Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam “

Chia sẻ: galdious89

Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam là thời kì cải biến sâu sắc toàn diện và triệt để về mọi mặt, từ xã hội cũ sang xã hội XHCN. thời kỳ đó bắt đầu khi đã xây dựng xong cơ sở kinh...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản