Đề tài: Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới

Chia sẻ: thinhlu

Đăc̣ điêm̉ HCM khăn̉ g điṇ h lơń nhât́ khi nước ta bước vào quá độ là từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH không qua giai đoaṇ phat́ triên̉ TBCN → đăc̣ điêm̉ naỳ thâu toḿ đâỳ đu ̉ nhưñ g mâu thuâñ kho ́ khăn phưć tạp và chi phối tất cả những đặc điểm khác. +) Mâu thuâñ cơ ban̉ nhât́ la ̀ mâu thuâñ giữa nhưñ g nhu câù phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ với thưc̣ trạng kinh tê ́ xa ̃ hội quá kém ở nước...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng quan điểm đó trong công cuộc đổi mới

Bài thảo luận
Bài

Học phần : Tư tưởng HCM

Nhóm: 5
Đề tài: Quan điểm HCM về con đường,
biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt
Nam và sự vận dụng quan điểm đó
trong công cuộc đổi mớihttp://digiworldhanoi.vn
Quan điểm của HCM về con đường và
I.
biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt
Nam
Vận dụng tư tưởng đó vào quan điểm
II.
đổi mới hiện nay
I. Quan điểm HCM về con đường và biện
I.
pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Về thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam
1. Tính khách quan của thời kì quá độ
2. Nhiệm vụ của thời kì quá độ
3. Nội dung xây dựng CNXH trong thời kì
quá độ ở VN


http://digiworldhanoi.vn
1. Tính khách quan của thời kì quá độ
1.

_Theo cac nhà kinh điên cua CN Mac-Lênin,
́ ̉ ̉
có 2 con đường quá độ lên CNXH.
 Trưc tiêp : đi lên CNXH từ những nước tư ban
̣ ́ ̉
phat triên ở trinh độ cao.
́ ̉ ̀

́ ́ ́ ̉ ̀ ́
 Gian tiêp : đi lên CNXH phat triên con thâp
hoăc những nước tiên tư ban.
̣ ̀ ̉
_ Hồ Chí Minh đã chỉ ra Viêt Nam thuôc loai hinh
̣ ̣ ̣̀
quá độ gian tiêp .
́ ́

+) Đăc điêm HCM khăng đinh lớn nhât khi nước ta bước
̣ ̉ ̉ ̣ ́
vao quá độ là từ 1 nước nông nghiêp lac hâu tiên lên
̀ ̣ ̣ ̣ ́
̣ ́ ̉ ̣
CNXH không qua giai đoan phat triên TBCN → đăc
điêm nay thâu tom đây đủ những mâu thuân khó khăn
̉ ̀ ́ ̀ ̃
phức tap và chi phôi tât cả những đăc điêm khac.
̣ ́́ ̣ ̉ ́
+) Mâu thuân cơ ban nhât là mâu thuân giữa những nhu
̃ ̉ ́ ̃
câu phat triên cao cua đât nước theo xu hướng tiên bộ
̀ ́ ̉ ̉ ́ ́
với thực trang kinh tế xã hôi quá kem ở nước ta
̣ ̣ ́
2. Nhiệm vụ của thời kì quá độ
2.

Xây dựng nền tảng vật chất kinh tế cho
CNXH
Xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính
trị tư tưởng văn hóa cho CNXH
Cải tạo XH cũ, xây dựng xã hội mới, kết
hợp cải tạo và xây dựng trong đó lấy xây
dựng làm trọng tâm

http://digiworldhanoi.vn
3. Nội dung xây dựng XHCN trong thời kì quá độ
3.
 Về chính trị:

Nôi dung quan trong nhât là phai giữ vững và phat
̣ ̣ ́ ̉ ́
-
huy vai trò lanh đao cua đang. Đang phai luôn tự đôỉ
̃ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉
mơi, chinh đôn nâng cao năng lực lanh đao và sức chiên
́ ̉ ́ ̃ ̣ ́
đâu có hinh thức tổ chưc phù hợp để đap ứng cac yêu
́ ̀ ́ ́
câu, nhiêm vụ mới.
̀ ̣
- Mở rông và cung cố măt trân dân tôc thôn g
̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́
nhât,nong côt là liên minh công nhân, nông dân và tri ́
́ ̀ ́
thức do đang công san lanh đao , cung cố và tăng
̉ ̣ ̉ ̃ ̣ ̉
cường sức manh toan bộ hệ thông chinh trị cung như
̣ ̀ ́ ́ ̃
thanh tố cua nó
̀ ̉
 Về kinh tế

• Người nhân manh đên phat triên năng suât lao đông trên
́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣
cơ sở tiên hanh công nghiêp hoa XHCN.
́ ̀ ̣ ́
• Người quan niêm hêt sưc đôc đao về cơ câu kinh tế
̣ ́ ́ ̣ ́ ́
̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀
nông công nghiêp, lây nông nghiêp lam măt trân hang
đâu, cung cố hệ thông thương nghiêp lam câu nôi tôt
̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́́
nhât giữa cac nganh san xuât xã hôi thoa man nhu câu
́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ ̀
́ ́ ̉
thiêt yêu cua nhân dân.
• Phat triên đông đêu giữa kinh tế thanh thị và nông thôn.
́ ̉ ̀ ̀ ̀
• Chủ trương phat triên kinh tế nhiêu thanh phân
́ ̉ ̀ ̀ ̀
 Về văn hóa _ xã hội
văn

• HCM nhân manh đên vân đề xây dựng con người
́ ̣ ́ ́
mơi. Đăc biêt đề cao vai trò cua văn hoa, giao
́ ̣ ̣ ̉ ́ ́
duc và khoa hoc kĩ thuât trong xã hôi chủ nghia
̣ ̣ ̣ ̣ ̃
• Nâng cao dân tri, đaò tao và sử dung nhân tai,
́ ̣ ̣ ̀
khăng đinh vai trò to lớn cua văn hoa trong đời
̉ ̣ ̉ ́
sông xã hôi.
́ ̣
Biên pháp xây dựng XHCN ở Việt Nam
Biên

 Phương châm
Thứ nhât : quan triêt cac nguyên lý cơ ban cua chủ nghia
́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̃
Mac-Lenin về xây dựng chế độ mới , đông thời tham
́ ̀
khao hoc tâp kinh nghiêm cua cac nước anh em nhưng
̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́
không được sao chep may moc
́ ́ ́

Thứ hai : xac đinh bước đi và biên phap xây dựng CNXH
́ ̣ ̣ ́
chủ yêu xuât phat từ điêu kiên thực tê, đăc điêm dân tôc,
́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣
nhu câu và khả năng thực tế cua nhân dân.
̀ ̉http://digiworldhanoi.vn
 Bước đi và biện pháp
– Dân dân thân trong từng bước 1,từ thâp lên cao,
̀ ̀ ̣ ̣ ́
không chủ quan nong vôi và xac đinh cac bước đi
́ ̣ ́ ̣ ́
phai luôn luôn căn cứ vao cac điêu kiên khach quan
̉ ̀ ́ ̀ ̣ ́
̣
quy đinh.

– Hồ Chí Minh nhân thức về phương châm “tiên nhanh ,
̣ ́
tiên manh” , tiên vững chăc lên chủ nghia xã hôi, điêu
́ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̀
đó không có nghia là lam bừa , lam âu, đôt chay giai
̃ ̀ ̀ ̉ ́ ́
đoan, chủ quan, duy ý chí mà phai lam vững chăc
̣ ̉̀ ́
tưng bước 1 phù hợp với điêu kiên thực tiên.
̀ ̀ ̣ ̃
Biên phap cụ thể :
̣ ́
Biên

• Thưc hiên cai tao xã hôi cũ , xây dựng xã hôi mới, kêt hợp
̣ ̣ ̣̉ ̣ ̣ ́
cai tao với xây dựng lam chinh.
̣̉ ̀ ́
• Kêt hợp xây dựng và bao vê, đông thời tiên hanh nhiêm vụ
́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̣
chiên lược ở 2 miên Nam-Băc khac nhau trong pham vi 1
́ ̀ ́ ́ ̣
́
quôc gia.
• Xây dưng CNXH phai có kế hoach, biên phap, quyêt tâm
̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́
để thực hiên thăng lợi. Để xây dựng CNXH thanh công thì
̣ ́ ̀
ta phai có 1 kế hoach cụ thể và phai quyêt tâm, kiên tri ̀ theo
̉ ̣ ̉ ́
̉ ̣ ́ ̀
đuôi muc tiêu đên cung.
• Trong điêu kiên nước ta biên phap cơ ban, quyêt đinh lâu
̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣́
dai trong xây dựng CNXH là đem cua dân, tai dân, sức dân
̀ ̉ ̀
lam lợi cho dân dưới sự lanh đao cua đang Viêt Nam.
̀ ̃ ̣ ̉ ̉ ̣
Vận dụng tư tưởng HCM về XHCN và
II.
II.
con đường lên XHCN ở VN trong công
cuộc đổi mới hiện nay
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
1.
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,khơi dậy mạnh
2.
mẽ tất cả các nguồn lực,trước hết là nội lực để đẩy
mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước gắn với
phát triển kinh tế tri thức.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
3.
Chăm lo xây dựng đảng vững mạnh,làm trong sạch
4.
bộ máy nhà nước,đẩy mạnh đấu tranh chống quan
liêu,tham nhũng lãng phí,thực hiện
cần,kiệm,liêm,chính,trí công,vô tư để xây dựng CNXH


http://digiworldhanoi.vn
1. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
Kiên

Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa
xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được
nhận thức đúng đắn hơn, và được xây dựng
có hiệu quả hơn.
Công cuộc đổi mới qua 20 năm, càng khẳng
định bản lĩnh chính trị đúng đắn, vững vàng
của Đảng ta về kiên định mục tiêu chiến
lược của cách mạng Việt Nam, trong giai
đoạn hiện nay.
Độc lập dân tộc lúc này, đối với chúng ta, chính là
sự vươn lên để thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu,
khẳng định vị thế của Việt Nam bình đẳng với
tất cả các quốc gia dân tộc khác trên thế giới, ở
mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa
học... Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh là điều kiện cơ bản để bảo vệ
nền độc lập dân tộc một cách thực tế, vững chắc
trong hội nhập kinh tế quốc tế rất phức tạp và
đầy rẫy nguy cơ mất còn hiện nay.
 Càng đổi mới, chúng ta càng nhận thức
Càng
đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Về phát triển kinh tế, chuyển mạnh từ cơ chế tập
trung, quan liêu, bao cấp sang phát triển kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Về bản
chất, đây là sự phát triển nền kinh tế nhiều
thành phần trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa
xã hội.http://digiworldhanoi.vn
Về văn hóa,xã hội,con người, một lần nữa, Đại
hội X làm rõ và vận dụng đúng tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với năm
quan điểm chỉ đạo cơ bản mang tính chiến lược
trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn
hóa nước nhà trong thời kỳ quá độ. Đồng thời
Đại hội X cũng xác định, phát triển văn hóa, nền
tảng tinh thần của xã hội là một trong những
nhiệm vụ lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn
quân.
 Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí
Ch
Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho
hành động cách mạng của Đảng

Đại hội X khẳng định: Đảng ta "Kiên định chủ nghĩa Mác -
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong hoạt động của Đảng", với tư cách là nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của
Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại
hóa:
 Kiên trì đường lối đổi mới:
Kiên

Đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và sáng tạo; trong quá
trình đổi mới, phải luôn luôn giữ vững và tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên, đa đảng.Đây
chính là bản lĩnh chính trị của Đảng trung thành với
quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo cách
mạng thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
2) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,khơi d ậy
2)
mạnh mẽ tất cả các nguồn lực,trước hết là nội lực
để đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước
gắn với phát triển kinh tế tri thức.


• + Trước hết,HCM khẳng định: “nước ta là nước dân
chủ, đơn vị cao nhất là dân,vì dân chủ”.nhân dân theo
quan điểm của HCM là mọi người Việt Nam không phân
biệt già trẻ,gái trai,giàu nghèo,trong đó công nhân và
nông dân chiếm đại đa số.Nhân dân có quyền làm chủ
về chính trị,kinh tế,văn hoá xã hội,an ninh,quốc
phòng,làm chủ thiên nhiên,làm chủ xã hội,làm chủ bản
thân.Chủ Tịch HCM nêu rõ: “bao nhiêu quyền hạn đều
của dân,quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.Nhân
dân có quyền làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn
phận công dân và công việc đổi mới,xây dựng là trách
nhiệm của dân.


http://digiworldhanoi.vn
+ Xây dựng nhà nước của dân,do dân,vì dân là 1
điều kiện rất quan trọng để quyền làm chủ của
dân được thực hiện 1 cách hiệu quả.Chính
quyền là do dân cử ra.Nhiệm vụ chính quyền
dân chủ là phục vụ nhân dân,là phát triển quyền
dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân. Đưa
mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách
giải quyết.Về trách nhiệm của dân đối với chính
quyền.Chủ Tịch HCM nêu rõ: “nhân dân có
quyền đôn đốc và phê bình chính phủ”
+ Trong thời đại ngày nay,thời đại mà khoa
học đã thực sự trở thành lực lượng sản
xuất trực tiếp với sự phát triển mạnh mẽ
của nhiều ngành khoa học và công ngh ệ
hiện đại,với hàm lương chất xám chiếm tỷ
lệ cao cho mỗi sản phẩm làm ra,con
người càng tỏ rõ vai trò quyết định của
mình trong tiến trình phát triển của xã
hội,của lịch sử nhân loại.
• +) Trong bối cảnh quốc tế hiện thời,công
nghiệp hoá hiện đại hoá được coi trọng là xu
hướng phát triển chung của các nước đang phát
triển. Đối với nước ta – 1 nước chưa thoát khỏi
nghèo nàn và lạc hậu thì công nghiệp hoá hiện
đại hoá là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kì
quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Công nghiệp
hoá,hiện đại hoá đất nước đòi hỏi nhiều nhân tố
quan trọng như vốn,KHCN,tài nguyên thiên
nhiên…song yếu tố quan trọng và quyết định
nhất là con người.
+) Nguồn lực của nhân dân,của con người VN
bao gồm trí tuệ,tài năng,sức lao động,của cải
của nhân dân. Để phát huy tốt sức mạnh của
toàn dân tộc nhằm xây dựng và phát triển đất
nước,cần giải quyết tốt các vấn đề:
. Tin dân,dựa vào dân,xác lập quyền làm
chủ của nhân dân trên tư tưởng làm cho chế độ
dân chủ được thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt
động của con người.
. Chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


http://digiworldhanoi.vn
+) Thực hiện nhất quán chiến lược đại
đoàn kết dân tộc của HCM trên cơ sở lấy
lien minh công nông tri thức làm nòng
cốt,tạo nên sự đồng thuận XH vững chắc
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,XH công
bằng, dân chủ,văn minh.
3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại

Theo Hồ Chí Minh sức mạnh thời đại là sức mạnh
của giai cấp vô sản thế giới, của nhân dân lao
động thế giới. Phải dựa vào sức mạnh của dân
tộc là chủ yếu, đồng thời phải khai thác sức
mạnh của thời đại.
Động lực chủ yếu để phát triển đất nước hiện nay
là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc,
của đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh
giữa công nhân với nông dân và trí thức, kết hợp
hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội,
phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các
thành phần kinh tế, của toàn xã hội.
http://digiworldhanoi.vn
Xây dựng xã hội phải biết tranh thủ các điều kiện
quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh của
thời đại. Ngày nay sức mạnh tập trung ở cuộc
CM khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hóa.
Chúng ta cần ra sức tranh thủ tối đa các cơ hội
để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phải có
cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, kinh
nghiệm quản lý và công nghệ hiện đại, thực hiện
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
theo tư tưởng HCM.
) Chăm lo xây dựng đảng
Chăm
vững mạnh,làm trong
sạch bộ máy nhà
nước,đẩy mạnh đấu
tranh chống quan
liêu,tham nhũng lãng
liêu,tham
phí,thực hiện
phí,th
cần,kiệm,liêm,chính,
trí công,vô tư để xây
dựng CNXH
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, cơ bản kinh tế - xã
hội đất nước trong những năm qua được ổn định, giữ
vững và phát triển. Tuy nhiên do tác động tiêu cực trong
quá trình mở cửa, hội nhập đổi mới đất nước, nên thực
tiễn xã hội nước ta vẫn đang tồn tại một số hạn chế
khuyết điểm.
. Nếu soi trong góc độ đạo đức xã hội thì chúng
ta có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về t ư
tưởng, đạo đức - Đây là cơ hội cho kẻ thù khoét sâu để
chống phá hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước
ta với nhân dân.
. Bởi vậy, việc nâng cao giáo dục đạo đức
cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là
vấn đề quan trọng và cấp thiết.
Kết luận
Tóm lại, tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con
đường quá độ lên CNXH ở VN bao quát những
vấn đề cốt lõi cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac_Lenin. Tư
tưởng đó trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận
và kim chỉ nam cho việc kiên trì giữ vững định
hướng XHCN của Đảng ta, đồng thời xác định
hình thức, biện pháp và bước đi lên CNXH phù
hợp với đặc điểm dân tộc và xu thế vận động
của thời đại ngày nay.

http://digiworldhanoi.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản