Đề tài: Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả về hoạt động kinh doanh của VNPT

Chia sẻ: hoacutehy

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam(VNPT) là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông càng phát triển sẻ thúc đẩy được nền kinh tế phát triển theo. VNPT cung cấp rất nhiều dịch vụ ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, việc tạo ra dịch vụ đã khó nhưng để đưa chúng vào hoạt động kinh doanh lại còn khó hơn, khi mà trên thị trường ngày...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả về hoạt động kinh doanh của VNPT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐề tài

Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả về hoạt
động kinh doanh của VNPT
MỤC LỤC
1. Lý do chọn đề tài. ................................ ................................ ................................ .... 3
2. Mục tiêu nghiên cứu: ................................ ................................ ............................... 4
3. Đối tượng nghiên cứu: ................................ ................................ ............................. 4
4. Phương pháp nghiên cứu: ................................ ................................ ....................... 5
1.1.1 Hiệu quả sản xuất kinh doanh: ................................ ................................ ...... 6
1.1.1.1 Khái niệm: ................................ ................................ ................................ ... 6
1.1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh ................................ .............. 6
1.1.1.3 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách quan ........ 7
1.1.1.4 Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất
kinh doanh 7
1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản suất kinh doanh ......................... 8
1.1.2.1 Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ................................ ....................... 9
1.1.2.2 Những yếu tố thuộc môi trường vi mô ................................ .......................... 10
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài.

Việt Nam đã và đang phát triển nền kinh tế thị trường, với các chính sách kinh tế mô
và chiến lược tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường đã, đang và sẽ
đặt nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách
thức, khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt mang tính quốc tế nhằm giành giật
khách hàng và mở rộng thị trường ngay trong nước cũng như thế giới. Trong nền kinh tế thị
trường, các doanh nghiệp trong nước phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh
doanh một cách có hiệu quả để có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển.
Doanh nghiệp muốn làm được như vậy cần phải đạt được hiệu quả trong hoạt động kinh
doanh của mình, khi đó doanh nghiệp mới tồn tại trên thị trường và ngày càng phát triển.

Đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, việc kinh doanh có hiệu quả không những tạo
đà cho nền kinh tế phát triển, mà còn góp phần giữ vững định hướng nền kinh tế nước nhà.
Phải luôn giữ vai trò tiên phong trong việc hội nhập kinh tế, hợp tác, kinh doanh có hiệu quả
hơn.

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam(VNPT) là doanh nghiệp nhà nước, hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế
quốc gia. Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông càng phát triển sẻ thúc đẩy được
nền kinh tế phát triển theo. VNPT cung cấp rất nhiều dịch vụ ra thị trường để đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng, việc tạo ra dịch vụ đã khó nhưng để đưa chúng vào hoạt
động kinh doanh lại còn khó hơn, khi mà trên thị trường ngày càng có nhiều đối thủ cạnh
tranh xuất hiện. Để cạnh tranh trong một thị trường cạnh tranh cao như vậy, hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp luôn được quan tâm, theo dõi khắt khe. Để làm sao kinh
doanh có hiệu quả mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
Qua quá trình đi thực tế ở VNPT, được nge báo cáo về tình hình hoạt động kinh
doanh của VNPT, chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của VNPT
nên đã chọn tên đề tài: “Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả về hoạt động kinh doanh của
VNPT” làm chuyên đề thực tập giáo trình của nhóm.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát là trên cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2007- 2009, đề xuất định hướng và
các giải pháp giai đoạn 2010-2012.

 Các mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.

- Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng HĐKD, phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh doanh của VNPT qua 3 năm 2007 - 2009.

- Đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của VNPT
trong thời gian tới.

3. Đối tượng nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: là các vấn đề liên quan đến hiệu quả HĐKD của VNPT

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung: Phân tích hoạt động kinh doanh, yếu tố vĩ mô, điểm mạnh - điể m
yếu, những cơ hội và đe doạ của Công ty. Qua đó, đánh giá hiệu quả HĐKD của Công ty.

+ Về không gian: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của VNPT thông qua báo cáo
của VNPT TT-HUẾ

+ Về thời gian: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian 2007-2009,
định hướng và xây dựng giải pháp đề xuất cho các năm 2010 - 2012.
Do thời gian tìm hiểu có hạn, năng lực và trình độ còn hạn chế, vì vậy chuyên đề
không tránh khỏi những sai sót. Kính mong sự góp ý, giúp đỡ của các thầy, các cô để đề
tài được hoàn thiện hơn.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Để đạt được các mục tiêu trên, trong quá trình thực hiện chuyên đề tôi đã sử dụng
các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây:

 Phương pháp duy vật biện chứng
 Thu thập số liệu thứ cấp
Để tìm hiểu tình hình kinh doanh của VNPT tôi tham khảo số liệu từ các nguồn
khác nhau như internet, báo cáo của VNPT TT-HUẾ qua các năm 2007-2009. Ngoài ra,
chuyên đề, luận văn cũng đã được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo và kế thừa một
cách hợp lý trong quá trình thực hiên chuyên đề.

 Phân tích thống kê
Trên cơ sở tài liệu đã được tổng hợp, vận dụng các phương pháp phân tích thống
kê như số tương đối, số tuyệt đối, phương pháp so sánh, để phân tích kết quả và hiệu quả
sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm.
PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CUA VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.1 Cơ sơ lý luận:

1.1.1 Hiệu quả sản xuất kinh doanh:
1.1.1.1 Khái niệm:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp
chính là hiệu quả kinh doanh vì nó là điều kiện để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát
triển, đạt được lợi nhuận tối đa. Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất
kinh doanh phải đề ra các phương án và các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế, biểu hiện
tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác và sử dụng
các nguồn lực trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của
doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất hay thu được lợi nhuận lớn nhất với chi phí
thấp nhất. Nó phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được so với chi phí đã bỏ ra để đạt
được kết quả đó trong từng thời kỳ.

1.1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thực chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nâng cao hiệu
quả sử dụng các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí các nguồn lực đó
để đạt được mục đích sản xuất kinh doanh. Đó là hai mặt của vấn đề đánh giá hiệu quả.
Do vậy, có thể hiểu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là đạt được kết quả
kinh tế tối đa với chi phí nhất định.

Nói cách khác, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất
lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội, đóng góp vào sự phát triển của doanh
nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của
vấn đề hiệu quả SXKD gắn liền với hai quy luật tương ứng của nền sản xuất xã hội là quy
luật năng suất lao động và quy luật tiết kiệm thời gian. Chính việc khan hiếm nguồn lực
và việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng
của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để
đạt được mục tiêu kinh doanh buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại phát huy năng
lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm chi phí.

Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa với chi
phí tối thiểu. Nói một cách tổng quát, hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh trình độ
và năng lực quản lý, đảm bảo thực hịên có kết quả cao những nhiệm vụ kinh tế - xã hội
đặt ra với chi phí thâp nhất.

1.1.1.3 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách quan
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nâng cao hiệu quả SXKD là một vấn đề
quan trọng, là một tất yếu khách quan đối với mọi doanh nghiệp, đồng thời nó cũng góp
phần nâng cao hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội. Và xét về phương diện mỗi quốc gia
thì hiệu quả SXKD là cơ sở để phát triển để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.
Vì vậy nó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp mà còn là mối quan
tâm của toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả SXKD vừa là điều kiện sống còn của doanh nghiệp, vừa có ý
nghĩa thiết thực đối với nền kinh tế, là tiền đề cho sự phát triển đất nước trong công cuộc
đổi mới hiện nay, là một tất yếu khách quan vì lợi ích của doanh nghiệp và của toàn xã
hội.

1.1.1.4 Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh
doanh
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, chúng ta không chỉ quan tâm đến kết quả
SXKD mà còn quan tâm đến hiệu quả SXKD. Vì chỉ tiêu kết quả chưa nói lên được
doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, ta phải biết để đạt được kết quả đó thì doanh nghiệp đã
phải bỏ ra bao nhiêu chi phí, hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất kinh doanh và tiết
kiệm được chi phí đầu vào như thế nào thì mới đánh giá được doanh nghiệp làm ăn có
hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là thước đo chất lượng hoạt động sản xuất kinh
doanh, phản ánh trình độ tổ chức, quản lý sản xuất và là vấn đề sống còn đối với tất cả
các doanh nghiệp.

Hiệu quả SXKD không chỉ đánh giá trình độ sử dụng tổng hợp các nguồn lực đầu
vào trong phạm vi doanh nghiệp mà còn nói lên trình độ sử dụng từng nguồn lực trong
từng bộ phận cấu thành của doanh nghiệp, kết quả càng cao và chi phí bỏ ra càng thấp thì
hiệu quả kinh tế càng cao.

Giữa kết quả và hiệu quả có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kết quả thu được
phải là kết quả tốt, có ích, nó có thể là một đại lượng vật chất được tạo ra do có chi phí
hay mức độ thoả mãn của nhu cầu và có phạm vi xác định. Hiệu quả SXKD trước hết là
một đại lượng so sánh giữa đầu ra và đầu vào, so sánh giữa chi phí kinh doanh với kết
quả thu được. Như vậy, kết quả và chi phí là hai giai đoạn của một quá trình sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí là tiền đề để thực hiện kết quả đặt ra.

1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản suất kinh doanh
Trong thời kỳ đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển theo cơ chế thị trường
cùng với sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển được đòi hỏi các doanh nghiệp
phải tiến hành SXKD có hiệu quả. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp phải xác định
được các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong đầu tư, đề ra các giải pháp quản lý và
sử dụng các nguồn lực vốn có. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tiến hành phân tích các
nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả,
hiệu quả kinh doanh..

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp gồm có: môi trường vĩ mô và môi
trường vi mô. Môi trường vĩ mô gồm những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn có
ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp như các yếu tố kinh tế, xã
hội,chính trị, tự nhiên và kỹ thuật. Môi trường vi mô bao gồm những lực lượng có ảnh
hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp như nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và
công chúng trực tiếp. Phân tích môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thấy được
mình đang trực diện với những gì từ đó xác định được chiến lược kinh doanh phù hợp để
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.1.2.1 Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
* Yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng quyết định đối với việc hình thành và
hoàn thiện môi trường kinh doanh, đồng thời các yếu tố này cũng góp phần quyết định
năng suất sản xuất, khoa học công nghệ, khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Nó có thể
trở thành cơ hội hay nguy cơ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Các yếu tố kinh tế bao gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất ngân hàng, các
chính sách kinh tế của nhà nước… Chúng không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của
doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới môi trường vi mô của doanh nghiệp. Trong thời đại
nền kinh tế mở cửa, tư do cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có vị
thế nhất định đảm bảo chống lại những tác động tiêu cực từ môi trường, mặt khác các yếu
tố kinh tế tương đối rộng nên các doanh nghiệp cần chọn lọc để nhận biết các tác động cụ
thể ảnh hưởng trực tiếp nhất đến doanh nghiệp từ đó có các giải pháp hạn chế những tác
động xấu.

* Yếu tố chính trị, pháp luật

Nhà nước có thể chế chính trị, hệ thống luật pháp rõ ràng, đúng đắn và ổn định sẽ
là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước hoạt động
SXKD và thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động
SXKD theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nhà nước đóng vai trò điều
hành quản lý nền kinh tế thông qua các công cụ vĩ mô như: pháp luật, chính sách thuế, tài
chính…cơ chế chính sách của nhà nước có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hay kìm
hãm sự phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng.
* Yếu tố công nghệ

Khoa học- công nghệ là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp. Đối với các nước đang phát triển giá cả và chất lượng có ý nghĩa
ngang nhau trong cạnh tranh. Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay công cụ cạnh tranh đã
chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh giữa các sản phẩm
và dịch vụ có hàm lượng KHCN cao.

* Yếu tố môi trường tự nhiên

Yếu tố tự nhiên bao gồm nguồn lực tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
sinh thái, vị trí địa lý của tổ chức kinh doanh…là một trong những yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của tất cả các doanh nghiệp.

* Yếu tố xã hội

Các doanh nghiệp cần phân tích các yếu tố xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và
nguy cơ có thể xảy ra, từ đó giúp doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến lược kinh
doanh phù hợp với đặc điểm văn hóa xã hội của từng khu vực. Các yếu tố xã hội như dân
số, văn hóa, thu nhập...

1.1.2.2 Những yếu tố thuộc môi trường vi mô

* Khách hàng

Khách hàng là những người quyết định quy mô và cơ cấu nhu cầu trên thị trường
của doanh nghiệp, là yếu tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh, là
những người quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do vậy, tìm hiểu
kỹ lưỡng và đáp ứng đủ nhu cầu cùng sở thích thị hiếu của khách hàng mục tiêu sẽ là
điều kiện sống còn cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

* Đối thủ cạnh tranh
Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh là một điều tất yếu, số lượng các đối
thủ cạnh tranh trong ngành càng nhiều thì mức độ cạnh tranh càng gay gắt. Các đối thủ
cạnh tranh và hoạt động của họ luôn được xem là một trong yếu tố ảnh hưởng quan trọng
đến việc ra quyết định kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên trên phương diện xã
hội thì cạnh tranh sẽ có lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy xã hội phát triển. Việc phân
tích các đối thủ cạnh tranh trong ngành nhằm nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của
đối thủ để từ đó xác định chiến lược nhằm tạo được thế vững mạnh trên thị trường.

* Các nhà cung ứng

Các nhà cung cấp các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp có
ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Nếu việc cung ứng NVL gặp khó khăn, giá NVL cao
sẽ đẩy giá thành sản xuất lên cao và làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì
vậy, các nhà quản lý doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình những nhà cung ứng thích
hợp vừa giảm được chi phí vừa đảm bảo chất lượng. Thông thường giá cả, chất lượng,
tiến độ giao hàng…là những tiêu chí quan trọng để lựa chọn nhà cung ứng.

1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1 Tình hình viễn thông thế giới.

- Hàn Quốc: Đến năm 2010, thị trường truyền thông sẽ đạt hơn 29 tỉ USD. Thị
trường truyền thông của Hàn Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng khoảng 7% qua 5 năm
tới, được đẩy lên bởi tăng trưởng trong các dịch vụ di động, IDC Korea cho biết. Theo
báo cáo của hãng nghiên cứu IDC Korea, lĩnh vực truyền thông sẽ tăng trung bình hàng
năm 1,4% và giá trị lên tới 27,8 nghìn tỉ won (29,1 tỉ USD) vào năm 2010, so với 25,9
nghìn tỉ won ở năm 2005. IDC Korea cho biết, tăng trưởng chủ yếu sẽ được dẫn dắt bởi
yêu cầu đối với nội dung đa phương tiện và các dịch vụ phi thoại trên truyền thông di
động. Ngoài ra, báo cáo còn dự đoán, thị trường thiết bị truyền thông của nước này sẽ
tăng 4,8% và lên tới 4,1 nghìn tỉ won vào năm 2010, nhờ có giới thiệu các dịch vụ không
dây mới.

- EU: Qúy 1/2006 hơn 50% s ố căn hộ có kết nối tới Internet. Theo AFP, hơn một
nừa số căn hộ châu âu có kết nối tới Internet, Uỷ ban châu âu cho biết. Thông tin từ cơ
quan dữ liệu Euostat của Liên minh châu âu cho thấy, trong quý 1/2006, 52% số căn hộ
có kết nối tới Internet, so với 48% ở cùng kì năm 2005. Khoảng 32% có kết nối băng
rộng, so với 23% ở cùng kì năm trước. Tuy nhiên mật độ Internet lại trải rất rộng, từ 80%
ở Hà Lan và 79% ở Đan Mạch tới 23% ở Hi Lạp và 27% ở Slovakia. Số liệu của Euostat
cho thấy, 47% người châu âu sử dụng Internet ít nhất là 1 lần trong tuần. sử dụng Internet
rất cao trong thanh niên với 73% cho lứa tuổi từ 16 đến 24 vào Internet ít nhất là 1 lần
trong tuần. Đàn ông sử dụng Internet nhiều hơn phụ nữ, với 51% sử dụng 1 lần trong tuần
so với 43% ở phụ nữ. Số liệu còn cho thấy, trong quý 1/2006 có 94% các công ty của EU
có kết nối Internet và 75% số này có truy cập băng rộng.

- Trung Quốc: Quý 3/2006, đầu tư vào CNTT tăng 85%. Các hoạt động liên doanh
trong các công ty có trụ sở tại Trung Quốc có một năm kỉ lục với 54 dự án và 361,1 triệu
USD đã được đầu tư trong quý 3/2006, theo Emst & Yong và Dow Jones. Về công
nghiệp thì CNTT vẫn giữ vai trò chủ đạo đối với các hoạt động liên doanh đầu tư ở Trung
Quốc trong quý 3 vừa qua. Đã có 221,8 triệu USD được đầu tư vào 34 công ty IT trong
qúy 3, tăng 85% về vốn đầu tư và 9 dự án so với cùng kì năm trước. Trong công nghiệp
IT thì lĩnh vực dịch vụ thông tin Internet tiếp tục phát triển năng động với 22 dự án và
136,2 triệu USD được đầu tư. Qua 3 quý đầu năm nay, đã có 1,18 tỉ USD đầu tư trực tiếp
vào 145 dự án, cho thấy rõ ràng 2006 sẽ vượt 2005 với tổng số 151 dự án và 1,2 tỉ USD
vốn. Điều này chứng tỏ sự trưởng thành của Trung Quốc trên thị trường vốn liên doanh
toàn cầu.

- Thái Lan: Theo báo The Nation, Uỷ ban Viễn thông Quốc gia ( NTC ) Thái Lan
đã mở cừa thị trường các dịch vụ gọi Internet phone-to-phone Sudharma Yoonaidharma,
thành viên NTC, cho biết các nhà khai thác đã có giấy phép cung cấp dịch vụ Internet từ
bây giờ có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ gọi VoIP từ phone-to-phone. Trước đây, NTC đã
cho phép các nhà khai thác có giấy phép cung cấp dịch vụ Internet chỉ được kinh doanh
các cuộc gọi VoIP từ PC tới PC và từ PC tới ĐTDĐ hay tới điện thoại cố định. NTC đã
chỉ định đầu số "06" chủ yếu cho cung cấp dịch vụ VoIP từ phone-to-phone, bao gồm cả
các dịch vụ công nghệ viễn thông mới khác. Kế hoạch đánh số chính thức có thể sẽ được
giới thiệu vào tháng tới. Các nhà khai thác dịch vụ sẽ còn phi báo cáo cho NTC biết chế
độ trả phí kết nối, nó đòi hỏi tất cả các nhà khai thác viễn thông chia sẻ doanh thu thoại
và số liệu giữa các mạng liên quan trong các cuộc gọi trên cơ sở hợp tác. Trong số các
nhà cung cấp các dịch vụ VoIP hiện tại từ PC tới PC và từ PC tới phone gồm CAT
Telecom, True Internet và TT & T.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện có tốc độ phát triển về viễn thông rất
mạnh. Một nửa số quốc gia ở khu vực này có mật độ bao phủ mạng viễn thông cao, điển
hình như khu vực Bắc và Đông Nam Á, Hong Kong, Singapore và Australia. Hai thị
trường tăng trưởng rất mạnh mẽ là Ấn Độ và Việt Nam, bên cạnh Indonesia và Trung
Quốc. Bốn quốc gia này cũng chính là những thị trường quan trọng nhất được nhiều hãng
viễn thông lớn như Andrew đánh giá với tiềm năng cao nhất, chẳng hạn như Việt Nam
với việc xúc tiến triển khai công nghệ 3G.

1.2.2 Tình hình viễn thông Việt Nam.
1.2.2.1 Tình hình viễn thông Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1995.

Trong thời gian này, ngành bưu điện là một trong những ngành đi đầu trong công
cuộc đổi mới và là ngành kinh tế đầu tiên được thưởng huân chương Sao Vàng. Để có
được thành tựu đó, toàn ngành đã thực hiện các giải pháp để phát triển ngành.

Thứ nhất, đi thẳng vào công nghệ hiện đại, bỏ qua công nghệ trung gian; xây dựng
mạng lưới bưu chính viễn thông Việt Nam hiện đại, đồng bộ, tương đồng với các nước
tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Thứ hai, mềm dẻo và khôn khéo trong quan h ệ quốc tế để phá vỡ sự bao vây cấm
vận, lựa chọn đa dạng hóa các đối tác để tranh thủ vốn, công nghệ, phục vụ xây dựng
mạng lưới và đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ ba, xây dựng và xin phép nhà nước được áp dụng cơ chế tự vay tự trả có sự
bảo trợ của Nhà nước, tranh thủ sự hợp tác sản xuất của các đối tác trong n ước, xây dựng
cơ chế phát huy nguồn nội lực trong Ngành để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển ngành

Thứ tư, xây dựng và thực hiện chính sách về tạo nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ
cán bộ công nhân viên chức đủ trình độ năng lực, tạo thêm việc làm và từng bước nâng
cao đời sống cán bộ công nhân viên trong ngành.

Mạng lưới và công nghệ bưu chính - viễn thông có những thay đổi căn bản và quan trọng.
Điều đó đòi hỏi công tác quản lý, cơ chế và tổ chức cũng phải có những chuyển biến phù
hợp. Công tác quản lý Nhà nước từng bước tách ra khỏi công tác quản lý điều hành sản
xuất kinh doanh. Ngày 7/5/1994, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định chuyển Tổng công
ty Bưu chính-Viễn thông thành tập đoàn kinh doanh của Nhà nước.

1.2.2.2 Tình hình viễn thông Việt Nam từ năm 1996 đến nay.

Năm 1996, Chính phủ ra Nghị định số 12/CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện.

Năm 2002, Chính phủ ra Nghị định số 90/2002/NĐ-CP quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Bộ Bưu chính,
Viễn thông là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu
chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô
tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước
các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh
nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo
quy định của pháp luật.

Năm 2003, ngành Bưu chính, Viễn thông thực sự chuyển từ độc quyền công ty
sang cạnh tranh tất cả các loại dịch vụ. Có tổng số 6 công ty hạ tầng mạng đ ược thiết lập
mạng lưới và cung cấp dịch vụ: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT),
Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Viễn thông Điện lực (VP Telecom),
Công ty cổ phần dịch vụ BCVT Sài Gòn (SPT), Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội
(Hanoi Telecom) và Công ty Thông tin điện tử Hàng Hải (Vishipel). Trong đó, VNPT,
Viettel và VP Telecom được thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cố định quốc
tế. Có 5 công ty được thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động gồm: VMS,
Vinaphone, Viettel, SPT và Hanoi Telecom.

Cho đến nay, trên phương diện quản lý vĩ mô, Chính phủ Việt Nam đã cơ cấu lại
Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ Thông Tin và Truyền thông. Theo đó mở rộng phạ m
vi quản lý nhà nước theo xu hướng hội tụ viễn thông – công nghệ thông tin – phát thanh
truyền hình. Chức năng quản lý nhà nước sẽ đáp ứng cả quản lý, cấp cấp phép khai thác
mạng, dịch vụ viễn thông và các nội dung thông tin truyền tải trên mạng. Xu thế này nằm
trong động thái thực hiện cam kết trong WTO, theo đó Nhà nước không can thiệp quá sâu
vào thị trường và hoạt động của doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM (VNPT)

2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

Kế thừa 65 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt
Nam, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của
ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc
đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển CNTT nhanh nhất toàn
cầu. Với những đóng góp và thành t ựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa
Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, VNPT đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
Anh hùng lao động thời kỳ 1999 - 2009 vào ngày 22/12/2009.

Với hơn 90 nghìn cán bộ công nhân viên, hạ tầng công nghệ viễn thông tiên tiến,
mạng lưới dịch vụ phủ sóng toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước, VNPT tự hào là nhà cung
cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông số 1 tại Việt Nam, phục vụ hơn 71 triệu thuê bao di
động, gần 12 triệu thuê bao điện thoại cố định và khoảng hàng chục triệu người sử dụng
Internet. Tháng 6/2006, VNPT chính thức trở thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam thay thế cho mô hình Tổng công ty cũ theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, với chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế chủ lực của
Việt Nam, kinh doanh đa n gành nghề, đa lĩnh vực, đa sở hữu, trong đó Bưu chính - Viễn
thông - CNTT là nòng cốt. VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại
Việt Nam

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của VNPT.

 Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các
dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin;

 Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm truyền thông;

 Khảo sát, tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông,
công nghệ thông tin và truyền thông;

 Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông, công
nghệ thông tin và truyền thông;

 Kinh doanh các dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng;

 Kinh doanh các dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện;

 Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

 Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của nhà nước và địa phương.

 Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi quy định của pháp luật.
2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý VNPT.

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

(Công ty mẹ)


Các công ty quản lý Cơ quan tham mưu và Bưu điện Trung
Trung tâm thông tin và
viễn thông đường trục ủy nhiệm điều hành quan hệ công chúng ương
Các cty sxuất
Học viện CN
Cty cáp quang và Các Cty TT
phụ kiện FOCAL công nghiệp VT
di động
BC-VT Các Tổng Cty
60 bưu
cty
viễn chính VN
Công ty VDC Các cty tư vấn Các cty xây lắp
Bệnh viện bưu liên
thông do NN
thươg mại BCVT
chuyên ngành doanh
điện I,II,III
tỉnh/ thành lập
về
và là
TP
viên
Bệnh viện điều Cty dịch vụ
Công ty VASC Các cty khác thành viên
thông
dưỡng và phục tài chính của VNPT
hồi chức năng

Đơn vị cung ứng
Cty TNHH Cty con do VNPT Các cty TNHH,
Các cty Tổng
1TV 100% vốn do VNPT sở hưu sở hữu trên 50% cổ phần do
DV
liên doanh Cty Nhà
điều lệ 100% vốn điều lệ vốn điều lệ VNPT sở hữu
Nước
dưới 50% vốn
điều lệ2.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của VNPT.

Tích cực chung tay xây dựng cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, VNPT đã xác định việc mở rộng và phát triển
mạng lưới bưu chính viễn thông sâu rộng đến khắp mọi miền không đơn thuần là phát
triển kinh doanh mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội lớn, khẳng định giá trị nhân văn của
những dịch vụ kết nối con người. Với sáng kiến xây dựng các điểm Bưu điện văn hóa xã
từ năm 1998, VNPT đã góp phần quan trọng trong việc mang đến cơ hội tiếp cận các dịch
vụ văn minh, các sinh hoạt văn hóa cho người dân ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.
VNPT cũng được biết đến là nhà tài trợ chính cho các sự kiện lớn của quốc gia như
SeaGames 2002, hội nghị thượng đỉnh APEC 2006…Các sự kiện mang tầm quốc tế cũng
có dấu ấn của VNPT trong vai trò nhà tài trợ như diễn đàn kinh tế thế giới. Diễn đàn công
nghệ thông tin thế giới…

Với vai trò là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chủ lực của quốc gia, từ nhiều năm
qua, VNPT luôn đồng hành với các hoạt động đạo tạo nhân lực, tìm kiếm nhân tài trong
lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông nói riêng cũng như trong xã hội nói chung
bằng các hoạt động: tổ chức cuộc thi “Nhân tài đất Việt”; tài trợ các cuộc thi “Thần đồng
Đất Việt”, Olimpic Tin học của sinh viên, học sinh; trao học bổng “VNPT chắp cánh tài
năng” cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

VNPT cũng là doanh nghiệp khởi xướng, thực hiện hàng loạt các hoạt động mang
ý nghĩa xã hội như “Hành trình nhân ái” mang lại Tết ấm cho người nghèo; “Tặng xe lăn
cho người khuyết tật”, “Xây nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, xây d ựng
“Mái ấm công đoàn”… Không chỉ vậy, với những người dân gặp khó khăn hoạn nạn do
thiên tai, bão lũ, VNPT luôn sẻ chia với tinh thần tương thân tương ái…

Bắt đầu từ năm 2009, VNPT cũng đã khởi động một hành trình dài hơn 10 năm hỗ
trợ 2 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu là Sìn Hồ và Mường Tè góp phần giúp người dân
giảm nghèo nhanh và bền vững trị giá gần 200 tỉ đồng… Cũng bắt đầu từ năm 2009,
VNPT và ngành y tế đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu là góp phần chung
sức cùng ngành y tế mang đến cho người dân dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt
hơn.

VNPT cam kết cùng cộng đồng chia sẻ những giá trị “Cuộc sống đích thực”.
2.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cơ sở vât chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh của VNPT
qua các năm được thể hiện qua bảng sau:

BẢNG 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT CỦA VNPT

Năm
Cơ sở vật 2007 2008 2009
chất & trang thiết bị
Bưu điện trung tâm
Bưu điện trung tâm - Cơ sở 72 71 71
Bưu điện quận, huyện - Cơ sở 675 675 697
Bưu điện khu vực - Bưu cục 3030 3030 2164
Thiết bị vô tuyến, hữu tuyến
Máy vô tuyến điện- Cái 9331 9331 8037
Số đài điện thoại sử dụng - Cái 4478 5261 6238
Trạm thông tin vệ tinh - Trạm 8 8 8
Máy xoá tem - Cái 211 211 200
Máy in cước - Cái 1886 1886 1769
( Nguồn: VNPT Thừa Thiên Huế)
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP
ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.

3.1 Tình hình số lượng và doanh thu sử dụng thuê bao dịch vụ qua mạng thông tin
liên lạc qua 2 năm 2008-2009.

3.1.1 Số lượng thuê bao dịch vụ của VNPT sử dụng qua 2 năm 2008-2009

VNPT là tập đoàn dẫn đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong nước, luôn tiên
phong trong việc cung những sản phẩm dịch vụ phục vụ về công nghệ thông tin cho nhân
dân. Chất lượng luôn được đảm bảo, được nhân dân tin cậy và sử dụng cho cuộc sống
hàng ngày. VNPT có mạng lưới thu phát song rộng khắp trên toàn quốc, tạo ra lợi thế cho
doanh nghiệp mở ra các gói dịch vụ mới vê thông tin, liên lạc.
BẢNG 2: THUÊ BAO DỊCH VỤ CỦA VNPT QUA 2 NĂM 2008-2009

Đvt: thuê bao

So sánh
Năm 2008 Năm 2009
2009/2008
Chỉ tiêu
Thuê
% Thuê bao % +/- +/-(%)
bao
171,913 100 203,691 100 31,788 18.48
Tổng

126,754 73.73 130,940 64.28 4,186 3.31
Dịch vụ điện thoại cố định
13,783 8.02 24,432 11.99 10,649 77.26
Dịch vụ điện thoại Gphone
8,004 4.66 13,287 6.52 5,283 66.01
Dịch vụ di động Vinaphone
23,372 13.59 35,032 17.2 11,660 49.89
Dịch vụ Internet
( Nguồn: VNPT Thừa Thiên Huế)

Qua bảng 2 cho ta thấy số lượng thuê bao của doanh nghiệp không ngừng tăng lên
qua từng năm. Năm 2008 số lượng thuê bao là 171,913; đến năm 2009 tăng lên 203,691
thuê bao, tăng về tuyệt đối 31,788 thuê bao và tương ứng là 18.48%. Trong đó số lượng
thuê bao thay đổi cụ thể là: Điện thoại cố định tăng 4,186 tương ứng 3.31%, điện thoại
Gphone tăng 10,649 tương ứng 77.26%, Vinaphone tăng 5,283 tương ứng 66.01% và
Internet tăng 11,660 tương ứng 49.89%. Như vậy dịch vụ Gphone, Vinaphone, Internet
tăng mạnh qua 2 năm, với nền văn minh xã hội ngày càng tiên tiến tầm hiểu biết của
người dân cũng được nâng cao lên. Mọi người luôn cần những sản phẩm đáp ứng nhu của
họ, những phương tiện đó phải thuận tiện trong việc giao tiếp và sử dụng được mọi luc
mọi nơi. Mạng điện thoại di động ra đời đã đáp ứng được nhu cầu đó, và đã được mọi
người sử dụng rộng rãi, nên đã tạo ra sự gia tăng người sử dụng, trong có Mạng
Vinaphone của VNPT. Bên cạnh đó điện thoại Gphone ra đởi đáp ứng thị hiếu của người
tiêu dùng, Gphone thuận tiện hơn trong việc liên lạc, đây được coi là sản phẩm thay thế
hoàn hảo cho điện thoại cố định, với những tính năng vượt trội Gphone đã và đang chiế m
khách hàng của điện thoại cố định. Mặt khác nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân
không ngừng tăng lên qua thời gian, đây cũng là lý do mà dịch vụ Internet tăng giữa năm
2009 so với 2008.

Biểu đồ: Cơ cấu thuê bao 2008-2009


2 008 2 009
13.59
17.2
4.66 D ch v đi n tho i c
đ nh
6.52
8.02 D ch v đi n tho i
G phone
D ch v di đ ng
11.99 V inaphone
64.28
73.73 D ch v Internet
3.1.2 Doanh thu dịch vụ thuê bao qua 2 năm 2008-2009
BẢNG 3: DOANH THU DỊCH VỤ THUÊ BAO CỦA VNPT

Đvt: tỷ đồng

Năm 2008 Năm 2009 So sánh
Chỉ tiêu

Giá trị
Giá tri % % +/- %(+/-)
Tổng 169,431 100 178,447 100 9,016 5.32
Doanh thu điện thoại cố định 115,664 68.27 95,255 53.38 -20,409 -17.65
Doanh thu điện thoại Gphone 7,200 4.25 12,533 7.02 5,333 74. 07

Dịch vụ di động Vinaphone 15,203 8.97 21,319 11.95 6,116 40.23

Dịch vụ Internet 31,364 18.51 49,340 27.65 17,976 57.31
( Nguồn: VNPT Thừa Thiên Huế)

Qua bảng 3, ta thấy tổng doanh thu dịch vụ thuê bao của năm 2009 tăng 5.32%
tương ứng với 9,016 tỷ đồng là do đóng góp dịch vụ của doanh thu của các loại dịch vụ
điện thoại cố định , Gphone, Vinaphone và dịch vụ Internet. Trong đó doanh thu dịch vụ
Internet tăng 57.31% so với năm trước, đồng thời làm tăng tổng doanh thu 17,976 tỷ
đồng. Doanh thu của dịch vụ điện thoại Gphone, dịch vụ di động Vinaphone tăng lần lượt
là 74.07% và 40.23% so với năm trước, đồng thời 2 dịch vụ này làm tăng tổng doanh thu
lần lượt là 5,333 tỷ đồng và 6,116 tỷ đồng. Riêng doanh thu của điện thoại cố định giả m
17.65% so với năm trước, làm cho tổng doanh thu giảm 20,409 tỷ đồng. Doanh thu của
điện thoại cố định giảm là do doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao cố định giảm, chỉ
còn 60,000đ/tháng, trước năm 2008 doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao là 150,000
đ/tháng (trong bảng 1 ta thấy lượng thuê bao cố định tăng lên 4,186 thuê bao).

Bên cạnh đó, ta thấy có sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu giữa các loại dịch vụ
trong tổng doanh thu, doanh thu của điện thoại cố định giảm năm 2008 là 68.27% nhưng
đến năm 2009 chỉ còn đóng góp 53.38%. Đồng thời doanh thu của các dịch vụ Gphone,
Vinaphone và Internet tăng lên, trong đó dịch vụ Internet tăng mạnh nhất năm 2008 là
18.51%, năm 2009 có đóng góp là 27.65% trong t ổng doanh thu. Các dịch vụ còn lại có
sự chuyển dịch cơ cấu là, dịch vụ Gphone năm 2008 là 4.25%, năm 2009 là 7.02% trong
tổng doanh thu, dịch vụ Vinaphone năm 2008 có đóng góp là 8.97% và năm 2009 là
11.95% trong tổng doanh thu

Biểu đồ: Cơ cấu doanh thu 2008-2009
2 008 2009

18.51
Doanh thu đi n
27.65 tho i c đ nh
Doanh thu đi n
8.97 tho i G phone
53.38
D ch v di đ ng
4.25
V inaphone
11.95
68.27
D ch v Internet
7.02
3.2 Tình hình sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông qua 3 năm (2007-2009)

3.2.1 Số lượng sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông
Năm 2007 2008 2009 So sánh
Chỉ tiêu
2008/2007 2009/2008
Số Số Số
% %
lượng lượng lượng + /- + /-
(+/-) (+/-)
81.6
Bưu phẩm đi có cước - Triệu cái 234.7 251.3 332.9 16.6 7.07 32.47

Bưu kiện đi có cước- Nghìn cái 649.1
1559 1753 2402.1 194 12.44 37.03

Thư và điện chuyển tiền - Nghìn
-481
8786 8664 8183 -122 -1 .39 -5.56
bức

146.5
Báo chí phát hành - Triệu tờ 396.5 430.7 577.2 34.2 8.63 34.01

-1901
Điện thoại đường dài - Triệu phút 3995.2 4359.2 2458.2 364 9.11 -43.61
BẢNG 4: SẢN LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam - Số liệu điều tra doanh nghiêp)

Qua bảng 4, ta thấy tốc độ Bưu phẩm đi có cước qua từng năm đều tăng lên, năm
2008 so với 2007 tăng 7.07% và năm 2009 so với 2008 tăng 32.47%. Dịch vụ này tăng
lên là do công việc ổn định, mức sống xã hội cũng tăng lên, mọi người có xu hướng thể
hiện sự quan tâm và chia sẻ tình cảm gia đình, bạn bè. Từ đó nhu cầu gửi tặng cho nhau
những món quà nhân những ngày lễ (sinh nhật, ngày lễ, tết…), với nhiều lý do khác nhau
không thể trực tiếp cho nhau những món quà, nên mọi người đều gửi qua đường bưu
điện. Bưu kiện đi có cước cũng tăng qua từng năm, tốc độ tăng năm 2008 so với năm
2007 là 12.44% và năm 2009 so với năm 2008 tăng 37.03%. Một khi dịch vụ Internet ra
đời sẽ xuất hiện thêm nhiều vụ đi kèm, bán hàng qua mạng ngày càng phát triển và mọi
người cũng đang có xu hướng mua hàng qua mạng, một khi dịch vụ này phát triển sẽ kéo
theo dịch vụ bưu kiện phát triển. Thư và điện chuyển tiền có xu hướng giảm xuống qua
từng năm, năm 2008 so với 2007 giảm 1,39%, và năm 2009 so với 2008 giảm 5.56%.
Dịch vụ này có xu hướng giảm là vì, ngày nay khi mà dịch vụ ngân hàng phát triển mạnh
và rộng ở mọi nơi, đã tạo điều kiện để mọi người có thể gửi cho nhau những khoản tiền
nhanh chóng, thủ tục đơn giản và chỉ sau 24 giờ mọi người đã nhận được tiền ngay. Điện
chuyển tiền rất phức tạp và thời gian nhận được tiền lâu cách 2 đến 3 ngày. Thư từ qua
đường bưu điện cũng giảm là vì công nghệ thông tin phát triển mạnh, mạng Internet đều
có mặt ở mọi nơi và mạng điện thoại di động ra đời, đã tạo điều kiện liên lạc và trò
chuyện với nhau dễ dàng hơn, trong khi đó vi ết thư lại mất thời gian hơn. Báo chí phát
hành tốc độ phát triển qua từng năm đều tăng lên, năm 2008 so với 2007 tăng 8.63% và
năm 2009 so với năm 2008 tăng 34.01%. Dịch vụ này tăng lên là do mức sống của người
dân tăng lên, sự gia tăng dân số và nhu cầu muốn tìm kiếm và nắm bắt thông tin. Điện
thoại đường dài tốc độ phát triển qua 3 năm có xu hướng giảm, năm 2008 so với 2007
tăng 9.11% và năm 2009 so với 2008 giảm manh 43.61%. Dịch vụ này giảm là do mạng
viễn thông di động phát triển, mọi người ít có nhu cầu đến các đại lý bưu điện để gọi điện
điện, nên làm cho dịch vụ gọi điện đường dài giảm xuống.
3.2.2 Doanh thu của bưu chính viễn thông

BẢNG 5: DOANH THU CỦA BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG QUA 3 NĂM

Đơn vị tính: tỷ đồng

So sánh
Năm 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
+/- %(+/-) +/- %(+/-)
Doanh thu 46,638 55,500 78,000 8,862 19 22,500 40.54
( Nguồn: VNPT Thừa Thiên Huế)

Qua bảng 5, Doanh thu của dịch vụ bưu chính viễn thông đều tăng qua 3 năm,
năm 2008 so với 2007 tăng 19% tương ứng với 8,862 tỷ đồng , năm 2009 so với 2008
tăng 40.54% tương ứng với 22,500 tỷ đồng. Doanh thu tăng qua 3 năm là do nhu cầu sử
dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông của mọi người dân đều tăng lên. Do ảnh hưởng của
cơ cấu tiêu thụ dịch vụ bưu chính, viễn thông ở bảng 4.
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ BIỆN PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

4.1 Phướng hoạt động của công ty trong thởi gian tới.

4.1.1 Cơ sở xây dựng định hướng

Từ việc phân tích hoạt động kinh doanh (ở chương 3), để định hướng cho hoạt
động kinh doanh trong thời gian tới ta cần nhận thấy được những thuận lợi và khó khăn
của công ty trong thời gian qua.

 Thuận lợi:
- Năng lực mạng lưới vượt trội, chất lượng bền vững, đây là ưu điểm mà VNPT
cần khai thác có hiệu quả để đưa vào hoạt động kinh doanh. Từ đó mở rộng th êm các
dịch vụ mới để cung cấp trên thị trường.
- Đội ngũ có năng lực chuyên môn cao, đây là lợi thế phát triển về chiều sâu cho
công ty, giúp công ty có khả năng cạnh tranh với các công ty khác.
- Thương hiệu được tín nhiệm và quen dùng trên thi trường, VNPT đã ra đời và
phát triển 65 năm cùng đất nước. Với thời gian đó thương hiệu VNPT đã được mọi người
dân biết đến, khi mà người tiêu dùng đã biết đến thì việc tung các sản phẩm ra thị trường
sẽ được người dân tiếp nhận dễ dàng hơn.
- Tiềm lực tài chính vững mạnh, là một công ty nhà nước nên vốn kinh doanh luôn
được đảm bảo, luôn có số vốn đủ mạnh để tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị
trường.
 Khó khăn:

- Công ty vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của tư duy, lề lối làm việc và ý thức của thời
bao cấp để lại, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Khi
nền kinh tế hội nhập với nền kinh tế bên ngoài, sẽ phải cần tư duy và lề lối lam việc tốt
hơn, phải tự lực cánh sinh không nên ở lại. Đây có thể coi là nhược điểm lớn mà công ty
cần khắc phục.

- Công ty luôn chịu sự ràng buộc và kiểm soát của các chính sách kinh tế do nhà
nước ban hành, điều này làm cho công ty không chủ động trong việc hoạch định các
chính sách kinh tế, và một khi ra một quyết sách kinh tế nào đó đã mất thời gian, xong
việc đưa nó vào thực thi lại càng khó hơn. Với khó khăn này sẽ gây trở ngại cho công ty
trong việc kinh doanh của mình.

- Mô hình tổ chức của công ty chưa hoàn hảo, với bộ máy quản lý cồng kềnh
nhiều bộ phận chồng chéo lên nhau sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động kinh
doanh của công ty.

- Cơ chế nội bộ còn những vấn đề bất cập, khi mà nội bộ còn vẫn đề chưa giải
quyết xong thì hoạt động kinh doanh bên ngoài cũng một phần nào đó chịu ảnh hưởng.

-Công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, đây sẽ là thách
thức không nhỏ cho công ty khi mà đối thủ ngày càng lớn mạnh (Viettel).

4.1.2 Định hướng phát triển cho công ty trong thời gian tới.

- Củng cố, tăng cường năng lực của mạng lưới.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các dịch vụ gia tăng và các dịch vụ nội
dung.

- Chính sách tính cước đa dạng, linh hoạt và tích hợp dịch vụ.

- Đa dạng hóa kênh bán hàng, tăng cường bán hàng trực tiếp.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng.

- Hoàn thiện đổi mới cơ chế quản lý nội bộ công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, công ty cũng đã
từng bước khắc phục những khó khăn của mình. Để giữ vững là doanh nghiệp số 1, hàng
đầu Việt Nam về linh vực bưu chính viễn thông, là thương hiệu luôn được mọi người tin
dùng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của công ty, chúng tôi xin nêu lên những giải pháp với
mong muốn góp thêm những suy nghỉ để hoạt động kinh doanh của công ty ngày một
hiệu quả hơn.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong công ty, một khi
đội ngũ này có trình độ tay nghề cao sẽ đảm bảo cho công ty phát triển về chiều sâu. Việc
này cần tiến hành ngay trong khâu tuyển dụng, chọn ra những người có trình độ đáp ứng
được yêu cầu công việc. Bên cạnh đó cũng cần phải tổ chức các lớp đào tạo để cũng cố
và nâng cao them cho nguồn nhân lực, hoặc có thể cử đi đào tạo để làm hạt nhân cho
công ty.

- Tạo ra động lực làm việc mạnh mẽ trong công ty, phải kết hợp hài hòa giữa lợi
ích vật chất và lợi ích kinh tế. Có thể sử dụng những lời động viên hoặc các phần thưởng
mang tính vật chất. Đi kèm với thưởng cần phải có hình thức răng đe những sai phạm, từ
đó tiến tới xử thưởng phạt công bằng. Khi đó sẽ thúc đẩy được động lực làm việc.

- Cần phải tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ti êu dùng của
thị trường, làm được điều này công ty sẽ hạn chế được sự canh tranh của đối thủ. Phương
châm kinh doanh hiện nay là “đi trước đối thủ”.

- Công ty nên sắp đặt lại bộ máy quản lý, để việc hoạt động không bị chồng chéo
lên nhau và việc thực thi các quyết định cũng nhanh chóng hơn, khi đó sẽ có những quyết
định chính sách kinh doanh hợp lý được đưa ra đúng thời cơ.

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu về
lĩnh vực này, công ty đã ra đời và phát triển cùng đất nước 65 năm qua. Thương hiệu
VNPT cũng đã được khẳng định trên thị trường, trong hoạt động kinh doanh của mình
công ty cũng gặp không ít khó khăn và thuận lợi. Nhưng công ty đã biết tận dụng những
thuận lợi, khắc phục khó khăn và luôn đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Doanh thu của công ty trong 3 năm không ngừng tăng lên, trung bình mỗi năm
tăng 29.3%, điều này là tín hiệu đáng mừng khi mà nền kinh tế nước nhà hội nhập kinh tế
thế giới. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của VNPT là một trong những tập
đoàn kinh tế hàng đầu của nước nhà. Bên cạnh đó, công ty đã tung ra thị trường nhiều
dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, sản phẩm không những nhiều về số
lượng mà chất lượng vẫn luôn được đảm bảo. Thị phần của công ty luôn dẫn đầu trong
các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực b ưu chính viễn thông. Với những thành quả đạt được đó
công ty vẫn còn nhiều hạn chế. Việc tung ra thị trường quá nhiều dịch vụ nên có một số
dịch vụ hoạt động không hiệu quả, việc này gây lãng phí về lao động cũng như nguồn
vốn trong công ty và cơ chế quản lý còn nhiều bất cập.

Để hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn, công ty cần phát huy những
mặt tích cực, hạn chế những tiêu cực để việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.
II. KIẾN NGHỊ

2.1 Đối với nhà nước

- Nhà nước cần tạo điệu kiện về mặt pháp lý, cũng như các chính sách kinh tế để
hoạt động kinh doanh của VNPT đạt quả hơn.
- Nhà nước sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để hoạt động kinh doanh đ ược công
bằng hơn.

- Nhà nước chỉ nên quản lý công ty về mặt hành chính, mọi vấn đề liên quan đến
hoạt động kinh doanh nên để công ty đưa ra quyết định.

2.2 Đối với tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam –VNPT
- Không ngừng nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới để phục cho hoạt động
kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường mới để đầu tư, tăng cường công tác
marketing để đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng.
- Công ty phải không ngừng đổi mới và nâng cao trang thiết bị để phục vụ cho
hoạt động kinh doanh ngày một tốt hơn.
- Cần tạo mối quan hệ với các cơ quan khác trong xã hội, để hỗ trợ cho hoạt động
kinh doanh.
M CL C

PHẦN I ................................ ................................ ........ Error! Bookmark not defined.
ĐẶT VẤN ĐỀ ................................ .............................. Error! Bookmark not defined.
1. Tính cấp thiết của đề tài................................ ................................ ............................. 3
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................ ................................ ................................ .. 4
3. Đối tượng nghiên cứu ................................ ................................ ................................ 4
4. Phương pháp nghiên cứu ................................ ................................ ........................... 5
PHẦN 2: ................................ ................................ ....... Error! Bookmark not defined.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................ ........ Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH ................................ ................................ ....... Error! Bookmark not defined.
1.1. Cơ sở lý luận ................................ .......................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ................................ ................................ .............. 6
1.1.1.1. Khái niệm ................................ ................................ ................................ ......... 6
1.1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh ................................ ........................ 4
1.1.1.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một tất yếu khách quan ................... 5
1.1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh
................................ ................................ ................................ ................................ ...... 5
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản suất kinh doanh ................................ .... 6
1.1.2.1. Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ................................ .............................. 7
1.1.2.2. Những yếu tố thuộc môi trường vi mô ................................ .............................. 8
1.2. Cơ sở thực tiễn ................................ ................................ ................................ ....... 9
1.2.1. Tình hình viễn thông thế giới ................................ ................................ ............... 9
1.2.2. Tình hình Viễn thông Việt Nam .......................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2.1. Tình hình viễn thông Việt Nam từ năm 1980 đến cuối năm 1995............. Error!
Bookmark not defined.
1.2.2.2. Tình hình viễn thông Việt Nam từ 1996 đến nay................................ ............. 11
CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM (VNPT) ................................ ................. Error! Bookmark not defined.
2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển ........... Error! Bookmark not defined.
2.2 Chức năng và nhiệm vụ của VNPT .......................... Error! Bookmark not defined.
2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của VNPT .......................... Error! Bookmark not defined.
2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của VNPT ................................ ......................... 14
2.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh .................. 16
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP
ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM. ................................ ..................... 16
3.1 Tình hình số lượng và doanh thu sử dụng thuê bao dịch vụ qua mạng thông tin liên
lạc qua 2 năm 2008-2009. ................................ ................................ ............................ 16
3.1.1 Số lượng thuê bao dịch vụ của VNPT sử dụng qua 2 năm ................................ 16
3.1.2 Doanh thu của bưu chính viễn thông qua 2 năm 2008-2009 ............................. 18
3.2 Tình hình sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông qua 3 năm (2007-2009) ..... 20
3.2.1 Số lượng sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông ................................ ......... 20
3.2.2 Doanh thu của bưu chính viễn thông ................................ ................................ 22
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ BIỆN PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ................................ ....................... 23
4.1 Phướng hoạt động của công ty trong thởi gian tới. ................................ .............. 23
4.1.1 Cơ sở xây dựng định hướng ................................ ................................ ............. 23
4.1.2 Định hướng phát triển cho công ty trong thời gian tới. ................................ ..... 24
4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ................................ ............ 25
PHẦN 3: ................................ ................................ ................................ .................. 26
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................ ................................ ................... 26
I. KẾT LUẬN ................................ ................................ ................................ .......... 26
II. KIẾN NGHỊ ................................ ................................ ................................ ......... 27
2.1 Đối với nhà nước ................................ ................................ ................................ 27
2.2 Đối với tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam – VNPT................................ .. 27
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
Sơ đồ bộ máy quản lý VNPT ................................ ................................ ....................... 14
Biểu đồ cơ cấu thuê bao 2008-2009 ................................ ................................ ............. 18
Biểu đồ cơ cấu doanh thu 2008-2009 ................................ ................................ ........... 20
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Cơ sở vật chất và trang thiết bị kĩ thuật của VNPT ................................ ......... 16
Bảng 2: Thuê bao dịch vụ của VNPT qua 2 năm 2008-2009 ................................ ........ 17

Bảng 3: Doanh thu dịch vụ thuê bao của VNPT ................................ ........................... 18

Bảng 4: Sản lượng bưu chính viễn thông VNPT ................................ .......................... 20

Bảng 5: Doanh thu qua các năm ................................ ................................ .................. 22

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản