Đề tài: "Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân"

Chia sẻ: daoduysu

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: "Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân"

Tiểu luận triết học
Luận văn
Đề tài: "Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp
công nhân"
ĐÀO DUY SỰ 1 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcMục lục
Mục lục .............................................................................................................. 1

A – Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 3

B − Nội dung...................................................................................................... 4

I − Khái niệm về giai cấp công nhân ............................................................. 4

1. Quan niệm của Mác giai cấp công nhân................................................... 4

II – Nội dung và Những cơ sở để Mác khẳng định giai cấp công nhân là
giai cấp có sứ mệnh lịch sử ……….. ............................................................. 3

1 – Nội dung sứ mệnh lịch sử ...................................................................... 3

2 – Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân. ................................................................................................... 5

a.Về địa vị kinh tế xã hội: ............................................................................ 6

b.Về đặc điểm chính trị, xã hội: .................................................................. 6

3 – Những yếu tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân............................................................................................................. 8

4 − Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của GCCN
…................................................................................................................. 9


III – Sứ mệnh lịch sử cụ thể của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá
trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. .............11

C –Kết luận. ...................................................................................................................... 14
ĐÀO DUY SỰ 2 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết học
A – Lý do chọn đề tài
Lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp là lịch sử đấu tranh giai
cấp.Trong mỗi thời kỳ chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế – xã hội
này sang hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn luôn có một giai cấp đứng ở vị
trí trung tâm, đó là giai cấp cách mạng, đóng vai trò là động lực chủ yếu, là
lực lượng lãnh đạo quá trình chuyển biến đó.
Giai cấp cách mạng này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ, xây
dựng xã hội mới phù hợp với tiến trình phát triển khách quan của lịch sử.
Trong thời đại ngày nay đó là giai cấp công nhân.
Mác đã khẳng định “Chỉ có giai cấp công nhân mới có Sứ Mệnh Lịch
Sử”. Giai cấp công nhân xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người
bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể
nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng
sản chũ nghĩa văn minh.
Từ vai trò to lớn đó của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trong cả về lý luận lẫn thực
tiễn.Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang
diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, có
nhiều trào lưu, tư tưởng mới, cũng không có ít những điều đưa ra để “bàn lại”
về sư mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu
cực...thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt
ra trở nên bưc thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện lý luận và thực
tiễn.ĐÀO DUY SỰ 3 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcB − Nội dung
I- Khái niệm về giai cấp công nhân
1. Quan niệm của Mác về giai cấp công nhân
Tìm hiểu bản chất giai cấp công nhân là gì, C.Mác và Ph.Ăngghen đã
xét trên 2 tiêu chí:
Thứ nhất, về phương thức lao động, phương thức sản xuất: Giai cấp
công nhân là lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất
có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.
Thứ hai, về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: đó là những
người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư
bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư.
Với tiêu chí thứ hai, C.Mác và Ph.Ăngghen cũng đặc biệt nhấn mạnh vì
chính điều này khiến cho người công nhân trở thành giai cấp đối kháng với
giai cấp tư sản. Tiêu chí này đã nói lên một trong những đặc trưng cơ bản nhất
của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản, do đó C.Mác và Ph.Ăngghen còn
gọi giai cấp công nhân là giai cấp vô sản.

II – Nội dung và những cơ sở để Mác khẳng định giai cấp công nhân là
giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử.
1 – Nội dung sứ mệnh lịch sử
Khi nghiên cứu về các giai cấp, tầng lớp trong hình thái kinh tế xã hội
chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghen đã rút ra các kết luận:
Một là: Giai cấp tư sản trong chưa đầy một thế kỷ đã tạo ra một lực
lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn, với lực lượng sản xuất bằng tất cả các
xã hội trước để lại, tạo ra năng xuất lao động cao hơn nhiều. Do đó giai cấp tư
sản đã từng đóng vai trò tích cực trong lịch sử là tạo năng suất lao động cao.
Hai là: khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá cao, xuất hiện
mâu thuẫn về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mà tập trung là sở hữu tư bản


ĐÀO DUY SỰ 4 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcchủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản
xuất phát triển, quan hệ sản xuất như cũ thì xuất hiện giai cấp mới để giải
phóng quan hệ sản xuất cũ, đó chính là giai cấp công nhân.
Ba là: việc giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai
cấp, điều đó không có nghĩa chỉ giải phóng giai cấp mà tập trung giải phóng
xã hội và giải phóng con người vì giai cấp công nhân có lợi ích phù hợp với
nhân dân lao động, với dân tộc và với nhân loại.
Từ những kết luận của C.Mác và Ph.Ăngghen và những khẳng định về
nội dung tổng quát sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là: xoá bỏ chế độ
tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột,
nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh.
Nội dung thực chất của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở đây
chính là:
Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ chế độ tư
hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nâng
cao năng suất lao động thoả mãn từng bước nhu cầu phát triển của nhân dân.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lĩnh vực này chỉ rõ mục tiêu
cuối cùng của giai cấp công nhân, thoả mãn nhu cầu ngày càng đầy đủ hơn:
làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Do đó nó cần phải được thực hiện
một cách lâu dài, gian khổ, trải qua từng bước cụ thể. Xoá bỏ chế độ chiếm
hữu tư nhân tư liệu sản xuất; xây dựng chế độ công hữu là quá trình phù hợp
nhưng phải dần dần từ từ.
Trong lĩnh vực chính trị: giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp
thống trị trong xã hội. Đó là phải đập tan chính quyền tư sản; xây dựng chính
quyền nhà nước(nền chuyên chính vô sản): thực chất là để đảm bảo quyền lực
chính trị thuộc về nhân dân, giữ vai trò quan trọng là công cụ xây dựng xã hội
mới, là kiểu nhà nước: nhà nước nửa nhà nước và nhà nước tự tiêu vong.

ĐÀO DUY SỰ 5 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcTrong lĩnh vực xã hội đó là: phải tiến hành xoá bỏ giai cấp bóc lột; phải
tiến hành xoá bỏ giai cấp nói chung, tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ giữa
người với người. Ở đây xoá bỏ giai cấp bóc lột với tư cách là giai cấp chứ
không xoá bỏ các cá nhân vì họ có thể là những cá nhân có ích trong xã hội
mới.
Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bao gồm
bốn sự nghiệp. Đó là sự nghiệp giải phóng giai cấp; sự nghiệp giải phóng xã
hội, dân tộc; sự nghiệp giải phóng người lao động; và sự nghiệp giải phóng
con người.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải được thực hiện trên toàn
thế giới.Và để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một quá
trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên những người cộng sản phải kiên trì,
không nóng vội, nó phải đợc tiến hành hai giai đoạn: tập trung lực lượng để
giành chính quyền và tập trung lực lượng để xây dựng chế độ xã hội mới.
Liên hệ với nước ta, nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân Việt Nam được thể hiện thông qua việc thực hiện 2 giai đoạn cách
mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và Cách mạng XHCN.

2 – Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân.
Học thuyết C.Mác và Ph.Ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân là luận chứng khoa học về địa vị kinh tế xã hội và vai trò lịch sử của giai
cấp công nhân, về mục tiêu và con đường để giai cấp đó hoàn thành sứ mệnh
lịch sử của mình. Học thuyết đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân được quy định bởi những điều kiện kinh tế, xã hội khách quan.

a.Về địa vị kinh tế xã hội:
Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại
công nghiệp tư bản chủ nghĩa, nó ra đời và phát triển cùng với sự hình thànhĐÀO DUY SỰ 6 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcphát triển của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, được nền sản xuất công
nghiệp hiện đại rèn rũa tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh.
Như vậy giai cấp công nhân gắn liền với nền lao động sản xuất vật chất,
đi liền sự phát triển của công nghiệp ngày càng hiện đại kể cả khi xuất hiện
nền kinh tế tri thức.
Do không có tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân phải bán sức lao động
làm thuê, bị nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư, bị lệ thuộc hoàn toàn vào
quá trình phân phối các kết quả lao động của chính họ. Trong nền sản xuất tư
bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân bị toàn bộ giai cấp tư sản bóc lột, là giai
cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, không có quyền trong tổ chức,
điều hành lao động, phân phối sản phẩm lao động. Do đó giai cấp công nhân
không được làm chủ trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Họ bị bần cùng hoá so với
giai cấp tư sản (bị bóc lột trong quá trình sản xuất, ngoài quá trình sản xuất và
bị bóc lột theo chiều sâu).

b.Về đặc điểm chính trị, xã hội:
Do những đặc điểm về kinh tế chính trị xã hội của giai cấp công nhân:
từ địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân, điều đó cũng quy định những
đặc điểm xã hội chính trị của giai cấp công nhân, do vậy giai cấp công nhân
có vai trò sứ mệnh cao cả. Những đặc điểm đó là:
Giai cấp công nhân bị giai cấp tư sản bóc lột, áp bức rất nặng nề. Đề
tăng giá trị thặng dư cho giai cấp tư sản: đã tăng thêm giờ làm. Tăng lao động
và biến người công nhân thành công cụ phụ thuộc máy móc, giai cấp công
nhân bị bần cùng hóa… theo sự khách quan: đã có áp bức tất có đấu tranh.
Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất: Giai cấp công nhân là đại
diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa– phương thức sản xuất tiên
tiến nhất và là lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hoá cao, là lực lượng
quyết định sự phá vỡ phương thức sản xuất tư bản, thiết lập phương thức sản
xuất mới.

ĐÀO DUY SỰ 7 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcGiai cấp công nhân luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng và làm cách
mạng cho đến khi thắng lợi. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân đối lập với
lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản, nhưng phù hợp với lợi ích, khát vọng giải
phóng của nhân dân lao động.
Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, tính triệt
để đó được thể hiện trong các lĩnh vực kinh tế xã hội: Về kinh tế, lợi ích của
giai cấp công nhân đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản. Vì thế, họ phải đứng
thực hiện cuộc cách mạng vô sản thành công, đưa họ từ địa vị của người làm
thuê trở thành người làm chủ bản thân, và làm chủ xã hội. Về xã hội, khi làm
cách mạng, giai cấp công nhân đưa cách mạng đến thành công, đập tan nhà
nước tư sản, thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản – nhà nước của giai cấp
vô sản. Tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân còn được thể hiện ở
chỗ nó được vũ trang bởi hệ tư tưởng tiên tiến là học thuyết Mác – Lênin
được đội ngũ tiên phong của nó là Đảng cộng sản lãnh đạo.
Giai cấp công nhân là giai cấp có tính tổ chức kỷ luật cao: Điều kiện
sản xuất tập trung và trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại, cơ cấu tổ chức sản
xuất chặt chẽ đã tôi luyện cho giai cấp công nhân hiện đại tính tổ chức và kỷ
luật cao, tác phong công nghiệp;
Giai cấp công nhân là giai cấp có bản chất quốc tế: Gắn với nền công
nghiệp hiện đại, chẳng những giai cấp công nhân có mối quan hệ quốc tế ngày
càng tăng. Giai cấp công nhân ở các nước tư bản nói chung đều có địa vị kinh
tế xã hội giống nhau. Vì vậy họ có mục tiêu đấu tranh chung là xoá bỏ chế độ
áp bức bóc lột tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, không còn
tình trạng người áp bức bóc lột người.
Từ sự phân tích về địa vị kinh tế xã hội và những đặc điểm xã hội chính
trị của giai cấp công nhân, chính đó là những cơ sở khách quan để khẳng định
giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là đấu tranh để thủ tiêu chế độ tư bảnĐÀO DUY SỰ 8 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcchủ nghĩa và từng bớc xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ
nghĩa và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.
Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, giai cấp công nhân phải tự tổ chức
ra chính Đảng của mình, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập
chuyên chính vô sản, thực hiện quá trình cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội
mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

3 – Những yếu tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được hình thành một cách
khách quan, nhưng để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đó phải kể đến vai
trò của các yếu tổ chủ quan.
Giai cấp công nhân ra đời cùng với sự phát triển của nền đại công
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn
thế giới kéo theo sự phát triển của giai cấp công nhân.
Ý thức giai cấp thông qua quá trình đấu tranh chống giai cấp tư sản:
ban đầu là đấu tranh về kinh tế trước mắt, đã từng bước chuyển sang hoạt
động chính trị, đấu tranh thông qua tổ chức, nghiệp đoàn, công đoàn. Qua quá
trình đấu tranh, họ gắn bó hơn.
Trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”, Mác đã nêu ra một số nhân tố
đem lại cho giai cấp công nhân những tri thức: đó lạ sự đấu tranh của giai cấp
tư sản chống lại xã hội cũ, tầng lớp quý tộc.
Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng yêu cầu rất cao sự
gia tăng về chức năng “lao động trí tuệ”. Điều đó đòi hỏi người lao động phải
thường xuyên học tập nâng cao trình độ, phải được đào tạo và đào tạo lại liên
tục. Đó là một yêu cầu khách quan, cấp thiết.

4 - Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của GCCN.
Ngoài việc bản thân giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh cả về số
lượng lẫn chất lượng thì việc thành lập ra chính đảng của giai cấp: Đảng Cộng


ĐÀO DUY SỰ 9 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcSản, sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là nhân tố chủ quan quyết định, đảm bảo
vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Quy luật hình hành đảng cộng sản là: Chủ nghĩa Mác Kết hợp với
Phong trào công nhân.
Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản, trải qua
nhiều giai đoạn từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác. Yếu tố có ý nghĩa
quyết định sự chuyển biến về chất là sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác vào
phong trào công nhân. Sự thâm nhập đó dẫn đến sự hình thành chính Đảng
của giai cấp công nhân. Sau khi ra đời, Đảng cộng sản với vai trò là người
tiếp tục sự nghiệp kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân trên quy
mô lớn hơn nhằm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản,
đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chỉ khi nào giai cấp công
nhân tự tổ chức ra chính Đảng của mình để lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới có
thể đảm bảo giành được thắng lợi trọn vẹn.
Đảng cộng sản sinh ra từ phong trào công nhân nên mang bản chất của
giai cấp công nhân. Đảng cộng sản là bộ phận không thể tách rời của giai cấp
công nhân. Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống
nhất.
Đảng cộng sản là người đại diện chân chính cho lợi ích của giai cấp
công nhân và lợi ích dân tộc trong phạm vi một nước, đồng thời cũng vì lợi
ích chung của phong trào cộng sản và quốc tế.
Sức mạnh để chiến thắng giai cấp tư sản và mọi kẻ thù khác, không
phải chỉ là ở số lượng và ở tinh thần chiến đấu của giai cấp công nhân mà chủ
yếu là ở trình độ tổ chức và giác ngộ chính trị của nó. Điều đó được thể hiện
tập trung ở chính Đảng - một tổ chức bao gồm những ngời ưu tú nhất, giác
ngộ chính trị xã hội cao, có tinh thần đấu tranh kiên quyết nhất của giai cấpĐÀO DUY SỰ 10 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họccông nhân và nhân dân lao động. Vì vậy Đảng cộng sản luôn là đội tiên phong
chính trị của giai cấp công nhân và của toàn xã hội. Đảng có nhiệm vụ sáng
tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, phân tích đúng đắn hoàn cảnh lịch sử cụ thể trong
mỗi giai đoạn cách mạng, đề ra mục tiêu, phương hướng, đường lối, chính
sách đúng, phù hợp với yêu phát triển khách quan của đất nước. Đồng thời
Đảng giáo dục, tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân
thực hiện công cuộc xoá bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng thành công chế độ xã
hội mới xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

III – Sứ mệnh lịch sử cụ thể của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá
trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.


Để minh chứng cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, ta sẽ xét
trên tình hình thực tế của nước ta.

Giai cấp công nhân Việt Nam là một trong những bộ phận của giai cấp công
nhân quốc tế, nhưng do điều kiện ra đời và hoàn cảnh lịch sử nước ta nên nó
còn mang những đặc điểm riêng. Đó là:

Thứ nhất: giai cấp công nhân Việt Nam còn non trẻ, ra đời từ những
năm đầu của thế kỷ XX ở một nước nửa thuộc địa phong kiến. Đó là giai cấp
thuần nhất về tư tưởng, sớm tập trung về lực lợng, không có tầng lớp công
nhân quý tộc, sớm tổ chức được chính Đảng của mình. Giai cấp công nhân
Việt Nam đợc kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, hơn nữa
nó lại bị ba tầng áp bức nặng nề nên có tinh thần cách mạng.

Thứ hai: giai cấp công nhân Việt Nam có mối liên hệ khăng khít, th-
ường xuyên, chặt chẽ với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức.

Thứ ba: giai cấp công nhân Việt Nam sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng tháng
Mười Nga của chủ nghĩa Mác- Lênin, không bị chi phối bởi chủ nghĩa cơ hội,
sớm gắn bó với phong trào công nhân Quốc tế.


ĐÀO DUY SỰ 11 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcNhững đặc điểm trên đây của giai cấp công nhân Việt Nam đã có ảnh
hưởng to lớn tới việc thực hiện sứ mệnh lịch sử to lớn của nó. Bởi vì:

Do đặc điểm tập trung, sớm thống nhất cả về tư tưởng, tổ chức, sớm tổ
chức được chính Đảng của mình, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin nên nó
đã nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị tiên phong của dân tộc, đã xây
dựng được cương lĩnh chính trị và đường lối cách mạng đúng đắn ngay từ
buổi đầu, vì vậy luôn giữ vững vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt
Nam.

Do có quan hệ mật thiết và gắn bó với giai cấp công nhân và tầng lớp
trí thức nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm tập hợp, đoàn kết và không
ngừng phát huy sức mạnh của cả dân tộc trên nền tảng liên minh Công- Nông-
Trí thức.

Do gắn bó với phong trào công nhân quốc tế và sớm tiếp thu tư tưởng
Mác- lênin nên giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm kết hợp và giải quyết
đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, kết hợp được sức mạnh dân tộc và sức
mạnh thời đại.

Do không bị ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội Quốc tế III nên giai cấp
công nhân Việt Nam luôn giữ vững được tinh thần thống nhất về tư tưởng,
đoàn kết về tổ chức, vững vàng về chính trị, kiên cường và triệt để trong
phong trào đấu tranh cách mạng.

Chính vì những lẽ trên nên giai cấp công nhân Việt Nam thông qua
chính Đảng của mình đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành triệt để cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân, đa cả nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Chính quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử đó đối với dân tộc cũng là sự đóng
góp vào phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế
giới.ĐÀO DUY SỰ 12 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcTuy nhiên do sinh ra và trởng thành ở nước nông nghiệp lạc hậu. Bị áp
bức bóc lột nặng nề nên giai cấp công nhân Việt Nam còn có những hạn chế
như: trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp chưa cao,
tác phong, tập quán, thói quen, tâm lý còn ảnh hưởng nặng nề của người sản
xuất nhỏ. Chính những hạn chế đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp
cách mạng của giai cấp công nhân.

Ngày nay giai cấp công nhân Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân ta tiến
lên sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước và
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Điều đó
đòi hỏi giai cấp công nhân Việt Nam cần khắc phục nhanh chóng những hạn
chế của mình, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng, không
ngừng nâng cao trình độ tư duy, trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn… chỉ có
như vậy mới đáp ứng đợc đòi hỏi của thực tiễn, mới hoàn thành đợc sứ mệnh
đối với dân tộc.

Với những đặc điểm như trên nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân Việt Nam cũng có những nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân trên thế giới nói chung. Sứ mệnh lịch sử đó được thể hiện
trong từng giai đoạn khác nhau của lịch sử.

Trong giai đoạn trước khi giành độc lập cả nớc, giai cấp công nhân
cùng với toàn dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, thông
qua đội ngũ tiên phong của mình để giành chính quyền, thiết lập chính quyền
nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân
Việt Nam từng bước lãnh đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước
tiến hành xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng quần chúng nhân dân
lao động khỏi tình trạng áp bức bất công, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của
chủ nghĩa xã hội, phát triển y tế, văn hoá giáo dục…
ĐÀO DUY SỰ 13 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết họcTrong giai đoạn hiện nay, trong công cuộc xây dựng đất nớc quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, đội ngũ công nhân Việt Nam bao gồm những người lao
động chân tay và lao động trí óc hoạt động sản xuất trong các ngành công
nghiệp và dịch vụ công nghiệp thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã
hay thuộc khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngoài. Họ hình thành
một giai cấp công nhân thống nhất đại diện cho phương thức sản xuất tiên
tiến, thông qua Đảng cộng sản Việt Nam đợc vũ trang bằng chủ nghĩa Mác –
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát
triển đất nước.
Chính vì thế, để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công
nhân Việt Nam phải được phát triển về số lượng và chất lượng, vươn lên khắc
phục những hạn chế, từng bước đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đặc
biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong
quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Đại hội chỉ rõ: “Đối với giai cấp công nhân, coi trọng phát
triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình
độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện “tri thức hoá công nhân”, nâng cao năng
lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng
và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng
trong thời kỳ mới…”
ĐÀO DUY SỰ 14 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Tiểu luận triết học
C – Kết luận.
Tóm lại, từ các phân tích trên về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân cả về lý luận lẫn thực tiễn đã khẳng định tính khách quan của sứ mệh
lịch sử của giai cấp công nhân, đúng như lời của C.Mác nói. Hiểu được rõ về
giai cấp công nhân, đặc biệt là hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân là một vấn đề hết sức quan trọng trong nhận thức của mỗi chúng ta, giúp
ta có những nhận thức đúng đắn đối với các giai cấp trong xã hội nói chung và
giai cấp công nhân nói riêng. Qua đó, mỗi cá nhân trong xã hội cần không
ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm về giai cấp, về nhận thức xã hội để nâng
cao tri thức văn hóa của mình.
Trước những đòi hỏi mới của công cuộc đổi mới hiện nay, để đảm bảo
thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta luôn
đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân thì mới đáp ứng
được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Cùng với việc
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ
tăng nhanh về số lượng. Việc tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
trong giai cấp công nhân là một yêu cầu cấp thiết cho thắng lợi của sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
ĐÀO DUY SỰ 15 Lớp: CĐ Kế Toán A-K54
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản