Đề tài: Tổ chức quản lí và sử dụng vốn lưu động

Chia sẻ: dinhthao00

Vốn bằng tiền và nợ phải thu: là bộ phận vốn lưu động không biểu hiện bằng hình thái hiện vật bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân Hàng, các khảon vốn trong thanh toán, tiền ở các khoản phải thu, các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Vốn vật tư hàng hoá là các khoản vốn lưu động cóhình thái biểu hiện bằng hiện vật cụ thể như nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm. Đây là cách phân loại giúp cho doanh nghiệp cócơ sở để tính toán kiểm tra kết quả tối ưu của vốn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản