Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Chia sẻ: bigstar19

Trái đất từ lâu vẫn còn là một điều bí ẩn đối với con ngời, do đó việc nghiên cứu và tìm hiểu về Trái đất đã đợc tiến hành từ rất sớm cùng với sự xuất hiện của các ngành khoa học về Trái đất nhTr ắc địa, Địa chất, Mỏ…các ngành khoa học này có sự liên hệ mật thiết với nhau và mỗi khoa học đều có vị trí rất quan trọng. Trắc địa là một trong những ngành khoa học về trái đất, nó chủ yếu nghiên cứu về hình dạng, kích thớc và bề mặt của Trái đất. Đó là các công tác nhđ o đạc mặt...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Đồ án tốt nghiệp


Đề tài


QUY TRÌNH THÀNH LẬP
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Lêi më ®Çu
Tr¸i ®Êt tõ l©u vÉn cßn lµ mét ®iÒu bÝ Èn ®èi víi con ng­êi, do ®ã viÖc
nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ Tr¸i ®Êt ®· ®­îc tiÕn hµnh tõ rÊt sím cïng víi sù xuÊt
hiÖn cña c¸c ngµnh khoa häc vÒ Tr¸i ®Êt nh­ Tr¾c ®Þa, §Þa chÊt, Má…c¸c ngµnh
khoa häc nµy cã sù liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ mçi khoa häc ®Òu cã vÞ trÝ rÊt
quan träng.
Tr¾c ®Þa lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc vÒ tr¸i ®Êt, nã chñ yÕu nghiªn
cøu vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ bÒ mÆt cña Tr¸i ®Êt. §ã lµ c¸c c«ng t¸c nh­ ®o
®¹c mÆt ®Êt, tÝnh to¸n xö lý sè liÖu nh»m ®­a ra ®­îc h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc
thùc cña Tr¸i ®Êt. NhiÖm vô quan träng nhÊt cña ngµnh Tr¾c ®Þa ®ã lµ biÓu diÔn
bÒ mÆt Tr¸i ®Êt lªn b¶n ®å c¸c lo¹i víi tû lÖ kh¸c nhau nh»m phôc vô cho c¸c
ngµnh nh­ : X©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý ®Êt ®ai vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt kh¸c.
ThiÕu b¶n ®å chóng ta kh«ng thÓ cã ®­îc c¸i nh×n tæng thÓ ®Ó x©y dùng thµnh
phè, ®­êng x¸, ®ª ®Ëp, hÖ thèng t­íi tiªu, kh«ng thÓ quy ho¹ch ®­îc sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, Tr¾c ®Þa ngµy nay ®· cã
nh÷ng c«ng nghÖ ®o ®¹c rÊt hiÖn ®¹i víi c¸c lo¹i m¸y mãc cho ®é chÝnh x¸c cao
cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ thu thËp sè liÖu vµ sö lý kÕt qu¶ sau ®o ®¹c, t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å. §Æc biÖt viÖc øng dông hÖ
thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS, hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý GIS vµ c¸c phÇn mÒm

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


chuyªn dông cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å sè ®· më ra mét c«ng nghÖ míi cho ®o
®¹c vµ thµnh lËp b¶n ®å. ë ViÖt Nam c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å còng ®· ph¸t
triÓn rÊt m¹nh mÏ, nhiÒu phÇn mÒm dïng cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®­îc ¸p
dông nh­ SDR (Mü), SURFER (Ph¸p), AMMS (NguyÔn ThÕ ThËn-ViÖt Nam ),
ITR ( Hungari)…Tuy nhiªn viÖc ¸p dông nhiÒu phÇn mÒm nh­ vËy sÏ t¹o ra khã
kh¨n cho viÖc qu¶n lý sè liÖu. HÖ thèng phÇn mÒm FAMIS_CADDB dïng cho
viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ qu¶n lÝ hå s¬ ®Þa chÝnh ®­îc Tæng côc §Þa
chÝnh ban hµnh n¨m 1998 vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c së ®Þa chÝnh trong toµn quèc
nh»m thèng nhÊt c«ng nghÖ vµ chuÈn ho¸ sè liÖu ®Ó thuËn tiÖn h¬n trong viÖc
qu¶n lý. §å ¸n tèt nghiÖp nµy bao gåm mét sè quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®Þa chÝnh
®ang ®­îc sö dông nhiÒu ë viÖt Nam, nh÷ng nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ thµnh lËp
b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng phÇn mÒm FAMIS_CADDB vµ ¸p dông thùc tÕ khu vùc
tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt. Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n
cña em kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn
®ãng gãp cña ThÇy C« Gi¸o vµ c¸c b¹n.
Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa Tr¾c
§Þa ®· chØ b¶o gióp ®ì em, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng ®· trùc
tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp nµy.
Sinh Viªn thùc hiÖn:
T¹ Huy C­êng
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Ch­¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh

I-1 Kh¸i niÖm b¶n ®å ®Þa chÝnh.
B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å chuyªn nghµnh vÒ ®Êt ®ai ®­îc thµnh lËp trªn
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


ph¹m vi réng lín theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së tõ x·, ph­êng, thÞ trÊn ®Õn c¸c
thµnh phè lín trong c¶ n­íc víi c¸c tû lÖ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000, 1:25000. Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn chÝnh x¸c vÞ trÝ, ranh giíi, diÖn tÝch vµ
mét sè th«ng tin ®Þa chÝnh cña tõng thöa ®Êt, tõng vïng ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®Þa
ph­¬ng nhÊt ®Þnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÜ thuËt vµ c«ng
nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i, nã lu«n ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kh«ng gian cña ®Êt
®ai, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt.
B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së: §ã lµ tªn gäi chung cho b¶n ®å gèc ®o vÏ b»ng c¸c
ph­¬ng ph¸p ®o vÏ ngoµi thùc ®Þa, ®o vÏ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p cã sö dông ¶nh
hµng kh«ng kÕt hîp víi ®o vÏ bæ xung ngoµi thùc ®Þa hay ®­îc thµnh lËp trªn c¬
së biªn tËp, biªn vÏ tõ tê b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së ®­îc
®o vÏ kÝn ranh giíi hµnh chÝnh vµ kÝn m¶nh b¶n ®å.
B¶n ®å ®Þa chÝnh: §ã lµ tªn gäi cña b¶n ®å biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa
chÝnh c¬ së theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn (gäi chung lµ
cÊp x·) ®­îc ®o vÏ bæ sung ®Ó vÏ trän c¸c thöa ®Êt, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt theo chØ
tiªu thèng kª cña tõng chñ sö dông ®Êt trong tõng m¶n b¶n ®å vµ ®­îc hoµn
chØnh phï hîp víi sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh.
B¶n ®å ®Þa chÝnh cã tû lÖ lín vµ ph¹m vi ®o vÏ réng kh¾p mäi n¬i trªn toµn
quèc vµ th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt nh÷ng sù kiÖn biÕn ®éng hîp ph¸p cña ®Êt,
cho ta cËp nhËt hµng ngµy hoÆc ®Þnh k×.

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


I-2 Môc ®Ých viÖc x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh.
Trong x· héi hiÖn ®¹i viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai ®ãng mét vai trß v« cïng quan
träng v× nã lµ c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt.
ViÖc thµnh lËp c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh dùa trªn nh÷ng môc ®Ých c¬ b¶n sau:
- Phôc vô cho c«ng t¸c giao ®Êt, thu håi ®Êt vµ kiÓm tra nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai.
Gióp c«ng t¸c ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
- Phôc vô c«ng t¸c x¸c ®Þnh vµ thu c¸c lo¹i thuÕ cã liªn quan tíi ®Êt: thuÕ sö
dông ®Êt vµ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt...
- B¶n ®å ®Þa chÝnh gióp viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, c¶i t¹o
®Êt, quy ho¹ch giao th«ng, thuû lîi, d©n c­, c«ng céng... Vµ cßn lµ tµi liÖu ph¸p
lý vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt còng nh­ viÖc mua b¸n
chuyÓn nh­îng, kÕ thõa, thuÕ chÊp cho thuª quyÒn sö dông ®Êt..
I-3 Néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh
1- §iÓm khèng chÕ täa ®é vµ ®é cao
Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÓm khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é
cao nhµ n­íc, l­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II vµ c¸c ®iÓm mèc l­íi khèng chÕ ®o vÏ. C¸c
®iÓm nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn víi ®é chÝnh x¸c 0.1 mm trªn b¶n ®å.
2- §Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp
ThÓ hiÖn chÝnh x¸c ®­êng ®Þa giíi quèc gia, ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp
TØnh, HuyÖn, X·, c¸c mèc giíi hµnh chÝnh. C¸c ®­êng ®Þa giíi ®Òu phï hîp víi
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


hå s¬ ®Þa giíi ®ang ®­îc l­u tr÷ trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc.
3- Ranh giíi thöa ®Êt
Thöa ®Êt lµ yÕu tè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ranh giíi thöa ®Êt ®­îc thÓ
hiÖn trªn b¶n ®å b»ng ®­êng viÒn khÐp kÝn d¹ng ®­êng gÊp khóc hoÆc ®­êng
cong.VÞ trÝ thöa ®Êt ®­îc ®o vÏ chÝnh x¸c c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng cña thöa nh­ ®iÓm
gãc thöa, ®iÓm ngoÆt, ®iÓm cong cña ®­êng biªn. Mçi thöa ®­îc thÓ hiÖn ®ñ ba
yÕu tè lµ sè thø tù cña thöa, diÖn tÝch vµ ph©n lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö dông
4- Lo¹i ®Êt
Cã n¨m lo¹i ®Êt chÝnh ®­îc ph©n lo¹i ®Õn tõng thöa, tõng lo¹i chi tiÕt lµ
n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt ë vµ ®Êt ch­a sö dông.
5- C«ng tr×nh sö dông trªn ®Êt
Khi ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín th× trªn tõng thöa ®Êt cßn thÓ hiÖn chÝnh x¸c ranh
giíi, tÝnh chÊt cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cè ®Þnh cã trªn thöa nh­ nhµ ë,
tr­êng häc…C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo mÐp t­êng phÝa ngoµi.
Trªn vÞ trÝ c«ng tr×nh cßn thÓ hiÖn tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh nh­ g¹ch, gç, nhµ
nhiÒu tÇng…
6- Ranh giíi sö dông ®Êt
Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn râ ranh giíi cña c¸c khu d©n c­, l·nh thæ sö dông ®Êt
cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi, cña tõng hé c¸ nh©n
7- HÖ thèng giao th«ng
B¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng lµng,
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


®­êng phè… §o vÏ chÝnh x¸c vÞ trÝ tim ®­êng mÆt ®­êng, chØ giíi ®­êng, c¸c
c«ng tr×nh cã trªn ®­êng vµ tÝnh chÊt cña con ®­êng. Giíi h¹n thÓ hiÖn hÖ thèng
giao th«ng lµ ch©n ®­êng.
8- M¹ng l­íi thuû v¨n
HÖ thèng ao, m­¬ng, s«ng ngßi…®­îc ®o vÏ theo møc n­íc cao nhÊt hay
møc n­íc t¹i thêi ®iÓm ®o. Trong khu d©n c­ ®­îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c r·nh
tho¸t n­íc c«ng céng, s«ng ngßi ®­îc ghi chó tªn riªng vµ h­íng dßng n­íc
ch¶y. M­¬ng lín h¬n 0.5 mm trªn b¶n ®å ®­îc vÏ 2 nÐt, nÕu ®é réng nhá h¬n 0.5
mm trªn b¶n ®å th× vÏ theo ®­êng tim cña nã.
9- §Þa vËt quan träng
Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®Þa vËt quan träng mang ý nghÜa ®Þnh
h­íng.
10- Mèc quy ho¹ch
Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn ®Çy ®ñ mèc quy ho¹ch, chØ giíi quy ho¹ch,
hµnh lang ®­êng giao th«ng…
11- D¸ng ®Êt
Khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë nh÷ng vïng cã ®Þa h×nh ®Æc biÖt th× d¸ng ®Êt
®­îc thÓ hiÖn b»ng ®­êng ®ång møc hoÆc ghi chó ®é cao.
I-4 TØ lÖ cña b¶n ®å ®Þa chÝnh:
B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp theo tû lÖ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000,

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


1:5000, 1:10000, 1:25000. ViÖc lùa chän tû lÖ cho tê b¶n ®å ®Þa chÝnh c¨n cø
vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau.
- Khu vùc ®o vÏ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, møc ®ä khã kh¨n ®Þa h×nh, tÝnh chÊt
quy ho¹ch cña vïng ®Êt vµ t¹p qu¸n sö dông ®Êt kh¸c nhau nªn diÖn tÝch thöa ®Êt
cïng lo¹i ë c¸c vïng kh¸c nhau còng thay ®æi ®¸ng kÓ.
- MËt ®é thöa trªn mét ha: MËt ®é cµng lín ph¶i vÏ tû lÖ lín h¬n.
- Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c b¶n ®å lµ yÕu tè quan träng ®Ó chän tû lÖ b¶n ®å.
Muèn thÓ hiÖn ®­îc chÝnh x¸c diÖn tÝch ®Õn 0.1m2 th× ph¶i vÏ ë tû lÖ 1:5000.
- Kh¶ n¨ng kinh tÕ kÜ thuËt cña ®¬n vÞ lµ yÕu tè cÇn tÝnh ®Õn v× khi ®o vÏ tû
lÖ cµng lín th× chi phÝ cµng lín h¬n.
- Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, tr×nh ®ä qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cña mçi ®¹i
ph­¬ng.
C¬ b¶n cho viÖc lùa chän tû lÖ b¶n ®å:


Lo¹i ®Êt Khu vùc ®o vÏ Tû lÖ b¶n ®å

§Êt ë §« thÞ lín, thÞ x·, thÞ trÊn 1/200, 1/500,
§Êt n«ng nghiÖp §ång b»ng B¾c Bé, Nam Bé 1/1000, 1/2000, 1/5000
§Êt l©m nghiÖp §åi nói 1/5000, 1/10000
§Êt ch­a sö dông Nói cao 1/10000, 1/25000

I-5 PhÐp chiÕu vµ hÖ to¹ ®ä ®Þa chÝnh:
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


§Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ khi sö dông hÖ thèng th«ng
tin ®Êt ®ai, b¶n ®å ®Þa chÝnh trªn toµn l·nh thæ, ph¶i lµ mét hÖ thèng, thèng nhÊt
vÒ c¬ së to¸n häc vµ ®é chÝnh x¸c. VËy ph¶i x©y dùng l­íi to¹ ®é thèng nhÊt vµ
chän hÖ quy chiÕu gi¶m ¶nh h­ëng tèi thiÓu c¸c sai sè khi thµnh lËp b¶n ®å.
Tr­íc n¨m 2000 chóng ta sö dông phÐp chiÕu Gauss-Kruger víi hÖ to¹ ®é vµ ®é
cao nhµ n­íc. §Ó liªn kÕt t­ liÖu víi quèc tÕ vµ øng dông triÖt ®Ó ­u thÕ cña c«ng
nghÖ GPS, Tæng côc §Þa ChÝnh ®· x©y dùng hÖ quy chiÕu vµ hÖ to¹ ®é quèc gia
VN - 2000 vµ ®· ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt ngµy 15-7-2000.
I-6 Chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh:
Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë mçi thêi k× kh¸c nhau ®· ®­a ra nhiÒu
ph­¬ng ph¸p chia m¶nh vµ ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh, mçi ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau
ch­a thèng nhÊt trªn toµn quèc. HiÖn theo quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ban
hµnh th¸ng 3 n¨m 2000 ta cã hai ph­¬ng ph¸p chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa
chÝnh:
* Ph­¬ng ph¸p chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh theo « h×nh vu«ng to¹ ®é
th¼ng gãc.
* Ph­¬ng ph¸p chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh theo to¹ ®é dÞa lý.
C¸c tê b¶n ®å tû lÖ lín sÏ ®­îc ph©n bè nhá tõ tê b¶n ®å tû lÖ 1:25000.
- B¶n ®å 1:25000:
Dùa theo h×nh ch÷a nhËt giíi h¹n khu ®o vµ kinh tuyÕn trôc cña tØnh chia khu

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


®o thµnh c¸c « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 12x12 Km ®­êng chia m¶nh cã to¹
®é X chia hÕt cho 3. KÝch th­íc b¶n vÏ lµ 48x48 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o
vÏ lµ 14400 ha. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:25000 gåm 8 ch÷ sè: Hai sè ®Çu lµ 25,
tiÕp theo g¹ch ngang (-), ba sè tiÕp theo lµ sè ch½n km to¹ ®é X, ba sè sau cïng
lµ ch½n to¹ ®é Y cña ®iÓm gãc T©y- B¾c cña tê b¶n ®å.
- B¶n ®å 1:10000:
LÊy tê b¶n ®å 1:25000 lµm c¬ së chia thµnh 4 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ
6x6 Km t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:10000. KÝch th­íc khung trong
cña tê b¶n ®å lµ 60x60 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 3600 ha. Sè hiÖu tê
b¶n ®å tû lÖ 1:10000 ®¸nh theo nguyªn t¾c cña tê 1:25000 thay sè 25 thµnh sè
10.
- B¶n ®å 1:5000:
LÊy tê b¶n ®å 1:10000 lµm c¬ së chia thµnh 4 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ
3x3 Km t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:5000. KÝch th­íc khung trong
cña tê b¶n ®å lµ 60x60 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 900 ha. Sè hiÖu tê
b¶n ®å tû lÖ 1:5000 chØ cã s¸u sè ®ã lµ to¹ ®é ch½n Km cña gãc T©y- B¾c cña tê
b¶n ®å tØ lÖ 1:5000.
- B¶n ®å 1:2000:
LÊy tê b¶n ®å 1:5000 lµm c¬ së chia thµnh 9 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ
1x1 Km t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:2000. KÝch th­íc khung trong
cña tê b¶n ®å lµ 50x50 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 100 ha.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè b»ng ch÷ sè ¶rËp tõ 1-9 theo nguyªn t¾c tõ tr¸i
sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:2000 lµ sè hiÖu cña tê b¶n
®å tû lÖ 1:5000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng.
- B¶n ®å 1:1000:
LÊy tê b¶n ®å 1:2000 lµm c¬ së chia thµnh 4 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ
500x500 m t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000. KÝch th­íc khung
trong cña tê b¶n ®å lµ 50x50 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 50 ha.
C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè b»ng ch÷ c¸c ch÷ c¸i a, b, c... theo nguyªn t¾c tõ
tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:1000 lµ sè hiÖu cña tê
b¶n ®å tû lÖ 1:2000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng.
- B¶n ®å 1:500:
LÊy tê b¶n ®å 1:2000 lµm c¬ së chia thµnh 16 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ
250x250 m t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:500. KÝch th­íc khung trong
cña tê b¶n ®å lµ 50x50 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 6.25 ha.
C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè b»ng ch÷ sè ¶rËp tõ 1-16 theo nguyªn t¾c tõ tr¸i
sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:500 lµ sè hiÖu cña tê b¶n
®å tû lÖ 1:2000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng trong ngoÆc ®¬n.
Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ 1:200 th× lÊy tê b¶n ®å
1:2000 lµm c¬ së chia thµnh 100 « vu«ng ®¸nh sè ¶rËp tõ 1-100 theo nguyªn t¾c
tõ tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:200 lµ sè hiÖu cña
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


tê b¶n ®å tû lÖ 1:2000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng.
I-7 Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh:
YÕu tè c¬ b¶n cÇn qu¶n lý ®èi víi ®Êt ®ai ®ã lµ vÞ trÝ, kÝch th­íc vµ diÖn tÝch
c¸c thöa ®Êt. C¸c yÕu tè nµy ®­îc ®o ®¹c vµ thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh. §é
chÝnh x¸c c¸c yÕu tè nµy phô thuéc vµo kÕt qu¶ ®o, ®é chÝnh x¸c thÓ hiÖn b¶n ®å
vµ ®é chÝnh x¸c khi tÝnh diÖn tÝch b¶n ®å. Nªn trong hÖ thèng b¶n ®å ng­êi ta
ph¶i nghiªn cøu nh÷ng quy ®Þnh, h¹n sai c¬ b¶n cña b¶n ®å gäi lµ ®é chÝnh x¸c
khi thµnh lËp b¶n ®å:
I.7.1 §é chÝnh x¸c ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ:
Khi ®o vÏ b¶n ®å ®¹i chÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa ph¶i
x©y dùng l­íi khèng chÕ ®o vÏ thùc ®Þa, cßn khi sö dông ¶nh hµng kh«ng ph¶i
t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh.
Trong quy ph¹m ban hµnh th¸ng 3-2000 quy ®Þnh "sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ
mÆt b»ng cña ®iÓm ®o vÏ sau b×nh sai so víi ®iÓm khèng chÕ nhµ n­íc gÇn nhÊt
kh«ng v­ît qu¸ 0,1 mm tÝnh theo tû lÖ b¶n ®å thµnh lËp".
- ë vïng Èn khuÊt sai sè quy ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ 0,15 mm.

- ë vïng ®« thÞ sai sè quy ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ 6 mm.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ sau b×nh sai víi ®iÓm
®é cao mhµ n­íc gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 1/10 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é
c¬ b¶n.
I.7.2 §é chÝnh x¸c ®iÓm chi tiÕt:
VÒ ®é chÝnh x¸c ®o vÏ chi tiÕt, quy ph¹m quy ®Þnh nh­ sau:
" Sai sè trung b×nh vÞ trÝ mÆt b»ng cña c¸c ®iÓm l­íi khèng chÕ ®o vÏ gÇn
nhÊt kh«ng ®­îc lín h¬n 0,5 mm trªn b¶n ®å, ®èi víi c¸c ®Þa vËt cßn l¹i kh«ng
v­ît qu¸ 0,7 mm"
" Sai sè t­¬ng hç gi÷a c¸c ranh giíi thöa ®Êt, gi÷a c¸c ®iÓm trªn cïng ranh
giíi thöa ®Êt, sai sè ®é dµi c¹nh thöa ®Êt kh«ng v­ît qu¸ 0,4 mm trªn b¶n ®å"
I.7.3 §é chÝnh x¸c tÝnh diÖn tÝch:
DiÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc tÝnh chÝnh x¸c ®Õn mÐt vu«ng, khu vùc ®« thÞ tÝnh
chÝnh x¸c ®Õn 0,1m2. DiÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc tÝnh hai lÇn, ®é chªnh kÕt qu¶ tÝnh
diÖn tÝch phô thuéc vµo tû lÖ b¶n ®å vµ diÖn tÝch thöa.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
ch­¬ng 2: Mét sè quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh

II.1 Quy tr×nh chung thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


S¬ ®å c«ng nghÖ :
X©y dùng ph­¬ng ¸n ®o ®¹c
thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh


Thµnh lËp l­íi ®Þa ChuÈn bÞ b¶n vÏ vµ c¸c
chÝnh c¸c cÊp t­ liÖu liªn quan§o vÏ chi tiÕt ngo¹i nghiÖp

Tu chØnh tiÕp biªn b¶n vÏ


Lªn mùc b¶n ®å ®Þa chÝnh
gèc ,®¸nh sè thöa ,tÝnh diÖn
tÝch

LËp hå s¬ kü thuËt thöa
®Êt


Giao diÖn tÝch thöa ®Êt Biªn tËp b¶n ®å In ,nh©n b¶n
cho c¸c chñ sö dông ®Þa chÝnh


§¨ng ký thèng kª,cÊp giÊy
chøng nhËn QSD§
T¹ Huy C­êng


Hoµn thiÖn b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa
chÝnh ,ký c«ng nhËn


L­u tr÷ ,sö dông
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Tõ quy tr×nh trªn ta thÊy c¸c c«ng ®o¹n tõ lËp l­íi khèng chÕ ®Þa chÝnh, l­íi
khèng chÕ ®o vÏ chi tiÕt, lËp hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt ®Õn biªn tËp b¶n ®å ®Þa
chÝnh gèc ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu ngoµi thùc ®Þa.
C¸c c«ng ®o¹n tõ biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, in b¶n ®å sÏ ®­îc thùc hiÖn
trong c¸c xÝ nghiÖp b¶n ®å.
C«ng viÖc ®¨ng ký thèng kª cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chØnh
söa vµ l­u gi÷ hå s¬ ®Þa chÝnh lµ do nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Þa chÝnh
thùc hiÖn.
B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ bé b¶n ®å ®· ®­îc biªn tËp tõ bé b¶n ®å gèc ®o vÏ. §Ó
tiÕn hµnh thµnh lËp bé b¶n ®å gèc ®o vÏ cÇn tiÕn hµnh ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa hiÖn
nay ë ViÖt Nam ta ®ang ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p chÝnh nh­ :
- Ph­¬ng ph¸p bµn ®¹c.
- Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c.
- Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh hµng kh«ng kÕt hîp víi ®o vÏ ë thùc ®Þa.
- Ph­¬ng ph¸p sö dông c«ng nghÖ sè.

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


II.2 Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c.
Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c lµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n dïng ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh
tû lÖ lín khu vùc d©n c­ ®« thÞ ®«ng ®óc thöa ®Êt nhá bÞ che khuÊt nhiÒu. B¶n
chÊt cña ph­¬ng ph¸p lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña c¸c ®iÓm chi tiÕt so víi
®iÓm khèng chÕ ®o vÏ b»ng m¸y kinh vÜ th«ng th­êng hay c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn
tö. Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c cã nh­îc ®iÓm lµ ®ßi hái ®iÓm khèng chÕ ph¶i tr¶i ®Òu
trªn toµn bé khu ®o víi mËt ®é dµy ®Æc. Tû lÖ b¶n ®å cµng lín th× mËt ®é ®iÓm
cµng t¨ng .
S¬ ®å c«ng nghÖ :


Thµnh lËp l­íi täa ®é ®Þa chÝnh c¬ së


Thµnh lËp l­íi täa ®é ®Þa chÝnh cÊp I, II


LËp l­íi khèng chÕ ®o vÏ
T¹ Huy C­êng

§o vÏ chi tiÕt ë thùc ®Þa


Biªn vÏ b¶n ®å gèc ®Þa chÝnh


TÝnh diÖn tÝch vµ lËp hå s¬ kü thuËt thöa
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
II.3. Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp
Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ nhá, trung b×nh vµ tû lÖ lín b»ng ph­¬ng
ph¸p ¶nh phèi hîp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· tá ra cã hiÖu qu¶ vµ ®­îc sö
dông réng r·i, gióp ta thu thËp nhanh chãng th«ng tin vÒ ®Þa vËt, ®Þa h×nh. ë
vïng ®Êt tho¸ng, Ýt bÞ ®Þa vËt che khuÊt th× c¸c ®­êng biªn, bê ruéng thÓ hiÖn kh¸
râ trªn ¶nh. Do yªu cÇu ®é chÝnh x¸c mÆt ph¼ng cña b¶n ®å ®Þa chÝnh cao h¬n so
víi b¶n ®å ®Þa h×nh nªn ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp chØ thÝch hîp cho nh÷ng vïng
b»ng ph¼ng, cã ®é chªnh cao kh«ng lín ®Ó ®¶m b¶o kh«ng chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng
cña sai sè vÞ trÝ ®iÓm. ¶nh ®­îc sö dông lµ c¸c ¶nh n¾n ®· ®­îc xö lý sai sè vÞ trÝ
®iÓm do ¶nh nghiªng g©y ra, dïng ¶nh lµm t­ liÖu x¸c ®Þnh vÞ trÝ mÆt ph¼ng cña
c¸c néi dung ®Þa vËt. Néi dung ®Þa vËt sÏ ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p tr¾c ®Þa

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


ngo¹i nghiÖp. Nh÷ng tiÕn bé cña thiÕt bÞ vµ kü thuËt ®o ¶nh cho phÐp gi¶m ®¸ng
kÓ sè l­îng ®iÓm khèng chÕ ngo¹i nghiÖp. L­íi täa ®é ®Þa chÝnh c¸c cÊp chØ
®ãng vai trß ®iÓm c¬ së trong c¸c ph­¬ng ¸n ®o nèi khèi t¨ng dµy vµ kiÓm tra
kÕt qu¶ t¨ng dµy ®ång thêi phôc vô cho ®o vÏ bæ xung ngo¹i nghiÖp khi cÇn. NÕu
chØ cÇn cho t¨ng dµy th× kh«ng cÇn x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II tr¶i ®Òu trªn
toµn khu ®o mµ cã thÓ sö dông c¸c ®iÓm h¹ng III lµm gèc ®Ó ®o GPS x¸c ®Þnh
täa ®é ®iÓm ®o nèi c¸c khèi tam gi¸c ¶nh kh«ng gian.
Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp cã hai quy
tr×nh
Quy tr×nh I:
Quy tr×nh nµy sö dông c¸c ¶nh n¾n ®¬n ®Ó ®iÒu vÏ vµ ®o vÏ ngo¹i nghiÖp.
Do ®ã tèc ®é ®o vÏ sÏ rÊt nhanh v× ®ång thêi trªn cïng mét m¶nh b¶n ®å cã thÓ
cã nhiÒu tæ c«ng t¸c. Tuy nhiªn viÖc v¹ch ranh giíi ®iÒu vÏ vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c
cho c¸c tæ ph¶i chó ý ®Æc biÖt ®Ó tr¸nh lµm chång lªn nhau. Nh­ng quy tr×nh nµy
còng gÆp ph¶i khã kh¨n lµ do cã nhiÒu tæ c«ng t¸c lµm trªn c¸c tÊm ¶nh ®¬n
kh¸c nhau nªn khi tiÕp biªn gi÷a c¸c tÊm ¶nh sÏ g©y ra sai sè tiÕp biªn.

C«ng t¸c bay chôp hoÆc
t­ liÖu ¶nh hµng kh«ng
®· cã

C«ng t¸c ®o nèi khèng
chÕ ¶nh
T¹ Huy C­êng

C«ng t¸c t¨ng dÇy khèng
chÕ b¶n


C«ng t¸c ®iÒu vÏ vµ ®o vÏ
ngo¹i nghiÖp


Thµnh lËp b¶n ®å ¶nh


KiÓm tra thanh vÏ vµ chÕ
Cao §¼ng A_K49 in b¶n ®å
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Quy Tr×nh II:
Quy tr×nh nµy sö dông c¸c tÊm ¶nh ®· n¾n vµ ghÐp chóng l¹i víi nhau theo
tõng m¶nh b¶n ®å t¹o thµnh mét b×nh ®å ¶nh, dïng lµm t­ liÖu cho ®iÒu vÏ vµ ®o
vÏ ngo¹i nghiÖp. Tuy nhiªn n¨ng suÊt lao ®éng cña quy tr×nh nµy sÏ kh«ng cao v×
trªn cïng mét m¶nh b¶n ®å th× chØ cã mét tæ c«ng t¸c tiÕn hµnh ®iÒu vÏ vµ ®o vÏ
ngo¹i nghiÖp lÇn l­ît tõng tÊm ¶nh mét nªn sÏ gi¶m ®­îc ¶nh h­ëng cña sai sè
tiÕp biªn gi÷a c¸c tÊm ¶nh.


C«ng t¸c bay chôp hoÆc t­ liÖu
¶nh hµng kh«ng ®· cã

T¹ Huy C­êng
C«ng t¸c ®o nèi khèng chÕ ¶nhC«ng t¸c t¨ng dÇy khèng chÕ
¶nh


C«ng t¸c n¾n ¶nhThµnh lËp b×nh ®å ¶nh
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
II.4. Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ¶nh toµn n¨ng


Kh¶o s¸t thiÕt kÕ

T¹ Huy C­êng
Chôp ¶nh hµng kh«ng


§o nèi khèng chÕ

§iÒu vÏ ®èi so¸t thèng kª
c¸c yÕu tè ®Þa chÝnh T¨ng dÇy TGAKG


§o vÏ trªn m¸y toµn n¨ng


TÝnh to¸n diÖn tÝch
Cao §¼ng A_K49

Thanh vÏ lËp hå s¬ ®Þa chÝnh
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Trong quy tr×nh trªn c«ng t¸c ®iÒu vÏ ngo¹i nghiÖp ®­îc thùc hiÖn cïng víi
®èi so¸t thèng kª c¸c yÕu tè ®Þa chÝnh. §Ó tÝnh diÖn tÝch ph¶i th«ng qua viÖc sè
ho¸ b¶n ®å do vËy sÏ lµm gi¶m ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Ch­¬ng 3:Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm MICROSTATIOn, famis vµ

caddb.

III.1 Giíi thiÖu phÇn mÒm Microstation:
PhÇn mÒm Microstation lµ phÇn mÒm cã c¸c tÝnh n¨ng ®å häa rÊt m¹nh cña
h·ng Intergraph, trªn c¬ së ®ã h·ng cho ph¸t triÓn thªm c¸c modul MGE, Irasb,
Irasc, Geovec, MRFClean, MRFFlag, MRFPoly... ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh biªn tËp
thµnh lËp b¶n ®å ®­îc thuËn lîi h¬n. PhÇn mÒm nµy cã mét sè chøc n¨ng chÝnh
sau:
1. MGE basic nucleus(MG NUC), MGEPC:
Lµ modul nÒn t¶ng cña Microstation h·ng Intergraph cho viÖc thiÕt kÕ c¬ së
to¸n häc cña b¶n ®å.
2. Irasc:
Lµ phÇn mÒm ®­îc sö dông ®Ó më, hiÓn thÞ vµ biªn tËp d÷ liÖu ¶nh raste r
d­íi d¹ng c¸c ¶nh mµu vµ ®­îc ch¹y trªn nÒn cña Microstation.
3. Geovec
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Geovec lµ mét phÇn mÒm ch¹y trªn nÒn cña Microstation vµ nã cung cÊp
c¸c c«ng cô vecter ho¸ b¸n tù ®éng c¸c ®èi t­îng trªn nÒn ¶nh b¶n ®å víi khu«n
d¹ng cña Intergraph dùa trªn b¶ng Feature table.
4. MRFClean.
MRFClean ®­îc viÕt b»ng c«ng cô MDL(Microstation Development
Language) vµ ch¹y trªn nÒn cña Microstation. MRFClean ®­îc dïng ®Ó:
- KiÓm tra lçi tù ®éng, nhËn diÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c ®iÓm cuèi tù do
b»ng mét kÝ hiÖu (D,X,S).
- Xo¸ nh÷ng ®iÓm, ®­êng trïng nhau.
- C¾t ®­êng: t¸ch mét ®­êng thµnh hai ®­êng t¹i ®iÓm giao víi ®­êng kh¸c.
- Tù ®éng lo¹i c¸c ®o¹n thõa cã ®é dµi nhá h¬n Dangle Factor nh©n víi
Tolerance.
5. MRFFlag.
MRFFag ®­îc thiÕt kÕ t­¬ng hîp víi MRFClean, dïng ®Ó tù ®éng hiÓn thÞ
lªn mµn h×nh lÇn l­ît c¸c vÞ trÝ cã lçi mµ MRFClean ®· ®¸nh dÊu tr­íc ®ã vµ
ng­êi dïng sÏ sö dông c¸c c«ng cô cña Microstation ®Ó söa.
6. MRFPoly.
Lµ phÇn mÒm ch¹y trªn nÒn cña Microstation, dïng ®Ó tù ®éng ®ãng vïng
vµ Fill mµu c¸c ®èi t­îng tham gia.

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


III.2 Giíi ThiÖu vÒ phÇn mÒm Famis:
§Ó hç trî c«ng viÖc thu thËp d÷ liÖu ban ®Çu vµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh,
Tæng côc §Þa chÝnh ®· ban hµnh bé phÇn mÒm chuÈn x©y dùng c¬ së d÷ liÖu B¶n
®å vµ Hå s¬ ®Þa chÝnh ban ®Çu gåm 2 phÇn mÒm c¬ b¶n lµ FAMIS vµ CADDB.
PhÇn mÒm tÝch hîp ®o vÏ vµ x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh
( Fieldwork And cadastral Mapping Integrated System - FAMIS ) lµ mét
phÇn mÒm lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ngoµi c«ng t¸c hç trî x©y
dùng c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh, phÇn mÒm FAMIS cßn lµ mét c«ng cô ®Ó
thùc hiÖn chuÈn ho¸ b¶n ®å ®Þa chÝnh.
PhÇn mÒm FAMIS ch¹y trong m«i tr­êng cña phÇn mÒm MICROSTATION.
PhÇn mÒm Microstation lµ phÇn mÒm vÒ ®å ho¹ vµ thiÕt kÕ rÊt m¹nh, ch¹y trong
m«i tr­êng windows 95, 98, NT. PhÇn mÒm Microstation còng lµ phÇn mÒm nÒn
®å ho¹ cho c¸c c«ng nghÖ cña Integraph, hiÖn ®ang ®­îc sö dông réng r·i trong
ngµnh nh­: sè ho¸ vµ biªn tËp b¶n ®å Mapping offfice: IRASB, IGEOVEC... Xö
lý ¶nh sè, qui ho¹ch, hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS Office).
PhÇn mÒm FAMIS qu¶n lý d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh sè theo d¹ng chuÈn cña
Tæng côc §Þa chÝnh qui ®Þnh, lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý biÕn ®éng
sau nµy. HÖ thèng phÇn mÒm chuÈn thèng nhÊt trong ngµnh ®Þa chÝnh phôc vô
lËp b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh: *"PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n ®å ®Þa

chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS )
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


" cã kh¶ n¨ng xö lý sè liÖu ®o ngo¹i nghiÖp, x©y dùng, xö lý vµ qu¶n lý b¶n ®å
®Þa chÝnh sè. PhÇn mÒm ®¶m nhiÖm c«ng ®o¹n tõ sau khi ®o vÏ ngo¹i nghiÖp cho
®Õn hoµn chØnh mét hÖ thèng b¶n ®å ®Þa chÝnh sè. C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh
kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh ®Ó thµnh mét c¬ së d÷ liÖu vÒ B¶n ®å
vµ Hå s¬ ®Þa chÝnh thèng nhÊt. *"HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh

Cadastral Document Database Management System CADDB" lµ phÇn mÒm
thµnh lËp vµ qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ hå s¬ ®Þa chÝnh. HÖ thèng cung cÊp c¸c
th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó thµnh lËp Bé Hå s¬ §Þa chÝnh. Hç trî c«ng t¸c tra cøu,
thanh tra, qu¶n lý sö dông ®Êt. CÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt, thèng kª t×nh
h×nh sö dông ®Êt .v.v.
C¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS ®­îc chia lµm 2 nhãm lín :
* Chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o.
* Chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh.
III.2.1 Chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o:
a-Qu¶n lý khu ®o:
FAMIS qu¶n lý c¸c sè liÖu ®o theo khu ®o. Mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã thÓ
®­îc chia thµnh nhiÒu khu ®o. Sè liÖu ®o trong mét khu cã thÓ l­u trong mét
hoÆc nhiÒu file d÷ liÖu. Ng­êi dïng cã thÓ tù qu¶n lý toµn bé c¸c file d÷ liÖu cña
m×nh mét c¸ch ®¬n gi¶n, tr¸nh nhÇm lÉn.
b-Thu nhËn sè liÖu trÞ ®o :

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


TrÞ ®o ®­îc lÊy vµo theo nh÷ng nguån t¹o sè liÖu phæ biÕn nhÊt ë ViÖt nam
hiÖn nay :
 Tõ c¸c sæ ®o ®iÖn tö ( Electronic Field Book ) cña SOKKIA, TOPCON.

 Tõ Card nhí

 Tõ c¸c sè liÖu ®o thñ c«ng ®­îc ghi trong sæ ®o.

 Tõ phÇn mÒm xö lý trÞ ®o phæ biÕn SDR cña DATACOM.
c- Xö lý h­íng ®èi t­îng :
PhÇn mÒm cho phÐp ng­êi dïng bËt / t¾t hiÓn thÞ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cña
trÞ ®o lªn mµn h×nh. X©y dùng bé m· chuÈn. Bé m· chuÈn bao gåm hai lo¹i m· :
M· ®Þnh nghÜa ®èi t­îng vµ m· ®iÒu khiÓn. PhÇn mÒm cã kh¶ n¨ng tù ®éng t¹o
b¶n ®å tõ trÞ ®o qua qu¸ tr×nh xö lý m·.
d- Giao diÖn hiÓn thÞ, söa ch÷a rÊt tiÖn lîi, mÒm dÎo :
FAMIS cung cÊp hai ph­¬ng ph¸p ®Ó hiÓn thÞ, tra cøu vµ söa ch÷a trÞ ®o:
Ph­¬ng ph¸p 1: qua giao diÖn t­¬ng t¸c ®å häa mµn h×nh. Ng­êi dïng chän
trùc tiÕp tõng ®èi t­îng cÇn söa ch÷a qua hiÓn thÞ cña nã trªn mµn h×nh.
Ph­¬ng ph¸p 2 : qua b¶ng danh s¸ch c¸c trÞ ®o. Mçi mét trÞ ®o t­¬ng øng
víi mét b¶n ghi trong b¶ng nµy.
e- C«ng cô tÝch to¸n :
FAMIS cung cÊp rÊt ®Çy ®ñ, phong phó c¸c c«ng cô tÝnh to¸n: giao héi

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


( thuËn, nghÞch), vÏ theo h­íng vu«ng gãc, ®iÓm giao, dãng h­íng, c¾t c¹nh thöa,
c¸c c«ng cô thùc hiÖn ®¬n gi¶n, kÕt qu¶ chÝnh x¸c.
g- XuÊt sè liÖu :
Sè liÖu trÞ ®o cã thÓ ®­îc in ra c¸c thiÕt bÞ ra kh¸c nhau: m¸y in, m¸y vÏ.
C¸c sè liÖu nµy còng cã thÓ xuÊt ra d­íi c¸c d¹ng file sè liÖu kh¸c nhau ®Ó cã
thÓ trao ®æi víi c¸c hÖ thèng phÇn mÒm kh¸c nh­ SDR.
h- Qu¶n lý vµ xö lý c¸c ®èi t­îng b¶n ®å:
C¸c ®èi t­îng b¶n ®å ®­îc sinh ra qua : tù ®éng xö lý m· hoÆc do ng­êi sö
dông vÏ vµo qua vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o. FAMIS cung cÊp c«ng cô ®Ó ng­êi dïng dÔ
dµng lùa chän líp th«ng tin b¶n ®å cÇn söa ch÷a vµ c¸c thao t¸c chØnh söa trªn
c¸c líp th«ng tin nµy.
S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o
B¾t
T¹o file trÞ ®o míi
®Çu
T¹o file DGN míi
T¹o file d÷ liÖu míi
T¹o file tri ®o
míi

nhËp sè liÖu
N¹p file tri ®o
®· cã vµo File SDR
M¸y toµn ®¹c
( SOKKIA)
®iÖn töTotal Station
File FC4
T¹ Huy C­êng NhËn d÷ liÖu tõ
( TOPCON)
ngoµi vµo
PhÇn mÒm SDR
File TXT
(DATACOM)
( PhÇn mÒm SDR )

File ASC §o thñ c«ng
HiÓn thÞ trÞ ®o
( Sæ ®o chi tiÕt)
( Sè hiÖu, m· ....)
Chän líp th«ng tin hiÓn thÞ
( Tr¹m, ®iÓm ®o chi tiÕt ...)
(

Söa ch÷a trÞ ®o

Söa qua giao diÖn ®å häa Söa qua giao diÖn b¶ng
(Graphic Interactive) (Browse Table)
* Thªm * Thªm
* Söa * Söa
Cao §¼ng A_K49
* Xãa * Xãa

TÝnh to¸n trÞ ®o
* Giao héi (thuËn nghÞch)
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
III.2.2 C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh :
NhËp d÷ liÖu b¶n ®å tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau :
Tõ c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o c¸c ®èi t­îng b¶n ®å ë bªn trÞ ®o ®­îc ®­a th¼ng vµo
b¶n ®å ®Þa chÝnh. Tõ c¸c hÖ thèng GIS kh¸c. FAMIS giao tiÕp víi c¸c hÖ thèng
GIS kh¸c qua c¸c file d÷ liÖu.
FAMIS nhËp nh÷ng file sau :
 ARC cña phÇn mÒm ARC/INFO ( ESRI - USA).

 MIF cña phÇn mÒm MAPINFO ( MAPINFO - USA).

 DXF ,DWG cña phÇn mÒm AutoCAD (AutoDesk - USA).

 DGN cña phÇn mÒm GIS OFFICE ( INTERGRAPH - USA ).
Tõ c¸c c«ng nghÖ x©y dùng b¶n ®å sè:
FAMIS giao tiÕp trùc tiÕp víi mét sè c«ng nghÖ x©y dùng b¶n ®å sè hiÖn
®ang ®­îc sö dông nh­: ¶nh sè ( IMAGE STATION), ¶nh ®¬n ( IRASC ,
MGE-PC), vector hãa b¶n ®å ( GEOVEC MGE-PC)
b- Qu¶n lý c¸c ®èi t­îng b¶n ®å theo ph©n líp chuÈn.
FAMIS cung cÊp b¶ng ph©n lo¹i c¸c líp th«ng tin cña b¶n ®å ®Þa chÝnh.
ViÖc ph©n líp vµ c¸ch hiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin tu©n thñ theo qui ph¹m cña
Tæng côc §Þa chÝnh.

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


c- T¹o vïng, tù ®éng tÝnh diÖn tÝch.
Tù ®éng söa lçi. Tù ®éng ph¸t hiÖn c¸c lçi cßn l¹i vµ cho phÐp ng­êi dïng
tù söa. Chøc n¨ng thùc hiÖn nhanh, mÒm dÎo cho phÐp ng­êi dïng t¹o vïng trªn
mét ph¹m vi bÊt kú. CÊu tróc file d÷ liÖu tu©n theo theo ®óng m« h×nh topolo gy
cho b¶n ®å sè vector.
d- HiÓn thÞ, chän, söa ch÷a c¸c ®èi t­îng b¶n ®å.
C¸c chøc n¨ng nµy thùc hiÖn dùa trªn thÕ m¹nh vÒ ®å häa s½n cã cña
MicroStation nªn rÊt dÔ dïng, phong phó, mÒm dÎo, hiÖu qu¶.
e- §¨ng ký s¬ bé ( qui chñ s¬ bé ).
§©y lµ nhãm chøc n¨ng phôc vô c«ng t¸c qui chñ t¹m thêi. G¸n, hiÓn thÞ,
söa ch÷a c¸c th«ng tin thuéc tÝnh ®­îc g¾n víi thöa.
g- Thao t¸c trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh.
Bao gåm c¸c chøc n¨ng t¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ b¶n ®å gèc. Tù ®éng vÏ
khung b¶n ®å ®Þa chÝnh. §¸nh sè thöa tù ®éng.
h- T¹o hå s¬ thöa ®Êt.
FAMIS cho phÐp t¹o c¸c lo¹i hå s¬ th«ng dông vÒ thöa ®Êt bao gåm : Hå s¬
kü thuËt thöa ®Êt, TrÝch lôc, GiÊy chøng nhËn. D÷ liÖu thuéc tÝnh cña thöa cã thÓ
lÊy trùc tiÕp qua qu¸ tr×nh qui chñ t¹m thêi hoÆc mãc nèi sang lÊy trong c¬ së d÷
liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh.
j- Xö lý b¶n ®å :
FAMIS cung cÊp mét sè phÐp xö lý, thao t¸c th«ng dông nhÊt trªn b¶n ®å.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


N¾n b¶n ®å, chuyÓn tõ hÖ thèng täa ®é nµy sang hÖ thèng täa ®é kh¸c theo
c¸c ph­¬ng ph¸p n¾n affine, porjective.
T¹o b¶n ®å chñ ®Ò tõ tr­êng d÷ liÖu. X©y dùng c¸c b¶n ®å theo ph©n bËc sè
liÖu. KÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n bËc trong b¶n ®å häc vµ kh¶ n¨ng biÓu diÔn
( t« mµu) cña MicroStation, chøc n¨ng nµy cung cÊp cho ng­êi dïng mét c«ng
cô rÊt hiÖu qu¶ lµm viÖc víi c¸c lo¹i b¶n ®å chuyªn ®Ò kh¸c nhau.
VÏ nh·n b¶n ®å tõ tr­êng sè liÖu. C¸c sè liÖu thuéc tÝnh g¸n víi c¸c ®èi
t­îng b¶n ®å cã thÓ hiÓn thÞ thµnh c¸c ®èi t­îng ®å häa. §©y lµ mét chøc n¨ng
thuËn tiÖn cho tr×nh bµy vµ ph©n tÝch b¶n ®å.
k- Liªn kÕt víi c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh.
Nhãm chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc giao tiÕp vµ kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu vµ HÖ
qu¶n trÞ Hå s¬ §Þa chÝnh. C¸c chøc n¨ng nµy ®¶m b¶o cho 2 phÇn mÒm FAMIS
vµ CADDB t¹o thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt. Chøc n¨ng cho phÐp trao ®æi d÷
liÖu hai chiÒu gi÷a 2 c¬ së d÷ liÖu c¬ së d÷ liÖu B¶n ®å §Þa chÝnh vµ c¬ së d÷
liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh, gi÷a 2 hÖ thèng phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB.

S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh
B¾t ®Çu

T¹o file b¶n ®å míi
T¹o file DGN míi
T¹o file b¶n ®å
T¹o file d÷ liÖu míi
míi


nhËp sè liÖu
HÖ thèng GIS kh¸c
N¹p file b¶n ®å
File ARC
* ARC/INFO
®· cã vµo
T¹ Huy C­êng (ARC/INFO)
* MAPINFO
O)
File MIF * ILWIS
File b¶n ®å kh«ng ( MAPINFO )
NhËn d÷ liÖu tõ * SDR
cïng hÖ täa ®é ngoµi vµo * ......
File DXF
( ACAD, SDR,... ) C¸c c«ng nghÖ ®Çu vµo
N¾n b¶n ®å
* ¶nh sè ( IMAGE STATION)
File DGN
* ¶nh ®¬n (IRASC,
( INTERGRAPH )
HiÓn thÞ b¶n ®å MGE_PC)
C¬ së d÷ liÖu TrÞ ®o
Chän líp th«ng tin hiÓn thÞ * Vector hãa (IGEOVEC )
(COGO POINT)
* GIS OFFICE
Söa ch÷a b¶n ®å * ......
* Chän líp th«ng tin cÇn söa
* Söa ch÷a c¸c ®èi t­îng b¶n
®å
Cao §¼ng A_K49 ®éng söa lçi

(MRF CLEAN)
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Qui chñ tõ nh·nSöa th«ng tin cña thöa

Söa qua giao diÖn ®å häa Söa qua giao diÖn b¶ng
(Graphic Interactive) (Browse Table)


Trao ®æi d÷ liÖu víi
Tù ®éng ®¸nh sè thöa
CSDL Hå s¬ §Þa chÝnh

NhËn d÷ liÖu tõ CSDL
Hå s¬ §Þa chÝnh
KÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu * Lo¹i ®Êt
Hå s¬ ®Þa chÝnh * Tªn chñ sö dông
* §Þa chØ
* Thêi h¹n sö dông
* ......
T¹o hå s¬ thöa ®Êt
ChuyÓn d÷ liÖu sang CSDL
* Hå s¬ kü thuËt
Hå s¬ §Þa chÝnh
* TrÝch lôc
* Sè hiÖu b¶n ®å
* GiÊy chøng nhËn
* Sè hiÖu thöa
Víi d÷ liÖu thöa lÊy tõ
* DiÖn tÝch
* CSDL hiÖn thêi
* Lo¹i ®Êt
* CSDL Hå s¬ ®Þa
* Tªn chñ sö dông
VÏ nhAn b¶n ®å
chÝnh
* VÏ nh·n thöa
* VÏ nh·n qui chñ
* Nh·n tõ tr­êng
T¹ Huy C­êng d÷ liÖu
T¹o b¶n ®å chñ ®Ò
XuÊt d÷ liÖu
tõ tr­êng sè liÖu

Ra c¸c thiÕt bÞ ra
* M¸y in
* M¸y vÏ
XuÊt d÷ liÖu tõ
ngoµi vµo
Ra d¹ng sè
* File DXF
* File
§ãng file
MapInfo
KÕt thóc
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
CÊu tróc chøc n¨ng cña phÇn mÒm tÝch hîp ®o vÏ vµ x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh
( FAMIS )

c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o qu¶n lý khu §o më c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o

kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu

më 1 khu ®o ®a cã

t¹o míi khu ®o

ra kháihiÓn thÞ hiÓn thÞ trÞ ®o

hiÓn thÞ b¶ng code

t¹o m« t¶ trÞ ®oT¹ Huy C­êng nhËp sè liÖu nhËp IMPORT

xuÊt export

söa ch÷a trÞ ®o

b¶ng sè liÖu trÞ ®o

xãa trÞ ®o

in Ên
xö lý tÝnh to¸n xö lý code

giao héi thuËn

giao héi nghÞch

chia thöa
Cao §¼ng A_K49
vÏ h×nh b×nh hµnh

vÏ h×nh ch÷ nhËt
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å qu¶n lý b¶n ®å kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu

më mét b¶n ®å

t¹o míi mét b¶n ®å
T¹ Huy C­êng
hiÓn thÞ b¶n ®å

chän líp th«ng tinnhËp sè liÖu chuyÓn tõ trÞ ®o vµo b¶n ®å

import

exportt¹o topology tù ®éng t×m, söa lçi

söa lçi

Xãa topology

t¹o vïng
Cao §¼ng A_K49
qui chñ tõ nh·n
®¨ng ký s¬ bé
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
III.3 Giíi ThiÖu vÒ phÇn mÒm Caddd:
III.3.1 Giíi thiÖu chung :
“HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh - CADDB” lµ phÇn mÒm n»m
trong hÖ thèng phÇn mÒm thèng nhÊt trong ngµnh §Þa chÝnh ®Ó phôc vô thµnh
lËp b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh.
Ho¹t ®éng cña HÖ thèng phÇn mÒm thèng nhÊt nh»m phôc vô :
 LËp b¶n ®å ®Þa chÝnh sè

 §¨ng ký ®Êt ®ai

 LËp Hå s¬ ®Þa chÝnh

 CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt

 L­u tr÷ vµ xö lý biÕn ®éng ®Êt ®ai sau khi ®· hoµn thµnh hÖ thèng hå
s¬ ban ®Çu.
Toµn bé d÷ liÖu cña HÖ thèng phÇn mÒm thèng nhÊt bao gåm 3 c¬ së d÷
liÖu sau ®©y :
 C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o : l­u tr÷ c¸c trÞ ®o khi ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


chÝnh
 C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh : l­u tr÷ b¶n ®å ®Þa chÝnh

 C¬ së d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh : l­u tr÷ toµn bé c¸c th«ng tin vÒ hå s¬
®Þa chÝnh kh«ng kÓ phÇn b¶n ®å ®Þa chÝnh.
“HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh CADDB” lµ mét phÇn mÒm
qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ®Ó qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh vµ kÕt nèi víi c¸c
phÇn mÒm kh¸c trong hÖ phÇn mÒm thèng nhÊt.
III.3.2 M« t¶ c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng phÇn mÒm qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Hå s¬
®Þa chÝnh:
HÖ thèng phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh qu¶n lý hai ®èi t­îng c¬
b¶n lµ:
Thöa ®Êt : c¸c th«ng tin vÒ sè hiÖu thöa, sè hiÖu b¶n ®å, lo¹i ®Êt, diÖn tÝch,
c¸c th«ng tin vÒ chñ sö dông cña thöa ®Êt.
Chñ sö dông : hä tªn, ®Þa chØ, sè giÊy chøng nhËn, thêi h¹n sö dông, c¸c
th«ng tin vÒ thöa ®Êt mµ chñ sö dông ®ang sö dông
Ch­¬ng tr×nh cho phÐp nhËp d÷ liÖu tõ hai nguån :

 D÷ liÖu chÝnh qui sau khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh

 D÷ liÖu nhËp trùc tiÕp qua ®¬n ®¨ng ký

a. NhËp d÷ liÖu vÒ hå s¬ ®Þa chÝnh tõ ®o ®¹c chÝnh qui.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Sau khi ®o ®¹c chÝnh qui, tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh míi thµnh lËp, c¸c d÷ liÖu sau
cña thöa ®­îc x¸c ®Þnh.
VÞ trÝ thöa : sè hiÖu b¶n ®å, sè hiÖu thöa, to¹ ®é c¸c ®Ønh thöa
H×nh d¹ng thöa: kÝch th­íc c¹nh, gãc
Lo¹i ®Êt ®ang sö dông : x¸c ®Þnh t¹m thêi trong qu¸ tr×nh ®o vÏ
Tªn chñ sö dông, ®Þa chØ : x¸c ®Þnh t¹m thêi trong qu¸ tr×nh ®o vÏ
C¸c th«ng tin nµy ®­îc g¸n trùc tiÕp trong b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ l­u trong c¬
së d÷ liÖu cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Trong tr­êng hîp phÇn mÒm lµm viÖc víi c¸c
b¶n ®å ®o ®¹c chÝnh qui, ®©y chÝnh lµ th«ng tin ban ®Çu cho c¬ së d÷ liÖu Hå s¬
®Þa chÝnh.
C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi Hå s¬ ®Þa chÝnh trong ®iÒu kiÖn cã b¶n ®å ®Þa
chÝnh ®i kÌm n»m trong menu chÝnh

b. Kª khai ®¨ng ký chÝnh qui

1. CËp nhËp tõ b¶n ®å

2. Söa ch÷a d÷ liÖu
2.1 Söa ®æi d÷ liÖu thöa ®Êt
2.2 Söa ®æi d÷ liÖu chñ sö dông
3. T¹o sæ môc kª t¹m

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


4. Thèng kª chñ sö dông : Tãm t¾t , ®Çy ®ñ

5. In ®¬n ®¨ng ký

S¬ ®å qui tr×nh

X©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh
G¾n th«ng tin hå s¬ ®Þa chÝnh cho thöa
(FAMIS)


ChuyÓn ®æi tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh
sang c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ ®Þa chÝnhSo¸t xÐt, chØnh lý bæ sung c¸c th«ng tin vÒ :
* Thöa ®Êt
* Chñ sö dôngIn c¸c b¶ng biÓu phôc vô lËp ®¬n ®¨mg ký
* Sæ Môc kª t¹m In ®¬n ®¨ng ký
* Danh s¸ch chñ sö dông vµ c¸c thöa


LËp ®¬n ®¨ng ký b»ng
tay
XÐt duyÖn
®¬n


T¹ Huy C­êng KÕt thóc
Hoµ nhËp vµo phÇn kª khai ®¨ng ký tõ ®¬n
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
III.3.3 So¸t xÐt, chØnh lý bæ xung c¸c th«ng tin VÒ thöa ®Êt, chñ sö dông:
Sau khi chuyÓn d÷ liÖu tõ c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh sang. C¸c th«ng tin
vÒ lo¹i ®Êt vµ chñ sö dông sÏ cã thÓ kh«ng chÝnh x¸c. C¸c th«ng tin nµy ®­îc rµ
so¸t vµ vµ hiÖu chØnh. C¸c lo¹i th«ng tin cÇn hiÖu chØnh ë ®©y lµ :
a. Th«ng tin vÒ thöa: diÖn tÝch, lo¹i ®Êt
b. Th«ng tin vÒ chñ sö dông : Tªn, tuæi, sè chøng minh th­ nh©n d©n, ®Þa
chØ, ®èi t­îng sö dông .v.v.
c. Th«ng tin vÒ c¸c thöa mµ chñ ®ang sö dông : sè hiÖu c¸c thöa, thêi h¹n
sö dông, môc ®Ých sö dông .v.v.
III.3.4 HiÖu chØnh th«ng tin vÒ thöa ®Êt Chøc n¨ng cho phÐp:
 Söa ch÷a, bæ sung, thªm bít c¸c th«ng tin vÒ thöa ®Êt.

 T×m thöa ®Êt theo c¸c ®iÒu kiÖn nµo ®ã

 In ra c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn thöa ®Êt ®ang ®­îc chän.
III.3.5 HiÖu chØnh th«ng tin vÒ chñ sö dông :
Chøc n¨ng cho hiÓn thÞ vµ chØnh lý c¸c th«ng tin cña c¸c chñ sö dông
 “Kª khai ®¨ng ký chÝnh qui”

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


 “Söa ®æi d÷ liÖu chñ sö dông”
III.3.6 In c¸c b¶ng biÓu phôc vô ®¨ng ký thèng kª tõ b¶n ®å chÝnh qui:
Chøc n¨ng in ra c¸c b¶ng biÓu phôc vô lËp ®¬n ®¨ng ký sö dông ®Êt. PhÇn
mÒm cho phÐp in ra c¸c lo¹i b¶ng biÓu sau :

III.3.7 Kª khai ®¨ng ký tõ ®¬n ®¨ng ký:
Nhãm chøc n¨ng thùc hiÖn qui tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn tõ ®¬n ®¨ng ký
®· ®­îc duyÖt. §¬n ®¨ng ký ®­îc nhËp tõ:
§¬n ®· ®¨ng ký vµ xÐt duyÖt dùa trªn c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh chÝnh qui. C¸c
th«ng tin vÒ thöa ®Êt vµ chñ sö dông cã liªn kÕt víi d÷ liÖu h×nh häc cña thöa ®Êt
trong b¶n ®å.
§¬n ®¨ng ký ch­a ( kh«ng ) liªn kÕt víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh.
Trong tr­êng hîp, thöa ®Êt vµ chñ sö dông kh«ng cã liªn kÕt víi c¬ së d÷ liÖu
b¶n ®å ®Þa chÝnh sè, c¬ së d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh ®­îc x©y dùng ®éc lËp th«ng
qua nhËp c¸c ®¬n ®¨ng ký cña ng­êi sö dông.
Nhãm chøc n¨ng nµy kh«ng ®ßi hái ph¶i cã b¶n ®å chÝnh qui. C¸c chøc
n¨ng nµy hoµn toµn lµm viÖc víi d÷ liÖu hå s¬ thuÇn tuý.

III.3.8 §¨ng ký, cÊp giÊy chøng nhËn:
Nhãm chøc n¨ng phôc vô phÇn cÊp giÊy chøng nhËn bao gåm c¸c chøc
n¨ng : in ra danh s¸ch c¸c chñ sö dông dñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy vµ dùa trªn ®¬n
®¨ng ký ®· ®­îc xÐt duyÖt, in giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


 In danh s¸ch chñ ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy

 In danh s¸ch chñ ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp giÊy

 In danh s¸ch chñ ch­a ®¨ng ký
III.3.9 LËp Hå s¬ ®Þa chÝnh
Nhãm chøc n¨ng thùc hiÖn in ra bé hå s¬ §Þa chÝnh bao gåm:

 Sæ môc kª.

 Sæ ®Þa chÝnh.

 Sæ cÊp giÊy chøng nhËn.

 BiÓu thèng kª ®Êt ®ai TK-01

 BiÓu thèng kª ®Êt n«ng nghiÖp TK-02

III.3.10 LËp Hå s¬ ®Þa chÝnh ®« thÞ
Nhãm chøc n¨ng thùc hiÖn t¹o ra bé hå s¬ §Þa chÝnh ®« thÞ bao gåm

 NhËp ®¬n ®¨ng ký

 CÊp giÊy chøng nhËn ®« thÞ nhµ vµ ®Êt ë

 In ra Sæ §Þa chÝnh ®« thÞ

III.3.11 TiÖn Ých
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Nhãm chøc n¨ng bao gåm c¸c lÖnh h÷u Ých cho ng­êi sö dông

Ch­¬ng 4: Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:1000 khu vùc

tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng kh¸ m¹nh, ®êi sèng
ng­êi d©n kh«ng ngõng c¶i thiÖn. Do tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn nhiÒu
c«ng tr×nh nhµ m¸y kh«ng ngõng t¨ng nhanh do vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cÊp thiÕt lµ
ph¶i qu¶n lÝ nguån tµi nguyªn ®Êt thËt hîp lý. Víi yªu cÇu cÊp thiÕt trªn em
m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi tè nghiÖp:
Sö dông phÇn mÒm Famis vµ Caddb thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:1000
khu vùc tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt.
IV.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ khu vùc ®o vÏ

1) VÞ trÝ ®Þa lý:
Khu vùc ®o vÏ thuéc x· §«ng Ng¹c - Tõ Liªm - Hµ Néi. X· §«ng Ng¹c cã
ba x· gi¸p ranh:
- PhÝa T©y b¾c gi¸p x· Thuþ Ph­¬ng.
- PhÝa T©y Nam gi¸p x· Cæ NhuÕ.
- PhÝa §«ng gi¸p xçngu©n §Ønh.
2) §Æc ®iÓm d©n c­ kinh tÕ x· héi:
- §«ng Ng¹c lµ mét x· ngo¹i thµnh Hµ Néi, cã giao th«ng thuËn lîi, ®Êt ®ai
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


phï sa mµu mì, ®Æc biÖt cã con s«ng Hång vµ s«ng NhuÖ ch¶y qua rÊt thuËn lîi
cho giao th«ng vµ më c¸c bÕn c¶ng.
- V¨n ho¸ x· héi: Tr×nh ®é d©n trÝ cao, nhµ v¨n ho¸, tr­êng häc, trung t©m y
tÕ ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Trªn ®Þa bµn cè hai tr­êng ®¹i häc Má -
§Þa ChÊt vµ Tµi ChÝnh - KÕ To¸n thuËn lîi cho viÖc kinh doanh bu«n b¸n.
3) Giao th«ng thuû lîi:
X· §«ng Ng¹c cã giao th«ng thuû lîi rÊt thuËn tiÖn. Cã hÖ thèng ®­êng
tr¶i nhùa liªn huyÖn, liªn x· ch¹y qua. C¸c ®­êng vµo th«n xãm, ®Òu ®­îc bª
t«ng ho¸, m­¬ng dÉn n­íc ngoµi ®ång hÇu hÕt ®­îc x©y dùng b»ng bª t«ng ®¶m
b¶o cung cÊp ®ñ nguån n­íc cho c©y trång.
IV.2 T­ liÖu tr¾c ®Þa thu hoach ®­îc
- §Ó thùc hiÖn néi dung ®å ¸n, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t«i ®· thu thËp ®­îc
c¸c tµi lÖu bao gåm: B¶n ®å gi¶i thöa tØ lÖ 1:500 vµ hÖ thèng c¸c mèc DCI, DCII
cã trªn khu ®o do Bé m«n §Þa ChÝnh cung cÊp tr­¬ng ®¹i häc Má - §Þa Ch©t x©y
dùng. To¹ ®é c¸c mèc nh­ sau:


STT Tªn ®iÓm X Y
1 TT 2331380.629 502908.425
2 NT 2332112.774 503029.307

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


3 DCI-07 2330929.899 503167.398
4 K40 2332063.787 503340.848
5 K41 2331726.799 503388.269
6 K42 2331417.816 503385.019
7 K43 2331126.393 503398.359
8 K6 2331413.544 503082.877
9 K7 2331616.831 503073.419
10 K8 2331906.242 503377.306
11 K9 2331133.693 503043.568
12 K10 2331113.491 502874.676
13 K11 2331941.187 502831.463
14 K12 2331692.426 502831.908
15 K13 2331356.912 502801.262
16 K16 2331065.088 502788.331
17 K17 2131227.708 502792.706IV.3 §o vÏ chi tiÕt xö lý vµ thµnh lËp b¶n ®å:

1) L­íi khèng chÕ khu ®o:
Khu ®o chñ yÕu lµ ®Êt thæ canh, rÊt thuËn tiÖn cho viÖc thµnh lËp l­íi vµ ®o

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


vÏ chi tiÕt. L­íi khèng chÕ khu ®o ®­îc thµnh lËp dùa trªn c¸c mèc DCI vµ DCII
®· cã vµ hai mèc nµy ®¹t tiªu chuÈn cho ®o vÏ chi tiÕt.
S¬ ®å l­íi ®­îc thÓ hiÖn ë phÇn phô lôc 1
2) §o vÏ chi tiÕt:
§o vÏ chi tiÕt b¶n ®å ®Þa chÝnh lµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ranh giíi c¸c thöa ®Êt,
c¸c ®iÓm gãc thöa, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt, hÖ thèng giao th«ng, m­¬ng
m¸ng, s«ng ngßi...
Sau khi ®o ®¹c sè liÖu ®­îc ghi vµo sæ ®o vµ ®­îc nhËp vµo m¸y tÝnh ®­îc
file.txt.
IV.4 C¸c b­íc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh th«ng qua sæ ®o ngo¹i nghiÖp:

- B­íc1:
NhËp sæ ®o vµo m¸y tÝnh theo khu«n d¹ng trong notepad:
Khëi ®éng phÇn mÒm NC vµ chuyÓn file.txt sang file.asc
- B­íc 2:
Nh¸y kÐp vµo biÓu t­îng Microstation SE xuÊt hiÖn mµn h×nh
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


®å ho¹:
Tõ File New x¸c ®Þnh ®­êng dÉn vµ tªn file.dgn cÇn t¹o.

- B­íc 3: T¹o b¶ng ph©n líp ®èi t­îng:

Sau ®ã vµo Setting Level Display (hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + E)

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


T«i thùc hiÖn ph©n líp theo quy ph¹m:
1. Ranh giíi thöa ®Êt: TD1 ( líp 10)
2. Líp ®­êng: GB3 (líp 22)
3. Líp thuû hÖ: TH (líp 32)
4. Líp t©m thöa: TD2 (líp 11)
5. Líp t­êng nhµ: NH1 (líp 14)
6. Líp khung b¶n ®å: CS (líp 1)
7. Líp ghi chó thöa: TD4 (líp 13)
8. Líp ghi chó nhµ: NH4 (líp 16)
9. Líp giao th«ng: GT (líp 28)
10. Líp kÝ d©n c­: DC (líp 27)


Sau ®ã vµo Setting Level Name sau ®ã ®iÒn c¸c th«ng sè vµo hép tho¹i:
- B­íc 4: ThiÕt kÕ b¶ng mµu:

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Setting Level Color table xuÊt hiÖn hép tho¹i cho ta thiÕt kÕ b¶ng mµu:
B­íc 5: Khëi ®éng Famis vµ nhËp d÷ liÖu:
Tõ cöa sæ lÖnh cña Microstation nhËp:
XuÊt hiÖn cë sæ giao diÖn:
1. NhËp sè liÖu:
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


- Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu NhËp d÷ liÖu import hép tho¹i
import hiÖn ra:
2. HiÓn thÞ trÞ ®o:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu HiÓn thÞ HiÓn thÞ trÞ ®o
§¸nh dÊu vµo c¸c yÕu tè cÇn hiÓn thÞ:
ChÊp nhËn Ra khái
C¬ së d÷ liÖu HiÓn thÞ T¹o m« t¶ trÞ ®o

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
ChÊp nhËn Ra kháiC¬ së d÷ liÖu HiÓn thÞ HiÓn thÞ b¶ng code
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Ta ®­îc to¹ ®é c¸c ®iÓm ca b¶n nh­ sau:
3. Söa trÞ ®o:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu NhËp d÷ liÖu Söa trÞ ®o xuÊt hiÖn
c«ng cô chóng ta cã thÓ thªm míi hay söa ch÷a trÞ ®o:
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


4. Xö lý, tÝnh to¸n:
Nhãm chøc n¨ng nµy cung cÊp c¸c c«ng cô tÝnh to¸n th«ng dông th­êng
lµm trong ®o ®¹c vµ x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh.
Xö lý, tÝnh to¸n Nèi ®iÓm theo sè hiÖu xuÊt hiÖn hép tho¹i giao diÖn:
Chóng ta chän ®­êng dÉn tíi file
vµ nèi thöa tù ®éng
Ta ®­îc file b¶n ®å c¬ b¶n:
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 6: Xö lý c¸c ®èi t­îng b¶n ®å:
Tõ b¶n ®å ®­îc t¹o thµnh khi xö lý c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o, ta ®æi c¸c ®èi t­îng
b¶n ®å vÒ ®óng víi c¸c th«ng tin cña chóng theo quy ®Þnh cña tæng côc §Þa
ChÝnh.
Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o Qu¶n lý b¶n ®å chän líp

th«ng tin

Cöa sæ giao diÖn xuÊt hiÖn, ta chän líp th«ng tin cÇn hiÖn thÞ, Ên ChÊp

nhËn ra khái

Dïng lÖnh Change element atrtibutes cña phÇn mÒm Microstation ®Ó biªn
tËp thay ®æi thuéc tÝnh c¸c ®èi t­îng.
B­íc 7: Tù ®éng tÝm söa lçi:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å t¹o topology tù ®éng t×m

söa lçi
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Cöa sæ MRFClean hiÖn ra, Ên tiÕp tôc ®iÒn c¸c th«ng sè
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 8: Tù ®éng tÝm söa lçi Flag:
Dïng ®Ó söa nh÷ng lçi cßn l¹i mµ MRFClean kh«ng ch­a söa hÕt.
Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å t¹o topology tù ®éng tÝm

söa lçi Flag
B­íc 9: T¹o vïng cho b¶n ®å:
Nh»m môc ®Ých kiÓm tra vµ söa lçi cho b¶n ®å nÒn.
Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å t¹o topology t¹o vïng thùc
hiÖn c¸c thao t¸c theo hép tho¹i
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 9: T¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ b¶n ®å nÒn:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å b¶n ®å ®Þa chÝnh t¹o b¶n ®å

®Þa chÝnh.
Theo quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ban hµnh th¸ng 3 n¨m 2000 cña
tæng côc §Þa ChÝnh, c¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p chia m¶nh vµ ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa
chÝnh toµn khu ®o x¸c ®inh ®­îc m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000 sau:
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 10: T¹o vïng cho b¶n ®å ®Þa chÝnh:
Thao t¸c t­¬ng tù nh­ t¹o b¶n ®å nÒn:
KÕt qu¶ thu ®­îc lµ b¶n ®å ®Þa chÝnh
B­íc 11: §¸nh sè thöa tù ®éng:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å b¶n ®å ®Þa chÝnh ®¸nh sè

thöa tù ®éng.T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 12: G¸n th«ng tin thöa ®Êt:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å G¸n th«ng tin ®Þa chÝnh ban

®Çu G¸n d÷ liÖu tõ nh·n
Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å G¸n th«ng tin ®Þa chÝnh ban

®Çu Söa b¶n nh·n thöa
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 13: VÏ nh·n thöa:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å Xö lý b¶n ®å VÏ nh·n thöa

Ta chän khai b¸o c¸c th«ng sè vµ nhÊn
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 14: T¹o khung b¶n ®å:

Tõ Menu chÝnh chän C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å b¶n ®å ®Þa chÝnh T¹o

khung b¶n ®å
Ta khai b¸o c¸c th«ng sè cÇn thiÕt vµ chän to¹ ®é gãc khung b¶n ®å vµ nhÊn
®Ó t¹o khung b¶n ®å.
B­íc 15: KÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu hå s¬ ®Þa chÝnh:
§©y lµ chøc n¨ng rÊt quan träng nh»m lÊy th«ng tin vÒ chñ s­ dông ®Êt,
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


chøc n¨ng nµy t¹o th«ng tin cho chøc n¨ng t¹o hå s¬ thöa ®Êt.
B­íc 16: T¹o hå s¬ thöa:
B­íc 17: CËp nhËt th«ng tin tõ d÷ liÖu b¶n ®å sang hå s¬ ®Þa chÝnh:

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 18: HiÖu chØnh th«ng tin vÒ chñ sö dông ®Êt
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
B­íc 19: In c¸c b¶ng biÓu vÒ hå s¬ thöa ®Êt
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
KÕt luËn
Qua thêi gian thùc tËp em ®· thu thËp ®­îc ®Çy ®ñ sè liÖu vÒ x©y dùng l­íi
khèng chÕ vµ l­íi khèng chÕ ®« vÏ chi tiÕt cña x· §ång Ng¹c - Tõ Liªm - Hµ
Néi. Sö dông phÇn mÒm NC ®Ó xuÊt ®iÓm sang ®Þnh d¹ng file.asc.
Tõ c¸c sè liÖu thu thËp trong vïng cïng vãi viÖc ¸p dông c¸c phÇn mÒm
thµnh lËp b¶n ®å sè, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi em ®· t×m hiÓu vµ thùc hµnh
thµnh th¹o phÇn mÒm Microstation, Famis vµ Cddb.
ChÝnh v× vËy, qua phÇn thùc nghiÖm biªn tËp thµnh lËp tê b¶n ®å nµyb»ng
phÇn mÒm Microstation, Famis vµ Caddb em thÊy hoµn toµn ®¹t yªu cÇu kü
thuËt cña tæng côc §Þa ChÝnh. KÕt qu¶ em ®· lËp ®­îc b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ b¶n
®å ®Þa chÝnh c¬ së cña x· rÊt kh¶ quan.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n em rót ra mét sè ­u, nh­îc ®iÓm khi thµnh lËp
b¶n ®å:
¦u ®iÓm:
- PhÇn mÒm Famis vµ Caddb lµ phÇn mÒm do ng­êi c¸c lËp tr×nh viªn ng­êi
ViÖt viÕt nªn giao diÖn b»ng tiÕng ViÖt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi sö
dông.
- C¸c thao t¸c ®å ho¹ thùc hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®Ï dµng vµ viÖc trî

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


gióp ®¾c lùc cña phÇn mÒm Microstation.
- C¸c c«ng cô chuÈn ho¸ trong Famis ®­îc x©y dùng hÖ thèng vµ khoa häc.
- Th­ viÖn kÝ hiÖu phï hîp víi quy ph¹m nhµ n­íc.
- C«ng cô tiÖn Ých gióp cho nhiÒu thao t¸c ®å ho¹ thùc hiÖn mét c¸ch ®¬n
gi¶n: TÝnh diÖn tÝch, tù ®éng t¹o khung b¶n ®å, tù xuÊt c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt vµ
kÕt hîp víi Caddb trong qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh.
- L­u tr÷ d÷ liÖu nhanh chãng vµ cËp nhËt ®¬n gi¶n.
Nh­îc ®iÓm:
- Bªn c¹nh nh÷n ­u ®iÓm nãi trªn, hÖ qu¶n lý ®Êt ®ai trªn m¸y tÝnh còng cã
nh÷ng nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh.
- HÖ thèng tin häc ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã t×nh ®é cao vµ
®ßi hái ®Çu t­ trang thiÕt bÞ ®¾t tiÒn.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn phÇn mÒm cßn hay bÞ lçi, virut thÓ hiÖn ë nhiÒu
d¹ng ph¸ háng hÖ thèng vµ d÷ liÖu. Nh×n chung hiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin
ph¸t triÓn ®· ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn.
V× thêi gian cã h¹n vµ sù h¹n chÕ vÒ mÆt chuyªn m«n nªn ®å ¸n cña em
kh«ng tr¸nh khái sai sãt, nh­ng trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n em hiÓu ra nhiÒu vÊn
®Ò. §Ó cã sù tiÕn bé nµy em xin ch©n thanh c¶m ¬n c« gi¸o Th.S. NguyÔn ThÞ
Thu H­¬ng vµ c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· tËn t×nh h­íng dÉn, gióo
®ì em hoµn thiÖn ®å ¸n nµy.

T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp


Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Sinh viªn thùc hiÖn:
T¹ Huy C­êng
T¹ Huy C­êng
Cao §¼ng A_K49
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản