chiÕm tíi 81,2% n¨m 2002;
86,91% n¨m 2003; 85,56% n¨m 2004 vµ 83,19% n¨m 2005.
Kinh doanh dÞch vô hç trî vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho c¸c
c«ng ty kh¸c vµ c¸c tæ chøc trong c¸c dù ¸n tin häc hoÆc hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét
trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng kh«ng chØ v× nã chiÕm tíi 18,8% n¨m 2002;
13,09% n¨m 2003; 14,44% n¨m 2004 vµ 16,81% n¨m 2005 doanh thu mµ
cßn v× lÜnh vùc nµy liªn quan trùc tiÕp tíi lÜnh vùc kinh doanh phÇn cøng m¸y
tÝnh, nã chÝnh lµ lÜnh vùc hç trî m¸y tÝnh; khi t­ vÊn, cung cÊp cho kh¸ch
hµng nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý th× h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña c«ng ty ®­îc t¨ng
thªm gÊp nhiÒu lÇn. Trong thêi gian gÇn ®©y, song song víi viÖc ph¸t triÓn
kinh doanh lÜnh vùc phÇn cøng, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

CMS còng ®ang rÊt chó träng tíi viÖc kinh doanh c¸c dÞch vô ®i kÌm ®Ó cã
thÓ khai th¸c hay t×m kiÕm ®­îc c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng.
*. VÒ vèn kinh doanh:
B¶ng 3: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty CMS

N¨m
N¨m 2003
ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2004 N¨m 2005
2002

Tæng vèn kinh 1.000
doanh ®ång 2.067.000 3.560.000 4.906.000 5.145.000
Vèn l­u ®éng 1.000
®ång 1.685.000 2.966.000 4.272.000 4.504.000
Vèn cè ®Þnh 1.000
®ång 382.000 594.000 634.000 641.000
Tû lÖ vèn l­u ®éng
trong tæng vèn KD % 81,5% 83,31% 87,08% 87,54%
Nguån vèn chñ së 1.000
h÷u ®ång 1425.000 2.020.000 3.149.000 3.525.000


C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lµ mét c«ng ty t­
nh©n, cã quy m« nhá, tuæi ®êi cßn rÊt trÎ. Trong giai ®o¹n ®Çu b­íc vµo kinh
doanh trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng tin häc, c«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã
kh¨n trong viÖc më réng nguån vèn, nhiÒu hîp ®ång ®­îc ký kÕt d­íi h×nh
thøc thanh to¸n sau, hoÆc thanh to¸n dµi h¹n ®Ó c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty
kh¸c. V× vËy t×nh tr¹ng nî ®äng vèn cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, dÉn
®Õn nguån vèn quay vßng chËm. Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y c«ng ty
®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch më réng kinh doanh vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m
t¨ng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ vay vèn ng©n hµng, khuyÕn khÝch
c¸c nh©n viªn trong c«ng ty cïng gãp vèn. Tæ chøc c¸c ®ît qu¶ng c¸o,
khuyÕn m·i s¶n phÈm víi môc tiªu t¨ng l­îng s¶n phÈm b¸n ra nh»m thu håi
vèn nhanh. Do ®ã, tæng nguån vèn cña c«ng ty hiÖn nay ®· ®¹t gÇn møc 5,2
tû ®ång.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Ch­¬ng II
Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng
cña c«ng ty m¸y tÝnh cms

2.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty.
2.1.1. §Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty.
C¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c tr­ëng phßng ban
lµ nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, hä cã nhiÒu n¨m kinh
nghiÖm vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ kü thuËt trong c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc,
cã t¸c phong lµm viÖc hiÖn ®¹i, nh¹y bÐn vµ n¨ng ®éng, cã kh¶ n¨ng qu¶n lý
®iÒu hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i cña c«ng ty.
Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®éi ngò nh©n viªn cã tuæi
®êi cßn rÊt trÎ, ®a phÇn ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy trong c¸c tr­êng cao ®¼ng vµ
®¹i häc, cã n¨ng lùc vµ sù n¨ng ®éng cña tuæi trÎ.
Tuy nhiªn, vÒ tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng ty th× cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn
ph¶i gi¶i quyÕt, cã thÓ nãi hÇu hÕt nh©n viªn Marketing vµ nh©n viªn b¸n
hµng phÇn lín lµ nh÷ng cö nh©n kinh tÕ, ®iÒu nµy ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu
cÇu hiÖn t¹i cña c«ng ty trong viÖc kinh doanh th­¬ng m¹i nh­ng xÐt trªn
thùc tÕ mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty l¹i lµ m¸y vi tÝnh – lµ mét
mÆt hµng kü thuËt. Trong thêi gian tíi khi më réng thÞ tr­êng kinh doanh,
c¸c nh©n viªn kinh doanh cña c«ng ty ngoµi nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ còng
cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt kü thuËt c¬ b¶n vÒ mÆt hµng nµy. VÊn ®Ò ®µo t¹o
vµ n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®ßi
hái cña thÞ tr­êng còng ®ang ®­îc ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ
dÞch vô m¸y tÝnh CMS quan t©m. Tuy nhiªn, víi tiÒm lùc nhá, kinh phÝ ®µo
t¹o lµ t­¬ng ®èi Ýt, do vËy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn c«ng ty chó träng chØ
tuyÓn thªm nh÷ng nh©n viªn ®· ®­îc ®µo t¹o cã kiÕn thøc vÒ c¶ hai chuyªn
ngµnh, ®ång thêi khuyÕn khÝch nh÷ng thµnh viªn cña c«ng ty häc tËp n©ng
cao kiÕn thøc kÕt hîp víi mét sè ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¬ b¶n cho nh©n viªn
víi ph­¬ng thøc võa häc võa lµm, nh­ng ®©y còng kh«ng ph¶i lµ mét biÖn
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

ph¸p l©u dµi, trong thêi gian kÕ tiÕp khi c«ng ty më réng vµ ph¸t triÓn th×
c«ng ty sÏ ph¶i cã nh÷ng ®Çu t­ l©u dµi cho lÜnh vùc nh©n lùc.
B¶ng 4 : C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS


N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005

STT Tiªu chÝ Sè Sè Sè Sè
% % % %
l­îng l­îng l­îng l­îng

1 100 15 100 20 100 24
13 100
Theo tiªu chÝ lao ®éng
4 27 4 4 16,67
4 20
69
- Lao ®éng gi¸n tiÕp
73 16 83,33
31 11 80 20
9
- Lao ®éng trùc tiÕp
2 100 15 100 20 100 24
13 100
Theo tr×nh ®é häc vÊn
73 13 66,67
69 11 65 16
9
- §¹i häc vµ trªn §H
20 25
3 5 6
3 25
23
- Trung cÊp, Cao ®¼ng
7 8,33
2 2 2
1 10
8
- Kh¸c
3 100 15 100 20 100 24
13 100
Giíi tÝnh
80 14 70,83
77 12 70 17
10
- Nam
20 29,17
3 6 7
3 30
23
- N÷


(Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña c«ng ty CMS)
2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ kinh doanh cña C«ng ty.
*. Ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty .
Còng nh­ c¸c c«ng ty tin häc kh¸c, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô
m¸y tÝnh CMS lµ c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô. HÇu hÕt c¸c linh
kiÖn, thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh cña c«ng ty ®­îc cung øng qua c¸c c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu nh­ FPT, CMC, Samsung Vina, LG – SEL… hoÆc mét sè c«ng ty
trung gian kh¸c nh­ CDS, ISTC, T&H, Hitech, §¹i phong, Minh Quang…
chÝnh v× vËy mµ s¶n phÈm m¸y vi tÝnh cña c«ng ty hiÖn nay 100% ®­îc l¾p
r¸p tõ nh÷ng linh kiÖn rêi nhËp ngo¹i.
N¨m 2000, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· ký
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

hîp ®ång lµm ®¹i lý ph©n phèi cho Samsung Vina vÒ mµn h×nh m¸y vi tÝnh
mang nh·n hiÖu Monitor Samsung SyncMaster vµ Motorola víi nh·n hiÖu
s¶n phÈm Fax modem Motorola…
Ngoµi ra, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS cßn lµm
b¹n hµng vµ ®¹i lý ph©n phèi cho h·ng MSI cña Mü, UPSELEC cña §µi
Loan, HP cña Singapore, LG cña LG ELECTRONICS Vietnam…
B¶ng 5 : Nguån hµng nhËp trong n¨m 2004 - 2005
§¬n
STT Nguån hµng N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005
N¨m 2002

1 NhËp khÈu 1.000
trùc tiÕp ®ång 140.000 220.000 320.000 635.000
2 NhËp qua c¸c
®¹i lý cña 1.000
h·ng ®ång 745.000 895.000 1.277.800 1.884.000
3 NhËp qua c¸c
trung gian 1.000
kh¸c ®ång 1.095.000 1.854.000 2.312.200 2.027.000
Tæng 1.980.000 2.969.000 3.910.000 4.546.000


ViÖc nhËp hµng cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS
chñ yÕu th«ng qua ba nguån nhËp c¬ b¶n trªn. Do quy m« cña c«ng ty cßn
nhá nªn phÇn lín c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn ®Òu ®­îc nhËp th«ng qua c¸c ®¹i lý
cña c¸c h·ng t¹i ViÖt Nam hay qua c¸c c«ng ty trung gian kh¸c cã quy m«
lín h¬n. Theo sè liÖu thèng kª th× l­îng hµng nhËp qua c¸c ®¹i lý cña c¸c
h·ng t¹i ViÖt Nam t¨ng dÇn tõ 745.000.000 ®ång trong n¨m 2002 th× ®Õn
n¨m 2005 l­îng hµng nhËp ®· t¨ng lªn 1.884.000.000 ®ång, tuy con sè nµy
ch­a cao nh­ng cã thÓ nãi C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS
®· dÇn ®ang më réng mèi quan hÖ cña m×nh ®Õn víi c¸c c«ng ty lµ ®¹i diÖn
cho c¸c h·ng lín, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin nh­: IBM,
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

HP, Toshiba, Xerok, Epson, Compaq… L­îng hµng nhËp th«ng qua c¸c c«ng
ty trung gian kh¸c kh«ng cã sù dao ®éng qu¸ lín víi 1.095.000.000 ®ång
n¨m 2002 ®Õn n¨m 2005 lµ 2.027.000.000 ®ång, nguån hµng nhËp nµy chiÕm
h¬n mét nöa trong tæng sè l­îng hµng nhËp cña c«ng ty, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng
kh¸ lín trong viÖc c¹nh tranh cña c«ng ty ®èi víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Do quy
m« nhá nªn l­îng hµng nhËp th«ng qua nhËp khÈu trùc tiÕp n¨m 2002 lµ
140.000.000 ®ång vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 635.000.000 ®ång, tuy t¨ng lªn rÊt
nhanh nh­ng con sè nµy ch­a ®¸ng ®­îc ghi nhËn bëi nã chØ chiÕm 8,18%
®Õn 13,97% trong tæng sè. Trong thêi gian tíi c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch gi¶m
l­îng hµng nhËp th«ng qua nguån nhËp hµng thø ba xuèng chØ cßn 1/5, t¨ng
l­îng hµng nhËp th«ng qua nguån thø nhÊt vµ thø hai lªn cµng lín cµng tèt
mµ chó träng tËp trung vµo nhËp hµng trùc tiÕp lµ chñ yÕu.
*. VÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty.
Nhu cÇu tiªu dïng m¸y vi tÝnh trong d©n c­ hiÖn nay chuyÓn dÇn sang
lo¹i m¸y tÝnh l¾p r¸p lµ chñ yÕu. §ãn b¾t ®­îc nhu cÇu nµy ®ång thêi còng
phï hîp víi chiÕn l­îc kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®Ò ra, c«ng ty CMS ®· tËp
trung vµ ph©n tÝch hai ®èi t­îng tiªu dïng cuèi cïng chñ yÕu sau:
C¸ nh©n, c¸c hé gia ®×nh, c¸c trung trß ch¬i (Internet): Tû träng sö dông
m¸y nhËp ngo¹i chiÕm 18%, m¸y l¾p r¸p chiÕm 82%. §Æc ®iÓm tiªu dïng
cña hä nh­ sau:
- Sö dông hÇu hÕt lµ m¸y l¾p r¸p víi môc ®Ých häc hµnh vµ phôc vô cho
c«ng viÖc.
- Khi mua m¸y th­êng th«ng qua ng­êi th©n quen giíi thiÖu.
- Khi mua hä th­êng quan t©m hµng ®Çu ®Õn chÊt l­îng, sau ®ã lµ gi¸
c¶ vµ chÕ ®é b¶o hµnh ®i kÌm.
- Sè l­îng ng­êi cã nhu cÇu mua m¸y ngµy cµng gia t¨ng.
- Hä th­êng cã nhu cÇu mua m¸y vi tÝnh ë møc gi¸ trung b×nh tõ 5
triÖu ®Õn 10 triÖu.
- RÊt quan t©m ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña c«ng ty.
- Th­êng lµ thanh to¸n ngay sau khi m¸y vi tÝnh ®­îc l¾p ®Æt vµ ch¹y
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

thö ®¹t theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng.
Kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc: tû träng sö dông m¸y nhËp ngo¹i chiÕm
40,8% vµ m¸y l¾p r¸p chiÕm 59,2%.
Nh÷ng ®èi t­îng sö dông chñ yÕu m¸y tÝnh nhËp (nguyªn bé) nh­: C¸c
c¬ quan thuéc ng©n hµng, tµi chÝnh, h¶i quan, dÇu khÝ, b­u chÝnh viÔn th«ng,
hµng kh«ng, y tÕ… cã kh¶ n¨ng kinh phÝ ®Çu t­ dåi dµo, ®ßi hái cao vÒ yªu
cÇu kü thuËt vµ øng dông.
Nh÷ng ®èi t­îng sö dông mµy vi tÝnh l¾p r¸p nh­: C¸c c¬ quan nhµ
n­íc c¸c cÊp, gi¸o dôc, c¸c c«ng ty liªn doanh vµ t­ nh©n… Môc ®Ých sö
dông cña c¸c c¬ quan nµy chñ yÕu lµ ®µo t¹o, d¹y häc, qu¶n lý hå s¬, l­u tr÷
th«ng tin, thiÕt kÕ, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Sè l­îng mçi lÇn mua hµng tuú
thuéc theo quy m« ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp ®ã, cã thÓ víi sè l­îng rÊt
lín khi hä ®Çu t­ n©ng cÊp ®ång lo¹t c¸c trang thiÕt bÞ hoÆc sè l­îng nhá khi
chØ ®¬n thuÇn lµ thay thÕ, söa ch÷a. Nh­ng víi c¸c doanh nghiÖp nµy th× dÞch
vô sau b¸n nh­ chÕ ®é b¶o hµnh b¶o d­ìng rÊt ®­îc quan t©m, th«ng th­êng
hä hay ký kÕt c¸c hîp ®ång b¶o d­ìng theo ®Þnh kú hay kho¸n theo n¨m.
Trong c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ th× ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy quan t©m ®Õn chÊt
l­îng vµ dÞch vô nhiÒu h¬n sau ®ã míi ®Õn lµ gi¸ c¶.
B¶ng 6 : Ph©n phèi c¸c ®o¹n thÞ tr­êng cho 2 nhãm m¸y tÝnh.
M¸y tÝnh M¸y tÝnh nhËp
§èi t­îng sö dông
l¾p r¸p (%) ngo¹i (%)
- C¸ nh©n, hé gia ®×nh, trung t©m trß ch¬i 82 18
- C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp 73,4 26,6
- Doanh nghiÖp nhµ n­íc 41,7 58,3
- Doanh nghiÖp t­ nh©n 68,1 31,9
- C«ng ty liªn doanh 50 50
- Ngµnh gi¸o dôc 80 20
- Ngµnh y tÕ 25 75
- Ngµnh ng©n hµng 5 95

Ban l·nh ®¹o c«ng ty CMS ®· x¸c lËp ®èi t­îng kh¸ch hµng mua m¸y
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

tÝnh l¾p r¸p lµm ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh. Nh­ng cho ®Õn nay c«ng
ty vÉn ch­a ph©n ®Þnh ®­îc nh÷ng nhãm kh¸ch hµng nµo sÏ lµ ®èi t­îng chñ
yÕu, ch­a ph©n lo¹i ®­îc nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng, nhãm kh¸ch hµng
tiÒm n¨ng.

Do thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ kh«ng ph©n biÖt vµ c«ng khai nªn c¸c ho¹t
®éng khuyÕn m¹i cho lÜnh vùc b¸n lÎ lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m chó ý. C¸c
ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i th­êng ®­îc tæ chøc theo ®ît vµ cã sù ñng hé gióp
®ì cña c¸c ®èi t¸c. Mét sè ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn
trong thêi gian qua lµ:

- Mua linh kiÖn cã gi¸ trÞ trªn 5USD ®­îc truy cËp 01giê internet miÔn
phÝ t¹i cöa hµng cña c«ng ty.

- Mua mét bé m¸y vi tÝnh (l¾p r¸p) tÆng 01 bµn di chuét + 01 kÝnh ch¾n
mµn h×nh + 01 headphone hoÆc tÆng 01 ®ång hå treo t­êng.

Ho¹t ®éng khuyÕn m¹i tá ra lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó kÝch thÝch t¨ng l­îng
b¸n ra, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn gi¸ kh«ng thÓ trë thµnh c«ng cô c¹nh tranh
thÝch hîp, nã ®Æc biÖt t¸c ®éng m¹nh tíi ®èi t­îng tiªu dïng lµ c¸c c¸ nh©n.
Thùc tÕ n¨m 2003, trong th¸ng thùc hiÖn khuyÕn m¹i, sè l­îng kh¸ch hµng
®· t¨ng lªn 1.3 lÇn so víi th¸ng kh«ng cã ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i. KhuyÕn
m¹i kh«ng chØ thu hót thªm kh¸ch hµng cho c«ng ty mµ th«ng qua nh÷ng
tÆng phÈm göi cho kh¸ch hµng, h×nh ¶nh cña c«ng ty cßn ®­îc kh¸ch hµng
ghi nhËn l¹i vµ còng lµ mét h×nh thøc qu¶ng c¸o gi¸n tiÕp cho c«ng ty.
Nh­ng nh×n chung c¸c ho¹t ®éng nµy vÉn ®­îc tiÕn hµnh rêi r¹c ch­a liªn kÕt
®­îc víi c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho lÜnh vùc b¸n bu«n nªn ®«i khi g©y
l·ng phÝ chi phÝ cña c«ng ty vµ hiÖu qu¶ ®em l¹i ch­a cao.

C«ng ty CMS cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®¸ng kÓ trong viÖc lùa chän
chÊt l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®ång thêi
thùc hiÖn tèt viÖc cung øng c¸c dÞch vô ®i kÌm sao cho s¶n phÈm ®Õn tay
ng­êi tiªu dïng ®­îc hoµn h¶o h¬n, chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Kh¸ch hµng hiÖn t¹i th­êng mua m¸y vi tÝnh t¹i c¸c c«ng ty, cöa hµng
tin häc lµ chÝnh, chØ cã mét sè rÊt Ýt (1,2% kh¸ch hµng mua m¸y tÝnh s¸ch tay
t¹i n­íc ngoµi). Do m¸y vi tÝnh lµ s¶n phÈm cña nÒn khoa häc kü thuËt c«ng
nghÖ cao nªn kh¸ch hµng th­êng dùa vµo ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia t­ vÊn
tin häc (47%), vµo ng­êi b¸n hµng (28%) cßn l¹i lµ (25%).

Theo ®¸nh gi¸ chung th× kh¸ch hµng cho r»ng c¸c tiªu chÝ nh­: cÊu h×nh
bé m¸y, chÊt l­îng m¸y tÝnh vµ dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a lµ c¸c tiªu chÝ
®ang ®­îc kh¸ch hµng rÊt quan t©m tíi, hä cho r»ng khi ®· lùa chän mét cÊu
h×nh m¸y tÝnh thÝch hîp cho c«ng viÖc th× chÊt l­îng cña bé m¸y tÝnh ®ã ph¶i
thËt tèt, ph¶i ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu kü thuËt, c¸c linh kiÖn l¾p r¸p ph¶i ®ång
bé vµ t­¬ng thÝch víi nhau. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch hµng còng rÊt b¨n kho¨n vÒ
chÕ ®é b¶o hµnh hiÖn nay, bëi m¸y tÝnh l¾p r¸p hiÖn nay ®­îc b¶o hµnh theo
tõng linh kiÖn chø kh«ng b¶o hµnh theo c¶ bé m¸y vµ theo quy ®Þnh b¶o
hµnh cña tõng c«ng ty nªn khi m¸y tÝnh cã sù cè th× kh¸ch hµng rÊt b¨n
kho¨n liÖu r»ng phÇn linh kiÖn háng trong m¸y tÝnh cña m×nh cã cßn thêi h¹n
b¶o hµnh hay kh«ng vµ cã ®­îc b¶o hµnh hay kh«ng? §©y chÝnh lµ nh÷ng
vÊn ®Ò mÊu chèt mµ c¸c c«ng ty tin häc nãi chung vµ C«ng ty TNHH s¶n
xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS nãi riªn cÇn ph¶i kh¾c phôc ®Ó t¹o ®­îc lßng
tin cho kh¸ch hµng.

Kh¸ch hµng s½n sµng tr¶ thªm chi phÝ ®Ó b¶o ®¶m cho m¸y tÝnh cña hä
®­îc ho¹t ®éng mét c¸ch an toµn vµ liªn tôc.
2.1.3. §Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý.
C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc b« m¸y theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, vµ
nã còng thÓ hiÖn sù phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Víi c¬ cÊu
nµy, C«ng ty ®· tËn dông ®­îc mäi tÝnh ­u viÖt cña viÖc h­íng dÉn c«ng t¸c
qua c¸c chuyªn gia kü thuËt vµ c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n ë c¸c phßng
ban chøc n¨ng.¦u ®iÓm cña kiÓu c«ng t¸c qu¶n lý nµy lµ c«ng t¸c qu¶n lý
®­îc chuyªn m«n ho¸ cao: Mçi bé phËn, mçi phßng ban ®¶m nhiÖm mét
phÇn c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, VËn dông ®­îc kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn s©u cña
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

c¸n bé qu¶n lý, gi¶m ®­îc g¸nh nÆng cho G§. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã
n¨ng lùc, cã kinh nghiÖm, cã nh÷ng c¸n bé ®· tr¶i qua thùc tÕ nhiÒu lÇn, cã
tÇm nh×n chiÕn l­îc, cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhËn vÞ trÝ mµ c«ng ty giao phã.
C«ng ty ®ang tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé
m¸y qu¶n lý vµ nhiÖm vô cña tõng ng­êi trong c¸c phßng ban vµ quy tr×nh
lµm viÖc tõng bé phËn phßng ban.
Tuy nhiªn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nh­:
Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng
viÖc dÉn ®Õn sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh«ng ®­îc nhÞp nhµng, mét sè
c¸n bé vµ nh©n viªn ph¶i ®¶m nhËn qu¸ nhiÒu c«ng viÖc nªn nhiÒu lóc cã sù
bÕ t¾c trong c«ng viÖc do ph¶i lµm qu¸ nhiÒu viÖc vµ lµm kh«ng ®óng chuyªn
m«n cña m×nh. V× vËy C«ng ty cÇn ph©n bè l¹i nhiÖm vô chøc n¨ng vµ cÇn
®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä. NÕu
cÇn thiÕt th× cã thÓ tuyÓn thªm nh©n viªn vµ thay thÕ c¸n bé qu¶n lý ®Ó ®¸p
øng nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai
®o¹n hiÖn nay; C«ng ty ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lao ®«ng
qu¶n lý häc hµnh, cö ®i häc n­íc ngoµi vµ thuª chuyªn gia n­íc ngoµi ®Õn
gi¶ng d¹y ®Ó ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cã thÓ thÝch øng vµ vËn dông
nhanh chãng c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty; C«ng ty ch­a
cã chÝnh s¸ch thu hót nh÷ng ng­êi lao ®éng trÎ, cã tr×nh ®é ®µo t¹o cao, nhiÖt
t×nh, n¨ng ®éng vµ thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng c¹nh
tranh.Tãm l¹i, C«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c tæ chøc
qu¶n lý, ph©n râ nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng c¸n bé ®Ó kÕt qu¶ c«ng viÖc
®­îc thùc hiÖn tèt h¬n nh»m ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ nh÷ng
tån t¹i t¹o ra thÕ m¹nh míi ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn víi s¶n phÈm ®¸p
øng ®­îc c¸c yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi
n­íc.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ c¸c dßng s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng.
HiÖn nay, CMS ®ang lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña
c¸c h·ng s¶n xuÊt linh kiÖn vµ thiÕt bÞ tin häc hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh­
Intel,Benq,Kingston, Santax, Transcend, Foxconn... nhê cã kh¶ n¨ng tµi
chÝnh æn ®Þnh, tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong kinh doanh vµ dÞch vô, kh¶ n¨ng
b¶o hµnh vµ hç trî kü thuËt ë møc tèi ®a, nh÷ng mÆt hµng CMS tham gia
ph©n phèi lu«n ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng vµ ®¹t doanh sè cao.
MÆt kh¸c CMS lµ nhµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¾p m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu sè 1
ViÖt Nam - M¸y CMS, ®ång thêi lµ nhµ ph©n phèi chuyªn nghiÖp c¸c thiÕt bÞ
vµ s¶n phÈm tin häc.
§Æc ®iÓm dßng s¶n phÈm cña C«ng ty lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh
nhÊt tíi tÝnh chÊt c«ng viÖc, lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty
§Æc ®iÓm dßng s¶n phÈm cña C«ng ty cã chung mét ®Æc ®iÓm lµ s¶n
phÈm mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè kü thuËt h¬n thñ
c«ng, lao ®éng chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt ®øng trªn d©y truyÒn c«ng
nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, do vËy lùc l­îng lao ®éng ph¶i ®ßi hái cã mét tr×nh
®é kü n¨ng nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc vµ nhu cÇu
møc thï lao t­¬ng xøng. Nh­ vËy, ®Æc ®iÓm vÒ dßng s¶n phÈm cña C«ng ty
cã ¶nh h­ëng tíi ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng C«ng ty.
2.1.5. §Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty.
Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i vµ l¾p r¸p
cho nªn c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS
hÇu hÕt bao gåm nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh
doanh cña c«ng ty, gi¸ trÞ cña c¬ së vËt chÊt kh«ng thuéc lo¹i lín.
C¬ së vËt chÊt sö dông ®Ó qu¶n trÞ: trô së giao dÞch chÝnh cña c«ng ty
®Æt t¹i 67 – Ng« Th× NhËm, ®©y lµ mét c¬ së ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng
thiÕt bÞ v¨n phßng thiÕt yÕu, phôc vô cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty.
C«ng ty tõ l©u ®· ¸p dông nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng
tin vµo trong qu¶n trÞ nh­ sö dông c¸c c«ng cô v¨n phßng, m¸y fax, m¸y
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

photo, sö dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc qu¶n trÞ vµ ®Æc biÖt lµ sö dông hÖ thèng
kÕ to¸n m¸y, c«ng cô lËp tr×nh, c«ng cô qu¶n trÞ dù ¸n nh»m hoµn thiÖn hÖ
thèng qu¶n trÞ.
C¬ së vËt chÊt sö dông trong c«ng t¸c kinh doanh th­¬ng m¹i: C«ng ty
trang bÞ hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt - l¾p r¸p m¸y tÝnh CMS (c«ng suÊt
12.000PCs/th¸ng) lµ d©y chuyÒn chuyªn dông l¾p r¸p m¸y tÝnh c«ng nghiÖp
®Çu tiªn vµ lín nhÊt t¹i ViÖt Nam. D©y chuyÒn nµy ®­îc ®Çu t­ ®ång bé,
khÐp kÝn tõ kh©u kiÓm tra chÊt l­îng linh kiÖn ®Çu vµo ®Õn l¾p r¸p, kiÓm tra
tÝnh t­¬ng thÝch hÖ thèng, kiÓm tra sèc ®iÖn, nhiÖt ®é, ®é Èm v.v.. vµ ®­îc
qu¶n lý theo tiªu chuÈn chÊt l­îng quèc tÕ ISO 9001:2000.
CMS cßn cã hÖ thèng phßng thÝ nghiÖm ®o l­êng m¸y tÝnh ViÖt Nam
®¹t chuÈn ISO IEC/TCVN 17025.
C«ng nghÖ tiªn tiÕn cã nhiÒu thiÕt bÞ nhËp míi, tÝnh chÊt c«ng viÖc
t­¬ng ®èi phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc ë mét møc nhÊt ®Þnh míi thùc
hiÖn ®­îc. §Ó ®¸p øng sù thay ®æi kh«ng ngõng cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i theo
kÞp sù ph¸t triÓn chung cña toµn thÕ giíi th× ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ giái
do vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng t­¬ng xøng.
Nh­ vËy, yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty lµ yÕu tè
c¬ b¶n, ®Æc thï cã ¶nh h­ëng tíi ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng C«ng ty.
2.2. Thùc tr¹ng ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty.
* Khái niệm tiền lương
Tiền lương là một phạm trù kinh tế, chính trị xã hội. Nó không chỉ là
phản ánh thu nhập thuần tuý quyết định sự ổn định và phát triển của người
lao động mang nó chính là động lực thúc đẩy sự phát triển sản xuất của
Doanh nghiệp, của xã hội.
Bởi vậy, cần phải hiểu rõ thế nào là tiền lương, bản chất của tiền
lương từ đó mới nhận thấy được vai trò, sự cần thiết của tiền lương đối với
người lao động nói riêng và đối với Doanh nghiệp, xã hội nói chung.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Đ ể hiểu rõ khái niệm của tiền lương, chúng ta xem xét tiền lương qua
các thời kỳ:
Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, tiền lương được hiểu một cách
khái quát như sau: Về thực chất, tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội là một
phần thu nhập quốc dân, biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, được Nhà nước
phân phối có kế hoạch cho công nhân viên chức phù hợp với số lượng và
chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến. Tiền lương phản ánh sự trả
công cho công nhân viên chức dựa trên nguyên tắc theo lao động nhằm tái
sản xuất sức lao động.
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương được định nghĩa như sau:
Hiện nay, khái niệm tiền lương được bộ luật lao động quy định "Tiền
lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và
được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc" (trích
Điều 55).
Về mặt kinh tế, có thể hiểu tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị
sức lao động được hình thành thông qua sự thảo luận giữa người sử dụng sức
lao động và người lao động. Tiền lương tuân theo các quy luật cung cầu, giá
trị thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, tiền lương
phải bao gồm đủ các yếu tố cấu thành để đảm bảo là nguồn thu nhập, nguồn
sống chủ yếu của bản thân người lao động và gia đình họ.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường trong mọi người lao động làm
công ăn lương trong xã hội, cụ thể kể cả Giám đốc đều là những người làm
thuê cho những ông chủ và Nhà nước. Sức lao động được nhìn nhận như là
một hàng hoá nên tiền lương không phải là cái gì khác mà nó chính là giá cả
sức lao động. Thật vậy, sức lao động là cái vốn có của người lao động mà
người sử dụng lao động lại có điều kiện sử dụng nó để tạo ra của cải vật chất.
Do vậy, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động (người sở hữu
sức lao động) một số tiền nhất định để đổi lấy quyền sử dụng sức lao động
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


của người lao động còn người lao động thì đem bán sức lao động của mình
cho người sử dụng lao động để có một khoản thu nhập nhất định.
Như vậy, giữa người sử dụng lao động và người lao động nảy sinh
quan hệ mua bán và cái dùng để trao đổi mua bán ở đây là sức lao động, giá
cả sức lao động chính là số tiền mà người sử dụng sức lao động trả cho
người lao động. Hay nói cách khác tiền lương chính là giá cả sức lao động.
Nói tãm lại: Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua
thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động.
Tiền lương là một khoản chi phí bắt buộc, do đó muốn nâng cao lợi
nhuận và hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp phải biết quản trị và tiết
kiệm chi phí tiền lương. Tiền lương còn là một phương tiện kích thích và
động viên người lao động làm việc có hiệu quả.
Ngoµi khái niệm tiền lương còn có khái niệm tiền công
Khái niệm tiền công: Tiền công là giá cả sức lao động thảo thuận giữa
người lao động và người sử dụng lao động. Tiền công thường được áp dụng
trong các thàn phần về khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Các Mác viết:
Tiền công không phải là giá cả hay giá trị của sức lao động mà chỉ là một
hình thái cải trang của giá trị hay giá cả sử dụng sức lao động.
* Tiền lương tối thiểu, tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế:
- Tiền lương tối thiểu:
Tiền lương tối thiểu là mức lương quy định để làm cơ sở tín lương,
mức lương thực tế được qui định trong điều 56 Bộ luật lao động: "Mức
lương thực tế được ấn định theo giá cả sinh hoạt, đảm bảo cho người lao
động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường bù đắp sức
lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng và
dùng làm căn cứ để tính mức lương cho các loại lao động khác".
- Tiền lương danh nghĩa:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Là số tiền là người lao động nhận được sau khi kết thúc quá trình lao
động hay là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người bán sức lao
động.
- Tiền lương thực tế:
Biển hiện qua khối lượng hàng hoá tiêu dùng và các loại dịch vụ mà
họ mua được thông qua tiền lương danh nghĩa của họ.
Như vậy, tiền lương thực tế không chỉ phụ thuộc vào số lượng tiền
theo danh nghĩa mà phụ thuộc vào giá cả của các loại hàng hoá tiêu dùng và
các tiền lương danh nghĩa được thể hiện qua công thức sau:
I TLDN
ITLTT =
I GCTT
N hư vậy, ta có thể thấy rõ nếu giá cả tăng lên thì tiền lương thực tế
giảm đi. Điều này có thể xảy ra ngay khi cả tiền lương danh nghĩa tăng lên.
Đây là một quan hệ rất phức tạp do sự thay đổi của tiền lương danh nghĩa,
của giá cả và phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau. Trong xã hội, tiền
lương thực tế là mục đích trực tiếp của người lao động hưởng lương. Đó
cũng là đối tượng quản lý trực tiếp trong các chính sách về thu nhập, tiền
lương và đời sống
2.2.1. Quy chÕ tr¶ l­¬ng cña C«ng ty
§èi víi ng­êi lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý , chuyªn m«n, nghiÖp vô,
l¸i xe, nh©n viªn hµnh chÝnh, t¹p vô, c«ng nh©n kho vµ nh©n viªn b¶o vÖ. C¨n
cø vµo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc cña tõng ng­êi, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña
c«ng viÖc ®Ó h×nh thµnh hÖ sè cña nhãm chøc danh c«ng viÖc. C¨n cø vµo
møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ chÊt l­îng c«ng viÖc ®Ó xÕp h¹ng thµnh tÝch
®¹t ®­îc, céng víi mét phÇn l­¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp, sè ngµy c«ng thùc tÕ
®Ó tr¶ l­¬ng.
§èi víi c¸c cöa hµng vµ chi nh¸nh: tiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸c nh©n viªn
b¸n hµng ph¶i c¨n cø vµo kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ víi c¸c
tÝnh cô thÓ nh­ sau:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


- §¬n vÞ nµo hoµn thµnh kÕ ho¹ch doanh thu vµ kÕ ho¹ch l·i gép th×
®­îc nhËn l­¬ng b»ng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nh©n víi doanh thu nh©n víi hÖ sè
l­¬ng khuyÕn khÝch ®­îc h­ëng.
- Khi ®¬n vÞ kh«ng thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ko¹ch ( c¶ doanh thu vµ
l·i gép) th× tiÒn l­¬ng còng ph¶i gi¶m theo tû lÖ t­¬ng øng.
§ã lµ toµn bé quy chÕ cña C«ng ty.
2.2.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng.
2.2.2.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian:
§©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng trong ®ã tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh phô thuéc
vµo møc l­¬ng cÊp bËc vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng.
H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc
khã ®Þnh møc cô thÓ, nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái chÊt l­îng cao vµ nh÷ng c«ng
viÖc mµ n¨ng suÊt chÊt l­îng phô thuéc chñ yÕu vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, ho¹t
®éng s¶n xuÊt t¹m thêi, s¶n xuÊt thö.
§Æc thï cña h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy lµ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng
kh«ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o ®­îc tÝnh c«ng b»ng
trong tr¶ l­¬ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô,
tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc cho tõng ng­êi lao ®éng ph¶i râ rµng, cô thÓ,
®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng ph¶i khoa häc,
chÝnh x¸c, nghiªm tóc.
H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông ë c¸c khèi v¨n phßng, c¸c bé phËn qu¶n
lý hµnh chÝnh, t¹p vô, chuyªn m«n, l¸i xe, c«ng nh©n kho vµ nh©n viªn b¶o
vÖ C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
 Quü l­¬ng th¸ng cña ®¬n vÞ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
V®v = Kcb x Kt x VTT
Trong ®ã:
V®v: Quü l­¬ng th¸ng cña ®¬n vÞ.
Kcb: Tæng hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n cña toµn ®¬n vÞ (®· quy ®æi trõ c«ng
èm).
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Kt : HÖ sè l­¬ng th¸ng Kt cã thÓ thay ®æi theo tõng th¸ng tuú thuéc vµo
kÕt qu¶ kinh doanh cã thÓ lín h¬n, b»ng hoÆc nhá h¬n 1.
VTT: Møc l­¬ng tèi thiÓu (VTT= 310.000 ®ång).
L­¬ng phÇn I: Dùa trªn c¬ së qu¸ tr×nh c«ng t¸c cèng hiÕn cña mçi c¸n
bé, nh©n viªn trªn c¨n cø: Møc l­¬ng c¬ b¶n, sè ngµy c«ng thùc hiÖn vµo hÖ
sè l­¬ng phÇn I so víi l­¬ng c¬ b¶n.
- Quü l­¬ng phÇn I cña ®¬n vÞ trong th¸ng:
V1 = K 1 x Vcb
Vcb = Kcb x VTT
Trong ®ã:
V1: L­¬ng phÇn I cña ®¬n vÞ.
K1: HÖ sè l­¬ng phÇn I (K = 0,4  0,7).
Vcb : Tæng quü l­¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp cña ®¬n vÞ trong th¸ng ( ®·
quy ®æi trõ c«ng èm).
Kcb: Tæng hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n cña toµn ®¬n vÞ (®· quy ®æi trõ c«ng èm).
VTT: Møc l­¬ng tèi thiÓu.
- L­¬ng phÇn I cña ng­êi lao ®éng:
Ti1= Knc x K1 x Vi
ai
Knc=
A
Trong ®ã:
Ti1: L­¬ng phÇn I cña ng­êi lao ®éng thø i.
Knc: HÖ sè ngµy c«ng ®i lµm trong th¸ng cña ng­êi lao ®éng thø i.
K1: HÖ sè l­¬ng phÇn I ; K1 = 0,4  0,7
Vi: L­¬ng cÊp bËc cña ng­êi lao ®éng thø i.
ai: Sè ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng thø i.
A: Sè ngµy c«ng ®i lµm trong th¸ng tr¶ l­¬ng.
VÝ dô: Ta xÐt cô thÓ vÒ viÖc tÝnh l­¬ng phÇn I ë ®¬n vÞ: Phßng kinh
doanh trong th¸ng 10 n¨m 2005.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


- Sè ng­êi cña c¶ ®¬n vÞ Phßng kinh doanh cã 10 ng­êi, sè ngµy c«ng ®i
lµm thùc tÕ trong th¸ng ®Òu lµ 26 ngµy.
- HÖ sè l­¬ng bao gåm hÖ sè c¬ b¶n vµ hÖ sè phô cÊp.
- Møc l­¬ng tèi thiÓu: 310.000 ®ång
+ TÝnh quü l­¬ng phÇn I cña ®¬n vÞ Phßng kinh doanh

 Tæng hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n cña ®¬n vÞ: 39,3

 Kt : HÖ sè l­¬ng th¸ng Kt = 130% trong ®ã K1 = 70% ;
(do toµn c«ng ty kinh doanh cã l·i nh­ng ch­a ®¹t kÕ ho¹ch nªn ®­îc
céng thªm hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n lµ: 0,3)

¸p dông c«ng thøc:

V1 = Kcb  Kt  V TT
víi Phßng kinh doanh:
VKD = 39,3  310.000  0,7 =8.528.100(®ång)
Nh­ vËy, trong th¸ng 10/2003, ®¬n vÞ Phßng kinh doanh ®­îc t¹m øng
l­¬ng phÇn I lµ 8.528.100 ®ång. Nh­ng thùc chÊt, th× ®¬n vÞ míi t¹m tÝnh lµ
5.698.500 ®ång (K1 = 50%)
+ TÝnh quü l­¬ng phÇn I cña ng­êi lao ®éng
VÝ dô: ¤ng NguyÔn Phóc H¶i - Tr­ëng Phßng kinh doanh
HÖ sè l­¬ng lµ: 4,83

¸p dông c«ng thøc:

Ti1 = Knc  K1 Vi

ai
Víi: Knc = =1
A
Ti1 = 4,83  310.000  0,7 = 1.048.110 (®ång).
Qua ®©y ta thÊy ®­îc c¸ch tÝnh l­¬ng phÇn I cña c¶ ®¬n vÞ vµ tõng c¸
nh©n trong toµn c«ng ty.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Ngµy HÖ sè
STT Hä vµ tªn C.vô Thµnh tiÒn
K1
c«ng l­¬ng

1 NguyÔn Phóc H¶i TP 26 4,83 0,7 1.048.110

2 NguyÔn C«ng HiÕn PP 26 4,48 0,7 972.160

3 §inh V¨n L©m NV 26 3,79 0,7 822.430

4 Bïi Trung Kiªn NV 26 3,45 0,7 748.650

5 NguyÔn Vinh Tïng NV 26 3,79 0,7 822.430

6 Ph¹m ThÞ Thuý H»ng NV 26 3,79 0,7 822.430

7 NV 26 4,14 0,7 898.380
Giang V¨n ¸nh

8 TrÇn Hång Nhung NV 26 3,79 0,7 822.430

9 NguyÔn V¨n §é NV 26 3,45 0,7 748.650

10 NguyÔn Quèc Minh NV 26 3,79 0,7 822.430

Tæng 39,3 8.528.100L­¬ng phÇn II. Tr¶ theo hiÖu qu¶ vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc,
tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc, C«ng ty CMS x©y dùng nªn hÖ sè l­¬ng chøc
danh thay thÕ hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n, c¨n cø vµo møc ®é vµ chÊt l­îng hoµn
thµnh c«ng viÖc ®Ó xÕp h¹ng (1, 2, 3, 4) vµ sè ngµy c«ng thùc tÕ ®Ó tÝnh l­¬ng
cho mçi c¸n bé, nh©n viªn.
L­¬ng phÇn II lµ phÇn cßn l¹i cña l­¬ng th¸ng, sau khi trõ ®i l­¬ng
phÇn I. §Ó tÝnh ®­îc l­¬ng phÇn II, c«ng ty ph¶i dùa vµo ph©n nhãm chøc
danh c«ng viÖc vµ ®Þnh hÖ sè l­¬ng theo nhãm chøc danh c«ng viÖc:
Ph©n nhãm chøc danh c«ng viÖc lµ viÖc xem xÐt, lùa chän mét sè chøc
danh cã ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc vµ tiªu
hao lao ®éng t­¬ng tù nh­ nhau vµo cïng mét nhãm.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

C«ng ty ®Þnh ra 4 h¹ng vµ hÖ sè l­¬ng cña tõng h¹ng nh­ sau:
- H¹ng 1: Hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao, theo ®óng tiÕn ®é
kÕ ho¹ch c«ng ty quy ®Þnh, cã chÊt l­îng cao, hÖ sè = 1,2.
- H¹ng 2: Hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, hÖ sè = 1,0.
- H¹ng 3: Hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc ®é b×nh th­êng, hÖ sè = 0,8.
- H¹ng 4: Hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc ®é thÊp, kh«ng ®¶m b¶o thêi
gian lao ®éng, hÖ sè = 0,5.
H¹ng 1 tèi ®a = 30% (tæng sè c¸n bé, nh©n viªn hiÖn cã cña ®¬n vÞ).
ViÖc ph©n h¹ng do c¸c tr­ëng vµ phã phßng quyÕt ®Þnh sau ®ã c«ng khai
trong ®¬n vÞ. HÖ sè l­¬ng chøc danh vµ ph©n h¹ng ®­îc ¸p dông thèng nhÊt
trong toµn c«ng ty.
- Quü l­¬ng phÇn II cña ®¬n vÞ:
V2 = V®v – V1
Trong ®ã:
V2 : L­¬ng phÇn II cña ®¬n vÞ.
V®v : Tæng quü l­¬ng cña ®¬n vÞ
V1 : L­¬ng phÇn I cña ®¬n vÞ.
Tr¶ l­¬ng phÇn II cña th¸ng ®èi víi ng­êi lao ®éng thùc hiÖn theo
c«ng thøc:
V2
 hi
Ti2 =
H
Trong ®ã:
Ti : L­¬ng phÇn II cña ng­êi lao ®éng thø i
V2 : Tæng quü l­¬ng chi phÇn II cña ®¬n vÞ.
H : Tæng hÖ sè l­¬ng cña ®¬n vÞ theo chøc danh ®· quy ®æi h¹ng
thµnh tÝch vµ ngµy c«ng thùc tÕ cña toµn ®¬n vÞ.
hi : HÖ sè chøc danh cña ng­êi lao ®éng thø i ®· quy ®æi.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

m
 hi
H= m – lµ sè ng­êi cña ®¬n vÞ
h 1

VÝ dô: L­¬ng phÇn II cña ¤ng NguyÔn Phóc H¶i
Tæng quü l­¬ng th¸ng 10/2003 cña phßng kinh doanh:

V®v = Kcb  Kt  VTT = 39,3  130%  310.000 = 15.837.900
(®ång)
Tæng quü l­¬ng phÇn II:
V2 = V®v – V1 = 15.837.900 – 8.528.100 = 7.309.800 (®ång)
L­¬ng cña «ng H¶i:
V2
 hi = 1.260.310 (®ång)
Ti2 =
H
2.2.2.2.H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm.
* C«ng thøc tÝnh quü tiÒn l­¬ng hµng th¸ng theo s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ:

Hi = (§GTLn  DTih  KK) / 1000
Trong ®ã:
Hi : Quü l­¬ng th¸ng cña ®¬n vÞ i.
§GTLn : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng n¨m n
: Doanh thu cña ®¬n vÞ i b¸n ®­îc trong th¸ng h.
DTih
KK : HÖ sè khuyÕn khÝch ®­îc h­ëng (nÕu cã)
§èi víi c¸c cöa hµng vµ chi nh¸nh th× viÖc chia l­¬ng hµng th¸ng cho
nh©n viªn, còng ®­îc chia t­¬ng tù nh­ c¸c ®¬n vÞ tr¶ l­¬ng theo thêi gian.
VÝ dô: C«ng ty tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm nh­ sau:
Do th¸ng 10/2003, cöa hµng sè 3 cña c«ng ty ®· thùc hiÖn hoµn thµnh
kÕ ho¹ch doanh thu vµ l·i gép ®­îc giao. Nªn ®­îc h­ëng hÖ sè l­¬ng
khuyÕn khÝch lµ: 1,3. Víi møc doanh sè b¸n ra cña th¸ng 3 ®¹t:
1.562.340.000 ®ång.
- TÝnh quü l­¬ng cña cöa hµng sè 3 cña c«ng ty th¸ng 10/2003.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


¸p dông c«ng thøc:

Hi = (§GTLn  DTih  KK) / 1000 (®ång)

= (§GTLn  DTih  1,3) / 1000 (®ång)
Víi ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng lµ 4®ång/1000®ång (tøc lµ cø 1000 ®ång doanh
thu th× ®­îc h­ëng 4 ®ång tiÒn l­¬ng).
Thay vµo ta cã:
Hi = (4  1.562.340.000  1,3) / 1000 = 8.124.168(®ång)
L­¬ng phÇn III
Khi kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, nÕu quü l­¬ng cña c«ng ty cßn do tiÕt
kiÖm gi¶m phÝ, do l·i cña s¶n xuÊt dÞch vô sau khi c«ng ty tiÕn hµnh tæng
quyÕt to¸n. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng thµnh tÝch tËp thÓ: A, B, C, D. ViÖc
chia l­¬ng phÇn III cho nh©n viªn ¸p dông nh­ chia l­¬ng phÇn II.
Sau khi kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu
®­îc giao, gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh khen th­ëng cho tõng ®¬n vÞ:
§¬n vÞ xÕp h¹ng A ®­îc tÝnh hÖ sè l­¬ng = 1,2.
§¬n vÞ xÕp h¹ng B ®­îc tÝnh hÖ sè l­¬ng = 1,0.
§¬n vÞ xÕp h¹ng C ®­îc tÝnh hÖ sè l­¬ng = 0,8.
§¬n vÞ xÕp h¹ng D ®­îc tÝnh hÖ sè l­¬ng = 0,5.
Nh÷ng c¨n cø ®Ó c«ng ty ph©n phèi lÇn III.
- C¨n cø vµo møc ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña tõng ®¬n vÞ ë c¸c chi tiªu.
- C¨n cø vµo thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª.
- C¨n cø vµo ý thøc tæ chøc kû luËt, chÊp hµnh néi quy cña c«ng ty.
- Thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua, c«ng t¸c x· héi,... C«ng ty tiÕn
hµnh häp ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i, ®èi víi tõng ®¬n vÞ, b¸o c¸o gi¸m
®èc, gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

C¸ch tÝnh l­¬ng phÇn III

V3C « ngty
 Kcb  K3
V3i =
K ct

Trong ®ã:
V3i : L­¬ng phÇn III cña ®¬n vÞ i.
V3C«ngty : Tæng l­¬ng phÇn III cña toµn c«ng ty.
Kct : Tæng hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n toµn c«ng ty.
Kcb : Tæng hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n cña ®¬n vÞ i.
K3 : HÖ sè ph©n h¹ng cña ®¬n vÞ
Nh­ vËy h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc tÝnh c¨n cø vµo
sè l­îng s¶n phÈm thùc tÕ ng­êi lao ®éng hoµn thµnh vµ ®­îc nghiÖm thu vµ
®¬n gi¸ cho 1 s¶n phÈm.
C«ng ty quy ®Þnh nÕu c«ng nh©n lµm háng s¶n phÈm qu¸ tØ lÖ cho phÐp
th× nh÷ng s¶n phÈm ngoµi tØ lÖ cho phÐp ®ã sÏ kh«ng ®­îc tr¶ l­¬ng. NÕu
s¶n phÈm háng cã thÓ kh¾c phôc ®­îc th× ®­îc phÐp tÝnh vµo s¶n l­îng thùc
tÕ, mµ kh«ng ®­îc nghØ bï thêi gian hao phÝ ®Ó kh¾c phôc s¶n phÈm háng.
C«ng ty ®· ®­a yÕu tè chÊt l­îng vµo nh»m kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña c¸ch
tÝnh trªn lµ ch­a ph¶n ¸nh ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÔ lµm
cho c«ng nh©n coi träng sè l­îng bá qua chÊt l­îng s¶n phÈm
Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh nh­ vËy ch­a thùc sù cã t¸c dông ®­a ng­êi lao
®éng lao ®éng vµo kû luËt s¶n xuÊt cña C«ng ty v× s¶n phÈm háng cã thÓ do
lçi cña m¸y mãc, cã thÓ do lçi cña chÝnh ng­êi lao ®éng kh«ng tËp chung
trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. NÕu kh«ng cã mét gi¶i ph¸p kh¸c th× c¸c lçi nµy cã
thÓ th­êng xuyªn lÆp l¹i, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty.
Víi c¸c c«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, s¶n phÈm lµ
kÕt qu¶ lao ®éng cña nhiÒu ng­êi ( s¶n phÈm mang tÝnh tËp thÓ ) th× l­¬ng sÏ
®­îc tÝnh cho c¶ nhãm lµm viÖc, sau ®ã nhãm sÏ chia l­¬ng cho tõng c¸ nh©n
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n hoÆc theo bËc thî, hoÆc tuú thuéc vµo yªu cÇu
cña tõng nhãm.
L­¬ng phÇn IIII
HÖ sè HÖ sè quy
TT Hä vµ tªn Ký nhËn
HÖ sè Thµnh tiÒn
chøc ®æi (cã
h¹ng (V2)
danh ngµy c«ng)
1 2 3 4 5 6 7
1 §Æng ThÞ Thanh 1,8 1,2 2,16 651.596,41
2 NguyÔn Hång V©n 1,5 1,2 1,80 542.997,01
3 Vò ThÞ HuyÒn 1,0 1,0 1,00 301.665.00
4 NguyÔn Quúnh 1,2 1,0 1,20 361.998,01
5 §ç ThÞ Mai 1,0 1,0 1,00 301.665.00
6 NguyÔn ThÞ Th¾ng 1,0 1,2 1,20 361.998,01
7 NguyÔn V¨n Gia 1,0 1,0 1,00 301.665.00
8 NguyÔn TiÕn Hïng 1,0 1,0 1,00 301.665.00
9 NguyÔn Quèc NhÊt 1,0 1,0 1,00 301.665.00
10 Vò Xu©n T­íc 1,0 1,2 1,20 361.998,01
11 Ph¹m V¨n BÝch 1,0 1,0 1,00 301.665.00
12 Hå ThÞ §¹o 1,0 1,2 1,20 361.998,01
Tæng 13,5 14,76 4.452.575,462.2.2.3. Ph©n phèi tiÒn th­ëng.
* Khái niệm:
Tiền thưởng thực chất là khoản bổ sung cho tiền lương nhằm khuyến
khích lợi ích vật chất và tinh thần đối với người lao động.
Tiền thưởng
- Chỉ tiêu tiền thưởng: Chỉ tiêu tiền thưởng là một trong những yếu tố
quan trọng của mỗi hình thức tiền thưởng, nó đòi hỏi phải rõ ràng, chính xác,
phải bao gồm các chỉ tiêu về chất lượng và số lượng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


- Điều kiện thưởng: Nhằm xác định những tiền đề thực hiện một hình
thức tiền thưởng đồng thời để kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu thưởng.
- Nguồn tiền thưởng: Mức tiền thưởng là một yếu tố kích thích quan
trọng để người lao động quan tâm thực hiện các hình thức tiền thưởng. Mức
tiền thưởng được quy định cao hay thấp tuỳ thuộc vào nguồn tiền thưởng và
tuỳ thuộc theo yêu cầu khuyến khích của một hình thức tiền thưởng. Tuy
nhiên mức tiền thưởng không nên quá lớn.
* Các hình thức tiền thưởng:
Thưởng giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng:
+ Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành hoặc giảm số sản phẩm hỏng so với
quy định.
+ Điều kiện thưởng: phải có mức sản lượng, kiểm tra, nghiệm thu sản
phẩm.
+ Nguồn tiền thưởng: Trình tự số tiền do giảm sản phẩm hỏng so với
qui định.
Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm
+ Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thành vượt mức sản phẩm
loại I và loại II trong thời gian nhất định
+ Điều kiện thưởng: Xác định rõ tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật các
loại sản phẩm, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
+ Nguồn tiền thưởng: Dựa vào chênh lệch giá trị giữa sản phẩm các
loại đạt được so với tỷ lệ sản lượng từng mặc hàng qui định.
* Thưởng hoàn thành vượt mức năng suất lao động
+ Chỉ tiêu xét thưởng: Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản
xuất và đảm bảo chỉ tiêu số lượng, chủng loại chất lượng sản phẩm theo qui
định.
+ Nguồn tiền thưởng: Là bộ phận tiết kiệm được từ chi phí sản xuất
- Thưởng tiết kiệm vật tư, nguyên liệu:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


+ Chỉ tiêu thưởng: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tiết
kiệm vật tư.
+ Điều kiện thưởng: tiết kiệm vật tư nhưng phải đảm bảo qui phạm kỹ
thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, làm tốt công tác
thống ke hoạch toán số lượng và giá trị vật tư tiết kiệm được.
+ Nguồn tiền thưởng: Lấy từ nguyên vật liẹu tiết kiệm, đựơc trích một
phần còn lại dùng để hạ giá thành sản phẩm. Ngoài các hình thức tiền thưởng
trên còn có một số hình thức thưởng sau:
- Thưởng đột xuất:
Phần tiền thưởng không nằm trong kế hoạch khen thưởng của công ty,
được áp dụng một cách linh hoạt. Nguồn này lấy từ quỹ khen thưởng của
công ty.
- Thưởng của công ty:
Hình thức này được áp dụng trong các trường hợp mà lợi nhuận của
công ty tăng lên. Khi đó công ty sẽ trích ra một phần để thưởng cho người
lao động.
- Thưởng sáng kiến áp dụng khi người lao động có các sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật, tìm ra phương pháp làm việc mới… có tác dụng làm nâng cao
chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Thưởng vÒ lòng trung thành, tận tâm với doanh nghiệp áp dụng khi
người lao động có thời gian phục vụ trong doanh nghiệp vượt quá một thời
gian nhất định, ví dụ 25 năm hoặc 30 năm; hoặc khi người lao động có
những hoạt động rõ ràng đã làm tăng uy tín của doanh nghiệp.
- Quü tiÒn th­ëng cña C«ng ty: Lµ kho¶n tiÒn ®­îc trÝch lËp tõ quü
l­¬ng cßn l¹i cña n¨m kÕ ho¹ch, trÝch tõ l·i cña s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô,
sau khi ®· hoµn thµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n­íc theo chÕ
®é tµi chÝnh hiÖn hµnh theo quy ®Þnh.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

- PhÇn quü khen th­ëng cña C«ng ty: Do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh
ph©n phèi sau khi ®· cã sù trao ®æi thèng nhÊt víi ban l·nh ®¹o vµ c¸c Phßng
ban nghiÖp vô
Lîi Ých vËt chÊt vµ lîi Ých tinh thÇn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau,
th­êng th× khi tho¶ m·n mét nhu cÇu vËt chÊt sÏ dÉn ®Õn tho¶ m·n nhu cÇu
vÒ tinh thÇn vµ ng­îc l¹i. Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu tæ chøc ®i tham quan nghØ
m¸t, nh»m t¹o ta sù tho¶i m¸i, vui t­¬i cho ng­ßi lao ®éng, thÓ hiÖn sù quan
t©m cña c«ng ty tíi ®êi sèng tinh thÇn cña c¸n bé, nh©n viªn.
2.3. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña C«ng ty.
2.3.1. HiÖu qu¶ ®¹t ®­îc.
Đ ảm bảo đời sống của cán bộ CNV ngày càng được cải thiện là mục
tiêu không ngừng của bất kỳ một nhà quản lý doanh nghiệp nào.
Từ khi thành lập tới nay, C«ng ty luôn luôn đảm bảo đời sống cho mỗi
cán bộ công nhân viên thật đầy đủ, đúng kỳ và đúng chế độ. Cụ thể được thể
hiện ở một số mặt sau:
Víi sè l­îng c¸n bé, nh©n viªn lµ 24 ng­êi, trong ®ã cã c¶ lao ®éng
gi¸n tiÕp vµ lao ®éng trùc tiÕp kinh doanh. §Ó hîp lý trong c«ng t¸c tr¶
l­¬ng, c«ng ty ®· ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã
th­ëng vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm (doanh thu).
Trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ x©y dùng quü l­¬ng, c«ng ty ®· thùc hiÖn
®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cña nhµ n­íc, ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh
cho ng­êi lao ®éng
TiÒn l­¬ng tÝnh cho c¸c ®¬n vÞ ®· tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, g¾n liÒn víi kÕt
qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng phï hîp víi
tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kÝch thÝch ®­îc viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, nhê
®ã mµ thu nhËp cña nh©n viªn ngµy cµng t¨ng. Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã lµ do c«ng
ty ®· cã c«ng t¸c chuÈn bÞ tèt: s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, cÊp bËc c«ng viÖc ®·
phï hîp víi cÊp bËc nh©n viªn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng lµ hîp lý, phï
hîp víi thùc tÕ hiÖn nay. L­¬ng th¸ng cña c¸n bé, nh©n viªn ®­îc chia lµm
hai phÇn ( phÇn I vµ phÇn II), l­¬ng phÇn II cña c¸n bé, nh©n viªn cã thÓ thay
®æi vµ ®iÒu chØnh ®­îc khi cã sù thay ®æi vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, vÒ thÞ
tr­êng.
Ngoµi ra c«ng t¸c tæ chøc phôc vô t¹i n¬i lµm viÖc ngµy cµng hoµn
thiÖn, ®iÒu kiÖn lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn, tiÒn l­¬ng ®· trë thµnh ®ßn bÈy kinh
tÕ cho nh©n viªn trong toµn c«ng ty.
* Chế độ tiền lương đảm bảo đúng với sức lao động của cán bộ CNV:
Đối tượng công việc của cán bộ công nhân c«ng ty việc bố trí lao động
ở mỗi vị trí cũng phải đảm bảo những quy định về an toàn nhất định, thời
gian làm việc trung bình đủ để đảm bảo sức khoẻ là 8 tiếng một ngày. Trong
trường hợp phải trùc đêm) thì C«ng ty đã bố trí cho người lao động được
nghỉ bù, hoặc phải bố trí cán bộ khác trùc thay.
Với mỗi giờ làm ngoài giờ cũng được tính lương làm thêm ngoài giờ,
vừa để động viên người lao động, vừa để đảm bảo tái sản xuất sức lao động
cho mỗi người lao động.
* Chế độ tiền lương luôn thể hiện sự khuyến khích người lao động làm
việc:
Có thể khẳng định tại C«ng ty, trong việc tính lương cho mỗi cán bộ
CNV cũng thể hiện sự khuyến khích cho mỗi cán bộ. Hàng quý, lãnh đạo
C«ng ty tiến hành chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ cho từng cá nhân người
lao động, ai làm việc có hiệu quả thì điểm cao, căn cứ và điểm đó cùng với
hệ số lương, những người điểm cao sẽ đựơc nhận một mức thưởng cao hơn.
Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ công nhân viên luôn phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ, làm việc hăng say hơn.
* Đối với những cán bộ CNV bị ốm hay nghỉ thai sản:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


K hông tính vào ngày công làm việc thực tế, được hưởng theo mức
(nghỉ ốm: hưởng 75% lương cơ bản, nghỉ thai sản hưởng 100% lương cơ
bản).
- Hình thức trả lương thời gian áp dụng phổ biến trong các công ty và
doanh nghiệp do tính đơn giản, dễ hiểu, giúp cho CBCNV có thể dễ dàng
nhẩm tính được tiền lương của mình.
- Tiền lương cũng được tính dựa vào số ngày công làm việc thực tế
của CBCNV, nên nó có tác dụng khuyến khích CBCNV đi chăm chỉ, đầy đủ
nhằm nâng cao thu nhập.
2.3.2.Nh÷ng h¹n chÕ.
Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nh­ trªn, c«ng ty cßn tån t¹i kh«ng Ýt nh­îc
®iÓm vÒ vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng nh­ sau:
Quü tiÒn l­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ chñ yÕu dùa trªn c¬ së gi¸ trÞ s¶n l­îng
vµ tû lÖ phÇn tr¨m tiÒn l­¬ng ®­îc trÝch, trong ®ã gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn
lµ kÕt qu¶ chñ yÕu cña bé phËn lao ®éng trùc tiÕp kinh doanh, cßn bé phËn
gi¸n tiÕp kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh­ bé phËn v¨n phßng do kh«ng
®Þnh møc ®­îc nªn h­ëng theo l­¬ng thêi gian. ChÝnh v× vËy ch­a ®éng viªn
®­îc ng­êi lao ®éng còng nh­ nh©n viªn trÎ.
§èi víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng ty: kh«ng t¹o
®éng lùc khuyÕn khÝch trùc tiÕp cho c¸ nh©n ng­êi lao ®éng v× kh«ng g¾n
trùc tiÕp ng­êi lao ®éng vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña chÝnh hä, cßn mang
tÝnh b×nh qu©n s¶n l­îng doanh sè cña mçi nh©n viªn. H×nh thøc tr¶ l­¬ng
theo s¶n phÈm c«ng ty ®ang ¸p dông ch­a thùc sù ph¸t huy ®­îc t¸c dông
t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng doanh thu trong c«ng viÖc.
* Tiền thưởng trả cho cán bộ CNV tại C«ng ty thực tế là có, tuy nhiên
mức tiền thưởng còn chưa cao vµ ch­a kÞp thêi tr¶ th­ëng.
N guyên nhân:
Mức thưởng chưa cao vµ chËm v×: Doanh thu cña C«ng ty phụ thuộc
vào rất nhiều nguyên nhân khách quan nên nhiÒu lóc kh«ng ®Òu vµ kh«ng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


cao. Đó cũng là điều gây ra một tâm lý không yªn t©m trong người lao động
tại C«ng ty.
Mặt khác, các hình thức thưởng áp dụng tại C«ng ty còn rất nghèo
nàn, không sáng tạo trong từng trường hợp cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ xứng đáng được thưởng để động viên đúng lúc, kịp thời. Nếu làm
được việc đó một mặt tạo được tâm lý rất tích cực cho chính cá nhân được
thưởng, mặc khác làm gương cho các cá nhân noi theo phấn đấu, tạo không
khí tích cực cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của C«ng ty.
- Cách tính lương của C«ng ty chưa phù hợp với tiến độ c«ng viÖc,
chính vì vậy chưa đánh giá đựơc tiến độ hoàn thành của mỗi nhân viên cũng
như toàn C«ng ty, qua đó cũng không có khả năng khuyến khích cán bộ công
nhân viên hoàn thành đúng hoặc vượt mức tiến độ kế hoạch đề ra.
- Công tác đánh giá chất lượng làm việc của công nhân viên còn chưa
chặt chẽ, chỉ căn cứ vào bảng chấm công, trong khi đó thời gian làm việc 8
tiếng một ngày cũng chỉ mang tính quy định chung còn thực tế thực hiện còn
nhiều bất cập.
- Để ®Èy nhanh tiến độ thực hiện c«ng viÖc, thuận tiện trong khâu
quản lý có một số khoản mục như đánh giá chÊt l­îng s¶n phÈm… do nhãm
kü thuËt thực hiện nhưng theo quy định hiện tại thì không tính vào tiền lương
hay thưởng làm thêm công việc này. Điều này cho thấy đánh giá công việc
thực tế của cán bộ công nhân viên trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ đó còn
nhiều thiệt thòi.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Ch­¬ng iii
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p
tr¶ l­¬ng cña c«ng ty cms

3.1. Ph©n bæ l¹i quü tiÒn l­¬ng thêi gian.
H ình thức trả lương theo thời gian đối với những người làm công tác
quản lý, còn công nhân sản xuất chỉ áp dụng ở bộ phận lao dộng bằng máy
móc là chủ yếu hoặc những công việc không thể tiến hành định mức một
cách chặt chẽ và chính xác, hoặc vì tính chất của sản xuất nếu thực hiện trả
công theo sản phẩm thì sẽ không đảm b¶o chất lượng sản phẩm, không đem
lại hiệu quả thiết thực. Mặc dù vậy hình thức trả lương này vẫn tuân theo quy
luật phân phối theo lao động và vấn đề đặt ra là phải xác định được khối
lượng công việc mà họ hoàn thành, đây là công việc rất khó bởi kết quả công
việc không thể đo được một cách chính xác, chỉ có thể xác định một cách
tương đối thông qua ngày giờ làm việc, bảng chấm công… chính vì vậy phải
có sự phân bố, bố trí người lao động vào các công việc cụ thể hơn, phù hợp,
phạm vi trách nhiệm của mỗi người để đạt hiệu quả công tác cao.
Hình thức trả lương theo thời gian có nhiều nhược điểm hơn hình thức
trả lương theo sản phẩm vì nó chưa gắn thu nhập với kết quả lao động mà họ
đã đạt được trong thời gian làm việc.
Hình thức trả lương theo thời gian gồm hai chế độ: theo thời gian có
thưởng và theo thời gian đơn giản.
* Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn
Là chế độ trả lương mà tiền lương nhận được của mỗi người công
nhân do mức lương ở cấp bậc cao hay thấp và thời gian thực tế làm việc
nhiều hay ít quyết định.
Chế độ trả lương này chỉ áp dụng ở những n¬i khó xác định mức lao
động chính xác, khó đánh giá công việc chính xác.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Tiền lương đựơc tính như sau:
L = S * TTT
Trong đó:
L: Tiền lương nhận được
S: suất lương cấp bậc
TTT: thời gian thực tế
Trong chế độ trả lương theo thời gian đơn giản, có thể áp dụng ba loại
như sau:
Tiền lương giờ = suất lương giờ x số giờ thực tế làm việc
Tiền lương giờ = Suất lương cấp bậc ngày x số giờ làm việc thực tế
Tiền lương tháng = Suất lương cấp bậc tháng x số tháng làm việc thực tế
Hình thức trả lương theo thời gian có nhược điểm lớn là không động
viên tăng năng suất lao động, việc quản lý lao động và tiền lương không chặt
chẽ, chế độ trả lương này mang tính chất bình quân, không khuyến khích sử
dụng hợp lý thời gian làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, tập trung máy móc
thiết bị để tăng năng suất lao động. Nhưng vẫn được áp dụng vì nó đơn giản,
tính toán nhanh, đặc biệt đựơc áp dụng có hiệu quả trên một số lĩnh vực mà ở
đó người ta không định mức được hoặc không nên định mức lao động.
Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng
Là sự kết hợp giữa chế độ trả lương theo thời gian giản đơn với tiền
thưởng khi đặt được những chỉ tiêu về sản lượng hoặc chất lượng đã quy
định.
Chế độ trả lương này chủ yếu đối với những công nhân phụ làm công
việc phục vụ, ngoài ra còn áp dụng đối với những công nhân chính làm việc
ở những khâu sản xuất có trình độ cơ khí có tự động hoá cao hoặc những
công việc đòi hỏi tuyệt đối đảm bảo chất lượng.
Cách tính bằng cách lấy lương theo thời gian (mức lương cấp bậc)
nhân với thời gian làm việc thực tế sau đó cộng với tiền thưởng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Chế độ trả lương này có nhiều ưu điểm hơn chế độ trả lương theo thời
gian đơn giản. Phản ánh được trình độ thành thạo và thời gian làm việc thực
tế mà còn gắn chặt với thành tích công tác của từng người thông quan chỉ
tiêu thưởng đã đạt được. Vì vậy, nó khuyÕn khích người lao động quan tâm
đến trách nhiệm và kết quả công tác của mình. Do đó cũng với ảnh hưởng
của tiến bộ khoa học kỹ thuật, chế độ trả lương này ngày càng mở rộng hơn.
3.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc n¬i lµm viÖc.
* Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc:
N ăng suất lao động tăng lên không chỉ do các yếu tố chủ quan như:
trình độ chuyên môn , sự cố gắng trong lao động mà còn do các điều kiện tổ
chức phục vụ nơi làm việc. Nếu tổ chức phục vụ chưa tốt thì trong cơ cấu
hoạt động sẽ có nhiều lãng phí, làm giảm năng suất lao động từ đó ảnh
hưởng đến tiền lương của CBCNV.
Để hoàn thiện công tác trả lương thì cũng phải hoàn thiện những điều
kiện về tổ chức và phục vụ nơi làm việc. Có như vậy mới có tác dụng là đòn
bẩy khích thích người lao động hăng say làm việc.
Để làm tốt công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc cần phải:
-Thiết kế nơi làm việc: nơi làm việc phải được thiết kế theo yêu cầu
của quá trình lao động
- Bố trí nơi làm việc: nơi làm việc phải được bố trí hợp lý.
Nơi làm việc cần được rà soát thường xuyên, xem xét tình hình tìm ra
những cản trở trên phương diện bố trí để nơi làm việc có thể được bố trí sắp
xếp lại cho phù hợp hơn.
- Phục vụ nơi làm việc:
+ Công nhân vệ sinh: Phân công phục vụ theo từng phòng của Ban,
quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ môi trường trong sạch làm tăng thêm hưng
phấn cho CBCNV.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

* Tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc sÏ cho phÐp:
- TiÕt kiÖm sè lao ®éng cÇn thiÕt theo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®·
®Þnh hoÆc còng sè lao ®éng ®ã t¨ng khèi l­îng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã
t¨ng doanh thu cña c«ng ty.

- TiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng do ®ã tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ tiÒn l­¬ng,
trong khi tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty vÉn ®­îc
t¨ng lªn.

§Ó chÊn chØnh l¹i tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®æi míi tæ chøc lao
®éng, c«ng ty nªn thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n møc chi phÝ tiÒn l­¬ng theo kÕt
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c biÖn ph¸p sau:

+ X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña tõng chi nh¸nh, cöa hµng.

+ X©y dùng chÕ ®é tuyÓn dông lao ®éng.

+ §æi míi bé m¸y qu¶n lý c«ng ty theo h­íng gän nhÑ, lµm viÖc
n¨ng ®éng cã hiÖu qu¶.

NÕu tæ chøc lao ®éng ®­îc thùc hiÖn khoa häc sÏ cho phÐp n©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n lý cña c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng.

Tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc sÏ cho phÐp:

- TiÕt kiÖm sè lao ®éng cÇn thiÕt theo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®·
®Þnh hoÆc còng sè lao ®éng ®ã t¨ng khèi l­îng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã
t¨ng doanh thu cña c«ng ty.

§Ó chÊn chØnh l¹i tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®æi míi tæ chøc lao
®éng, c«ng ty nªn thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n møc chi phÝ tiÒn l­¬ng theo kÕt
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c biÖn ph¸p sau:

+ X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña tõng chi nh¸nh, cöa hµng.

+ X©y dùng chÕ ®é tuyÓn dông lao ®éng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

+ §æi míi bé m¸y qu¶n lý c«ng ty theo h­íng gän nhÑ, lµm viÖc
n¨ng ®éng cã hiÖu qu¶.

NÕu tæ chøc lao ®éng ®­îc thùc hiÖn khoa häc sÏ cho phÐp n©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n lý cña c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng.
3.3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸.

HÖ sè h¹ng thµnh tÝch ®­îc xÐt duyÖt c¨n cø vµo møc ®é hoµn
thµnh c«ng viÖc, chÊt l­îng c«ng viÖc vµ ®­îc sö dông trong viÖc tÝnh l­¬ng
nªn rÊt cã lîi cho ng­êi lao ®éng. Trªn thùc tÕ hÖ sè h¹ng thµnh tÝch cña
c«ng ty ¸p dông: h¹ng1 lµ 1,2, h¹ng2 lµ 1, h¹ng3 lµ 0.8, h¹ng4 lµ 0,5.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c h¹ng lµ t­¬ng ®èi gÇn do vËy sÏ khã kÝch thÝch sù
phÊn ®Êu hÕt m×nh cña ng­êi lao ®éng. C«ng ty nªn ®Ó kho¶ng c¸ch nµy xa
h¬n ®Ó t¹o ®éng lùc ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu: h¹ng1 lµ 1,5, h¹ng2 lµ 1,2,
h¹ng3 lµ 0,8, h¹ng4 lµ 0,4.

Ngoµi ra cÇn theo dâi ngµy c«ng chÆt chÏ, ®i lµm ®óng giê quy ®Þnh,
theo dâi møc ®é lµm viÖc, ®¸nh gi¸ ®óng nh÷ng s¸ng kiÕn trong lµm viÖc.
3.4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn.

 §èi víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm:

KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc chñ yÕu vµo l­îng hµng b¸n
ra cña c¸c cöa hµng. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh tèt th× ph¶i khuyÕn
khÝch ng­êi lao ®éng h¬n n÷a thÓ hiÖn ë chç g¾n trùc tiÕp kÕt qu¶ cña ng­êi
lao ®éng víi ng­êi lao ®éng.

C«ng ty nªn giao cho c¸c cöa hµng tù kinh doanh vµ h¹ch to¸n chi phÝ
ph¸t sinh t¹i cöa hµng, mçi th¸ng nép cho c«ng ty 27% lîi nhuËn cña th¸ng
®ã. Nh­ vËy, c«ng ty vÉn ®¹t ®­îc chØ tiªu lîi nhuËn vµ doanh thu ®Ò ra. Bªn
c¹nh ®ã, mçi ng­êi lao ®éng v× lîi Ých vËt chÊt sÏ quan t©m ®Õn viÖc b¸n ra
thËt nhiÒu hµng ho¸ h¬n, tù gi¸c qu¶n lý c¸c chÝ phÝ mét c¸ch hîp lý, ®¶m
b¶o vµ v­ît kÕ ho¹ch c«ng ty giao.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Quü l­¬ng cña cöa hµng sÏ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

Quü l­¬ng = Doanh thu - Gi¸ vèn – C¸c kho¶n chi phÝ - Giao nép cÊp trªn

Trong ®ã:

. Chi phÝ bao gåm: C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, khÊu hao tµi s¶n cè
®Þnh, tiÒn ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, ph©n bæ c«ng cô lao ®éng nhá, vËn
chuyÓn bèc xÕp, chi phÝ nguyªn liÖu phô liÖu.

. Giao nép cÊp trªn lµ 27% lîi nhuËn sau thuÕ trªn mét th¸ng.

Ta xÐt vÝ dô ë cöa hµng sè 3, th¸ng 10/2003.

Doanh thu b¸n hµng lµ 1.562.340.000 ®ång. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ
1.517.992.300 ®ång . C¸c kho¶n chi phÝ lµ 32.821.952,22 ®ång

LN T10 =1.562.340.000 - 1.517.992.300 - 32.821.952,22 = 11.525.747,78
®ång

Tû lÖ giao nép cho c«ng ty 27% lîi nhuËn:

11.525.747,78 x 27% = 3.111.951,90 ®ång

Quü l­¬ng = 11.525.747,78 - 3.111.951,90 = 8.413.795,87 ®ång

So víi c¸ch tÝnh quü l­¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay th× quü l­¬ng
cña cöa hµng sè 3 sÏ ®­îc lîi h¬n lµ:8.413.795,87 – 8.124.168 = 289.627,84
®ång. Nh­ vËy ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc lîi h¬n theo c¸ch tÝnh l­¬ng nµy,
trung b×nh mçi nh©n viªn trong th¸ng 10 sÏ cã thªm 24.135,66 ®ång tiÒn
l­¬ng.

Víi c¸ch thøc tr¶ l­¬ng nµy, c«ng ty ®· trùc tiÕp khuyÕn khÝch ng­êi
lao ®éng h¬n c¸ch tr¶ l­¬ng cña c«ng ty. C¸ch tÝnh l­¬ng nµy th× l­¬ng cña
hµng phô thuéc hoµn toµn vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña hä. C¸c cöa hµng
muèn quü l­¬ng cao th× mét mÆt ph¶i t¨ng doanh thu b¸n ra trong th¸ng,
mÆt kh¸c ph¶i sö dông c¸c kho¶n chi phÝ trong cöa hµng mét c¸ch hîp lý,
tr¸nh l·ng phÝ ®Ó ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


 §èi víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian:
- D o lương được tính trả theo thời gian làm việc thực tế nên việc chấm
công tại các phòng cũng chỉ mang tính chất tương đối, một số cá nhân hay đi
muộn về sớm nhưng vÉn được tính một ngày đủ 8h làm việc thực tế. Vì thế
theo em phương pháp chấm chông phải được tính cụ thể như sau:
+Phân tích chức năng, nhiệm vụ công việc xác định các tiêu chuẩn để
chấm công, lập thành hệ thống các chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá thời gian
làm việc.
+ Thông qua các hệ thống chỉ tiêu đó, Ban làm căn cứ để chấm công
và tính tiền lương cơ bản cho CBCNV.

 §èi víi h×nh thøc tính lương năng suất V2:
Tiền lương năng suất V2 được thanh toán theo phương pháp chấm
điểm đang áp dụng hiện nay vẫn mang tính chất tương đối, các chỉ tiêu đưa
ra như làm đủ số ngày công thực tế theo quy định, chấp hành tốt kỷ luật lao
động các phòng tự chấm điểm cho CBCNV trong phòng rất chung chung.
Không gắn với hiệu qủa công việc, không gắn với năng suất lao động và
chất lượng lao động. Vì có nhiều người làm đủ số ngày công nhưng thời gian
làm việc thực tế của họ lại ít, thời gian lãng phí thì nhiều, họ có một mặt tại
nơi làm việc nhưng lại không làm việc dẫn đến hiệu quả công việc không
cao, phương pháp chấm điểm của phòng đối với CNBCNV trong phòng còn
mang tính chất cả lể muốn chấm điểm cho CBCNV phòng mình cao để
không bị xem là kém hơn so với các phòng khác. Thực trạng trên đã không
phản ánh đúng kết quả làm việc của từng cá nhân. Theo em tiền lương năng
suất V2 tính theo phương pháp chấm điểm nên phải chặt chẽ và chính xác
hơn cụ thể là:
+ Phân tích chức năng, nhiệm vụ của công việc xác định các tiêu
chuẩn xét điểm, lập thành hệ thống các chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá thành
tích mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


+ Thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, đơn vị làm căn cứ xét
điểm và tính tiền lương năng suất cho cá nhân.
3.5. Tæ chøc chØ ®¹o s¶n xuÊt.

* Gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ n©ng cao chÊt l­îng ®êi sèng
ng­êi lao ®éng:

Theo C«ng ty nên điều chỉnh lại thời gian nghỉ trưa từ 12h đến 1h.
Thời gian này cần thiết phải điều chỉnh lại, kéo dài thời gian nghỉ trưa từ
11.30h đến1h. Vì thời gian nghỉ trưa phải đủ để người lao động bù đắp lại
sức lao động đã hao phí trong buổi sáng, người lao động phục hồi sức lực để
buổi chiều làm việc có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó C«ng ty cần phải tăng cường giáo dục tư tưởng, ý thức
cho CBCNV. Vì người có ý thức tốt bao giờ cũng hăng say làm việc, có tinh
thần trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức thực hiện tốt kỷ luật lao
động . Người có ý thức kém thường mải chơi không chịu làm việc hoặc làm
việc với cường độ không cao, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc… Để
hạn chế và xoá bỏ hiện tượng này cần phải tăng cường kỷ luật lao động, phát
động các phong trào thi đua và thường xuyên tạo ra các yếu tố kích thích
người lao động làm việc nhằm khai thác hết mọi khả năng của con người

Trong xu thế phát triển hiện nay khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát
triển, đồng thời với đặc thù của ngành điện sử dụng nhiều máy móc kỹ thuật
hiện đại đòi hỏi độ chính x¸c cao. Vì vậy nên trang bị cho các phòng ban
một số m¸y chuyên dùng hiện đại. Vì có những máy này sẽ hỗ trợ đặc lực
cho công tác quản lý, giúp cho việc quản lý được tiến hành có khoa học, có
hiệu suất cao.Trên có sù trợ giúp của máy móc, C«ng ty có kế hoạch tinh
giảm bé máy biên chế, tạo ra bộ máy biên chế cán bộ quản lý gọn nhẹ tạo
điều kiện để tiết kiệm tiền lương.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


Bên cạnh đó C«ng ty nên có biện pháp khuyến khích vật chất, tinh
thần cho những cán bộ quản lý, tự học tập nghiên cứu để có thể tận dụng hết
mọi khả năng còn tiềm ẩn để việc quản lý có khoa học và hiệu quả hơn.
* TuyÓn chän,®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn:
§Ó cã ®éi ngò lao ®éng v÷ng m¹nh th× ngay tõ kh©u tuyÓn chän lao
®éng vµo C«ng ty cÇn cã nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ vµ s¸t thùc ®Ó cã thÓ tuyÓn
chän nh÷ng ng­êi cã ®ñ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phÈm chÊt nghÒ nghiÖp
cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc giao phã. Cïng víi qu¸ tr×nh tuyÓn
chän, C«ng ty nªn m¹nh d¹n lo¹i bá nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh
®é yÕu kÐm kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c l©u n¨m giµu kinh
nghiÖm mét c¸ch hîp lÝ nhÊt.
VÒ ®µo t¹o C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c h×nh thøc sau:
+ §µo t¹o t¹i chç: C«ng ty cã thÓ më c¸c líp nghiÖp vô vÒ nghiªn cøu
thÞ tr­êng, luËt ph¸p ... nh»m më réng sù hiÓu biÕt trªn nhiÒu lÜnh vùc cho
c¸n bé. Th­êng xuyªn më c¸c cuéc héi th¶o mêi c¸c chuyªn gia vÒ c¸c lÜnh
vùc nµy vÒ trao ®æi nãi chuyÖn víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ngoµi ra ®Ó häc
hái thªm kinh nghiÖm cho c¸n bé qu¶n lÝ, C«ng ty cã thÓ sö dông ph­¬ng
ph¸p kÌm cÆp ®Ó t¹o ra nguån c¸n bé kÕ cËn.
+ §µo t¹o ngoµi C«ng ty: §èi víi c¸n bé cßn trÎ tuæi, cã thÓ göi ®i ®µo
t¹o, häc tËp nghiªn cøu ë tr×nh ®é cao t¹i c¸c tr­êng trong n­íc vµ n­íc
ngoµi. HoÆc khuyÕn khÝch hä tù häc tù ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ,
chuyªn m«n nghiÖp vô vµ nh÷ng kiÕn thøc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ. §©y
lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé C«ng ty.
VÒ båi d­ìng C«ng ty nªn më c¸c kho¸ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ vÒ
chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé kü thuËt, trong ®ã cÇn chó ý ®µo t¹o ¸p
dông c¸c c«ng nghÖ míi cña n­íc ngoµi trong c«ng viÖc .....Ngo¹i ng÷ lµ
ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó giao tiÕp vµ nghiªn cøu tµi liÖu. Ngµy nay nã rÊt
quan träng ®èi víi c¸n bé qu¶n lÝ vµ còng lµ tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé hiÖn
nay, cô thÓ lµ:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

+ KhuyÕn khÝch c¸n bé häc ngo¹i ng÷ ngoµi giê, C«ng ty sÏ hç trî
b»ng viÖc cÊp kinh phÝ sau khi cã chøng chØ hoÆc b»ng nép cho c¬ quan.
+ T¹o ®iÒu kiÖn më c¸c líp ngo¹i ng÷ t¹i C«ng ty ngoµi giê hoÆc trong
giê hµnh chÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn.
+ §èi víi nh÷ng c¸n bé cÇn thiÕt ph¶i cã ngo¹i ng÷ ®Ó phôc vô trùc
tiÕp cho c«ng viÖc th× ph¶i cö ®i häc n©ng cao ë c¸c tr­êng.
C¸c viÖc lµm trªn tuy b­íc ®Çu sÏ cã nhiÒu khã kh¨n trong nhËn thøc
cña c¸n bé, nhiÒu ng­êi tuæi cao ng¹i häc, lo ng¹i bÞ mÊt vÞ trÝ khi ®i häc...
Song C«ng ty ph¶i coi ®©y nh­ ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®èi víi c¸n bé qu¶n lÝ.
Nh­ vËy, nÕu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nãi trªn C«ng
ty sÏ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh,
t¹o ®­îc ­u thÕ c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty trong còng lÜnh vùc, ®ång thêi tiÕt
kiÖm ®­îc chi phÝ qu¶n lÝ. Tõ ®ã C«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao ®êi sèng
cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o sù g¾n bã cña hä víi c«ng viÖc vµ víi
C«ng ty.
* T¨ng c­êng kû luËt lao ®éng:
§èi víi ng­êi lao ®éng, néi dung kû luËt chñ yÕu lµ sö dông thêi gian
lao ®éng. Nh×n chung hiÖn t­îng ®i muén vÒ sím vÉn cßn phæ biÕn, C«ng ty
duy tr× chÕ ®é lµm viÖc 8h/ ngµy vµ 40h / tuÇn song thùc tÕ viÖc thùc hiÖn
ch­a ®­îc ®óng ®¾n, nguyªn nh©n chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ bé m¸y tæ chøc qu¶n
lÝ c¶ C«ng ty ch­a ®­îc hîp lÝ, ch­a h×nh thµnh c¸c kû luËt lao ®éng vµ néi
quy lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc riªng... ®©y cóng lµ nh÷ng biÓu hiÖn
cña sù l·ng phÝ thêi gian dÉn ®Õn tû träng thêi gian lµm viÖc ch­a cao.
Do vËy C«ng ty cÇn x©y dùng kû luËt lao ®éng vµ ph¶i n©ng cao ý thøc
t«n träng kû luËt lao ®éng, t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã
thãi quen tù chÊp hµnh kû luËt, tr¸nh t©m lÝ lµm viÖc ®èi phã. VËy gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò nµy cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p sau:
+ X©y dùng néi quy, quy chÕ lao ®éng, phæ biÕn réng r·i cho mäi ®èi
t­îng trong C«ng ty, ¸p dông c¸c h×nh thøc b¾t buéc thùc hiÖn c¸c quy chÕ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

®Ò ra; Cã h×nh thøc khen th­ëng kÞp thêi c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt,
khiÓn tr¸ch, kû luËt nh÷ng ng­êi vi ph¹m t¹o nªn mét kû luËt lao ®éng c«ng
b»ng nghiªm tóc; Duy tr× thãi quen nghÒ nghiÖp, ®i lµm, nghØ ng¬i cã giê
giÊc, tËp trung vµ cã th¸i ®é ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
+ Cã biÖn ph¸p tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc, nh»m hîp lÝ ho¸
lao ®éng tr¸nh t¹o ra thêi gian dçi.
+ Cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n
bé.
+ Sö dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh gi¸o dôc, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch
nhiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn tËn dông tèi ®a thêi
gian cã thÓ cña m×nh cho c«ng viÖc, t¹o kh«ng khÝ lao ®éng tho¶i m¸i...
* ChÕ ®é ®·i ngé khuyÕn khÝch vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng:
- §Ó n©ng cao hiÖu ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty
thµnh mét C«ng ty lín m¹nh trong n­íc th× C«ng ty ph¶i chó träng tíi ®éi
ngò CBCNV cña m×nh, ph¶i khuyÕn khÝch vµ cã chÕ ®é ­u ®·i ®Æc biÖt ®èi
víi nh÷ng qu¶n lý ®· lµm tèt phÇn viÖc cña m×nh.
- X©y dùng mét møc l­¬ng c¬ b¶n, tr¶ c«ng xøng ®¸ng víi søc lao
®éng mµ ng­êi lao ®éng bá ra. Tõ ®ã sÏ thóc ®Èy ®­îc nh©n viªn lao ®éng
víi hiÖu qu¶ cao h¬n.
- Ngoµi ra viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña
ng­êi lao ®éng th× ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc chÊt l­îng, sè l­îng lao ®éng thùc tÕ
cña ng­êi lao ®éng do tËp thÓ bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh mét c¸ch d©n chñ, viÖc
®­a c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ b»ng ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm tuú theo ®iÒu kiÖn cô
thÓ cña tæ chøc nh­ng ph¶i phï hîp c¸c néi dung c¬ b¶n sau:
- Nh÷ng ng­êi h­ëng hÖ sè l­¬ng cao th× ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é cao
vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p lao phôc vô tèt nhÊt.
- Nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng hÖ sè trung b×nh lµ b¶o ®¶m ngµy, giê,
chÊp hµnh sù ph©n c«ng cña ng­êi phô tr¸ch, ®¹t n¨ng suÊt c¸ nh©n, ®¶m b¶o
an toµn lao ®éng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

- Nh÷ng ng­êi h­ëng hÖ sè thÊp lµ nh÷ng ng­êi kh«ng ®¶m b¶o ngµy
c«ng quy ®Þnh, chÊp hµnh ch­a nghiªm sù ph©n c«ng cña ng­êi phô tr¸ch,
kh«ng ®­îc ®­a n¨ng suÊt lao ®éng.
+ VÒ chÝnh s¸ch phóc lîi cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty,
cho tíi nay c¸c ho¹t ®éng phóc lîi cña C«ng ty ®· cã kÕt qu¶ kh¸ tèt, ®¶m
b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, t¹o c¶m gi¸c an toµn trong c«ng viÖc, ®ã lµ
c¸c ho¹t ®éng khuyÕn khÝch c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng
®ßi hái C«ng ty ph¶i duy tr× vµ ph¸t triÓn nhiÒu h¬n c«ng t¸c nµy.
- Bªn c¹nh c¸c chÕ ®é tr¶ l­¬ng vµ phóc lîi x· héi, C«ng ty cÇn cã c¸c
h×nh thøc kh¸c nh­ th­ëng ph¹t kÞp thêi ®èi víi nh÷ng ng­êi hoµn thµnh tèt
c«ng viÖc, nhiÖm vô ®­îc giao, cã vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc hä ®éng viªn
®­îc tinh thÇn tù gi¸c cao cña hä ®Ó kÞp thêi ®éng viªn khen th­ëng nh÷ng
lao ®éng cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ®em l¹i hiÖu qu¶
cao cho ho¹t ®éng cña Trung t©m.
- C«ng ty cÇn trÝch quü khen th­ëng kÞp thêi cßn ®èi víi nh÷ng ng­êi
m¾c lçi lÇm th× cÇn ph¶i ®­a ra nh÷ng h×nh thøc ®¸ng ®Ó r¨n ®e kÞp thêi nh­
kû luËt, v.v...
- ChÕ ®é tiÒn th­ëng ®­îc ¸p dông nh­ sau:
+ §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp tiÒn th­ëng = 0.005% Tæng gi¸ trÞ hîp
®ång.
+ §èi víi lao ®éng trùc tiÕp tiÒn th­ëng = 0.1% Tæng gi¸ trÞ hîp
®ång.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


KÕt luËn


Lao ®éng lµ mét yÕu tè ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng kinh
doanh vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng
kh«ng chØ cã t¸c dông gi¶m chi phÝ trùc tiÕp vÒ lao ®éng mµ cßn t¸c ®éng
thóc ®Èy sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm mäi yÕu tè kh¸c, gióp doanh nghiÖp cã
thÓ hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – tiªu thô vµ c¸c kÕ ho¹ch kh¸c, mµ cßn
h¹ gi¸ thµnh, ®em l¹i hiÖu qu¶ tæng hîp to lín cho doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch
lao ®éng – TiÒn l­¬ng lµ mét c«ng cô s¾c bÐn trong qu¶n lý lao ®éng nãi
riªng vµ qu¶n lý kinh doanh nãi chung cña doanh nghiÖp.
Trªn ®©y lµ thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc thøc tr¶ l­¬ng cña C«ng ty m¸y
tÝnh CMS vµ mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng
ty mµ em ®· m¹nh d¹n ®­a ra. Trong nh÷ng n¨m võa qua bªn c¹nh nh÷ng
thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc c«ng ty vÉn cßn tån t¹i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ
tån ®äng trong vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông quü l­¬ng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cè
g¾ng h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
VÊn ®Ò lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc
trong hÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doang nghiÖp, lµ mét vÊn
®Ò rÊt quan träng ®ßi hái kiÕn thøc bao qu¸t c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn. Do tr×nh
®é vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp cña em
kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o
®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpTµi liÖu tham kh¶o

1. TS. NguyÔn Thµnh Héi. Qu¶n trÞ nh©n sù (2002). NXB Thèng kª.
2. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi (2004). NXB
Lao ®éng - X· héi.
3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc (TS. NguyÔn V©n §iÒm, PGS.TS. NguyÔn
Ngäc Qu©n, NXB Lao ®éng x· héi - 2004).
4. Gi¸o tr×nh T©m lý lao ®éng (ThS. L­¬ng V¨n óc, NXB Hµ Néi - 2003).
5. B¸o c¸o thùc hiÖn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


môc lôc


Lêi Më ®Çu.......................................................................................................1

ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty m¸y tÝnh CMS........................3

1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS............3

1.2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng.......................................................................3

1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. ..........................................................4

1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty (2002 - 2005). .................6

Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña c«ng ty
m¸y tÝnh cms ...............................................................................................10

2.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty...10

2.1.1. §Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty. ................................................10

2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ kinh doanh cña C«ng ty.........................................11

2.1.3. §Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý. .................................................................16

2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ c¸c dßng s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. ....18

2.1.5. §Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty. .........18

2.2. Thùc tr¹ng ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng cña C«ng ty.................................19

2.2.1. Quy chÕ tr¶ l­¬ng cña C«ng ty...................................................19

2.2.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng. ...................................................................23

2.2.2.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: ......................................23

2.2.2.2.H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. ......................................28

2.2.2.3. Ph©n phèi tiÒn th­ëng..........................................................31

2.3. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña C«ng ty............................34
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2.3.1. HiÖu qu¶ ®¹t ®­îc. .....................................................................34

2.3.2.Nh÷ng h¹n chÕ............................................................................36

Ch­¬ng iii: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng
ph¸p tr¶ l­¬ng cña c«ng ty cms ..................................................38

3.1. Ph©n bæ l¹i quü tiÒn l­¬ng thêi gian..................................................38

3.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc n¬i lµm viÖc..........................................40

3.3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸. .............................................42

3.4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn...............................42

3.5. Tæ chøc chØ ®¹o s¶n xuÊt...................................................................45

KÕt luËn .........................................................................................................50
Tµi liÖu tham kh¶o……………………………………………… ..51
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản