Đề tài : Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Chia sẻ: linhjacques

Tồn tại xã hội là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội bao gồm ba yếu tố tổng hợp là: điều kiện tự nhiênđịa lý, điều kiện dân sốdân cư và phương thức sản xuất.Ý thức xã hộii là toàn bộ những hiện tượng thuộc đời sống tinh thần chung của xã hội bao gồm những quan điểm , tư tưởng, học thuyết cùng những tình cảm , phong tục tập quán truyền thống của các cộng đồng xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong các giai đoạn lịch sử xác định....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài : Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Đề ài8

De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
Tồn quan hệ Ý vàa của nó đối
Mối tại xã hộginghĩa
i ữ
tồn tức xã hộivvà ý
ý th ại xã hội ới công cuộc đổi

gì? mới ,
thức xã hội là gì? xây dựng đất
nước ?
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. háini m  ồn ạixã  ộivà  t ức 
K   ệ t t   h   ý h xã 
hội  yếu ố  ấu hành.
,các  t c t


2. uan  ệ  ện  ứng  ữa ồn ạixã  ộivà  t
Q h bi ch gi t t   h   ý 3.   ĩa  ương 
Ý ngh ph pháp uận.Sự  ận  ụng  ủa 
l   v d c

De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. T ồn ạixã  ội
1. t   h

• T ồn ạixã  ộil t bộ  ững  i u  ện  i
t   h  à oàn  nh đ ề ki s nh 
hoạtvậtchấtcủa  hộibao  ồm   yếu ố 
      xã    g ba  t
t ng  ợp à:đi u  ện ự  ên­ a ý,đi u 
ổ h l   ề ki t nhi đị l   ề
ki n  s ­ cư  phương hức  ản  ất
ệ dân  ố dân  và  t s xu .
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. T ồn ạixã  ội
1. t   h
Đi u  ện  a ý­ự  ên
ề ki đị l t nhi
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. T ồn ạixã  ội
1. t   h
Đi u  ện  a ý­ự  ên
ề ki đị l t nhi
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. T ồn ạixã  ội
1. t   h
D ân ố  ơn  t   ười
s h 6 ỷ ng

Đi u  ện  s ­ cư
ề ki dân  ố dân 
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. T ồn ạixã  ội
1. t   h
Phương hức  ản  ất
t s xu
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. T ồn ạixã  ội
1. t   h
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành
2. t xã  , y t c t


2. K   ệ
1. 1. háiN i m

1. 2. yếu ố  ấu 
2. Các  t c
thành
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành
2. t xã  , y t c t
  ệ
1. 1. háini m
2. K
• Ý  hức  hộil t bộ  ững  ện ượng 
t xã   à oàn  nh hi t
t ộc  is ng i t ần 
hu đờ   ố tnh h chung  ủa  hộibao 
c xã   
gồm   ững 
nh quan  i m ,t  ưởng,học huyết
đ ể  ư t   t  
cùng  ững ì cảm ,phong ục ập 
nh tnh    t t quán 
tuyền hống  ủa  cộng  ng  hội  ảy 
r t c các  đồ xã  ,n
s nh ừ ồn ạixã  ộivà  ản  t n ạixã  ội
i t t t   h   ph ánh ồ t   h  
tong  gi   oạn ị s   định.
r các  aiđ lch  ử xác   
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành
2. t xã  , y t c t
  ệ
1. 1. háini m
2. K
 m   D ương ồn ạitong 
–  t t  r
m ốiquan  ệ  định.
  h quy 
 m  hịnh  D ương uy 
t =>  s và 
ngược ại
l .
Âm  cùng => hìD ương  ởi 
  t   kh .
D ương  ực  Â m  i
c =>  s nh.
  ong  m   D ương,tong 
Tr  có   r
D ương  Â m .
có 


H ọc huyết
t
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành
2. t xã  , y t c t
  ệ
1. 1. háini m
2. K
Phong ục ập 
t t quán
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành
2. t xã  , y t c t
  ệ
1. 1. háini m
2. K
Tư ưởng  ồ    i
t H ChíM nh
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
• Ý  hức  hộit
t xã   hông hường à  ững 
t l nh quan 
ni m ,tit ức  nh  ệm   nh hành r c i p 
ệ  r h ki nghi hì t tự tế
ừ đờ   ố hàng 
t   is ng  ngày,chưa  c  ệ hống 
  đượ h t
kháiquáthóa.
   
• VD:De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
Chuồn  ồn  t ấp hìm ưa
chu bay h t  
Bay  t   ắng  vừa hìr .
cao hìn bay  t  âm
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t

• Ý  hức ý uận à  ững ư ưởng  
t l l l nh t t để
,quan  i m  
đã  c    ,hệ hống hành  l t ết 
đượ kháiquát  t t các ý huy ,
học huyếtxã  ội
t   h .
• VD:De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
H ọc huyếtĐác­ yn
t   U
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
• Tâm  ý  hộil t bộ ì cảm ,phong ục,
l xã   à oàn  tnh    t  
ậ quán,tuyền hống 
t p   r t chung  ủa  cộng 
c các 
đồng  hội  nh hành  ướiảnh  ưởng r c 
xã  ,hì t d   h tự
tếp  ủa  is ng 
i c đờ   ố hàng  ngày.
• VD:


De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
Tr ền hống  ếu  ọc  ủa  t c a
uy t hi h c dân ộ t
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
• H ệ ư ưởng à  ệ hống ư ưởng,quan  i m  
t t lh t t t   để
của  ộtgi   ấp,phản  s s c ợií của 
m   aic   ánh  âu  ắ l  ch 
t qua  quan  ệ  ản  ấtđược  nh 
nó hông  các  h s xu   hì
thành  ộtcách ự    m ang í kháiquát
m   t phátvà  tnh    .
• VD:De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hội
2. t xã 
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
Chủ  ĩa  ác  N i
ngh M Lê­ n
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành
2. t xã  , y t c t
1. 2. ác  ếu ố  ấu hành
2. C y t c t
Tr hức ý uận:
it l l   H ệ hống 
t quan 
học huyết ý 
t ,l đi m   ủa  ộtgi  
ể c m   ai
t ết…
hy , cấp
nh hành  ột
Hì t m  
Phản  từu 
ánh r
cách ự  ác  ởi
t gi b  
ượ kháiquát
t ng   
các  t  ưởng
nhà ư t

Tr hức  nh 
it ki Tì cảm ,t p 
nh   ậ

nghi m quán,phong ục 
  t
Phản  tực 
ánh r
tếp  hi n 
i các  ệ nh hành ự 
Hì t t
t ng r đời
ượ tong    phát âu 
,l dài
ố hành 
s ng  ngày
TTX H
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. V aitò  ếtđịnh  ủa ồn 
1.  r quy   c t
t ixã  ộiđốivớiý hức 
ạ  h       t xã 
hội.

2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố  
ý hức  hộivớit n ạixã 
t xã     ồ t  
hội.
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. V ait quyếtđịnh  ủa ồn ạixã 
1.  rò    c t t  
hộiđốivớiý hức  hội
     t xã 
• T ồn ạixã  ộinào  ng  ớim ộtý hức  hội
t   h   ứ v     t xã   
nhấtđịnh:tong  ó ồn ạixã  ộiquyếtđịnh  ề 
   r đ t t   h     v
nguồn  ốc,nộidung,bản  ất  ếtcấu  ủa  t ức 
g       ch ,k   c ý h
xã  ội
h .
• M ỗikhit n ạixã  ội( ấtl phương hức  ản 
   ồ t   h  nh  à  t s
s ất hay  it   t ức  hộis m   uộn  ũng 
u )t đổ  hìý h xã    ớ m c
phảit đổit cho  hợp  ớiđi u  ện ị
 hay   heo  phù  v   ề ki lch 
s   ụ hể úc  ó.
ửc t l đ

De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. V ait quyếtđịnh  ủa ồn ạixã 
1.  rò    c t t  
hộiđốivớiý hức  hội
     t xã 
• T ồn ạixã  ộiquyếtđịnh  t ức  hộikhông 
t   h     ý h xã   
phảim ộtcách r c i p  à hường hông 
    tự tế m t t qua 
các 
khâu r gi
tung  an.
• VD:
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. V ait quyếtđịnh  ủa ồn ạixã 
1.  rò    c t t  
hộiđốivớiý hức  hội
     t xã 
X ã  ộinguyên hủy
h   t X ã  ộichi m   ữu  l
h   ế h nô ệ
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. V ait quyếtđịnh  ủa ồn ạixã 
1.  rò    c t t  
hộiđốivớiý hức  hội
     t xã 
X ã  ộiphong  ến
h   ki X ã  ộit   ản
h  ư b
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
• Ý  hức  hộit ường ạc  ậu  ơn  o  ớit n 
t xã   h l h h s v  ồ
t ixã  ội   hức  hộiphản  t n ạixã 
ạ   h :Ý t xã    ánh ồ t  
hộinên  s   tnh  ảo hủ  ủa  ộis   nh 
  có  au;do í b t c m   ố hì
t   t ức  hộicụ hể;gi   ấp hống r ỗi
háiý h xã    t   aic t tị l  
t ờil cố  ắng  tìnhững ư ưởng  ũ.
h  uôn  g duy r  t t c
• VD:


De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
đồ
Lên  ng
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
• Tí vượttước  ủa ư ưởng 
nh   r c t t khoa  ọc:K hoa 
h  
học  ờ  ững i n  ộ  ủa  ì có hể  ắm  
nh nh tế b c m nh  t n
bắtđược  l ậtt   ó  a a  ững  ự 
  quy u  ừ đ đư r nh d báo 
về  ững  ả  ăng  ủa  ậtchất
nh kh n c v   .
• VD:De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h


Copecni
c
G all
ie
áiđấ   quanh  ặttời
Tr   tquay  m  r
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
• Ý  hức  tnh  ế hừa r quá rnh   rển 
t có í k t tong  tì phátti
của  ì :ý hức  hộil hì t
m nh   t xã   uôn  nh hành  phát
và   
ti n r cơ  ở  ế hừa  ững àilệu  ủa 
rể tên  s k t nh t  i c quá 
khứ.
• VD:De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
Công  ụ ao  ng
c l độ
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
• Sự ác  ng  l igi a  hì t   t ức 
t độ qua ạ   ữ các  nh háiý h xã 
hộitong  tì phátti n  ủa 
 r quá rnh   rể c chúng.
• VD:
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
H il p  ổ  i
 ạ c đạ   nửa au hế  ỉ 
Pháp  s t k 18
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
• Ý  hức  hộivà ồn ạixã  ộit động 
t xã    t t   h  ác  qua 
ạ  ẫ nhau.
l il n 
• VD:
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
2. Tí độc ập ương  icủa 
2. nh  l t đố   ý 
t ức  hộivà ồn ạixã  ội
h xã    t t   h
Công  ộc  im ớiở  i tN am
cu đổ     V ệ  
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Ý   ĩa  ủa  ương 
1. ngh c ph pháp 
l ận.
u


3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a 
2. v d c Đả t
tong  tì đôim ớiđất
r quá rnh       
nước.
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Ý   ĩa  ủa  ương 
1. ngh c ph pháp uận
l
• Cho a hấy ằng ồn ạixã  ộivà  t ức 
tt r t t   h   ý h xã 
hộil haim ặtcủa  ộtphương  ện.V ìvậy 
 à      m   di    
công  ộc  ảit o  hộicũ  xây  ựng  hội
cu c  ạ xã    và  d xã   
m ớiphảiđược i n 
    tế hành r cả    ặtTTX H  
tên  haim  
và  TX H .
Y
• Thay  it n ạixã  ộil đi u  ện  ơ  ản   
đổ  ồ t   h  à  ề ki c b để
t đổiý hức  hộim à  ược ạinhững ác 
hay    t xã    ng l   t
động  ạnh  ẽ  ủa  t ức  hộicũng  t ể 
m m c ý h xã    có h
t động r  ạit n ạixã  ội
ác  tở l  ồ t   h .
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Ý   ĩa  ủa  ương 
1. ngh c ph pháp uận
l
• Q ua  ó  ũng 
đ c quán rệtphương 
ti   pháp uận r
l tong 
s   ệp  dựng  hộichủ  ĩa    ước a 
ự nghi xây  xã    ngh ở n t
l tến 
à i hành  ong  ong  cuộc 
s s các  cách  ạng  ề 
m v
t  ưởng  ăn  cũng  ư  ề  ương hức  ản 
ưt v hóa  nh v ph t s
s ấttong hờiđạim ới
u  r t     .
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
• Thứ  ấtl đổim ớit   l l ận  à hực 
nh  à     ư duy ý u m t
chấtl nắm   ững  vận  ụng  úng  l ật
 à  v và  d đ quy u  
khách  quan,khắc  ục  ăn  ệnh 
  ph c b nóng  ộichủ 
v  
quan  ý     tảiqua  ộtquá rnh  độ 
duy  chí   r   m   tì quá 
l dài
âu 
• Thứ   à  ếtđịnh  im ớicơ  ấu  nh ế 
hail quy   đổ     c ki t
coinền  nh ế  ều hành  ần à  ộtđặc 
  ki t nhi t ph l m  
tưng  ủa  tì quá  .
r c quá rnh  độ
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
• Thứ    im ớinộidung  ương hức ãnh 
ba,đổ       ph t l
đạo  ủa  ng  vaitò,chức  ăng  ản ý 
c Đả và   r   n qu l
đi u 
ề hành  ủa  hà  ước.N âng  năng ực 
c N n   cao  l
l đạo  s c  ến  u  ủa  ng.X ây  ựng 
ãnh  và  ứ chi đấ c Đả   d
hoàn hi n  hà  ước heo  ướng  nước 
t ệ N n t h nhà  pháp 
quyền  hộichủ  ĩa.C ủng  ố  ức  ạnh  ủa 
xã    ngh   c s m c
hệ hống  nh r.
t chí tị

De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
• Thứ ư,t ậts     quyền àm   ủ  ủa 
t  h   ự pháthuy  l ch c
nhân   hực  ện 
dân,t hi “dân  ết  bàn,dân àm ,
bi ,dân    l  
dân  ểm  r  ăng  ường  đổim ớicông ác 
ki ta”,t c và      t
vận  ng  ần 
độ qu chúng  nhân  và hực  ện 
dân  t hi
nền  chủ  hộichủ  ĩa.
dân  xã    ngh  De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
• Thứ  ăm ,đổim ớichí s đốingoại hực 
n       nh  ách    ,t
hi n  a  ương    a  ạng    ệtN am  
ệ đ ph hóa,đ d hóa.Vi  
m uốn à  ạn,đốit tn  ậy  ủa  nước r
l b    ác i c c các  tên 
t ế  ớitên  ơ  ở  ữ  ững  c ập  ủ 
h gi  r c s gi v độ l ch
quyền,bì đẳng  cùng  l i  ây  ựng 
  nh  và  có ợ .X d
chi n ược  ảo  ệ  ổ  ốc  hợp  ớitnh 
ế l b v T qu phù  v  ì
hì m ới
nh  .

De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
3. Sự  ận  ụng  ủa  ng a rong 
2. v d c Đả t t quá 
t nh  im ớiđấtnước
rì đổ      
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
Nhóm 8
De i n   i ac ue
sg bylnhj q s
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản