Đề tài Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: tuoipichu

Bạo lực học đường không chỉ là những hiện tượng cá biệt mà giờ đây đã trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Trên tất cả các trường học đều xuất hiện bạo lực học đường. Tuy mức độ có khác nhau nhưng cả thành thị và nông thông, cả đồng bằng và miền núi thì các vụ liên quan đến bạo lực học đường đều ra tăng.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài Thực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

LU N VĂN T T NGHI P


tài : “ Th c tr ng v b o l c h c
ư ng l a tu i v thành niên t i
thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh”
SVTH: Hoàng Th Th a1
L I NÓI U
B o l c h c ư ng không ch là nh ng hi n tư ng cá bi t mà gi ây
ã tr thành v n n n c a toàn xã h i. Trên t t c các trư ng h c u xu t
hi n b o l c h c ư ng. Tuy m c có khác nhau nhưng c thành th và
nông thông, c ng b ng và mi n núi thì các v liên quan nb ol ch c
ư ng u ra tăng. V thành niên là i tư ng c a nhi u b môn khoa h c
quan tâm nghiên c u áng chú ý là trong sinh lý h c, tâm lý h c, xã h i
h c… m i th i kỳ trong i s ng con ngư i, s phát tri n v th ch t và
tâm lý và c nhân cách có quy lu t riêng. Tu i v thành niên là l a tu i thi u
niên nhưng ây là giai o n phát tri n r t cao v th ch t và có nh ng bi n
chuy n tâm lý h t s c ph c t p. Chính y u t tâm lý cũng như th ch t và
nhân cách chưa hoàn thi n m t cách y này khi n cho tr em trong l a
tu i v thành niên hay b kh ng ho ng v tâm lý, d n n nh ng suy nghĩ và
hành ng sai l ch.
Nghiên c u xã h i h c ph m t i là m t chuyên ngành nghiên c u v i
tư cách là m t hi n tư ng xã h i, coi ó là nh ng hành vi sai l ch, trên cơ s
và phương pháp nghiên c u c thù c a xã h i h c.
Thành ph H Long t nh Qu ng Ninh n m bên b v nh H Long xinh
p, phát tri n các ngành d ch v du l ch, buôn bán kinh doanh. Trong i u
ki n phát tri n kinh t s m u t, cùng v i hàng lo t nh ng khu vui chơi, gi i
trí thì t l ph m t i l a tu i v thành niên khu v c này thu c lo i cao
trong t nh, c bi t là n n b o l c h c ư ng. Vi c t l b o l c h c ư ng
l a tu i v thành niên tăng cao s nh hư ng n gia ình, nhà trư ng và xã
h i, mà ây chính là môi trư ng du l ch thi u s an toàn khi du khách n
H Long. Do v y c n có nh ng biên pháp k p th i c a chính quy n a
phương và toàn th c ng ng tu i tr H Long x ng áng v i câu nói


2
c a Bác: “M t năm kh i u t mùa xuân, m t i kh i u t tu i tr , tu i
tr là mùa xuân c a t nư c”.
Vì nh ng lý do trên em ã ch n tài : “ Th c tr ng v b o l c h c
ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh”
là tài ti u lu n. V i n i dung xoay quanh th c tr ng b o l c h c ư ng
l a tu i v thành niên t i a phương và m t s nh ng óng góp nh bé c a
b n thân em v v n này xây dưng quê hương ngày m t giàu m nh, th
h tr luôn phát huy ư c t t nh t kh năng c a mình. Do lư ng ki n th c
và ngu n thông tin còn h n h p nên không th trách kh i nh ng sai sót
trong quá trình làm bài. Em kính mong nh n ư c s óng góp c a th y
bài vi t c a em ư c hoàn thi n hơn.
Em xin chân thành c m ơn !
Sinh viên th c hi n:


Hoàng Th Th a
3
N I DUNG

I. Cơ s lý lu n và cơ s th c ti n c a “Th c tr ng v b o
l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long, t nh
Qu ng Ninh.”


1.C s lý lu n:
1.1 M t s khái ni m cơ b n
B o l c h c ư ng là hình th c khá ph bi n l a tu i v thành niên
trong môi trư ng giáo d c. B o l c h c ư ng là b o l c v tinh th n, ngôn
ng , thân th thi hành có ý gi a các h c sinh trong và ngoài trư ng. Cho
dù là nh ng hành ng thi u tôn tr ng hay gi u c t ã làm cho ngư i b h i
c m th y b t ti n cũng ư c xem là b o l c h c ư ng.
Tu i v thành niên: Theo t ch c Y t th gi i (WHO), tr v thành
niên (VTN) là thu t ng ch nhóm ngư i t 10-18 tu i. Theo k t qu T ng
i u tra dân s năm 1999 Vi t Nam, tr VTN có 17.350326 ngư i, chi m
kho ng 22,7% dân s c nư c. ây là l a tu i có nh ng t kh ng ho ng
gi a các giai o n phát tri n tâm lý. Các nhà tâm lý h c cho th y r ng hành
vi c a tr thư ng mang tính t kh i, tò mò, manh ng, mu n th s c. ng
x có xu hư ng ch ng i, hung hăng.
B o l c h c ư ng l a tu i v thành niên là nh ng h c sinh trong
các trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông tu i t 10-18 chưa th c
s hoàn thi n v m t sinh lý cũng như nh n th c có nh ng hành vi trái pháp
lu t sai l ch các giá tr truy n th ng c a dân t c mà ây là nh ng hành vi
b ol c i v i các h c sinh khác trong cùng ho c là khác trư ng d n n
4
nh ng h u qu h t s c nghiêm tr ng cho b n thân, gia ình, nhà trư ng và
toàn th xã h i.
1.2 Nh ng khái ni m có liên quan
Ph m t i: khái ni m ư c quy nh t i kho n 2- i u 8- B lu t hình
s là vi c ch th th c hiên hành vi nguy hi m cho xã h i, ph m vào các t i
ư c quy nh trong B lu t hình s . V i các c i m:
- Có hành vi nguy hi m cho xã h i
- Hành vi nguy hi m cho xã h i ph i ư c quy nh trong B lu t
hình s .
- Ch th c a t i ph m ph i là ngư i có năng l c trách nhi m hình
s .
- Ngư i th c hi n hành vi nguy hi m cho xã h i ph i là ngư i có l i
- Khách th c a t i ph m là các quan h xã h i b xâm ph m mà các
quan h xã h i ó ư c B lu t hình s b o v .
Xã h i h c ph m t i là m t chuyên ngành nghiên c u c a xã h i h c
v i tư cách là m t hi n tư ng xã h i, coi ó là nh ng hành vi sai l ch, trên
cơ s phương pháp nghiên c u nói chung và phương pháp nghiên c u c
thù c a xã h i h c nói riêng.


2. C s th c ti n c a v n : “Th c tr ng v b o l c h c
ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long t nh Qu ng
Ninh”.
2.1 Khái quát th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành
niên hi n nay Vi t Nam nói chung và vi c c n thi t ph i ưa ra nh ng
gi i pháp gi m t l b o l c h c ư ng.
Th c tr ng v b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i
Vi t Nam hi n nay:

5
Tình tr ng h c sinh mang hung khí t i trư ng và s n sang ánh nhau
gi i quy t mâu thu n xu t hi n ngày càng nhi u trong các trư ng ph
thông trên toàn qu c. Th c t này ư c báo ng t i H i th o v gi i pháp,
nâng cao hi u qu công tác giáo d c o c, l i s ng, phòng ch ng t i
ph m, b o l c h c ư ng do B GD- T t ch c ngày 25/11/2009. Ngành
Giáo d c ang ph i i m t v i tình tr ng b o l c h c ư ng ngày càng có
xu hư ng gia tăng và tính ch t v vi c ngày càng nguy hi m. Ông Phùng
Kh c Bình, V trư ng V Công tác h c sinh sinh viên (B GD- T) cho
bi t: th ng kê t 38 s GD- T g i v B t năm 2003 n nay có t i 8.000
v h c sinh tham gia ánh nhau và b x lý k lu t. Báo ng hơn trong th i
gian g n ây, nhi u v b o l c h c ư ng nguy hi m như: n sinh t p ánh
nhau h i ng, làm nh c b n, nam sinh dung dao ki m, mã t u chém nhau
ngay trong sân trư ng. Có nhi u trư ng h p mâu thu n trong tình b n, tình
yêu ã dung dao r ch m t b n, âm ch t b gi a sân trư ng, x y ra nhi u
nơi: Hà N i, Hà Tĩnh, Lai Châu, Gia Lai, B c Giang, Bình Dương, Qu ng
Ninh…Ngoài ra hi n nay cũng có m t ít b ph n không nh thi u tôn tr ng
th y cô giáo, coi thư ng k lu t nhà trư ng, thư ng xuyên nói t c ch i th .
S c n thi t ph i ưa các gi i pháp nh m gi i t l b o l c h c
ư ng hi n nay.
Giáo d c là m t trong nh ng qu c sách hàng u c a Nhà nư c, vi c
phát tri n ngu n nhân l c v a là m c tiêu v a là ng l c c a s phát tri n
kinh t - xã h i. i u ó có ý nghĩa h t s c quan tr ng, v y mà n n b o l c
h c ư ng ngày càng ra tăng v i s lư ng chóng m t i u ó nh hư ng r t
l n n quá trình ào t o và phát tri n con ngư i c a t nư c.
Ch n h c ư ng thư ng ư c xem là môi trư ng an toàn nhưng gi
ây ã b nh hư ng nghiêm tr ng b i tình tr ng h c sinh hành x theo ki u
xã h i en. N n b o l c h c ư ng ang khi n nhi u ngư i lo ng i. Làn

6
ranh gi a nh ng hành ng côn và t i ph m là r t mong manh. V n n n
này ã khi n các ngành ch c năng h t s c quan tâm, n i lo l ng c a gia
ình, và c m t th h tương lai c a t nư c.
Khi bư c vào năm h c m i, h n không ít b n h c sinh e ng i trư c
nh ng “anh ch ” l p trên hung hăng. Nh ng màn chào h i b ng n m m,
e d a khi n không ít b n hoang mang s hãi. Th m chí không ít nh ng v
r i lo n tinh th n, tr m c m, nơi c ng trư ng không yên tĩnh luôn ám nh
v i nh ng n n nhân y u t c a n n b t n n, b o l c h c ư ng. i u này
nh hư ng r t l n nv n h c t p cũng như sinh ho t c a các em h c
sinh.
=> V i t t c nh ng lý do trên thì vi c kh n trương ưa ra các gi i
pháp c a các ngành ch c năng, nhà trư ng, nhà ình và toàn th xã h i vào
v n n n b o l c h c ư ng là h t s c c n thi t.
2.2 Nh ng i u ki n t nhiên và kinh t - xã h i nh hư ng
tr c ti p n v n è b o l c h c ư ng thành ph H Long t nh
Qu ng Ninh.
-V i u ki n t nhiên: thành ph H Long v i khí h u mi n bi n ôn
hòa, c bi t là s trù v i các ngu n tài nguyên r ng và bi n, các m than
l n, c bi t là thành ph H Long có r t nhi u nh ng danh lam th ng c nh
như v nh H Long, o Tu n Châu, núi Bài Thơ…Ngư i ta thư ng có câu
là: “ngư i mi n bi n ăn sóng nói gió”. Và có l chính i u này ã t o nên
nh ng nét tính cách c trưng c a ngư i dân mi n bi n H Long.
-V i u ki n kinh t - xã h i: là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa,
xã h i c a t nh Qu ng Ninh nên có n n kinh t khá phát tri n. Như m t i u
t t nhiên ó là bên c nh s phát tri n c a kinh t thì là hàng lo t nh ng t
n n xã h i ra i. Và em xin nh c n ây là n n b o l c h c ư ng l a
tu i v thành niên t i thành ph H Long t nh Qu ng Ninh di n ra h t s c

7
ph bi n và có xu hư ng tăng m nh v s lư ng cũng như tính ch t c a v n
.
2.3 Quan i m c a thành ph H Long v th c tr ng b o l c
h c ư ng l a tu i v thành niên a phương hi n nay.
Trư c th c tr ng áng bu n c a n n b o l c h c ư ng ngày càng ra
tăng, ch m d t tình tr ng trên, UBND thành ph H Long ã yêu c u
phòng GD- T ch o các trư ng h c và cơ s giáo d c trong toàn thành
ph tăng cư ng th c hi n công tác an ninh trư ng h c, th c hi n nghiêm túc
l ch tr c c a lãnh o nhà trư ng trong t t c các ngày trong tu n, xác nh
rõ nhi m v c a lãnh o tr c. c bi t ph i duy trì n p giao ban sau m i ca
tr c, nh t là ph i bàn giao chi ti t nh ng di n bi n v công tác an ninh tr t
t , v vi c nào ư c gi i quy t trong ca tr c, v vi c nào còn t n t i chưa
ư c gi i quy t và th ng nh t các gi i pháp kh c ph c ti p thep. ng th i
chú tr ng công tác giáo d c o c pháp lu t trong nhà trư ng, không
ng ng c u ti n n i dung các gi sinh ho t l p và các ho t ng t p th , có
bi n pháp n m ch c các di n bi n tư tư ng c a h c sinh, t ó áp d ng bi n
pháp giáo d c phù h p; ph i tăng cư ng kêt h p bao môi trư ng: gia inh-
nhà trư ng-xã h i trong công tác giáo d c h c sinh, nh t là ph h p cha m
h c sinh, chính quy n a phương và công an a phương có bi n pháp gi i
quy t k p th i, d t i m nh ng mâu thu n trong h c sinh, ngăn ng a không
x y ra nh ng hành vi quá khích, b o m gi gì an ninh, tr t t công
c ng, an toàn trư ng h c. Ngoài ra còn phát ng các phong trào thi ua h c
t p, t o nên môi trư ng h c t p lành m nh cho h c sinh như: Phong trào h c
t p và làm theo t m gương o c Bác H , phong trào phát huy tu i tr
vùng m , phong trào M i th y cô giáo là m t t m gương sáng cho h c sinh
noi theo. Ngoài ra Phó ch t ch UBND thành ph H Long ông Nguy n
M nh Tuyên cho bi t thành ph ã tăng cư ng ch o công tác an ninh, tr t

8
t , an toàn trư ng h c và các cơ s giáo d c nh m ch m d t tình tr ng b o
l c h c ư ng


II. N i dung
1. Th c tr ng v n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên
t i thành ph H Long t nh Qu ng Ninh.
1.1 N n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên có xu hư ng
tăng nhanh trong nh ng năm g n ây và chi m t l khá cao so v i
nh ng v n ph m t i l a tu i v thành niên.
Theo s li u i u tra v n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành
niên, mà ây là hi n tư ng ánh c a h c sinh trong trư ng cũng như ngoài
trư ng mà nhà trư ng phát hi n và x lý ư c trong năm h c 2007-2008
ngày càng tăng. Th hi n dư i b ng s li u sau:
S h c sinh b x lý k lu t do ánh nhau trong các trư ng trung
h c ph thông ( năm h c 2007-2008):
T ng s S v ánh S hs b k lu t do
Tên trư ng hs nhau ánh nhau
Bãi Cháy 1623 15 21
Chuyên H Long 1045 2 3
Hòn Gai 1856 21 35
Vũ Văn Hi u 1475 17 25
Văn Lang 1279 16 27
Dân l p H Long 2013 24 39
Lê Thánh Tông 1547 18 31
Ngô Quy n 978 13 26
Nguy n B nh
Khiêm 1063 19 28

9
(Báo cáo t ng k t thi ua khen thư ng&k lu t c a Phòng GD- T
năm 2008)


S h c sinh b x lý k lu t do ánh nhau trong các trư ng trung
h c cơ s trong thành ph H Long (năm h c 2007-2008).
T ng s S v ánh S hs b k lu t do
Tên trư ng hs nhau ánh nhau
Lê Văn Tám 1054 12 21
Kim ng 687 5 12
Tr ng i m 812 2 4
H ng H i 943 9 14
Cao Xanh 563 7 16
Hà Tu 745 11 23
Lý T Tr ng 1259 15 32
Văn Lang 639 8 18
B ch ng 717 5 9
Tr n Qu c To n 803 10 14
Nguy n Văn
Thu c 868 2 6
Bãi Cháy 698 9 17
Minh Khai 745 8 15
Nguy n Trãi 806 6 11

(Báo cáo t ng k t thi ua khen thư ng& k lu t c a Phòng GD- T
năm 2008)
Như v y v i có th th y trong khóa h c năm 2007-2008 t i các trư ng
THPT H Long có t ng s : 161 v ánh nhau v i k lu t 233 h c sinh và t i
các trư ng THCS H Long có t ng s : 108 v ánh nhau v i 212 h c sinh
V i nh ng s li u trên ây th t s chưa ánh giá h t ư c th c tr ng b o l c
h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long. B i l b o l c

10
h c ư ng là nh ng hành vi xâm h i n tinh th n, và th xác gi a h c sinh
trong trư ng và h c sinh ngoài trư ng. Trên ây ch là nh ng s li u v b o
l c th xác ư c nhà trư ng phát hi n và k lu t. Nh ng cũng cho
th y n n b o l c h c ư ng ã tr thành m t v n n n trong ngành Giáo D c
thành ph H Long và là m i e d a nh c nh i c a các gia ình và toàn th
xã h i. Trên th c t , không có m t s li u nào c th ánh giá ư c m t
cách chính xác v n n b o l c h c ư ng trên a bàn thành ph H Long
cũng như trên toàn qu c.
1.2 N n b o l c h c ư ng thành ph H Long ngày càng nghiêm
tr ng, v i nh ng h u qu h t s c nghiêm tr ng.
N n b o l c h c ư ng không ch gia tăng v s lư ng và m c ,
h u qu c a nó còn nghiêm tr ng g p nhi u l n. Không ch còn là nh ng
cu c u , ánh nhau thông thư ng gi a các “anh hùng rơm” mà hi n nay
xu t hi n ngày càng nhi u c a các hung khí, vũ khí ó như là: g y, g c rùi
dao, ki m, mã t u, và có khi còn là súng hoa c i trong các cu c u ó. T i
kỳ h p H ND thành ph H Long khóa VII t 8-10/12/2009, Ban Văn hóa-
xã h i H ND thành ph ngh UBND thành ph s m ban hành án “
Phòng ch ng b o l c h c ư ng giai o n 2009-2015”. T u năm h c
2009-1010 n nay, trong toàn thành ph ã x y ra 53 v b o l c h c
ư ng, trong ó có 2 v t vong, khi n ph huynh h c sinh và h c sinh h t
s c b t an. Nghiêm tr ng nh t trong s ó là v dùng súng hoa b n ch t b n
ngay ng sau trư ng c a Tr n Văn M nh h c sinh l p 11 trư ng Dân l p
H Long khi n b n t vong t i ch khi n cho dư luân h t s c xôn xao. Bên
c nh ó còn có m t v cũng nghiêm tr ng t i trư ng THPT Bãi Cháy v i
vi c thuê b o kê ánh b n trên ư ng v khi n n n nhân t vong. Ngoài ra
t i m t s trư ng khác cũng có nh ng v nghiêm tr ng gây thương t t và
nh hư ng l n n s c kh e c a các n n nhân. V i nh ng v vi c b o l c

11
h c ư ng nghiêm tr ng này thì th m quy n xét x thu c v phía cơ quan
công an, ch không còn n m trong các hình th c x lý c a nhà trư ng n a.
Hơn th n a, không ch là b o l c trong h c sinh mà còn là hi n tư ng h c
sinh ánh c giáo viên, cán b trong trư ng t i trư ng Dân l p Nguy n B nh
Khiêm.
Sau ây là m t s nh ng hình nh minh h a:
Nh ng hung khí mà cơ quan công an thu gi ư c trong v ánh
nhau c a h c sinh trư ngTHPT Vũ Văn Hi u
3 h c sinh c a trư ng THPT Lý T Tr ng ang ch xét h i t i cơ
quan i u tra.

12
Hơn th n a, chúng ta thư ng quen v i nh ng “nam t hán i trư ng
phu”, v y mà gi ây b o l c h c ư ng xu t hi n khá ph bi n các b n
n , v i xu hư ng ánh t p th , ánh h i ng và m c c a nh ng s vi c
cũng không “thua kém” gì các b n nam. Nghiêm tr ng nh t ó là vi c b
chính các b n cùng l p l t qu n áo, lôi vào nhà v sinh ánh, á vào b ph n
sinh d c khi n cho b n h c sinh ó ph i i c p c u t i b nh vi n T nh
Qu ng Ninh.
13
Ngoài ra b o l c h c ư ng còn di n ra v i nhi u nh ng hình th c
như : hi n tư ng cô l p trong l p c a m t s cá nhân khi n cho các b n h c
sinh b cô l p rơi vào tình tr ng r i lo n v tâm lý nh hư ng r t l n n
h c t p và sinh ho t, có trư ng h p còn d n n hi n tư ng b tr m c m, hay
t t ; hi n tư ng b o l c v kinh t , vi c xin ti n tiêu v t c a m t s nh ng
anh ch máu m t trong trư ng n u không s d a ánh…
1.3 ây không ch là th c chung c a riêng l a tu i v thành niên
thành ph H Long t nh Qu ng Ninh mà còn là th c tr ng chung c a c t
nư c cũng như trên th gi i.
T u năm n nay, Vi t Nam ã di n ra hàng lo t nh ng v b o
hành trư ng h c khi n dư lu n r t b t bình, xót xa. Nhưng không ch riêng
nư c ta, h u như năm nào cũng có nh ng v b o hành trư ng h c th m kh c
thư ng xuyên x y ra trên th gi i.
Hàn Qu c, theo th ng kê cho th y r ng g n 13,2% h c sinh nam và
5,8% h c sinh n t l p 4 n l p 12 b các b n trong cùng l p ánh ho c
làm t n thương.
T i Trung Qu c, ngày 15/5/2009, nhi u báo chí cũng ã ưa tin v v
m t h c sinh trung h c gi t ch t 2 ngư i b n và làm b thương 4 ngư i khác
ngay sau gi h c.
Còn M , ngay sau v th m sát kinh hoàng c a Cho Seung Hui -23
tu i ngư i Hàn Qu c t i trư ng i h c công ngh Virginia làm 32 ngư i
ch t và nhi u ngư i khác b thương vào tháng 4/2009 thì ch 2 ngày sau, m t
h c sinh 16 tu i t i trư ng trung h c ph thông North Mecklenburg ã chĩa
súng d a b n cùng trư ng ngay trong bãi xe. i u áng bu n là, theo m t
cu c i u tra M , s lư ng các v b o hành trư ng h c n t h c sinh
châu Á chi m m t s lư ng l n.

14
i m qua nh ng d n ch ng, nh ng con s , th y r ng n n b o l c
h c ư ng l a tu i v thành niên không ch là v n quan tâm nh c nh i
c a các c p lãnh o thành ph H Long, c a các nhà trư ng, gia ình, c a
c ng ng dân cư mà ây là v n chung c a giáo d c qu c t .
2. H u qu c a n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên
thành ph H Long t nh Qu ng Ninh.
Trư c tiên h u qu s thu c v chính các em h c sinh c nh ng em s
d ng b o l c và nh ng em là n n nhân c a b o l c. Khi b o l c x y ra, c
bi t là b o l c th xác ki u gì cũng gây t n thương n th xác c a c hai
bên c bi t là n n nhân có nhi u trư ng h p có th gây n t vong. V i
nh ng th ph m ó thì s là m t kho ng en trư c tương lai. Ngoài ra còn
nh hư ng n tinh th n, ó là s ho ng lo n, s chán và s hãi không dám
i h c và lâu ngày s nh hư ng n k t qu h c t p và có th m c m t s
b nh v tâm th n như: t k , tr m c m… i v i m t s em, nh ng di ch ng
c a th i niên thi u b b t n t kéo dài cho t i khi trư ng thành. Theo m t
nghiên c u c a ti n sĩ Catherine Blaya thu c i h c Bordeaux 2( Pháp),
kho ng 20-40% n n nhân c a các v b o l c h c ư ng ã tái di n chính
nh ng hành ng b o l c mà các em t ng ph i ch u nh m vào các n n nhân
khác.
Trư c th c tr ng b o l c h c ư ng ra tăng chóng m t như v y khi n
cho không ít các b c ph huynh m t ăn m t ng vì lo cho con cái h . R i
bao gia ình ng trư c tình tr ng tan v h nh phúc do con hư, thư ng
xuyên ánh nhau gây g v i b n. R i thì “ tr con m t lòng ngư i l n” t
nh ng xích mích c a tr con mà các b c ph huynh ph i to ti ng, m t tình
làng nghĩa xóm.
Nhà trư ng v n là môi trư ng an toàn nhưng gi ây thì ã khác r t
nhi u. C nh b o l c di n ra nhi u nơi, ngay trong l p, trong gi h c, ngoài

15
sân trư ng, nhà v sinh, trư c c ng trư ng, ng sau trư ng…Trư c tình
tr ng ó nh hư ng r t nhi u n k t qu h c t p chung c a toàn trư ng
cũng như các ho t ng khác.
Thành ph H Long là mi n t du l ch v i phương châm: “Ngư i h
Long nói l i hay c ch p” v y mà v i th c tr ng o c như hi n nay
trong các trư ng trung h c ph thông và trung h c cơ s thì th t áng lo
ng i. Mà hơn th n a, t nư c s ra sao ây khi m t th h m i ang ch a
trong nó r t nhi u v n và có th quy t nh n v n m nh qu c gia. Giáo
d c là qu c sách hàng u v y mà n n b o l c h c ư ng tăng không ng ng
v i nh ng con s chóng m t.
3. Nh ng nguyên nhân khi n n n b o l c h c ư ng ngày càng
tăng nhanh v s lư ng, và nguy hi m v tính ch t m c c a
s vi c.
a. Nguyên nhân tr c ti p.
Qua hàng lo t nh ng v b o l c h c ư ng ư c gi i quy t x lý
trong toàn thành ph trong th i gian qua, h u h t các câu tr l i mà giáo
viên, cũng như cơ quan i u tra nh n ư c t phía các em h c sinh v
nguyên nhân vì sao ánh nhau thì u là nh ng mâu thu n trong h c t p trên
l p hay nh ng va ch m nh bên ngoài xã h i như: nhìn th y ghét thì ánh,
m t cái nhìn u, m t câu nói ùa và m t h c sinh ã cho bi t 90% các v
ánh nhau u do “tình ái”, và có m t n sinh khai báo trư c cơ quan công
an r ng: “em ánh ban y vì ch ng có lý do nào c ”.
Nh ng v u thư ng di n ra bên ngoài c ng trư ng thư ng ít ư c
báo cáo v i hi u trư ng mà ch lan truy n trong gi i h c sinh v i nhau. B n
thân các n n nhân, nh ng ngư i b b t n t, b hành hung cũng thư ng d u
kín v vi c ngay c v i b m , th y cô mình. Nh ng v n sinh u ư c
ăng t i lên m ng Internet ã cho th y r t rõ s bang quan th ơ, l nh lung

16
c a nh ng ngư i ng xem. Không h ai có d u hi u nh can thi p hay báo
cáo các cơ quan ch c năng, mà ơn thu n ch là “ ng xem cho vui m t”.
b. Nguyên nhân sâu xa.
M t câu h i ư c t ra ây là nguyên nhân sâu xa, cái g c c a v n
nn m âu? Ph i chăng giáo d c là cái g c c a v n , giáo d c không
t t m i hư h ng. Như chúng ta ã bi t có b n môi trư ng xã h i hóa cơ b n
hình thành nên nhân cách c a con ngư i, ó là: gia ình, nhà trư ng, b n
bè, thông tin i chúng. Và nguyên nhân sâu xa x y ra nh ng v b o l c h c
ư ng l a tu i v thành niên thành ph H Long cũng như là nguyên
nhân chung cho các trư ng h p b o l c h c ư ng khác u xu t phát t
nh ng môi trư ng xã h i hóa y.
- V phía b n thân tr trong l a tu i v thành niên: Theo nghiên c u
c a t ch c Y t th gi i WHO, tr trong l a tu i v thành niên d ch u nh
hư ng c a các tác nhân t môi trư ng s ng, c bi t gia ình. l a tu i
này, các r i lo n liên quan n s c kh e tâm th n thư ng bi u hi n thông
qua hành vi và các tr ng thái c m xúc quá m c v i các c p khác nhau,
như s ch ng i trong gia ình và ngoài xã h i. Ngư i xưa ã có câu: “Tr
lên ba nói mu n cư i, tr lên mư i nói mu n ánh”.
- V phía gia ình: “Các nhân v t chính” trong các v b o l c h c
ư ng l a tu i v than niên nhìn chung u thu c các gia ình khi m
khuy t. Cha m ly hôn, m côi cha ho c m côi m , cha m luôn b n rôn v i
công vi c, làm ăn. ó là nh ng h c sinh thi u s qu n lý sát c a gia ình,
thi u s quan tâm d y d và tình thương c a cha m . Không ít nh ng b c là
cha làm m “khoán tr ng” con cho nhà trư ng, m i mê làm ăn không quan
tâm gì n con cái, không bi t con minh h c hành ra sao, chơi b i lêu l ng
th nào? Có nhi u ph huynh h c sinh còn không bi t tên giáo viên ch
nhi m c a con mình, không bi t th i khóa bi u chính, h c thêm c a con,

17
không bi t con giao du k t b n v i ai…M t s b c ph huynh chi u chuông
con quá áng, cho con quá nhi u ti n tiêu sài, cho nên r t d hư h ng. Theo
th ng kê thì có t i 70% h c sinh vi ph m k lu t trư ng t i thành ph H
Long thì có nguyên nhân do gia ình thi u quan tâm.
- V phía nhà trư ng: không ít nh ng trư ng buông l ng qu n lý, c
bi t là nh ng trư ng dân l p t i i bàn thành ph , chưa t o ư c ni m tin
cho h c sinh khi x y ra mâu thu n thì báo cáo v i giáo viên, nhà trư ng
tìm cách gi i quy t, lâu nay nhà trư ng ch lo d y ch mà chưa làm t t ph n
d y làm ngư i, d y o c, d y k năng s ng. Trong m t cu c i u tra g n
ây c a S Văn hóa- xã h i UBND thành ph : kh o sát 1000 em h c sinh t i
các trư ng THPT t i thành ph H Long thì cho th y m t con s gi t mình
khi 95% các em chưa nh n th c úng v k năng s ng; 77,7% chưa bao gi
ư c ào t o t p hu n v v n này; 76,4% r t c n ư c t p hu n v v n
này và h u h t các em u lúng túng khi x lý các tình hu ng ư c g p
trong cu c s ng. Trong th i gian g n ây n i c m lên n n b o l c h c
ư ng c a các giáo viên, c n ph i xem l i tư cách sư ph m iv im ts
giáo viên.Nói c th hơn nh ng th y cô giáo, nh ng gi d y h c cho h c
sinh bi t suy nghĩ, ý th c và danh d không sa ngã vào còn quá ít, thay
vào ó là th y cô lúc nào cũng nói n n i quy, k cương nhưng m t khi
không có th y cô, ai s ph t và lúc ó có dám ch c là nh ng b n tr s
không tái ph m r i hư h ng? Th m chí có nh ng giáo viên còn nghĩ, trư ng
h c ch là nơi d y ki n th c trong sách giáo khoa. Bên c nh ó các trư ng
chưa là t t vi c giáo d c tư tư ng, o c công dân cho h c sinh. H c sinh
ư c h c môn Giáo d c công dân t l p 3 v y mà n n b o l c h c ư ng
v n ngày càng gia tăng. Chúng ta cũng c n ph i xem l i các hình th c k
lu t i v i nh ng trư ng h p vi ph m k lu t b o l c h c ư ng. ó cũng
là nguyên nhân khi n s v b o l c h c ư ng ngày càng gia tăng.

18
- T phía b n bè: Cùng v i môi trư ng gia ình và nhà trư ng thì b n
bè cũng là môi trư ng h t s c thân quen và có m i liên h h t s c m t thi t
v i m i cá nhân. T c ng có câu: “G n m c thì en g n èn thì sáng”.Ph i
kh ng nh r ng, l a tu i v thành niên là tu i d b c ng và khó t c ch .
Các em r t d b nh hư ng b i các y u t bên ngoài c bi t là s lôi kéo
c a b n bè, thư ng nghe l i b n hơn là l i cha m th y cô giáo nên r t khó
qu n lý. Cha m thì thư ng d y con cái ph i bi t ch n b n mà chơi, n u như
nh ng h c sinh ngoan, hi n chơi v i nhau, v y nh ng h c sinh cá bi t s
chơi v i ai. Trong các trư ng h c ngày càng xu t hiên các băng nhóm, v i
các th lĩnh là t p h p c a nh ng h c sinh h c kém, cá bi t khi n cho nan
b o l c h c ư ng ngày càng ra tăng.
-S nh hư ng c a các phương ti n truy n thông i chúng. M c
b o l c h c ư ng ngày càng tăng l a tu i v thành niên ang trong tình
tr ng báo ng. Nguyên nhân khi n b o l c h c ư ng ngày càng tăng là do
h c sinh ư c ti p xúc quá nhi u v i nh ng ki u phim b o l c, phim hành
ng c a M , H ng Kông. Bên c nh ó Internet- m ng lư i thông tin mà
hi n nay ư c ph bi n n t ng nhà, t ng ngư i các em ã h c ư c gì qua
ó. Hãy th n các i m Internet, h c sinh say sưa nh ng trò game online
ánh nhau, gi t ngư i vô tư. Vô hình nh ng cu c ng “ o” ó ang d n
d n hình thành trong u các em tư tư ng không s s , “tính anh hùng”,
“ ng là chơi t i b n”…Nh ng i u ó v n ư c các game th cho là “tình
nghĩa giang h ”, “s cao thư ng” c a “ch nghĩa anh hùng game”. R i s
tranh ch p các tài kho n o mà có th quy i ra ti n th t cũng thư ng xuyên
là m t trong nh ng lý do c a các v b o l c h c ư ng như các trò Võ Lâm
Truy n Kỳ, t Kích, MU, Thiên Long Bát B …Th t au long khi nhìn c
m t th h 9X ngày nay r i quy n v là dán m t vào màn hình v i các lo i
game, th t s game online là m t t i ph m trư c m t c n b lo i tr tri t

19
tiêu các tư tư ng côn nơi các em. Nhưng nên nh t t c các trò chơi ó là
do công ty l p ra, ư c phép s n xu t và ph bi n r ng rãi. Hi n nay Nhà
nư c ã có nh ng quy nh t i c a hàng kinh doanh Internet nhưng dư ng
như s qu n lý v v n này h t s c l ng l o và m i ch n m trên các văn
b n lu t mà chưa i vào i s ng xã h i…
- Trong xã h i v i n n kinh t th trư ng hi n nay khi nh ng cái m i
liên t c c p nh t cùng v i không có s nh hư ng t phía ngư i l n thì
nh ng n n văn hóa lai căng ư c du nh p và có nh hư ng m nh m n
gi i tr nói chung và l a tu i v thành niên nói riêng. Dư ng như nhi u giá
tr văn hóa trong xã h i b o l n. Có th nói n n b o l c h c ư ng di n ra
như hi n nay cũng là m t ph n l n trách nhi m thu c v toàn xã h i. ó là
công tác qu n lý thanh thi u niên c a a phương còn l ng l o. Các ho t
ng c a các t ch c oàn th như i thi u niên ti n phong, oàn thanh
niên c ng s n H Chí Minh còn chưa phát huy ư c h t hi u qu lôi kéo
thanh thi u niên tham gia mà v i ch áp d ng trên m t s nh ng nhóm i
tư ng và còn mang tính i n hình. ó là th c tr ng th , bàng quang ,
không có d u hi u báo cáo các cơ quan ch c năng khi ch ng ki n b o l c
h c ư ng c a ngư i dân. Nh ng video clip v b o l c h c ư ng ư c
ăng t i vô s trên nhưng m ng v i lư ng truy c p cao không ph i b i s
quan tâm v v n b o l c h c ư ng mà là s thích thú, tò mò, xem cho
vui.
4. M t s nh ng gi i pháp góp ph n phòng ch ng n n b o l c
h c ư ng l a tu i v thành niên thành ph H Long, t nh
Qu ng Ninh.
V i th c tr ng và nguyên nhân c a n n b o l c h c ư ng thì thành
ph H Long ã kh n trương và k p th i ưa ra các gi i pháp th c hi n20
trong th i gian qua nh m kh c ph c n n b o l c h c ư ng l a tu i v
thành niên.
Phong trào xây d ng Phong trào xây d ng “Trư ng h c thân thi n, h c sinh
tích c c” t u năm h c n nay ã và ang ti p t c nh n ư c s ng
thu n cao c a toàn xã h i vì s hư ng n giáo d c m t nhân cách toàn di n
cho nh ng ch nhân tương lai. Tuy nhiên, t i ích, v n có không ít khó
khăn, tr ng i. Nh t là trong th i gian g n ây, m t s t n n xã h i v n ti p
t c xâm nh p vào trư ng h c, trong ó, áng báo ng là tình tr ng b o l c
h c ư ng có chi u hư ng
gia tăng t t c các b c
h c, c p h c. Nh n th c rõ
i u này, m i ây, UBND
thành ph H Long, t nh
Qu ng Ninh ã t ch c
m t bu i to àm v i
ngành GD& T và Công
an thành ph bàn gi i pháp ph i k t h p “Ngăn ch n và phòng ch ng b o
l c h c ư ng. T s trao i, bàn b c nh ng gi i pháp nh m m c tiêu ki m
ch vi c vi ph m pháp lu t trong cán b ,giáo viên,h c sinh; ngăn ch n t n
g c s phát sinh hành vi b o l c trong nhà trư ng, Lãnh o UBND thành
ph H Long ã ch o: Tăng cư ng trách nhi m, s ch ng ph i h p c a
l c lư ng công an các c p và các cơ quan qu n lý giáo d c, các cơ s giáo
d c. Ngành Giáo d c và Công an thành ph y m nh vi c th c hi n Thông
tư liên t ch s 10/2002 gi a B GD& T và B Công an v công tác b o v
an ninh trong trư ng h c và cơ s giáo d c. áng chú ý hơn c là vi c giao
trách nhi m cho hi u trư ng các trư ng, th trư ng các cơ s giáo d c lên
k ho ch và ch ng ph i h p v i chính quy n a phương, các t ch c

21
oàn th , gia ình h c sinh, c bi t là l c lư ng công an; nh kỳ t ch c
giao ban v i công an a phương và các cơ quan ch c năng n m tình
hình, bàn bi n pháp ph i h p phòng ng a b o l c h c ư ng; phát ng sâu
r ng trong h c sinh ý th c ngăn ng a và phòng ch ng b o l c trong trư ng,
l p b ng nh ng vi c làm c th như khuyên ngăn b n không gây b o l c,
tr c ti p ho c gián ti p (qua i n tho i, h p thư góp ý) thông báo cho th y
cô giáo, cho ph huynh bi t k p th i phát hi n, ngăn ng a và x lý nh ng
cá nhân, băng nhóm gây b o l c. Ý ki n c a ph n ông i di n có trách
nhi m u ngh chính quy n a phương có bi n pháp m nh v i các băng
nhóm thanh thi u niên hư h ng t i a phương, các băng nhóm ư c hình
thành có t ch c và quan h v i nhau r ng rãi qua m ng internet. Qu n lý
ch t ch các i m d ch v internet (v gi gi c truy c p, n i dung truy c p,
i tư ng truy c p); có bi n pháp k p th i khi có s vi c x y ra.
Cùng v i ó các b c ph huynh ph i thư ng xuyên quan tâm, giám sát
hơn n a n s phát tri n tâm, sinh lý c a con cái c bi t là trong l a tu i
v thành niên. Không nh ng th ph i quan tâm n chuyên h c hành mà c
chuy n ban bè, s thích c a con. Tuy nhiên không nên giám sát hay c m
oán con cái m t cách thái quá s r t d r t n nh ng hành ng b t mãn,
s trai lỳ òn v t, mang tư tư ng ch ng i và b t c n i n trư ng l p.
Hơn th n a, cha m ph i luôn là t m gương sánh con cái noi theo và h c
t p.
Nhà trư ng c n có s qu n lý ch t ch hơn n a, c bi t là các ho t
ng giám sát trong gi ra chơi, và khu v c phía trư c c ng trư ng. Tăng
cư ng hơn n a các bu i h c ngo i khóa, các bu i trao i, giao lưu v k
năng s ng cho h c sinh. C n thay i phương pháp d y và h c môn Giáo
d c công dân và các môn chính tr tư tư ng trong nhà trư ng khi n h c
sinh h ng thú ch không ph i là m t cách b t ép và không ư c coi ó là

22
môn h c ph . Các th y cô giáo luôn là t m gương sáng cho các em h c sinh
noi theo.
Th t ch t m i quan h gi a gia ình nhà trư ng và xã h i, t o nên m t th
ki ng ba chân v ng ch c. B i l ây là ba môi trư ng luôn g n bó m t thi t
trong su t th i gian i h c c a m i ngư i. Có ư c m i qua h ch t ch thì
s ưa ra ư c nh ng bi n pháp nh m ngăn ch n k p th i nh ng hành vi,
d u hi u c a b o l c h c ư ng ngay t u, tránh kh i ư c nh ng h u qu
nghiêm tr ng và n ng n v sau.
Các c p y ng chính quy n, oàn th , c n tăng cư ng hơn n a công
tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n ch trương, ngh quy t c a ng, chính
sách pháp lu t c a nhà nư c. Ngoài ra chính quy n các c p c n t o i u ki n
cho thanh thi u niên có các hình th c sinh ho t văn hóa trong sáng lành
m nh, tránh xa các trò game b o l c.
T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t các phư ng xã, ơn v
phát huy vai trò c a qu n chúng nhân dân ch ng n n b o l c h c ư ng.
III. M t s ki n ngh .
1. Ki n ngh v i Chính ph .
Chính ph c n có nh ng cơ ch , chính sách c th và hư ng d n th c
hiên tri n khai các chương trình Qu c gia v phòng ch ng n n b o l c h c
ư ng l a tu i v thành niên trong toàn qu c giai o n 2010-2015,có các
cơ ch chính sách v t ch c qu n lý trong trư ng h c, nhanh chóng th c
hi n thí i m ưa vào trong các trư ng trung h c môn K năng s cho
h c sinh các em không kh i b ng và t o ư c cho mình nh ng k năng
s ng cơ b n.
2. Ki n ngh v i B Giáo D c và ào T o.

23
Ưu tiên h tr v n cho Qu ng Ninh th c hiên các chương trình do B
ch o như tăng cư ng ch t lư ng d y và h c trong nhà trư ng, thay i
phương pháp d y b ng các phư ng tiên hiên i, tăng cư ng an ninh trư ng
h c và nơi công c ng…giúp thành ph H Long gi m ư c n n b o l c h c
ư ng l a tu i v thành niên.
Tăng cư ng b i dư ng, t p hu n nghi p v chương trình m c tiêu
qu c gia v phòng ch ng n n b o l c h c ư ng giai o n 2006-2009, k
ho ch chư ng trình m c tiêu qu c gia v phòng ch ng b o l c h c ư ng
năm 2010 và d báo k ho ch giai o n 2011-2015 chương trình m c tiêu
qu c gia v phòng ch ng b o l c h c ư ng.
24
K T LU N
Nghiên c u v n n b o l c h c ư ng l a tu i v thành niên giúp
cho các nhà qu n lý giáo d c cũng như các cơ quan an ninh a phương có
m t cách nhìn toàn di n hơn n a v n n b o l c h c ư ng và n m b t ư c
s v k lu t và s h c sinh tham gia b o l c h c ư ng di n bi n các
trư ng trung h c cơ s và trung h c phô thông trên toàn thành ph có các
gi i pháp nh hư ng cho vi c qu n lý h c sinh m t cách có hi u qu . B o
l c h c ư ng cũng chính là m t lo i t i ph m xã h i có nh hư ng nghiêm
tr ng n i s ng chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i. T i thành ph H long
s lư ng các v án liên quan n b o l c h c ư ng cũng chi m m t t l
khá cao, là m t h i chuông c nh t nh i v i các b n h c sinh, các b c phj
huynh, nhà trư ng và toàn b xã h i.
V im t a bàn ông dân và n n kinh t khá phát tri n như thành ph
H Long, cùng v i nhi u t n n xã h i, c bi t là ma túy thì v n b ol c
h c ư ng còn g p r t nhi u khó khăn. Gi i quy t v n này không ph i
m t s m m t chi u mà ph i có s âu tư lâu dài, ph i h p t trên xu ng
dư i, c a các ban ngành có liên quan và c bi t là s thay i trong nh n
th c c a m i em h c sinh s d n d n gi m và h n ch m t cách t i a b o
l c h c ư ng l a tu i v thành niên t i thành ph H Long t nh Qu ng
Ninh.
Trư c nh ng thành công c a bài vi t thì bài ti u lu n cũng còn nhiefu
h n ch do kh năng và trình , th i gian và i u ki n nghiên c u có h n.
Do v y, em kính mong nh n ư c s óng góp ý ki n c a cô bài vi t c a
em ư c hoàn thi n hơn v phương pháp nghiên c u cũng như ch t lư ng và
n i dung.
25
Tài li u tham kh o


1. Giáo trình Xã h i h c i cương và chuyên bi t (Trư ng i h c Lao
ng- Xã h i).
2. Báo cáo t ng k t thi ua khen thư ng& k lu t c a phòng GD- T năm
2008)
3. Giáo trình Xã h i h c t i ph m (NXB Công an nhân dân).
4. Sách Tâm lý h c t i ph m (NXB i h c qu c gia Hà N i)
:```5. http:// www.vn.socialwork., http://vietbao.vn/The-gioi-tre,
http://www.quangninh.gov.vn
26
M CL C

M c N i dung Trang
L i nói u 1
I 3
Cơ s lý lu n và cơ s th c ti n c a v n
1 3
Cơ s lý lu n
1.1 3
M t s khái ni m cơ b n
1.2 4
M t s khái ni m có liên quan
2 4
Cơ s th c ti n
2.1 6
Khái quát v th c tr ng b o l c h c ư ng….
2.2 6
i u ki n t nhiên và i u ki n kinh t xã h i…
2.3 7
Quan i m c a thành ph H Long.
II. 8
N i dung
1 8
Th c trang v n n b o l c h c ư ng…
1.1 10
N n BLH có xu hư ng tăng…
1.2 13
N n BLH ngày càng nghiêm tr ng…
1.3 ây không ch là th c tr ng chung c a riêng ... 13

2 15
H u qu c a n n b o l c h c ư ng…
3 19
Nguyên nhân…
4 22
M t s gi i pháp
III 23
Ki n ngh
24
K t lu n:```5. http:// www.vn.socialwork., http://vietbao.vn/The-gioi-tre,
http://www.quangninh.gov.vn
27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản