Đề tài " quản lý vật tư, thiết bị, ứng dụng cho trung tâm phát triển cntt-đhqg tphcm "

Chia sẻ: vodanh2011

Ngày nay với sự phát triển không ngừng và mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực khác nhau của xã hội như: kinh tế, an ninh quốc phòng, thương mại điện tử ….CNTT đang là nhu cầu cần thiết đối với các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội ... và với tất cả chúng ta. Rất nhiều các chương trình phần mềm ứng dụng trong quản lý đã ra đời như chương trình quản lý nhân sự, quản lý hàng hoá, quản lý vật...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " quản lý vật tư, thiết bị, ứng dụng cho trung tâm phát triển cntt-đhqg tphcm "

Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
nhãm sinh viªn: nguyÔn v¨n nam
ph¹m v¨n m¹nh
nguyÔn tó uyªn®Ò tµi :qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ, øng dông
cho trung t©m ph¸t triÓn cntt-®hqg tphcm

®å ¸n tèt nghiÖp kü thuËt viªn
chuyªn ngµnh: c«ng nghÖ phÇn mÒm
Gi¸o viªn híng dÉn: tiÕn sÜ Lª Huy thËp
Niªn khãa: 2003 - 2005
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 1
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ m¹nh mÏ cña c«ng
nghÖ th«ng tin (CNTT) trong tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, c¸c lÜnh vùc
kh¸c nhau cña x· héi nh: kinh tÕ, an ninh quèc phßng, th ¬ng m¹i
®iÖn tö ….CNTT ®ang lµ nhu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c«ng ty,
doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi ... vµ víi tÊt c¶ chóng ta.
RÊt nhiÒu c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông trong qu¶n lý ®· ra
®êi nh ch¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý hµng ho¸, qu¶n lý vËt
t… vµ thùc sù chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn ®Ó cho
ra ®êi mét s¶n phÈm phÇn mÒm qu¶n lý cã chÊt l îng th× ngêi thiÕt
kÕ ph¶i hiÓu ®îc thùc tÕ vÒ c«ng ty, doanh nghiÖp…mµ m×nh
thiÕt kÕ m« h×nh c¬ së d÷ liÖu ®Ó qu¶n lý. C¸c ch ¬ng tr×nh íng
dông ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao, viÖc l u tr÷ d÷ liÖu ph¶i thuËn tiÖn
cho viÖc tra cøu vµ kiÓm tra. PhÇn mÒm ph¶i ho¹t ®éng tèt ®¸p
øng ®îc c¸c nhu cÇu míi ph¸t sinh vµ cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao
®ång thêi ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh tÕ cña c«ng ty, doanh
nghiÖp .
Trong xu thÕ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Ó ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh CNTT
®· trë thµnh cÇu nèi xuyªn quèc gia trong mäi ho¹t ®éng vµ tæ chøc
kinh tÕ, th¬ng m¹i. Víi viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn,
hiÖn ®¹i vµo lÜnh vùc tin häc chóng ta ®· dÇn thay thÕ c¸c ph ¬ng
ph¸p thñ c«ng b»ng c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm qu¶n lý trªn m¸y
tÝnh, gi¶m bít ®i thêi gian, nh©n lùc, t¨ng ®é chÝnh x¸c vµ b¶o mËt
cao. Nh÷ng phÇn mÒm qu¶n lý sÏ lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu cho
c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Víi nh÷ng u ®iÓm vµ tÝnh
n¨ng vît tréi ®ã chóng em ®· chän ®Ò tµi : “qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ,
øng dông cho trung t©m ph¸t triÓn CNTT- ®hqg tphcm” lµm ®å ¸n tèt
nghiÖp.
Víi ®Ò tµi nµy chóng em mong muèn c¸c c«ng ty, doanh
nghiÖp, c¸c trung t©m, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ c¸c nhµ qu¶n
lý sÏ nh×n thÊy tÇm quan träng cña CNTT ®Æc biÖt lµ c¸c phÇn
mÒm øng dông trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh.
Trong suèt qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi, chóng em xin tr©n thµnh c¶m
¬n thÇy gi¸o - tiÕn sÜ L£ HUY THËp ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ nhµ tr -
êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì chóng em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Nh ng
do thêi gian ng¾n vµ tr×nh ®é cã phÇn h¹n chÕ nªn qu¸ tr×nh ph©n
tÝch vµ thiÕt kÕ ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, chóng em
rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vµ chØ b¶o cña c¸c
thÇy, c« ®Ó ®Ò tµi lÇn sau chóng em sÏ lµm tèt h¬n.

Chóng em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 2
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞHµ néi th¸ng 5-2005
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 3
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Ch¬ng 1.
kh¶o s¸t nghiÖp vô ®Ò tµI
1.1.Kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng vµ x¸c lËp dù ¸n.
1.1.1.Môc ®Ých:
Lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t tõ s¬ bé ®Õn chi tiÕt, hiÖn t¹i ta cÇn ph¶i
cã ®Çy ®ñ vÒ c¸c th«ng tin, ®Ó tõ ®ã lµm thÕ nµo x©y dùng ® îc dù
¸n mang tÝnh kh¶ thi nhÊt.
1.1.2.C¸c bíc tiÕn hµnh kh¶o s¸t:
-Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng cò.
-X¸c ®Þnh ph¹m vi cña hÖ thèng míi.
-§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ c©n nh¾c tÝnh kh¶ thi.
-V¹ch kÕ ho¹ch cho dù ¸n cïng víi dù trï tæng qu¸t.
1.1.3.Kh¶o s¸t, t×m hiÓu hÖ thèng hiÖn t¹i.
a.Quan s¸t, t×m hiÓu hÖ thèng hiÖn t¹i.
-ViÖc quan s¸t, t×m hiÓu còng nh ®¸nh gi¸ hÖ thèng ph¶i theo
c¸ch nh×n cña nhµ tin häc.
-Cã c¸c bíc quan s¸t:
+Møc thao t¸c thõa hµnh.
+Møc ®iªï phèi qu¶n lý.
+Møc quyÕt ®Þnh l·nh ®¹o.
+Møc chuyªn gia cè vÊn.
-C¸c h×nh thøc tiÕn hµnh:
+¸p dông h×nh thøc quan s¸t.
+¸p dông h×nh thøc pháng vÊn.
+Ph¬ng ph¸p th¨m dß.
+Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu.
b.TËp hîp vµ ph©n lo¹i th«ng tin.
Ph©n lo¹i dùa theo mét sè tiªu chuÈn sau:
-HiÖn t¹i vµ t¬ng lai.
-Ph©n lo¹i theo th«ng tin tÜnh, ®éng, th«ng tin biÕn ®æi.
-Ph©n lo¹i dùa vµo néi bé m«i trêng.
-TËp hîp l¹i tÊt c¶ nhòng th«ng tin ®· ®îc ph©n lo¹i.
c.Ph¸t hiÖn yÕu kÐm cña hiÖn tr¹ng vµ c¸c yªu cÇu trong t¬ng lai.
-Ph¸t hiÖn yÕu kÐm: Lµ t×m hiÓu c¸c yÕu kÐm vÒ mét sè mÆt
nh: Sù thiÕu v¾ng th«ng tin xö lý, thiÕu nh©n lùc, kÐm hiÖu qu¶
trong tæ chøc qu¶n lý, ïn t¾c th«ng tin, phøc t¹p vµ tæn phÝ cao..
-Ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn: Trªn c¬ së ®· x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n
cña yÕu kÐm ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm
®ã.
1.2.Ph¸c ho¹ gi¶i ph¸p vµ c©n nh¾c tÝnh kh¶ thi.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 4
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


-X¸c ®Þnh ph¹m vi: Ph¹m vi cña bµi to¸n ®Æt ra cho dù ¸n trong
kÕ ho¹ch tæng thÓ vµ l©u dµi cña tæ chøc.Ph¹m vi cña bµi to¸n phô
thuéc vµo ph¹m vi cña tæ chøc:
+Tæ chøc cì lín, quèc gia, quèc tÕ: TËp ®oµn, Tæng c«ng
ty…
+Tæ chøc cì trung b×nh: §¬n vÞ nhiÒu chi nh¸nh, c«ng ty
liªn doanh..
+Tæ chøc cì võa vµ nhá: C¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp..
-X¸c ®Þnh môc tiªu dù ¸n:
+Mang l¹i lîi Ých nghiÖp vô: T¨ng kh¼ n¨ng xö lý, ®¸p øng
yªu cÇu nghiÖp vô, tin cËy, chÝnh x¸c, bÝ mËt..
+Mang l¹i lîi Ých kinh tÕ: T¨ng thu nhËp, gi¶m chi phÝ ho¹t
®éng, hoµn vèn nhanh..
+Mang l¹i lîi Ých sö dông: Nhanh chãng, thuËn tiÖn..
+Kh¾c phôc yÕu kÐm cña hÖ thèng cò, hç trî chiÕn l îc l©u
dµi, ®¸p øng c¸c u tiªn, h¹n chÕ ¸p ®Æt..
-Ph¸c ho¹ c¸c gi¶i ph¸p:
+ChØ cho ngêi dïng thÊy triÓn väng cô thÓ cña dù ¸n.
+Cã mét ®Þnh híng trong triÓn khai dù ¸n.
+ChØ ra ®îc:
*C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng, ®Çu vµo, ®Çu ra, c¸c gi¶i
ph¸p thùc hiÖn.
*KiÕn tróc tæng thÓ cña hÖ thèng(phÇn cøng, phÇn mÒm..).
-C©n nh¾c tÝnh kh¶ thi:
+Kh¶ thi vÒ nghiÖp vô.
+Kh¶ thi vÒ kÜ thuËt.
+Kh¶ thi vÒ kinh tÕ.
1.3. LËp dù trï vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dù ¸n.
1.3.1.LËp hå s¬ vÒ dù trï vµ lùa chän gi¶i ph¸p.
a.Dù trï thiÕt bÞ vµ kinh phÝ.
Khèi lîng d÷ liÖu lu tr÷.
-Sè lîng th«ng tin cÇn thu thËp, tµi liÖu cÇn kÕt xuÊt.
-ThiÕt bÞ ngo¹i vi, ®êng truyÒn.
-Khèi lîng c«ng viÖc, sè ngêi tham gia, thêi gian cña dù ¸n.
-Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, thêi h¹n b¶o hµnh.
b.Dù trï vÒ nh©n lùc.
-Nhãm lµm viÖc: Ph©n tÝch, thiÕt kÕ, lËp tr×nh.
-Nhãm ®iÒu hµnh dù ¸n: Qu¶n trÞ dù ¸n.
c.Dù trï vÒ thiÕt kÕ.
13.2.LËp kÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n.
-Chän tiÕn tr×nh cho dù ¸n( Th¸c níc, Xo¾n èc…)
-Dù kiÕn lÞch biÓu thùc hiÖn dù ¸n.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 5
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


1.4.Mét sè vÊn ®Ò vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý vËt t.
1.4.1. §Æc ®iÓm cña hÖ thèng qu¶n lý vËt t.
a.Ph©n cÊp qu¶n lý.
-HÖ thèng qu¶n lý vËt t lµ mét hÖ thèng lín cã chøc n¨ng tæng
hîp tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ vËt t , thiÕt bÞ…®Ó tõ ®ã cã thÓ
qu¶n lý mét c¸ch dÔ dµng. Nh»m gióp c¸c c«ng ty, doanh
nghiÖp,..thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t ®îc chÝnh x¸c, khoa häc
vµ tiÕt kiÖm thêi gian th× chóng ta cÇn ¸p dông tin häc vµo c«ng t¸c
qu¶n lý cã nh vËy hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ kinh doanh míi ®îc t¨ng lªn.
b.Luång th«ng tin.
-Th«ng tin ®Çu vµo: Trong hÖ thèng qu¶n lý vËt t cã nh÷ng
th«ng tin ®Çu vµo vµ ®Çu ra kh¸c nhau, th«ng tin ®Çu vµo gåm c¸c
th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp, th«ng tin vËt t , c¸c ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp,
phiÕu xuÊt, c¸c yªu cÇu..nh÷ng th«ng tin nµy cã tÝnh chÊt thay ®æi
thêng xuyªn nh vËt t.
-Th«ng tin ®Çu ra:Th«ng tin ®Çu ra ® îc tæng hîp tõ th«ng tin
®Çu vµo th«ng tin ®Çu ra ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c b¶ng biÓu, b¸o c¸o,
th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, t×nh h×nh nhËp xuÊt..
-C¸c b¶ng biÓu b¸o c¸o lµ nh÷ng th«ng tin ®Çu ra quan träng ® -
îc tæng hîp ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý vËt t , nã ph¶n ¸nh trùc tiÕp
môc ®Ých qu¶n lý cña hÖ thèng. V× vËy c¸c b¶ng biÓu b¸o c¸o ®ßi
hái ph¶i chÝnh x¸c vµ kÞp thêi .
1.4.2.M« h×nh mét sè th«ng tin qu¶n lý hiÖn hµnh.
a.M« h×nh lu©n chuyÓn d÷ liÖu.
-M« h×nh lu©n chuyÓn d÷ liÖu trong hÖ thèng qu¶n lý vËt t cã
thÓ m« t¶ c¸c modul sau:
+CËp nhËt th«ng tin cã tÝnh chÊt cè ®Þnh ®Ó l u tr÷, tra
cøu.
+CËp nhËt th«ng tin cã tÝnh chÊt thay ®æi thêng xuyªn.
+LËp b¶ng biÓu b¸o c¸o.
b.CËp nhËt th«ng tin ®éng.
-Modul nµy cã chøc n¨ng xö lý th«ng tin lu©n chuyÓn chi tiÕt vµ
tæng hîp nhng ®èi víi lo¹i th«ng tin chi tiÕt ®Æc biÖt lín vÒ sè l îng
cÇn xö lý thêng nhËt ®ßi hái tèc ®é nhanh vµ tin cËy cao. Khi thiÕt
kÕ modul cÇn quan t©m ®Õn c¸c yªu cÇu sau:
+Ph¶i biÕt râ c¸c th«ng tin cÇn läc tõ th«ng tin ®éng.
+Giao diÖn mµn h×nh vµ sè l îng ph¶i hîp lý, gi¶m tèi ®a c¸c
thao t¸c cho ngêi cËp nhËt d÷ liÖu.
+Tù ®éng n¹p c¸c th«ng tin ®· biÕt vµ c¸c gi¸ trÞ lÆp.
+KiÓm tra vµ ph¸t hiÖn sai sãt trong qu¸ tr×nh.
+BiÕt lo¹i bá nh÷ng th«ng tin ®· cã vµ kh«ng cÇn thiÕt.
c.CËp nhËt th«ng tin cè ®Þnh cã tÝnh chÊt tra cøu.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 6
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


-Th«ng tin lo¹i nµy kh«ng cÇn cËp nhËt th êng xuyªn, nhng yªu
cÇu chñ yÕu lµ ph¶i ®Çy ®ñ vµ ph¶i tæ chøc hîp lý ®Ó cã thÓ tra
cøu nhanh khi cÇn thiÕt.
d.LËp b¸o c¸o, in Ên.
-§Ó thiÕt kÕ phÇn nµy ®ßi hái ng êi qu¶n lý n¾m thËt v÷ng nhu
cÇu qu¶n lý, t×m hiÓu thËt kü c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o. V× th«ng tin sö
dông trong c«ng viÖc nµy thuËn lîi h¬n do ®· ® îc xö lý tõ tríc nªn
viÖc kiÓm tra sù sai lÖch cña sè liÖu trong ngµy ë ph©n nµy ® îc
gi¶m bít.
1.4.3 - C¸c nguyªn t¾c ®¶m b¶o.
§Ó x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý vËt t hoµn chØnh,
lµ mét c«ng viÖc kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, mÊt nhiÒu thêi gian c«ng
søc, còng nh trÝ ãc ngêi thiÕt kÕ. Nãi chung viÖc x©y dùng mét hÖ
thèng qu¶n lý vËt t thêng ph¶i dùa trªn mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n
sau:
a.Nguyªn t¾c c¬ së th«ng tin thèng nhÊt.
Lµ th«ng tin ®îc tÝch luü thêng xuyªn vµ cËp nhËt ®Ó phôc vô
cho bµi to¸n qu¶n lý. ChÝnh v× thÕ mµ th«ng tin trïng lÆp ph¶i ® îc
lo¹i bá. Mét ®iÒu cÇn thiÕt lo¹i trõ n÷a lµ, ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin
kh«ng nhÊt qu¸n. Do vËy ta cÇn tæ chøc thµnh c¸c m¶ng th«ng tin
c¬ b¶n mµ trong ®ã c¸c trêng hîp trïng lÆp kh«ng nhÊt qu¸n vÒ
th«ng tin ®· ®îc lo¹i bá. ChÝnh m¶ng th«ng tin c¬ b¶n nµy sÏ t¹o
thµnh ®èi tîng th«ng tin cña ®èi tîng ®iÒu khiÓn.
b. Nguyªn t¾c linh ho¹t cña th«ng tin.
Nguyªn t¾c nµy, ngoµi c¸c m¶ng th«ng tin c¬ b¶n th× cÇn ph¶i
cã nh÷ng c«ng cô ®Æc biÖt, ®Ó t¹o ra c¸c m¶ng lµm viÖc cè ®Þnh
hoÆc t¹m thêi, dùa trªn c¬ së c¸c m¶ng th«ng tin c¬ b¶n ®· cã vµ
chØ trÝch tõ m¶ng c¬ b¶n.
ViÖc tu©n theo hai nguyªn t¾c thèng nhÊt vµ linh ho¹t víi hÖ
thèng th«ng tin sÏ lµm hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng râ rµng vµ
®¬n gi¶n h¬n.
c. Nguyªn t¾c lµm cùc tiÓu th«ng tin vµo vµ th«ng tin ra.
§©y lµ nguyªn t¾c cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc lµm t¨ng hiÖu
xuÊt sö dông m¸y tÝnh. V× chÝnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña m¸y tÝnh
l¸ kh©u hÑp nhÊt cña hÖ thèng. §Ó lµm ® îc viÖc nµy cÇn ph¶i cã
ph¬ng ph¸p thay thÕ gi÷a viÖc truyÒn t¶i tµi liÖu thñ c«ng b»ng
viÖc truyÒn t¶i tµi liÖu trªn thiÕt bÞ nh b¨ng tõ, ®Üa tõ...., ®Ó ®¶m
b¶o viÖc truyÒn xuÊt th«ng tin ® îc nhanh chãng. ViÖc nµy sÏ gi¶m
bít ®i ®îc thêi gian l·ng phÝ vµ t¨ng hiÖu qu¶ cña m¸y tÝnh. Nguyªn
t¾c nµy vËn dông c¶ ®a th«ng tin míi vµo hÖ thèng. ViÖc nµy
kh«ng nh÷ng rót ng¾n thêi gian vµ c«ng søc cho viÖc vµo d÷ liÖu,
mµ cßn ®¶m b¶o ®é tin cËy cña th«ng tin.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 7
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ+
Ch¬ng 2:
C¬ së lý thuyÕt ph©n tÝch, thiÕt kÕ vµ x©y dùng hÖ thèng
th«ng tin
2.1.§¹i c¬ng vÒ hÖ thèng th«ng tin
HÖ thèng th«ng tin lµ mét hÖ thèng bao gåm con ng êi, ph¬ng
tiÖn vµ c¸c ph¬ng ph¸p xö lý th«ng tin trong mét tæ chøc.
HÖ th«ng th«ng tin bao gåm hai thµnh phÇn c¬ b¶n: c¸c d÷ liÖu
ghi nhËn thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp vµ c¸c xö lý cho phÐp biÕn
®æi c¸c d÷ liÖu.
C¸c d÷ liÖu: §ã lµ c¸c th«ng tin ®îc lu vµ duy tr× nh»m ph¶n ¸nh
thùc tr¹ng hiÖn thêi hay qu¸ khø cña doanh nghiÖp. Cã thÓ t¸ch c¸c
d÷ liÖu nµy thµnh hai phÇn:
-C¸c d÷ liÖu ph¶n ¸nh cÊu tróc néi bé c¬ quan, nh
d÷ liÖu vÒ nh©n sù, nhµ x ëng, thiÕt bÞ v.v... CÊu tróc c¬ quan
kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh, mµ cã thÓ cã biÕn ®éng khi cã mét sù kiÖn
x¶y ra (ch¼ng h¹n khi mét nh©n viªn thuyªn chuyÓn, mét thiÕt bÞ
míi ®îc bæ sung...). Sù kiÖn thêng x¶y ra bÊt chît, ngoµi ý muèn
cña con ngêi. ViÖc ®iÒu chØnh l¹i c¸c d÷ liÖu cho thÝch hîp khi cã
mét sù kiÖn x¶y ra gäi lµ cËp nhËt.
-C¸c d÷ liÖu ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh/ dÞch vô cña c¬
quan, nh d÷ liÖu vÒ s¶n xuÊt, mua b¸n, giao dÞch v.v... Ho¹t ®éng
kinh doanh/ dÞch vô biÕn ®æi luång vµo/ra cña doanh nghiÖp cã
thÓ coi lµ chuçi c¸c sù viÖc s¬ ®¼ng, gäi lµ mét t¸c nghiÖp
(operation - ch¼ng h¹n nhËn mét l« hµng, hoµn thµnh mét mÎ s¶n
phÈm, mét ®¬n hµng tíi, thanh to¸n mét hãa ®¬n v.v...). Khi cã mét
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 8
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


t¸c nghiÖp x¶y ra, sù kiÖn nµy cÇn ® îc ghi nhËn, vµ nh vËy lµm
thay ®æi c¸c d÷ liÖu ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh/dÞch vô
cña doanh nghiÖp.
C¸c xö lý: §ã lµ nh÷ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi th«ng tin, nh»m vµo
hai môc ®Ých chÝnh:
- S¶n sinh c¸c th«ng tin theo thÓ thøc quy ®Þnh, ch¼ng h¹n
lËp c¸c chøng tõ giao dÞch (®¬n mua hµng, hãa ®¬n...), lËp c¸c b¸o
c¸o, lËp c¸c b¶n thèng kª .v.v...
- Trî gióp ra c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng th êng lµ cung cÊp nh÷ng
th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn lùa chän mét quyÕt ®Þnh
cña l·nh ®¹o, nhng còng cã thÓ lµ lùa chän quyÕt ®Þnh( mét c¸ch tù
®éng), nÕu ®ã lµ lo¹i quyÕt ®Þnh dùa trªn gi¶i thuËt( kh¸c víi lo¹i
quyÕt ®Þnh dùa trªn trùc gi¸c).
Mçi xö lý thêng ¸p dông mét sè quy t¾c qu¶n lý ®Þnh s½n vµ
diÔn ra theo mét trËt tù ®Þnh s½n (gäi lµ thñ tôc). C¸c quy t¾c qu¶n
lý vµ c¸c thñ tôc cã thÓ ®îc Ên ®Þnh bëi hÖ thèng l·nh ®¹o cña
doanh nghiÖp, vµ nh vËy cã thÓ ®iÒu chØnh theo ý muèn( ch¼ng
h¹n c¸c quy t¾c tiªu thô s¶n phÈm, ph ¬ng ph¸p ph©n phèi c¸c trî
cÊp, c¸c quy ®Þnh vÒ khuyÕn m·i...), còng cã thÓ ® îc Ên ®Þnh tõ
bªn ngoµi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ bëi Nhµ níc( vÝ dô quy t¾c
tÝnh thuÕ VAT, c¸ch tÝnh l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi v.v..) vµ nh vËy
doanh nghiÖp kh«ng ®îc tïy tiÖn thay ®æi.
§Çu vµo cña mét xö lý cã thÓ lµ c¸c th«ng tin ph¶n ¸nh cÊu tróc
doanh nghiÖp vµ/ hoÆc c¸c th«ng tin ph¶n ¸nh ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp.
§Çu ra cã thÓ lµ:
- C¸c kÕt qu¶ chuyÓn trùc tiÕp cho c¸c c¸ nh©n hay tæ chøc
ngoµi doanh nghiÖp( ch¼ng h¹n ®¬n ®Æt hµng, hãa ®¬n, thèng kª
Qu¶n lý Sinh Viªn, b¸o c¸o tµi chÝnh v.v...) ® îc gäi lµ c¸c kÕt qu¶
ngoµi.
- C¸c kÕt qu¶ ®îc lu tr÷, ®Ó sau nµy dïng lµm ®Çu vµo cho c¸c
xö lý kh¸c( thêng lµ c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng, vÒ lÞch sö hay th«ng
tin lu tr÷) ®îc gäi lµ c¸c kÕt qu¶ trong.
Trong thùc tÕ, thuËt ng÷ hÖ thèng th«ng tin thêng ®îc dïng
®Ó chØ m«i trêng ®iÖn tö - tin häc trî gióp cho mét c«ng viÖc qu¶n
lý cô thÓ nµo ®ã, hay nãi c¸ch kh¸c, lµ ®Ó chØ c¸i ®Ých ®¹t ® îc sau
qu¸ tr×nh x©y dùng nh»m tin häc ho¸ trî gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý
cña mét hÖ thèng kinh tÕ - x· héi…
2.2. Quy tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 9
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Quy tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin ®îc chia thµnh nhiÒu
giai ®o¹n. Tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p luËn vµ quy ®Þnh vÒ ph ¬ng
thøc lµm viÖc cña ®¬n vÞ, qui tr×nh nµy cã thÓ ® îc chia thµnh sè l-
îng bíc nhiÒu Ýt kh¸c nhau. Tuy nhiªn cã thÓ tæng hîp chung thµnh
c¸c bíc: Kh¶o s¸t, Ph©n tÝch, ThiÕt kÕ, X©y dùng, Cµi ®Æt vµ B¶o
tr× hÖ thèng.
Mét ®iÓm cÇn nhÊn m¹nh lµ dï lµm viÖc cã ph ¬ng ph¸p hay
kh«ng th× c«ng viÖc vÉn ph¶i tr¶i qua ®Çy ®ñ c¸c b íc kÓ trªn. Hay
nãi c¸ch kh¸c lµ dï cã lµm nh thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a th× ng êi ta vÉn
ph¶i x¸c ®Þnh yªu cÇu(Kh¶o s¸t), t ëng tîng ra h×nh hµi cña hÖ
thèng( Ph©n tÝch), x¸c ®Þnh c¸ch thÓ hiÖn d÷ liÖu vµ th«ng
tin( ThiÕt kÕ), lËp tr×nh( X©y dùng), cµi ®Æt vµ b¶o tr×.
2.2.1. ChiÕn lîc vµ kh¶o s¸t.
Lµ giai ®o¹n t×m hiÓu quy tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng thùc,
c¸c nhu cÇu th«ng tin chÝnh lµm c¬ së x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu, ph¹m
vi cña hÖ thèng th«ng tin. KÕt qu¶ lµ hå s¬ kh¶o s¸t chiÕm kho¶ng
10-15% c«ng søc.
ViÖc kh¶o s¸t thêng ®îc tiÕn hµnh qua c¸c giai ®o¹n:
- Kh¶o s¸t s¬ bé: Nh»m x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña ®Ò ¸n.
- Kh¶o s¸t chi tiÕt: Nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nh÷ng g× sÏ thùc
hiÖn vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc.
- B¸o c¸o: LËp hå s¬ kh¶o s¸t.
ë giai ®o¹n kh¶o s¸t cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng nhu cÇu, vÊn ®Ò
quan t©m, ®Ó cã giíi h¹n chÝnh x¸c cña c«ng viÖc( ph¹m vi dù ¸n:
nh÷ng g× ph¶i lµm ®îc, cha lµm ®îc vµ nh÷ng g× ®· vît ra ngoµi
ph¹m vi cña vÊn ®Ò). Còng ë giai ®o¹n nµy, cÇn t×m hiÓu vµ x¸c
®Þnh cô thÓ ®èi tîng sö dông dï hä cã thÓ sÏ bÞ biÕn ®éng c¶ vÒ
sè lîng vµ lo¹i c«ng viÖc.
2.2.2. Ph©n tÝch hÖ thèng
Lµ giai ®o¹n x¸c ®Þnh râ c¸c môc tiªu qu¶n lý chÝnh cÇn ®¹t ® -
îc cña hÖ thèng, nªu ®îc c¸c yÕu tè quan träng vµ ®¶m b¶o ®¹t ® îc
c¸c môc tiªu cña hÖ thèng. Dùa trªn c¸c môc tiªu ®ã, x¸c ®Þnh ® îc
c¸c m« h×nh chøc n¨ng vµ m« h×nh d÷ liÖu. KÕt qu¶ lµ hå s¬ ph©n
tÝch chiÕm 15-25% c«ng søc.
Môc tiªu chÝnh cña giai ®o¹n nµy lµ biÕn ®æi phÇn ®Çu vµo
thµnh c¸c ®Æc t¶ cã cÊu tróc. §©y lµ qu¸ tr×nh m« h×nh ho¸ hÖ
thèng víi c¸c s¬ ®å luång d÷ liÖu, thùc thÓ liªn kÕt, s¬ ®å ph©n r·
chøc n¨ng, s¬ ®å ng÷ c¶nh...
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 10
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


C¸c c«ng cô thÓ hiÖn (chñ yÕu lµ d¹ng ®å ho¹) ® îc sö dông
trong c¸c bíc kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ cã thÓ ®Ó phôc
vô c¸c môc ®Ých, ®èi tîng kh¸c nhau. ViÖc sö dông c¸c c«ng cô lµ
kh«ng b¾t buéc( ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng cô luång d÷ liÖu) vµ tuú
thuéc vµo së trêng cña ®éi ngò ph©n tÝch hÖ thèng. Trong thùc tÕ,
phÇn ph©n tÝch d÷ liÖu lµ phøc t¹p vµ quan träng nhÊt. C¸c phÇn
ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ph©n tÝch d÷ liÖu kh«ng ®îc bá qua.
a. Ph©n tÝch chøc n¨ng
Cung cÊp mét c¸ch nh×n tæng thÓ tíi mäi c«ng viÖc. X¸c ®Þnh
râ c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó ®¹t môc tiªu qu¶n lý cña
hÖ thèng. ViÖc ph©n r· lµ mét c¸ch biÓu diÔn cÊu tróc chøc n¨ng
gióp cho viÖc kiÓm tra c¸c chøc n¨ng cßn thiÕu vµ cã thÓ dÔ dµng
ph©n t¸ch, tæ hîp c¸c chøc n¨ng c«ng viÖc. CÊu tróc ph©n r· nµy
kh«ng ph¶n ¸nh ®é quan träng hay thø tù gi¶i quyÕt c¸c chøc n¨ng.
Trong giai ®o¹n ph©n tÝch chØ nªn ®a vµo c¸c chøc n¨ng ph¶n ¸nh
nghiÖp vô vµ thuéc ph¹m vi cña môc tiªu qu¶n lý ®Æt ra.
Mét chøc n¨ng ®îc xem lµ ®Çy ®ñ gåm nh÷ng thµnh phÇn sau:
- Tªn chøc n¨ng.
- M« t¶ cã tÝnh têng thuËt.
- §Çu vµo cña chøc n¨ng (d÷ liÖu).
- §Çu ra cña chøc n¨ng (d÷ liÖu).
- C¸c sù kiÖn g©y ra sù thay ®æi, viÖc x¸c ®Þnh vµ hiÖu qu¶
cña chóng.
Ph©n tÝch chøc n¨ng ®a ra nh÷ng chi tiÕt quan träng sÏ ®îc
dïng l¹i nhiÒu lÇn trong c¸c giai ®o¹n sau cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch.
S¬ ®å chøc n¨ng sau khi ®îc lËp sÏ cho chóng ta mét c¸ch nh×n
toµn diÖn h¬n vÒ nh÷ng nhu cÇu hÖ thèng.
b. Ph©n tÝch d÷ liÖu
Thùc thÓ lµ ®èi tîng chøa th«ng tin c¬ b¶n phôc vô cho c¸c
chøc n¨ng mµ hÖ cÇn gi¶i quyÕt. Mçi thùc thÓ( Entity) lµ mét nhãm
c¸c d÷ liÖu cã cïng thuéc tÝnh, lu«n cïng xuÊt hiÖn. C¸c thùc thÓ
trung gian sÏ sinh ra trong phÇn thiÕt kÕ. C¸c thùc thÓ lÊy d÷ liÖu tõ
c¸c thùc thÓ c¬ b¶n nhng sÏ bÞ söa ®æi theo yªu cÇu cña chøc n¨ng
còng cÇn ®a vµo giai ®o¹n ph©n tÝch.
c. Ph©n tÝch ng÷ c¶nh
M« t¶ mèi liªn hÖ thùc tÕ cña hÖ thèng víi c¸c yÕu tè, t¸c nh©n
liªn quan ®Õn hÖ thèng. Trong s¬ ®å, phÇn bªn trong sÏ thÓ hiÖn
c¸c chøc n¨ng chÝnh ë møc tæng qu¸t nhÊt víi dßng d÷ liÖu chÝnh
trong hÖ. PhÇn bªn ngoµi cã thÓ lµ c¸c t¸c nh©n nh con ngêi, mét
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 11
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


tæ chøc hay bé phËn nghiÖp vô cña hÖ thèng kh¸c vµ dßng d÷ liÖu
liªn quan ®Õn hÖ thèng.
d. Ph©n tÝch luång d÷ liÖu
S¬ ®å dßng d÷ liÖu (DFD) lµ mét c«ng cô ®Ó trî gióp bèn ho¹t
®éng chÝnh:
(1) Ph©n tÝch: Dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c quy tr×nh qu¶n lý, thÓ
hiÖn yªu cÇu cña ngêi sö dông.
(2) ThiÕt kÕ: Dïng ®Ó minh ho¹ c¸c ph ¬ng ¸n cho ph©n tÝch
viªn, lËp tr×nh viªn vµ ng êi dïng xem xÐt khi thiÕt kÕ mét hÖ thèng
míi. ThÓ hiÖn quy tr×nh xö lý th«ng tin trong hÖ thèng.
(3) Liªn l¹c: DFD lµ mét c«ng cô trùc quan, ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu trî
gióp cho viÖc hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a ph©n tÝch viªn vµ ng êi sö
dông.
(4) Tµi liÖu: ViÖc dïng DFD trong ®Æc t¶ yªu cÇu ng êi dïng vµ
®Æc t¶ thiÕt kÕ hÖ thèng lµm ®¬n gi¶n c«ng viÖc m« h×nh ho¸ vµ
chÊp nhËn nh÷ng tµi liÖu nh vËy.
2.2.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng
Lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn c¸c bíc ph©n tÝch ë giai ®o¹n tríc thµnh
c¸c m« h×nh logic vµ vËt lý, thiÕt kÕ giao diÖn víi ng êi sö dông. Giai
®o¹n nµy phô thuéc nhiÒu vµo cÊu h×nh cña phÇn cøng vµ phÇn
mÒm ®îc lùa chän. KÕt qu¶ lµ hå s¬ thiÕt kÕ chiÕm kho¶ng 15-
25% c«ng søc.
§Çu chÝnh cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ lµ c¸c ®Æc t¶ yªu cÇu ®· ® îc
x©y dùng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Trong giai ®o¹n nµy tõ kh¸i
niÖm biÓu diÔn bëi m« h×nh quan hÖ thùc thÓ cã thÓ sinh ra ® îc
c¸c m« h×nh d÷ liÖu logic. Giai ®o¹n nµy lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¸c
m« h×nh d÷ liÖu vµ chøc n¨ng thµnh c¸c thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vµ
thiÕt kÕ module. Trong giai ®o¹n thiÕt kÕ, cã rÊt nhiÒu c«ng cô
cho phÐp ®Æc t¶ hÖ thèng song kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c c«ng cô
®Òu cÇn ph¶i sö dông. NÕu sö dông qu¸ Ýt c¸c c«ng cô ph¸t triÓn
hÖ thèng sÏ lµm cho hÖ thèng kÐm chÊt l îng, ngîc l¹i viÖc sö dông
qu¸ nhiÒu c¸c c«ng cô sÏ g©y l·ng phÝ thêi gian ®Ó ®ång bé c¸c m«
h×nh, mét mÆt cã thÓ kÐo dµi thêi gian x©y dùng, mÆt kh¸c l¹i cã
thÓ lµm gi¶m chÊt lîng hÖ thèng. Ngêi ph©n tÝch ph¶i tù chÞu tr¸ch
nhiÖm ®¸nh gi¸ ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng xem nªn dïng c«ng cô nµo
cho phï hîp víi hÖ thèng cô thÓ.
ThiÕt kÕ hÖ thèng bao gåm c¸c c«ng viÖc:
- X¸c ®Þnh hÖ thèng m¸y tÝnh.
- Ph©n tÝch viÖc sö dông d÷ liÖu.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 12
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


- H×nh thøc ho¸ hÖ thèng thµnh phÇn: ¸p dông c¸c c¸ch kiÓm
so¸t cÇn thiÕt, gép nhãm c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng.
- ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu vËt lý.
- ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh.
2.2.4. X©y dùng ch¬ng tr×nh
Lµ giai ®o¹n lËp tr×nh trªn c¬ së c¸c ph©n tÝch, thiÕt kÕ ë c¸c
giai ®o¹n tríc. KÕt qu¶ lµ ch¬ng tr×nh. Giai ®o¹n nµy chiÕm kho¶ng
35-60% c«ng søc.
Giai ®o¹n nµy gåm c¸c bíc :
a. Thi c«ng:
- Trªn c¬ së kÕt qu¶ thiÕt kÕ tiÕn hµnh tÝch hîp, m· ho¸ c¸c
module ch¬ng tr×nh.
- ViÕt c¸c c©u lÖnh s¶n sinh CSDL.
- Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh trªn hÖ qu¶n trÞ CSDL lùa chän.
b. T¹o c¸c CSDL kiÓm tra.
c. KiÓm thö ch¬ng tr×nh.
2.2.5. Cµi ®Æt hÖ thèng
a. LËp tµi liÖu híng dÉn sö dông.
b. ChuyÓn ®æi d÷ liÖu cò.
Thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ së d÷ liÖu nÕu cã yªu cÇu thay ®æi
sang hÖ thèng míi. ViÖc nµy ®ßi hái ®ång thêi hiÓu biÕt cÊu tróc
cña c¶ hÖ thèng cò vµ hÖ thèng míi vµ nguyªn t¾c chuyÓn ®æi. C¬
chÕ chuyÓn ®æi ph¶i ®îc thiÕt kÕ ngay trong giai ®o¹n thiÕt kÕ
hÖ thèng.
c. KiÓm nghiÖm, cµi ®Æt.
2.2.6. B¶o tr× hÖ thèng
B¶o tr× hÖ thèng ®îc tÝnh tõ khi hÖ thèng ®îc chÝnh thøc ®a
vµo sö dông.
C«ng viÖc b¶o tr× bao gåm :
a. Theo dâi viÖc sö dông hÖ thèng, nhËn c¸c th«ng b¸o lçi.
b. Söa ®æi, n©ng cÊp phiªn b¶n.
c. Trî gióp hiÖu chØnh c¸c sai sãt sè liÖu.
Th«ng thêng viÖc b¶o tr× ®îc tiÕn hµnh miÔn phÝ trong
kho¶ng 6 tíi 12 th¸ng. Sau ®ã hîp ®ång b¶o tr× sÏ ® îc tiÕp tôc hµng
n¨m víi trÞ gi¸ kho¶ng 10% tæng gi¸ trÞ hÖ thèng. ViÖc b¶o tr× cã
thÓ thùc hiÖn t¹i chç hoÆc th«ng qua mét Trung T©m hç trî tõ xa.
2.3. Ph¬ng ph¸p luËn ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, viÖc x©y dùng
hÖ thèng ®· dÇn ®îc chuÈn hãa chuyÓn thµnh c¸c ho¹t ®éng
chuyªn nghiÖp, c«ng nghiÖp hãa h¬n. C¸c ph¬ng ph¸p luËn ph©n
tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng dÇn ® îc h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn. Mét
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 13
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


cuéc c¸ch m¹ng, ®Ønh cao cña sù hoµn thiÖn lµ sù ra ®êi cña ph -
¬ng ph¸p luËn ph©n tÝch thiÕt kÕ cã cÊu tróc kÕt hîp ® îc kÕt qu¶
cña c¸c c¸ch tiÕp cËn híng chøc n¨ng vµ híng d÷ liÖu vµ ph ¬ng ph¸p
luËn ph©n tÝch thiÕt kÕ híng ®èi tîng.
Mét ph¬ng ph¸p luËn th«ng thêng ®îc ®Æc trng bëi c¸c yÕu tè
sau:
- Quy tr×nh vµ ph©n ®o¹n c¸c bíc tiÕn hµnh.
- C¸c c«ng cô vµ c¸ch thøc m« h×nh hãa.
- C¸ch tiÕp cËn (h íng chøc n¨ng, híng ®èi tîng, trªn xuèng, díi
lªn...).
2.3.1. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ cã cÊu tróc.
Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ cã cÊu tróc tËp trung vµo c¸c
chøc n¨ng cña hÖ thèng, bao gåm c¸c ho¹t ®éng: Kh¶o s¸t, Ph©n
tÝch, ThiÕt kÕ, X©y dùng vµ cµi ®Æt ch ¬ng tr×nh. §Æc trng míi
cña ph¬ng ph¸p nµy lµ c¸c ho¹t ®éng cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch
song song. Mçi ho¹t ®éng cã thÓ cung cÊp nh÷ng söa ®æi phï hîp
cho mét hoÆc nhiÒu hÖ thèng tríc ®ã. Trong ph©n tÝch cã cÊu
tróc c¸ch tiÕp cËn cÊp tiÕn cho phÐp c¸c ho¹t ®éng kh¶o s¸t, ph©n
tÝch, thiÕt kÕ, x©y dùng vµ cµi ®Æt ch¬ng tr×nh ®îc tiÕn hµnh mét
c¸ch song song. ChÝnh u ®iÓm nµy ®· lµm cho ph¬ng ph¸p ph©n
tÝch cã cÊu tróc ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn.
Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ cã cÊu tróc ® îc sö dông réng r·i
trong viÖc ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý v×
tÝnh ®on gi¶n vµ hiÖu qu¶ cña ph ¬ng ph¸p. MÆt kh¸c, nhiÒu kh¸i
niÖm c¬ së, kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi ngêi ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ
còng ®îc bao hµm trong ph¬ng ph¸p nµy. Th«ng qua ph¬ng ph¸p
ph©n tÝch thiÕt kÕ nµy, ngêi dïng cã thÓ dÔ dµng n¾m b¾t ® îc
phÇn cèt lâi - quy tr×nh x©y dùng: C¸c b íc trong quy tr×nh x©y dùng
hÖ thèng vµ yªu cÇu ®èi víi mçi bíc, ®Ó ®¹t ®îc tr×nh ®é cÇn thiÕt
cho c«ng viÖc thÈm ®Þnh gi¸m s¸t.
Cã nhiÒu c«ng cô ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ
thiÕt kÕ. Tuy nhiªn víi hÖ thèng Ýt phøc t¹p sÏ kh«ng ®ßi hái ph¶i sö
dông tÊt c¶ c¸c c«ng cô nµy. Ba c«ng cô quan träng ®Ó m« h×nh
ho¸ hÖ thèng theo ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ cã cÊu tróc lµ:
- M« h×nh chøc n¨ng.
- M« h×nh d÷ liÖu.
- M« h×nh luång d÷ liÖu.
Trong ®ã mçi m« h×nh thÓ hiÖn mét c¸ch nh×n ë gãc ®é kh¸c
nhau vµo hÖ thèng.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 14
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


a. M« h×nh chøc n¨ng.
M« h×nh nµy m« t¶ c¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng th«ng
tin, th«ng thêng ®îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô,
thÓ hiÖn hÖ thèng tõ khÝa c¹nh chøc n¨ng, tr¶ lêi cho c©u hái:
HÖ thèng thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc g×?
M« h×nh ®îc sö dông cho môc ®Ých nµy lµ s¬ ®å ph©n r· chøc
n¨ng (Business Functional Diagram viÕt t¾t lµ BFD). Néi dung
chÝnh cña BFD lµ s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng.
T tëng trªn xuèng (Top-Down) ®îc thÓ hiÖn râ nÐt trªn s¬ ®å
nµy. Tríc tiªn c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®îc liÖt kª vµ ph©n lo¹i thµnh
c¸c nhãm chøc n¨ng. ViÖc ph©n lo¹i cã thÓ theo lo¹i h×nh tÝnh chÊt
c«ng viÖc, cã thÓ theo ®¬n vÞ sö dông, cã thÓ theo d÷ liÖu sö
dông vµ cã thÓ lµ kÕt hîp cña c¸c kiÓu ph©n lo¹i kh¸c nhau. C¸c
nhãm chøc n¨ng l¹i tiÕp tôc ®îc ph©n nhá thµnh c¸c côm chøc n¨ng
hoÆc c¸c chøc n¨ng cô thÓ. S¬ ®å BFD ®îc biÓu diÔn díi d¹ng
h×nh c©y, t¹i mçi nót lµ mét h×nh ch÷ nhËt thÓ hiÖn chøc n¨ng
hoÆc nhãm chøc n¨ng cô thÓ.
S¬ ®å chøc n¨ng lµ c«ng cô kh¸ h÷u hiÖu cho ng êi ®äc mét bøc
tranh tæng thÓ vÒ c¸c chøc n¨ng mµ hÖ thèng cã thÓ thùc hiÖn ® -
îc.
b. M« h×nh d÷ liÖu
M« t¶ c¸c d÷ liÖu chÝnh sÏ cã trong hÖ thèng vµ mèi quan hÖ
rµng buéc gi÷a chóng, th«ng thêng ®îc m« t¶ b»ng s¬ ®å quan hÖ
thùc thÓ, c¸c b¶ng thuéc tÝnh c¸c rµng buéc d÷ liÖu... thÓ hiÖn hÖ
thèng tõ khÝa c¹nh d÷ liÖu hay tr¶ lêi cho c©u hái:
HÖ thèng sö dông d÷ liÖu g× ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña
m×nh?
Tuy BFD lµ mét c«ng cô thùc sù h÷u hiÖu cho viÖc m« h×nh
hãa c¸c hÖ thèng nhng c«ng cô nµy còng chØ m« t¶ ®îc mét khÝa
c¹nh lín cña hÖ thèng lµ chøc n¨ng, mµ kh«ng cho ® îc mét ph©n
tÝch ®Çy ®ñ vÒ toµn bé hÖ thèng. M« h×nh d÷ liÖu (Entity
Relationship Diagram viÕt t¾t lµ ERD) lµ mét trong c¸c c«ng cô
ph¶n ¸nh hÖ thèng tõ mét khÝa c¹nh kh¸c, bæ sung cho BFD ®Ó t¹o
nªn mét tæ hîp trän vÑn cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch.
ERD bao gåm 2 thµnh phÇn chÝnh:
- Thùc thÓ (Entity): §îc ký hiÖu bëi h×nh ch÷ nhËt. Mét
thùc thÓ tîng trng cho mét tËp hîp hay mét ®èi tîng trong thÕ
giíi thùc.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 15
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Quan hÖ (Relationship) : Mét quan hÖ tîng trng cho sù
-
liªn kÕt gi÷a c¸c thùc thÓ. Mèi liªn kÕt ®ã ® îc biÓu diÔn trªn m«
h×nh thùc thÓ b»ng ®êng kÎ cã t¸ch ba ch©n ë mét hoÆc c¶
hai ®Çu (thêng gäi lµ ch©n gµ)
Cã ba kiÓu quan hÖ chÝnh cña m« h×nh thùc thÓ:
- Quan hÖ mét – mét.
- Quan hÖ mét – nhiÒu.
- Quan hÖ nhiÒu - nhiÒu.
c. M« h×nh luång d÷ liÖu
M« t¶ luång lu©n chuyÓn d÷ liÖu trong hÖ thèng. Cã thÓ biÓu
diÔn b»ng nhiÒu s¬ ®å: S¬ ®å ng÷ c¶nh, S¬ ®å qu¸ tr×nh xö lý, S¬
®å luång d÷ liÖu hoÆc b»ng c¸c ma trËn chøc n¨ng/ thùc thÓ.
NÕu nh c¸c m« h×nh chøc n¨ng vµ m« h×nh d÷ liÖu thÓ hiÖn
hÖ thèng díi d¹ng tÜnh th× ngîc l¹i, m« h×nh luång d÷ liÖu thÓ hiÖn
hÖ thèng díi c¸ch nh×n ®éng. M« h×nh nµy lét t¶ luång lu©n
chuyÓn d÷ liÖu trong c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng. HÖ
thèng ®îc m« t¶ nh mét qu¸ tr×nh vËn ®éng.
Mét trong c¸c m« h×nh kinh ®iÓn ® îc sö dông cho môc ®Ých
m« t¶ luång d÷ liÖu lµ s¬ ®å dßng d÷ liÖu (Data Flow Diagram viÕt
t¾t lµ DFD). DFD thÓ hiÖn mét m« h×nh hÖ thèng víi quan ®iÓm
b×nh ®¼ng cho c¶ d÷ liÖu vµ chøc n¨ng (qu¸ tr×nh), lµ mét trong
nh÷ng c«ng cô quan träng nhÊt cña ph©n tÝch hÖ thèng cã cÊu
tróc. S¬ ®å chØ c¸ch th«ng tin chuyÓn vËn tõ mét qu¸ tr×nh hoÆc
tõ chøc n¨ng nµy sang mét qu¸ tr×nh hoÆc mét chøc n¨ng kh¸c. Mét
®iÒu kh¸ quan träng lµ s¬ ®å chØ ra ® îc nh÷ng th«ng tin nµo cÇn
ph¶i cã tríc khi thùc hiÖn mét chøc n¨ng hay mét qu¸ tr×nh. Nãi c¸ch
kh¸c, DFD ®a ra mét ph¬ng ph¸p thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a chøc
n¨ng hoÆc qu¸ tr×nh cña hÖ thèng víi th«ng tin mµ chóng sö dông.
DFD bao gåm nh÷ng thµnh phÇn sau:
- Qu¸ tr×nh (Processes) : §îc ký hiÖu bëi vßng trßn, t îng trng
cho c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau mµ hÖ thèng ph¶i thùc hiÖn. Chøc
n¨ng thay ®æi th«ng tin ®Çu vµo theo mét c¸ch nµo ®ã, nh tæ chøc
l¹i th«ng tin, bæ sung hoÆc t¹o ra th«ng tin míi.
- Dßng d÷ liÖu (Flow) : §îc ký hiÖu bëi ®êng kÎ cã mòi tªn.
Mòi tªn chØ híng ra cña dßng th«ng tin. Dßng d÷ liÖu liªn kÕt c¸c
Processes víi nhau, tîng trng cho th«ng tin mµ processes yªu cÇu
cho ®Çu vµo hoÆc th«ng tin mµ chóng biÕn ®æi thµnh ®Çu ra.
- Kho d÷ liÖu (Data store) : §îc ký hiÖu bëi 2 ®êng kÎ song
song, hoÆc bëi h×nh ch÷ nhËt trßn gãc, biÓu diÔn cho th«ng tin
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 16
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


mµ hÖ thèng cÇn ph¶i lu gi÷ trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó mét
hay nhiÒu qu¸ tr×nh hoÆc t¸c nh©n truy nhËp vµo. Mét khi c«ng
viÖc x©y dùng hÖ thèng kÕt thóc th× nh÷ng th«ng tin nµy ® îc tån
t¹i díi d¹ng file hay c¬ së d÷ liÖu.
- T¸c nh©n ngoµi : Lµ mét ngêi, mét nhãm hoÆc mét tæ chøc
bªn ngoµi lÜnh vùc nghiªn cøu cña hÖ thèng, nh ng cã mét sè h×nh
thøc tiÕp xóc víi hÖ thèng. Nh©n tè bªn ngoµi lµ nguån cung cÊp
th«ng tin vµ lµ phÇn sèng cßn cña mäi hÖ thèng.
- T¸c nh©n bªn trong : Lµ mét chøc n¨ng hoÆc mét qu¸ tr×nh
bªn trong hÖ thèng.
DFD cung cÊp mét bøc tranh tæng thÓ, dÔ hiÓu vÒ c¸c chøc
n¨ng vµ c¸c d÷ liÖu chÝnh cña hÖ thèng. Tuy nhiªn nÕu xÐt vÒ
khÝa c¹nh chi tiÕt th× DFD l¹i cha ®îc ®Çy ®ñ c¶ tõ gãc ®é chøc
n¨ng vµ d÷ liÖu. Hai c«ng cô ®îc sö dông ®Ó bæ khuyÕt cho DFD
lµ:
- Tõ ®iÓn d÷ liÖu: Data dictionary.
- §Æc t¶ chøc n¨ng: Process specification.
Ba thµnh phÇn, ba lo¹i h×nh c«ng cô ph©n tÝch c¬ b¶n kÕt hîp,
bæ sung cho nhau cho phÐp thÓ hiÖn hÖ thèng mét c¸ch hoµn
chØnh.
M« h×nh luång d÷ liÖu cho phÐp thÓ hiÖn hÖ thèng mét c¸ch
tæng thÓ trong tiÕn tr×nh ho¹t ®éng lµ c«ng cô ®Æc biÖt h÷u hiÖu
trong giai ®o¹n kh¶o s¸t, mét mÆt gióp cho ng êi sö dông vµ ph©n
tÝch viªn xÝch l¹i gÇn nhau, mÆt kh¸c gióp cho ng êi lËp tr×nh cã ®-
îc c¸i nh×n tæng thÓ trªn toµn bé hÖ thèng. Cã thÓ nãi ®©y lµ c«ng
cô ph©n tÝch - ng«n ng÷ chung chñ yÕu gi÷a ph©n tÝch viªn vµ ng -
êi sö dông.
Kh¸c víi m« h×nh luång d÷ liÖu, c¸c m« h×nh chøc n¨ng vµ d÷
liÖu cho c¸ch nh×n cô thÓ mét mÆt nµo ®Êy gÇn gòi víi ng êi lËp
tr×nh. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn( thiÕt kÕ, m· ho¸, cµi ®Æt) chñ
yÕu hai m« h×nh nµy ®îc tiÕp tôc ph¸t triÓn, chi tiÕt ho¸. Nãi c¸ch
kh¸c ®©y lµ c«ng cô thÓ hiÖn ng«n ng÷ chung gi÷a ph©n tÝch viªn
vµ lËp tr×nh viªn.
d. Mèi quan hÖ vµ thø tù x©y dùng c¸c m« h×nh.
C¸c m« h×nh kÓ trªn cïng cã chung mét ®èi t îng m« t¶ lµ m«
h×nh hÖ thèng v× vËy chóng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, tõ mét
m« h×nh cã thÓ suy ra ®îc mét phÇn c¸c m« h×nh cßn l¹i. Trong ph -
¬ng ph¸p luËn ph©n tÝch thiÕt kÕ, cÊu tróc c¸c m« h×nh nµy ® îc
x©y dùng chi tiÕt ho¸ dÇn theo c¸ch tiÕp cËn tõ trªn xuèng. C¸c m«
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 17
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


h×nh thêng ®îc x©y dùng ®ång thêi, tuy nhiªn vÉn cã thÓ theo mét
thø tù tríc sau mét chót.
(1) Cã thÓ x©y dùng theo thø tù: BFD, ERD, DFD. Thø tù x©y
dùng nµy thêng ®îc lùa chän khi ph©n tÝch ®Þnh híng lËp tr×nh.
Trong trêng hîp nµy DFD (m« h×nh luång d÷ liÖu) ® îc sö dông nh
mét c«ng cô minh ho¹ lµm râ quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö cña
BFD( m« h×nh chøc n¨ng) vµ ERD ( m« h×nh d÷ liÖu).
(2) Víi ®Þnh híng trao ®æi, lµm râ c¸c yªu cÇu cña ngêi dïng,
DFD l¹i ®îc x©y dùng tríc, thÓ hiÖn c¸c quy tr×nh nghiÖp vô cña hÖ
thèng thùc. Sau khi ®îc ngêi dïng x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n, tõ DFD
trÝch läc c¸c chøc n¨ng ®Ó x©y dùng BFD vµ d÷ liÖu ®Ó x©y dùng
ERD.
2.3.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thiÕt kÕ híng ®èi tîng
C¸ch tiÕp cËn míi nhÊt trong ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng
lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ híng ®èi tîng. HÖ thèng ®îc
x©y dùng bao gåm c¸c thµnh phÇn liªn kÕt víi nhau gäi lµ ®èi tîng.
Mçi ®èi tîng bao gãi c¶ d÷ liÖu vµ xö lý lµm cho c¸c phÇn tö hÖ
thèng ®éc lËp víi nhau vµ cã thÓ t¸i sö dông, ®iÒu ®ã ®· c¶i thiÖn
c¬ b¶n chÊt lîng cña hÖ thèng vµ lµm t¨ng n¨ng suÊt ho¹t ®éng
ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 18
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
Ch¬ng 3.
C¬ së lý thuyÕt ph©n tÝch-thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. 3.1 Tæng
quan vÒ c¬ së d÷ liÖu.
3.1.1 C¬ së d÷ liÖu lµ g×?
C¬ së d÷ liÖu lµ tËp d÷ liÖu vÒ mét ®¬n vÞ tæ chøc ® îc lu trªn
m¸y vµ cã c¸ch tæ chøc qu¶n lý theo mét m« h×nh phï hîp víi ®¬n
vÞ tæ chøc ®ã.
HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ hÖ thèng c¸c phÇn mÒm cho
phÐp m« t¶, lu tr÷ thao t¸c c¸c d÷ liÖu trªn c¬ së d÷ liÖu nã b¶o ®¶m
bÝ mËt, an toµn víi nhiÒu ngêi sö dông.
3.1.2 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
a.Thùc thÓ.
Lµ mét ®èi tîng cô thÓ hay trõu tîng tån t¹i thùc sù vµ kh¸ æn
®Þnh trong thÕ giíi thùc mµ ta muèn ph¶n ¸nh nã trong hÖ thèng
th«ng tin.
VÝ dô: gi¸o viªn, hµng ho¸: Lµ ®èi tîng cô thÓ.
Dù ¸n: Lµ ®èi tîng trõu tîng.
b.Thuéc tÝnh.
Lµ tÝnh chÊt m« t¶ mét khÝa c¹nh nµo ®ã cña thùc thÓ nh vËy
thuéc tÝnh lµ th«ng tin cÇn qu¶n lý d÷ liÖu.
c.Kho¸.
Lµ mét thuéc tÝnh duy nhÊt cho phÐp nhËn diÖn sù thÓ hiÖn
cña thùc thÓ.
3.1.3 Quan hÖ.
Lµ sù gom nhãm hai hay nhiÒu thùc thÓ víi nhau trong ®ã mçi
thùc thÓ cã mét vai trß nhÊt ®Þnh.
a.Quan hÖ 1-1.
Mét phÇn tö cña A kÕt hîp víi kh«ng qu¸ mét phÇn tö cña B:
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 19
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
b.Quan hÖ 1-nhiÒu.
Mét phÇn tö cña A cã thÓ kÕt hîp víi N phÇn tö cña B vµ ng îc
l¹i mét phÇn tö cña B chØ kÕt hîp duy nhÊt víi mét phÇn tö cña A.
c.Quan hÖ nhiÒu-nhiÒu.
Mét phÇn tö cña A cã thÓ kÕt hîp víi N phÇn tö cña B vµ ng îc
l¹i mçi phÇn tö cña B cã thÓ kÕt hîp víi N phÇn tö cña A.
Trong ®ã: A, B lµ tËp thuéc tÝnh.
R lµ tËp h÷u h¹n c¸c phÇn tö, R≠∅
3.1.4 C¸c d¹ng chuÈn.
a.Phô thuéc hµm.
A x¸c ®Þnh B hay B phô thuéc hµm vµo A{(A B): Khi ®ã mçi
phÇn tö cña A chØ x¸c ®Þnh ®îc duy nhÊt mét phÇn tö cña B}.
b.D¹ng chuÈn 1NF-First Normal Form :
D¹ng khëi ®Çu cña chuÈn ho¸ c¬ së d÷ liÖu. Yªu cÇu cña d¹ng
chuÈn nµy lµ c¬ së d÷ liÖu ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã nhãm lÆp vµ
chØ cã thÓ tån t¹i c¸c phô thuéc hµm kh«ng phô thuéc ®Çy ®ñ vµo
kho¸ chÝnh-phô thuéc mét phÇn vµo kho¸.
c.D¹ng chuÈn 2NF-Seccond Normal Form:
B¶ng ®îc coi lµ ë d¹ng chuÈn 2NF nÕu nã ë d¹ng chuÈn 1NF,
®ång thêi kh«ng tån t¹i c¸c phô thuéc hµm phô thuéc kh«ng ®Çy ®ñ
vµo kho¸, cã thÓ tån t¹i c¸c phô thuéc hµm gi¸n tiÕp.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 20
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


d.D¹ng chuÈn 3NF-Third Normal Form:
B¶ng ®îc coi lµ ë d¹ng chuÈn 3NF nÕu nã ë d¹ng chuÈn 2NF,
®ång thêi kh«ng tån t¹i c¸c phô thuéc hµm gi¸n tiÕp, cã thÓ tån t¹i
c¸c phô thuéc hµm cã nguån lµ mét thuéc tÝnh kh«ng kho¸, cã ®Ých
lµ mét thuéc tÝnh kho¸.
e.D¹ng chuÈn Boyce-Codd-BCNF :
Lµ chuÈn 3NF víi yªu cÇu lµ c¸c cét x¸c ®Þnh ph¶i chØ ra duy
nhÊt mét b¶n ghi.
h.D¹ng chuÈn 4NF:
§îc thiÕt kÕ dùa trªn chuÈn BCNF nhng nÕu cã sù phô thuéc
®a trÞ kh«ng hiÓn nhiªn gi÷a 2 cét A vµ B th× tÊt c¶ c¸c cét kh¸c
ph¶i phô thuéc hµm vµo cét A.
3.2. C¸c bíc x©y dùng-thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu logic
Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ d÷ liÖu logic cã ®Çu vµo lµ mét m« h×nh d÷
liÖu quan niÖm, ®Çu ra lµ mét tËp c¸c quan hÖ ®îc chuÈn ho¸:
M« h×nh d÷ liÖu quan niÖm(s¬ ®å E-R)


BiÓu diÔn c¸c thùc thÓ


BiÓu diÔn c ¸c mè i quan


ChuÈn ho¸ c¸c quan hÖ


Hîp nhÊt c ¸c quan hÖ


M« h×nh d÷ liÖu logic(c¸c quan hÖ
chuÈn)
Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ logic
3.2.1 BiÓu diÔn c¸c thùc thÓ.
Tríc tiªn, mçi thùc thÓ cña s¬ ®å E-R ® îc biÓu diÔn thµnh mét
quan hÖ. Trong ®ã c¸c thuéc tÝnh cña thùc thÓ trë thµnh c¸c thuéc
tÝnh cña quan hÖ vµ thuéc tÝnh ®Þnh danh cña thùc thÓ trë thµnh
kho¸ chÝnh cña quan hÖ..
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 21
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Mét quan hÖ cã thÓ biÓu diÔn d íi d¹ng b¶ng hay d¹ng cÊu
tróc(mét lîc ®å quan hÖ).
VÝdô:M« h×nh thùc thÓ NHACUNGCAP ®îc biªu diÔn ë hai
d¹ng nh sau:
D¹ng b¶ng: NHACUNGCAP.
M·NCC TªnNCC §ÞachØ §tho¹i
NCC1 TrÇn LËp 20-Bµ TriÖu 04-7844746


D¹ng cÊu tróc:
3.2.2 BiÓu diÔn c¸c mèi quan hÖ
Mét mèi quan hÖ ®îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh thoi, bªn trong
h×nh thoi lµ tªn cña quan hÖ vµ ® îc lèi víi c¸c kiÓu thùc thÓ liªn
quan. BiÓu diÔn mèi quan hÖ cßn phô thuéc vµo bËc còng nh b¶n
sè cña quan hÖ ®ã:
a.Quan hÖ 1-nhiÒu hai ng«i vµ kh«ng cã thuéc tÝnh riªng.
Nh vËy quan hÖ §¥NHµng ®îc biÓu diÔn b»ng c¸ch thªm kho¸
chÝnh cña quan hÖ t¬ng øng víi phÝa 1(M·kh¸ch) vµo quan hÖ t ¬ng
øng víi phÝa nhiÒu ®Ó trë thµnh kho¸ ngo¹i cña quan hÖ nµy.
b.Quan hÖ nhiÒu-nhiÒu(N:N) hoÆc cã thuéc tÝnh riªng, hoÆc cã
mèi quan hÖ bËc 3 trë lªn.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 22
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
Nh vËy quan hÖ míi sinh ra sÏ ®îc biÓu diÔn cã d¹ng lµ:
VËnchuyÓN( M·NCC, M·hµng, NgµychuyÓn , Sèlîng)
3.2.3.ChuÈn ho¸ c¸c quan hÖ.
Lµ qu¸ tr×nh chuyÓn mét quan hÖ cã cÊu tróc d÷ liÖu phøc hîp
thµnh c¸c quan hÖ cã cÊu tróc d÷ liÖu ®¬n gi¶n h¬n vµ v÷ng ch¾c.
Qu¸ tr×nh chuÈn ho¸ thêng gåm mét sè bíc t¬ng øng víi mét
d¹ng chuÈn:
(1) Quan hÖ cha chuÈn ho¸:
-Quan hÖ cha chuÈn ho¸ lµ quan hÖ cã chøa thuéc tÝnh lÆp.
VÝdô: §¬nhµng( S讬n, M·kh¸ch, §ÞachØ, Ngµy®Æt, M·hµng,
Tªnhµng, §¬nvÞ, Sèlîng)
(2) Quan hÖ ë d¹ng chuÈn 1:
-Lµ quan hÖ kh«ng chøa thuéc tÝnh lÆp.
-T¸ch mét quan hÖ cha chuÈn ho¸ thµnh quan hÖ ë d¹ng chuÈn
1.
+Quan hÖ 1: Gåm c¸c thuéc tÝnh lÆp vµ phÇn kho¸ x¸c
®Þnh chóng.
+Quan hÖ 2: Gåm c¸c thuéc tÝnh cßn l¹i vµ kho¸ chÝnh.
(3) Quan hÖ ë d¹ng chuÈn 2:
-Lµ quan hÖ :
+ë d¹ng chuÈn 1.
+Kh«ng tån t¹i c¸c thuéc tÝnh kh«ng kho¸ phô thuéc vµo mét
phÇn kho¸ chÝnh.
-T¸ch mét quan hÖ ë d¹ng chuÈn 1 thµnh quan hÖ ë d¹ng
chuÈn 2:
+ Quan hÖ 1: Gåm c¸c thuéc tÝnh phô thuéc vµo mét phÇn
kho¸ chÝnh vµ phÇn kho¸ x¸c ®Þnh chóng.
+ Quan hÖ 2: Gåm c¸c thuéc tÝnh cßn l¹i vµ kho¸ chÝnh.
(4) Quan hÖ ë d¹ng chuÈn 3:
-Lµ quan hÖ:
+ ë d¹ng chuÈn 2.
+Kh«ng tån taÞ c¸c thuéc tÝnh kh«ng kho¸ phô thuéc b¾c
cÇu vµo kho¸ chÝnh(qua mét thuéc tÝnh gäi lµ thuéc tÝnh cÇu).
-T¸ch mét quan hÖ ë d¹ng chuÈn 2 thµnh quan hÖ ë d¹ng
chuÈn 3:
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 23
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


+Quan hÖ 1: Gåm c¸c thuéc tÝnh phô thuéc b¾c cÇu vµ
thuéc tÝnh cÇu.
+Quan hÖ 2: Gåm c¸c thuéc tÝnh cßn l¹i vµ thuéc tÝnh cÇu.
(5) Quan hÖ ë d¹ng chuÈn BCNF:
-Lµ quan hÖ :
+ ë d¹ng chuÈn 3.
+ Kh«ng tån t¹i c¸c thuéc tÝnh kh«ng kho¸ phô thuéc hµm
vµo kho¸ chÝnh
(kho¸ dù tuyÓn).
-T¸ch quan hÖ ë d¹ng chuÈn 3 thµnh quan hÖ ë d¹ng chuÈn
BCNF:
+ Quan hÖ 1: Gåm c¸c thuéc tÝnh kh«ng chøa kho¸ dù
tuyÓn.
+ Quan hÖ 2: Gåm c¸c thuéc tÝnh cßn l¹i vµ kho¸ dù tuyÓn.
(6) Quan hÖ ë d¹ng chuÈn 4:
-Lµ quan hÖ :
+ ë d¹ng chuÈn BCNF.
+Kh«ng tån t¹i c¸c thuéc tÝnh kh«ng kho¸ phô thuéc ®a trÞ
vµo thuéc tÝnh kho¸.
-T¸ch quan hÖ ë d¹ng chuÈn BCNF thµnh quan hÖ ë d¹ng
chuÈn 4:
+ Quan hÖ 1: Gåm c¸c thuéc tÝnh phô thuéc ®a tri vµo kho¸
chÝnh vµ phÇn kho¸ x¸c ®Þnh chóng.
+ Quan hÖ 2: Gåm c¸c thuéc tÝnh cßn l¹i vµ thuéc tÝnh ®a
trÞ.
Nh vËy ®Ó chuÈn ho¸ c¸c quan hÖ ta xÐt lÇn l ît tõng quan hÖ
vµ kiÓm tra tÝnh chuÈn cña nã.Muèn vËy tr íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh
c¸c phô thuéc hµm vµ kho¸ chÝnh cña quan hÖ.Sau ®ã kiÓm tra
lÇn lît c¸c chuÈn ®èi víi quan hÖ.
Ta cã thÓ m« t¶ b»ng s¬ ®å sau:

T¸ch phô
T¸ch
T¸ch thuéc Ph© n
phô
T¸ch phô
hµm Lo¹i r· lo¹i
nhãm thuéc
thuéc
phô
kh«ng
lÆp dÞ th­
bé b¾c thuéc
chøa êng
phËn
cÇu ® trÞ
a
kho¸ dù
tuyÓnB¶ng
ChuÈn ChuÈn ChuÈn ChuÈn ChuÈn ChuÈn
víi
1 2 3 BCNF 4 5
nhãm
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 24
lÆp
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
3.2.4 Hîp nhÊt c¸c quan hÖ.
Sau khi chuyÓn s¬ ®å E-R thµnh m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ, ta
cÇn x¸c ®Þnh c¸c chuÈn cña quan hÖ vµ tiÕn hµnh chuÈn hãa nÕu
cÇn thiÕt, sau ®ã tiÕn hµnh tÝch hîp d÷ liÖu. Trong qu¸ tr×nh tÝch
hîp d÷ liÖu thêng gÆp mét sè vÊn ®Ò nh: §ång nghÜa, §ång danh,
Phô thuéc b¾c cÇu, Quan hÖ thùc thÓ chÝnh vµ thùc thÓ con.
a.§ång nghÜa:
Trong mét sè trêng hîp hai hay nhiÒu thuéc tÝnh kh¸c tªn nh ng
cã cïng mét nghÜa, cïng m« t¶ mét tÝnh chÊt cña mét thùc thÓ.
Nh÷ng thuéc tÝnh nh vËy gäi lµ ®ång nghÜa.
Khi hîp nhÊt quan hÖ cã chøa c¸c ®ång nghÜa ta cÇn cã sù
tho¶ thuËn víi ngêi dïng, chuÈn ho¸ tªn thuéc tÝnh ®ã vµ h¹n chÕ
sù ®ång nghÜa kh¸c.
b.§ång danh:
Trong nhiÒu trêng hîp kh¸c nhau, mét thuéc tÝnh ® îc gäi lµ
®ång danh nÕu nã cã thÓ cã nhiÒu h¬n mét nghÜa hoÆc m« t¶
nhiÒu tÝnh chÊt kh¸c nhau.
Khi hîp nhÊt c¸c quan hÖ ta chØ cÇn t¹o ra mét tªn míi cho
nh÷ng thuéc tÝnh ®ã.
c.Phô thuéc b¾c cÇu:
Khi hai quan hÖ chuÈn 3 ®îc hîp nhÊt tõ hai quan hÖ riªng rÏ
th× cã thÓ n¶y sinh sù phô thuéc b¾c cÇu. Khi ®ã ta cÇn t¹o ra mét
chuÈn 3 b»ng c¸ch t¸ch phô thuéc hµm khái quan hÖ trªn.
Ch¬ng 4.
Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý vËt t.
4.1.Tæng qu¸t c«ng t¸c qu¶n lý t¹i Trung T©m ph¸t triÓn
CNTT.
4.1.1.M« h×nh ®µo t¹o t¹i Trung T©m.
Trung T©m ph¸t triÓn CNTT thuéc trêng §¹i häc quèc gia TP Hå
ChÝ Minh trùc thuéc Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã trô së ®Æt t¹i khu
liªn c¬ quan Mü §×nh-Tõ Liªm-Hµ Néi. §©y lµ mét trong nh÷ng
Trung T©m cã bÒ dµy thµnh tÝch vÒ gi¶ng d¹y vµ kinh doanh c¸c
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 25
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


s¶n phÈm tin häc. Víi ®éi ngò gi¸o viªn dµy dÆn kinh nghiÖm vµ
nhiÖt t×nh trong gi¶ng d¹y, Trung T©m ®· ®µo t¹o ® îc mét ®éi ngò
kü s, chuyªn viªn vµ lËp tr×nh viªn xuÊt s¾c hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i
c¸c c«ng ty lín trong nø¬c. HiÖn nay Trung T©m cã kho¶ng 5000
häc viªn ®ang theo häc vµ Trung T©m vÉn tiÕp tôc tuyÓn sinh c¸c
kho¸ míi. Trung T©m kh«ng nh÷ng chó träng ®Õn lÜnh vùc ®µo t¹o
mµ cßn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vÒ vËt t ,
thiÕt bÞ tin häc. Trung T©m cã c¸c phßng ban gióp viÖc cho Gi¸m
§èc ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña trung t©m víi mèi
quan hÖ ®a d¹ng:
Ban gi¸m ®èc giao nhiÖm vô cho phßng kinh doanh lªn kÕ
ho¹ch kinh doanh trong th¸ng hay trong quý. Phßng kinh doanh cã
nhiÖm vô chÝnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung T©m. C¸c
th«ng tin vÒ viÖc mua, b¸n vËt t sÏ ®îc xö lý vµ thùc hiÖn t¹i bé
phËn kinh doanh xuÊt nhËp. Phßng kÕ to¸n tæng hîp mäi sè liÖu
liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Trung T©m, lËp ra c¸c b¸o
c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n lý. Trªn c¸c sè liÖu b¸o c¸o ®ã phßng
kÕ to¸n sÏ hç trî ban gi¸m ®èc trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tµ i
chÝnh gióp cho viÖc qu¶n lý kinh doanh cña Trung T©m ®¹t hiÖu
qu¶ cao. Phßng vËt t lµ n¬i qu¶n lý c¸c vËt t thiÕt bÞ cña Trung
T©m ®ång thêi hµng th¸ng b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t
lªn cÊp trªn. Phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vËt t thiÕt bÞ
khi nhËp, xuÊt ®ång thêi cã kÕ ho¹ch b¶o tr× thiÕt bÞ cho kh¸ch
hµng.
-S¬ ®å ph©n cÊp phßng ban t¹i Trung T©m:
Ban Gi¸m
§ èc
Phßng Phßng
Phßng Phßng Phßng
vËt t­ kü thuËt
® t¹o
µo kinh kÕ to¸n
doanhKho
4.1.2.T×nh h×nh vµ thùc tr¹ng øng dông c«ng nghÖ tin häc
trong qu¶n lý vËt t t¹i Trung T©m ph¸t triÓn CNTT.
Trong lÜnh vùc kinh doanh, Trung T©m th êng ph¶i nhËp, xuÊt
hµng ho¸ víi sè lîng lín, chÝnh v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý ®ßi hái ph¶i
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 26
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


chÆt chÏ, râ rµng vµ nhanh chãng. HiÓu ®îc tÇm quan träng cña
c«ng nghÖ th«ng tin ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý Ban gi¸m ®èc ®· chñ
®éng vµ tæ chøc ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c qu¶n lý t¹i
Trung T©m .
4.1.3.Nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý theo kiÓu thñ c«ng.
Sè lîng vËt t thiÕt bÞ nhiÒu, chñng lo¹i phong phó, nÕu nh
kh«ng qu¶n lý tèt, chÆt chÏ th× rÊt dÔ dÉn ®Õn nhÇm lÉn khi xuÊt,
nhËp vËt t thiÕt bÞ. Mçi lÇn xuÊt hay nhËp vËt t thiÕt bÞ lµ l¹i cã
mét ho¸ ®¬n lu tr÷, nh vËy chØ tÝnh trong mét lÇn b¸o c¸o vÒ t×nh
h×nh xuÊt, nhËp vËt t thiÕt bÞ th× sè lîng ho¸ ®¬n sÏ rÊt nhiÒu.
NÕu kÕ to¸n hay ngêi phô tr¸ch vÒ giÊy tê sæ s¸ch kh«ng cÈn thËn
sÏ dÉn ®Õn viÖc lµm thÊt tho¸t ho¸ ®¬n, tõ ®ã lµm ¶nh h ëng ®Õn
ho¹t ®éng kinh doanh cñaTrungT©m. Ngoµ i ra, khi muèn t×m kiÕm
mét ho¸ ®¬n nµo ®ã ®Ó kiÓm tra sÏ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ khi
muèn tæng hîp b¸o c¸o sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.
4.1.4.TÇm quan träng trong viÖc qu¶n ý xuÊt nhËp vËt t thiÕt
bÞ b»ng m¸y tÝnh.
Khi øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý xuÊt, nhËp vËt t thiÕt
bÞ dùa trªn nh÷ng thuËt to¸n vµ c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp, tr×nh tù
ho¹ch to¸n, ngêi lËp tr×nh cã thÓ ®a ra nh÷ng ch¬ng tr×nh phÇn
mÒm vÒ kü thuËt nh»m thu thËp tµi liÖu, xö lý th«ng tin, ®¸p øng
nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n lý.
Qu¸ tr×nh qu¶n lý xuÊt nhËp vËt t thiÕt bÞ b»ng m¸y vi tÝnh,
ngêi qu¶n lý chØ cÇn chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m¸y tÝnh, khi
nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tæng hîp c¸c th«ng
tin nh: Lîng tån kho, t×nh h×nh xuÊt nhËp vËt t thiÕt bÞ, ph¶i thu
cña kh¸ch, ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp…, theo yªu cÇu cña ng êi sö
dông.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 27
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


S¬ ®å tr×nh tù qu¶n lý xuÊt,nhËp vËt t thiÕt bÞ b»ng m¸y vi
tÝnh:

D÷liÖu ® vµo:
Çu
C¸c ho¸ ®¬n nhËp, xuÊt
C¸c th«ng tin yªu cÇu.


Khai b¸o yªu cÇu vÒ
th«ng tin ®Çu ra.M¸y tÝnh xö lý
th«ng tin ® sè
­a
liÖu ® ra.
ÇuD÷liÖu ® ra:
Çu
C¸c b¸o c¸o mµ ng­êi sö
dông yªu cÇu.
4.2.Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý vËt t .
4.2.1.Ph¸t biÓu bµi to¸n:
Trung T©m ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin kinh doanh nhiÒu
mÆt hµng kh¸c nhau nh: C¸c thiÕt bÞ vÒ m¸y tÝnh, m¸y in, thiÕt bÞ
®iÖn tö…C¸c mÆt hµng nµy ®îc nhËp tõ nhiÒu nhµ cung cÊp kh¸c
nhau. Mçi lÇn nhËp hµng bé phËn nhËp hµng cña Trung T©m sÏ
lËp ®¬n mua hµng dùa trªn b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp vµ sè l îng
hµng cßn l¹i trong kho råi göi ®¬n mua hµng ®Õn nhµ cung cÊp. Khi
nhËn ®îc ho¸ ®¬n giao hµng cña nhµ cung cÊp th× viÕt phiÕu nhËp
kho ®Ó nhËp hµng vµo kho ®ång thêi thanh to¸n víi nhµ cung cÊp
th«ng qua ho¸ ®¬n.
Bé phËn b¸n hµng khi nhËn ®îc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch sÏ
kiÓm tra xem trong kho cã cßn ®ñ hµng cung cÊp cho kh¸ch hay
kh«ng. NÕu hÕt hµng th× th«ng b¸o cho kh¸ch, nÕu ®ñ th× bé phËn
b¸n hµng tiÕn hµnh viÕt phiÕu xuÊt kho ®Ó xuÊt hµng cho kh¸ch
®ång thêi lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n ®Ó thu tiÒn cña kh¸ch.
Hµng th¸ng bé phËn kinh doanh ph¶i theo dâi t×nh h×nh nhËp
xuÊt cña Trung T©m vµ lËp sæ theo dâi nhËp xuÊt c¸c mÆt hµng
trong th¸ng, quý. Cuèi mçi quý, th¸ng bé phËn b¸o c¸o dùa vµo sæ
theo dâi nhËp xuÊt ®Ó lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, hµng
tån kho vµ qua ®ã tÝnh doanh thu göi ban l·nh ®¹o.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 28
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ4.2.2.Môc ®Ých qu¶n lý.
- Nh»m qu¶n lý tÊt c¶ nh÷ng vËt t, thiÕt bÞ hiÖn cã t¹i Trung T©m
®ång thêi qu¶n lý qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt vËt t vµ ho¹t ®éng kinh
doanh cña Trung T©m.
4.2.3.Ph©n tÝch vÒ chøc n¨ng.
V× c¸c chøc n¨ng thêng vÉn cßn phøc t¹p nªn ph¶i diÔn t¶
chóng mét c¸ch chi tiÕt h¬n, th«ng qua c¸c chøc n¨ng nhá h¬n. Cø
tiÕp tôc nh thÕ, ta sÏ cã sù ph©n cÊp trong m« t¶. ë møc cuèi cïng
th× c¸c chøc n¨ng lµ kh¸ ®¬n gi¶n.
Sù mé t¶ ®¹i thÓ hay chi tiÕt ®Æc t¶ còng nh sù logic ®îc sö
dông tïy lóc, tuú n¬i trong ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng. D íi ®©y lµ
mét sè m« h×nh vµ ph ¬ng tiÖn diÔn t¶ chøc n¨ng ® îc vËn dông ë
nh÷ng møc ®é kh¸c nhau:
A.BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng:
Ta thÊy mçi nót trong biÓu ®å lµ mét chøc n¨ng vµ quan hÖ
duy nhÊt gi÷a c¸c chøc n¨ng, diÔn t¶ bëi cung nèi liÒn c¸c nót lµ
quan hÖ bao hµm. Nh vËy BPC t¹o thµnh mét cÊu tróc h×nh c©y
nh m« h×nh díi ®©y:
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 29
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
H×nh1:BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng.
 .§Æc t¶ chøc n¨ng cña hÖ thèng
a.Chøc n¨ng nhËp hµng
(1).Chøc n¨ng lËp ®¬n mua hµng.
- Cho phÐp ngêi sö dông lËp danh s¸ch c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ
cÇn mua sau khi nhËn ®îc b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp vµ c¨n cø vµo
sè lîng c¸c vËt t, thiÕt bÞ cßn trong kho cña Trung T©m.
(2).Chøc n¨ng viÕt phiÕu nhËp kho.
-Ngêi sö dông sÏ viÕt phiÕu nhËp kho dùa trªn th«ng tin ho¸
®¬n giao hµng cña nhµ cung cÊp.
•Nót “Thªm”: Khi nót nµy ®îc kÝch ho¹t ch¬ng tr×nh sÏ cho
phÐp cËp nhËt hay t¹o thªm mét phiÕu nhËp míi, gåm c¸c th«ng tin
nh: Sè phiÕu, Ngµy nhËp, M· nhµ cung cÊp, M· vËt t , §¬n gi¸, Sè l-
îng, Thµnh tiÒn.
•Nót “Kh«ng”: NÕu b¹n kh«ng muèn thªm b¶n ghi võa nhËp
th× nhÊn nót kh«ng ®Ó xo¸ b¶n ghi võa t¹o ra khái danh s¸ch.
•Nót “Ghi”: NhÊn nót ghi nÕu muèn lu b¶n ghi võa cËp nhËt,
khi nhÊn nót nµy th× b¶n ghi võa thªm sÏ tù ®éng nh¶y xuèng hép
list box phÝa díi.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 30
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


•Nót “§Çu”: Cho phÐp trë vÒ b¶n ghi ®Çu tiªn cña Form lËp
phiÕu nhËp.
•Nót “Sau”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi tiÕp theo.
•Nót “Tríc”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi tríc so víi b¶n
ghi hiÖn hµnh.
•Nót “Cuèi”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn ban ghi cuèi cïng
cña b¶ng.
•Nót “Tho¸t”: Cho phÐp b¹n tho¸t khái Form ®ang lµm viÖc.
(3).Chøc n¨ng lËp danh s¸ch nhµ cung cÊp.
-Cho phÐp ngêi sö dông cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c nhµ cung
cÊp, lªn danh s¸ch vµ lu vµo b¶ng Nhacungcap.
•Nót “Thªm”: Ch¬ng tr×nh cho phÐp cËp nhËt thªm mét nhµ
cung cÊp míi.
•Nót “Kh«ng”: NÕu b¹n kh«ng muèn thªm b¶n ghi võa nhËp
th× nhÊn nót kh«ng ®Ó xo¸ b¶n ghi võa t¹o ra khái danh s¸ch.
•Nót “Ghi”: NhÊn nót ghi nÕu muèn lu b¶n ghi võa cËp nhËt,
khi nhÊn nót nµy th× b¶n ghi võa thªm sÏ tù ®éng nh¶y xuèng hép
list box phÝa díi.
•Nót “T×m kiÕm”: Chøc n¨ng nµy cho phÐp t×m kiÕm mét
nhµ cung cÊp. Khi nót nµy ® îc kÝch ho¹t ch¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra mét
Form cho phÐp b¹n chän m· nhµ cung cÊp cÇn t×m kiÕm sau ®ã
nhÊn nót thi hµnh ®Ó b¾t ®Çu t×m kiÕm và kÕt qu¶ cho biÕt ®Çy
®ñ th«ng tin cña nhµ cung cÊp mµ b¹n cÇn.
•Nót “Xo¸”: Nót nµy cho phÐp b¹n xo¸ mét b¶n ghi hiÖn thêi
t¹i vÞ trÝ con trá.
•Nót “ §Çu”: Cho phÐp vÒ b¶n ghi ®Çu tiªn cña b¶ng.
•Nót “Sau”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi kÕ tiÕp.
•Nót “Tríc “:Cho phÐp vÒ b¶n ghi tr íc so víi b¶n ghi hiÖn
hµnh.
•Nót “Cuèi”:Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi cuèi cïng cña
b¶ng .
•Nót “Tho¸t”:Cho phÐp b¹n tho¸t khái Form ®ang lµm viÖc.
(4).Chøc n¨ng lËp danh s¸ch hµng
-Cho phÐp ngêi sö dông nhËp c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng mÆt
hµng ®îc nhËp vµo kho cña Trung t©m.
•Nót “Thªm”: Ch¬ng tr×nh cho phÐp cËp nhËt thªm mét
mÆt hµng míi.
•Nót “Kh«ng”: NÕu b¹n kh«ng muèn thªm b¶n ghi võa nhËp
th× nhÊn nót kh«ng ®Ó xo¸ b¶n ghi võa t¹o ra khái danh s¸ch.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 31
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


•Nót “Ghi”: NhÊn nót ghi nÕu muèn lu b¶n ghi võa cËp nhËt,
khi nhÊn nót nµy th× b¶n ghi võa thªm sÏ tù ®éng nh¶y xuèng hép
list box phÝa díi.
•Nót “T×m kiÕm”: Chøc n¨ng nµy cho phÐp t×m kiÕm mét
mÆt hµng. Khi nót nµy ®îc kÝch ho¹t ch¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra mét
Form cho phÐp b¹n chän m· vËt t cÇn t×m kiÕm sau ®ã nhÊn nót
thi hµnh ®Ó b¾t ®Çu t×m kiÕm và kÕt qu¶ cho biÕt ®Çy ®ñ th«ng
tin cña mÆt hµng mµ b¹n cÇn.
•Nót”Xo¸”: Nót nµy cho phÐp b¹n xo¸ mét b¶n ghi hiÖn thêi
t¹i vÞ trÝ con trá.
•Nót “ §Çu”: Cho phÐp vÒ b¶n ghi ®Çu tiªn cña b¶ng.
•Nót “Sau”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi kÕ tiÕp.
•Nót “Tríc “:Cho phÐp vÒ b¶n ghi tr íc so víi b¶n ghi hiÖn
hµnh.
•Nót “Cuèi”:Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi cuèi cïng cña
b¶ng .
•Nót “Tho¸t”:Cho phÐp b¹n tho¸t khái Form ®ang lµm viÖc.
b.Chøc n¨ng xuÊt hµng
(1).Chøc n¨ng nhËn ®¬n ®Æt hµng
-Sau khi nhËn ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch th× ng êi sö dông sÏ
kiÓm tra c¸c mÆt hµng trong kho vµ lªn danh s¸ch c¸c mÆt hµng cã
thÓ cung cÊp cho kh¸ch.
(2).Chøc n¨ng lËp ho¸ ®¬n b¸n
-Dùa vµo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch th× ng êi sö dông sÏ lËp ho¸
®¬n b¸n giao cho kh¸ch.
•Nót “Thªm” : Khi kÝch vµo nót thªm ch ¬ng tr×nh cho phÐp
cËp nhËt thªm mét ho¸ ®¬n b¸n míi gåm c¸c th«ng tin : Sè ho¸ ®¬n,
Ngµy lËp, M· kh¸ch, M· vËt t...
•Nót “Kh«ng”: NÕu b¹n kh«ng muèn nhËp ho¸ ®¬n võa thªm
th× nhÊn nót kh«ng ®Ó xo¸ ho¸ ®¬n võa t¹o ra khái danh s¸ch.
•Nót “Ghi”: NhÊn nót ghi nÕu muèn lu th«ng tin ho¸ ®¬n võa
cËp nhËt, khi nhÊn nót nµy th× ho¸ ®¬n võa thªm sÏ tù ®éng nh¶y
xuèng hép list box phÝa díi.
•Nót “In ho¸ ®¬n”: Khi ®îc kÝch ho¹t nã sÏ cho phÐp in ra
ho¸ ®¬n b¸n võa cËp nhËt.
•Nót “Xo¸”: Nót nµy cho phÐp b¹n xo¸ mét b¶n ghi hiÖn thêi
t¹i vÞ trÝ con trá.
•Nót “§Çu”:Cho phÐp vÒ b¶n ghi ®Çu tiªn cña b¶ng.
•Nót “Sau”:Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi kÕ tiÕp.
•Nót “Tríc”: Cho phÐp vÒ b¶n ghi tr íc so víi b¶n ghi hiÖn
hµnh.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 32
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


•Nót “Cuèi”:Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi cuèi cïng cña
b¶ng .
•Nót “Tho¸t”:Cho phÐp b¹n tho¸t khái Form ®ang lµm viÖc.
(3).Chøc n¨ng viÕt phiÕu xuÊt kho.
-Dùa vµo th«ng tin cña ho¸ ®¬n b¸n hµng thi ng êi sö dông sÏ
viÕt phiÕu xuÊt kho ®a cho kh¸ch ®Õn kho nhËn hµng.
•Nót “Thªm”: Khi nót nµy ®îc kÝch ho¹t ch¬ng tr×nh sÏ cho
phÐp cËp nhËt hay t¹o thªm mét phiÕu xuÊt míi, gåm c¸c th«ng tin
nh: Sè phiÕu, Ngµy xuÊt, M· kh¸ch, Ghi chó, M· vËt t , §¬n gi¸, Sè l-
îng, Thµnh tiÒn.
•Nót “Kh«ng”: NÕu b¹n kh«ng muèn thªm b¶n ghi võa nhËp
th× nhÊn nót kh«ng ®Ó xo¸ b¶n ghi võa t¹o ra khái danh s¸ch.
•Nót “Ghi”: NhÊn nót ghi nÕu muèn lu b¶n ghi võa cËp nhËt,
khi nhÊn nót nµy th× b¶n ghi võa thªm sÏ tù ®éng nh¶y xuèng hép
list box phÝa díi.
•Nót “§Çu”: Cho phÐp trë vÒ b¶n ghi ®Çu tiªn cña Form lËp
phiÕu xuÊt.
•Nót “Sau”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi tiÕp theo.
•Nót “Tríc”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi tríc so víi b¶n
ghi hiÖn hµnh.
•Nót “Cuèi”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn ban ghi cuèi cïng
cña b¶ng.
•Nót “Tho¸t”: Cho phÐp b¹n tho¸t khái Form ®ang lµm viÖc.
(4).Chøc n¨ng lªn danh s¸ch kh¸ch hµng.
-Dùa vµo th«ng tin hµng ®· cã ng êi sö dông cã thÓ nhËp c¸c
th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi sau nµy.
•Nót “Thªm” : Khi kÝch vµo nót thªm ch ¬ng tr×nh cho phÐp
cËp nhËp thªm mét kh¸ch hµng míi.
•Nót “Kh«ng”: NÕu b¹n kh«ng muèn nhËp kh¸ch hµng võa
thªm th× nhÊn nót kh«ng ®Ó xo¸ kh¸ch hµng võa t¹o ra khái danh
s¸ch.
•Nót “Ghi”: NhÊn nót ghi nÕu muèn lu th«ng tin kh¸ch hµng
võa cËp nhËp, khi nhÊn nót nµy th× kh¸ch hµng võa thªm sÏ tù ®éng
nh¶y xuèng hép list box phÝa díi.
•Nót “T×m kiÕm”: Chøc n¨ng nµy cho phÐp t×m kiÕm mét
kh¸ch hµng, Khi nót nµy ®îc kÝch ho¹t ch¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra mét
Form cho phÐp b¹n chän m· kh¸ch hµng cÇn t×m kiÕm sau ®ã
nhÊn nót thi hµnh ®Ó b¾t ®Çu t×m kiÕm.
•Nót “Xo¸”: Nót nµy cho phÐp b¹n xo¸ mét b¶n ghi hiÖn thêi
t¹i vÞ trÝ con trá.
•Nót “§Çu”: Cho phÐp vÒ b¶n ghi ®Çu tiªn cña b¶ng.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 33
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


•Nót “Sau”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi kÕ tiÕp.
•Nót “Tríc”: Cho phÐp vÒ b¶n ghi tr íc so víi b¶n ghi hiÖn
hµnh.
•Nót “Cuèi”: Cho phÐp di chuyÓn ®Õn b¶n ghi cuèi cïng
cña b¶ng .
•Nót “Tho¸t”: Cho phÐp b¹n tho¸t khái Fám ®ang lµm viÖc.
c.Chøc n¨ng theo dâi nhËp, xuÊt, doanh thu.
(1).Chøc n¨ng lËp sæ theo dâi nhËp.
-Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ theo dâi ®îc sè lîng vËt t ®·
nhËp tõ c¸c nhµ cung cÊp theo ngµy, theo quý..mµ ng êi sö dông
muèn xem nhê th«ng tin tõ phiÕu nhËp.
(2).Chøc n¨ng lËp sæ theo dâi xuÊt.
-Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ theo dâi ®îc sè lîng vËt t ®·
xuÊt cho kh¸ch theo ngµy, theo quý..mµ ng êi sö dông muèn xem
nhê th«ng tin tõ phiÕu xuÊt.
(3).Chøc n¨ng lËp sæ theo dâi doanh thu.
-Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ theo dâi ®îc t×nh h×nh doanh
thu cña Trung T©m theo quý, theo th¸ng mµ ng êi sö dông muèn
biÕt nhê vµo c¸c ho¸ ®¬n ®· thanh to¸n víi nhµ cung cÊp vµ cña
kh¸ch hµng.
d.Chøc n¨ng lËp b¸o c¸o.
(1).Chøc n¨ng lËp b¸o c¸o hµng nhËp, xuÊt.
-Dùa vµo sæ theo dâi nhËp, xuÊt mµ ng êi sö dông cã thÓ lËp
®îc b¸o c¸o chi tiÕt vÒ sè lîng hµng ®· nhËp vµ ®· xuÊt theo quý,
theo th¸ng göi l·nh ®¹o.
(2).Chøc n¨ng lËp b¸o c¸c hµng tån.
-Dùa vµo sè lîng hµng ®· cã trong kho vµ sæ theo dâi nhËp,
xuÊt ngêi sö dông cã thÓ lËp ®îc b¸o c¸o chi tiÕt vÒ sè lîng hµng
cßn tån kho trong th¸ng , trong quý göi l·nh ®¹o.
(3).Chøc n¨ng lËp b¸o c¸c doanh thu.
-Dùa vµo sæ theo dâi doanh thu ngêi sö dung cã thÓ lËp ®îc
b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh doanh thu cña Trung T©m trong th¸ng, trong
quý göi l·nh ®¹o.
*Mét sè ký hiÖu sö dông trong biÓu ®å luång d÷ liÖu:
-BiÓu thÞ cho chøc n¨ng:
Tªn chøc
n¨ng
Ký hiÖu:

Chøc n¨ng ®îc hiÓu lµ kh©u biÕn ®æi th«ng tin.
-BiÓu thÞ cho dßng d÷ liÖu:
Xö lý TT
Ký hiÖu:
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 34
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Th«ng tin ®Çu vµo Th«ng tin ®Çu ra

Dßng d÷ liÖu lµ néi dung th«ng tin vµ ®êng lu©n chuyÓn.
-BiÓu thÞ cho kho d÷ liÖu:
Ký hiÖu: Tªn kho d÷ liÖu

Kho d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c th«ng tin cÇn lu tr÷ díi d¹ng vËt lý.
-BiÓu thÞ cho t¸c nh©n ngoµi:
Ký hiÖu:
T¸c nh©n ngoµi lµ mét ngêi, mét nhãm ngêi hoÆc mét tæ chøc
n»m bªn ngoµi hÖ thèng nh ng liªn quan mËt thiÕt tíi hÖ thèng nh»m
x¸c ®Þnh danh giíi hÖ thèng.
B.BiÓu ®å luång d÷ liÖu.
Còng lµ mét lo¹i biÓu ®å nh»m môc ®Ých ®iÔn t¶ mét qu¸
tr×nh xö lý vµ trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng. BiÓu ®å luång
d÷ liÖu (BLD) ®îc chia lµm 3 møc :
-Møc 0 (Møc khung c¶nh): Lµ møc kh¸i qu¸t cña hÖ thèng, m«
t¶ sù trao ®æi th«ng tin cña c¸c ®èi t¸c víi hÖ thèng.
BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh (Møc 0):
H×nh 2:BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung
c¶nh.
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin ë møc 0:
HÖ thèng göi yªu cÇu mua hµng ®Õn nhµ cung cÊp,nhµ cung
cÊp sÏ göi l¹i cho hÖ thèng ho¸ ®¬n giao hµng vµ sè l îng hµng mµ
hÖ thèng cÇn mua. §ång thêi khi hÖ thèng nhËn ® îc yªu cÇu mua
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 35
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


hµng cña kh¸ch hµng th× hÖ thèng sÏ göi l¹i cho kh¸ch ho¸ ®¬n giao
hµng vµ sè lîng hµng mµ kh¸ch cÇn mua.

-Møc 1(Møc ®Ønh):
Lµ møc m« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin cña nh÷ng chøc n¨ng
chÝnh víi nhau vµ víi ®èi t¸c.
BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh:
H×nh 3:BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh.
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin ë møc 1:
Bé phËn nhËp hµng göi yªu cÇu mua hµng ®Õn nhµ cung cÊp,
nhµ cung cÊp sÏ göi l¹i ho¸ ®¬n giao hµng vµ hµng. Bé phËn nµy l u
ho¸ ®¬n mua vµo kho ho¸ ®¬n mua ®ång thêi viÕt phiÕu nhËp ®Ó
nhËp hµng vµo kho vµ lu phiÕu nhËp vµo kho phiÕu nhËp. Bé
phËn nhËp hµng sÏ lªn danh s¸ch c¸c nhµ cung cÊp vµ l u vµo kho
danh s¸ch nhµ cung cÊp.
Kh¸ch hµng göi yªu cÇu mua hµng ®Õn bé phËn xuÊt hµng, bé
phËn nµy sÏ göi l¹i cho kh¸ch ho¸ ®¬n giao hµng vµ l u ho¸ ®¬n vµo
kho ho¸ ®¬n b¸n. Bé phËn xuÊt hµng viÕt phiÕu xuÊt kho ®Ó xuÊt
hµng cho kh¸ch vµ lu phiÕu vµo kho phiÕu xuÊt. §ång thêi bé phËn
nµy sÏ lªn danh s¸ch kh¸ch hµng vµ lu vµo kho danh s¸ch kh¸ch
hµng.
Bé phËn theo dâi nhËp, xuÊt, doanh thu sÏ tæng hîp th«ng tin tõ
c¸c kho phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, ho¸ ®¬n b¸n, ho¸ ®¬n mua ®Ó
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 36
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


biÕt ®îc sè lîng hµng nhËp, sè lîng hµng xuÊt vµ tÝnh doanh thu
®ång thêi lu lÇn lît vµo c¸c kho: Sæ theo dâi nhËp, Sæ theo dâi
xuÊt, Sæ theo dâi doanh thu.
Khi l·nh ®¹o göi yªu cÇu b¸o c¸o xuèng bé phËn lËp b¸o c¸o th×
bé phËn nµy sÏ tæng hîp th«ng tin tõ c¸c kho: Sæ theo dâi nhËp, Sæ
theo dâi xuÊt, Sæ theo dâi doanh thu ®Ó lËp ra c¸c b¸o c¸o vÒ l îng
hµng nhËp vµ xuÊt, b¸o c¸o vÒ l îng hµng tån kho vµ b¸o c¸o doanh
thu göi lªn l·nh ®¹o.
-Møc 2(Møc díi ®Ønh):
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin mét c¸ch chi tiÕt cña c¸c
chøc n¨ng nhá trong tõng chøc n¨ng lín.
*BLD ®Þnh nghÜa chøc n¨ng 1: Chøc n¨ng nhËp hµng
H×nh 4:BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh-Chøc n¨ng nhËp
hµng.
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin chøc n¨ng 1 møc d íi ®Ønh:
Dùa trªn b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp, bé phËn lËp ®¬n mua hµng
sÏ göi yªu cÇu mua hµng ®Õn nhµ cung cÊp, khi ®ã nhµ cung cÊp
sÏ göi l¹i bé phËn nµy ho¸ ®¬n giao hµng vµ hµng. Bé phËn nµy sÏ l u
ho¸ ®¬n vµo kho ho¸ ®¬n mua ®ång thêi göi danh s¸ch hµng ®·
nhËp tíi bé phËn lËp danh s¸ch hµng. Bé phËn lËp danh s¸ch hµng
sÏ lu danh s¸ch hµng vµo kho danh s¸ch hµng.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 37
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Sau khi nhËn ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp do phÝa
nhµ cung cÊp göi th× bé phËn lËp danh s¸ch nhµ cung cÊp sÏ lªn
danh s¸ch c¸c nhµ cung cÊp vµ lu vµo kho danh s¸ch nhµ cung cÊp.
Bé phËn viÕt phiÕu nhËp kho sÏ tæng hîp th«ng tin tõ c¸c ho¸
®¬n trong kho ho¸ ®¬n mua vµ danh s¸ch nhµ cung cÊp trong kho
danh s¸ch nhµ cung cÊp ®Ó viÕt phiÕu nhËp hµng vµo kho ®ång
thêi lu phiÕu vµo kho phiÕu nhËp.

*BLD ®Þnh nghÜa chøc n¨ng 2: Chøc n¨ng xuÊt hµng.
H×nh 5:BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d íi ®Ønh-Chøc n¨ng
xuÊt hµng.
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin chøc n¨ng 2 møc d íi ®Ønh:
Kh¸ch hµng göi yªu cÇu mua hµng ®Õn bé phËn nhËn ®¬n
®Æt hµng, bé phËn nµy göi th«ng tin vÒ kh¸ch hµng tíi bé phËn lËp
danh s¸ch kh¸ch hµng ®ång thêi göi th«ng tin vÒ ®¬n hµng ®Õn bé
phËn lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng.Bé phËn lËp danh s¸ch kh¸ch hµng sÏ
lªn danh s¸ch kh¸ch hµng vµ lu vµo kho danh s¸ch kh¸ch hµng.
Bé phËn lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng sau khi nhËn ® îc th«ng tin vÒ
®¬n hµng sÏ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng göi kh¸ch hµng ®ång thêi l u ho¸
®¬n vµo kho ho¸ ®¬n b¸n.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 38
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Bé phËn viÕt phiÕu xuÊt kho dùa trªn th«ng tin vÒ ho¸ ®¬n b¸n
hµng trong kho ho¸ ®¬n b¸n vµ danh s¸ch nh÷ng mÆt hµng cßn
trong kho ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kho xuÊt hµng cho kh¸ch ®ång thêi l u
phiÕu vµo kho phiÕu xó©t.
*BLD ®Þnh nghÜa chøc n¨ng 3: Chøc n¨ng theo dâi nhËp, xuÊt,
doanh thu.
H×nh 6:BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh-Chøc n¨ng theo
dâi nhËp, xuÊt, doanh thu.
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin chøc n¨ng 3 møc d íi ®Ønh:
L·nh ®¹o göi yªu cÇu xuèng c¸c bé phËn, c¸c bé phËn sÏ cã tr¸ch
nhiÖm thèng kª. Bé phËn lËp sæ theo dâi nhËp sÏ tæng hîp th«ng
tin tõ c¸c phiÕu nhËp trong kho phiÕu nhËp ®Ó thèng kª l îng hµng
nhËp vµ lu vµo kho sæ theo dâi nhËp. Bé phËn lËp sæ theo dâi
xuÊt tæng hîp th«ng tin tõ c¸c phiÕu xuÊt hµng trong kho phiÕu
xuÊt ®Ó thèng kª lîng hµng ®· xuÊt cho kh¸ch vµ lu vµo sæ theo dâi
xuÊt. Cuèi cïng bé phËn lËp sæ theo dâi doanh thu sÏ dùa trªn c¸c
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 39
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


ho¸ ®¬n mua vµ ho¸ ®¬n b¸n trong kho ho¸ ®¬n mua vµ kho ho¸
®¬n b¸n ®Ó tÝnh doanh thu trong th¸ng, trong quý vµ lu vµo sæ
theo dâi doanh thu.
*BLD ®Þnh nghÜa chøc n¨ng 4: Chøc n¨ng lËp b¸o c¸o.
H×nh 7:BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d íi ®Ønh - Chøc n¨ng lËp
b¸o c¸o.
M« t¶ qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin chøc n¨ng 4 møc d íi ®Ønh:
L·nh ®¹o göi yªu cÇu b¸o c¸o xuèng c¸c bé phËn. Bé phËn lËp
b¸o c¸o nhËp, xuÊt sÏ tæng hîp th«ng tin tõ sæ theo dâi nhËp, sæ
theo dâi xuÊt trong kho sæ theo dâi nhËp vµ kho sæ theo dâi xuÊt
®Ó thèng kª b¸o c¸o vÒ lîng hµng nhËp, xuÊt göi l·nh ®¹o ®ßng thêi
lu vµo kho danh s¸ch hµng nhËp, xuÊt.
Bé phËn lËp b¸o c¸o hµng tån còng dùa vµo th«ng tin tõ sæ
theo dâi nhËp, sæ theo dâi xuÊt vµ danh s¸ch nh÷ng mÆt hµng cßn
tån kho cña quý tríc ®Ó thèng kª b¸o c¸o lîng hµng tån kho cña quý
nµy göi l·nh ®¹o ®ång thêi lu vµo kho danh s¸ch hµng tån.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 40
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Bé phËn lËp b¸o c¸o doanh thu dùa trªn sæ theo dâi doanh thu
hµng th¸ng trong kho sæ theo dâi doanh thu ®Ó lËp b¸o c¸o vÒ t×nh
h×nh doanh thu cña Trung T©m trong quý göi lªn l·nh ®¹o vµ l u vµo
b¶ng doanh thu.
4.2.4.Ph©n tÝch vÒ d÷ liÖu.
-Môc ®Ých qu¸ tr×nh ph©n tÝch d÷ liÖu lµ x¸c ®Þnh c¸c thùc
thÓ cÇn thiÕt, c¸c thuéc tÝnh cña d÷ liÖu vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c
thùc thÓ. Mét hÖ thèng th«ng tin ph¶i ® îc tæ chøc râ rµng, ®Çy ®ñ,
tr¸nh d thõa d÷ liÖu, tr¸nh trïng lÆp d÷ liÖu vµ ®¶m b¶o ®éc lËp d÷
liÖu.
a.X¸c ®Þnh c¸c thùc thÓ.
Qua viÖc ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý vËt t ta thÊy hÖ thèng
cÇn lu tr÷ nh÷ng thùc thÓ sau:
Thùc thÓ : + Nhµ cung cÊp.
+ Kh¸ch hµng.
+VËt t.
+Nh©n viªn.
+H×nh thøc thanh to¸n.
+Ho¸ ®¬n mua.
+Ho¸ ®¬n b¸n.
+Kho.
+PhiÕu nhËp.
+PhiÕu xuÊt.
b.X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh cña thùc thÓ.
+ Thùc thÓ nhµ cung cÊp gåm c¸c thuéc tÝnh: M· nhµ cung
cÊp, Tªn nhµ cung cÊp, §Þa chØ, §iÖn tho¹i, Tµi kho¶n, Fax.
+ Thùc thÓ kh¸ch hµng gåm c¸c thuéc tÝnh: M· kh¸ch hµng, Tªn
kh¸ch hµng, §Þa chØ, §iÖn tho¹i, Tµi kho¶n, Fax.
+ Thùc thÓ vËt t gåm c¸c thuéc tÝnh: M· vËt t, Tªn vËt t, §¬n vÞ
tÝnh, Sè lîng, §¬n gi¸.
+ Thùc thÓ nh©n viªn gåm c¸c thuéc tÝnh: M· nh©n viªn, Tªn
nh©n viªn, §Þa chØ, §iÖn tho¹i.
+ Thùc thÓ kho gåm c¸c thuéc tÝnh: M· kho, Tªn kho, §Þa chØ
kho.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 41
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


+Thôc thÓ h×nh thøc thanh to¸n gåm c¸c thuéc tÝnh: M· h×nh
thøc thanh to¸n, Tªn h×nh thøc thanh to¸n.
+ Thùc thÓ ho¸ ®¬n mua gåm c¸c thuéc tÝnh: Sè ho¸ ®¬n mua,
Ngµy lËp, M· nh©n viªn, M· nhµ cung cÊp, M· h×nh thøc thanh to¸n,
Sè lîng, §¬n gi¸.
+ Thùc thÓ phiÕu nhËp gåm c¸c thuéc tÝnh: Sè phiÕu, Ngµy
nhËp, M· vËt t, M· nhµ cung cÊp, Sè ho¸ ®¬n mua, M· kho, M· nh©n
viªn, Sè lîng, §¬n gi¸.
+ Thùc thÓ ho¸ ®¬n b¸n gåm c¸c thuéc tÝnh: Sè ho¸ ®¬n b¸n,
Ngµy lËp, M· nh©n viªn, M· kh¸ch, M· h×nh thøc thanh to¸n, Sè k îng,
§¬n gi¸.
+Thùc thÓ phiÕu xuÊt gåm c¸c thuéc tÝnh: Sè phiÕu, Ngµy
xuÊt, M· vËt t, M· kh¸ch, Sè ho¸ ®¬n b¸n, M· kho, M· nh©n viªn, Sè l -
îng, §¬n gi¸.c.BiÓu diÔn c¸c liªn kÕt cña thùc thÓ:
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 42
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
d.X¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 43
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


-§Ó x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi · c¸c thùc thÓ vµ thuéc tÝnh ta ph¶i tr¶
lêi c¸c c©u hái nh: Ai?, C¸i g×?, Bao giê?, B»ng c¸ch nµo?, ë ®©u?,
Bao nhiªu?….
-Ch¼ng h¹n nh c¸c quan hÖ:
NhËp
C¸i g×? VËt t.
Cña ai? Nhµ cung cÊp.
Bao giê? Ngµy nhËp.
B»ng c¸ch nµo? Sè phiÕu.
Bao nhiªu? Sè lîng, §¬n gi¸.
ë ®©u? §Þa chØ nhµ cung cÊp.

XuÊt
C¸i g×? VËt t.
Cho ai? Kh¸ch hµng.
Bao giê? Ngµy xuÊt.
B»ng c¸ch nµo? Sè phiÕu.
Bao nhiªu? Sè lîng, §¬n gi¸.
ë ®©u? §Þa chØ kh¸ch.


-Sau khi x¸c ®Þnh ®îc c¸c quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ vµ thuéc tÝnh
ta sÏ tiÕn hµnh x©y dùng m« h×nh thùc thÓ/liªn kÕt tøc lµ m« h×nh
E-R.

*M« h×nh thùc thÓ/liªn kÕt( M« h×nh E-R).
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 44
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
e.ChuÈn ho¸ c¸c quan hÖ.
-§Ó chuyÓn m« h×nh E-R sang m« h×nh quan hÖ ta ph¶i chuÈn
ho¸ mét sè quan hÖ cha ë d¹ng chuÈn. T¸ch nh÷ng quan hÖ ch a
thuéc d¹ng chuÈn thµnh nh÷ng quan hÖ míi kh«ng cßn thuéc tÝnh
lÆp…
-Trong hÖ thèng qu¶n lý vËt t cã nh÷ng quan hÖ sau ch a ë d¹ng
chuÈn ta ph¶i chuÈn ho¸:
* Quan hÖ PhiÕu nhËp( Sè phiÕu, Ngµy nhËp, M· NCC, M· vËt
t, M· kho, Sè lîng, §¬n gi¸, M· NV).
§îc t¸ch thµnh 2 quan hÖ:
Quan hÖ 1: PhiÕunhËp( Sè phiÕu, Ngµy nhËp, M· NCC, M·
NV, M· kho)
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 45
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Quan hÖ 2: NhËpCT( Sè phiÕu, M· vËt t, Sè lîng, §¬n gi¸).
*Quan hÖ PhiÕu xuÊt( Sè phiÕu, Ngµy xuÊt, M· kh¸ch, M· vËt t ,
M· kho, Sè lîng, §¬n gi¸, M· NV).
§îc t¸ch thµnh 2 quan hÖ:
Quan hÖ 1: Phieuxuat( Sè phiÕu, Ngµy xuÊt, M· kh¸ch, M·
NV, M· kho).
Quan hÖ 2: XuatCT( Sè phiÕu, M· vËt t, Sè lîng, §¬n gi¸).
*Quan hÖ Ho¸ ®¬n mua( SèH§_mua, Ngµy lËp, M· NCC, M· NV,
M· vËt t, Sè lîng, §¬n gi¸).
§îc t¸ch thµnh 2 quan hÖ:
Quan hÖ 1: H§_mua( SèH§_mua, Ngµy lËp, M· NCC, M· NV).
Quan hÖ 2: Dong_H§mua( SèH§_mua, M· vËt t , Sè lîng, §¬n
gi¸).
*Quan hÖ Ho¸ ®¬n b¸n( SèH§_b¸n, Ngµy lËp, M· kh¸ch, M· NV,
M· vËt t, Sèlîng, §¬n gi¸).
§îc t¸ch thµnh 2 quan hÖ:
Quan hÖ 1: H§_b¸n( SèH§_b¸n, Ngµy lËp, M· kh¸ch, M· NV).
Quan hÖ 2: Dßng_H§b¸n( SèH§_b¸n, M· vËt t, Sè lîng, §¬n
gi¸).
-Sau khi ®· chuÈn ho¸ tÊt c¶ nh÷ng quan hÖ song ta tiÕn hµnh x©y
dùng m« h×nh quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ.
*M« h×nh quan hÖ thùc thÓ:
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 46
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
4.2.5 ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 47
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


*ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu:
1>.Phieunhap: B¶ng PhiÕu nhËp
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Sophieu Text 10 Sè phiÕu _khãa chÝnh
SoH§_mua Text 10 Sè ho¸ ®¬n mua_kho¸
ngo¹i
Ngaynhap Date/time Ngµy nhËp
Mancc Text 10 M· nhµ cung cÊp_ kho¸
ngo¹i
Makho Text 10 M· kho_ kho¸ ngo¹i
Manv Text 10 M· nh©n viªn_ kho¸ ngo¹i

2>.NhapCT :B¶ng NhËp chi tiÕt
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Sophieu Text 10 Sè phiÕu _khãa ngo¹i
Mavt Text 10 M· vËt t_ kho¸ ngo¹i
Soluong Number Double Sè lîng
Dongia Number Double §¬n gi¸

3>.Phieuxuat:B¶ng PhiÕu xuÊt
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Sophieu Text 10 Sè phiÕu _kho¸ chÝnh
SoH§_ban Text 10 Sè ho¸ ®¬n b¸n_ kho¸
ngo¹i
Ngayxuat date/time Ngµy nhËp
Makhach Text 10 M· kh¸ch_ kho¸ ngo¹i
Makho Text 10 M· kho_ kho¸ ngo¹i
Manv Text 10 M· nh©n viªn_ kho¸ ngo¹i

4>.XuatCT :B¶ng XuÊt chi tiÕt
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Sophieu Text 10 Sè phiÕu _khãa ngo¹i
Mavt Text 10 M· vËt t_ kho¸ ngo¹i
Soluong Number Double Sè lîng
Dongia Number Double §¬n gi¸

5>.Khachhang:B¶ng Kh¸ch hµng
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 48
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Makhach Text 10 M· kh¸ch_khãa chÝnh
Tenkhach Text 50 Tªn kh¸ch
Diachi Text 50 §Þa chØ
Dienthoai Text 10 §iÖn tho¹i
Sotk Text 50 Sè tµi kho¶n
fax Text 15 Fax
6>.Nhacungcap:B¶ng Nhµ cung cÊp
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Mancc Text 10 M· nhµ cung cÊp_khãa
chÝnh
Tenncc Text 50 Tªn nhµ cung cÊp
Diachi Text 50 §Þa chØ
Dienthoai Text 10 §iÖn tho¹i
Sotk Text 50 Sè tµi kho¶n
Fax Text 15 fax

7>.Vattu: B¶ngVËt t
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Mavt Text 10 M· vËt t_kho¸ chÝnh
Tenvt Text 50 Tªn vËt t
Donvitinh Number Double §¬n vÞ tÝnh

8>.Kho:B¶ng Kho
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Makho Text 10 M· kho_khãa chÝnh
Tenkho Text 50 Tªn kho
Diachikho Text 50 §Þa chØ kho

9>.HinhthøcTT:B¶ng H×nh thøc thanh to¸n
Tªn trêng KiÓu §é Ghi chó
d÷ liÖu réng
Mahttt Text 10 M· h×nh thøc thanh to¸n_khãa
chÝnh
Tenhttt Text 50 Tªn h×nh thøc thanh to¸n

10>Nhanvien: B¶ng Nh©n viªn
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 49
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Manv Text 10 M· nh©n viªn_kho¸
chÝnh
Tennv Text 30 Tªn nh©n viªn
Diachi Text 30 §ia chØ
Dienthoai Text 10 §iÖn tho¹i
11>.HDban:B¶ng hãa ®¬n b¸n
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
SoH§_ban Text 10 Sè ho¸ ®¬n b¸n_kho¸
chÝnh
Ngaylap Date/Time Ngµy lËp ho¸ ®¬n
Makhach Text 10 M· kh¸ch_ kho¸ ngo¹i
Manv Text 10 M· nh©n viªn_kho¸ ngo¹i
Mavt Text 10 M· vËt t_ kho¸ ngo¹i
Soluong Number Double Sè lîng
Dongia Number Double §¬n gi¸
12>.HDmua:B¶ng ho¸ ®¬n mua
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Sohd_mua Text 10 Sè ho¸ ®¬n mua_khoa
chÝnh
Ngaylap Date/Time Ngµy lËp ho¸ ®¬n
Mancc Text 10 M· nhµ cung cÊp_ kho¸
ngo¹i
Mavt Text 10 M· vËt t_ kho¸ ngo¹i
Dongia Number Double §¬n gi¸
Soluong Number Double Sè lîng
Manv Text 10 M· nh©n viªn_ kho¸ ngo¹i

13>.Dong_hdban:B¶ng dßng ho¸ ®¬n b¸n
Tªn trêng KiÓu d÷ §é réng Ghi chó
liÖu
Sohd_ban Text 15 Sè ho¸ ®¬n b¸n_kho¸ ngo¹i
Mavt Text 10 M· vËt t_ kho¸ ngo¹i
Soluong Number Double Sè lîng
Dongia Number Double §¬n gi¸
Thanhtien Number Double Thµnh tiÒn
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 50
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


14>.Dong_hdmua:B¶ng dßng ho¸ ®¬n mua
Tªn trêng KiÓu d÷ liÖu §é réng Ghi chó
Sohd_mua Text 15 Sè ho¸ ®¬n mua_kho¸
ngo¹i
Mavt Text 10 M· vËt t_ kho¸ ngo¹i
Soluong Number Double Sè lîng
Dongia Number Double §¬n gi¸
Thanhtien Number Double Thµnh tiÒn
Ch¬ng 5
ThiÕt kÕ giao diÖn ngêi m¸y
5.1 LËp tr×nh thùc nghiÖm
5.1.1 Giíi thiÖu vÒ Microsoft Access
ViÖc sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh phï hîp víi m« h×nh thiÕt kÕ
®ãng vai trß quan träng trong sù thµnh c«ng cña ch ¬ng tr×nh . ViÖc
chän ng«n ng÷ dùa trªn nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau tõ cÊu tróc cña m«
h×nh, ®ång thêi còng tõ t¸c ®éng cña bªn ngoµi nh m« h×nh nghiÖp
vô cña ngêi qu¶n lý, thãi quen cña ngêi sö dông, ®é thuËn tiÖn… víi
kh¶ n¨ng s¨n cã cña Access vµ kÕt hîp víi VBA lµ ng«n ng÷ lËp
tr×nh c¬ së d÷ liÖu nã cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña
ngêi sö dông
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 51
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


5.1.2 Giíi thiÖu vÒ c¸c thµnh phÇn cña Access
Tríc tiªn ta nªn ®Þnh nghÜa c¬ së d÷ liÖu lµ g× ? C¬ së d÷
liÖu lµ tËp hîp nh÷ng sè liÖu liªn quan ®Õn mét chñ ®Ò hay mét
môc ®Ých qu¶n lý khai th¸c nµo ®ã, trong c¬ së d÷ liÖu ngoµi c¸c
Table chøa nh÷ng sè liÖu, cßn cã nh÷ng thø kh¸c cô thÓ nh nh÷ng
Query (b¶ng truy vÊn), nh÷ng Form (mÉu biÓu), nh÷ng Report (b¸o
biÓu), nh÷ng Macro (lÞnh ngÇm), vµ nh÷ng Module (®¬n thÓ lËp
tr×nh) gióp ta qu¶n lý vµ khai th¸c sè liÖu. Do ®ã, ta cã thÓ t¹o mét
øng dông c¬ së d÷ liÖu Access hoµn chØnh l u tr÷ trong chØ mét
tËp tin .mdb.
Mét c¸ch tæng qu¸t, mét c¬ së d÷ liÖu cña Microsoft Access
bao gåm c¸c thµnh phÇn díi ®©y :
1.Table : B¶ng d÷ liÖu
Lµ thµnh phÇn c¬ b¶n quan träng cña C¬ Së D÷ LiÖu, nã dïng
®Ó ghi nhËn c¸c sè liÖu c¬ së, cÇn thiÕt cña C¬ Së D÷ LiÖu. Cã
thÓ nãi tÊt c¶ qu¸ tr×nh xö lý d÷ liÖu ®Òu dùa trªn c¬ së c¸c d÷ liÖu
th« ®îc lu tr÷ trong c¸c table.
Trong 1 table sè liÖu ®îc tæ chøc thµnh c¸c cét (fields or columns)
vµ dßng (records). Mçi cét øng víi mét môc d÷ liÖu cÇn l u tr÷. Mçi
dßng chøa d÷ liÖu vÒ mét ngêi hay vËt cô thÓ mµ ta cÇn lu tr÷. Khi
thiÕt kÕ c¸c cét cho table, ta cã thÓ rµng buéc ®iÒu kiÖn ®Ó
Access kiÓm tra c¸c record nhËp vµo kh«ng bÞ sai sãt.
ChÝnh nhê nh÷ng table nµy mµ ta x©y dùng nªn ® îc nh÷ng
mèi quan hÖ trong hÖ thèng (relationship).
2.Query : B¶ng truy vÊn
Query lµ c«ng cô dïng ®Ó tÝnh tãan vµ xö lý d÷ liÖu tõ c¸c
table vµ c¸c query kh¸c cã s½n trong C¬ Së D÷ LiÖu.
D¹ng Query thêng ®îc sö dông nhiÒu nhÊt lµ Select Query.
B»ng läai Query nµy ta cã thÓ läc ra nh÷ng th«ng tin cÇn quan t©m
tõ nhiÒu b¶ng d÷ liÖu kh¸c nhau cña c¬ së d÷ liÖu, cã thÓ ph©n
tÝch vµ hiÖu chØnh d÷ liÖu ngay trªn b¶n th©n Query hay sö dông
lµm c¬ së cho c«ng viÖc kh¸c.
Ngoµi ra cßn cã c¸c läai Query kh¸c nh Update Query ®Ó cËp
nhËt, chØnh s÷a d÷ liÖu cho table, Crosstab Query tæng hîp sè
liÖu, Make Table Query nh»m phôc håi d÷ liÖu nÕu cã s¬ sãt x¶y ra
cho table. R¸p nèi d÷ liÖu vµo table cã Append Query, xãa d÷ liÖu
Delete Query … Query nh lµ mét nÒn t¶ng ®Ó t¹o ra c¸c b¸o biÓu
cã ®Æc tÝnh ®Þnh d¹ng cao h¬n Table.
3.Form : mÉu biÓu
Kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong Access, lµ phÇn hiÓn thÞ ra bªn
ngßai dµnh cho ngêi sö dông. §iÓm næi bËt lµ cã thÓ thiÕt kÕ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 52
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Form thËt ®Ñp vµ tiÖn dông ®Ó ng êi sö dông ®iÒu khiÓn mét c¸ch
dÔ dµng vµ kh«ng bÞ nhµm ch¸n v× giao diÖn qu¸ xÊu nh mét sè
phÇn mÒm kh¸c.
Trong mét Form cã thÓ chøa mét Form kh¸c gäi lµ Sub Form
cho phÐp cïng lóc nhËp liÖu vµo nhiÒu Table kh¸c nhau.
Form cã thÓ dïng ®Ó nhËp míi hay s÷a ®æi c¸c d÷ liÖu trªn
Table, Query, cã thÓ chøa c¸c nót lÖnh ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ thÞ
nh ch¹y Query, xem hay in Report …

Trong Form Access hç trî tÊt c¶ nh÷ng c«ng cô cÇn thiÕt
trong Toolbox nh»m trî gióp ta t¹o ® îc mét Form th©n thiÖn nhÊt
cho ngêi sö dông.
Vd : Command Button t¹o c¸c nót bÊm cho Form
Combo Box t¹o ra danh s¸ch cho ta chän
C¸c List Box, Check Box …
§Æc biÖt cã Control Wizards hç trî cho ta rÊt nhiÒu.
4.Report : B¸o biÓu
Lµ ®Çu ra cña Access. Dïng ®Ó in Ên hay thÓ hiÖn c¸c b¸o
biÓu cã nguån gèc tõ c¸c Table hay tõ kÕt qu¶ cña Query d íi nhiÒu
h×nh thøc tr×nh bµy phong phó, ®Ñp m¾t.
5.Macro : LÖnh ngÇm
Lµ mét tËp hîp c¸c lÖnh ®îc chän, s¾p xÕp hîp lý cho viÖc tù
®éng hãa c¸c thao t¸c. Macro cña Access ® îc xem nh mét c«ng cô
lËp tr×nh ®¬n gi¶n gióp cho c«ng viÖc qu¶n lý sè liÖu trë thµnh linh
ho¹t.
6.Module : §¬n thÓ
Lµ ph¬ng tiÖn lËp tr×nh trong Access víi ng«n ng÷ lËp tr×nh
Access Basic. Nhê m· Access VBA b¹n cã thÓ t¹o c¸c øng dông c¬
së d÷ liÖu hoµn chØnh cã c¸c lÖnh ®¬n, thanh c«ng cô tïy biÕn, vµ
c¸c tÝnh n¨ng kh¸c. M· Access VBA cho phÐp ®iÒu khiÓn theo lËp
tr×nh nhiÒu t¸c vô vµ tïy chän c¬ së d÷ liÖu mµ b¹n kh«ng thÓ ®iÒu
khiÓn b»ng Macro.

5.1.3 dao-data access object
Lµ th viÖn DLL cung cÊp c¸c chøc n¨ng (function, class) ®Ó
truy cËp ®Õn c¬ së d÷ liÖu, ngoµi ra DAO cßn lµ ACTIVE DLL vµ
®îc sö dông trong lËp tr×nh web
Th viÖn DAO ®îc sö dông cho tÊt c¶ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh
trong windows nh VB, C++ ®Æc biÖt lµ Micosoft access.
5.2 Híng dÉn sö dông
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 53
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


5.2.1 Híng dÉn sö dông ch¬ng tr×nh
Khi khëi ®éng ch¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn form login, KiÓm tra
user name vµ password truy nhËp hÖ thèng. NÕu ®óng username
vµ password th× sÏ cho vµo cßn kh«ng th× c¶nh b¸o. Sau 3 lÇn
®¨ng nhËp thÊt b¹i ch¬ng tr×nh sÏ tù ®éng t¾t. Sau khi ®¨ng nhËp
thµnh c«ng b¹n sÏ sö dông hÖ thèng menu cña tr ¬ng tr×nh. §Ó
cung cÊp quyÒn user b¹n cÇn vµo môc cËp nhËp quyÒn user víi
quyÒn admin. Ch¬ng tr×nh cho phÐp thay ®æi mËt m· admin (nÕu
b¹n cã quyÒn admin) hoÆc thay ®æi m· sè truy nhËp user nÕu b¹n
truy nhËp víi quyÒn user. (chØ cã quyÒn admin míi cã quyÒn thªm
vµ xo¸ user)
Mçi lÇn nhËp d÷ liÖu cho hÖ thèng b¹n ph¶i nhËp d÷ liÖu ë
ngoµi b¶ng chÝnh cña c¸c thuéc tÝnh kho¸ tr íc. Sau ®ã nhËp d÷ liªu
ë c¸c form kho¸ ngo¹i
C¸c th«ng tin ngµy th¸ng n¨m b¹n ph¶i nhËp ®óng theo cÊu
tróc ngµy th¸ng n¨m cña hÖ thèng. NÕu kh«ng ch ¬ng tr×nh sÏ b¸o
lçi.
Trong ch¬ng tr×nh ë c¸c menu t×m kiÕm b¹n cã thÓ t×m kiÕm d÷
liÖu ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®iÒu trØnh d÷ liÖu nh thªm, xo¸ söa mét c¸ch
nhanh chãng.
C¸c th«ng tin b¸o c¸o cã thÓ gióp lËp b¸o c¸o hµng tån, t×nh
h×nh nhËp xuÊt nhanh chãng, mµ kh«ng ph¶i t×m kiÕm trong kho
d÷ liÖu khæng lå.
Do thêi gian vµ ®iÒu kiªn thùc hiÖn tr¬ng th×nh cßn h¹n chÕ
nªn ch¬ng tr×nh chØ mang tÝnh tîng trng, kiÓm nghiÖm l¹i nh÷ng
kiÕn thøc chóng em ®· häc ®îc ®Ó viÕt nªn ch¬ng tr×nh.

5.2.2 §¸nh gi¸ nhËn xÐt
Trong ph¹m vi cña kho¸ luËn nµy ta chØ giíi thiÖu mang tÝnh
chÊt kh¼ng ®Þnh l¹i nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ® îc vÒ mÆt lý thuyÕt vµ
øng dông chóng cho viÖc thiÕt kÕ c¸c bµi to¸n thùc tÕ víi sù hç trî
cña c«ng nghÖ th«ng tin
Sau khi hoµn thµnh ch¬ng tr×nh chóng em nhËn thÊy ch ¬ng
tr×nh tuy ®· cung cÊp ®îc c¸c th«ng tin hµng tån, t×nh h×nh nhËp
xuÊt cña c¸c kho hµng. Nhng so víi bµi to¸n thùc tÕ trong viÖc qu¶n
lý vËt t thiÕt bÞ vÉn cßn nhiÒu thiÕu xãt.
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 54
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
5.3 C¸c Form ch¬ng tr×nh
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 55
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 56
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 57
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 58
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 59
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 60
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 61
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 62
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 63
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 64
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 65
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 66
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 67
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 68
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 69
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 70
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 71
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 72
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ
5.4 C¸c m· lÖnh ®îc sö dông trong ch¬ng tr×nh

Private Sub Form_Load()
DoCmd.Restore
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rs = db.OpenRecordset("user")
If rs.EOF Then
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "main"
End If
End Sub

Private Sub login_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Me.dem = Me.dem + 1
Set db = CurrentDb()
Set rs = db.OpenRecordset("user")
rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If rs![username] = ten And rs![password] = ma Then
kt = 1
Exit Do
End If
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 73
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


rs.MoveNext
Loop
If kt = 1 Then
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "main"
Else
If Me.dem = 3 Then
DoCmd.Quit
Exit Sub
End If
MsgBox "ban nhap username hoac password sai", 0 + 48, "thong
bao"
End If
End Sub

Private Sub Form_Timer()
Dim x As String, y As String
Randomize
r = Rnd(1) * 250 + 1
g = Rnd(1) * 250 + 1
b = Rnd(1) * 250 + 1
r1 = Rnd(1) * 250 + 1
g1 = Rnd(1) * 250 + 1
b1 = Rnd(1) * 250 + 1
Me.Label6.ForeColor = RGB(r, g, b)
End Sub


Option Compare Database
Private Sub Form_Load()
DoCmd.Restore
End Sub

Private Sub ok_Click()
Dim db As DAO.Database, rec As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rec = db.OpenRecordset("admin")
rec.MoveFirst
If passcu = rec![pass] Then
If IsNull(passmoi) And IsNull(xlpassmoi) Then
MsgBox "Ban chua nhap ma so he thong moi!" & Chr(10) & "De
nghi nhap day du", 0 + vbCritical, "Thong bao"
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 74
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Exit Sub
End If
If passmoi = xlpassmoi Then
rec.Edit
rec![pass] = passmoi
rec.Update
rec.Close
db.Close
passcu = ""
passmoi = ""
xlpassmoi = ""
MsgBox "Ma so he thong da duoc thay doi", 0 + 64, "Thong
bao"
DoCmd.Close
Else
MsgBox "Xac lap ma so moi sai !" & Chr(10) & "De nghi
nhap lai...", 0 + vbCritical, "Thong bao"
passmoi = ""
xlpassmoi = ""
End If
Else
MsgBox "Ma he thong khong dung" & Chr(10) & "De nghi nhap
lai", 0 + 16, "Thong bao"
passcu = ""
End If
End SubOption Compare Database
Private Sub Command4_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rs = db.OpenRecordset("user")

If Not rs.EOF Then
rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF
If rs![userID] = mauser And rs![username] = ten And rs![password]
= ma Then
If IsNull(ma1) = False And IsNull(ma2) = False Then
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 75
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


If ma1 = ma2 Then
rs.Edit
rs![password] = ma1
rs.Update
MsgBox "Ban da thay doi ma so thanh cong", 0 + 60,
"thong bao"
Me.mauser = ""
Me.ten = ""
Me.ma = ""
Me.ma1 = ""
Me.ma2 = ""
GoTo Thoat
Else
If ma1 ma2 Then
MsgBox "new password va retype new password
cua ban khong dung", 0 + 48, "thong bao"
GoTo Thoat
End If
End If
Else
MsgBox "ban khong duoc de trong new password va
retype new password", 0 + 48, "thong bao"
GoTo Thoat
End If
End If
rs.MoveNext
Loop

MsgBox "ban nhap userID, username hoac password chua dung",
0 + 60, "Thong bao"
End If
Thoat:
End Sub


Private Sub Form_Load()
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rs = db.OpenRecordset("user")
If Not rs.EOF Then
Me.ma.Enabled = True
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 76
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Me.ten.Enabled = True
Else
Me.ma.Enabled = False
Me.ten.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub Command13_Click()
On Error GoTo Err_Command13_Click


DoCmd.Close

Exit_Command13_Click:
Exit Sub

Err_Command13_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command13_Click

End Sub


Private Sub Form_Load()
DoCmd.Restore
Me.khungxoa.Visible = False
Me.khungthem.Visible = False

End Sub

Private Sub Ghi_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim rec As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb()
Set rec = db.OpenRecordset("user")
If (mamoi "") And (ten "") And (pass "") Then
On Error GoTo loi
rec.AddNew
rec![userID] = mamoi
rec![username] = ten
rec![password] = pass
rec.Update
mamoi = ""
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 77
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


ten = ""
pass = ""
MsgBox "Ho so da duoc luu", 0 + 64, "Thong bao"
Me.macu.Requery
Me.bangma.Requery
Else
MsgBox "Nhap thieu du lieu", 0 + 64, "Thong bao"
End If

loi:
rec.MoveFirst
Do Until rec.EOF
If rec![userID] = mamoi Then
MsgBox "Ma User da ton tai" & Chr(10) & "De nghi nhap
Ma User khac", 0 + 64, "th«ng b¸o"
Exit Sub
End If
rec.MoveNext
Loop

End Sub

Private Sub Option59_GotFocus()
Me.khungxoa.Visible = False
Me.khungthem.Visible = True
End Sub

Private Sub Option61_GotFocus()
Me.khungxoa.Visible = True
Me.khungthem.Visible = False
End Sub

Private Sub thoat1_Click()
DoCmd.Close
End Sub

Private Sub thoat2_Click()
DoCmd.Close
End Sub
Private Sub Xoa_Click()
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 78
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Set db = CurrentDb()
Set rs = db.OpenRecordset("user")
rs.Edit
Do While Not rs.EOF
If rs![userID] = macu Then
rs.Delete
End If
rs.MoveNext
Loop
Me.macu = ""
bangma.Requery
macu.Requery
End Sub


Option Compare Database
Dim xMshh, xsl, Xthem, Xsua

Private Sub Command13_Click()
Select Case luachon
Case 1: Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![mancc] like '*" & [txtma] & "*')"
Case 2: Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![tenncc] like '*" & [txtten] & "*')"
Case 3: Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![diachi] like '*" & [txtdiachi] & "*')"
Case 4: Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![dienthoai] like '*" & [txtdienthoai] & "*')"
End Select
End Sub


Private Sub Command49_Click()
Me.txtma = ""
Me.txtten = ""
Me.txtdiachi = ""
Me.txtdienthoai = ""
Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap"
End Sub
Private Sub Cuoi_Click()
On Error GoTo Err_Cuoi_Click
If cmt = mancc Then
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 79
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


MsgBox "ban dang o hang cuoi cung!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"

Else

DoCmd.GoToRecord , , acLast
End If
Exit_Cuoi_Click:
Exit Sub

Err_Cuoi_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Cuoi_Click

End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
DoCmd.Maximize
End Sub
Private Sub Dau_Click()
On Error GoTo Err_Dau_Click
If dmt = mancc Then
MsgBox "ban dang o hang dau tien !", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Else
End If

DoCmd.GoToRecord , , acFirst

Exit_Dau_Click:
Exit Sub

Err_Dau_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Dau_Click

End Sub


Private Sub Ghi_Click()
On Error GoTo Err_Ghi_Click
If IsNull(mancc) Then
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 80
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


MsgBox "khong luu duoc gia tri rong!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Exit Sub
Else
DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)
List12.Requery
End If
List12.Visible = True
Dau.Visible = True
Truoc.Visible = True
Sau.Visible = True
dieukien.Visible = True
Cuoi.Visible = True
Them.Visible = True
Thoat.Visible = True
DoCmd.GoToControl "Them"
Ghi.Visible = False
Khong.Visible = False
Sua.Visible = True
Xoa.Visible = True
Xthem = False
Xsua = False
mancc.Locked = True
tenncc.Locked = True
diachi.Locked = True
dienthoai.Locked = True
sotk.Locked = True
fax.Locked = True
List12.Requery
Exit_Ghi_Click:
List12.Visible = True
Dau.Visible = True
dieukien.Visible = True
Sau.Visible = True
Truoc.Visible = True
Cuoi.Visible = True
Thoat.Visible = True
Ghi.Visible = False
Khong.Visible = False
Xoa.Visible = True
Sua.Visible = True
Them.Visible = True
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 81
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


DoCmd.GoToControl "Them"
Xthem = False
Xsua = False
mancc.Locked = True
tenncc.Locked = True
diachi.Locked = True
dienthoai.Locked = True
sotk.Locked = True
fax.Locked = True
List12.Requery
Exit Sub
Err_Ghi_Click:
MsgBox "Du lieu nhap khong hop le"
End Sub


Private Sub Khong_Click()
On Error Resume Next
DoCmd.RunCommand acCmdUndo
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
List12.Visible = True
Dau.Visible = True
Sau.Visible = True
dieukien.Visible = True
Truoc.Visible = True
Cuoi.Visible = True
Thoat.Visible = True
Sua.Visible = True
Xoa.Visible = True
Them.Visible = True
Them.SetFocus
Khong.Visible = False
Ghi.Visible = False
Xthem = False
Xsua = False
mancc.Locked = True
tenncc.Locked = True
diachi.Locked = True
dienthoai.Locked = True
sotk.Locked = True
fax.Locked = True
List12.Requery
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 82
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞEnd Sub

Private Sub Option35_GotFocus()
Me.txtma.Enabled = True
Me.txtten.Enabled = False
Me.txtdiachi.Enabled = False
Me.txtdienthoai.Enabled = False

Me.txtma = ""
Me.txtten = ""
Me.txtdiachi = ""
Me.txtdienthoai = ""

End Sub

Private Sub Option37_GotFocus()
Me.txtma.Enabled = False
Me.txtten.Enabled = True
Me.txtdiachi.Enabled = False
Me.txtdienthoai.Enabled = False
Me.txtma = ""
Me.txtten = ""
Me.txtdiachi = ""
Me.txtdienthoai = ""
End Sub

Private Sub Option39_GotFocus()
Me.txtma.Enabled = False
Me.txtten.Enabled = False
Me.txtdiachi.Enabled = True
Me.txtdienthoai.Enabled = False
Me.txtma = ""
Me.txtten = ""
Me.txtdiachi = ""
Me.txtdienthoai = ""
End Sub

Private Sub Option41_GotFocus()
Me.txtma.Enabled = False
Me.txtten.Enabled = False
Me.txtdiachi.Enabled = False
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 83
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Me.txtdienthoai.Enabled = True
Me.txtma = ""
Me.txtten = ""
Me.txtdiachi = ""
Me.txtdienthoai = ""
End Sub

Private Sub Sau_Click()
On Error GoTo Err_Sau_Click
If cmt = mancc Then
MsgBox "Ban dang o hang sau cung!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Else

DoCmd.GoToRecord , , acNext
End If

Exit_Sau_Click:
Exit Sub

Err_Sau_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Sau_Click

End Sub

Private Sub Sua_Click()
On Error GoTo Err_Sua_Click
mancc.Locked = False
tenncc.Locked = False
diachi.Locked = False
dienthoai.Locked = False
sotk.Locked = False
fax.Locked = False
mancc.SetFocus
List12.Visible = False
Dau.Visible = False
Sau.Visible = False
Truoc.Visible = False
Cuoi.Visible = False
dieukien.Visible = False
Sua.Visible = False
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 84
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Khong.Visible = True
Ghi.Visible = True
Xoa.Visible = False
Thoat.Visible = False
Them.Visible = False
Xsua = True

Exit_Sua_Click:
Exit Sub

Err_Sua_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Sua_Click

End Sub

Private Sub Them_Click()
On Error GoTo Err_Them_Click
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
mancc.Locked = False
tenncc.Locked = False
diachi.Locked = False
dienthoai.Locked = False
sotk.Locked = False
fax.Locked = False
mancc.SetFocus
List12.Visible = False
Dau.Visible = False
Sau.Visible = False
dieukien.Visible = False
Truoc.Visible = False
Cuoi.Visible = False
Sua.Visible = False
Khong.Visible = True
Ghi.Visible = True
Xoa.Visible = False
Thoat.Visible = False
Them.Visible = False
Xthem = True

Exit_Them_Click:
Exit Sub
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 85
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞErr_Them_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Them_Click

End Sub

Private Sub thoat_Click()
On Error GoTo Err_thoat_Click
DoCmd.Close

Exit_thoat_Click:
Exit Sub

Err_thoat_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_thoat_Click

End Sub

Private Sub Truoc_Click()
On Error GoTo Err_Truoc_Click
If dmt = mancc Then
MsgBox "ban dang o hang dau tien!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Else

DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
End If

Exit_Truoc_Click:
Exit Sub

Err_Truoc_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Truoc_Click

End Sub
Private Sub Xoa_Click()
On Error GoTo Err_Xoa_Click
Dim traloi
If IsNull(mancc) Then
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 86
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


MsgBox "khong the xoa du lieu rong", 48, "chu y"
Else
traloi = MsgBox("Ban muon xoa ma nha cung cap: " & [mancc] &
" (cung nhung mau tin lien quan )?", 48 + 4, "thong bao")
If traloi = 6 Then
DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, ,
acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, ,
acMenuVer70
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
List12.Requery
DoCmd.SetWarnings True
End If
End If

Exit_Xoa_Click:
Exit Sub

Err_Xoa_Click:
MsgBox "khong the xoa mau tin nay"
Resume Exit_Xoa_Click

End Sub

Private Sub List12_AfterUpdate()
' Find the record that matches the control.
Dim rs As Object

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[mancc] = '" & Me![List12] & "'"
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
End Sub

Option Compare Database
Dim xMshh, xsl, Xthem, Xsua

Private Sub Command13_Click()
If IsNull(txtma) = False And IsNull(txtten) = True Then
Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![mancc] like '*" & [txtma] & "*')"
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 87
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Else
If IsNull(txtma) = True And IsNull(txtten) = False Then
Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![tenncc] like '*" & [txtten] & "*')"
Else
If IsNull(txtma) = False And IsNull(txtten) = False Then
Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap
where([nhacungcap]![mancc] like '*" & [txtma] & "*' or [nhacungcap]!
[tenncc] like '*" & [txtten] & "*')"
Else
If IsNull(txtma) = True And IsNull(txtten) = True Then
MsgBox "Ban chua nhap dieu kien tim kiem", 0 + 60, "Thong bao"
End If
End If
End If
End If
End Sub

Private Sub Command49_Click()
Me.txtma = Null
Me.txtten = Null
Me.List12.RowSource = "select * from nhacungcap"
End Sub
Private Sub Cuoi_Click()
On Error GoTo Err_Cuoi_Click
If cmt = mancc Then
MsgBox "ban dang o hang cuoi cung!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"

Else

DoCmd.GoToRecord , , acLast
End If
Exit_Cuoi_Click:
Exit Sub

Err_Cuoi_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Cuoi_Click

End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 88
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


DoCmd.Maximize
End Sub
Private Sub Dau_Click()
On Error GoTo Err_Dau_Click
If dmt = mancc Then
MsgBox "ban dang o hang dau tien !", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Else
End If

DoCmd.GoToRecord , , acFirst

Exit_Dau_Click:
Exit Sub

Err_Dau_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Dau_Click

End Sub

Private Sub Ghi_Click()
On Error GoTo Err_Ghi_Click
If IsNull(mancc) Then
MsgBox "khong luu duoc gia tri rong!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Exit Sub
Else
DoCmd.RunCommand (acCmdSaveRecord)
List12.Requery
End If
List12.Visible = True
Me.dktk.Visible = True
Dau.Visible = True
Truoc.Visible = True
Sau.Visible = True
Cuoi.Visible = True
Them.Visible = True
Thoat.Visible = True
DoCmd.GoToControl "Them"
Ghi.Visible = False
Khong.Visible = False
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 89
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


Sua.Visible = True
Xoa.Visible = True
Xthem = False
Xsua = False
mancc.Locked = True
tenncc.Locked = True
diachi.Locked = True
dienthoai.Locked = True
sotk.Locked = True
fax.Locked = True
List12.Requery
Exit_Ghi_Click:
List12.Visible = True
Me.dktk.Visible = True
Dau.Visible = True
Sau.Visible = True
Truoc.Visible = True
Cuoi.Visible = True
Thoat.Visible = True
Ghi.Visible = False
Khong.Visible = False
Xoa.Visible = True
Sua.Visible = True
Them.Visible = True
DoCmd.GoToControl "Them"
Xthem = False
Xsua = False
mancc.Locked = True
tenncc.Locked = True
diachi.Locked = True
dienthoai.Locked = True
sotk.Locked = True
fax.Locked = True
List12.Requery
Exit Sub
Err_Ghi_Click:
MsgBox "Du lieu nhap khong hop le"
End Sub

Private Sub Khong_Click()
On Error Resume Next
DoCmd.RunCommand acCmdUndo
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 90
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


DoCmd.GoToRecord , , acFirst
List12.Visible = True
Me.dktk.Visible = True
Dau.Visible = True
Sau.Visible = True
Truoc.Visible = True
Cuoi.Visible = True
Thoat.Visible = True
Sua.Visible = True
Xoa.Visible = True
Them.Visible = True
Them.SetFocus
Khong.Visible = False
Ghi.Visible = False
Xthem = False
Xsua = False
mancc.Locked = True
tenncc.Locked = True
diachi.Locked = True
dienthoai.Locked = True
sotk.Locked = True
fax.Locked = True
List12.Requery

End Sub

Private Sub Sau_Click()
On Error GoTo Err_Sau_Click
If cmt = mancc Then
MsgBox "Ban dang o hang sau cung!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Else

DoCmd.GoToRecord , , acNext
End If

Exit_Sau_Click:
Exit Sub

Err_Sau_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Sau_Click
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 91
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞEnd Sub

Private Sub Sua_Click()
On Error GoTo Err_Sua_Click
mancc.Locked = False
tenncc.Locked = False
diachi.Locked = False
dienthoai.Locked = False
sotk.Locked = False
fax.Locked = False
mancc.SetFocus
List12.Visible = False
Me.dktk.Visible = False
Dau.Visible = False
Sau.Visible = False
Truoc.Visible = False
Cuoi.Visible = False
Sua.Visible = False
Khong.Visible = True
Ghi.Visible = True
Xoa.Visible = False
Thoat.Visible = False
Them.Visible = False
Xsua = True

Exit_Sua_Click:
Exit Sub

Err_Sua_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Sua_Click

End Sub

Private Sub Them_Click()
On Error GoTo Err_Them_Click
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
mancc.Locked = False
tenncc.Locked = False
diachi.Locked = False
dienthoai.Locked = False
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 92
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


sotk.Locked = False
fax.Locked = False
mancc.SetFocus
Me.dktk.Visible = False
List12.Visible = False
Dau.Visible = False
Sau.Visible = False
Truoc.Visible = False
Cuoi.Visible = False
Sua.Visible = False
Khong.Visible = True
Ghi.Visible = True
Xoa.Visible = False
Thoat.Visible = False
Them.Visible = False
Xthem = True

Exit_Them_Click:
Exit Sub

Err_Them_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Them_Click

End Sub

Private Sub thoat_Click()
On Error GoTo Err_thoat_Click
DoCmd.Close

Exit_thoat_Click:
Exit Sub

Err_thoat_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_thoat_Click

End Sub

Private Sub Truoc_Click()
On Error GoTo Err_Truoc_Click
If dmt = mancc Then
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 93
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞ


MsgBox "ban dang o hang dau tien!", vbExclamation +
vbDefaultButton1, "chu y"
Else

DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
End If

Exit_Truoc_Click:
Exit Sub

Err_Truoc_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Truoc_Click

End Sub
Private Sub Xoa_Click()
On Error GoTo Err_Xoa_Click
Dim traloi
If IsNull(mancc) Then
MsgBox "khong the xoa du lieu rong", 48, "chu y"
Else
traloi = MsgBox("Ban muon xoa ma nha cung cap: " & [mancc] &
" (cung nhung mau tin lien quan )?", 48 + 4, "thong bao")
If traloi = 6 Then
DoCmd.SetWarnings False

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, ,
acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, ,
acMenuVer70
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
List12.Requery
DoCmd.SetWarnings True
End If
End If

Exit_Xoa_Click:
Exit Sub

Err_Xoa_Click:
MsgBox "khong the xoa mau tin nay"
Resume Exit_Xoa_Click
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 94
Qu¶n lý vËt t, thiÕt bÞEnd Sub

Private Sub List12_AfterUpdate()
' Find the record that matches the control.
Dim rs As Object

Set rs = Me.Recordset.Clone
rs.FindFirst "[mancc] = '" & Me![List12] & "'"
If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
End Sub
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Gi¸o viªn híng dÉn: Lª Huy ThËp 95

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản