Đề tài " Trình bày tóm tắt các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam trước 1930 "

Chia sẻ: pvcong

Tài liệu tham khảo Đề tài " Trình bày tóm tắt các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam trước 1930. Từ đó đưa ra những nhận xét về các phong trào . Do quân của Tôn Thất Thuyết lúc đánh vào tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá đã bị giặc Pháp phản công và chiếm kinh thành Huế, ông phải đưa vua Hàm Nghi lên căn cứ Tân Sở (Quảng Trị).Tại đây, Tôn Thất Thuyết đã thay mặt vua Hàm Nghi soạn thảo và ra chiếu Cần Vương, kêu gọi...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Trình bày tóm tắt các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam trước 1930 "

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ
BỘ MÔN: KHOA HỌC CƠ BẢN
BÀI THẢO LUẬN NHÓM I

Đề tài: Trình bày tóm tắt các phong trào yêu
nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở
Việt Nam trước 1930. Từ đó đưa ra những nhận
xét về các phong trào này. Ý nghĩa của các phong
trào đối với cách mạng VN.
   
I. Các phong trào yêu nước theo khuynh
hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam
trước 1930

    Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các
phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong
kiến và tư sản diễn ra mạnh mẽ. Các phong
trào tiêu biểu thời kỳ này là:
   
1. Phong trào cần vương
(1885 – 1896)
1.1 Nguyên nhân
Do quân của Tôn Thất Thuyết
lúc đánh vào tòa Khâm Sứ và
Đồn Mang Cá đã bị giặc Pháp
phản công và chiếm kinh
thành Huế, ông phải đưa vua
Hàm Nghi lên căn cứ Tân Sở
(Quảng Trị).Tại đây, Tôn
Thất Thuyết đã thay mặt vua
Hàm Nghi soạn thảo và ra
chiếu Cần Vương, kêu gọi
mọi người ủng hộ vua, đánh
giặc để phục hồi ngôi vua.
Chiếu cần vương
   
1.2 Diễn biến
 GĐ I: từ 1885 – 1888.
- Ngày 13/7/1885, vua
Hàm Nghi xuỗng chiếu
cần vương. Phong trào
đã phát triển mạnh mẽ ra Sự hưởng ứng của nhân dân
nhiều địa phương trong
cả nước.

 GĐ II: từ 1888 - 1896

- Ngày 1/11/1888, vua Hàm
Nghi bị bắt nhưng phong
trào vẫn tiếp tục đến
    Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt
năm 1896.
2. Khởi nghĩa yên thế
(1884 – 1913)
2.1 Nguyên nhân
Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi
chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở
thành mục tiêu bình định của chúng.
Để bảo vệ cuộc sống của mình,
nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu
tranh .
2.2 Diễn biến
Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra qua ba giai
đoạn
 GĐ I: 1884 – 1892: Nhiều toán nghĩa Hoàng Hoa Thám(1858 – 1913)
quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự
thống nhất. Chỉ huy có uy tín nhất là
 Đề Nắm (Lương văn Nắn).  
 GĐ 2: 1893 - 1908. Nghĩa quân
vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ
sở.
- Nghĩa quân đã đánh thắng Pháp
nhiều trận và gây cho chúng nhiều
khó khăn, thiệt hại.
- Nhưng ít lâu Pháp tấn công trở lại.
Nghĩa quân suy yếu.
- Sau đó Đề Thám (Hoàng Hoa
Thám) chủ động xin giảng hoà rồi
tranh thủ chuẩn bị lực lượng về
mọi mặt.
Bạn cách mạng của Đề Thám
 GĐ 3: 1908 - 1913.
- Thực dân Pháp tập trung lực lượng
tấn công lên Yên Thế. Lực lượng
nghĩa quân hao mòn.
- Ngày 10/2/1913 Đề Thám bị sát
 
hại. Phong trào thất bại.  
3. Phong trào của Phan Bội Châu.
(1905 – 1908)

 Đầu thế kỷ XX, Phan Bội
Châu chủ trương dựa vào
sự giúp đỡ bên ngoài,chủ
yếu là Nhật bản, để đánh
Pháp giành dộc lập.
 Ông lập ra hội Duy Tân
(1904), Phong trào Đông
Du(1905 – 1908). Chủ
trương dựa vào Nhật để
chống Pháp không thành.
Một số lưu học sinh trong
phong trào Đông Du(1905-
   
1909)
 Năm 1912, Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam
Quang phục Hội với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo
quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp, giải
phóng dân tộc nhưng cũng không thành.
 Sự nghiệp cách mạng của Phan Bội Châu trải qua
nhiều bước thăng trầm, đi từ lập trường quân chủ lập
hiến đến lập trường tư sản nhưng đều thất bại.
 Nửa đầu thập kỷ 20 của thế kỷ XX, Phan Bội Châu
chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga,
“Ông cũng có cảm tình với nước Nga, chủ nghĩa xã
hội và có ý đặt hi vọng vào Nguyễn Ái Quốc”.

   
4. Phong trào của Phan Châu Trinh
 Phan Châu Trinh với chủ trương vân
động cải cách văn hoá, xã hội.
 Động viên lòng yêu nước, đã kích
bọn vua quan, đề xướng tư tưởng
dân chủ tư sản. Thực hiện khai dân
trí, chấn dân trí, hậu dân sinh, mở
mang dân quyền. Phản đối đấu tranh
vũ trang và cầu viện nước ngoài.
 Hoạt động cách mạng của Phan
Châu Trinh đã góp phần thức tỉnh
lòng yêu nước của nhân dân VN.
 Tuy nhiên, phương pháp của ông là
yêu cầu người Pháp thực hiện cải
lương… điều đó là sai lầm, chẳng
khác gì đến xin giặc rủ lòng thương
=> phong trào thất bại. Cụ Phan Châu Trinh
   
Ngoài ra, trong thời kỳ này ở VN còn có
nhiều phong trào đấu tranh khác như:
- Phong trào Đông kinh nghĩa thục (1907)
- Phong trào “tẩy chay khách trú” (1919)
- Phong trào chống độc quyền xuất nhập khẩu ở
cảng Sài Gòn (1923)
- Đấu tranh trong các hội đồng quản hạt, hội
đồng thành phố… đòi cải cách tự do dân chủ.   
Kết quả: tất cả các phong trào đều thất
bại, song từ trong phong trào đấu tranh, các tổ
chức đảng phái đã ra đời:
- Đảng lập hiến (1923)
- Đảng thanh niên( 3/1926)
- Đảng thanh niên cao vọng (1926)
- Tân việt cách mạng đảng (7/1928)
- Đảng Việt Nam quốc dân đảng (12/1927)   
II. Ý nghĩa của các phong trào đối với
cách mạng VN.
 Thể hiện truyền thống yêu nước, kiên
cường, bất khuất vì độc lập tư do của dânn
tộc.
 Tạo cơ sở xã hội thuận lợi cho việc tiếp
nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm cách
mạng Hồ Chí Minh.
 Phong trào yêu nước trở thành một trong ba
nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng
Sản Việt Nam.
   
III. Nhận xét
 Nhìn chung các Phong trào Yêu Nước theo khuynh
hướng phong kiến và Tư Sản ở Việt Nam cuối
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã diễn ra liên tục, sôi
nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham
gia.
 Hình thức đấu tranh phong phú, thể hiện ý thức
dân tộc, tinh thần chống ngoại xâm giành độc lập
dân tộc kiên cường của nhân ta.
 Tất cả các phong trào đều thất bại vì chưa lớn
mạnh cả về kinh tế, chính trị và chưa có sự liên
kết các tầng lớp giai cấp, qua đó cho thấy con
đường cứu nước theo hệ tư tưởng Phong kiến và
Tư Sản đã bế tắc. CM Việt Nam lâm vào khủng
hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
   
Các phong trào đã góp phần cổ vũ mạnh
mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta,
bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước
Việt Nam, đặc biệt là lớp thanh niên trí
thức.
Nhiệm vụ lịch sử đặc ra là phải tìm một
con đường cách mạng mới, với một giai
cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền
lợi của dân tộc, của nhân dân, có đủ uy
tín và năng lực để lảnh đạo cuộc cách
mạng dân tộc, dân chủ đi đến thắng lợi.
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản