Đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

2
642
lượt xem
274
download

Đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua kỹ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trong trên thế giới và ở cả Việt Nam ta. Nó thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế đang phát triển nhanh và hỗ trợ tích cực cho ngành đó. Đặc biệt là ngành công nghệ thực phẩm biến bảo quản thịt cá, qua quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn

 1. z  Luận văn Đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn
 2. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h−íng dÉn ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 3. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua kü thuËt l¹nh ®· cã nh÷ng thay ®æi quan träng trªn thÕ giíi vμ ë c¶ ViÖt Nam ta. Nã thùc sù ®· ®i s©u vμo hÕt c¸c ngμnh kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nhanh vμ hç trî tÝch cùc cho c¸c ngμnh ®ã. §Æc biÖt lμ ngμnh c«ng nghÖ thùc phÈm, biÕn b¶o qu¶n thÞt c¸, rau qu¶... Ngμy nay tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn rÊt nhanh. Nh÷ng thμnh tùu vÒ khoa häc kü thuËt ®· ®−îc øng dông réng r·i vμo trong c¸c ngμnh c«ng nghiÖp còng nh− n«ng nghiÖp. Do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng ngμy cμng t¨ng, s¶n phÈm lμm ra ngμy cμng nhiÒu mμ nhu cÇu tiªu dïng cßn h¹n chÕ dÉn ®Õn s¶n phÈm d− thõa. §Ó tiªu thô hÕt nh÷ng s¶n phÈm d− thõa ®ã th× ng−êi ta ph¶i chÕ biÕn vμ b¶o qu¶n nã b»ng c¸ch lμm l¹nh ®«ng ®Ó xuÊt khÈu. Nh−ng n−íc ta hiÖn nay cßn rÊt Ýt nh÷ng kho l¹nh b¶o qu¶n, kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu. Tr−íc t×nh h×nh ®ã víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vμ cïng víi sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc Quý vμ toμn thÓ c¸c thÇy c« trong bé m«n: "Kü thuËt NhiÖt" (tr−êng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp Hμ Néi) em xin lμm ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ó tμi "ThiÕt kÕ kho l¹nh b¶o qu¶n rau qu¶ víi dung tÝch 500 tÊn" ®−îc ®Æt t¹i §μ L¹t. §Ò tμi cña em ®−îc chia ra lμm c¸c phÇn nh− sau: Ch−¬ng I: Nªu ý nghÜa cña kü thuËt l¹nh øng dông trong kho b¶o qu¶n rau qu¶: Ch−¬ng II: Lùa chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ vμ bè trÝ mÆt b»ng kho l¹nh Ch−¬ng III: TÝnh nhiÖt Ch−¬ng IV: TÝnh chän m¸y nÐn Ch−¬ng V: TÝnh chän dμn bay h¬i Ch−¬ng VI: TÝnh chän b×nh ng−ng TrÇn v¨n hoμn 1 KTN - K49
 4. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh Ch−¬ng VI: TÝnh chän thiÕt bÞ phô Ch−¬ng VIII: ThiÕt lËp s¬ ®å m¹ch ®iÖn vμ s¬ ®å hÖ thèng vμ thuyÕt minh m¹ch. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc Quý vμ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n Kü thuËt NhiÖt ®· gióp ®ì em hoμn thμnh ®å ¸n nμy trong thêi gian sím nhÊt. Tuy nhiªn b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vμ kinh nghiÖm thùc tÕ cïng víi thêi gian cßn h¹n hÑp, ®å ¸n cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong c¸c thÇy c« vμ c¸c b¹n ®äc ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em hoμn thμnh ®å ¸n tèt nhÊt ! Hμ Néi, ngμy 5 th¸ng 10 n¨m 2004 Häc sinh Hoμng V¨n H−ng TrÇn v¨n hoμn 2 KTN - K49
 5. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh ch−¬ng I c¸c th«ng sè vÒ khÝ t−îng vμ ý nghÜa kü thuËt l¹nh øng dông trong kho b¶o qu¶n rau qu¶ I. Vai trß nhiÖm vô vμ ý nghÜa kü thuËt l¹nh trong rau qu¶ 1. Vai trß vμ nhiÖm vô ViÖt Nam ta lμ mét n−íc nhiÖt ®íi nãng Èm m−a nhiÒu, h×nh thμnh mét n¨m 4 mïa râ rÖt. Do vËy mμ rÊt thÝch hîp cho thùc vËt ph¸t triÓn m¹nh mÏ. §iÒu nμy ®· t¹o nªn nguån lîi rau qu¶ ë n−íc ta trë nªn v« cïng phong phó vμ ®a d¹ng nh−: xoμi, t¸o, hoa, d−a hÊu, xu hμo, c¶i b¾p... HiÖn nay ng−êi ta ®−a rÊt nhiÒu gièng rau qu¶ vμo trång víi gi¸ trÞ cao kh«ng nh÷ng cho tiªu dïng trong n−ãc mμ cßn xuÊt khÈu ra n−íc ngoμi. §Æc ®iÓm cña nh÷ng lo¹i rau qu¶ nãi trªn mang tÝnh chÊt mïa vô. Do vËy muèn ®Ó b¶o qu¶n rau qu¶ t−¬i ®−îcl©u ®ã lμ nhiÖm vô cña ngμnh kü thuËt l¹nh. 2. ý nghÜa kü thuËt l¹nh trong c«ng nghiÖp b¶o qu¶n thùc phÈm ra qu¶. - XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vai trß vμ nhiÖm vô h¬n n÷a ViÖt Nam ta n»m ë vïng nhiÖt ®íi giã mïa nãng Èm, phÇn lín c¸c lo¹i thùc phÈm tõ rau, qu¶, thÞt, c¸.... chøa nhiÒu chÊt vμ cÊu tróc phøc t¹p. Rau qu¶ t−¬i th−êng bÞ thay ®æi vÒ chÊt l−îng, cã thÓ bÞ thèi, hÐo óa, h− háng... Lμm gi¶m gi¸ thμnh cña s¶n phÈm d−íi t¸c dông cña m«i tr−êng xung quanh nh− nãng, Èm, giã vμ vi sinh vËt ho¹t ®éng. VËy ®Ó h¹n chÕ nh÷ng thay ®æi vÒ mÆt cÊu tróc sinh häc kh«ng tèt ®èi víi rau qu¶ b»ng c¸ch h¹ nhiÖt ®é cña rau qu¶ vμ t¨ng thªm ®é Èm TrÇn v¨n hoμn 3 KTN - K49
 6. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh cña kh«ng khÝ m«i tr−êng xung quanh. V× ë nhiÖt ®é thÊt vμ ®é Èm cao th× nh÷ng biÕn ®æi cã h¹i cho rau qu¶ sÏ bÞ k×m h·m lμm cho qu¸ tr×nh ®ã l©u h¬n, gi÷ ®−îc cho hoa, rau qu¶ t−¬i l©u h¬n, chÊt l−îng vÉn gi÷ nguyªn vÒ mïi vÞ còng nh− mμu s¾c. Muèn lμm ®−îc ®iÒu nμy th× ngμy nay b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p lμm l¹nh nh©n t¹o mμ ngμnh kü thuËt l·nh ®· lμm ®−îc vμ ®ã còng lμ ph−¬ng ph¸p ®¹t hiÖu qu¶ cao trong trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é ë n−íc ta. TrÇn v¨n hoμn 4 KTN - K49
 7. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh ch−¬ng II bè trÝ mÆt b»ng vμ dung tÝch kho l¹nh I. yªu cÇu khi thiÕt kÕ mÆt b»ng kho l¹nh * Yªu cÇu chung ®èi víi mÆt b»ng kho l¹nh b¶o qu¶n Quy ho¹ch mÆt b»ng lμ bè trÝ n¬i s¶n xuÊt phï hîp víi d©y truyÒn c«ng nghÖ, s¶n phÈm ®i theo d©y truyÒn kh«ng gÆp nhau, kh«ng chång chÐo lªn nhau, ®an xen lÉn nhau. - §¶m b¶o sù vËn hμnh tiÖn lîi, rÎ tiÒn chi phÝ ®Çy t− thÊp - Ph¶i ®¶m b¶o kü thuËt an toμn, chèng ch¸y næ - MÆt b»ng khi quy ho¹ch ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng më réng ph©n x−ëng hoÆc xÝ nghiÖp. Quy ho¹ch mÆt b»ng kho b¶o qu¶n cÇn ph¶i ®¶m b¶o viÖc vËn hμnh tiÖn lîi, dÎ tiÒn: C¬ së chÝnh ®Ó gi¶m chi phÝ vËn hμnh lμ lμm gi¶m dßng nhiÖt x©m nhËp vμo kho, gi¶m thÓ tÝch vμ gi¶m dßng nhiÖt, dßng nhiÖt qua v¸ch th× cÇn gi¶m diÖn tÝch xung quanh. V× trong c¸c d¹ng h×nh häc khèi h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lín nhÊt. §Ó gi¶m cÇn lμm d¹ng h×nh lËp ph−¬ng khi ®ã ®øng vÒ mÆt s¾p xÕp hμng ho¸ th× kh«ng cã lîi, do ®ã ®Ó gi¶m dßng nhiÖt qua v¸ch cÇn hîp nhÊt c¸c phßng l¹nh thμnh mét khèi gäi lμ Block l¹nh bëi v× viÖc x©y l¾p ph©n t¸n c¸c kho l¹nh ra kh«ng nh÷ng t¨ng tæn thÊt nhiÖt qua v¸ch, cßn lμm t¨ng ph©n t¸n c¸c kho l¹nh ra cßn lμm t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - BiÖn ph¸p ®Ó gi¶m dßng nhiÖt x©m nhËp vμo kho b¶o qu¶n chóng ta t×m c¸ch ng¨n chÆn, khi chóng ta më cöa kho b¶o qu¶n ®èi víi nh÷ng kho tiÕp xóc bªn ngoμi. Pkkk < Pfkk TrÇn v¨n hoμn 5 KTN - K49
 8. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh Gi¶, dßng nhiÖt x©m nhËp khi më cöa kho b¶o qu¶n thùc hiÖn nh÷ng c¸ch sau: + Dïng mμng che ch¾n viÖc ®i l¹i khã kh¨n trong khi lμm viÖc. + X©y dùng hμnh lang ®Öm, nhÊ ®èi víi kho b¶o qu¶n lín. + Lμm mμng giã ®Ó ch¾n (qu¹t ®Æt trªn cöa) c«ng t¾c qu¹t g¾n liÒn víi c¸nh cöa, khi cöa më th× qu¹t ch¹y, ng−îc l¹i khi ®ãng qu¹t dõng. + Quy ho¹ch ph¶i tÝnh ®Õn ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng l¹nh HÖ thèng l¹nh kho b¶o qu¶n l¹nh nhiÖt ®Ó kh«ng khÝ lμ 00C NÒn kho ph¶i tiÕp xóc víi mÆt ®Êt sau mét thêi gian dμi lμm cho nÒn kho h¹ thÊt nhiÖt ®é xuèng. Khi nÒn h¹ xuèng nhiÖt ®é 00C th× cã hiÖn t−îng n−íc trong ®Êt ®ãng b¨ng. NÒn kho vÒ mÆt vËt lý khi ®¹t 00C, n−íc trong nÒn ®Êt ®ãng b¨ng cã hiÖn t−îng chuyÓn pha tõ láng sang r¾n. Do ®ã nã sÏ håi lªn ph¸ vì cÊu tróc x©y dùng cña kho. VËy ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng nμy ta lμm nh− sau: + Kh«ng bè trÝ kho b¶o qu¶n cã nhiÖt ®é thÊp s¸t mÆt ®Êt, khi cã ®iÒu kiÖn nªn bè trÝ trªn cao. + NÒn kho x©y c¸c èng th«ng giã ®−êng kÝnh 200 ÷ 300mm, ®−îc x©y dùng c¸ch nhau 15 .15(m) t¹o ®iÒu kiÖn cho kh«ng khÝ tuÇn hoμn qua hÖ thèng nμy lμm cho nÒn ®Êt cã nhiÖt ®é nÒn ®Êt kh«ng thay ®æi. + ë n−íc ta th−êng x¶y ra lò lôt cho nªn c¸c kho b¶o qu¶n th−êng ®−îc x©y l¾p cao h¬n mÆt ®Êt, do vËy kho¶ng trèng d−íi nÒn kho chÝnh lμ kho¶ng th«ng giã. II. yªu cÇu chung ®èi víi phßng m¸y - Phßng m¸y lμ khu vùc hÕt søc quan träng cña xÝ nghiÖp . Do ®ã nã cÇn ®¹t c¸c yªu cÇu sau: TrÇn v¨n hoμn 6 KTN - K49
 9. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh - Phßng m¸y vμ tæ hîp m¸y kh«ng ®−îc lμm liÒn víi mãng t−êng vμ c¸c kÕt cÊy x©y dùng kh¸c. - Kho¶ng c¸ch gi−ac c¸c tæ hîp m¸y ph¶i ®−îc ®¶m b¶o lín h¬n 1(m) vμ gi÷a tæ hîp m¸y víi t−êng kh«ng nhá h¬n 0,8 (m). - Phßng m¸y ph¶i có 2 cöa riªng biÖt c¸ch xa nhau. Trong ®ã Ýt nhÊt ph¶i cã mét cöa th«ng víi bªn ngoμi. - Phßng m¸y vμ c¸c thiÕt bÞ ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã, ph¶i ®¶m b¶o thay ®æi kh«ng khÝ 3 lÇn/ ngμy. HÖ thèng giã ph¶i ®¶m b¶o l−u l−îng kh«ng khÝ thay ®æi 7 lÇn/ ngμy. - Phßng m¸y vμ thiÕt bÞ ph¶i ®−îc trang bÞ ph−¬ng tiÖn phßng chèng ch¸y næ vμ an toμn ®iÖn. III. Ph©n tlo¹i kho l¹nh 1. §Æc ®iÓm kho l¹nh Theo ®Ò tμi cña em th× kho l¹nh cña em lμ kho l¹nh b¶o qu¶n l¹nh rau qu¶ t−¬i víi nhiÖt ®é 00C. s¶n phÈm ë ®©y ®· ®−îc s¬ chÕ, bao gãi, ®ãng hép ®· ®−îc gia l¹nh ë n¬i kh¸c ®−a ®Õn b¶o qu¶n. H¬n n÷a kho l¹nh cña em lμ kho l¹nh ph©n phèi. Th−êng dïng cho c¸c trung t©m thμnh phè, c¸c khu c«ng nghiÖp ®Ó b¶o qu¶n c¸c thùc phÈm trong mïa thu ho¹c ph©n phèi ®iÒu hoμ cho c¶ n¨m. PhÇn lín c¸c s¶n phÈm ®−a ®Õn ®©y ®−îc gia l¹nh chÕ biÕn ë n¬i kh¸c ®−a ®Õn ®Ó b¶o qu¶n. Dung tÝch cña kho l¹nh rÊt lín tõ 30t ÷ 3500t 2. Ph©n lo¹i buång l¹nh TrÇn v¨n hoμn 7 KTN - K49
 10. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh + Buång b¶o qu¶n l¹nh - Buång b¶o qu¶n l¹nh th−êng cã nhiÖt ®é -1,5÷00C Víi ®é Èm t−¬ng ®èi tõ 90 ÷ 95% c¸c s¶n phÈm b¶o qu¶n nh− thÞt c¸, rau qu¶ cã thÓ ®−îc ®ãng trong c¸c bao b× ®Æt lªn gi¸ kho l¹nh - Buång l¹nh ®−îc trang bÞ c¸c dμn l¹nh kh«ng khÝ kiÓu g¾n t−êng treo trªn trÇn ®èi l−u kh«ng khÝ tù nhiªn hoÆc c−ìng bøc b»ng qu¹t. + Buång tiÕp nhËn: - Buång tiÕp nhËn s¶n phÈm tr−îc khi ®−a ®Õn ®−îc kiÓm tra, c©n ®o ®ong ®Õm vμ ph©n lo¹i s¶n phÈm. - NÕu nh− trong xÝ nghiÖp l¹nh th× buång tiÕp nhËn còng gièng nh− buång chÊt t¶i vμ th¸i t¶i vÒ ®Æc ®iÓm. IV. X¸c ®Þnh sè l−îng vμ kÝch th−íc kho l¹nh - Dung tÝch kho l¹nh lμ ®¹i l−îng c¬ b¶n cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh sè l−îng buång l¹nh. Dung tÝch kho l¹nh lμ l−îng hμng ®−îc b¶o qu¶n ®ång thêi lín nhÊt trong kho. Sè l−îng vμ kÝch th−íc buång l¹nh phô thuéc vμo c¸c lo¹i hμng ®−îc b¶o qu¶n trong kho, ®Æc ®iÓm kho l¹nh. 1. Dung tÝch kho l¹nh Dung tÝch kho l¹nh ®−îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: E = V.gV(TL1) Trong ®ã: E: dung tÝch kho l¹nh: t E = 500t (theo ®Ò tμi cho) V: thÓ tÝch kho l¹nh (m3) gV: ®Þnh møc chÊt t¶i thÓ tÝch t/m3; gV = 0,35 (t/m2) TT2 - TK - HTL (NguyÔn Xu©n Tiªn) TrÇn v¨n hoμn 8 KTN - K49
 11. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh 500 VËy: V = =14281572 (m3) 0,35 2. DiÖn tÝch chÊt t¶i DiÖn tÝch chÊt t¶i ®−îc x¸c ®Þnh qua thÓ tÝch buång l¹nh vμ chiÒu cao chÊt t¶i. V F= h F: DiÖn tÝch chÊt t¶i; m2 h: chiÒu cao chÊt t¶i (m) ChiÒu cao chÊt t¶i lμ chiÒu cao l« hμng chÊt trong kho. ChiÒu cao nμy phô thuéc vμo ph−¬ng ph¸p bèc dì, bao b× ®ùng hμng nã cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng chiÒu cao buång l¹nh trõ ®i phÇn l¾p ®Æt dμn l¹nh vμ kh«ng gian cÇn thiÕt ®Ó n©ng vμ dì hμng. Víi kho l¹nh mét tÇng chän h = 6 (m) khi ®ã chiÒu cao chÊt t¶i lμ 5(m). = 285,7144(m 2 ) V 1428,572 VËy F = = h 5 3. T¶i träng ®Æt trªn nÒn: gF = gV.h = 0,35.5 = 1,75 t/m2 phï hîp víi t¶i träng cho phÐp 4. DiÖn tÝch l¹nh dÇn x©y dùng Ta cã Ft = F (TL 1) βF Trong ®ã: Ft: DiÖn tÝch l¹nh cÇn x©y dùng (m2) βF: HÖ sè sö dông diÖn tÝch c¸c buång, ®−îc tÝnh cho c¶ ®−êng ®i vμ diÖn tÝch gi÷a c¸c l« hμng. Theo b¶ng 2-4 (TL1) chän βF = 0,75 = 380,9525(m 2 ) 285,7144 VËy Ft = 0,75 TrÇn v¨n hoμn 9 KTN - K49
 12. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh 5. X¸c ®Þnh sè buång l¹nh cÇn x©y dùng Ta cã: Ft Z= f Trong ®ã: f: diÖn tÝch l¹nh quy chuÈn ®· chän f = 72(m2) VËy Ft 380,9525 Z= = = 5,26 buång f 72 Chän Z = 6 buång 6. VËy diÖn tÝch thùc tÕ khi l¹nh cÇn x©y dùng lμ: Ftt = 6.72 = 432 (m2) Dung tÝch thùc tÕ kho l¹nh 6 Ett = 500 = 517,43 (t). (TL1) 5,25 §Ó cã h−íng më réng kho lªn gÊp ®«i t«i chän mÆt b»ng x©y dùng kho lμ: Cã mét hμnh lang réng 6(m) ë gi÷a hμnh lang x©y dùng mét bøc t−êng máng cã mét cöa lín ®−îc kÐo ra ®Ó cho xe c¬ giíi bèc xÕo hμng ho¸. V× kho l¹nh cña em lμ kho b¶o qu¶n l¹nh rau qu¶ do vËy ®Ó thuËn tiÖn chi viÖc x©y dùng vμ gi¶m chi phÝ em sÏ gép 6 buång l¹nh l¹i thμnh 3 buång (buång 1 vμ buång 2 dïng ®Ó b¶o qu¶n l¹nh l¹i thμnh 3 buång sè 3 dïng ®Ó b¶o qu¶n rau: V: Quy ho¹ch mÆt b»ng kho l¹nh Quy ho¹ch vμ nh÷ng n¬i phô trî víi d©y truyÒn c«ng nghÖ. §Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých ®ã cÇn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu sau: TrÇn v¨n hoμn 10 KTN - K49
 13. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh - Ph¶i bè trÝ c¸c buång l¹nh phï hîp víi d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n phÈm ®i theo d©y truyÒn kh«ng gÆp nhau, kh«ng ®an chÐo nhau, c¸c cöa ra vμo cöa buång ph¶i quay ra hμnh lang. Còng c¬ thÓ kh«ng dïng hμnh lang nh−ng s¶n phÈm theo d©y truyÒn kh«ng ®−îc gÆp nhau. - Quy ho¹ch cÇn ph¶i ®¹t chi phÝ ®Çu t− nhá nhÊt. CÇn sö dông réng r·i c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c diÖn tÝch l¹nh phô trî nh−ng vÉn ®¶m b¶o tiÖn nghi. Gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ ®Õn mói thÊp nhÊt. Gi¶m c«ng suÊt thiÕt bÞ thÊp nhÊt. - Quy hoach mÆt b»ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù vËn hμnh tiÖn lîi vμ dÎ tiÒn. - Quy ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o lèi ®i l¹i thuËn tiÖn cho viÖc bèc xÕp thñ c«ng hay c¬ giíi thiÕt kÕ. ChiÒu réng kho l¹nh mét tÇng kh«ng qu¸ 40(m) ChiÒu réng kho l¹nh mét tÇng phï hîp víi kho¶ng v−ît lín nhÊt lμ 12 (m) ChiÒu dμi cña kho l¹nh cã ®−êng s¾t nªn chän cã thÓ chøa ®−îc 5 toμn tÇu b¬i xÕp cïng lóc. Kho l¹nh cã dung tÝch ®Õn 600t kh«ng cÇn bè trÝ ®−êng s¾t chØ cÇn mét s©n bèc dì « t« däc theo chiÒu dμi kho §Ó gi¶m tæn thÊt nhiÖt qua kÕt cÊu bao che, c¸c kho l¹nh cïng nhiÖt ®é nhãm vμo mét khèi. - MÆt b»ng cña kho l¹nh ph¶i phï hîp víi hÖ thèng ®· chän. §iÒu nμy rÊt quan träng víi kho l¹nh mét tÇng v× kh«ng ph¶i lu«n lu«n ®−a TrÇn v¨n hoμn 11 KTN - K49
 14. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh ®−îc m«i chÊt l¹nh tõ c¸c thiÕt bÞ l¹nh do ®ã ph¶i chuyÓn sang so− ®å lín h¬n víi viÖc cÊp láng tõ d−íi lªn. - MÆt b»ng kho l¹nh ph¶i ®¶m b¶o kü thuËtm an toμn phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Khi thiÕt kÕ ph¶i tÝnh thªm kh¶ n¨ng më réng kho l¹nh. S¬ ®å mÆt b»ng kho l¹nh b¶o qu¶n l¹nh rau qu¶ Tr¹m biÕn 12 x x x x Khu sinh ho¹t 12m b¶ Phßng m¸y I II III o Phßng hμnh chÝnh x x 3m Hμnh lang 6m Phßng phô x M¸i hiªn Hμnh lang 3m x x §−êng « t« N T § N TrÇn v¨n hoμn 12 KTN - K49
 15. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh Ch−¬ng III tÝnh c¸ch nhiÖt, c¸c Èm kho l¹nh vμ tÝnh phô t¶i m¸y nÐn I. CÊu tróc c¸ch nhiÖt vμ cÊu tróc x©y dùng kho l¹nh 1. Môc ®Ých cña viÖc c¸ch nhiÖt phßng l¹nh NhiÖt ®é tx, trong ®ã nhiÖt ®é m«i tr−êng (tf > tk) l¹nh trong xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh. CÊu tróc c¸ch nhiÖt chiÕm tõ 25 > 40% chi phÝ x©y dùng xÝ nghiÖp. Do ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc lùa chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt. ThiÕt kÕ vμ thi c«ng nÕu cÊu t¹o cña v¸ch c¸ch nhiÖt lμ ®iÓm cÊu tróc x©y dùng c¸ch nhiÑt kh«ng tèt th× nã kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt vμ Èm kh«ng ®¶m b¶o theo yªu cÇu lμm t¨ng sù kh« ngãt cña s¶n phÈm, h− háng s¶n phÈm vμ t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt l¹nh (t¨ng chi phÝ vËn hμnh) Do vËy viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh ®−îc xem xÐt vμ coi trong vÊn ®Ò nμ. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng kho l¹nh mμ nhiÖt ®é trong phßng l¹nh lu«n lu«n ph¶i duy tr× ë nhiÖt ®é thÊp. Do ®ã sù chªnh lÖch nhiÖt ®é nh− trªn lu«n lu«n xuÊt hiÖn mét dßng nhiÖt x©m nhËp tõ m«i tr−êng bªn ngoμi vμo. §èi víi kho l¹nh cña chóng ta, môc ®Ých x©y dùng lμ lμm gi¶m dßng nhiÖt x©m nhËp tõ m«i tr−êng bªn ngoμi kho, chØ cã b»ng c¸ch t¨ng Rω lªn Rω: NhiÖt trë v¸ch (c¶n trë dßng nhiÖt) muèn t¨ng dßng nhiÖt trë v¸ch cã nhiÒu c¸ch nh−ng tèt nhÊt lμ x©y t−êng dμy lªn mét c¸ch phï hîp nhÊt l¾p ®Æt vËt liÖu c¸ch nhiÖt. * ý nghÜa ViÖc nhiÖt kho l¹nh nã sÏ gi¶m bít hiÖu sè nhiÖt ®é cña bÒ mÆt phÝa trong kho vμ nhiÖt ®é cña bÒ mÆt phÝa trong kho vμ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho TrÇn v¨n hoμn 13 KTN - K49
 16. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh Δt = tω2 - tk Khi hiÖn nhiÖt ®é lín sÏ lμm t¨ng sù tuÇn hoμn cña kh«ng khÝ gÇn v¸ch, sù tuÇn hoμn cña kh«ng khÝ t¨ng lªn lμm t¨ng sù kh« ngãt cña s¶n phÈm vμo mïa hÌ vμ ng−îc l¹i lμm t¨ng sù qu¸ l¹nh cña s¶n phÈm vμo mïa ®«ng. §Ó tr¸nh hiÖn t−îng khi s¾o xÕp s¶n phÈm vμo trong kho l¹nh kh«ng ®−îc xÕp s¶n phÈm vμo s¸t v¸ch kho. Tõ nh÷ng lý do trªn ta thÊy r»ng viÖc c¸ch nhiÖt cho kho lμ rÊt cÇn thiÕt 2. Môc ®Ých cña viÖc c¸ch Èm NhiÖt ®é cña m«i tr−êng kh«ng khÝ xung quanh bao giê còng lín h¬n nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trong phßng l¹nh cho nªn ®é Èm (d = g/kgk3) cña kh«ng khÝ xung quanh lín h¬n phßng l¹nh, kÕt qu¶ ph¸t sinh ®é chªnh ®é chøa Èm. Δd = dng - dn hay lμ ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n−íc sinh ra: ΔP = Pfh − Pkh §©y lμ nguyªn nh©n t¹o ra m«i tr−êng Èm trong v¸ch kho. Sù chªnh lÖch vÒ ¸p suÊt h¬i n−íc trong vμ ngoμi kho l¹nh, t¹o nªn dßng h¬i n−íc khuyÕch t¸n qua v¸ch kho vμo trong phßng l¹nh nã ®−îc ®¸nh gi¸ qua th«ng sè gäi lμ dßng Èn ω Ph1 − Ph 2 ω= H Trong ®ã: Ph1: ¸p suÊt h¬i n−íc bªn ngoμi Ph2: ¸p suÊt h¬i n−íc bªn trong H: trë lùc dÉn Èm m2s¶n phÈm/kg TrÇn v¨n hoμn 14 KTN - K49
 17. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh ViÖc chÊm døt hoμn toμn dßng nhiÖt Èm ®i qua v¸ch khi mμ lu«n lu«n tån t¹i Δt vμ ΔP lμ ®iÒu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. V× khi ®ã v¸ch kho cã trë lùc nhiÖt trë vμ Èm trë th× c¬ thÓ gi¶m ®−îc dßng nhiÖt Èm. NÕu ®Ó cho ©m x©m nhËp vμo qua v¸ch kho l¹nh g©y ra mét sè t¸c h¹i: - Nã lμm cho c¸c vËt liÖu tham gia vμo cÊu tróc x©y dùng kho l¹nh, lμm cho nhanh Èm −ít, môc n¸t - Nã lμm Èm vËt liÖu c¸ch nhiÖt lμm gi¶m kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt cña vËt liÖu - Èm ®i vμo trong mang theo nhiÖt lμm t¨ng nhiÖt t¶i cña thiÕt bÞ l¹nh (t¨ng nhiÖt t¶i cña buång) ®ång thêi nã lμm t¨ng kh¶ n¨ng mÊt khèi l−îng cña s¶n phÈm (do chuyÓn pha láng h¬i). §Ó kh¾c phôc t¸c h¹i trªn ng−êi ta c¸ch Èm chi kho l¹nh. II. CÊu tróc cña c¸ch nhiÖt c¸ch Èm 1. CÊu tróc c¸ch nhiÖt: CÊu tróc c¸ch nhiÖt ®¶m b¶o sù liªn tôc kh«ng t¹o ra c¸c cÇu nhiÖt hiÖn t−îng ®ét nhiÖt. §èi víi kho l¹nh khi x©y l¾p c¸ch nhiÖt cho c«ng tr×nh kh«ng nªn ®Ó hë mÐp gi÷a c¸c tÊm c¸ch nhiÖt. - VÞ trÝ l¾p ®Æt. + §èi víi t−êng c¸ch nhiÖt ®Æt phÝa trong hay phÝa ngoμi ®Òu ®−îc. Nh−ng th«ng th−êng lμ l¾p bªn trong v¸ch kho. + §èi víi nÒn l¾p d−íi mÆt nÒn. + §èi víi trÇn th× l¾p phÝa trªn hay phÝa d−íi ®Òu ®−îc tuú thuéc vμo diÖn tÝch trÇn. Theo ®Ò tμi cña em th× em chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt lμ polystirol cho t−¬ng bao vμ t−êng ng¨n tõ trÇn, bª t«ng bäc cho nÒn kho. 2. CÊu tróc c¸ch Èm TrÇn v¨n hoμn 15 KTN - K49
 18. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh - VÒ nguyªn t¾c th× c¸ch Èm l¾p ë phÝa cã ®é Èm cao. Khi l¾p cÊu tróc c¸ch nhiÖt t«i dïng bitum vμ giÊy dÇu ®Ó c¸ch Èm cho t−êng, trÇn vμ nÒn. III. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng kho b¶o qu¶n Trong thùc tÕ hiÖn nay cã 2 ph−¬ng ph¸p x©y dùng kho th−êng sö dông ®ã lμ kho x©y vμ kho l¾p ghÐp. - Kho x©y: cã −u ®iÓm lμ tËn dông ®−îc nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph−¬ng, c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã ë c¸c xÝ nghiÖp, gi¸ thμnh rÎ, chi phÝ ®Çu t− thÊp. Tuy nhiªn nã cã nh−îc ®iÓm lμ thêi gian thi c«ng kÐo dμu cÊu tróc x©y dùng phøc t¹p. Qua sù c©n ®èi gi÷a kho l¾p ghÐp vμ kho x©y, ®èi chiÕu víi t×nh h×nh thùc tÕ trong n−íc em chän ph−¬ng ¸n x©y dùng kho cña em lμ kho x©y. 1. KÕt cÊu x©y dùng kho §Ó gi¶m tæn thÊt l¹nh còng nh− ®¶m b¶o tÝnh an toμn vμ kinh tÕ cho kho l¹nh ho¹t ®éng trong thêi gian dμi th× kho l¹nh ®−îc x©y dùng thei kÕt cÊu nh− sau: 1.1. Mãng vμ cét Mãng ph¶i chÞu ®−îc t¶i träng cña toμn bé kÕt cÊu x©y dùng vμ hμng ho¸ b¶o qu¶n. Bëi vËy mãng ph¶i kiªn cè, v÷ng ch¾c vμ l©u bÒn. Mãng cã thÓ ®−îc lμm theo kiÓu sμn mãng hoÆc theo kiÓu tõng « kh«ng liªn tôc. Khi ®ã mãng ng−êi ta ph¶i chõa tr−íc nh÷ng lç ®Ó l¾o cét chôi lùc. Trong kho l¹nh mét tÇng sö dông cét cã tiÕt diÖn vu«ng (400 x 400) 1.2. T−êng ng¨n vμ t−êng bao - Cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ¸n x©y dùng t−êng bao vμ t−êng ng¨n nh−ng ph−¬ng ph¸p cæ ®iÓn nhÊt hiÖn nay vÉn phï hîp ë ViÖt Nam TrÇn v¨n hoμn 16 KTN - K49
 19. §å ¸n tèt nghiÖp X©y dùng kho l¹nh - T−êng g¹ch chÞu lùc cã hai v÷a tr¸t 2 phÝa. C¸ch nhiÖt ë phÝa trong phßng l¹nh. Tr−íc khi c¸ch nhiÖt phñ lªn mét líp bitum dμy 2,5 ÷ 3(mm) ®Ó c¸ch Èm sau ®ã d¸n líp c¸ch nhiÖt lªn. C¸ch nhiÖt cã thÓ g¸n 2 líp tr¸nh cÇn nhiÖt. C¸ch nhiÖt ®−îc cè ®Þnh vμo t−êng cã thÓ c¸ch nhiÖt b»ng g¹ch hoÆc bª t«ng bät c¸ch nhiÖt. 1.3.M¸i C¸c kho l¹nh cã c¸c tÊm m¸i tiªu chuÈn ®i kÌm theo cét, xμ tiªu chuÈn. M¸i cña kho kh«ng ®−îc ®äng vμ thÊm n−íc. NÕu m¸i cã ®é réng lín cã thÓ lμm m¸i dèc vÒ mét phÝa th−êng lμm dèc vÒ 2 phÝa cã ®é nghiªng 2%, chèng thÊm n−íc b»ng bitiem vμ giÊy dÇu. Chèng bøc x¹ b»ng c¸ch phñ lªn trªn mét líp sîi tr¾ng kÝch th−íc 50÷15 (mm). §èi víi kho l¹nh cña em thiÕt kÕ ngoμi viÖc bè trÝ nh− trªn cßn bè trÝ thª m¸i lîp b»ng p¬l« xi m¨ng hoÆc b»ng t«. 1.4. NÒn - NhiÖt ®é phßng l¹nh - T¶i träng cña kho hμng b¶o qu¶n - Dung tÝch kho l¹nh Yªu cÇu cña nÒn lμ nÒn ph¶i v÷ng ch¾c, tuæi thä cao vμ kh«ng thÊm n−íc vÖ sinh s¹ch sÏ. Theo tiªu chuÈn th× nÒn cã nhiÖt ®é d−¬ng kh«ng cÇn c¸ch nhiÖt nÕu nÒn cã nhiÖt ®é ©m th× cã nhiÒu thiÕt kh¸c nhau. Víi kho l¹nh cña em lμ kho b¶o qu¶n l¹nh rau qu¶ cã nhiÖt ®é 00C. Do vËy mμ nÒn cña em kh«ng bè trÝ ®iÖn trë sëi nªn. 1.5. Cöa kho l¹nh Cöa c¸c kho l¹nh cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, kho¸ cöa còng vËy. Cöa cña kho l¹nh còng gièng cña tñ l¹nh, cöa lμ tÊm c¸ch nhiÖt, cã b¶n TrÇn v¨n hoμn 17 KTN - K49

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản