Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) "

Chia sẻ: duongduongtv

“Cờ bạc là bác thằng bần ; cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm” đây là câu nói dân gian mà mọi người trong xã hội luôn truyền tụng cho nhau. Đó cũng là bài học vừa mang tính dạy dỗ, vừa để răn đe mà thế hệ đi trước muốn để lại cho thế hệ sau này. Nó cũng nói lên hệ qủa tất yếu của tệ nạn đánh bạc gây tan vỡ gia đình, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó, cờ bạc là nguồn phát sinh của nhiều loại tội phạm như:...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999) "

Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Đề tài " Quy định của pháp luật Việt Nam hiện
hành về tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự
Việt Nam 1999) "
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 1
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Mục lục


PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH
BẠC VÀ
TỘI ĐÁNH BẠC
1.1 Những vấn đề chung về tệ nạn đánh bạc
1.1.1 Khái niệm về tệ nạn đánh bạc
1.1.2 . Các hình thức đánh bạc hiện nay
1.1.3. Tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra
1.2. Khái niệm về tội đánh bạc
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Đặc điểm của tội đánh bạc
1.2.3 Thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay
1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 2
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
1.3.1 Trên thế giới
1.3.2 Tại Việt Nam
1.3.2.1 Giai đoạn trước năm 1945
1.3.2.2 Giai đoạn từ năm 1945 đến nay
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
HIỆN HÀNH VỀ TỘI ĐÁNH BẠC
2.1 Tội đánh bạc được quy định Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam
1999
2.1.2 Dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc
2.1.2.1 Mặt chủ thể của tội đánh bạc
2.1.2.2 Mặt khách thể của tội phạm
2.1.2.3 mặt khách quan của tội phạm
2.1.2.4 Mặt chủ quan của tội phạm
2.2 Hình phạt của tội đánh bạc
2.3 So sánh tội đánh bạc với một số tội khác
2.3.1 So sánh tội đánh bạc với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
2.3.1.1 Dấu hiệu pháp lý
2.3.1.2 khung hình phạt
2.3.2 So sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
2.3.2.1 Dấu hiệu pháp lý
2.3.2.2 Khung hình phạt
CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
THIỆN
3.1 Thực trạng, tình hình tội phạm đánh bạc trên phạm vi cả nước
3.2 Những bất cập khi giải quyết vụ án đánh bạc
3.2.1 Bất cập về việc xác định khoản tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh
bạc.
3.2.2 Bất cập về giá trị chứng minh của biên bản phạm pháp quả tang

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 3
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
trong các vụ án về “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”
3.2.3 Cần phân biệt hành vi vui chơi giải trí khác không có mục đích
được thua bằng tiền hoặc hiện vật với tội “đánh bạc”.
3.2.4 Về xác định tội danh đối với một số hành vi liên quan đến cá độ,
bán độ,…trong lĩnh vực thể thao.
3.2.5 Một số vướng mắt trong việc áp dụng Điều 248 Bộ luật hình sự
Việt Nam 1999 để xử lý tội đánh bạc
3.3 Nguyên nhân của những bất cập nêu trên
3.4 Hướng hoàn thiện trong công tác đấu tranh tội phạm về cờ bạc.
3.5 Giải pháp trong công tác giáo dục và đấu tranh phòng chống tội
phạm về cờ bạc.
KẾT LUẬN
PHẦN MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài.
“Cờ bạc là bác thằng bần ; cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm” đây là câu nói
dân gian mà mọi người trong xã hội luôn truyền tụng cho nhau. Đó cũng là bài học vừa
mang tính dạy dỗ, vừa để răn đe mà thế hệ đi trước muốn để lại cho thế hệ sau này. Nó
cũng nói lên hệ qủa tất yếu của tệ nạn đánh bạc gây tan vỡ gia đình, đạo đức xã hội
xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó, cờ bạc là nguồn phát sinh của nhiều loại tội phạm
như: Tội phạm trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự….Chính vì lẽ đó, ngay từ khi mới ra
đời Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng,
đồng thời không ngừng đổi mới, hoàn thiện việc tổ chức và quản lý lĩnh vực này. Tuy
nhiên, cần nhận thức rằng vấn đề xây dựng và quản lí trật tự công cộng, an toàn công
cộng là bộ phận của quá trình xây dựng và quản lí trật tự xã hội mới. Qúa trình này đòi
hỏi phải có sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, về đội
ngủ cán bộ quản lí có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất chính trị tốt. Tuy nhiên,
trong điều kiện hiện nay việc xây dựng và quản lí trật tự xã hội mới cần phải được tiến
hành từng bước, có sự tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia khác, cũng như kết
hợp hài hòa yếu tố phòng ngừa và yếu tố xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm an
toàn, trật tự công cộng và trật tự quản lí hành chính. Bên cạnh việc dùng biện pháp
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 4
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
hành chính, kinh tế, thuyết phục giáo dục, biện pháp hình sự được coi là biện pháp cần
thiết góp phàn bảo vệ an toàn, trật tự công cộng.Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn áp
dụng quy định của Bộ luật hình sự 1985 trong đấu tranh phòng chống các tội xâm
phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, Bộ luật hình sự 1999 đã quy định về các tội
xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng một cách chặt chẽ, toàn diện và phù
hợp với chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay ( chương
XIX với 55 điều luật quy định về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công
cộng ).
Chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với các tội xâm phạm an toàn công
cộng, trật tự công cộng về cơ bản vẩn kế thừa những tư tưởng pháp luật đã được thể
hiện tại chương VIII Bộ luật hình sự 1985. Tuy nhiên, bên cạnh tính nghiêm khắc trong
xử lí, Bộ luật hình sự năm 1999 đã quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với
nhiều tội ( 29 điều trong tổng số 55 điều trong chương XIX). So với quy định tại
chương VIII Bộ luật hình sự 1985, chương XIX Bộ luật hình sự 1999 đã quy định
nhiều tội phạm mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự, an toàn công cộng trong giai đoan
hiện nay. Có thể nói Bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và chương XIX các tội xâm
phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng nói riêng đã kế thừa, phát triển Bộ luật hình
sự 1985 đồng thời sửa đổi, hoàn thiện một cách có hệ thống, toàn diện các tội phạm cụ
thể xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, đánh dấu bước tiến quan trọng
trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đấu
tranh phòng chống tội phạm có hiệu qủa.
Trong Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội đánh bạc được quy định tại Điều 248
chương XIX . Đây là tội xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng, trật tự công
cộng. Hậu qủa của nó đối với xã hội là vô cùng to lớn và diễn biến của nó càng ngày
càng phức tạp. Vì vậy trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu những đặc điểm, bản
chất cơ bản của tội đánh bạc để hoàn thiện điều luật là rất cần thiết. Công việc này hết
sức khó khăn và phức tạp, nó không đơn giản chỉ là công việc của các nhà lập pháp, mà
nó cần sự đóng góp ý kiến rất lớn từ phía cử tri trong cả nước, để họ có nhiều tình
huống dự liệu thực tế và từ đó họ chọn ra những phương pháp tối ưu nhất. Đây cũng là
lý do người viết chọn đề tài “tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam” làm đề tài luận
văn.
2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Luận văn này nghiên cứu những yếu tố cơ bản của tội đánh bạc, qua đó thấy
được những khó khăn, và rút ra những phương pháp đúng đắn, thiết yếu trong đấu
tranh phòng chống tội phạm đánh bạc. Đồng thời, cho ta thấy được tình hình gia tăng
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 5
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
của loại tội phạm này và có biện pháp đúng đắn để ngăn chặn và đi đến đẩy lùi tội
phạm. Và qua đó thấy được việc đấu tranh phòng chống tội phạm không chỉ là trách
nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa
toàn Đảng, toàn dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi tội phạm này góp phần
làm ổn định trật tự xã hội.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Trong giới hạn đề tài, sẽ nghiên cứu một số vấn đề về lý luận chung xung quanh
tội đánh bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam, khái quát sự hình thành và phát triển của
các quy định về tội đánh bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam, những nội dung cơ bản
của các tội này như: khái niệm, đặc điểm, bản chất và những trường hợp áp dụng cụ
thể....Bên cạnh đó, tìm hiểu thêm một số đặc điểm của tội đánh bạc trên thế giới. Từ đó
có thể rút ra một số nhận xét và đề xuất hướng hoàn thiện chế định này trong chính
sách hình sự nước ta để phù hợp với một số nước trên thế giới.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích, tổng hợp từ sách bình luận khoa học, giáo trình, báo,
tạp chí, tài liệu có liên quan và vận dụng những kiến thức tích lũy trong thời gian học
tập để hoàn thành đề tài này.
5. Cơ cấu đề tài
- Phần mở đầu.
- Phần nội dung:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đánh bạc và tội đánh bạc.
Phần này sẽ làm rõ các khái niệm về tệ nạn đánh bạc, các hình thức đánh bạc,
và tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra; các vấn đề về khái niệm, đặc điểm của tội đánh
bạc, thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay. Bên cạnh đó, chúng ta nghiên cứu
thêm về lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc trên thế giới và ở Việt Nam.
Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều
248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999)
Trong phần này dựa trên cơ sở phân tích những khái niệm, đặc điểm, dấu hiệu ở
phần lý luận chung. Đề tài sẽ tập trung vào phân tích các quy định theo pháp luật hiện
hành về tội đánh bạc, hình phạt của tội đánh bạc. Và so sánh tội đánh bạc với tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), với tội tổ chức đánh bạc và gá bạc (Điều 249) để
làm rõ hơn nội dung của đề tài.
Chương 3: Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện
Dựa vào nội dung đã phân tích sẽ đánh giá thực trạng áp dụng các quy định về
tội đánh bạc trên thực tế. Qua đó đề ra những giải pháp và kiến nghị về vấn đề này.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 6
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
- Kết luận chung.
- Tài liệu tham khảo
PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH BẠC VÀ
TỘI ĐÁNH BẠC1.1 Những vấn đề chung về tệ nạn đánh bạc
1.1.1 Khái niệm về tệ nạn đánh bạc
Các trò chơi “đỏ đen” đã khá phổ biến trong các tầng lớp nhân dân và từ lâu đã
trở thành vấn nạn xã hội. Tới nay, tệ nạn đó đã len lỏi vào nhà trường, những người
thầy đã trở thành con thiêu thân của trò chơi sát phạt này. Do đó, việc tìm hiểu khái
niệm cơ bản về “đánh bạc” là rất cần thiết. Nó giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về tệ
nạn đánh bạc.
“ Đánh bạc là được thua bằng tiền hay lợi ích khác trên cơ sở một kết quả không
hiển nhiên hoặc một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Thông thường, các kết quả hay
biến cố nói trên sẽ biết được rõ ràng, trong thời gian ngắn. Ngoài ra, đánh bạc cũng
được hiểu khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa, lịch sử”.11
www.bachkhoatoanthu.gov.vn

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 7
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Cờ bạc là một tệ nạn xã hội, một hiện tượng xã hội tiêu cực gây ra thiệt hại
nghiêm trọng làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, quan hệ giữa người với người trở nên
hận thù vì thua bạc, gây tan vỡ gia đình và là nguồn phát sinh các tội phạm trộm cắp,
lừa đảo, gây rối trật tự công cộng. Việc nhiều cán bộ Nhà nước lấy tiền đi cá độ hay
đánh đề đã xâm hại trực tiếp đến tài sản xã hội chủ nghĩa. Và việc đấu tranh, phòng
ngừa và bài trừ tệ nạn đánh bạc ra khỏi xã hội là yêu cầu cấp bách, và là nhiệm vụ
chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chứ không phải của riêng cá nhân, hay cơ
quan chức năng nào.
1.1.2 . Các hình thức đánh bạc hiện nay
Cờ bạc là một hiện tượng xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người nói
chung và ở Việt Nam nói riêng. Ngày nay, tệ nạn đánh bạc đang có xu hướng phát triển
nhanh chóng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó không chỉ tồn tại ở các nước phát triển
mà ngay cả các nước chậm phát triển. Tệ nạn đánh bạc ở trên thế giới và ở Việt Nam
phổ biến chủ yếu dưới ba hình thức sau:
Thứ nhất, cờ bạc chuyên nghiệp trong các sòng bạc dạng Casino, hình thức chủ
yếu là xóc đĩa. Nhưng những năm gần đây, do đời sống kinh tăng trưởng, nhiều người
có tiền của mải mê ăn thua trong đó có các bọn cầm đầu các nhóm lưu manh, tham
nhũng, buôn lậu đã lao vào các sòng bạc, ném vào đó bạc triệu. Những “xới cờ bạc”
hiện nay có tổ chức chặt chẽ, hoạt động mang tính thường xuyên chứ không do các con
bạc tự lập, tự phát như trước đây. Xới cờ bạc có chủ xới phụ trách chung, có người
đứng thu tiền “hồ” của con bạc, có “bảo kê” thường là những đối tượng đầu gấu, có
tiền án, tiền sụ. Tại sòng bạc, con bạc có thể cầm đồ, đổi tiền vàng, và được đáp ứng
các loại “dịch vụ” khác như ăn uống, chích, hút ma túy, chơi gái…
Các con bạc không chỉ là các cậu tú con nhà giàu, những thanh niên thất nghiệp,
vô công rỗi nghề, bọn trộm cắp vặt…học sinh, sinh viên mà những sòng bạc lớn con
bạc chủ yếu là các đối tượng buôn bán kinh doanh, những cán bộ tha hóa, tham nhũng
tiền của Nhà nước, những tên tội phạm đầu sỏ…
Những ổ bạc “liên tỉnh” dạng Casino cũng xuất hiện ngày một nhiều với những
con bạc là những đối tượng cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, tổ chức đánh bạc
trong thời gian dài, với số tiền lớn. Đi theo các con bạc còn có một số đối tượng mang
tiền để cho vay nặng lãi. Dân cờ bạc gọi đối tượng này là “tín dụng”. Để có thể ngồi
đánh bạc suốt ngày, các con bạc tổ chức nấu ăn tại chỗ.
Tương ứng theo sự phát triển của thế giới hiện đại, kỹ thuật cờ bạc ngày càng
phát triển. Đã xuất hiện nhiều hình thức cờ bạc mới như cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền,
đánh bạc điện tử,v.v. Điển hình là vụ án Trương Văn Cam, trong nhiều tội danh mà các
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 8
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
bị can trong vụ án này bị khởi tố có tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá bạc. Theo tài
liệu của cơ quan điều tra, tổ chức cờ bạc của Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng
bọn đã thu được một khoản tiền khổng lồ. Tính từ năm 1962 cho đến khi bị bắt giữ vào
ngày 12/12/2001, Năm Cam đã có bốn tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và một
tiền án ba năm tù về tội giết người.
Ví dụ: Ngày 15/9/2002 Công an tỉnh Đồng Nai đã đánh sập một trường gà quy mô lớn
tại Long Thành, bắt qủa tang 57 đối tượng, tạm giữ 10 xe ôtô, 23 xe máy. Qua tin báo
của nhân dân về một tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà cá độ, phòng cảnh sát hình
sự công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công tác trinh sát, nắm tình hình để đấu tranh,
triệt phá. Qua đó, đơn vị phát hiện những kẻ tổ chức sòng cờ bạc này chuẩn bị tới 4
điểm cách nhau khoảng 5 cây số và thường xuyên di dời điểm tổ chức nhằm tránh bị sự
đột kích bất ngờ của công an. Đặc biệt, trên đoạn đường dài khoảng 15 cây số tính từ
quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, vào đến điểm tổ chức đá gà, chúng còn bố trí một số “trạm
gác”, đồng thời sử dụng một số người chạy xe ôm làm tai mắt, vừa để phát hiện, báo
tin kịp thời sự xuất hiện của công an vừa để hướng dẫn những đối tượng thực sự đi
tham gia cá độ gà.
Sáng sớm tinh mơ ngày 15/9/2002, các trinh sát hình sự cấp báo tin về ban chỉ
huy công an nguồn tin hôm nay các con bạc sẽ đến sát phạt nhau tại điểm ở nông
trường cao su Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. Một phương án tác
chiến đã được khẩn trương xác lập thật chu đáo cho cuộc tập kích bắt qủa tang. Sáng
sớm ngày 15/09/2002, một mũi trinh sát được xe chở đến bố trí ém sẵn ở khu vực rẫy
mì, cao su gần xung quanh địa điểm tổ chức sòng gà. Một mũi trinh sát khác nhanh
chóng hòa nhập vào những kẻ đi xem đá gà tiếp cận bên trong. Tuy nhiên, phải chờ đến
15 giờ chiều, khi những kẻ cờ bạc đang hăng say theo dõi trận đấu, các cán bộ công an
mới được lệnh tấn công. Trận đánh phối hợp nội công, ngoại kích thật ngoạn mục.
Chính yếu tố bất ngờ đã mang lại hiệu qủa, trinh sát “gom” được 57 đối tượng cùng với
tang vật chứng gồm 10 con gà đá, 6 cặp cựa dùng cho gà đa, 1 cân đồng hồ loại 5 kg
dùng để cân, phân loại hạng gà tham gia thi đấu, trên 5,2 triệu đồng và 23 xe máy, 10
xe ôtô là phương tiện để các đối tượng sử dụng để đến trường gà; 6 điện thoại di động
dùng để liên lạc. Ngoài ra, qua kiểm tra người, các cán Bộ Công an còn thu được trên
27,7 triệu đồng của một số đối tượng.
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết chủ trường gà là Mai Thu Hòa, sinh năm 1955
ngụ tại phường 7 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 15 đối tượng khác
đã bị tạm giữ, chủ trường gà Mai Thu Hoa và các đối tượng “bắt” trung bình từ 1- 2
triệu đồng hoặc hơn cho mỗi “độ”. Sáng ngày 17/09/2002 một đối tượng đánh bạc là
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 9
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Vũ Minh Tân, tự “Tân heo” ngụ tại thị trấn Long Thành đã đến đầu thú tại Công an
tỉnh Đồng Nai. Vụ án cờ bạc quy mô lớn này đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân địa
phương.
Thứ hai, cờ bạc lợi dụng kết qủa xổ số kiến thiết. Bên cạnh việc đánh bạc bằng
nhiều hình thức tại xới, ổ bạc, một hình thức cờ bạc đã trở nên phổ biến, lây lan nhanh
trên diện rộng đó là tệ nạn chơi lô, đề, lợi dụng kết qủa xổ số kiến thiết. Đối với loại
hình cờ bạc này, các cơ quan bảo vệ pháp luật rất khó kiểm soát, vì hoạt động của chủ
đề kín đáo, năng động, đa dạng. Nhiều chủ thể họat động núp dưới hình thức cửa hàng
cầm đồ; đội ngũ “đầu gấu”, đòi nợ cũng cơ động núp dưới hình thức bạn bè, người nhà
của chủ đề. Các thư ký đề là các đối tượng dân nghèo, có thể là người thất nghiệp,
người có việc làm không thường xuyên, cán bộ nghỉ hưu, thậm chí cả trẻ em… Cá biệt
có một số cán bộ Nhà nước đã lấy tiền công qũy đánh đề ảnh hưởng không nhỏ đến
kinh doanh, sản xuất.
Ví Dụ: Vào dịp cuối tháng 11 năm 2002 công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án số
đề quy mô lớn đã xảy ra ở thị xã Rạch Gía, Kiên Giang. Một “thần đề’ là Nguyễn
Doanh Ngoan, sinh năm1990 học sinh lớp 2B Trường tiểu học xã Hưng Yên, huyện An
Biên đã bị bắt cùng với một “trợ lý thần đề” là mẹ đẻ Nguyễn Thị Tốt cùng một số
“con đề” ở địa phương. Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt giữ “ trùm đề” Lê Anh
Đào sinh năm 1969, ngụ ấp Xẻo Kè A, xã Thạnh Yên, huyện An Biên cùng 5 con đề
khác. “ Trùm đề” Lê Anh Đào trực tiếp tổ chức cho sáu tay em bán số đề nộp phơi. Số
tiền bán đề mỗi ngày do các tay em nộp cho Lê Anh Đào từ 4 – 6 triệu đồng. Thị cho
các tay em hưởng hoa hồng 18%. Lê Anh Đào quy định: hằng ngày các tay em phải
nộp phơi trước 15 giờ tại nhà của thị hoặc qua số điện thoại của gia đình thị hoặc điện
thoại của mẹ đẻ thị. Ngoài ra Lê Anh Đào còn tổ chức cho em dâu là Lê Thị Thủy gom
phơi đề của các tay em Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Nẻo. Chiều ngày 22/07/2002 các
“con đề” đã trúng số 13 đài Đồng Tháp, do Lê Anh Đào bán với số tiền xác lên đến 3,9
triệu đồng, quy thành tiền chung( theo quy ước của giới chơi đề mua 1000 đồng trúng
70000 đồng - giải hai con) là 273 triệu đồng. Không có tiền chung Lê Anh Đào định
bỏ trốn. Nhưng thị đã chậm chân hơn cơ quan công an. Công an Kiên Giang còn bắt
giữ một “trùm đề” khác là Phạm Thị Được sinh năm 1965, ngụ ấp Sáu Đình, Nam
Thái, huyện An Biên. Phạm Thị Được tổ chức cho 8 tay em đi bán số. Hầu hết các con
đề đều tán gia bại sản, cầm cố, thế chấp.
Cá độ là biến tướng của tệ nạn cờ bạc, nó gắn liền với một số hoạt động văn hóa
thể thao và một số họat động xã hội khác. Ban đầu cá độ chỉ là hình thức “làm tăng
phần hấp dẫn” cho những cổ động viên bóng đá và các môn thể thao có tính đối kháng
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 10
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
cao khi họ theo dõi một trận đấu, một giải lớn…Lâu dần, nó trở thành một hình thức cờ
bạc hết sức nguy hiểm với những địa điểm cá độ, người làm “trọng tài”, người cá độ,
các đối tượng đòi nợ thuê… Gía trị mỗi lần “cá độ” có thể lên tới bạc tỷ, nghiêm trọng
gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an xã hội. Cá độ cũng để lại những hậu qủa.
Nhiều người ban đầu vui thì chơi sau nghiện cá độ, bán nhà, cầm đồ vì cá độ, có người
tự sát hoặc gây rối trật tự, gây thương tích cho người khác vì cá độ.
Thứ ba, cờ bạc công khai dưới các hình thức tá lả, đỏ đen, ba cây, tổ tôm, đánh
chắn, rút xì, đầu đít, … hoạt động công khai ở các nơi công cộng, trên hè phố, trong cơ
quan, xí nghiệp, trường học, trên các tuyến giao thông. Loại cờ bạc này đã phát triển và
phổ biến khá lâu dài trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam nay vẫn còn tồn tại
và phát triển.
Tệ nạn cờ bạc ở bất kỳ thời kỳ nào cũng luôn được coi là mặt tiêu cực của xã
hội, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế.
Cờ bạc còn liên quan chặt chẽ và chịu sự tác động qua lại của tội phạm và tình hình trật
tự an toàn xã hội. Cờ bạc là môi trường thuận lợi nuôi dưỡng các hành vi phạm tội, các
hành vi phạm pháp luật khác hoặc các hiện tượng lộn xộn trong xã hội. Đội quân cờ
bạc được coi là nguồn bổ sung cho các loại tội phạm, trong nhiều trường hợp còn làm
tha hóa cả đội ngũ cán bộ trung cao cấp của Nhà nước, của các cơ quan bảo vệ pháp
luật mà vụ án Năm Cam là một điển hình. Từ một kẻ phạm tội hình sự, trùm cờ bạc
Năm Cam đã gây dựng lên cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, có quy mô lớn nhất
từ trước đến nay ở nước ta. Từ những đồng tiền cờ bạc bất hợp pháp. Đồng tiền cờ bạc
và tội phạm của Năm Cam đã đẩy một bộ phận cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát,
nhà báo phải cùng chúng ra tòa vì tội nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, thiếu tinh
thần trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành
công vụ.
Cờ bạc cũng đã len lỏi vào lĩnh vực thể thao. Tệ nạn cá độ bóng đá đã và đang
thâm nhập mạnh vào nền bóng đá nước nhà vốn đang trên đường phát triển. Nhiều địa
bàn công cộng trở nên phức tạp về an ninh, trật tự do tệ nạn cờ bạc gây ra. Sự phát
triển của tệ nạn cờ bạc còn trực tiếp thúc đẩy các tội phạm và tệ nạn xã hội khác phát
triển. Có thể nói giữa các tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội phạm có liên quan
mật thiết với nhau, tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau phát triển. Vì vây, đòi hỏi để
bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng
chống tội phạm phải tiến hành phòng chống kiên quyết và mạnh mẽ tệ nạn cờ bạc.
1.1.3. Tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 11
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Cờ và bạc vốn là hai trò chơi khác nhau. Cờ khởi đầu là một trò chơi mang tính
trí tuệ và được tổ chức tranh tài cùng với những môn thể thao như cờ vua, cờ tướng, cờ
cá ngựa... Nhưng dần dà nó gắn với những trận ăn thua đi liền với tiền bạc nên dân
gian gọi là cờ bạc. Cờ bạc chỉ những trò chơi ăn tiền. Cùng với sự phát triển của xã hội,
trò cờ bạc ngày nay cũng biến hoá muôn hình vạn dạng. Và nó gây ra những tác hại vô
cùng to lớn. Ở phạm vi của bài luận văn, người làm đề tài nêu ra những tác hại cơ bản,
phổ biến do tệ nạn đánh bạc gây ra như sau.
Tệ nạn cờ bạc làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, là nguồn
gốc phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo…
Ví dụ: Ngày 21/04/2009, anh Nguyễn Đình Hội, chủ xưởng sửa chữa xe ôtô tại 120
đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội tới Công an phường Nghĩa Tân trình báo bị mất chiếc
ôtô Innova BKS 29Z-5299. Anh Hội cũng cho biết cùng thời gian phát hiện vụ mất ôtô,
2 nhân viên phục vụ quán ăn ở cạnh xưởng ôtô là Nguyễn Văn Lĩnh (34 tuổi) và Trần
Thanh Lâm (23 tuổi), quê ở Lý Nhân, Hà Nam cũng "mất tích". Đến ngày 29/04/2009,
Công an phường Nghĩa Tân đã bắt giữ được Lĩnh và Lâm khi cả 2 đang lang thang tại
công viên Nghĩa Đô. Lĩnh khai nhận lợi dụng bảo vệ xưởng xe ngủ say đã cùng Trần
Thanh Lâm trộm cắp chìa khóa, mang xe đi đặt tại một hiệu cầm đồ trên đường Bưởi
lấy 100 triệu đồng để ăn tiêu, cờ bạc.2
Tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng đã làm cho đạo đức xã hội
xuống cấp, quan hệ giữa người với người trở nên hận thù vì thua bạc dẫn đến cướp bạc,
đâm chết người…
Ví dụ: Khoảng 19 giờ 30 phút tối 23/04/2009, tại một địa điểm đánh bạc ở quận Kiến,
hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm ban đầu xác định khoảng 6 người có xảy ra mâu thuẫn
với nhau trong khi đánh bạc. Cả hai nhóm đã hẹn nhau đến ngã ba phố Trần Nguyên
Hãn – Vũ Chí Thắng, quận Lê Chân để “nói chuyện”. Tại đây chúng đã lao vào gây gỗ
đánh nhau bằng dao, kiếm, chai lọ và súng tự tạo. Vụ việc chỉ được chấm dứt khi một
tiếng nổ vang lên, một người trong nhóm gục xuống tại chỗ bên cạnh các mãnh vỡ
thủy tinh. Nạn nhân là Nguyễn Công Tú (sinh năm 1987) trú ở Nghĩa Xá, quận Lê
Chân bị sát hại do nhiều nhát đạn găm trên người. Khẩu súng gây án được xác định là
súng bắn đạn hoa cải mà các băng nhóm tội phạm đất cảng hay sử dụng.3
Tệ nạn đánh bạc làm cho nhân cách con người bị hủy hoại, phá tán tài sản gia
đình. Tệ nạn đánh bạc cũng gây ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình, làm cho


2
www.cand.com.vn
3
www.google.com.vn

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 12
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
nhiều gia đình dẫn đến tan vỡ hạnh phúc – cha mẹ phải ly hôn, con cái bơ vơ lang
thang trộm cắp, cướp giật.
Ví dụ: Tên Vũ Văn Huỳnh ở Hải Bối, huyện Đông Anh là chủ chứa cờ bạc, nhiều lần
vợ y can ngăn nhưng do ham mê cờ bạc dẫn đến hạnh phúc gia đình bị tan vỡ.
Tệ nạn cờ bạc thường gắn liền với tệ nạn khác như nghiện hút, mại dâm, côn đồ
càn quấy gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Ví dụ: Tên Trần Vưn Sơn (Sơn Lâm) ở phố Nhổn, huyện Từ Liêm vừa là chủ chứa cờ
bạc, vừa là chủ chứa nghiện hút.
Tệ nạn cờ bạc đã gây ra những hậu qủa xã hội hết sức nghiêm trọng. Nó góp
phần cho vấn nạn tham nhũng, nhận hối lộ phát triển.
Ví dụ: Nguyên một giám đốc ngân hàng ở huyện Yên Bái đã tự sát vì dùng tiền
công qũy đánh đề. Kế toán trưởng kho bạc một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng và nhiều
cán bộ Nhà nước khác đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính về
tội lấy tiền công qũy đánh đề, nhiều người đã tự tử vì không trả được nợ. Về vấn nạn
nhận hối lộ trong vụ án Năm Cam, trong quyển sách “mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội
phạm thời hiện đại – NXB công an nhân dân Hà Nội/2003” (của nhóm tác giả : Giáo sư
tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Tiến sĩ Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên) có nhận
định : “Chính Năm Cam đã bắt đầu “sự nghiệp tội phạm có tổ chức” của mình từ cờ
bạc. Năm Cam có một điều vượt trội so với các “bậc đàn anh” trong qúa khứ như Đại
Cathay, Tuấn Đả, Sơn Đảo, Châu Nhị, Hợi Điên,.v.v.là ở chỗ y sớm hiểu rộng rằng,
nếu không quan hệ rộng với những người có quyền lực thì sự nghiệp cờ bạc và tội
phạm của y sẽ rất sớm chấm dứt”. Theo quan điểm của ca nhân người làm đề tài, đây là
một nhận định rất hay, không những nó nói lên được tác hại vô cùng to lớn mà tệ nạn
cờ bạc gây ra cho xã hội, mà nó còn nói lên được một sự thật nhức nhói đang diển ra
trong xã hội, và gây đau đầu cho những nhà lãnh đạo đó là nạn nhận hối lộ.
1.2. Khái niệm về tội đánh bạc
1.2.1 Khái niệm
Đánh bạc là hành vi tham gia trò chơi bất hợp pháp mà sự được thua kèm theo
việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể (tiền hoặc hiện vật hoặc các hình thức tài
sản khác). Và là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ ảnh
hưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi, mà còn là nguyên nhân của các tệ nạn
xã hội và tội phạm khác.
Theo Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 định nghĩa về tội đánh bạc như
sau:“Đánh bạc là tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ
hình thức nào”
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 13
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
1.2.2 Đặc điểm của tội đánh bạc
Tội đánh bạc được quy định tại Điều 248, chương XIX, Bộ luật hình sự 1999
các tội “xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng”. Tội đánh bạc đã xâm phạm
đến trật tự, nếp sống văn minh của xã hội, và có một số đặc điểm sau:
Hành vi phạm tội thể hiện ở hành vi đánh bạc, tức là hành vi sát phạt lẫn nhau
(với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật) của nhiều người ( từ hai người trở
lên) dưới bất kỳ hình thức nào ( như chơi số đề, cá cược, xóc đĩa, tổ tôm, đỏ đen, tá
lả..).
Lỗi của cấu thành tội phạm của tội này đều là lỗi cố ý . Động cơ không là dấu
hiệu bắt buộc của tội này.
1.2.3 Thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay
Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc rất tinh vi,
xảo quyệt. Để chuẩn bị hoạt động tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bọn chúng phải
tìm và lựa chọn địa điểm thuận lợi. Địa điểm có thể là đối tượng đang ở, khách sạn,
nhà trọ hoặc một nơi công cộng nào đó có thể vừa thuận lợi cho hoạt động phạm pháp,
vừa đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng hoặc quần
chúng nhân dân. Để bảo đảm bí mật, bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường
tổ chức đánh bạc ở những nơi tương đối cố định, núp dưới danh nghĩa cơ quan, xí
nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ hoặc ở các địa điểm có ít người ra vào, hoặc ra
vào một cách hợp lí để tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh. Chúng đề ra các
quy định chặt chẽ, kiểm soát việc đi lại, quan hệ của các đối tượng, có những ổ đánh
bạc chúng quy định người lạ không được vào. Chúng thiết kế các phương án bảo vệ,
báo động khi có sự kiểm tra của chính quyền và cơ quan công an, chúng chuẩn bị
những lí do hợp lí để khai báo trước cơ quan công an. Khi bị phát hiện bắt qủa tang thì
chúng tìm cách xóa bỏ, tiêu hủy các phương tiện sử dụng trong qúa trình đánh bạc để
phi tang chứng cứ, đối phó với cơ quan công an nhằm chối tội. Như vậy, về thủ đoạn
hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc chúng không trừ một thủ đoạn nào nhằm đạt
được mục đích phạm tội.
Thực tế cho thấy để tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm đánh bạc, một số đối tượng
đã sữa chữa nhà ở làm nơi đánh bạc một cách chu đáo, có tường bảo vệ kiên cố, cửa ra
vào chắc chắn để nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Nhiều khi chúng còn làm thủ
tục đăng kí kinh doanh ngành nghề hợp pháp, sau đó mới tổ chức làm địa điểm đánh
bạc.
Ví dụ: Hồi 21 giờ ngày 12/08/2002, cơ quan công an tỉnh H bắt qủa tang tại nhà Phạm
Thế Dương, sinh năm 1965 ở số 4/68-Tuệ Tĩnh – thành phố Hải Dương 32 đối tượng
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 14
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu 39500000 đồng, 15 điện thoại di động. Để chuẩn
bị cho tổ chức hoạt động đánh bạc, Duơng đã sửa lại căn nhà của y thành 3 tầng kiên
cố, có cổng ra vào chắc chắn, tường bao vây xây cao có dây thép gai. Địa điểm chúng
chọn đánh bạc là trên đỉnh tầng 3 có cửa bảo vệ chắc chắn, có hệ thống thông tin liên
lạc thuận lợi. Về hình thức tên Dương đăng ký kinh doanh bán café, hát karaoke nhưng
thực chất chủ yếu là hoạt động tổ chức đánh bạc.
Tùy từng điều kiện cụ thể mà bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc có thể
chuẩn bị những hình thức đánh bạc khác nhau với mục đích đảm bảo bí mật an toàn
tuyệt đối. Khi đã chuẩn bị kĩ các điều kiện đảm bảo, chúng tổ chức phân công điều
hành thực hiện tội phạm như: bố trí người canh gác bảo vệ, lôi kéo người tham gia
đánh bạc, đề ra các quy định chặt chẽ an toàn như kiểm tra khách đến, ám hiệu báo
động khi bị công an phát hiện, chuẩn bị cho việc tẩu thoát và che dấu hành vi phạm tội.
Có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc đã tính toán kĩ lưỡng phương án phòng thủ và che
dấu tội phạm, bọn chúng còn chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật hiện đại phục vụ cho
đánh bạc như ôtô, xe máy, camera, catset, điện thoại di động, máy fax, bộ đàm,
internet… thông tin ám hiệu cho nhau để lừa đảo. Có đối tượng còn chuẩn bị cả bát đĩa
riêng biệt khi đánh xóc đĩa để dễ dàng quan sát lừa bịp trong khi thực hiện hành vi
đánh bạc. Đối với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đỏ đen, bọn chúng thường
dùng thủ đoạn lừa đảo, cướp, cưỡng đoạt tiền và tài sản của khách chơi. Chẳng hạn,
chúng quan sát các đối tượng có tiền vàng, tài sản, để rủ rê đánh bạc, có thể có “cò
mồi” gạ gẫm chung nhau. Chúng thường bố trí một hai tên làm cò mồi giống như
những người khách bình thường để đến địa điểm bố trí tham gia.4
Trên đây là một số thủ đoạn mà bọn đánh bạc hay sử dụng, để tham gia vào các
trò chơi đỏ đen, bọn chúng đã không ngừng thay đổi từ địa điểm đến cách đánh bạc.
Thủ đoạn lừa đảo ngày càng nhiều. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày
nay - với trang thiết bị hiện đại, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm
đánh bạc, tổ chức đánh bạc thực hiện hành vi phạm tội của chúng tinh vi hơn.
1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc
1.3.1 Trên thế giới
Trước tiên tìm hiểu về tình hình đánh bạc ở một số thủ đô cờ bạc trên thế giới
nói riêng, và các thủ đô cờ bạc ở châu Á nói chung. Vào năm 1626 tại thành phố
Venise, Italia một cơ sở đánh bạc đầu tiên được luật pháp công nhận. Giới thượng lưu
Venise thường đến đây giải trí và gọi nhà đánh bạc này là casini. Về sau, mọi người gọi

4
1001 thủ đoạn của bọn tội phạm/ thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc / NXB Chính trị quốc gia

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 15
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
chệch ra là Casino và bắt đầu từ đây các cơ sở đánh bạc trên thế giới được mang một
cái tên mới là Casino. Năm 1650 các Casino được xây dựng ở các nước châu Âu khác,
trong đó Casino nổi tiếng nhất là Casino mang tên Spa ở nước Bỉ. Các Casino được
xây ở Pháp, Đức, Anh và được nhà nước cho mở 12 giờ mỗi ngày. Vào năm 1806 ở
nước pháp nhà vua Napoleon đã cho xây dựng hàng loạt Casino và các sòng bạc này
được chính quyền cấp giấy phép hoạt động. Các Casino nước Pháp nổi tiếng trên thế
giới với sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, lịch sự, phục vụ tốt. Nhưng từ đây cũng xuất
hiện nhiều vấn đề xã hội chung quanh các sòng bạc này như tự tử vì thua bạc, tâm
thần,… Vì vậy, năm 1837 tất cả các Casino bị chính quyền pháp cấm hoạt động.
Nhưng nước Đức lại thành lập và cấp giấy phép hoạt động cho một số Casino ở Baden
– Baden, Wiesbaden, Bad – Humburg. Các Casino ở nước Đức đã xuất hiện các kiểu
chơi cờ bạc dạng xóc đĩa. Năm1860 ở Monaco đã mở sòng bạc mang tên Fracois
Blanc. Trên vùng đất Monte – Carlo đã thành lập Casino của hiệp hội Societe des
Bains de Mer. Năm 1899 đã xuất hiện các salons priver (phòng cá nhân) để đánh bạc
cho yên tĩnh. Năm 1931 tại Las Vegas ( Hoa Kỳ) đã xuất hiện các sòng bạc đầu tiên
được chính quyền cho phép.
Nhưng nhắc tới thế giới cờ bạc thì phải nói đến Hoa Kỳ với vương quốc Las
Vegas nổi tiếng . Không cần thăm nước Mỹ thì mọi người trên thế giới cũng biết thủ
đô của nước Mỹ là Washington.D.C. Nhưng đối với thế giới thì đây chỉ là thủ đô về
chính trị, văn hóa, khoa học của nước Mỹ. Nếu New York là thủ đô kinh tế của nước
Mỹ thì thủ đô của Mafia Hoa Kỳ lại là Las Vegas. Cái tên Las Vegas này còn được
mệnh danh là thủ đô cờ bạc thế giới. Từ đầu thế kỷ 17 những tên tội phạm nguy hiểm,
giết người, ăn cướp và lừa đảo dựng lên thành phố này để ở đây, cách xa các đồn cảnh
sát và bao bọc bởi những đồng cát nóng bỏng chúng có thể đóng vai các nhà quý tộc,
tẩy rửa những đồng tiền tội phạm và đầu tư vào ngành kinh doanh và béo bở : cờ bạc .
Một thành công nữa của Las Vegas là các sòng bạc mở cửa cho tất cả mọi người,
không phân biệt giàu ghèo, hữư danh hay vô danh, thậm chí cả người da đen và dân
Puectorico. Nghiên cứư lịch sử thành phố cờ bạc này cho thấy từ xa xưa người dân da
đỏ đã chơi một loại xóc đĩa với các con xúc xắc và những que gỗ màu. Trên địa hạt
bang Nevada, các trò chơi cờ bạc được chính quyền và pháp luật cho phép, loại trừ thời
gian 1910 – 1930. Cho đến nay thì cờ bạc đã trở thành nguồn thu chủ yếu của thành
phố sa mạc vốn được mệnh danh là “thủ đô Mafia Hoa Kỳ” này.
Nếu như Las Vegas được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của thế giới, thì Hồng
Kông, Ma Cao trước khi trở về Trung Quốc được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của châu
Á. Hồng Kông là thành phố của Casino, có rất nhiều sòng bạc Casino các loại, phần
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 16
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
lớn được tập trung trong các khách sạn lớn, các khu ăn chơi, bên cạnh những tiệm
massage, các tiệm ăn, các quán bar, các quán dancing,v.v. các sòng bạc của Hồng
Kông khác với Hoa Kỳ và các nước là rất sang trọng, chỉ dành cho các nhà triệu phú,
những người giàu có. An ninh trật tự ở Hồng Kông khá tốt. Mặc dù lãnh địa này đã và
đang tồn tại nhiều băng đảng tội phạm gốc châu Á nổi tiếng như Hội Tam Hoàng, băng
“Bamboo”, các nhomc Yakuza…
Ở châu Á các sòng bạc đã xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc, Việt Nam. Casino ở
Macao xuất hiện từ năm 1850. Từ năm 1962 Hiệp hội Sociedae de Tusismo e
Diversoes de Macao trở thành độc quyền cấp giấy phép ở Macao. Và lãnh thổ nhỏ
thuộc Bồ Đào Nha này đã trở thành một vương quốc Casino nổi tiếng đứng hàng đầu
châu Á.
Ở Trung Quốc, hiện nay bao gồm cả Hồng Kông và Macao hiện tồn tại hai
phương thức quản lý đối với cờ bạc. Trung Quốc lục địa kể từ khi Đảng cộng sản cầm
quyền năm 1949 đánh bạc bị cấm dưới mọi hình thức. Những năm gần đây trong tiến
trình cải cách và mở cửa, chính phủ Trung Quốc cho phép mở một số sòng bạc dạng
slot machine (máy đánh bạc tự động) ở một số vùng kinh tế mở, dành cho người nước
ngoài và Hoa Kiều. Còn ở Hồng Kông và Macao vẫn áp dụng phương thức quản lý cũ
với cờ bạc là cấp phép và thu thuế. Ở nước Ôxtrâylia, nghành công nghiệp cờ bạc mỗi
năm thu được 8 tỷ đô la Ôtrâylia. Ở nuớc này có 14 Casino ở Sydney, Gold Coast,
Brisbane, Townsvlle, Melbourne … Trong đó các sòng bạc Casino được chính quyền
cấp phép đầu tiên vào năm 1992 và 1994 ở Melbourne và Sydney
Tại Philippin và Malaysia, các sòng bạc Casino cũng được nhà nước cấp phép
hoạt động. Tại Philippin công ty Philippine Amusement and Gaming Corporation
(PAGCOR) dưới sự kiểm soát của chính phủ quản lý các Casino ở nước này.
PAGCOR tổ chức các trò chơi bingo ở 10 Casino và trò chơi slot machine ở một sòng
bạc Casino ở Manila. Phần lớn khách chơi cờ bạc ở Philippin là người nước ngoài. Tại
Malaysia, chính phủ đã làm chủ sở hữu sòng bạc Casino lớn nhất ở Đông Nam Á ở
Kuala Lumpur.
Tại Campuchia sòng bạc Casino đầu tiên được mở trên thuyền nổi ở Mega
Resort floating Casino trên sông Tonle Sap vào năm 1995. Năm1996 trên địa phận gần
biên giới Thái Lan, chính quyền địa phương đã mở nhiều Casino, chính phủ đã thu
được 500000 USD lợi nhuận. Một Casino lớn được mở trên địa phận tỉnh Svâyriêng
đối diện cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
1.3.2 Tại Việt Nam
1.3.2.1 Giai đoạn trước năm 1945
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 17
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Thời xa xưa ở Việt Nam những người vô công rồi nghề, thường có tính ham mê
cờ bạc . Trong những tháng giêng, tháng hai, tháng ba, gọi là “tháng ăn chơi”, đàn bà,
trẻ con cho chí người lớn, chỗ thì tụm năm, tụm ba chơi xúc sắc, quay đất, xóc đĩa, giồi
mỏ, giồi chẳn lẻ, bài phu, tam cúc, tứ sắc, bài cào … đâu đâu cũng thấy nói tới chuyện
cờ bạc. Đó là cách chơi xuân, ăn thua độ năm ba đồng, còn quanh năm những tay ăn
chơi chực bóc áo tháo quần của nhau thì nhất là hay chơi xóc đĩa, ít xì hay là tài bàn,
đánh bất. Trong xã hội phong kiến Việt Nam vấn đề cờ bạc được đề cập đến trong các
Bộ luật lớn như Quốc Triều Hình Luật triều Lê, Luật Gia Long triều Nguyễn ở một góc
độ giữ gìn an ninh trật tự phong kiến. Đặc biệt vấn đề tệ nạn cờ bạc đã được đề cập đến
nhiều trong hương ước của làng xóm, ở các vùng nông thôn Việt Nam . Tuy nhiên dưới
chế độ cũ các tệ nạn cờ bạc như đánh chắn, tổ tôm, cua cá, ba cây, xóc đĩa, đỏ đen, tam
cúc,…đã xảy ra phổ biến không chỉ ở các vùng nông thôn và cả ở khu vực thành thị.
Các sòng bạc dạng Casino đã được cấp giấy phép hoạt động công khai để thu lợi nhuận
cho chính quyền.
Trải qua nhiều thời kỳ pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của pháp
luật phong kiến Trung Hoa. Năm 1698, vua Lê Huy Tông hạ lệnh cho viên đề lãnh dò
xét: “người chứa gá và người đánh gá đều bị phạt nặng, số tiền bị phạt nhiều hay ít tùy
theo thứ bậc phẩm trật của từng người”. Ngay sau khi lên ngôi năm 1802, vua Gia
Long đã ban lệnh nghiêm cấm đánh bạc, quy định hình phạt nghiêm khắc. Theo Luật
Gia Long ban bố, các khoản tiền thu về trong và sau vụ đánh bạc được dùng làm phần
thưởng cho những người có công tố giác tội phạm. Dưới triều các vua Minh Mạng, vua
Thiệu thì tội đánh bạc bị phạt rất nặng, không cần biết là quan hay lính. Quan phạm tội
thì bị phạt rất nặng, thậm chí bị phạt treo cổ. Còn những người có trách nhiệm quản lý,
theo dõi khi để xảy ra việc đánh bạc cũng bị phạt giáng chức từ 2 – 4 cấp. Tuy nhiên,
những ai có công phát hiện tội phạm sẽ được thưởng.
1.3.2.2 Giai đoạn từ năm 1945 đến nay
Sau khi cách mạng tháng tám thành công, chính quyền nhân dân còn non trẻ.
Đất nước bị Pháp, Nhật vơ vét xác xơ, bị chiến tranh và thiên tai tàn phá. Nền kinh tế
vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại phải đối phó với những khó khăn chồng chất. Trước tình
hình đó, Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến, chống thực dân pháp xâm lược. Sau đó, hàng loạt văn bản pháp luật đã được Nhà
nước ban hành. Bên cạnh hoạt động đấu tranh chống thực dân cùng bọn tay sai, phản
động, Nhà nước ta còn hết sức chú trọng việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội
trong kháng chiến. Chính vì vậy, pháp luật hình sự của chính quyền nhân dân đã tập
trung phục vụ thực hiện các nhiệm vụ đó.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 18
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Ngày 14/04/1948, Nhà nước đã ban hành sắc lệnh số 168 về tội đánh bạc. Nhằm
mục đích chặn tay địch và những phần tử thuộc các giai cấp bóc lột, dùng cờ bạc vào
những mục đích phá hoại, đầu độc, bóc lột nhân dân, làm cho một số người sao lãng
nhiệm vụ cách mạng. Và sau đó có nhiều văn bản được ban hành như: Thông tư số 301-
VHH-HS ngày 14/01/1957 của Bộ tư pháp về bài trừ tệ nạn xã hội; Chỉ thị 1183 –
TATC/TC ngày 01/07/1960 của Tòa án tối cao về xử lý cờ bạc, Thông tư 121 – CP
ngày 09/08/1961 của Hội đồng chính phủ “về việc tập trung giáo dục cải tạo những
phần tử có hành động nguy hại cho xã hội”, Chỉ thị 14 – CT ngày 16/01/1961 của chủ
tịch Hội đồng bộ trưởng “về các biện pháp giải quyết các vấn đề cứu tế xã hội và tệ nạn
xã hội” đã yêu cầu lập hồ sơ đưa ra truy tố hoặc tập trung cải tạo đối với bọn tổ chức
đánh bạc hoặc đánh bạc chuyên nghiệp. Trong quyết định số 154 – CP ngày 01/10/1973
của Hội đồng Chính phủ “về việc bổ sung đối tượng bị coi là lưu manh chuyên nghiệp
thuộc diện tập trung giáo dục cải tạo ở cơ sở sản xuất do Bộ Công an quản lý” cũng quy
định về xử lý các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Tiếp đó, Chỉ thị 135/HĐBT ngày
14/05/1989 của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng “ về việc giải quyết trật tự an toàn xã
hội trong tình hình mới” cũng nhấn mạnh việc xử lý, quản lý các đối tượng cờ bạc . Các
hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc cũng bị xử lý hành chính theo quy định của Nghị
định 141 – HĐBT ngày 25/04/1991 “quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực an ninh trật tự”.
Ngày 18/05/1994 Liên Bộ Tài chính - Nội vụ đã ra thông tư số 43/LB-TT
hướng dẫn xử lý việc lợi dụng xổ số kiến thiết để hoạt động số đề. Vấn đề phòng chống
tệ nạn cờ bạc cũng được đề cập đến trong chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ
tướng chính phủ: “về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự trong các hoạt động văn hóa
và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”. Chỉ thị
814/TTg quy định “đối với hoạt động đánh bạc, số đề: tuyên truyền giáo dục làm cho
nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, thấy rõ đánh bạc, số đề là hành vi phạm pháp;
đồng thời cải tiến việc phát hành sổ xố kiến thiết. Các cơ quan quản lý nhà nước phải
tăng cường công tác quản lý xã hội, , tiến hành điều tra, nghiên cứu, nắm chắc các đối
tượng cờ bạc , số đề, phân loại, lập thành hồ sơ để xử lý kịp thời. Truy quét để xóa bỏ
các tụ điểm cờ bạc , số đề. Xử lý những người tham gia đánh bạc và nghiêm trị những
chủ thể chứa bạc, chủ đề”.
Qua từng thời kỳ cách mạng, đường lối xử lý đối với người phạm tội đánh bạc
cũng thay đổi, nhưng các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc vẫn không có gì thay đổi. Bộ
luật hình sự 1985 quy định tội đánh bạc , tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một
điều luật (Điều 200). Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định tội đánh bạc tại Điều
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 19
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
248, còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 249. Việc tách tội
đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thành hai điều luật riêng là nhằm cá thể
hóa trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội do yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng
chống loại tội phạm này. Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 được cấu tạo từ
khoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự 1985 và có sửa đổi, bổ sung như sau:
Bổ sung tình tiết là yếu tố định tội, đó là: tiền hay hiện vật dùng đẻ đánh bạc
phải có giá trị lớn, nếu chưa có giá trị lớn thì người đánh bạc phải là người đã bị xử
phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã
bị kết án về một trong các tọi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới cấu
thành tội đánh bạc .
Bổ sung các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt và được quy định tại điểm a
và b khoản 2 của điều luật như: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng để
đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn.
Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính quy định tại khoản 1 của điều luật,
tăng mức cải tạo không giam giữ từ một năm lên ba năm; hình phạt bổ sung được quy
định trong cùng một điều luật và tăng mức phạt từ một triệu đến năm triệu lên từ ba
triệu đến ba mươi triệu; bỏ hình phạt tịch thu một phần tài sản mà Điều 218 Bộ luật
hình sự 1985 quy định đối với tội phạm này.5
Ở nước ta, tội phạm đánh bạc xuất hiện trong mọi thời đại với những dấu hiệu
khác nhau, trong từng giai đoạn có quy mô và mức độ khác nhau. Tội phạm đánh bạc
ngày nay đã lan rộng, với những thủ đoạn bọn chúng sử dụng ngày càng tinh vi, đa
dạng gây ảnh hưởng và nguy hiểm rất cao cho xã hội. Do đó, việc ban hành các Bộ luật
hình sự 1985, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, và Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa
đổi, bổ sung năm 2009) để nghiêm trị loại tội phạm này là rất cần thiết. Để hiểu rõ hơn
về cấu thành tội phạm của tội đánh bạc, chúng ta tìm hiểu tiếp ở chương 2 “quy định
của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc”, để hiểu hơn về dấu hiệu
pháp lý; khung hình phạt của tội phạm đánh bạc .
5
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công
cộng của
Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao)

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 20
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
HIỆN HÀNH VỀ TỘI ĐÁNH BẠCTheo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, thì tội phạm chỉ được ghi nhận
trong Bộ luật hình sự thì mới bị xem là tội phạm và mới bị truy cứu trách nhiệm hình
sự. Theo Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành thì tội đánh bạc được hiểu như
sau:
“Đánh bạc là tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dướibất kỳ
hình thức nào”.6
Đây là tội nghiêm trọng thuộc phần các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự
công cộng, chương XIX Bộ luật hình sự Việt Nam 1999. Sau đây chúng ta hãy đi vào
phân tích tội đánh bạc cụ thể hơn.
2.1 Tội đánh bạc được quy định Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999
Trước hết, tìm hiểu về khái niệm “tội phạm” trong luật hình sự Việt Nam:
Trong qúa trình thống nhất, xây dựng đất nước, khái niệm “tội phạm” đã dần
dần được hình thành. Khái niệm này được ra đời lần đầu tiên, trong Bộ luật đầu tiên

6
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công
cộng của
Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao)


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 21
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Bộ luật hình sự 1985 (được thông
qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VII, ngày 27/06/1985). Khái niệm này đã phản ánh
một cách khá đầy đủ các quy định về tội phạm và xác định cụ thể hành vi nào là phạm
tội, mặc dù nó được hình thành trong Bộ luật đầu tiên. Đến ngày 02/02/1999 tại kỳ họp
khóa X Quốc Hội đã thông qua Bộ luật hình sự mới sửa đổi, bổ sung một một số điều
của Bộ luật hình sự 1985. Bộ luật này đã sửa đổi khái niệm về “tội phạm” để phù hợp
với hoàn cảnh thực tế.
Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 được Quốc hội thông qua ngày 21/21/1999 đã
thay thế Bộ luật hình sự 1985 trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế
định pháp luật hình sự của nước ta. Tại Điều khoản 1 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999
quy định: “tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình
sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm
phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ
chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân
phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm
những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa”. Khái niệm trong Bộ luật
này đã khắc phục những nhược điểm của các khái niệm về tội phạm trước.
Kế tiếp tìm hiểu một số khái niệm về đánh bac:
“Đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng,
gây ảnh hưởng xấu nhiều mặt tới cuộc sống bình thường của chính gia đình người
đánh bạc, đồng thời còn là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.”7
“Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi bất hợp pháp mà sự được thua kèm
theo việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể (tiền hoặc hiện vật hoặc các hình thức
tài sản khác).”
“Đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ
ảnh hưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi mà còn có thể là nguyên nhân của
các tệ nạn xã hội và tội phạm khác.”
Việc tìm hiểu những khái niệm trên sẽ giúp ta hiểu hơn về tội phạm đánh bạc,
cũng như những tác hại mà chúng gây ra cho xã hội. Để thúc đẩy mọi người cùng góp
sức đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Đây là một công việc, nhiệm vụ hết sức
quan trọng.
2.1.2 Dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc

7
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999/ tập II phần các tội phạm cụ thể/ quyển II (từ Điều 202 đến hết/
NXB chính trị quốc gia 2004

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 22
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Điều 248. tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện
vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và
Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm
đến bảy năm;
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Tái phạm nguy hiểm
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đến ba mươi triệu đồng8
(Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số
15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì Điều 248 về tội đánh
bạc được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 248. Tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền
hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai
triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật
này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm
mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba
năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm
đến bảy năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng
trở lên;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu
đồng.
Và tại Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm
2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam8
Bộ luật hình sự 1999 Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ NXB Chính trị quốc gia

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 23
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
1999, tại điểm c.7 và điểm d, khoản 2, Điều 1 quy định về các hành vi không bị xử lý
hình sự, trừ trường hợp có yếu tố định tội khác như sau:
c.7. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 248 mà số tiền hoặc hiện vật đánh bạc
có giá trị dưới hai triệu đồng;
d) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi quy định tại khoản 1
các điều 171, 182, 183, 184, 185, 191 và 248 của Bộ luật hình sự theo tình tiết “đã bị
xử phạt hành chính mà còn vi phạm”, hành vi quy định tại khoản 1 các điều 224, 225
và 226 của Bộ luật hình sự theo tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà
còn vi phạm”;)
Tội phạm là hiện tượng xã hội cụ thể và cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý
mô tả hiện tượng đó. Các dấu hiệu bắt buộc của một tội phạm là: Dấu hiệu năng lực
trách nhiệm hình sự và độ tuổi (mặt chủ thể của tội phạm), dấu hiệu lổi (mặt chủ quan
của tội phạm), dấu hiệu hành vi khách quan và những dấu hiệu có liên quan (mặt khách
quan của tội phạm), và dấu hiệu quan hệ xã hội bị xâm hại (mặt khách thể của tội
phạm). Đây là dấu hiệu bắt buộc của một tội phạm, thiếu một trong bốn dấu hiệu trên
thì sẽ không có tội phạm xảy ra. Đánh bạc là một tội phạm cho nên cần phải có đủ các
yếu tố cấu thành tội phạm sau:
2.1.2.1 Mặt chủ thể của tội đánh bạc
Bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định. Chủ thể của tội phạm
này không phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách
nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này.
Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 thì người đủ 16 tuổi
trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này, vì tội phạm này là tội phạm
do cố ý và không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm
trọng. Nếu số tiền hoặc tài sản dùng để đánh bạc có giá trị không lớn thì người có hành
vi đánh bạc phải là người bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và hành vi tổ chức
đánh bạc hoặc gá bạc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà
còn vi phạm thì mới là chủ thể của tội phạm này.
2.1.2.2 Mặt khách thể của tội phạm
Tội phạm này xâm phạm trật tự, nếp sống văn minh của xã hội. Cũng như đối
với tội hành nghề mê tín, dị đoan, tội đánh bạc là tội xâm phạm đến trật tự nếp sống
văn minh của xã hội, vì tội đánh bạc cũng là một tệ nạn xã hội.
2.1.2.3 mặt khách quan của tội phạm
a) Hành vi khách quan


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 24
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện qua việc đánh bạc (chơi ăn thua
tiền hoặc hiện vật) dưới nhiều hình thức như: bài cào, “xập – xám”, “xì – vách”, xóc
đĩa, bầu cua, số đề, đá gà, cá cược (bóng đá)…v.v…
Người phạm tội thực hiện hành vi đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau.
Nếu trước đây đánh bạc chủ yếu là bằng hình thức tổ tôm, xóc đĩa, bài tây thì bây giờ
có rất nhiều hình thức đánh bạc khác nhau như: chơi số đề, cá độ bóng đá, chọi gà, cá
độ đua ngựa, đua xe,…thủ đoạn phạm tội cũng rất tinh vi.
Theo điều văn của điều luật thì người có hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức
nào được thua bằng tiền hay hiện vật đều bị coi là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong
thực tế không phải cứ tham gia trò chơi nào được thua bằng tiền hay hiện vật đều bị coi
là hành vi phạm tội. Hiện nay các cơ quan, tổ chức có nhiều hình thức vui chơi giải trí
có được thua bằng tiền hay hiện vật đều không bị coi là hành vi phạm tội đánh bạc như:
chơi xổ số, lô tô, Casino ,…các trò chơi này được Nhà nước cho phép nên không coi
hành vi phạm tội.
Cũng chính vì vậy, có ý kiến cho rằng, Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự
Việt Nam 1999 cần được sử dụng theo hướng thêm cụm từ “trái phép” vào điều văn
của điều luật. Ngược lại, có ý kiến cho rằng không cần phải quy định thuật ngữ trái
phép, vì các trò chơi được thua bằng tiền hay hiện vật mà Nhà nước cho phép thì không
gọi là đánh bạc. Khi nói đến đánh bạc đã bao hàm yếu tố trái phép rồi; không ai nói
chơi sổ xố là đánh bạc cả. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề học thuật, còn thực tiễn xét xử
không vướng mắc về vấn đề có được phép hay không được phép.
b) Hậu qủa
Hậu qủa của hành vi đánh bạc không phải là dấu hiệu bắt buộc và cũng không
phải là yếu tố định khung hình phạt, mặc dù hành vi đánh bạc có thể gây ra những hậu
qủa nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội như: do
đánh bạc mà tan cửa nát nhà, do đánh bạc mà dẫn đến các hành vi phạm tội khác như
trộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự
công cộng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi,…Nhà làm luật
không quy định hậu qủa là yếu tố định tội hoặc yếu tố định khung hình phạt không phải
vì không thấy trước hậu qủa do hành vi đánh bạc gây ra cho xã hội, mà hậu qủa do
hành vi đánh bạc gây ra hầu hết đã cấu thành tội phạm độc lập và tội phạm đó bao giờ
cũng nguy hiểm hơn tội đánh bạc. Do đó, nếu hành vi đánh bạc mà dẫn đến những
hành vi phạm tội khác thì người phạm tội còn bị truy cứu về tội phạm tương ứng.
c) Các dấu hiệu khách quan khác


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 25
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Đối với tội phạm này không quy định hậu qủa là dấu hiệu bắt buộc nhưng lại
quy định giá trị tiền hay hiện vật dùng để đánh bạc là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành
tội phạm này.
Nếu hành vi đánh bạc mà giá trị tiền hay hiện vật dùng vào việc đánh bạc có giá
trị được xác định chưa phải là lớn và người phạm tội chưa bị xử phạt hành chính về
hành vi đánh bạc và hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc chưa bị kết án về một
trong các tội này, hoặc đã bị kết án về các tội phạm này nhưng đã được xóa án tích thì
chưa bị coi là phạm tội đánh bạc.
Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì tiền hoặc
hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị lớn là tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu
đồng đến dưới mười triệu đồng, bao gồm:
Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ được tại chiếu bạc;
Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ
xác định đã đuợc hoặc sẽ được dùng để đánh bạc;
Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định
đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc .9
Khi xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc cần phân biệt:
Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác
định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền,
giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được đề cập trên đây;
Ví dụ: Có vụ đánh bạc , dưới hình thức chơi xóc đĩa, có mười người tham gia, mỗi
người góp một triệu đồng. Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc của vụ đánh bạc là mười
triệu đồng.
Trường hợp một người đánh bạc với nhiều người khác nhau (như trường hợp
chơi số đề), thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với người đánh
bạc với nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người đánh bạc
khác dùng để đánh bạc ; còn đối với người tham gia đánh bạc với người này là tiền, giá
trị hiện vật mà bản thân họ và người đó cùng dùng để đánh bạc.
Ví dụ: Có mười người chơi đề với chủ đề, mỗi người chơi đề góp một triệu đồng. Tỷ lệ
chơi đề của những người này với chủ đề là 0/50. Như vậy số tiền dùng để đánh bạc của
mười người chơi đề là mười triệu đồng, của chủ đề là năm mươi triệu đồng. Tổng số
tiền của vụ đánh bạc là 50 triệu đồng + 10 triệu đồng là 60 triệu đồng.10


9
Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP (17/04/2003) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự
10
Đánh bạc và luật hình sự về tội đánh bạc/ tạp chí Pháp lý - số tháng 3(3/2007)/ trang 15 - 16

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 26
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Đánh bạc được hiểu là nhiều người (ít nhất từ hai người trở lên) cùng tham gia
thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện
vật. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số
tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào
từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:
a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần
đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới một triệu đồng)
và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị
xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) thì
người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc ;
b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của lần
đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ một
triệu đồng trở lên theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02 nêu trên) thì người đánh bạc
phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;
c) Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật
dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách
nhiệm hình sự thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc
với tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của
Bộ luật hình sự;
d) Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị
hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy
cứu trách nhiệm hình sự và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính
thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết
định khung “ có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 248 của
Bộ luật hình sự.
Khi truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi
số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa … cần phân biệt:
a) Một lần chơi số đề, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ đua
ngựa…(để tính là một lần đánh bạc ) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham
gia cá độ trong một trận bóng đá, tham gia cá độ trong một kỳ đua ngựa … trong đó
người chơi có thể chơi làm nhiều đợt. Trách nhiệm hình sự được xác định đối với
người chơi một lần đánh bạc trong các trường hợp này là tổng số tiền, giá trị hiện vật
dùng để chơi trong các đợt đó.


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 27
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Ví dụ: tại kỳ đua ngựa thứ 46, tổ chức vào ngày 06/04/2006, trong khoảng thời gian từ
9 giờ đến 11 giờ A đã cá độ ba đợt thì chỉ coi A đã đánh bạc một lần trong kỳ đua
ngựa này với tổng số tiền cá độ của của ba đợt đó; nếu tổng số tiền cá độ của cả ba đợt
từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng thì A phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự. Cần chú ý là nếu số tiền cá độ mỗi đợt từ
một triệu đồng trở lên thì đối với trường hợp này cũng không được áp dụng tình tiết
tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.
b) Số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi số đề, cá độ bóng
đá, cá độ đua ngựa…với nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những
người chơi khác dùng để đánh bạc.
Ví dụ: B là chủ đề của năm người chơi đề khác nhau, mỗi người chơi đề với số tiền là
hai mươi ngàn đồng; nếu với tỷ lệ chơi 1/70 (1 ăn 70) thì số tiền dùng để đánh bạc
được xác định như sau:
Tiền dùng để đánh bạc của một người chơi đề với B sẽ được xác định là một
triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng [ 20.000 đồng tiền của một người chơi dùng để
đánh bạc + (20.000 đồng 70 lần) tiền của B dùng đánh bạc với người chơi đó =
1.420.000 đồng ].
Tiền dùng để đánh bạc của B với năm người chơi đề là bảy triệu một trăm ngàn
đồng (1.420.000 đồng tiền của B dùng đánh bạc với một người chơi năm người chơi =
7.100.000 đồng).
Mặc dù đã có hướng dẫn tương đối cụ thể, nhưng thực tiễn xét xử có nhiều
trường hợp Tòa án xác định không thống nhất về số tiền, giá trị hiện vật trong trường
hợp chơi số đề. Để áp dụng thống nhất đúng tinh thần hướng dẫn tại Nghị quyết số 02
ngày 17/04/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng
một số quy định của Bộ luật hình sự thì:
Đối với chủ thể và người “thư ký” đề, thì chỉ tính một lần số tiền hoặc giá trị
hiện vật mà họ dùng vào việc chơi đề với nhiều người. Ví dụ: A là chủ thể chơi với 20
người, mỗi người chơi với A là 1.000.000 đồng với tỷ lệ 1/70, thì chỉ tính số tiền mà A
dùng để chơi đề với 20 người là 70.000.000 đồng, và như vậy tổng số tiền dùng để
đánh bạc trong vụ án này là 90.000.000 đồng (20 triệu của 20 người và 70 triệu đồng
của A)
Trường hợp, chỉ bắt được người chơi đề, mà không xác định được chủ đề hoặc
“thư ký” đề, thì số tiền hoặc giá trị tài sản dùng vào việc đánh bạc là số tiền hoặc tài
sản mà người chơi đề dùng vào việc chơi đề. Ví dụ: Cơ quan điều tra bắt được B, khám
người thấy trong túi B có một mảnh giấy (phơi đề) có ghi 3.000.000 đồng, nhưng cơ
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 28
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
quan điều tra không bắt được chủ đề hoặc “thư ký” đề, thì số tiền mà B dùng để đánh
bạc được xác định là 3.000.000 đồng.
2.1.2.4 Mặt chủ quan của tội phạm
Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Mục đích, động cơ không là dấu hiệu bắt
buộc của tội này.
2.2 Hình phạt của tội đánh bạc
Hình phạt của tội đánh bạc được chia thành hai khung và hình phạt bổ sung
được quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 .
2.2.1 Khung một
Theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, thì người
phạm tội đánh bạc có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm, là tội phạm ít
nghiêm trọng.
Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu có nhiều tình tiết giảm
nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể,
thì có thể được áp dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu
người phạm tội vừa đánh bạc với số tiền hay hiện vật có giá trị lớn, vừa đã bị xử phạt
hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn
vi phạm và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng
mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt tới ba năm tù.
Về tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều
249 mà còn vi phạm” và “đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 và
Điều 249 chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”.
Nghị quyết số 02/2003/ NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 không có hướng dẫn cụ
thể về áp dụng tình tiết này đối với các tội “đánh bạc “, “tổ chức đánh bạc” hoặc “gá
bạc” quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại
Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP, thì hướng dẫn về tình tiết “đã bị xử phạt hành chính
về hành vi này mà còn vi phạm” và “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà
còn vi phạm” tại Nghị quyết này được áp dụng đối với các tội phạm chưa có hướng
dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Theo chúng tôi, có thể vận dụng hướng dẫn này đối
với các tội quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 cụ thể
như sau:
“Đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 249
mà còn vi phạm” là trường hợp trước đó một người đã bị xử phạt hành chính về một
trong những hành vi được liệt kê trong các tội đó (đánh bạc , tổ chức đánh bạc hoặc gá
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 29
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
bạc ) bằng một trong các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính, nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm
hành chính mà lại thực hiện một trong những hành vi được liệt kê trong các tội đó.
Ví dụ: A đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn để được coi
là chưa bị xử phạt hành chính, A lại thực hiện một trong các hành vi (đánh bạc, tổ chức
đánh bạc hoặc gá bạc) được quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự
Việt Nam 1999.
“Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 và Điều 249
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” là trường hợp trước đó một người đã bị kết án
về tội “đánh bạc” (tội “tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc”), chưa được xóa án tích mà lại
thực hiện một trong những hành vi (đánh bạc, tổ chức đánh bạc) được liệt kê trong các
tội đó.
Ví dụ: A đã bị kết án về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình
sự Việt Nam 1999. Sau khi ra tù, chưa được xóa án tích, A lại thực hiện hành vi đánh
bạc (hoặc gá bạc).
Khi áp dụng tình tiết “đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 và
Điều 249 Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” cần phân biệt:
Trường hợp tiền án của bị cáo đã được xem xét là dấu hiệu trong cấu thành cơ
bản của tội phạm (đã bị kết án … chưa được xóa án tích mà còn vi phạm), thì tiền án
đó không được tính để xác định tái phạm đối với bị cáo.
Trường hợp các tiền án của bị cáo không được xem xét là dấu hiệu cấu thành tội
phạm “đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 hoặc Điều 249 Bộ luật
hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” vì hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ
yếu tố cấu thành tội phạm, thì các tiền án của bị cáo phải tính để xác định tái phạm, tái
phạm nguy hiểm.
Tiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn”: theo Nghị quyết số
02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003, thì việc xác định tiền hoặc hiện vật “có giá trị
lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” trong tội “đánh bạc” được thực hiện như sau:
a. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu
đồng là có giá trị lớn;
b. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm
triệu đồng là có giá trị rất lớn;
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 30
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
c. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị
11
đặc biệt lớn.
2.2.2 Khung hai
a) Có tính chất chuyên nghiệp
Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội lấy việc đánh bạc
là nguồn sống cho chính mình.
Việc xác định một người đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp cũng
không đơn giản, bởi lẽ việc đánh bạc là xuất phát từ các trò chơi, nhiều người đam mê
tới mức không thể bỏ được như nghiện thuốc lá, nghiện rượu,…nhưng không phải
trường hợp nào cũng coi hành vi đánh bạc của họ là có tính chất chuyên nghiệp; có
người chơi số đề, cá độ bóng đá được cũng nhiều, thua cũng không ít, họ thường xuyên
đánh bạc không thể nhớ được bao nhiêu lần nhưng cũng không thể coi là đánh bạc có
tính chất chuyên nghiệp, vì họ không lấy đánh bạc là nguồn sinh sống chính.
Cũng đã có thời gian, để xác định một người phạm tội có tính chất
chuyên nghiệp, các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ căn cứ vào số lần phạm tội nhiều hay
ít mà không căn cứ vào yếu tố quan trọng là lấy việc phạm tội là nguồn sống chính. Vì
vậy, khi xác định tình tiết phạm tội này, không chỉ căn cứ vào số lần phạm tội mà phải
căn cứ vào tính chất của hành vi và mục đích của người phạm tội, và cũng chỉ nên coi
là phạm tội đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp trong trường hợp rõ ràng như người
phạm tội không có nghề nghiệp, lấy việc đánh bạc là nguồn sống chính cho bản thân và
gia đình.
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn
Trường hợp phạm tội này không khó xác định, chỉ căn cứ vào giá trị tiền
hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn. Tuy nhiên, nhà làm
luật quy định hai tình tiết có mức độ nghiêm trọng khác nhau là yếu tố định khung hình
phạt trong cùng một khung hình phạt, xét về kỷ thuật lập pháp là không khoa học, đây
cũng không phải là trường hợp cá biệt mà một số tội phạm khác cũng có tình trạng như
vậy.
Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 12 thì tiền
hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn:
Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu
đồng là có giá trị rất lớn;

11
Tội “đánh bạc” và các tội phạm khác liên quan đến hành vi đánh bạc; một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Tiến
sỹ Nguyễn Đức Mai (Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương/ Tạp chí Kiểm sát - Số 20 (tháng 10/2006).
12
Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP (17/04/2003) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 1999

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 31
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị
đặc biệt lớn.
c) Tái phạm nguy hiểm
Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 thì tái
phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc
biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội
đặc biệt nghiêm trọng do cố ý,hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án mà lại phạm tội do
cố ý.
Như vậy, đối với tội đánh bạc, người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy
hiểm chỉ có thể là người đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội đánh bạc,
vì đối với tội phạm này không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc
đặc biệt nghiêm trọng.
Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật thì người phạm tội
có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng.
Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong các
trường hợp quy định tại khỏan 2 của điều luật; tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có
giá trị rất lớn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có
nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể áp dụng hình phạt dưới hai năm tù
hoặc được chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ. Nếu thuộc nhiều trường hợp
quy định tại khoản 2 của điều luật; tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị đặc
biệt lớn, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng
mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến bảy năm tù.
2.2.3 Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội đánh bạc
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội đánh bạc còn có thể bị phạt tiền từ ba
triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
Khi áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội đánh
bạc cần lưu ý: chỉ áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung nếu không áp dụng hình
phạt tiền là hình phạt chính.
Nói chung, trong tình hình phạm tội đánh bạc hiện nay, các Tòa án rất ít áp dụng
hình phạt tiền là hình phạt chính, mà chủ yếu áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ
sung và hầu hết đối với người phạm tội đánh bạc đều bị phạt tiền ngoài hình phạt
chính.
2.3 So sánh tội đánh bạc với một số tội khác
2.3.1 So sánh tội đánh bạc với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
2.3.1.1 Dấu hiệu pháp lý
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 32
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự Việt
Nam 1999 như sau:
“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt
hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị
kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền
từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm
đến mười năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu
đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”
(Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số
15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì khoản 1 Điều 249
quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được sửa đổi, bổ sung như sau: “Người
nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành
chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án
về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ
mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.”)
“Tổ chức đánh bạc là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác
tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Gá bạc
là chứa việc đánh bạc để thu tiền (tiền hồ).”
Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cũng như tội đánh bạc, là tội phạm đã được
quy định rất sớm và đều gọi chung là tội “cờ bạc”, sau này mới tách ra các hành vi
khác nhau: đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng vẫn quy định cùng trong một
Điều luật. Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc
gá bạc trong cùng một điều luật (Điều 200). Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định
tội đánh bạc tại Điều 248 còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều
249.
Tuy nhiên, hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi gá bạc vẫn quy định trong cùng
một điều luật. Vì vậy, khi định tội phải tùy trường hợp mà định tội là tội tổ chức đánh
bạc hay tội gá bạc.
Ví dụ: nếu chỉ có hành vi tổ chức đánh bạc thì định tội là “tổ chức đánh bạc”,
nếu chỉ có hành vi gá bạc thì định tội là “gá bạc” nếu có cả hành vi tổ chức đánh bạc
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 33
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
và gá bạc thì định tội là “tổ chức đánh bạc và gá bạc” (thay liên từ hoặc bằng liên từ
và), vì nếu định tội “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” thì chưa xác định bị cáo phạm tội
gì.
Về mặt khách thể: cả hai tội, tội phạm đều xâm phạm trật tự, nếp sống văn
minh của xã hội. Vì cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nói
riêng cũng là một tệ nạn xã hội.
Về mặt chủ quan : cả hai tội, Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Mục đích,
động cơ không là dấu hiệu bắt buộc. Nhưng riêng ở tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
thường người phạm tội thực hiện hành vi với mục đích vụ lợi.
Về mặt khách quan: Hành vi khách quan của tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc
hoặc gá bạc khác nhau ở chổ:
+ Hành vi khách quan của tội tổ chức đánh bạc: thể hiện ở hành vi rủ rê,
lôi kéo, tụ tập…những người đánh bạc với nhau. Người đánh bạc cũng có thể đồng thời
là người đánh bạc.
+ Hành vi khách quan của tội gá bạc: thể hiện ở hành vi dùng nhà ở của
mình hay thuê chổ để những người đánh bạc cùng đánh với nhau. Người gá bạc cũng
có thể là người tổ chức, người đánh bạc. Khi đó, người phạm tội bị truy cứu về 3 tội.
+ Còn hành vi khách quan của tội đánh bạc: thể hiện qua việc đánh bạc
(chơi ăn thua tiền hay hiện vật) dưới nhiều hình thức như: bài cào, “xập xám”, “xì –
vách”, xóc đĩa, bầu cua, số đề, đá gà, cá cược (bóng đá)…v.v..
Hành vi khách quan của tội đánh bạc chỉ cấu thành tội phạm khi số tiền hoặc
hiện vật ăn thua có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành
vi quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các hành vi đó
mà còn vi phạm. Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003, thì việc xác định
tiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” trong tội “đánh bạc” được
thực hiện như sau:
a. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu
đồng là có giá trị lớn;
b. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm
triệu đồng là có giá trị rất lớn;
c. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị
đặc biệt lớn
Còn hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chỉ cấu thành tội phạm khi được thực
hiện với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hay hành vi quy
định tại Điều 248 Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội đó, chưa được
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 34
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
xóa án tích mà còn vi phạm . Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003, thì
việc xác định các trường hợp sau đây là “với quy mô lớn”:
a. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người
đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên;
b. Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt
trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác,
người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô, xe
máy, xe đạp, điện thoại… để trợ giúp cho việc đánh bạc;
c. Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trong cùng một lúc có giá
trị từ mười triệu đồng trở lên.
Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức được
hướng dẫn tại các điểm a, b và c trên đây, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh
bạc có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng thì tuy họ không phải chịu
trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng họ phải chịu trách
nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.
Nếu người có hành vi tổ chức ra việc đánh bạc để thỏa mãn việc đánh bạc của
mình và cùng tham gia đánh bạc với những người mà mình tổ chức để đánh bạc thì
người tổ chức đánh bạc chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nếu có đủ
dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc, mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ
chức đánh bạc. Ví dụ: Hoàng Ng là con bạc thường xuyên đi đến nhà Vũ Mạnh Q đánh
“ba cây” ăn tiền; ngày 15/06/2004 Ng đã bị công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà
Nội phạt hành chính. Ngày 10/12/2004, vợ con của Ng về quê ngoại; ở nhà một mình,
Ng rủ Vũ Mạnh Q, Bùi Quốc C và Đinh Trọng N đến nhà Ng để đánh bạc ăn tiền.
Đánh được từ 9 giờ đến 14 giờ thì bị công an phường bắt, thu trên chiếu bạc 5000000
đồng và các phương tiện dùng để đánh bạc. Trong trường hợp này, hành vi của Ng là
hành vi tổ chức đánh bạc nhưng vì Ng tổ chức ra cuộc chơi bạc này là để mình cũng
được đánh bạc nên Ng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.13
Tuy nhiên, tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc giống nhau là phải có từ hai
người trở lên tham gia. Đối với tội tổ chức đánh bạc thì người phạm tội phải tổ chức ít
nhất là từ hai người trở lên đánh bạc, vì việc đánh bạc phải có từ hai người trở lên mới
đánh bạc được, không ai đánh bạc với chính mình.


13
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự
công cộng của
Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao)


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 35
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Về mặt chủ thể: cũng tương tự tội đánh bạc, chủ thể của tội phạm này không
phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm
hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này.
Nếu số tiền hoặc tài sản dùng để đánh bạc có giá trị không lớn thì người có hành
vi đánh bạc phải là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và hành vi tổ
chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa
án tích mà còn vi phạm thì mới là chủ thể của tội phạm này.
Khác nhau: là theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì ngươi đủ 16 tuổi trở
lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, vì tội phạm này là tội phạm do
cố ý và không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm
trọng. Còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải
chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của
Điều luật; người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này
không phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của điều luật.
2.3.1.2 khung hình phạt
Cũng tương tự tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hình phạt chia làm
hai khung và có thêm hình phạt bổ sung.
Khung một: ở tội đánh bạc thì mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
Còn ở tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì mức phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba
trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.
Khung hai: ở tội đánh bạc thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Còn ở tội tổ
chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
Hình phạt bổ sung:ở tội đánh bạc thì có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi
triệu đồng, còn ở tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì có thể bị phạt tiền từ năm triệu
đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
2.3.2 So sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian
dối”. Đặc điểm nổi bật của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn gian dối của
người phạm tội. Gian dối là đặc trưng cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng
không phải là dấu hiệu duy nhất của tội phạm, mà ngoài thủ đoạn gian dối, người phạm
tội còn phải có hành vi chiếm đoạt tài sản thì mới đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Điều 139 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định:


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 36
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá
trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn
đồng nhưng gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm
đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi
phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba
năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm
đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ
chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai
trăm triệu đồng;
g) Gây hậu qủa nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm
đến dưới mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm
trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai
năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu
đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”
( Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số
15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì khoản 1 và khoản 4
Điều 139 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá
trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 37
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai
năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”14
Và tại Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 về
việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tại
điểm a “Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm các tội quy định tại
khoản 3 Điều 111, khoản 4 Điều 139, khoản 4 Điều 153, khoản 3 Điều 180, khoản 4
Điều 197, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 289 và khoản 4 Điều 334 của Bộ luật hình
sự.
Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được nêu tại điểm này nhưng
chưa thi hành thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình
phạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân;”, và điểm c.1 “Hành vi quy định tại khoản
1 các điều 137, 138, 139, 278 và 280 của Bộ luật hình sự mà tài sản bị chiếm đoạt có
giá trị dưới hai triệu đồng;” Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện các hành
vi quy định tại điểm c1 trên, trừ trường hợp có yếu tố định tội khác.15)
2.3.2.1 Dấu hiệu pháp lý
Về mặt chủ thể: Cả hai đều do các chủ thể có năng lực trách nhiệm hình sự thực
hiện, đạt độ tuổi theo luật định.
Về mặt khách thể: khác nhau, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì xâm
phạm vào quyền sở hữu đối với tài sản. Còn đối với tội đánh bạc thì xâm phạm trật tự
an toàn công cộng.
Về mặt chủ quan: giống nhau là tội phạm đều thực hiện với lỗi cố ý. Khác nhau
là, đối với tội đánh bạc được thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích thu lợi bất chính;
còn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích vụ lợi.
Về mặt khách quan: Giống nhau là hành vi của hai tội này đều là những hành
vi nguy hiểm cho xã hội. Và ở Điều 248 quy định hành vi đánh bạc được biểu hiện
dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó bao gồm cả hình thức dùng thủ đoạn gian dối là
đặc trưng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự Việt
Nam 1999. Nhiều tổ chức tội phạm giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo
14
Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung
2009/QH12 Ngày 19/6/2009
15
Điểm a và c.1, khoản 2 Điều 1, Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009
về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999.

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 38
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
chiếm đoạt tài sản của công dân dưới hình thức cho số để đánh lô đề, đã phá án bắt giữ
8 đối tượng thu giữ nhiều tang vật. Đây là một loại tội phạm mới, lợi dụng công nghệ
cao để hoạt động. Thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng hoạt động trên địa bàn toàn quốc,
số lượng bị hại trong chuyên án gần 200 người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Số tiền bọn tội phạm đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng. Với những thủ đoạn sau:
- Khi liên lạc với bị hại chúng sử dụng SIM CARD thuê bao trả trước:
nhân các đợt tổ chức khuyến mại của các mạng thông tin di động các đối tượng đã mua
hàng loạt SIM CARD sau đó để dùng dần. Mỗi SIM chúng chỉ dùng với 2 hoặc 3 bị hại
trong khoảng 3 ngày là vứt bỏ do đó rất khó phát hiện và xác định. Khi rút List chỉ xác
định được vùng hoạt động ngoài ra không thu được thông tin gì khác.
- Các đối tượng khi liên lạc với nhau thì sử dụng một máy riêng, dùng
một số thuê bao trả trước (nhưng sử dụng lâu dài hơn)
- Chúng thường sử dụng mạng di động của những hãng mà kỹ thuật chưa
có điều kiện kiểm soát được như: 096, 095...
- Thường sử dụng Chứng minh nhân dân giả (Chứng minh nhân dân giả
của người đã chết, Chứng minh nhân dân giả bị mất, thất lạc...sau đó bóc tách dán ảnh
của đối tượng vào) để mở tài khoản ATM hoặc nhận tiền theo hình thức khách vãng lai
chuyển phát tiền nhanh tại bưu điện.
Chúng tổ chức đi khảo sát tại các địa bàn nơi có điều kiện kinh tế phát triển,
những nơi tập trung đông dân cư. Sau đó chúng mua các niêm gián điện thoại của 64
Tỉnh, Thành phố và một số cơ quan Trung ương về nghiên cứu chọn lựa ra những địa
chỉ có khả năng sẽ lừa đảo được những người hám tiền thích ăn thua cờ bạc.
- Bọn tội phạm nghiên cứu lợi dụng triệt để sự yếu kém và lỏng lẻo của
các ngân hàng trong việc mở tài khoản sử dụng thẻ ATM; của các trung tâm giao dịch
bưu điện nhận khi nhận và chuyển tiền dưới hình thức khách vãng lai.
- Trong một nhóm lừa đảo: bọn tội phạm thường phân vai rất cụ thể.
Những đối tượng có giọng nói truyền cảm tốt, có khả năng ứng xử và xử lý tình huống
tốt sẽ đóng vai Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết. Về tên gọi của đối tượng chính
chúng có quy ước rất cụ thể: theo ngày (Chú Hai, thứ ba: Chú Ba, chủ nhật: Chú Tám).
Các đối tượng còn lại sẽ đóng vai nhân viên. Khi lừa đảo bị hại thành công chúng cũng
thống nhất với nhau về tỷ lệ ăn chia (đối tượng đóng vai Giám đốc: 30%. đối tượng
liên lạc với bị hại thành công: 30%, 30% chia đều cho tất cả các đối tượng tham gia
nhóm, 10% còn lại chi cho thuê nhà, mua sắm công cụ phương tiện, sinh hoạt chung
cho cả nhóm).


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 39
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
- Tất cả các đối tượng gây án đều là các đối tượng cư trú tại các Tỉnh
phía nam, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh.
- Sau khi nghiên cứu danh bạ điện thoại, chúng gọi điện cho bị hại
(thường vào buổi sáng) giới thiệu có quen biết từ trước, chúng gợi lại mối quan hệ như:
đã từng có thời gian làm việc cùng cơ quan, có quan hệ buôn bán làm ăn, đã từng bán
các thiết bị trong nhà như điều hòa, tủ lạnh, bình nước, lắp điện thoại...có trường hợp
thì nói đã từng đi bộ đội với chồng (nếu nói với vợ) con hoặc bản thân...Khi bị hại còn
đang suy nghĩ để nhớ lại các mối quan hệ đó thì chúng giới thiệu với bị hại là hiện nay
chúng là con cháu, em giám đốc hoặc đang làm ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô hoặc
các tỉnh, thành phố muốn giúp đỡ gia đình để làm ăn. Sau đó các đối tượng gợi ý bị hại
về việc chơi lô đề với lợi nhuận hấp dẫn bằng hình thức:
- Bị hại chỉ cần nhận lời ghi hộ cho Công ty để ăn phần trăm, số lợi
nhuận là 15% tổng số tiền thu được sau khi đánh lô đề. Về tiền để đánh và con số để
đánh sẽ do "Công ty Xổ số kiến thiết" cử người đua đến và cung cấp. Nếu bị hại cảnh
giác không nhận lời thì coi như việc lùa đảo không thành thì chúng sẽ không liên lạc
nữa. Nếu bị hại nhận lời thì trước giờ đánh khoảng 02 tiếng đông fhồ chúng sẽ cho
người điện đến xưng danh là được các "xếp" cử mang tiền đến nhưng đang ở xa, tắc
đường, bị CSGT giữ xe hoặc tiền đã được dùng vào việc tiếp khách nen không thực
hiện được như thỏa thuận ban đầu.
- Đối tượng sẽ "gạ" bị hại ứng tiền ra để đánh theo số của các "sếp" cho
và lợi nhuận thu được (trừ tiền gốc đã bỏ ra) sẽ chia theo tỷ lệ 50/50.
- Trường hợp "số" đối tượng cho không đúng chúng sẽ tắt máy không
liên lạc lại hoặc chúng chủ động liên lạc lại và nói rằng: "hôm nay do thay đổi hội đồng
giám sát nên không cài số được, ngày mai sẽ cho số để đánh bù." và đối tượng bỏ số
Sim đó.
- Đối với các bị hại đã trúng khi đánh lô đề chúng yêu cầu chuyển tiền
vào tài khoản hoặc Bưu điện. Các bị hại đều thực hiện rất nghiêm túc do muốn tạo lòng
tin để xin số đánh tiếp vì cho rằng việc chúng biết trước số là có thật. Sau khi đã tạo
được lòng tin với bị hại chúng sẽ đặt vấn đề gợi ý đưa bị hại vào làm ăn ở Công ty xổ
số bằng hình thức góp cổ phần với nhiều mức khác nhau. Các bị hại tin tưởng vào sự
hứa hẹn nên đã chuyển tiền vào tài khoản sau đó đặt vấn đề xin số để đánh nhưng các
đối tượng tìm đủ lý do để kéo dài hòng chiếm đoạt thêm tiền của bị hại bằng cách nêu
lý do:"số lượng tiền đóng chưa đủ nên các sếp chưa cho số". Một số bị hại tuy đã
chuyển đủ tiền theo yêu cầu nhưng số bọn chúng cho số đánh đều không trúng. Khi bị
hại hỏi lại chúng tìm lý do thoái thác với các lý do thay đổi hội đồng hoặc có đoàn
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 40
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
kiểm tra đột xuất nên không cài số được. Sau một hai lần thì chúng cắt máy điện thoại
không liên lạc nữa lúc đó người bị hại mới biết mình bị lừa. Sau khi nhận được tiền của
các bị hại qua tài khoản, các đối tượng sẽ dùng thẻ ATM để rút tiền và chuyển tiền cho
nhau đều qua hệ thống ATM. Hầu hết các bị hại đều là người có khả năng về kinh tế
nhưng có máu mê cờ bạc. Khi bị lừa không dám tố cáo vì sợ bị trả thù hoặc ảnh hưởng
đến danh dự, một số khác sợ bị xử lý trước pháp luật về tội đánh bạc.16
Ví dụ: Theo thống kê của Công an Thành phố Bắc Ninh, từ cuối năm 2008 đến nay,
trên địa bàn đã xảy ra hơn 10 vụ lừa đảo về việc “ngồi cầm bài hộ”. Đấy là chưa kể có
những trường hợp bị lừa nhưng sau đó nạn nhân đã không đến cơ quan Công an để
trình báo. Công an Thành phố Bắc Ninh cho biết: “Đây đang là tình trạng gây nhiều
bức xúc cho nhân dân”.Vụ việc gần đây nhất là ngày 27/2, anh Nguyễn Công Tuyến
(47 tuổi), trú tại Yên Thế - Bắc Giang đã được một đối tượng gọi điện đến thuê xe đi
Bắc Ninh công tác. Khi xuống đến Bắc Ninh, đối tượng đưa anh Tuyến vào một ngôi
nhà tại phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh. Lúc này ở đây đang có 4 đối tượng
ngồi đánh bạc. Một đối tượng trong đó đã đề nghị anh Tuyến "ngồi cầm bài hộ" một
lát. Anh Tuyến cầm bài hộ hai ba ván và kịch bản như cũ đã diễn ra, chỉ trong vòng
mấy phút anh đã bị chúng lừa thua 35 triệu đồng. Sau đó đối tượng đã yêu cầu anh
Tuyến phải cắm lại chiếc xe du lịch loại 4 chỗ với tờ giấy ghi nợ 35 triệu đồng…
Vụ thứ hai là ngày 13/3/2009, anh Nguyễn Văn Đoàn, tại Dĩnh Kế, Bắc Giang lái xe tải
2,5 tấn, nhận được một cú điện thoại của một thanh niên thuê xuống TP Bắc Ninh chở
hàng. Sau đó đối tượng thuê xe đã điều anh vào khu 10, phường Đại Phúc, Thành phố
Bắc Ninh. Tại đây, một kịch bản cũ y hệt những vụ lừa đảo trước được bọn chúng "bài
binh bố trận". Chỉ ngồi "cầm bài hộ" cho một đối tượng ra ngoài 2 - 3 ván, anh Đoàn
đã bị chúng lừa mất 25 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên anh Đoàn cũng bị chúng
bắt cắm lại xe chờ về lấy tiền chuộc. Sau đó anh Đoàn đã trình báo và rất may mắn sau
đó Công an phát hiện ra chiếc xe trên tại một bãi xe trên địa bàn và kịp thời thu hồi về
trả cho nạn nhân. Khác nhau là, đối với tội đánh bạc hành vi đánh bạc được biểu hiện
dưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền hoặc hiện vật để gán nợ, hiện vật có thể
là vàng, bạc…chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong những yếu tố sau:
Được thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị lớn (có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới
năm mươi triệu đồng quy định tại Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009) hoặc
(dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án quy định tại Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng

16
Thông báo số 102/C14 (P50) / Tổng cục cảnh sát cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội / Hà Nội ngày 16 – 01 -
2008

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 41
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12
Ngày 19/6/2009 ) đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều
249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích
mà còn vi phạm.
2.3.2.2 Khung hình phạt
Hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có năm khung và mức cao nhất
là chung thân hoặc tử hình (Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009 đã bỏ hình
phạt tử hình) còn đối với tội đánh bạc có ba khung và mức cao nhất là bảy năm tù. Cả
hai tội này đều có hình phạt bổ sung đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: “người
phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu
một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm
công việc nhất định từ một năm đến năm năm”; còn với tội đánh bạc thì người phạm
tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN3.1 Thực trạng, tình hình tội phạm đánh bạc trên phạm vi cả nước
Trong những năm trở lại đây tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động do
đang trong quá trình chuyển đổi về cơ chế quản lý kinh tế, số người không có công ăn
việc làm ngày càng nhiều, số đông là tầng lớp thanh niên. Từ đó kéo theo tình hình trật
tự xã hội phát triển, nhất là tệ nạn cờ bạc. Tệ nạn cờ bạc phát triển dưới nhiều hình
thức như đánh tổ tôm, xóc đĩa, tam cúc, bài tú lơ khơ, đỏ đen, cò quay, đánh đầu đít, đá
gà, cá độ bóng đá,…Trong đó phát triển nhiều nhất có tính chất “quần chúng” và là tệ
nạn phát triển nhanh và khá phổ biến nhất. Tệ nạn mua bán số đề không chỉ ở phạm vi
ngoài đường phố, trong từng quán nước và những nơi công cộng khác, trong ngõ xóm
ở vùng ngoại thành mà ở cả trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học. Nếu tính riêng về
tệ nạn mua bán số đề phải có tới hàng vạn người tham gia.
Theo số liệu thống kê tại Hà Nội, qua điều tra cơ bản từ năm 1987 – 2003 ở Hà
Nội có 3544 chủ chứa cờ bạc gồm 23770 con bạc hoạt động cờ bạc dưới các hình thức

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 42
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
(không tính số liệu mua bán số đề). Trong số đó, con bạc có 10693 con bạc chuyên
nghiệp chiếm tỉ lệ 45%. Lứa tuổi thanh thiếu niên chiếm tỉ lệ 63%. Đáng chú ý trong số
đối tượng hoạt động cờ bạc còn có những người là cán bộ công nhân viên chức nhà
nước, những người lao động có nghề nghiệp như lái xe, công nhân trong các nhà máy,
học sinh sinh viên chiếm tỉ lệ 40%. Tính chất hoạt động của những đối tượng này tuy
đơn giản, lợi ích vật chất tuy nhỏ nhưng đó chính là những tiền đề mầm mống góp
phần làm nảy sinh và khuyến khích tệ nạn cờ bạc phát triển ngày càng nhiều.
Xuất phát từ tình hình nhức nhối về tệ nạn cờ bạc đang diển ra phức tạp như thế,
nhất là tệ nạn mua bán số đề, Công an thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt tấn công,
truy quýet tệ nạn cờ bạc, trong đó có nạn số đề. Đồng thời kết hợp với việc thực hiện
chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ), chương trình quốc gia phòng
chống tội phạm, theo số liệu thống kê bắt giữ từ năm 1990 đến năm 2000 đã bắt 7668
vụ gồm 13376 đối tượng (không tính các vụ bắt xử lý về tệ nạn mua bán số đề). Trong
đó, đánh sóc đĩa 607 vụ (1203 đối tượng); đánh chắn, tổ tôm 116 vụ (373 đối tượng);
đỏ đen 97 vụ (263 đối tượng); các hình thức khác 848 vụ ( 1573 đối tượng). Đã xử lý
truy tố bắt đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 908 tên, đạt tỉ lệ 27% so với tổng số
bắt giữ. Đáng lưu ý là một số đối tượng bị bắt giữ là thanh thiếu niên chiếm tỉ lệ 59%,
số có nghề nghiệp, học sinh, sinh viên chiếm tỉ lệ 31%, số đối tượng đã có tiền án tiền
sự chiếm 16%.
Ngoài số liệu bắt giữ nói trên, riêng trong đợt thực hiện mệnh lệnh truy quýet cờ
bạc 1 tháng đầu năm Tết âm lịch 2002 bắt 351 vụ, gồm 1765 đối tượng đánh bạc và
mua bán số đề. Riêng đối tượng là chủ đề có 609 đối tượng, đã xử phạt hành chính
hàng trăm triệu đồng.
Điển hình là vụ: đã bắt quả tang tại nhà tên Trần Văn Minh ở 36 Lý Thái Tổ, Hà
Nội một ổ đánh bạc gồm 14 đối tượng, trong đó phần lớn là các con bạc có nghề
nghiệp làm ăn buôn bán, thu trên chiếu và trong người các đối tượng gần 10 triệu đồng.
Và tháng 8 năm 1999, bắt quả tang tại nhà tên Nguyễn Văn Hùng ở dốc Vạn Kiếp quận
Hoàn Kiếm đang tổ chức đánh bạc, bắt 7 đối tượng trong số này phần lớn là không
nghề nghiệp và đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cờ bạc.
Điều nguy hiểm là có một số quan chức nhà nước cũng liên quan đến những
đường dây đánh bạc lớn. Ví dụ: đầu tháng 12 – 2002 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công
an tỉnh Cần Thơ đã khám phá vụ Nguyễn Văn Trung sinh năm 1964 kế toán ngân sách
Phòng Tài chính huyện Long Mỹ cùng một số người đã biển thủ 8.3 tỷ đồng ngân sách
nhà nước để cá độ bóng đá. Cơ quan Công an đã xác định được 14 đối tượng khác đã
giả mạo chứng từ để lấy tiền nhà nước đi cá độ bóng đá. Có 12 doanh nghiệp tư nhân
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 43
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
đã giúp Nguyễn Văn Trung rút ngân sách để mang đi cá độ, trong đó có 5 doanh
nghiệp rút những khoản tiền lớn là Xưởng cơ khí huyện Long Mỹ 1,15tỷ đồng; Doanh
nghiệp tư nhân Thành Đạt 830 triệu, Doanh nghiệp Thanh Liêm 950 triệu đồng,
Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà 700 triệu đồng, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Long 670
triệu đồng. Qua đối chiếu sổ sách tại Phòng Tài chính huyện Long Mỹ đã xác định
được Nguyễn Văn Trung rút ngân sách 8,3 tỷ đồng đi cá độ bóng đá và đã thua sạch.
Được biết ngân sách huyện Long Mỹ hàng năm từ 30 – 40 tỷ đồng, riêng trong năm
2002 được tăng lên 120 tỷ đồng để thi công công trình cầu Long Mỹ. Trong suốt thời
gian từ tháng 08/2001 đến tháng 11/2002 Nguyễn văn Trung đã rút tới 8,3 tỷ đồng mà
lãnh đạo huyện không hề hay biết. Cùng cộng phạm với Nguyễn Văn Trung còn có
Trần Văn Hiệp sinh năm 1963 nguyên cán bộ Trung tâm Văn Hóa - Thể dục thể thao
huyện Long Mỹ; Trần Văn Phương sinh năm 1971. Cả 3 đều bị khởi tố về tội đánh bạc.
Cơ quan Công an đã kê biên tài sản của họ, thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt cùng giấy
tờ sổ sách liên quan đến cá độ, bắt kèo, chung chi cá độ bóng đá.17
Về công tác xét xử các tội phạm liên quan đến tệ cờ bạc năm 1997, Tòa án nhân
dân các cấp xét xử 690 vụ với 2430 bị cáo về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc
gá bạc (Điều 200 Bộ luật hình sự Việt Nam 1985), phạt tù giam 1195 bị cáo; năm 1998
xét xử 928 vụ với 3975 bị cáo, phạt tù giam 1723 bị cáo; so với năm 1997 số bị cáo bị
xét xử trong năm 1998 tăng 64%.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong thời gian từ năm 2004 đến 2008, cơ quan
chức năng đã xử lý trên 46000 vụ phạm pháp về đánh bạc với trên 178000 người
(chiếm 19%); thu giữ hơn 100 tỷ đồng, hàng triệu USD, tiêu biểu là ngày 05/10/2006
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đột kích 19 ổ ghi đề tại các quận, huyện, bắt quả
tang hàng chục đối tượng có hành vi tham gia ghi đề. Khám xét tại các ổ ghi đề, công
an đã thu giữ nhiều máy fax, điện thoại, máy tính, phơi đề, sổ sách và một lượng lớn
tiền mặt và có 25 đối tượng gị khởi tố. Nghiêm trọng hơn, ngày 22/08/2006 hơn 10
điểm ghi đề, bắt quả tang trên 40 đối tượng tổ chức cờ bạc dưới dạng ghi đề, thu được
hàng trăm phơi đề có giá trị hàng chục tỷ đồng và 26 đối tượng trong đường dây này đã
bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc …Tình hình người Việt Nam sang Cam-Pu-Chia
đánh bạc ngày càng gia tăng, trong năm 2008 đã khám phá 38962 vụ, xử lý 50604 đối
tượng (đạt 72,7%), thụ lý 59797 vụ án.
Trong khi, đánh bạc vẫn chưa được pháp luật công nhận như một loại hình giải
trí, các sòng bạc hợp pháp chỉ dành cho người nước ngoài, thì dân trong nước vẫn tổ

17
Mại dâm, ma túy, cờ bạc tội phạm thời hiện đại/ GSTS Nguyễn Xuân Yêm – TS Phan Đình Khánh - Nguyễn
Thị Kim Liên/ NXB Công an nhân dân Hà Nội - 2003.

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 44
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
chức các sòng bạc với đủ kiểu ăn thua. Chỉ trong thời gian ngắn sau Tết, hàng loạt ổ
bạc bị triệt phá, với hàng trăm con bạc bị bắt quả tang, xử lý. Thế nhưng, khi ổ bạc này
bị phá lại có thêm nhiều ổ bạc mới hoạt động tinh vi hơn. hiện tượng tệ nạn cờ bạc ở
Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên “như cồn” từ sau dịp Tết nguyên đán 2009. Phòng
Cảnh Sát Điều Tra tội phạm về Trật Tự Xã Hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã
triệt phá được nhiều tụ điểm cờ bạc.
Ví dụ 1: Rạng sáng 28/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an
Thành phố Hồ Chí Minh, triệt phá thêm ổ bạc chuyên nghiệp ở quận Bình Thạnh, bắt
quả tang 38 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.sòng bạc này do hai chị em ruột
Trần Thị Kim Đặng (1960), Trần Thị Kim Được (1963, cùng ngụ trên đường Đinh
Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh) và Từ Thị Phiểu (1973, ngụ tại phường 5,
quận 5) tổ chức, điều hành. Ba đối tượng trên thuê một căn nhà trên đường Nguyễn
Duy, phường 3, quận Bình Thạnh để tổ chức đánh bạc. Vào rạng sáng 28/2, khi trinh
sát ập vào, hàng chục con bạc vẫn đang say máu đỏ đen. Mỗi ngày, sòng bạc này hoạt
động từ 9h đến sáng ngày hôm sau mới tan sòng và thường xuyên thu hút hàng chục,
lúc cao điểm đến trên 100 người đến đánh bạc. Đặng, Được và Phiểu tổ chức nhiều
sòng trong nhà thuê và chia nhau quản lý, thu hoa hồng sau mỗi ván bạc. Công an khu
vực cho hay, trước đó, lực lượng cảnh sát địa phương đã tổ chức vây bắt nhưng bất
thành, các con bạc kịp chạy trốn và phi tang vật chứng. Vì vậy phải yêu cầu lực lượng
thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí
Minh hỗ trợ triệt phá. Một vị lãnh đạo Công an phường 3 quận Bình Thạnh, cho biết,
sòng bạc này thường xuyên tụ tập đông người đến, gây mất trật tự khu phố, người dân
nhiều lần tố giác, nhưng mỗi khi lực lượng địa phương đến kiểm tra đều bị tay chân
cảnh giới phát hiện.
Ví Dụ 2: Chiều 3/3, Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa phối hợp với Bộ
Công an, triệt phá ổ bạc lớn tại quận Bình Tân, bắt quả tang 12 con bạc, cùng chủ sòng.
Từ trưa ngày 3/3, lực lượng trinh sát phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội (PC14), Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát điều tra
tội phạm trật tự xã hội (C14), Bộ Công an (văn phòng phía Nam) mai phục trên đường
Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Sau khi lệnh phá án phát ra,
hàng chục trinh sát ập vào nhà số E12, bắt quả tang 12 con bạc đang sát phạt nhau bằng
hình thức đánh bài "binh xập xám", trên 2 sòng, tại ổ bạc này. Đối tượng tổ chức, điều
hành ổ “binh xập xám” này do Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1972, ngụ tại quận 8). Mỗi
ngày có hàng chục con bạc đến chơi và Loan thu tiền huê hồng trên mỗi ván bạc. Loan
tổ chức sòng bạc của mình khá chuyên nghiệp, cho các con bạc chơi bằng phỉnh và sau
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 45
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
đó quy ra thành tiền mặt. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều phỉnh, và tang vật liên
quan. Đây là ổ bạc lớn thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh bị cảnh sát triệt phá trong
vòng 12 ngày. Trước đó, chiều 21/2, PC14, phá ổ bạc chuyên nghiệp tại quận 8, do
Nguyễn Văn Thai (SN 1961, ngụ tại quận 8) tổ chức, bắt quả tang 8 con bạc.18 Tiếp
đến, rạng sáng 28/2, PC14 phá ổ bạc do hai chị em ruột Trần Thị Kim Đặng (SN 1960),
Trần Thị Kim Được (SN 1963, cùng ngụ tại quận Bình Thạnh) và Từ Thị Phiểu (SN
1973, ngụ tại quận 5) tổ chức. 38 con bạc bị bắt quả tang cùng với các đối tượng cầm
đầu.
Tình hình 6 tháng đầu năm 2009, lực lượng Công an đã điều tra khám phá
18.597 vụ án hình sự (đạt 72,9%), bắt xử lý 27.346 đối tượng; triệt phá 1.986 băng, ổ
nhóm tội phạm; bắt xử lý 6.484 đối tượng; phát hiện xử lý 4.101 vụ cờ bạc, 17.217 đối
tượng, thu giữ tài sản trị giá 11,8 tỷ đồng; 386 vụ mại dâm, xử lý 1,045 đối tượng; bắt
vận động đầu thú 3.809 đối tượng truy nã, trong đó có 404 đối tượng truy nã nguy
hiểm và đặc biệt nguy hiểm (hiện còn 18.052 đối tượng truy nã trưa bắt được, trong đó
có 4.482 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).19Nạn cờ bạc cũng nóng bỏng
với nhiều đường dây, tổ chức cờ bạc lớn có sự liên kết, móc nối giữa nhiều đối tượng ở
nhiều địa phương trong toàn quốc, thậm chí còn có sự móc nối với các tổ chức cờ bạc ở
nước ngoài (chủ yếu cá độ bóng đá). Chúng không chỉ lợi dụng các địa điểm tổ chức
trò chơi dành cho người nước ngoài mà còn tổ chức các địa điểm chơi di động. Các
đường dây, tổ chức mại dâm dưới nhiều hình thức như tổ chức các tour du dịch, nghỉ
mát xuyên Việt… có chiều hướng gia tăng. Cùng với tình trạng gái mại dâm sang nước
ngoài bán dâm thì vấn nạn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc cũng là một thực
tế nhức nhối. Theo báo cáo của C14, hiện nay, mỗi ngày có khoảng 500 - 600 người
Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, cao điểm là ngày Chủ nhật với trên dưới 1.000
người. Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh , số người đã từng sang Campuchia đánh bạc
lên đến gần 2.500 đối tượng. Họ xuất cảnh qua nhiều cửa khẩu ở biên giới phía Tây
Nam và "nướng" vào 15 sòng bạc đặt ở vùng biên này. Từ đây phát sinh ra nhiều vụ
phạm pháp hình sự liên quan đến các con bạc; nhiều doanh nhân, gia đình khá giả bỗng
chốc tiêu tan sự nghiệp, đổ vỡ hạnh phúc cũng vì thua cháy túi, nợ nần chồng chất.
Trong 6 tháng đầu năm 2009, C14 và PC14 ở các tỉnh, thành đã phát hiện 6.118
vụ đánh bạc, tạm giữ gần 28.000 đối tượng, 1.039 xe gắn máy, gần 13 tỷ đồng…
18
www.VietNamNet.com.vn
19
www.ddk.vn

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 46
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Nhưng, cũng giống như hoạt động mại dâm ở nước ngoài, số con bạc sang Campuchia
vẫn còn nằm ngoài sự kiểm soát của lực lượng Công an.20
Hiện nay, loại hình cờ bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn, xuyên quốc
gia đang có chiều hướng gia tăng. Không cần phải đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ
quốc gia này sang này sang quốc gia khác, con dân của cờ bạc vẫn có thể tham gia vào
trò đỏ đen với nhiều hình thức khác nhau, chỉ với một dàn máy vi tính có nối mạng
internet là vô tư sát phạt đỏ đen. Lúc đầu các đối tượng tham gia đánh bạc xuất phát từ
quan điểm giải trí nhưng sau đó lại mê muội, không “thoát” ra đuợc. Đặc biệt, những
công cụ phương tiện hiện đại đó phát triển nhanh chóng theo hướng phát triển của công
nghệ cao, nó tồn tại và phát triển mạnh ngay cả các cơ quan trong Nhà nước.
Ví dụ 1: Sử dụng chíp điện tử chụp lại toàn bộ các quân vị, sau đó truyền đến màn hình
của mình, nhờ đó bọn cờ bạc bịp biết trước được các quân bài trong bát là chẵn hay lẻ
để “điều chỉnh” việc đặt cửa. Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt quả tang một
nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phòng 512B, Ký túc xá Trường
Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Cơ quan công an tạm giữ 12 đối tượng, thu 4.130.000
đồng và một bộ bát đĩa. Bị phát hiện, một số đối tượng đã bỏ chạy, trong đó có Tống
Xuân Trường (SN 1987, quê Hà Trung, Thanh Hoá), là sinh viên năm thứ nhất. Trường
đã trèo ra lan can tầng 5, bám vào ống nước định chạy thoát thân nhưng lại bị tuột tay,
rơi thủng mái tôn tầng 1, bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện E.
Công an huyện Từ Liêm làm rõ 4 đối tượng tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Văn Việt
(SN 1987), Trần Tuấn Anh (SN 1989) ở xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm; Nguyễn Hữu
Trung (SN 1989) ở Ứng Hòa, Hà Nội và Trần Văn Phúc ở Đông Ngạc, Từ Liêm, HN.
Trong số 4 đối tượng tổ chức đánh bạc kể trên có Trần Văn Phúc hiện đang bỏ trốn.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã sắm cho mình một bộ đồ nghề cờ bạc bịp, sử
dụng công nghệ cao gồm một bộ bát đĩa bên trong đĩa có gắn chíp điện tử chụp lại toàn
bộ các quân vị. Sau đó hình ảnh các quân vị được truyền đến màn hình của các đối
tượng. Nhờ đó, người cầm cái biết trước được các quân bài trong bát là chẵn hay lẻ để
biết mà đặt cửa. Hai tên Việt và Phúc được giao nhiệm vụ xóc cái, còn Tuấn Anh và
Trung làm nhiệm vụ cò mồi, gạ gẫm các nam sinh viên tham gia.
Ví dụ 2: 12h trưa 24/2/2009, Đội cảnh sát hình sự - Công An Việt Trì bắt quả tang tại
nhà nghỉ Hưng Thịnh (phường Vân Cơ) một ổ nhóm cờ bạc đang sát phạt nhau. Chủ
nhà nghỉ là Tô Trọng Hải, trú tại tổ 1b phường Vân Cơ. Tại hiện trường, phòng 105
của nhà nghỉ, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 13 đối tượng, đang đánh bạc bằng hình

20
www.CAND.com.vn/Khó kiểm soát tệ mại dâm và cờ bạc - Pháp luật - CAND_com_vn.htm

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 47
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
thức xóc đĩa. Qua khám xét nhanh nhà nghỉ, lực lượng cảnh sát đã phát hiện tại phòng
108, có 2 đối tượng là Trần Văn Quyết và Bùi Trung Hải cư trú tại Thành phố Lào Cai-
tỉnh Lào Cai đang dùng máy thu phát tín hiệu phục vụ cho đánh bạc. Các phương tiện
bị thu giữ gồm: Một máy thu hình, 2 bộ thu phát tín hiệu, 4 kim inox và nhiều máy nạp
điện và pin tiểu.Tại chiếu bạc, cơ quan điều tra đã thu giữ 3,7 triệu đồng, trên người
các con bạc 21 triệu đồng cùng 9 điện thoại di động các loại và 9 xe máy. Ngoài Quyết
và Hải ở Lào Cai, các đối tượng bị bắt giữ (trong đó có một nữ) đều ở TP Việt Trì, đối
tượng nhiều tuổi nhất sinh năm 1965, ít tuổi nhất sinh năm 1980. Qua khai thác nóng
Quyết và Hải, khai nhận: Nhận được ''lời mời'' của các ''đồng nghiệp'' ở Việt Trì, bọn
chúng đã mang ''phương tiện'' xuống phục vụ. Các máy móc, bát đĩa đều được mua ở
nước ngoài gồm 2 bộ đĩa và bát, trong đó có một bộ bát và đĩa thửa. Các bát đĩa này
đều được khoan ở mối chiếc 2 lỗ nhỏ để cắm kim inox và trước khi vào trận bát đĩa đều
được nạp điện.Khi ''đồng nghiệp'' đánh ở phòng 105, thì Hải và Quyết dùng camera và
máy thu hình (nhiều khả năng có cộng hưởng từ), nên đã nhìn thấy toàn bộ các quân vị
trong bát, sau đó Hải và Quyết phát tín hiệu cho ''đồng nghiệp'' ở phòng bên (''đồng
nghiệp'' dùng máy báo rung gắn vào áo) và theo quy ước riêng về chẵn lẻ để báo rung
một hoặc 2 lần. Và các ''gà mờ'' trong chiếu bạc sẽ bị lột nhẵn túi, bằng thủ đoạn cờ bạc
bịp dùng công nghệ cao này. Thượng tá Hà Minh Tân, Trưởng Công an Việt Trì cho
hay: ''Đây là vụ cờ bạc có sử dụng phương tiện, công nghệ cao đầu tiên bị bắt giữ trên
địa bàn, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý.21
Các trò chơi “đỏ đen” đã khá phổ biến trong các tầng lớp nhân dân và từ lâu đã
trở thành vấn nạn xã hội. Tới nay, tệ nạn đó đã len lỏi vào nhà trường, những người
thầy đã trở thành con thiêu thân của trò chơi sát phạt này. Ở các thành phố, thị trấn, ai
ra đường cũng có thể nhìn thấy những tụ điểm “giải trí” ở các bến xe, các quán nước
ven đường… Đấy là những nơi diễn ra gần như công khai các trò đánh bạc, lô đề mà
người tham gia là lái xe, phụ xe buýt đến người chạy xe ôm, nhân viên bãi giữ xe,
người bảo vệ trực đêm… và tệ hại hơn, trò sát phạt ấy còn diễn ra trong công sở, trong
nhà trường và các thầy giáo cũng trở thành con bạc!Những lý do mà các con bạc từ
nghiệp dư đến chuyên nghiệp đưa ra để biện hộ cho hành vi xấu của mình nào là giết
thời gian, giải trí hoặc cùng lắm cũng chỉ chuyện “khao” một chầu nước hay chầu
nhậu. Nhưng trên thực tế, ranh giới giữa “con” và “người” ở chiếu bạc rất mong manh,
cho nên nhiều vụ cãi nhau, đánh nhau, thậm chí giết nhau đã xảy ra ở chốn này.21
www.vietnamnet.com.vn

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 48
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Thông thường đối với mỗi con người, để rèn luyện cho bản thân những đức tính
tốt như say mê học tập, làm việc, khiêm tốn, công tâm… rất là khó, có người phải theo
đuổi rèn luyện suốt cả đời mới hy vọng đạt được. Thế nhưng, bắt chước những tính xấu
thì rất dễ, nhất là đối với thanh thiếu niên, nếu không được gia đình và nhà trường quan
tâm giáo dục thì rất dễ trở thành người xấu, lười nhác, ích kỷ, hưởng lạc, không làm lại
muốn ăn ngon… thậm chí trở thành “kẻ đầu trộm đuôi cướp”…Trở lại câu chuyện sa
chân vào chốn đỏ đen cờ bạc cũng bắt đầu từ ý thức thiếu tự chủ, lần đầu tặc lưỡi tham
gia cùng bạn bè cho vui, cho hòa đồng, nhưng nếu được trở thành ham, nếu thua trở
thành cay cú… Cứ thế mà lún sâu dần vào trò chơi đỏ đen… Đấy là lẽ thường tình đối
với các con bạc.
Song câu chuyện làm nhiều người phải ngạc nhiên vì những “con bạc” bị bắt
quả tang tại Học viện Tài chính ở Hà Nội lại là các phó giáo sư, giáo sư…sau khi vụ
việc xảy ra Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở Giáo dục (Bộ Giáo dục và đào tạo)
vừa gửi công văn yêu cầu Học viện Tài chính báo cáo vụ việc và hướng xử lý đối với 3
tiến sĩ, 3 cán bộ phòng ban và 2 lái xe đánh bạc tại trường bị công an bắt ngày
10/6/2009. Theo Cục phó Trương Đình Mậu, đây là sự việc nghiêm trọng gây bất bình
trong dư luận xã hội, làm tổn hại danh dự và uy tín của hơn 1 triệu nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục. Vì vậy, những người vi phạm cần phải bị xử lý nghiêm minh theo
pháp luật và quy định của ngành. Chiều 10/6, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) bắt
quả tang 8 người, trong đó một Trưởng khoa, một Phó văn phòng, một Phó Giám đốc
Trung tâm Thư viện... của Học viện này tại chiếu bạc trong trường, cùng với tang vật là
30 triệu đồng. Ngày 11/6, lãnh đạo Học viện có công văn xin bảo lãnh cho các giảng
viên được về để phục vụ công tác cho đợt thi tốt nghiệp sắp tới. Tuy nhiên, ngày 13/6,
công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ đánh bạc này. Họ là những người đứng trên bục
của giảng đường để giảng cho các sinh viên về đạo đức, tư cách và ý chí phấn đấu để
trở thành những trí thức chân chính sau này. Vậy mà bản thân mình nêu lên những tấm
gương phản diện to tày liếp.
Ví dụ: Ngày 07/04/2009 ,Ông Trần Văn Khánh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Kỳ Sơn - xác nhận, lực lượng Công an huyện vừa bắt quả tang 4 hiệu trưởng của
các trường tiểu học đang tổ chức đánh bạc. Các hiệu trưởng bị bắt gồm: Nguyễn Đình
Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý 2; Nguyễn Quốc Nga - Hiệu trưởng
trường tiểu học Mỹ Lý 2; Hồ Sỹ Văn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 1 và Doãn
Chí Trung - quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Nam 1. Tại hiện trường, Công an
thu được 2,2 triệu đồng, 4 điện thoại đi động và một bộ bài túlơkhơ. Bốn vị hiệu trưởng


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 49
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
này bị bắt trong thời gian đưa học sinh giỏi đi thi tại thị trấn Mường Xén do Phòng
Giáo dục đào tạo tổ chức.
Câu chuyện không chỉ gây ngạc nhiên mà còn tạo nên nỗi buồn sâu xa về thực
trạng đáng quan ngại về nền nếp, kỷ cương của nhà trường chúng ta! Các thầy giáo
trong ngành giáo dục, gánh trên vai mình trọng trách “trồng người” mà lại đâm đầu vào
cái trò chơi “đỏ đen” bị liệt vào loại “tệ nạn xã hội”, gây ra bao “hiểm họa cho gia đình
và xã hội”. Sự việc bị vỡ lở, họ sẽ ăn nói ra sao với học trò, với sinh viên của họ. Một
trong những phẩm chất đầu tiên của người thầy giáo là phải mẫu mực, là tấm gương
sáng cho học trò noi theo. Thật ra hiện tượng giáo viên đánh bạc không phải là chuyện
hiếm. Đánh bạc, chuyện thường ngày. Nhiều giáo viên trẻ coi việc này là một biểu hiện
của sự “biết chơi”, “giao tiếp” và họ thường tổ chức các “cuộc họp” khá thường xuyên,
nhất là trong các dịp đi chuyên đề, coi thi, chấm thi, du lịch… Một giáo viên có nhà
gần trường khá kín đáo là nơi tụ họp lí tưởng của những “con bạc” nghiệp dư. Cứ thấy
đóng cửa, và xe máy dựng nhiều ngoài sân là biết trong đó đang “họp”.Các cuộc sát
phạt say sưa thường kéo dài vài ba tiếng đồng hồ, nhưng cũng không hiếm khi diễn ra
thâu đêm suốt sáng. Sau mỗi cuộc họp, có người mất vài trăm nghìn, có người được vài
trăm, những cũng có khi có giáo viên trong một đêm đã nướng luôn cả tháng lương,
thậm chí gấp đôi số lương trong một tháng… Có giáo viên lâm vào tình cảnh “Chúa
Chổm” vì cờ bạc. Các giáo viên thường rủ nhau đánh cho “vui” và chê những người
không biết tham gia là “gà mờ”, “cù lần”. Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy trong các cuộc
chơi, không ít lần xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, rồi người này tố cáo người kia chơi xấu,
gian lận (cờ gian bạc lận mà). Sau mỗi cuộc sát phạt, ai nấy mặt mũi bơ phờ, người mất
tiền thì ngơ ngác, kẻ được tiền thì rồi cũng phải bỏ ra ăn uống, chiêu đãi…22
Trong kinh tế, nếu như bạn không trực tiếp kinh doanh thì vẫn có thể nhận được
sự tưởng thưởng hay trừng phạt với bản thân về sự hiểu biết hay thiếu hiểu biết với
hoạt động kinh doanh bằng cuộc chơi chứng khoán. Với bóng đá, chỉ có một cách
tương tự: cá cược. Và cuối cùng là trò chơi may rủi. Hàng triệu người vẫn ngày ngày
mua xổ số không vì lý do gì khác ngoài trông chờ vận may. Bóng đá là môn thể thao
mà sự rủi ro là lớn nhất, khi việc cân đo đong đếm đội mạnh, đội yếu là cực kỳ khó
khăn, và ngay cả khi sự đánh giá đã rất thuyết phục rồi thì đội yếu hơn vẫn có thể
thắng. Sự khác biệt lớn nhất giữa xổ số và cá cược bóng đá là chi phí cho những chiếc
vé số thường nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị của giải thưởng, nhất là giải đặc biệt, còn
với cá cược bóng đá thì ngược lại. Nhưng những ai có hiểu biết tối thiểu về xác suất thì

22
www.dantri.com.vn


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 50
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
đều thấy rằng đó chỉ là hình thức: nếu chi phí nhỏ mà giá trị phần thưởng lớn thì xác
suất sẽ thấp, tỷ lệ nghịch với chi phí/phần thưởng của cá cược bóng đá.Vì là nhu cầu tất
yếu của tỷ lệ lớn những người yêu bóng đá, cá cược bóng đá cũng tất yếu tồn tại ở Việt
Nam, hoặc là dưới hình thức tổ chức bất hợp pháp, hình thức riêng lẻ, hay ở mức độ
được luật pháp thừa nhận là hình thức dự đoán trúng thưởng. Vụ việc Bùi Tiến Dũng,
nguyên Tổng giám đốc PMU 18, bị phát hiện chơi cá độ bóng đá hàng triệu USD
không phải là hoạt động riêng lẻ (có tới vài đường dây đã bị phát hiện tổ chức cho
những "con bạc" cỡ lớn tương tự) cho thấy nhu cầu tự thân của hoạt động này mạnh mẽ
ở mức nào. Ở đây, chúng ta không bàn đến câu chuyện quản lý vốn nhà nước, vì đây là
một vấn đề khác.
Vào mỗi dịp VCK World Cup hay EURO, nếu như các bậc nam nhi đã cùng
nhau thức đêm tụ tập xem trận đấu, tỷ lệ những người trong số đó đứng ngoài các hoạt
động cá cược chắc chắn là nhỏ hơn những người "nhập cuộc". Tất nhiên, như đã nói,
hoạt động đó chỉ dừng ở mức nhỏ lẻ, như việc trả tiền cho chầu ăn uống, hay một vài
trăm ngàn đồng "tay bo". Nhưng hoạt động công khai và rầm rộ nhất là các cuộc thi dự
đoán trúng thưởng. Khác với cá cược sòng phẳng, khi mà người dự đoán đúng chắc
chắn giành phần thắng, dự đoán trúng thưởng chỉ mang đến phần thưởng cho những
người dự đoán đúng nhất, thường không chỉ có các thông số bóng đá mà còn chen vào
thông số phụ, như dự đoán sớm nhất hay số người dự đoán đúng. Hầu như không có tờ
tin nhanh World Cup hay EURO nào phát hành mà không đi kèm với cuộc thi dự đoán
trúng thưởng. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, những cuộc thi dự đoán trên mạng cũng
phát triển và tồn tại suốt mùa bóng, với giải thưởng hàng tháng hay thậm chí hàng tuần.
Không dừng lại ở giải bóng đá quốc tế, nhiều đường dây cá độ còn móc nối các
trọng tài, cầu thủ Việt Nam, mua bán độ, làm sai lệch tỷ số trận đấu nhằm thu lợi bất
chính.
Ví dụ: Một số tuyển thủ đội bóng đá U23 nước ta đã tham gia cá độ với người ở trong
nước dàn xếp tỷ số các trận đấu giữa đội U23 Việt Nam với đội U23 Myanmar và giữa
đội U23 Việt Nam với đội U23 Malaysia để thu lợi bất chính tại SEA Games 23 , làm
mất đi tính lành mạnh, trung thực trong thể thao, coi thường người hâm mộ.
Theo lời khai nhận của Quốc Vượng, của Văn Quyến đã đăng tải trên các
phương tiện thông tin đại chúng thì Quốc Vượng có hành vi nhận lời với người ở trong
nước để bán độ và rủ rê một số cầu thủ cùng bán độ. Hành vi này của Quốc Vượng có
dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc với quy mô lớn và có tình tiết tăng nặng trách nhiệm
hình sự quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 là thu lợi
bất chính rất lớn. Bằng chứng là số tiền để dùng đánh bạc trong vụ cá độ bóng đá này
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 51
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
có thể là vài trăm triệu đồng trở lên vì Vượng sẵn sàng chi cho mỗi cầu thủ bán độ từ
20 – 30 triệu đồng, mà Quyến đã ngỏ với 4-5 cầu thủ tham gia. Tiền thu lợi bất chính
mà Quyến đã nhận là 20 triệu đồng. Số tiền bất chính này là rất lớn và như vậy số tiền
thu lợi bất chính của Vượng và của người cầm đầu vụ đánh bạc này phải gấp hơn nhiều
lần số tiền mà Quyến đã nhận. Mức hình phạt tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự
Việt Nam 1999 là từ 3 năm đến 10 năm.Còn Quyến là người nhận bán độ. Hành vi của
Quyến là hành vi đánh bạc , và đã vi phạm vào Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam
1999 . Mức hình phạt cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 248 là đến 3 năm tù. Vượng
và Quyến cũng đã nói lời sám hối muộn màng. Các tội về đánh bạc, pháp luật hình sự
còn quy định người bị kết án phải chịu hình phạt chính và có thể phải chịu hình phạt bổ
sung.
Tràn ngập trong khu trưng bày sản phẩm đặc trưng văn hóa của các dân tộc,
vùng, miền mọc lên dày đặc các ổ bạc “lưu động”. Mỗi ổ bạc do một nhóm đối tượng
tổ chức công khai theo kiểu đánh 1 ăn tiền gấp 2, gấp 3, thậm chí là 1 ăn 100. Các
nhóm đối tượng thi nhau cho cò mồi trúng thưởng để “hút” người đổ về sới bạc của
mình. Xung quanh các sới bạc được bố trí hệ thống che chắn để “báo động” khi có lực
lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Quang Sơn (Cảnh sát 113 Sơn Tây)
cho biết: “Lực lượng của chúng tôi gồm các chiến sỹ mặc sắc phục và cả thường phục.
Từ sáng, chúng tôi đã bắt được nhiều vụ đánh bạc. Tuy nhiên, các ổ bạc này hễ thấy
“động” là chúng giải tán rất nhanh”. Tổ chức trên bàn và dưới đất, cờ bạc “núp” dưới
hình thức vui chơi có thưởng “hoành hành” và thu hút rất đông người tham gia. Đơn cử
như “trò chơi” quăng vòng, các mức thưởng hấp dẫn được định giá từ 50.000 đồng đến
200.000 đồng. Ngoài “ăn” tiền mặt, nhiều sạp hàng khác còn tổ chức theo kiểu giải
thưởng là nước uống, thú bông, kẹo, đồ phụ kiện lặt vặt… Bà Mị, một chủ sạp vui chơi
ăn tiền cho hay: “Tôi chỉ tổ chức các trò chơi trẻ con cho vui thôi chứ cờ bạc gì”. Tuy
nhiên, ngay sau đó bà Mị đã bị công an “tóm gọn” vì tổ chức cờ bạc. Tình hình về tội
phạm đánh bạc hiện nay diển ra ngày càng phức tạp và lôi kéo nhiều tầng lớp nhân dân
tham gia, những người nông dân quanh năm làm việc vất vả cũng bắt đầu vấn thân vào
những trò đỏ đen này.
Ví dụ: Chỉ trong hai ngày 5 và 8/7/2009, Đội cảnh sát điều tra – Công an huyện Lục
Ngạn (Bắc Giang) phối hợp cùng lực lượng công an xã đã bắt quả tang hai vụ đánh bạc
tại xã Nam Dương và xã Tân Mộc, bắt tổng cộng 19 đối tượng, thu tại bàn bạc được
hơn 5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động,10 xe máy cùng tang vật dùng để đánh
bạc như bài lá, bát đĩa...Trong đó vụ đánh bạc trưa ngày 8/7, tại nhà Nguyễn Văn Hồng
(sinh năm 1961, ở thôn Thủ Dương, xã Nam Dương), bắt được 8 đối tượng, thu hơn
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 52
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
1,8 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 3 xe máy; Vụ đánh bạc khoảng 23 giờ 30 phút
ngày 5/7, tại nhà Bàn Văn Doóng (sinh năm 1981, ở thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc), bắt
được 11 đối tượng, thu gần 3,2 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 7 xe máy. Hình thức
đánh bạc là dùng bài lá chơi ba cây và dùng bát đĩa cùng quân cái để chơi sóc đĩa. Cả
19 đối tượng bị bắt đều là nông dân, nằm trong độ tuổi từ 20 đến 57 tuổi. Hiện nay, cơ
quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ đưa 2 vụ án ra khởi tố với tội đánh bạc và gá bạc.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tình hình tội phạm
hình sự, đặc biệt là tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc diễn biến phức. Nguyên
dân do sau vụ thu hoạch vải thiều nông dân có tiền, thêm vào đó người dân ở một số xã
được nhận tiền đền bù di dân tái định cư nên nhiều đối tượng đã tụ tập, tổ chức đánh
bạc.23
Một số vụ đánh bạc có liên quan đến những doanh nhân, hiện tượng này xảy ra
rất phổ biến và có khuynh hướng làm cho những thương nhân có máu cờ bạc này
khuynh gia bại sản. Sau đây là một số vụ án về đánh bạc liên quan đến những nhà
doanh nhân:
Ví dụ: Sáng 18/8 vừa qua , Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an
cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang 9 cán bộ Tổng công ty Phát triển Nhà Hà
Nội ( Handico) đang đánh bạc tại khách sạn An Phú. Tang vật thu 1.100 USD cùng
hơn 150 triệu đồng.
Ngày 7/8, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông (PMU
18) đã bị tuyên án 6 năm tù do bị kết tội đánh bạc hơn 12 tỷ đồng và phạt thêm 7 năm
tù vì “chạy án”. Hiện ông Dũng còn tiếp tục phải đối mặt các hình phạt khác, trong 2
vụ án nữa chưa được đưa ra xét xử.
Ngày 4/1, nguyên Tổng giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí ( OSC Việt
Nam) - Nguyễn Văn Toản đã phải đứng trước vành móng ngựa về tội tham ô tài sản
Nhà nước. Từ tháng 4/2004 đến tháng 5/2005, ông Toản đã dùng hơn 1 tỷ đồng của
công ty cho 10 lần đi công du nước ngoài và 6 lần vào casino để đánh bạc.
Ngày 20/2/2006, Giám đốc NXB Nghệ An - Trần Trọng Tân cũng bị khởi tố về
tội đánh bạc.24
Chiều 17/08/ 2007 Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà số 1 tổ chức buổi
tiệc liên hoan tại Khách sạn An Phú (thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) để lãnh đạo
chủ chốt của Công ty “ra mắt” lãnh đạo Cty. Sau bữa tiệc trên, các cán bộ trên đã kéo
nhau lên phòng 404 của khách sạn để đánh bạc. 1h ngày 18/8 công an đã bắt quả tang

23
www.vovnews.vn
24
www.vietbao.vn

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 53
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
số cán bộ trên đang đánh bạc tại khách sạn An Phú, thu giữ 48 triệu đồng, 1.100 USD
và 110 triệu đồng của các đối tượng. Và ngay trong ngày 18/8, Cục CSĐT tội phạm về
trật tự xã hội (C14) thực hiện quyết định khởi tố, bắt giam về tội đánh bạc đối với phó
tổng giám đốc Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà Lê Kinh Minh. Ngày 24/8,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh
tạm giam về tội “đánh bạc” đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Kiên, Phó
Tổng giám đốc Đỗ Hữu Dũng và 6 cán bộ khác. Quá trình điều tra các bị can đều thừa
nhận hành vi đánh bạc của mình. Ngay sau khi hoàn tất điều tra vụ án, CQ ĐT đã có
văn bản đề nghị VKSND tối cao thay đổi biện pháp ngăn chặn theo hướng cho các bị
can trên được tại ngoại. Một lãnh đạo VKSD Tối cao xác nhận: cơ quan này đã có
quyết định cho nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kiên và 8 bị can trong vụ án trên
được tại ngoại.
Tình hình tội phạm về số đề diển ra cũng không kém phần phức tạp. Loại cờ bạc
lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết dưới hình thức đánh lô, đánh đề trước đây chỉ tập
trung ở một số thành phố lớn, nay phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành thị đến nông thôn,
miền núi, nhất là từ sau khi có xổ số kiến thiết Miền Bắc, liên tỉnh. Nạn đánh đề chủ
yếu do các đối tượng ngoài xã hội, song có một bộ phận cán bộ Nhà nước tham gia. Cá
biệt có một số cán bộ Nhà Nước đã lấy công quỹ đi đánh đề, ảnh hưởng không nhỏ đến
kinh doanh, sản xuất.
Ví dụ: Do ham mê cờ bạc, một nhân viên Ngân hàng đã lâm vào thảm cảnh nợ đến 4 tỷ
đồng. Để có tiền trả nợ, nhân viên này đã bày mưu rút ruột của chíng ngân hàng nơi
mình đang công tác để lấy hơn 4 tỷ đồng trả nợ và tiếp tục thoả mãn “sở thích” cờ bạc.
Ngày 12/12/2008, Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có
lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Tuân (sinh năm 1977), ở tổ
20, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuân đang là cán bộ ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bách Khoa. Tuân bị bắt và khởi tố về
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2003, Tuân vào làm việc tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, do bản tính ham mê cờ bạc, tiền kiếm
được phần lớn anh ta dùng để chơi “lô đề”. Có những phi vụ Tuân chơi hàng trăm triệu
đồng một “con đề”, và có lần cũng trúng tới 2,5 tỷ đồng. Nhưng thắng thì ít và trượt thì
nhiều, càng chơi số nợ càng lớn, tới mức hơn 4 tỷ đồng. Khi bị các chủ nợ đòi quá gắt
gao, Tuân đã nghĩ cách “kiếm tiền” trả nợ. Là nhân viên của Ngân hàng, Tuân hiểu khá
kỹ về hệ thống giao dịch nơi mình làm việc và Tuân cũng hay sang bàn làm việc của
chị Lê Thị Thu Trang, Phó phòng giao dịch để theo dõi và nhớ được mật khẩu truy cập
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 54
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
hệ thống của chị Trang. Cho đến ngày 13/11/2008, Tuân biết khách hàng Bùi Trọng
Nghĩa ở huyện Từ Liêm đến gửi hơn 4 tỷ đồng tiết kiệm vào ngân hàng.
Để thực hiện ý đồ rút tiền của Ngân hàng, Tuân dùng tên truy cập của mình và
mật khẩu có được vào hệ thống chuyển tiền từ tài khoản của anh Nghĩa sang tài khoản
mang tên Nguyễn Hoàng Tuân ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi
nhánh Láng Hạ và sau đó giả mạo chữ ký của chị Trang để giao dịch và chiều ngày
13/11/2008, Tuân đã đến chi nhánh Láng Hạ rút 4 tỷ đồng đem trả nợ. Không chỉ thực
hiện một lần “rút ruột” tiền của Ngân hàng, ngay sau đó ít ngày, với thủ đoạn tượng tự,
Tuân rút tiếp 82 triệu đồng từ tài khoản của anh Nghĩa để chơi cờ bạc.
Hành vi của Tuân bị bại lộ, khi đến ngày 1/12/2008, Ngân hàng rà soát hệ thống
kế toán, phát hiện mất số tiền trên. Sự việc được báo cáo cơ quan công an. Sau một
thời gian điều tra, cơ quan công an đã thu thập đủ các bằng chứng phạm tội của Tuân
và quyết định bắt, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tuân.
Theo báo cáo của Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, Viện Kiểm sát Thành phố
Hồ Chí Minh , năm 2006, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố 507 vụ đánh
bạc và tổ chức đánh bạc, với trên 1.350 bị can. Số vụ và bị can tăng rất nhiều so với
năm trước. Trong khi đó, số vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc năm 2005 chỉ khoảng
300 vụ, với chừng hơn 1.000 bị can. Đặc biệt, có một số đường dây cá độ, cờ bạc, đánh
đề mang tính chất phức tạp, quy mô liên quận, liên phường và bên cạnh đó là hình thức
cờ bạc sử dụng công nghệ cao đang phát triển. Chỉ trong vài tháng trở lại đây, các cơ
quan bảo vệ pháp luật đã đồng loạt ra quân triệt phá hàng loạt tổ chức cờ bạc trong đó
đáng chú ý là vụ ghi đề liên quận với 19 điểm ghi đề hay "tập đoàn" thầu đề do Vương
Trung Quốc cầm đầu.
Tối 5/10/2006, lực lượng cảnh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã
hội (PC14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đột kích 19 ổ ghi đề tại các quận,
huyện: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Tân,
Thủ Đức, Hóc Môn... Qua đó, bắt quả tang hàng chục đối tượng có hành vi tham gia
ghi đề. Khám xét tại các ổ ghi đề, công an đã thu giữ nhiều máy fax, điện thoại, máy vi
tính, phơi đề, sổ sách và một lượng lớn tiền mặt. Đến nay, đường dây đề liên quận này
đã có 25 đối tượng bị khởi tố.
Trước đó, ngày 22/8/2006, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội , Bộ
Công an (phía Nam), đồng loạt ra quân, đột kích hơn 10 điểm ghi đề, bắt quả tang trên
40 đối tượng tổ chức cờ bạc dưới dạng ghi đề. Hàng trăm phơi đề đã bị thu giữ có giá
trị hàng chục tỉ đồng. 26 đối tượng trong đường dây đề này đã bị khởi tố về tội tổ chức
đánh bạc.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 55
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Nghiêm trọng hơn, có những tổ chức cờ bạc khi cơ quan chức năng triệt phá, bắt
quả tang đã phát hiện chính cán bộ Nhà nước là người đứng ra tổ chức và tham gia như
vụ trường gà quận 9 do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trường gà này đã thu hút nhiều đồng nghiệp và các
con bạc là công chức Nhà nước (cán bộ Chi cục Thuế quận 5)... tham gia. Đặc biệt,
trường gà này tổ chức hoạt động công khai trong thời gian dài nhưng công an phường,
quận đã "bất lực".
Mới đây, loại hình cờ bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô xuyên quốc gia
đang có chiều hướng gia tăng. Không cần phải tốn công, mất sức lội ngược cả trăm
kilomet về Tây Ninh, An Giang để sang Capuchia vào các casino dọc biên giới đánh
bạc, dân cờ bạc Sài thành ngày nay chỉ cần 1 dàn máy vi tính có kết nối internet là vô
tư sát phạt đỏ đen.
Tối 6/11/2006, một đường dây tổ chức đánh bạc được cho là hiện đại nhất từ
trước đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự xã hội , Bộ Công an (phía Nam) triệt phá. Đường dây cá cược bóng đá quốc tế qua
Intenet này do Vũ Hạnh, ngụ tại 37A/2 quốc lộ 1A, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh ) tổ chức.
Tổ chức của Hạnh có 13 chân rết là đại lý và các đại lý này đều được trang bị
máy vi tính và nối mạng internet. Để mạng lưới hoạt động tốt, Hạnh thuê hẳn một kỹ
thuật viên tin học chuyên về mạng, bảo trì máy chủ tại nhà Hạnh và đảm bảo mạng
hoạt động luôn ổn định đồng thời luôn thay đổi mật khẩu đăng nhập và tổ chức cá cược
do Hạnh tổ chức. Số tiền cá cược do đường dây này thu về qua mỗi trận bóng lên đến
hàng trăm ngàn USD.
Đặc biệt công cụ, phương tiện đánh bạc phát triển cao theo kỹ thuật, sống "ký
sinh" trên loại hình xổ số kiến thiết. "Việc đánh bạc với rất nhiều hình thức có thể diễn
ra ở bất cứ điểm nào. Xử lý lại khó khăn vì cần lực lượng trấn áp lớn, hình phạt chưa
đủ mạnh và rất khó giải quyết triệt để khi đặc điểm của loại tội phạm này cần bắt quả
tang. Chính môi trường và điều kiện trên khiến loại tội phạm này ngày càng sinh sôi".
Theo điều tra của Tổng cục Cảnh sát tại 18 tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố
Hồ Chí Minh, Hà Tây, Hải Dương, Hải phòng, Nam Định…thì có 200 “chủ đề” có số
tiền thu từ bảng đề, bảng lô từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Một con số
không khỏi giật mình là ước tính một ngày, lượng tiền huy động vào việc đánh lô đề
đến hàng trăm tỷ đồng, lớn hơn nhiều lần so với số tiền thu được từ hoạt động xổ số.
Thời gian qua, công an các địa phương đã bắt giữ 10.583 vụ, 18.847 đối tượng cờ bạc
dưới hình thức lô đề, thu giữ hơn 14 tỉ đồng, 8.555 xe máy, 18 xe ô tô; bắt giữ 495 vụ
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 56
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
cá độ với hơn 4.000 đối tượng, tang vật thu giữ tổng cộng hơn 10 tỉ đồng, hàng trăm
nghìn USD và nhiều ô tô, xe máy, máy tính.
Xổ số lôtô do nhà nước phát hành, được pháp luật bảo hộ nên giá trị trúng cao
vẫn được lĩnh, có ưu thế hơn tư nhân.Còn người chơi đề chơi với chủ đề tư nhân có giá
trị trúng cao từ vài trăm triệu đồng chưa chắc đã được lãnh thưởng vì chủ đề đánh bạc
“chuồn”, còn các con đề không dám đòi vì là phi pháp. Theo Thông tư số 65/2007/TT-
BTC hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số, thì vé số
truyền thống của nhà nước có mệnh giá là 5000 đồng và 10000 đồng; vé xổ số lô tô có
mệnh giá tối đa cho một lần dự thưởng là 10000 đồng ( trường hợp vé xổ số lô tô sử
dụng cho nhiều lần dự thưởng thì tổng giá trị ghi trên tờ vé tối đa là 50000 đồng); vé xổ
số cào biết kết quả ngay có mệnh giá là 2000 đồng, 5000 đồng và 10000 đồng; và vé
xổ số bóc biết kết quả ngay là 2000 đồng, 5000 đồng, lĩnh thưởng một nơi, chừ đợi rất
lâu, do đó không thu hút được đa số người chơi thuộc diện cầu may rất đông đảo trong
xã hội hiện nay.
3.2 Những bất cập khi giải quyết vụ án đánh bạc
Trước hết chúng ta hãy bàn về Tội đánh bạc, Điều 248 Bộ luật hình sự năm
1999 để thấy rõ những điểm chưa hợp lý của Điều luật.
“Điều 248. Tội Đánh bạc
1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện
vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và
Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì .....”
Về yếu tố tiền hay hiện vật “có giá trị lớn”, “có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn” thì đã
rõ, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội của
từng thời kỳ để quy định giá trị lớn, giá trị rất lớn..., ví dụ như tại điểm 6 mục I Nghị
quyết số 02/2003 ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân
tối cao có quy định rất cụ thể:
“6.3.Tiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn”, “có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác
định như sau: a) Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triều đồng đến dưới mười triệu
đồng là có giá trị lớn; b) ...”
Điều đáng quan tâm ở đây là, nhà làm luật đã có sự nhầm lẫn về mặt ngôn ngữ
khi quy định như sau: “... đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và
Điều 249 của Bộ luật này ...” . Đáng lẽ ra nhà làm luật phải sử dụng giới từ “hoặc” thay
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 57
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
vì sử dụng giới từ “và”. Khi sử dụng giới từ “và”, ngẫu nhiên nhà làm luật đã để người
đọc hiểu sai rằng: người có hành vi đánh bạc mà tiền hoặc hiện vật có giá trị nhỏ thì chỉ
bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi họ đã bị xử phạt hành chính của cả hai hành vi quy
định tại Điều 248 và hành vi quy định tại Điều 249. Có nghĩa là họ đã từng bị xử phạt
hành chính về hành vi đánh bạc nhưng chưa bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức
đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại Điều 249 mà tiếp đó họ lại tái phạm hành vi đánh
bạc thì cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.
Vấn đề thứ hai là việc áp dụng điều khoản nào cho đúng tính chất tội phạm
trong một số trường hợp cụ thể. Về bản chất, tội đánh bạc, Điều 248 được hiểu là hành
vi của một người bỏ ra một khoản tiền hay hiện vật để đánh bạc bằng bất cứ hình thức
gì như chơi bài lá, chơi sóc đĩa, cá cược bóng đá, chọi gà ăn tiền, đánh lô đề, v.v... Mặt
chủ quan của tội phạm là tìm kiếm vận may bằng hình thức đánh bạc đỏ đen mà họ là
người trực tiếp nhận được hậu quả của hành vi đánh bạc đó, có thể họ được cũng có thể
thua. Còn hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là hành vi của người đứng ra tổ chức,
tạo điều kiện cho người khác và cũng có thể cả người đó cùng đánh bạc ví dụ như mở
chiếu bạc, lập xới chọi gà ăn tiền, ghi số đề....
Tuy nhiên trong trường hợp cụ thể là người ghi số lô đề và người cầm bảng
(chủ) lô, đề thì chúng ta cần làm rõ hành vi đó phải bị áp dụng điều khoản nào cho
đúng.
Đối với hành vi của người ghi số đề, khi họ không tham gia chơi số mà họ chỉ
ghi thuê cho chủ lô, đề thì sẽ phải truy tố về tội gì? Truy tố về tội tổ chức đánh bạc
hoặc gá bạc hay truy tố về tội đánh bạc với vai trò là người đồng phạm. Thông thường
cơ quan tiến hành tố tụng truy tố họ về tội tổ chức đánh bạc và gá bạc (Điều 249). Tôi
hoàn toàn đồng tình với quan điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng vì về mặt chủ
quan họ không có ý định đánh bạc để tìm vận may, thực ra họ là người kết nối những
con bạc với nhau, hành vi của họ là hành vi gá bạc. Họ nhận được một khoản tiền theo
thoả thuận với người chủ đề, không phụ thuộc vào kết quả thắng thua của bên tham gia
đánh bạc nào.
Nhưng đối với hành vi của người chủ lô, đề hay còn gọi là người cầm bảng đề,
thì việc các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố họ về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đã
thực sự chính xác? Xét về mặt chủ quan của tội phạm thì người chủ lô, đề là người trực
tiếp tham gia đánh bạc, là trường hợp một người đánh bạc với nhiều người. Trong một
số trường hợp người chủ lô, đề thu lợi bất chính rất lớn nhưng cũng không thiếu những
chủ lô, đề khuynh gia bại sản sau một thời gian “ôm bảng”. Người chủ lô đề cũng
chính là người tổ chức lên các bảng lô đề để chơi bạc với các con bạc khác. Họ tạo
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 58
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
dựng lên mạng lưới người ghi thuê nhằm thu hút nhiều con bạc hơn từ đó giá trị tiền và
hiện vật dùng vào việc đánh bạc tăng lên. Bản chất hành vi của người chủ đề là phạm
vào cả hai tội ở Điều 248 và Điều 249. Nên chăng, phải xử lý họ về cả 2 hành vi đánh
bạc và tổ chức đánh bạc. Để thống nhất cách xử lý cần có sự hướng dẫn cụ thể của các
cơ quan tiến hành tố tụng.
3.2.1 Bất cập về việc xác định khoản tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc.
Thực tiễn điều tra, truy tố xét xử cho thấy đối với khoản tiền hoặc hiện vật thu
giữ được trực tiếp tại chiếu bạc, thì việc xác định đây là tiền hoặc hiện vật dùng để
đánh bạc không có gì khó khăn, vướng mắc. Nhưng đố với khỏan tiền hoặc hiện vật
thu giữ được trong người các con bạc hoặc ở những nơi khác, thì việc xác định đây có
phải là tiền hoặc hiện vật đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc hay không là vấn đề
không đơn giản, vì thông thường các con bạc sẽ không khai nhận về điều đó.
Nếu không có căn cứ xác định tiền hoặc hiện vật này đã được hoặc sẽ được
dùng để đánh bạc, thì theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, cơ quan tiến hành tố
tụng không được truy cứu trách nhiệm hình sự đối với con bạc về khoản này và cũng
không có căn cứ để tịch thu đối với khoản tiền hoặc hiện vật này theo quy định của
pháp luật. Trường hợp này chỉ có thể áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền, tịch thu một
phần hoặc toàn bộ tài sản) theo quy định tại khoản 3 của Điều 248 và Điều 249 Bộ luật
hình sự Việt Nam 1999.
3.2.2 Bất cập về giá trị chứng minh của biên bản phạm pháp quả tang trong các vụ
án về “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”
Trong hồ sơ của các vụ án này, cơ quan điều tra thường lập biên bản về việc
phạm pháp quả tang đối với hành vi đánh bạc , tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Biên bản
này thường được coi là một trong những nguồn chứng cứ rất quan trọng để kết tội đối
với bị can; bị cáo. Tuy nhiên, trên thực tế thì đại đa số các trường hợp biên bản này
không được lập ngay tại chỗ nơi hành vi phạm tội vừa được thực hiện nên biên bản này
không phản ánh đúng tính chất “quả tang” của hành vi vi phạm như bản thân tên gọi
của nó. Chính vì vậy, trong thực tiễn còn có các ý kiến khác nhau về giá trị chứng minh
của các biên bản “phạm pháp quả tang” này.
Ý kiến thứ nhất cho rằng, mặc dù tính quả tang của hành vi phạm pháp được
phản ánh trong biên bản là không kịp thời, nhưng sự việc xảy ra được ghi trong biên
bản là đúng sự thực và được người có thẩm quyền cùng người vi phạm xác nhận. Thực
tiễn cho thấy các biên bản “phạm pháp quả tang” loại này vẫn được các cơ quan tiến
hành tố tụng coi là chứng cứ hợp pháp và có giá trị chứng minh tội phạm. Ý kiến thứ
hai lại cho rằng hành vi phạm pháp được phản ánh trong biên bản này đã mất đi tính
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 59
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
quả tang. Vì vậy, biên bản này không hợp pháp và không có giá trị chứng minh tội
phạm.
Chúng tôi quan điểm rằng quan điểm thứ nhất về các biên bản “phạm pháp quả
tang” nêu trên, xét về góc độ thực tiễn là phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng chống
tội phạm ở nước ta và đặc thù của nhóm tội phạm này. Tuy nhiên, từ góc độ lý luận và
trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang tiến hành cải cách tư pháp, chúng tôi cho
rằng quan điểm thứ hai là có căn cứ. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng cần có giải
pháp nhằm hạn chế và loại trừ các chứng cứ “bất hợp pháp” này trong hoạt động điều
tra, truy tố và xét xử các tội phạm liên quan đến đánh bạc.
3.2.3 Cần phân biệt hành vi vui chơi giải trí khác không có mục đích được thua
bằng tiền hoặc hiện vật với tội “đánh bạc”.
Động cơ tư lợi, sát phạt nhau nhằm mục đích tước đoạt tiền hoặc tài sản của
người khác là dấu hiệu đặc trưng về mặt chủ quan của tội “đánh bạc”. Đây cũng là căn
cứ phân biệt tội “đánh bạc” với các hành vi đánh bài (tả lả, tổ tôm, chẵn lẻ…) mang
tính chất vui chơi, giải trí không có mục đích sát phạt nhau (được thua bằng tiền hoặc
hiện vật) trong dịp giỗ, tết, hội hè…về mặt khách quan các hành vi này tuy có dấu hiệu
của tội “đánh bạc” nhưng về mặt khách quan, thì những người thực hiện các hành vi
này không có động cơ tư lợi, sát phạt nhau nhằm tước đoạt tài sản của nhau nên không
cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.
3.2.4 Về xác định tội danh đối với một số hành vi liên quan đến cá độ, bán
độ,…trong lĩnh vực thể thao.
Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã tiến hành truy cứu trách
nhiệm hình sự đối với một số cầu thủ bóng đá và các quan chức thể thao về các hành vi
phạm tội có liên quan đến cá cược, mua bán độ, dàn xếp tỉ số. Tuy nhiên, việc xác định
tội danh đối với các hành vi này trong một số vụ án cụ thể vẫn còn có quan điểm khác
nhau. Xin nêu hai trường hợp cụ thể sau đây:
Ví dụ 1: Vụ bán độ của các cầu thủ U23 tại Việt Nam tại SEAGAMES 23: Theo kết
luận điều tra, cơ quan điều tra Bộ Công An đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy
tố Lê Quốc Vượng và Trương Tấn Hải về tội tổ chức đánh bạc, theo quy định tại Điều
249 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999; 8 bị can là Trương Tấn Hải, Lê Quốc Vượng,
Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc
Anh, Trần Hải Lâm về “tội đánh bạc” theo Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999
(đối với Lê Quốc Kỳ vì đã bỏ trốn nên tách ra để xử lý).
Ví dụ 2: Vụ mua chức vô địch của Sông Lam Nghệ An mùa giải 2001: Nguyễn Hồng
Thanh (nguyên giám đốc điều hành) của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã cử Nguyễn
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 60
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Hữu Thắng đi gặp Trương Tấn Hải để thương lượng về việc “mua” một số cầu thủ đội
Cảng Sài Gòn với số tiền 300 triệu đồng để các cầu thủ Cảng Sài Gòn đá thắng đội
Nam Định với tỷ số cao để giúp Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch và đội Cảng
Sài Gòn đã thắng đội Nam Định với tỷ số 4-1. Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra
Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Hữu Thắng và
Nguyễn Hồng Thanh về tội “đưa hối lộ” theo Điều 289 Bộ luật hình sự Việt Nam
1999; Trương Tấn Hải và 5 cầu thủ của Cảng Sài Gòn về tội “nhận hối lộ” theo Điều
279 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999.
Về hai vụ án trên, có quan điểm cho rằng xét về tính chất hành vi trong hai vụ
việc trên, thì các cầu thủ U23 Việt Nam và Cảng Sài Gòn đều có cùng hành vi nhận
tiền (sẽ nhận tiền) để đá thắng với tỷ số theo yêu cầu của người đưa tiền. Nhưng các
hành vi này của họ lại bị cơ quan điều tra khởi tố và đề nghị truy tố về hai tội danh
khác nhau: Tội “đánh bạc” và tội “nhận hối lộ”. Như vậy, việc áp dụng pháp luật của
cơ quan điều tra đối với các hành vi có cùng tính chất trong hai vụ án này là không
thống nhất.
Trong vụ bán độ tại SEAGAMES 23, hai bên thỏa thuận nếu trong trận đấu U23
Việt Nam – U23 Myanmar các cầu thủ U23 Việt Nam kiểm soát được tỷ số 1 – 0
nghiêng về Việt Nam theo yêu cầu của Hải và Kỳ thì sẽ được Hải, Kỳ trả tiền. Nếu
không kiểm soát được tỷ số này trong trận đấu, các cầu thủ Việt Nam không phải mất
bất cứ tài sản nào cho Kỳ và Hải (cần phân biệt hành vi nhận tiền này với hành vi của
một số cầu thủ đã dùng chính số tiền nhận của Hải và Kỳ để đặt cược cho trận đấu). Rõ
ràng hành vi nhận tiền của một số cầu thủ U23 Việt Nam không phù hợp với dấu hiệu
pháp lý đặc trưng của tội “đánh bạc” quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam
1999 là “được thua bằng tiền hoặc hiện vật”. Tội “đánh bạc” được thực hiện với lỗi cố
ý và động cơ, mục đích là sát phạt nhau để tước đoạt tài sản của nhau. Đây là quan hệ
được thua hai chiều: Bên thắng sẽ được tài sản của bên kia và ngược lại, bên mua phải
mất tài sản cho bên thắng…25
Theo tác giả thì đồng tình với quan điểm trên và cho rằng việc cơ quan điều tra
đề nghị truy tố các bị can trong hai vụ án trên về tội “đánh bạc” và tội “nhận hối lộ” là
chưa phù hợp.26
3.2.5 Một số vướng mắt trong việc áp dụng Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999
để xử lý tội đánh bạc
25
Báo pháp luật Việt Nam số 228 ngày 22/09/2006, trang 7.
26
Tội “đánh bạc” và các tội phạm khác liên quan đến hành vi đánh bạc; một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Tiến
sỹ Nguyễn Đức Mai (Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương/ Tạp chí Kiểm sát - Số 20 (tháng 10/2006).


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 61
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Tại tiểu mục 6.3 Mục 6 phần I của Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày
17/04/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một
số quy định của Bộ luật hình sự, trong đó có hướng dẫn về định lượng giá trị của số
tiền trong tội đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 , cụ
thể:
Tiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn”, “có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được
xác định như sau
a.Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu
đồng là có giá trị lớn;
b.Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu
đồng là có giá trị rất lớn.
c. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trị
đặc biệt lớn.
Hướng dẫn này đã giúp cho việc xác định khung hình phạt đối với tội đánh bạc
dễ dàng hơn, nhưng kể từ khi Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy
định của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 thì việc áp dụng xử lý đối với tội đánh bạc
còn một số vướng mắc, đặc biệt là với hành vi mua bán số đề, cụ thể như sau:
Tại điểm b tiểu Mục 9.2 của Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP đã hướng dẫn:
“số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa…với
nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người chơi khác dùng để
đánh bạc”.
Theo quy định của Bộ luật hình sự và hướng dẫn của Nghị quyết số
02/2003/NQ-HĐTP nêu trên thì mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với
tội đánh bạc là 1.000.000 đồng (trừ trường hợp đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết
án). Đối với số đề (ở đây chỉ đề cặp số đầu và số đuôi) thì tỷ lệ chơi thường là 1 ăn 70,
tức là khi mua 1.000 đồng nếu trúng số sẽ trúng 70.000 đồng; như vậy, nếu tính mức
tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự thì chỉ cần tiền chơi đối với một số đầu hoặc
mọt số đuôi trên một đài xổ số đến 14.500 đồng thì đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm
hình sự (14.500đ x 70 lần) = 1.029.500đồng).
Thực tế, đối với người thầu đề, người bán số đề, người chuyển bản số đề thì khi
khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, số tiền thể hiện trên phơi đề thông thường từ
1triệu đồng đến 6 triệu đồng. Khi tiền thể hiện trên phơi đề từ 1.500.000đồng trở lên
thì tính theo tỷ lệ chơi 1/70 số tiền đánh bạc trên 100.000đồng. Trường hợp này rất phổ
biến, thuộc trường hợp tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị đặc biệt lớn.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 62
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Trong khi đó, Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP nói trên lại hướng dẫn số tiền hoặc
hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị đặc biệt lớn là từ 100triệu đồng trở lên, đây là một
quy định mở chỉ quy định mức thấp nhất mà không quy định mức cao nhất. Vào thời
điểm ban hành thì nó vẫn thích hợp vì số tiền đánh bạc thường không đến mức đặc biệt
lớn, nhưng Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP nêu trên có hiệu lực thì đa số vụ án đánh
bạc (hoặc chơi số đề) đều trên 100triệu đồng nên việc tính mức án hợp lí trong khung
hình phạt áp dụng đối với bị cáo gặp nhiều khó khăn.
Mặt khác, Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP có quy định: số tiền hoặc giá trị
hiện vật của người chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa,…với nhiều người là tổng
số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người chơi khác dùng để đánh bạc. Giữa hành
vi đánh bạc là số đề với các hành vi đánh bạc khác (đánh bài, cá độ,…) thì có sự khác
biệt lớn. Trong đánh bài, cá độ,…thì mỗi lần (canh bạc) đều có người thắng và nó nằm
gọn trong số tiền đặt ra, còn trong số đề thì số tiền bán số đề của chủ đề là có thể là tiền
thực tế trên phơi đề (nếu người mua ngày hôm đó không trúng số đề), ngược lại tiền
thua của chủ đề có thể thấp hơn tiền phơi đề, cũng có thể cao hơn tiền thể hiện trên
phơi đề, phụ thuộc vào số tiền người mua nhiều hay ít, nhân với tỷ lệ ăn thua và kết
quả xổ số kiến thiết. Khi tính số tiền trong vụ đánh bạc bằng tổng số tiền của người
chơi với những người chơi khác dùng để đánh bạc có 2 trường hợp sau:
Đối với người mua số đề: trong cùng một đài xổ số nếu mua nhiều số đầu và số
đuôi thì khả năng lớn nhất chỉ trúng một số, số đầu và một số đuôi. Trường hợp mua
nhiều số đầu, số đuôi trên một đài xổ số mà trúng tất cả là không xãy ra.
Đối với chủ đề cũng vậy, nhiều người mua đề, mua rất nhiều số có những số
trùng với nhau. Trong ngày đối với một đài xổ số khả năng lớn nhất mà chủ đề phải
chung tiền cho người mua trúng cũng là một số đầu và một số đuôi.
Như vậy, theo hai trường hợp này thì số tiền đánh bạc tính bằng số tiền người
chơi và những người choi khác dùng để đánh bạc chựa hợp lí. Đối với người mua, nếu
người mua số đầu, số đuôi cao nhất cho mỗi đài xổ số cộng lại nhân theo tỷ lệ ăn thua
thực tế; đối với chủ đề ngoài tiền thực tế trên phơi thì mỗi đài xổ số chỉ lấy tiền số đầu,
số đuôi lớn nhất cộng lại nhân với tỷ lệ ăn thua cộng lại thì sẽ hợp lí hơn. Như cách
tính hiện nay, cộng tất cả tiền số đầu, số đuôi nhân với tỷ lệ ăn thua thì số tiền quá lớn
chưa phù hợp với thực tế.
Đối với số tiền tối thiểu đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với
người thực hiện hành vi đánh bạc, trước đây theo nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP là
1triệu đồng chỉ tính tiền thể hiện trên phơi đề, nếu lấy tiền trên phơi đề nhân tỷ lệ ăn
thua theo Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP thì số tiền rất thấp (14.500đồng). Việc xử
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 63
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
lí hình sự, hành vi đánh đề dựa theo tỷ lệ ăn thua là rất nặng, dễ dẫn đến xử lí tràn lan,
thực tế ở một số nơi khi xử lí các trường hợp số tiền trên phơi dưới 1triệu đồng thì đã
không xử lí hình sự mà chỉ xử lí hành chính.
Từ những dẫn chứng và phân tích trên, để góp phần đưa những quy định của
pháp luật áp dụng thống nhất, dễ dàng và phù hợp tình hình thực tế; theo tác giả, phải
điều chỉnh lại mức tiền, hiện vật có giá trị đặc biệt lớn đối với tội đánh bạc và hướng
dẫn cách tính hợp lí theo tỷ lệ ăn thua đồi với hành vi chơi số đề cũng như quy định
thống nhất, phù hợp mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chơi
số đề theo tiền thể hiện trên phơi đề hay tiền nhân theo tỷ lệ ăn thua.27
Sau đây phân tích một ví dụ: Nguyễn Văn A là thầu đề, trong tháng 05/2007, A
đã ghi đề cho hai người là Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C, hình thức chơi là số đầu,
số đuôi theo kết quả xổ số kiến thiết, tỷ lệ là 1/70 (01 ăn 70). Số tiền mà A ghi đề cho
B và C thể hiện trên phơi đề như sau:
Phơi đề của B: Ghi số đầu, số đuôi cho các số: 00;01, mỗi số 5.000 đồng. Tổng
cộng 20.000 đồng.
Phơi đề của C: Ghi số đầu, số đuôi cho các số: 01;02, mỗi số 5.000 đồng. Tổng
cộng 20.000 đồng.
Phơi đề của D: Ghi số đầu, số đuôi cho các số: 03;04, mỗi số 5.000 đồng. Tổng
cộng 20.000 đồng.
Căn cứ vào các phơi đề như trên và theo hướng dẫn tại Nghị quyết số
01/2006/NQ_HĐTP ngày 12/05/2006 thì có hai quan điểm trái ngược nhau về cách
tính số tiền dùng để đánh bạc trong trường hợp này, cụ thể:
Quan điểm thứ nhất cho rằng, số tiền đánh bạc của B,C, D chơi với A mỗi người
là 1.422.000 đồng [20.000 + (20.000 x 70 lần)]; số tiền dùng để đánh bạc của A với B,
C và D là 4.260.000 đồng (1.420.000 đồng x 3). Như vậy, cả A, B, C và D đều bị truy
cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999.
Quan điểm thứ hai cho rằng, phải xác định rõ thực tế số tiền của cả ba người
đánh bạc dựa vào “xác xuất thắng tuyệt đối” đối với người chơi đề mới phù hợp với
thực tiễn và làm cho người thầu đề, người chơi đề tâm phục, khẩu phục theo đúng tinh
thần của Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 và Nghị quyết số
02/2003/NQ_HĐTP ngày 17/04/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
hướng dẫn về số tiền “đã được” và “sẽ được” dùng để đánh bạc. Quan điểm này đã lập

27
Một số vướng mắc trong việc áp dùng Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 để xử lí tội đánh bạc/ Nguyễn
Hồng Phấn-VKSND huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long/ Tạp Chí Kiểm Sát - Số 22 (11/2007)/ Trang 35-36


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 64
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
luận rằng số tiền dùng để đánh bạc được tính là tổng cộng số tiền “đã được” và “sẽ
được” dùng để đánh bạc làm định hướng để truy cứu trách nhiệm hình sự (khái niệm sẽ
được chỉ mang tính tương đối).
Xác định số tiền “đã được” đánh bạc, trong trường hợp nêu trên thì xác định số
tiền này như sau: Đối với B là 20.000 đồng, với C là 20.000 đồng, với D là 20.000
đồng và đối vơi A là 60.000 đồng ( cộng của B, C và D).
Đối với số tiền “sẽ được” đánh bạc thì phải áp dụng “xác suất tuyệt đối” đối với
người chơi số đề tức là khả năng người chơi số đề đều thắng số đầu và thắng số đuôi,
và đây chính là khả năng cao nhất có thể xảy ra. Gỉa sử kết quả số đầu, số đuôi cùng là
số “01” thì số tiền mà A phải trả cho B là 700.000 đồng [(5.000 đồng số đầu x 70 lần)
+ (5.000 đồng số đuôi x 70 lần)]. Vậy thì, khi ghi số đề cho B, A phải chuẩn bị sẵn số
tiền là 700.000 đồng (chính xác là 680.000 đồng vì 20.000 đồng đã nhận của B) để trả
cho B nếu trường hợp B thắng. Số tiền 700.000 đồng này chính là số tiền “sẽ được”
dùng để đánh bạc giữa A và B và không thể lớn hơn được nữa.
Cũng tương tự như vậy, số tiền “sẽ được” dùng để đánh bạc giữa A và C là
700.000 đồng, giữa A và D cũng là 700.000 đồng. Nếu tính từng người chơi đề thì
cộng số tiền “đã được” dùng để đánh bạc là 20.000 đồng và số tiền “sẽ được” đánh bạc
là 700.000 đồng thì mới bằng 720.000 đồng nên cả ba người B, C, D không phạm tội
“đánh bạc” như quan điểm thứ nhất.
Đối với A xác định số tiền “sẽ được” dùng để đánh bạc giữa A với B, C và D
không phải là 4.260.000 đồng, vì cả ba người chơi số đề mua các con số từ số “00” đến
số “04” bao gồm 12 con số khác nhau, trong đó con số “01” xuất hiện 4 lần. Nếu khả
năng con số “01” xuất hiện cho cả số đầu, số đuôi thì số tiền A phải trả là 1.400.000
đồng (5.000 x 4 x 70). Đây là số tiền cao nhất mà A chuẩn bị dùng để đánh bạc với cả
3 người. Nếu cộng số tiền “đã được” dùng để đánh bạc là 60.000 đồng và số tiền “sẽ
được” dùng để đánh bạc là 1.400.000 đồng thì mới bằng 1.460.000 đồng. Trường hợp
này, A vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “đánh bạc” nhưng số tiền đánh bạc là
1.460.000 đồng chứ không phải là 4.260.000 đồng theo cách tính ở quan điểm thứ nhất.
Rõ ràng, cách tính số tiền dùng để đánh bạc ở hai quan điểm hoàn toàn mâu
thuẩn nhau. Số tiền chênh lệch giữa hai cách tính là rất lớn (4.260.000 – 1.460.000 =
2.800.000 đồng). Số tiền chênh lệch này thực chất là giá trị “ảo”, vì thế Nghị quyết số
01/2006/NQ_HĐTP ngày 12/05/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
chỉ chính xác khi người mua số đề chỉ mua một con số mà thôi.
Cách tính số tiền dùng để đánh bạc ở quan điểm thứ hai xem ra phù hợp hơn khi
xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi chơi số đề ở mức phải truy cứu trách
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 65
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
nhiệm hình sự. Cách tính này đã tính được đích thực số tiền, giá trị hiện vật dùng để
đánh bạc và thể hiện tính có thật là một thộc tính quan trọng nhất của chhứng cứ.
Không thể cứ lấy tổng số tiền đánh bạc rồi nhân với 70 lần để ra số tiền đánh bạc, tính
như vậy là không thực tế. 28
Theo quan điểm cá nhân người làm đề tài đồng tình với quan điểm thứ hai, bởi
vì với những người đánh bạc lớn hoặc nhiều lần thì khởi tố là đúng, nhưng chẳng lẽ với
một người chỉ một lần bỏ vài ngàn đồng để chơi đề cũng bị truy cứu trách nhiệm hình
sự thì không thỏa đáng.Và một vị lãnh đạo trong nghành Công an đã từng phát biểu tại
một hội nghị là : “…,chẳng lẽ với cậu sinh viên, bà nội trợ, anh xe ôm một lần bỏ vài
ngàn đồng chơi đề cũng bị “tóm” thì Công an làm sao đủ sức!”.

3.3 Nguyên nhân của những bất cập nêu trên
Tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng tồn tại và biểu hiện dưới
nhiều hình thức khác nhau, đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng và phức tạp, chúng
hoạt động thường xuyên, thay đổi biến động theo địa bàn và thời gian không theo một
quy luật nhất định. Động cơ, mục đích nhằm vụ lợi bất chính. Lứa tuổi, nghề nghiệp,
trình độ, thành phần xuất thân của những đối tượng rất khác nhau. Đã phát hiện nhiều
cán bộ kể cả cán bộ trung cao cấp trong nhà nước cũng tham gia đánh bạc nhất là cá
độ bóng đá và đánh đề. Về hậu quả và mức độ nghiêm trọng mọi người đều nhận biết.
Song sỡ dĩ tệ nạn cờ bạc không những chưa được chặn đứng mà ngày càng phát triển là
do những nguyên nhân cơ bản sau đây:
3.3.1 Về phương diện kinh tế - xã hội
Trong điều kiện bước sang nền kinh tế thị trường, đời sống nhân dân lao động
gặp nhiều khó khăn , số người không có việc làm ngày càng tăng, người giàu, người
nghèo thể hiện rõ nét. Chính sách xã hội chưa chuyển đổi kịp với tình hình như: giải
quyết tiền lương, giải quyết việc làm nhất là số thanh niên đến tuổi lao động còn nhiều
vướng mắc chưa tháo gỡ được. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường các khu công
nghiệp mọc lên ở khắp nơi đòi hỏi một số lượng lao động lớn, góp phần giải quyết việc
làm cho người lao động dư thừa trong xã hội. Và lao động nông thôn chính là một
nguồn bổ sung lớn cho số lao động đang thiếu trong các khu công nghiệp. Song họ vốn
quen với lối sống và cách làm việc ở nông thôn lại không có tay nghề nên ra thành thị
rất khó kiếm việc làm hoặc nếu có chủ yếu là lao động tay chân, thu nhập thấp, công

28
Một số vướng mắc trong việc áp dùng Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 để xử lí tội đánh bạc/ Lê Hồng
Thu – VKSND huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ/ Tạp Chí Kiểm Sát - Số 22 (11/2007)/ Trang 36 - 37


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 66
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
việc không ổn định. Vì vậy, họ sẵn sàng tham gia vòa các trò đỏ đen, cầu kiếm một cơ
may để có tiền sinh sống.
Về phương diện xã hội, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường do còn mới mẻ,
nên chưa kịp chuẩn bị kịp thời và đầy đủ những chính sách cũng như những biện pháp
phòng ngừa thích hợp để ngăn chặn những tiêu cực trong xã hội có thể xảy ra.
Mặc khác, theo ý chí chủ quan của người phạm tội, một bộ phận dân cư (trong
đó có cả một bộ phận những người thầy đang đứng trên giảng đường, những người
đang hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, những nhà doanh nhân như đã phân tích ở
phần thực trạng) vì chạy theo lối sống thực dụng, chạy theo giá trị của đồng tiền, xem
thường những giá trị tốt đẹp của dân tộc, sự tha hóa về đạo đức ảnh hưởng tới một bộ
phận dân cư khiến họ chạy theo lối sống trụy lạc, ăn chơi, đua đòi. Họ muốn không
làm mà có nhiều tiền để phục vụ cho nhu cầu của họ, bỏ ra 10 ngàn đồng nếu trúng đề
sẽ được 700 ngàn. Người ta sẽ nhẩm tính vậy nếu bỏ ra 10 triệu sẽ được 700 triệu.
Không buôn bán gì lãi bằng. Mà thời gian thì rất nhanh chỉ đến 6 giờ chiều quay xổ số
xong là biết không phải đợi lâu như nuôi một lứa lợn hay trồng một vụ rau hoặc đóng
một cái tủ gỗ. Cá cược bóng đá, vào sòng bạc, xóc đĩa còn thắng to hơn nên nhiều
người ham mê. Nên họ tham gia vào các trò đánh bạc, dù biết là pháp luật không chó
phép.
Một số người cho rằng là đấng nam nhi cũng phải biết cờ bạc. Vậy là thử chơi.
Lúc đầu cũng chỉ gọi là chơi cho vui. Nhưng đã vui rồi khó gỡ ra như anh nghiện thuốc
phiện vậy. Được thì ham ăn, thua thì ham gỡ. Đã ngồi vào chiếu bạc, cả anh được, anh
thua mà thua là phần nhiều chẳng ai gỡ ra được. Dần dần máu ăn thua nổi lên, thế là sát
phạt nhau. Ngày nay, phương tiện truyền thông hiện đại, phổ cập. Hầu như nhà nào
cũng có tivi, máy tính, điện thoại và ngồi nhà vẫn có thể xem trận đá bóng giữa các đội
bóng hàng đầu quốc tế ở tận bên nước Anh. Có thể gọi điện thoại tham gia cá cược.
Ngay trên tivi cũng luôn có lời mời chào dự đoán lĩnh thưởng. Một nguyên nhân nữa là
hiện nay do cuộc sống mưu sinh quá bận bịu nên các thành viên trong gia đình cũng
mỗi người mỗi việc ít quan tâm đến nhau.Cha mẹ không có thời gian quan tâm đến con
cái, để chúng tự do tham gia vào các sòng bạc. Đó là những tác nhân làm gia tăng thêm
tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng.
3.3.2 Về phương diện quản lý nhà nước
Sự phối hợp giữa các nghành, các cấp, các tổ chức xã hội trong việc tuyên
truyền lên án chưa tạo được dư luận toàn xã hội lên án mạnh mẽ đối với tệ nạn cờ bạc,
nhất là tệ nạn mua số đề. Việc xử lý các hành vi cờ bạc theo pháp luật chưa nghiêm
khắc, chưa đấu tranh kiên quyết và triệt để các đối tượng chủ mưu. việc quản lý xã hội
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 67
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
trong điều kiện kinh tế thị trường còn bộc lộ nhiều lúng túng, công tác quản lý nhân
khẩu, hộ khẩu còn nhiều sơ hở yếu kém. Kỷ cương xã hội bị buông lỏng kéo dài.
Việc tổ chức đấu tranh đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tệ nạn cờ bạc chưa được coi
trọng, chưa kết hợp đồng bộ nhịp nhàng và sự ủng hộ tích cực của các ngành, các cấp.
Trong đó có phần trách nhiệm tham mưu chưa tốt, chưa đều, chưa mạnh của cơ quan
công an cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhất là lực lượng công an ở cấp cơ sở quận,
huyện, phường,xã. Từ đó, dẫn đến tỷ lệ điều tra, khám phá các ổ tệ nạn cờ bạc còn
thấp. Trong công tác xử lý bằng pháp luật đối với các chủ chứa, con bạc chuyên nghiệp
chưa được nghiêm minh, tỷ lệ xử lý chỉ đạt 27% trong tổng số các vụ bắt giữ.
Về mặt pháp luật, các quy định về đấu tranh và phòng chống tệ nạn này về cơ
bản thì đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những
khuyết điểm như: Khi quy định về mức xử phạt không quy định rõ mức độ và phạm vi
điều chỉnh (trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính) đối với tệ nạn xã hội, đặc
biệt là tệ nạn cờ bạc, bởi vậy khi đưa vào thực tiễn khó áp dụng, tạo nên sự không đồng
bộ giữa các cấp.
Hệ thống chính sách xã hội chậm được hoàn thiện, đặc biệt là hướng xã hội vào
việc phòng chống các tệ nạn xã hội, cụ thể như cờ bạc và chưa có một chiến lược quốc
gia nào về phòng chống tệ nạn xã hội. Sự buông lỏng và sơ hở trong quản lý xã hội
cũng là tiền đề cho tệ nạn phát sinh, phát triển.
Nguyên nhân sâu xa :Là do các nhà lập pháp chưa lường trước được sự phát
triển nhanh chóng của xã hội kéo theo hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong quan hệ xã
hội nói chung và pháp luật hình sự nói riêng; sự rời rạc của các văn bản quy phạm pháp
luật, hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật hình sự nói riêng chưa thống
nhất, chưa hoàn chỉnh; trình độ điều tra của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa cao, cơ
sở hạ tầng, công cụ phục vụ cho công tác điều tra chưa hiện đại, chưa đáp ứng được
yêu cầu..
Nguyên nhân cụ thể: Do tập quán dân tộc luôn được đề cao trong tư tưởng các
nhà làm luật dẫn đến lạc hậu trước tình hình phát triển nhanh chóng của xã hội và thực
tiễn áp dụng; đời sống về vật chất và tinh thần của người dân ngày càng đựơc nâng cao,
dẫn đến thể chất của người dân ngày càng được hoàn thiện, kéo theo luật định lỗi thời,
không phù hợp với yêu cầu hiện tại; các quan hệ xã hội nảy sinh ngày càng phức tạp,
khó lường và trở nên nguy hiểm cho xã hội do ảnh hưởng từ các nguồn văn hoá phẩm
đồi trụy.
Do trình độ nhận thức về các quy định của Pháp luật hình sự , pháp luật Tố tụng
hình sự của các cán bộ tư pháp nói chung, các cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 68
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
tụng nói riêng còn hạn chế. Việc vận dụng pháp luật trong một vụ án hình sự cụ thể
còn lúng túng, đánh giá tính chất và mức độ của hành vi nguy hiểm cho xã hội không
đúng. Tất nhiên ở đây đại đa số cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đều có “tâm” trong công
việc và vì công việc, có chuyên môn, nghiệp vụ nhưng vẫn chưa đủ “tầm” nhận thức để
áp dụng và quyết định chính xác. Ngoài ra, ở một số địa phương, biên chế dành cho các
cơ quan bảo vệ pháp luật còn thiếu (nhất là cơ quan Viện Kiểm sát), cho nên hoạt động
kiểm sát điều tra chưa thường xuyên, liên tục, các vi phạm chậm bị phát hiện và kịp
thời xử lý. có một số trường hợp do nguyên nhân chủ quan nữa là sự cố ý làm trái,
nhận thức vận dụng không chính xác các quy định của pháp luật xuất phát từ động cơ
vụ lợi hay động cơ cá nhân khác, dẫn đến bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, và cũng
gây ảnh hưởng lớn đến công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm.
Bên cạnh những nguyên nhân cơ bản trên, thì những tồn tại trong công tác giáo
dục cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm đánh bạc ở nước
ta.Do nhận thức giáo dục của chúng ta còn hạn chế, công tác giáo dục đạo đức và pháp
luật trong thời gian qua còn chưa hiệu quả. Sự yếu kém trong công tác giáo dục đã dẫn
đến tình trạng đạo đức bị xói mòn, xuống cấp. Tình trạng đó dẫn đến những tiêu cực
trong cuộc sống, làm cho tệ nạn xã hội phát triển với tốc độ nhanh, trong đó có tệ nạn
đánh bạc. Vì thế cần phải xây dựng một hệ thống chuẩn mực về giá trị xã hội, làm môi
trường xã hội trở nên lành mạnh hơn.
3.4 Hướng hoàn thiện trong công tác đấu tranh tội phạm về cờ bạc.
Điều 2 Hiến pháp năm 1992 quy định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Để đạt được điều
đó, nhất thiết phải tạo ra một hệ thống pháp luật đầy đủ, toàn diện để điều chỉnh mọi
hoạt động của xã hội, đảm bảo hoạt động của xã hội luôn diễn ra thuận lợi, trong phạm
vi pháp luật cho phép. Trong những năm qua, lợi dụng tình trạng còn thiếu luật, quy
phạm pháp luật còn chưa chặt chẽ, sơ hở, thiếu sót còn nhiều, một số người đã có hành
vi lách luật, thiếu tôn trọng pháp luật, đã có hành vi đi ngược lại với lợi ích của nhà
nước, tập thể và của nhân dân, gây ra hậu quả xấu cho xã hội. Đó chính là một trong
những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, làm cho tình hình tội phạm
trong những năm qua diễn biến khá phức tạp. Do đó, nhu cầu bức thiết đặt ra là phải
hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra đủ các loại văn bản pháp luật trên nhiều lĩnh vực,
khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các quy phạm pháp luật không để tội phạm có
thể lợi dụng hoạt động và tạo ra cho các cơ quan chuyên môn và các lực lượng xã hội
có điều kiện tiến hành các biện pháp phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 69
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tội đánh bạc theo luật
hình sự Việt Nam, dưới góc độ nhận thức khoa học và lập pháp hình sự, tác giả có một
số ý kiến nhằm hoàn thiện chế định này như sau:
Giải pháp trước mắt: Đẩy mạnh tuyên truyền. Một thực tế không thể phủ nhận
là dù hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng hoạt động cờ bạc, thực hiện ở
nước ngoài, song, hậu quả mà nó để lại gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật
tự ở Việt Nam. Từ đó mà công tác phòng ch ống, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là đối
tượng tệ nạn hoạt động ở nước ngoài luôn được ngành Công an chú trọng.
Mới đây, trong một buổi họp báo công bố một số vụ án trọng điểm vừa được
khám phá ở các tỉnh phía Nam, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng
cục Cảnh sát cho rằng, để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn, ngành Công an rất cần sự hỗ trợ của
các ban ngành, đoàn thể khác và của quần chúng nhân dân. Bởi lẽ, ngoài công tác tập
trung đấu tranh với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cờ bạc thì công tác tuyên
truyền giáo dục, giải quyết công ăn việc làm cho người thất nghiệp, cho những người
lầm lỡ trở về địa phương để họ hòa nhập với cộng đồng… mới thật sự là cái gốc của
vấn đề. Riêng đối với đối tượng sang Campuchia đánh bạc hiện tại vẫn chưa có giải
pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Vấn nạn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc hiện
C14 đang hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp tình hình nhằm kiến nghị Chính phủ, các Bộ
ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh để đề xuất những giải pháp khả thi.
Trước mắt, để hạn chế thực trạng này thì công tác tuyên truyền những tác hại,
hậu quả đến những đối tượng tham gia đánh bạc và gia đình của họ được đặt lên hàng
đầu. Mà muốn vậy thì các ban ngành ở địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,
Hội cựu chiến binh… sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng để hỗ trợ cho ngành Công an
trong công cuộc chung - xây dựng một xã hội lành mạnh.
Hoàn thiện các văn bản pháp luật điều chỉnh các hoạt động của các cơ quan, tổ
chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thi hành pháp luật. Trước hết tập trung hoàn
thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động lập pháp của quốc hội, đại
biểu quốc hội; hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm tăng cường quyền và trách nhiệm của
các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề
nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội khác trong đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp
luật, phòng chống tội phạm; pháp luật về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm
soát hoạt động của bộ máy nhà nước và của toàn xã hội; pháp luật về chống tham
nhũng; luật về công vụ của đội ngũ cán bộ công chức liên quan đến đạo đức nghề
nghiệp, trình độ năng lực của cán bộ công chức; Luật về hoàn thiện hệ thống bộ máy
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 70
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
nhà nước liên quan đến toà án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, các
cơ quan bổ trợ tư pháp; pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; pháp luật đảm bảo các
quyền cơ bản của công dân. Thí dụ, Luật giám sát; Luật thi hành án; Luật Phòng ngừa
tội phạm v.v... .
Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến các chế định về tội phạm, hình
phạt và đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước hết cần tập trung bổ sung, sửa đổi Bộ
luật hình sự nhằm điều chỉnh được mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội và quy định rõ
ràng hơn đối với các tội phạm về kinh tế, không để xẩy ra tình trạng hình sự hoá các
quan hệ kinh tế, dân sự. Cần phân định rõ hành vi phạm hành chính và tội phạm để
tránh hành chính hoá, dân sự hoá các quan hệ hình sự, dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm cho
kỷ cương phép nước không nghiêm. Bổ sung, sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự theo
hướng dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đảm bảo sự tham gia, giám sát của
nhân dân đối với các hoạt động tư pháp. Xây dựng mới một số luật như Luật về các
hoạt động điều tra trinh sát, Luật bảo vệ nhân chứng, Luật lưu trữ chứng cứ điện tử...
nhằm đảm bảo cho các cơ quan tư pháp và nhân dân có điều kiện thực hiện tốt hơn
chức năng phòng chống tội phạm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để pháp luật đến
với mọi người dân, đi vào cuộc sống hàng ngày nhân dân, thực hiện nguyên tắc “sống,
làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, không vi phạm pháp luật, đấu tranh triệt để với
mọi hành vi vi phạm pháp luật, có tác dụng phòng chống tội phạm. Có thể xây dựng
Chương trình quốc gia về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung đẩy
mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này với nhiều hình thức phong phú, đa
dạng. Đưa kiến thức hiểu biết pháp luật đến với mọi người dân, tạo ý thức tôn trọng
pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong nhân dân.
Trong quá trình đổi mới, thì luật hình sự Việt Nam đã có những thay đổi đáng
kể. Tuy nhiên trong quá trình phát triển thì vẩn còn tồn tại những hạn chế trong quá
trình lập pháp. Khi sửa đổi bổ sung chỉ quan tâm đến nôi dung mà ít quan tâm đến vấn
đề kĩ thuật xây dựng các quy định đặc biệt là xây dựng các cấu thành tội phạm, để đảm
bảo tính thống nhất, rõ ràng của các cấu thành tội phạm nói riêng cũng như các quyết
định nói chung. Chỉ chú ý đến vấn đề bức xúc trên thực tế mà ít chú ý đến về lí luận,
đến cái tổng thể. Để thúc đẩy sự phát triển của luật hình sự chúng ta cần chú ý đến
những nội dung sau:
Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự cần dựa trên cơ sở thực tiễn của tình hình tội
phạm cũng như trên những tri thức về khoa học luật hình sự, chúng ta không giải quyết
yêu cầu thực tiễn rời lí luận mà phải vận dụng lí luận để giải quyết.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 71
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Hoàn thiện về nội dung và hình thức, trong quá trình hoàn thiện vừa bổ sung
vừa loại bỏ nhưng quy định không phù hợp với thực tiễn áp dụng.
Trong qua trình thực hiện việc sửa đổi bổ sung cần chú ý đến các quy định của
các quốc gia khác trên thế giới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nhưng sung đột pháp
luật có thể sảy ra. Không nên có quan niệm nguồn của luật hình sự chỉ có thể là bộ luật
hình sự và coi Bộ luật hình sự là Đạo luật duy nhất để thể chế hóa chính sách hình sự.
Vì vậy nguồn của bộ luật hình sự phải bao gồm Bộ luật hình sự, các Đạo luật khác quy
định các tội phạm và các văn bản hướng dẫn áp dụng. Tuy nhiên các nguồn khác của
luật phải tạo thành sự thống nhất và bổ sung cho nhau đảm bảo việc thực hiện chính
sách hình sự một cách thống nhất trên thực tế.
Trước tiên trong phần chung của Bộ luật hình sự nên bổ sung các quy định tạo
cơ sở pháp lý để xác định cho các trường hợp mà trên thực tế được xác định là tội
phạm mà trong Bộ luật hình sự thiếu các Điều quy định trực tiếp về các trường hợp này
đó là trường hợp phạm tội của những của những người không trực tiếp thực hiện tội
phạm.
Các nhà làm luật cần có hướng dẫn cụ thể hơn về tội phạm đánh bạc. Cũng như
cần giải thích rõ hơn đối với quy định trong Nghị quyết số 01/ 2006 ngày 12/05/2006
của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định trách nhiệm hình sự
đối với người phạm tội đánh bạc quy định tại Điều 248. Phải tăng mức hình phạt lên,
kể cả xử lý hành chính cũng như xử lý hình sự .
Để hoạt động xổ số đi vào nề nếp, góp phần tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn
đánh bạc, số đề trong xã hội. Để đạt được mục đích này, các công ty xổ số kiến thiết
phải tiến hành rà soát và chấn chỉnh các vấn đề sau:
Về kế hoạch phát hành: kế hoạch phát hành xổ số phải được tính toán kỹ
trên cơ sở nắm vững nhu cầu thị trường và làm chủ được liều lượng. Không để tình
trạng phải thanh hủy vé lớn do không tiêu thụ được, gây lãng phí.
Về giá trị vé số và cơ cấu giải thưởng: Gía vé phải phù hợp với tình hình
kinh tế - xã hội và đảm bảo mức giá khống chế quy định cho mỗi loại hình xổ số.
Trường hợp có nhu cầu phát hành loại vé số cao hơn mức thông thường trong các dịp
lễ tết, ngày kỷ niệm…phải được Bộ tài chính cho phép.
Việc thiết kế cơ cấu giải thưởng phải chấp hành đúng quy định tại công văn số
1032 của Bộ tài chính về các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết ngày
18/01/2007. Riêng xổ số loto phải tính toán lại cơ cấu giải thưởng sao cho vừa phân
biệt được với kiểu đánh đề phạm pháp, vừa chủ động được tỷ lệ giải thưởng. Mọi
trường hợp vi phạm quy định về cơ cấu giải thưởng đều phải được xử lí nghiêm khắc.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 72
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Về quay số mở thưởng và thông tin kết quả mở thưởng xổ số. Việc quay số mở
thưởng phải được thực hiện đúng quy chế và quy trình hướng dẫn.
Các công ty xổ số kiến thiết có tổ chức quay số mở thưởng cần tạo điều kiện để
Hội đồng giám sát quay số mở thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát của mình.
Quay số mở thưởng phải đúng giờ quy định và trước khi tiến hành quay số phải hoàn
thành việc thu hồi vé số không bán hết, thu hồi vé loto. Kết quả quay số mở thưởng
phải được thông tin kịp thời. Các khối liên kết, các công ty xổ số kiến thiết có quay số
mở thưởng cần lựa chọn đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí thích hợp để thực hiện
thông tin kết quả mở thưởng.
Về hoạt động đại lí xổ số: công ty xổ số kiến thiết sử dụng đại lý thông qua kí
kết hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đại lý theo đúng quy chế
đại lý của Bộ tài chính ban hành theo Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ
số. Đại lý phải thực hiện về thế chấp, thu nộp vé số không tiêu thụ hết, thu nộp cuốn vé
xổ số loto. Việc thế chấp của đại lý phải đúng theo quy định của pháp luật.
Tăng cường quản lý các đại lý của các công ty xổ số kiến thiết. Công ty xổ số
kiến thiết tổ chức cho đại lý tiến hành đăng ký không tổ chức đánh đề, tiếp tay cho chủ
đề hoạt động và không tham gia ghi đề. Đồng thời chủ động phát hiện các ổ nhóm cờ
bạc số đề và hỗ trợ truy quét cờ bạc số đề. Tùy theo tình hình cụ thể, công ty xổ số kiến
thiết có thể bố trí cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ nghiên cứu tiếp thị, chống cờ bạc
và số đề lợi dụng để nâng cao hiệu quả phối hợp.
Tóm lại, bằng mọi biện pháp lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng công
an phường xã, tăng cường biện pháp quản lý hành chính, thường xuyên gặp gỡ giáo
dục những đối tượng chuyên hoạt động tại địa bàn quản lý. Và nắm chắc tình hình hoạt
động của các con bạc để có kế hoạch trinh sát bố trí bắt quả tang. Cần xử lý kiên quyết
các con bạc chuyên nghiệp bằng những biện pháp cứng rắn.
3.5 Giải pháp trong công tác giáo dục và đấu tranh phòng chống tội phạm về cờ
bạc.
Đưa đi đào tạo chuyên môn cho các cán bộ tư pháp ở các nước có nền lập pháp
tiên tiến trên thế giới, tạo nên một đội ngũ các nhà làm luật với năng lực và trình độ
đáp ứng đầy đủ và có hiệu quả cho ngành tư pháp Việt Nam trong thời gian tới. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho người dân thông qua các
buổi toạ đàm về pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… tiến hành các phiên toà
lưu động nhằm nâng cao hiệu quả tính giáo dục, răng đe và phòng ngừa tội phạm của
pháp luật hình sự, tạo tính cảnh giác của người dân trước tình hình tội phạm ngày càng
trở nên phức tạp và nguy hiểm.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 73
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ta
không chỉ giáo dục với người chưa phạm tội mà ngay cả với những người đã phạm tội.
Nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm.
Công an các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đồng bộ các biện
pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa ngăn chặn, điều tra khám phá có hiệu quả đối với tội
phạm đánh bạc. Chỉ đạo Công an Quận, huyện yêu cầu Công an Phường, Xã thông báo
thủ đoạn của tội đánh bạc này đến cụm dân cư để nhân dân biết, phòng ngừa và tham
gia tố giác tội phạm.
Đồng thời cũng cần có những chế độ chính sách thoả đáng đối với những người
có công trong công tác đấu tranh chống tội phạm, nhất là đối với những người tham gia
đấu tranh chống tội phạm bị thương, hy sinh tính mạng... nhằm động viên khuyến
khích họ và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật, phấn đấu đưa mọi hoạt động xã hội đi vào nề nếp trong khuôn khổ Hiến
pháp, pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm, hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh
tế. Hoàn thiện pháp luật về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hoá thể
thao, chính sách xã hội... cần công khai loại hình cá cược, cần chấn chỉnh lại loại hình
xổ số kiến thiết, nâng cao phát hiện và đấu tranh từ trong mỗi người dân, cảnh sát khu
vực. Và có biện pháp xử lý mạnh, đồng bộ hơn. Bên cạnh đó, cũng phải cần điều chỉnh,
sửa đổi luật pháp phù hợp với tình hình thực tế hơn.
Để ngăn chặn các vụ đánh bạc, cùng với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan
công an, rất cần có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp nhất là ở cơ sở.
Thường xuyên tuyên truyền tác hại, hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực từ các vụ việc đánh
bạc đối với tình hình an ninh trật tự địa phương; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động
của các mô hình tự quản, như: tổ liên gia tự quản, cụm an ninh liên hoàn, an ninh giáp
ranh… Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; mọi
người dân khi phát hiện các vụ việc đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào cần chủ động
cung cấp nguồn tin cho lực lượng công an đấu tranh làm rõ. Do tính chất phức tạp của
tội phạm cờ bạc nên lực lượng công an xã cần thường xuyên rà soát, làm tốt công tác
quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng lạ mặt hay nghi vấn từ nơi khác
đến lén lút tổ chức hoạt động đánh bạc, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình trật tự an
toàn xã hội tại các địa phương..
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 74
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
KẾT LUẬN


Cùng với các tệ nạn khác, cờ bạc đang là hiện tượng nhức nhối của xã hội nước
ta. Tệ nạn này đã phát triển lan tràn, từ nông thôn tới thành thị, len lỏi vào từng ngõ
phố, thôn xóm. Chúng đã cuốn vào một phần không nhỏ dân cư, không chỉ giới hạn
trong một hay hai tầng lớp xã hội, từ nguời dân lao động, học sinh, sinh viên, cho tới cả
các công viên chức nhà nước,… cùng với một lượng lớn của cải xã hội, kéo theo đó là
sự xuống cấp về đạo đức, tha hóa về nhân cách của bộ phận những người tham gia.
Đây cũng là nguyên nhân của nhiều tệ nạn và tội phạm khác như tham nhũng, trộm
cắp,lừa đảo,… (trong vụ án PMU 18, Bùi Tiến Dũng được báo chí mệnh danh là “con
bạc triệu đô”, đã tham ô của nhà nước hàng trăm tỷ đồng đặt vào sới bạc).
Nền kinh tế nước ta “vốn lạc hậu, kém phát triển,lại chịu hậu quả nặng nề của
các cuộc chiến tranh, không đủ khả năng giải quyết các vấn đề xã hội gay cấn trong
một thời gian ngắn, nhất là từ khi chuyển sang cơ chế thị trường và mở cửa”,nên các tệ
nạn, trong đó có tệ nạn cờ bạc phát triển nhanh chóng. Một bộ phận người dân lâm vào
tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, trở thành các con
bạc, mong muốn đổi đời qua vận đỏ đen.
Cơ chế đổi mới mang lại những thành tựu kinh tế, nhưng cũng mang theo mặt
trái của mình. Đó là bất bình đẳng và phân hóa giàu nghèo, sức mạnh đồng tiền lấn át
các giá trị tốt đẹp của xã hội, sự xuống cấp của đạo đức, văn hóa, lối sống thực dụng,

GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 75
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
trụy lạc, gia đình buông lỏng giáo dục, ít quan tâm tới sinh hoạt, học hành của con cái,
một số bậc phụ huynh bị cuốn hút vào các hoạt động kinh tế thị trường,… Chúng là
những nguyên nhân xã hội quan trọng góp phần làm gia tăng và trầm trọng hơn các tệ
nạn nói chung và cờ bạc nói riêng, gây mất trật tự xã hội.
Xã hội ổn định, người lao động có thể yên tâm làm việc, nguồn cung ứng
nguyên vật liệu không bị biến động, sản phẩm làm ra có thể tìm được chỗ đứng trên thị
trường, được lưu thông một cách tương đối tự do,… nhờ đó sản xuất, kinh doanh trong
nước được thúc đẩy. Yếu tố này còn tạo nên môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư từ các
nước phát triển. Cùng với lượng ngoại tệ đổ vào, nền kinh tế còn hấp thụ được những
công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý cao,… Tổng sản phẩm quốc nội, thu nhập bình
quân tính theo đầu người vì thế mà tăng lên. Nền kinh tế phát triển không chỉ nâng cao
đời sống nhân dân, nó tác động trở lại tạo ổn định, văn minh xã hội, trật tự được đảm
bảo.
Xã hội là môi trường chứa đựng các điều kiện và yếu tố tác động tác động đến
hành vi con người, nhưng cũng là nơi hoạt động thường xuyên của con người, nhằm
tạo ra và thay đổi các yếu tố đó. Tệ nạn xã hội vì vậy cũng có thể bị loại trừ trong
những điều kiện xã hội nhất định, khi con người có những biện pháp phòng ngừa và
đấu tranh thích hợp với chúng. Đây chính là cơ sở phương pháp luận cho công tác đấu
tranh chống tệ nạn xã hội nói chung và nạn cờ bạc nói riêng.
Từng cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội đều phải có trách nhiệm và nghĩa
vụ đấu tranh với nạn cờ bạc, cụ thể là sự lên án của dư luận, sự giáo dục quan tâm tới
từng thành viên của cộng đồng và gia đình, thái độ dũng cảm tố cáo, ngăn chặn các
hành vi sai lệch của từng cá nhân. Tuy vậy, Nhà nước với tư cách là thiết chế quyền lực
công, quản lý các hoạt động chung của xã hội phải đóng vai trò chính, trung tâm và chủ
yếu trong công tác này, mà biểu hiện quan trọng ở việc thể chế hóa đường lối xử lý
trong pháp luật quốc gia.
Trong quá trình nghiên cứu tội đánh bạc, chúng ta đã khái niệm được đặc điểm,
tính chất, xác định được mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, các yếu tố cấu thành
nên tội đánh bạc bao gồm: Khách thể, chủ thể, khách quan và hành vi chủ quan của tội
phạm. Chúng ta còn nhận ra được những hạn chế nhất định trong quy định của pháp
luật hình sự Việt Nam hiện hành, trong quá trình lập pháp, những bất cập về áp dụng
pháp luật… thông qua đó, tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện điều luật. Tuy
nhiên, do trình độ còn nhiều hạn chế, tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu đề tài
không nhiều. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến thêm từ giáo viên hướng dẫn và
đọc giả để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn.
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 76
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Bộ luật hình sự 1999 Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
NXB Chính trị quốc gia;
2. Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số
15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009;
3. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm
phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của
Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao);
4. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999/ tập II phần các tội phạm cụ
thể/ quyển II (từ Điều 202 đến hết/
NXB chính trị quốc gia 2004);
5. Mại dâm, ma túy, cờ bạc tội phạm thời hiện đại/ GSTS Nguyễn Xuân Yêm –
TS Phan Đình Khánh - Nguyễn Thị Kim Liên/ NXB Công an nhân dân Hà Nội - 2003.
6. 1001 thủ đoạn của bọn tội phạm/ thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc / NXB
Chính trị quốc gia;


GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 77
Tội Đánh BạcTrong Luật Hình Sự Việt Nam
7. Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP (17/04/2003) của Hội đồng thẩm phán Tòa
án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam
1999;
8. Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009
về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999;
9. Thông báo số 102/C14 (P50) / Tổng cục cảnh sát cục điều tra tội phạm về trật
tự xã hội / Hà Nội ngày 16 – 01 – 2008;
10. Công văn số 1032 của Bộ tài chính về các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ
số kiến thiết ngày 18/01/2007;
11. Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số;
12. Tạp Chí Kiểm Sát - Số 22 (11/2007);
13. Tạp chí Kiểm sát - Số 20 (tháng 10/2006);
14. Báo pháp luật Việt Nam số 228 ngày 22/09/2006;
15. Tạp chí Kiểm sát - Số 20 (tháng 10/2006);
16. Tạp chí Pháp lý - số tháng 3(3/2007);
17. www.bachkhoatoanthu.gov.vn
18. www.cand.com.vn
19. www.google.com.vn
20. www.ddk.vn
21. www.dantri.com.vn
22. www.vovnews.vn
23. www.vietbao.vn
24. www.vietnamnet.com.vn
GVHD: TS. Phạm Văn Beo SVTH: Phan Thị Ngọc Quí Trang 78
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản