Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Mình về Giáo Dục

Chia sẻ: raintosky

Trong suốt cuộc đời hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Trong những cống hiến to lớn đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo đã tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và kiến thiết nền giáo dục nước nhà. Những tư tưởng ấy không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc mà còn đầy ắp những bài học thực tiễn sinh động. Có rất nhiều đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh đáng quan tâm và được nhắc đến rất nhiều trong rất nhiều các...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Mình về Giáo Dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


PHẦN MỞ BÀI...................................................................................................................1
Lời Mở Đầu........................................................................................................................ 2
Lời Cảm Ơn........................................................................................................................3
1.Nội dung ..........................................................................................................................4
1.1 Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người...................................................................... 4
1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ..................................................................7
1.2.1 Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”...........................................................7
1.2.2 “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng
người”..........................................................................................................................8
1.2.3 Đào tạo nên những người thừa kế xây dụng chủ nghĩa xã hội vừa “Hồng”
vừa “Chuyên”.............................................................................................................. 8
1.2.4 Chú trọng giáo dục toàn diện “đủ các mặt, đạo đức cách mạng, giác ngộ xã
hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. ........................................9
1.2.5 “Học với hành phải kết hợp với nhau”...........................................................10
1.2.6 “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất
cần thiết”...................................................................................................................10
1.2.7 “Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”........................................11
1.2.8 “Những người làm công tác quản lý giáo dục”.............................................. 13
3. Kết luận........................................................................................................................ 15
4. Tài Liệu Tham Khảo........................................................................................................ 16
Phụ lục.............................................................................................................................. 17
PHẦN MỞ BÀI
A.Tính cấp thiết của đề tài

Giới thiệu tên đề tài ; Nêu sự cần thiết tiến hành việc nghiên cứu , chọn
tiểu luận

Mục đích – yêu cầu của đề tài

B1 : Mục đích

B2 : Yêu cầu : Cần đi đúng và chính xác với yêu cầu của đề tài , tránh lạc
đề , sai đề , áp dụng lý luận để đi đôi với thực tiễn tránh lý luận suông
nhưng thực tiễn không lý luận thì không làm cho người khác được mình
đang muốn truyền tải thông tin gì ? Chọn phương pháp phù hợp với đề tài


1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


cũng như nên xuyên suốt trong nội dung của đề tài . Về khả năng đòi hỏi
một kỹ năng nhất định.

C.Đối tượng nghiên cứu : Bao gồm hệ thống luận điểm , quan niệm , lý
luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi
là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Các quan
điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh
trong các bài nói , viết mà được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn
cách mạng phong phú của Người , được Đảng Cộng Sản Việt Nam vận
dụng phát triển sáng tạo qua các giai đoạn .

D.Phương pháp nghiên cứu : Giữa phương pháp nghiên cứu và phạm vi
nghiên cứu có liên hệ mật thiết và chi phối lẫn nhau ; phương tiện cơ sở
vận động của bản thân nội dung ; vận dụng phương pháp liên ngành bào
gồm trên sách báo , các bài viết trước đây , cà trong sách vở .

E.Phạm vi nghiên cứu : Bao gồm trên nhiều lĩnh vực khác nhau : khoa học
xã hội – sách báo

F.Kết quả nghiên cứu : Sau những nghiên cứu chúng em đã tập được một
số kiến thức , tìm hiểu được để thành một bài thuyết trình , vì kiến thức bao
la , hiểu biết có hạn nên chỉ đem đến cho thấy cùng các bạn chút ít về Tư
Tưởng Hồ Chí Minh về Giáo Dục
Lời Mở Đầu

Trong suốt cuộc đời hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống
hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Trong những cống hiến to lớn đó,
tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo đã tạo nền tảng cho sự
nghiệp xây dựng và kiến thiết nền giáo dục nước nhà. Những tư tưởng ấy
không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc mà còn đầy ắp những bài học thực tiễn
sinh động.

Có rất nhiều đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh đáng quan tâm và được nhắc
đến rất nhiều trong rất nhiều các tài liệu. Song một vấn đề không được
nhắc đến nhiều nhưng rất đáng quan tâm đó là giáo dục. Đảng và Nhà nước
ta đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách ”.

2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Lời Cảm Ơn

Lời đầu tiên nhóm 3 xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường
Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho học
sinh chúng em có một môi trường học tập tốt về cơ sở hạ tầng cũng như cơ
sở vật chất.
Chúng em xin cảm ơn khoa Lý Luận Chính Trị đã giúp chúng em được
mở mang tri thức về tư tưởng Hồ Chí Minh , một tư tưởng hết sức quan
trọng , đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh nước nhà . Qua đó chúng
em có thể nhận thức đầy đủ và toàn diện cuộc đời , sự nghiệp , những đóng
góp và vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể dân tộc Việt Nam.3
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy đã hướng dẫn cho chúng em
hoàn thành bài tiểu luận này . Hy vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểu của
nhóm em sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo Dục .
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Nhóm chúng em
mong sự đóng góp của Thầy và các bạn để nhóm em hoàn thành bài tiểu
luận tốt hơn.
1. Nội dung

1.1 Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có
ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt
Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, n ước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của4
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


Người càng
có ý nghĩa thiết thực .

Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không bó h ẹp trong vi ệc giáo d ục
tri thức, học vấn cho con người, mà có tính bao quát, sâu xa, nh ưng vô
cùng sinh động, thiết thực, nhằm đào tạo ra những con người toàn di ện,
vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, lý tưởng, đạo đức sức khoẻ, thẩm
mỹ .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vừa là thành qủa của sự chắt
lọc tinh tế tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân lo ại, vừa mang đ ậm h ơi th ở
của cuộc sống. Do vậy, ở Hồ Chí Minh, lý luận giáo dục và thực tiễn
giáo dục có sự thống nhất hữu cơ, không tách rời nhau. Đúng nh ư Ngh ị
quyết UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ
thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm c ủa nhân dân Vi ệt
Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng
của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu
biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau ” .

Có thể nói, tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là s ự kế th ừa, ti ếp thu
có chọn lọc, sáng tạo và phê phán từ các tiền đề: Một là, ch ủ nghĩa yêu
nước, truyền thống văn hoá, giáo dục và tinh th ần nhân ái Việt Nam,
Hai là, triết lý giáo dục phương Đông, đặc biệt là tri ết lý nhân sinh c ủa
Nho, Phật, Lão và Ba là, những tư tưởng tiến bộ th ời kỳ c ận đ ại.
Nhưng tiền đề quan trọng nhất, cái tạo nên sự phát triển về chất trong
tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ s ở đó
và cùng với quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng sinh động, phong
phú của mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm hết sức sâu sắc và mới
mẻ về vai trò, mục đích, nội
dung và phương pháp giáo dục .


5
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


Về vai trò và mục đích của giáo dục. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục
có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ , xây dựng con
người mới. Người nói: "Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu,
phần lớn đều do giáo dục mà nên".

Đánh giá cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ Tịch Hồ
Chí Minh, tiến sĩ M.Atmet_Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái
Bình Dương viết: “ Chỉ có ít nhân vật trong lịch s ử trở thành một b ộ
phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là m ột
trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không chỉ là người giải phóng cho
Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hi ền tri ết hi ện đ ại đã
mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho nhưng người đang đấu
tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng kh ỏi trái
đất này”.

Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá và bất di ệt
cho toàn Đảng, toàn dân ta, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ
Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- L ênin vào điều kiện cụ thể của đất
nước , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang
soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành độc l ập dân tộc,
thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Người xứng đáng được tổ chức UNESCO phong tặng danh hiệu :
Anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hóa và khuyến nghị các
nước thành viên tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Người “ do
những đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật ” và Ng ười “ đã dành
cả cuộc đời cho sự giải phóng nhân dân Việt Nam, đóng góp cho cuộc


6
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã h ội
của các dân tộc trên thế giới.”

1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh
nhân văn hoá thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo. Suốt đ ời Bác nêu t ấm
gương sáng ngời về người thầy được toàn dân tộc và cả loài người tiến
bộ noi theo. Theo Người :

1.2.1 Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên h ọp đầu tiên c ủa
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt
vấn đề chống nạn dốt là vấn đề cấp bách số hai sau v ấn đ ề ch ống n ạn
đói của Nhà nước lúc bấy giờ. Bởi vì "nạn dốt là một trong nh ững
phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta và m ột
dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Trong kháng chiến chống Pháp, vì b ận
đánh giặc và sản xuất, nhiều người chưa chú ý đúng mức đến văn hóa
và giáo dục, Bác đã sửa khẩu hiệu thi đua thanh toán “nạn mù chữ"
thành "thi đua diệt giặc dốt". Bác kêu gọi mọi người thi đua h ọc t ập đ ể
đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc "Thông thái”. Khi đã giành đ ược
chính quyền trong cả nước, Người quan tâm nhiều đến công tác đào tạo
cán bộ, đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong bài viết:"Nhân tài và kiến
quốc" (tháng 11/1945), Bác nhận định rằng, bây giờ đất nước đang
"kiến thiết ngoại giao, kiến thiết kinh tế, kiến thiết quân sự, ki ến thi ết
giáo dục", những "kiến thiết” ấy đòi hỏi phải có nguồn nhân l ực dồi
dào và có những nhân tài. Muốn vậy, phải nhận th ức đúng t ầm quan
trọng của giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, là nhi ệm
vụ của toàn Đảng, toàn dân.
7
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


1.2.2 “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích
trăm năm thì phải trồng người”
Muốn có cán bộ tốt, công dân tốt, phải "trồng" và dĩ nhiên là rất
công phu. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta thấy mối quan hệ biện
chứng giữa giáo dục với cách mạng, giữa giáo dục với sự nghiệp giải
phóng dân tộc và kiến thiết đất nước: "muốn giữ vững nền độc l ập,
muốn làm cho dân mạnh, nước giàu mọi người Việt Nam đều phải hiểu
biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, ph ải có ki ến th ức m ới đ ể
có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhất. Vì th ế, giáo d ục có
tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược con người, bởi giáo dục đào
tạo nên chất người, nên nhân tài. Trong Nhật ký trong tù, Bác vi ết:
"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên". Chi ến
lược giáo dục là hạt nhân trong chiến lược con người, cung cấp trí th ức
mới, đào tạo nên nhân tài cho đất nước. Gửi th ư cho học sinh nhân ngày
khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng
9/1945, Bác viết: "Ngày nay, các cháu được cái may mắn h ơn cha anh là
được hưởng một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo
dục nó sẽ đào tạo các cháu nên nhưng người công dân có ích cho nước
Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn năng lực s ẵn có
của các cháu… Đó là một nền giáo dục “vì lợi ích trăm năm" của đất
nước.

1.2.3 Đào tạo nên những người thừa kế xây dụng chủ
nghĩa xã hội vừa “Hồng” vừa “Chuyên”
Mục tiêu của nền giáo dục mới, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là đào
tạo "những người công dân có ích cho nước Việt Nam", "nh ững cán b ộ
cho dân tộc", "những công dân tốt và cán bộ tốt, những người ch ủ
tương lai tốt của nước nhà". Muốn cho dân mạnh, nước giàu thì dân trí8
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


phải cao, phải đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở trường vừa h ọc
vừa làm đề tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ chiến sĩ được đi
học. Người yêu cầu: phải quan tâm đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân
lực, nhân tài cho đồng bào các dân tộc ít người, t ẩy rửa nh ững thành
kiến giữa các dân tộc, đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà,
thi đua học tập để sau này góp phần mở mang quê hương của mình.

Khi dân trí cao sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây dựng đất
nước. Người nhấn mạnh: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước h ết
cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Vì thế, nền giáo dục m ới
phải đào tạo nên những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa
"Hồng" vừa "Chuyên".

1.2.4 Chú trọng giáo dục toàn diện “đủ các mặt, đạo
đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ
thuật, lao động và sản xuất”.
Chủ tịch Hồ Chí minh yêu cầu, phải ra sức tẩy s ạch ảnh h ưởng
giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại như: thái độ th ờ ơ v ới xã h ội,
xa với đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân, học để lấy bằng
cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Cần xây dựng tư tưởng: dạy và h ọc đ ể ph ục
vụ Tổ quốc, giáo dục phải toàn diện, phải nhằm mục tiêu đào tạo con
người lao động mới, phải coi trọng cả tài lan đức. Không những ph ải
giàu về tri thức mà còn phải có đạo đức cách mạng. Theo Ng ười: "Đ ạo
đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn
luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng
mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Phải "trên nền t ảng giáo
dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt" mà phấn đấu nâng cao chất
lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quy ết các vấn đ ề do
cách mạng nước ta đề ra, trong một thời gian không xa, đạt nh ững đ ỉnh
cao của khoa học kỹ thuật.

9
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
1.2.5 “Học với hành phải kết hợp với nhau”
Về phương pháp đào tạo nên những người tài - đức, Chủ tịch Hồ
Chí minh chỉ rõ: "học đi đôi vời hành, giáo dục kết họp với lao động sản
xuất, nhà trường gắn liền vời xã hội". Chúng ta có th ể tìm th ấy hàng
loạt lời chỉ dẫn của Người về vấn đề này trong các bài nói, bài viết, các
bức thư của Người về giáo dục. Muốn trở nên người thực sự có tài
năng và có ích cho xã hội, Bác nh ắc nh ở: "Các cháu h ọc sinh không nên
học gạo, không nên học vẹt... Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ với
thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học với hành phải kết h ợp
với nhau. Bác dạy: phải coi "giáo dục thiếu nhi là một khoa h ọc". M ặc
dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn giành thì giờ để chỉ đ ạo c ụ
thể, sát sao các phong trào thi đua, như phong trào "dạy t ốt, h ọc t ốt", đ ề
xuất công tác Trần Quốc Toản, phong trào "kế hoạch nh ỏ" cho các cháu
thiếu niên, nhi đồng nhằm tạo nên môi trường xã hội rộng lớn và thu ận
lợi cho phát triển giáo dục.

1.2.6 “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một
việc rất quan trọng và rất cần thiết”
Bác căn dặn: cần làm cho con em chúng ta thành những trò giỏi, con
ngoan, bạn tốt và mai sau là những công dân có lòng yêu được nồng nàn,
"Trung với nước, hiếu với dân", có đạo đức trong sáng, có chỉ khí hăng
hái vươn lên, không sợ hy sinh gian khổ, có tinh thần gan d ạ, dũng c ảm,
khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, trong s ạch, gi ản dị, có tri th ức và
sức khoẻ để trở thành những cán bộ tốt, công dân tốt. Năm 1959, trong
dịp sang thăm hữu nghị Liên Xô, nói chuyện với các cháu thi ếu nhi Vi ệt
Nam đang học ở Mátxcơva, Bác căn dặn:" các cháu cố gắng học tập đ ể
sau này về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, góp sức xây dựng ch ủ10
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


nghĩa xã hội. Theo Người, mục đích tối cao của giáo dục là bồi dưỡng
thế hệ cách mạng cho đời sau, "đào tạo các em nên những người công
dân hữu ích cho nước Việt Nam". “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài
nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo l ựa ch ọn, khéo
phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển, càng thêm
nhiều”- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng
trong việc phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài đối với ti ến trình xây
dựng và phát triển đất nước.

1.2.7 “Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ
vang”
Bác luôn đánh giá cao vai trò của các cô giáo, thảy giáo đối với xã
hội. Người nhấn mạnh: "Những người thầy giáo tốt là nh ững người vẻ
vang nhất, là những người anh hùng vô danh". Muốn được như vậy các
cô giáo, thầy giáo, trước hết, phải trau dồi đạo đức cách mạng, không
ngừng rèn luyện chuyên môn, phải là tấm gương trong sáng để h ọc sinh
noi theo, phải gương mẫu từ ăn nói đến việc làm, phải thương yêu
chăm sóc học sinh như con em ruột thịt của mình, ph ải thật sự yêu
nghề, yêu trường, phải bộ mãi. Người nhấn mạnh, trong công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mỗi cô giáo, thầy giáo phải là những
chiến sĩ trên mặt trận đó. Lời dạy của Người đã đi sâu vào tâm thức của
đội ngũ giáo viên, tạo thành động lực thúc đẩy mạnh m ẽ cho hàng tri ệu
thầy giáo và học sinh thi đua dạy tốt - học tốt.

Ngày 23-3-1956 khi đến thăm và nói chuyện với Đại hội giáo dục
phổ thông toàn quốc, Người khen ngợi những thành tích và cố gắng của
ngành giáo dục, động viên anh chị em phấn đấu khắc phục khó khăn.
Người kết luận: “Các thầy giáo, cô giáo phải tìm cách dạy. Dạy cái gì,
dạy thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh. Dạy và học
cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước. Thầy dạy tốt, trò h ọc

11
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


tốt cung cấp đủ cán bộ cho nông nghiệp, công nghiệp, cho các ngành kinh
tế và văn hoá. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các thầy, cô giáo”.

Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại hoà bình, th ời đ ại H ồ Chí
Minh, nền giáo dục cách mạng Việt Nam luôn được nhân dân ta, Đảng,
Nhà nước ta coi trọng và nghề dạy học cũng luôn được tôn vinh, người
giáo viên luôn được xã hội đặt ở vị trí cao nh ất, đó là v ị trí “Người thầy”.
Đảng và Nhà nước ta rất tự hào có một đội ngũ giáo viên đông đảo và tâm
huyết với lòng nhiệt tình yêu nghề, trung thành với s ự nghi ệp cách mạng,
hết lòng với sự nghiệp trồng người. Đội ngũ các th ầy giáo, cô giáo chính
là những người truyền thụ cho thế hệ trẻ lý tưởng và đạo đức cách
mạng, rèn luyện, bồi đắp cho các em có một kiến thức cơ bản sâu s ắc,
một nhân cách văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, ti ếp thu tinh hoa văn hoá
của nhân loại, dạy cho học sinh có trí thức và k ỷ năng lao đ ộng ngh ề
nghiệp, chắp cánh cho thế hệ trẻ bay cao, bay xa và trở thành là những
mầm xanh tương lai của đất nước.

Tương lai của đất nước có được tươi đẹp hay không ph ụ thuộc rất
nhiều vào giáo dục, mà hạt nhân của nó chính là đội ngũ giáo viên. Các
thầy giáo, cô giáo là những người xây dựng và rèn luyện th ế h ệ trẻ có
nhân cách đẹp và một trí tuệ nghiêm túc, với tình cảm sâu sắc, thông c ảm
nhau cùng với tính độc lập ngày càng cao. Hay nói cách khác là các thầy
giáo, cô giáo có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó là “sự nghiệp
Trồng người”. Trong quá trình giáo dục thì mối quan hệ đầy sức mạnh và
khăng khít giữa thầy và trò luôn giữ vị trí trung tâm trong quá trình d ạy và
học. Đội ngũ thầy giáo, cô giáo là yếu tố quyết định hàng đầu đến chất
lượng giáo dục cả về nhân cách, trình độ và kiến thức văn hoá cho học
sinh. Do đó, muốn phát triển ngành giáo dục trong tình hình hiện nay lên
một tầm cao mới và chiều sâu mới để đáp ứng ngang tầm với các nước
trong khu vực và trên thế giới; trước hết và trên h ết là ph ải phát tri ển đ ội


12
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng, mà chất lượng ở đây đầu
tiên phải nói đến đạo đức nghề nghiệp, là nhân cách tốt đẹp của người
giáo viên, từ đó mới có kiến thức trong việc giảng dạy, bồi đắp cho thế
hệ trẻ để các em có một tầm nhìn xa, trông rộng, để sau này các em
trưởng thành có một kiến thức cao phục vụ Tổ quốc.

1.2.8 “Những người làm công tác quản lý giáo dục”
Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: các cấp uỷ ch ỉnh quy ền, các ngành
các giới, các đoàn thể quần chửng và toàn xã hội phải th ật s ự quan tâm
đến công tác giáo dục, giúp đỡ nhà trường về mọi mặt, phát huy cao đ ộ
dân chủ trong nhà trường để tạo nên sự đoàn kết nh ất trí giữa th ầy v ới
thấy, thầy với trò, trò với trò, tạo ra mối quan hệ mật thi ết gi ữa nhà
trường - gia đình - xã hội cùng cộng đồng trách nhiệm đề phát triển giáo
dục. Trong công tác quản lý giáo dục. Người khuyên: phải đi sâu vào
việc điều tra nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm. Ch ủ trương ph ải cụ
thể, thiết thực, đúng đắn, kết hợp chặt chẽ chủ trương chính sách của
trung ương với tình hình thực tế và kinh nghiệm quý báu và phong phú
của quần chúng, cửa cán bộ và của địa phương.

Theo Hồ Chủ tịch, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo
dục là xây dựng đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ qu ản lý giáo
dục. Bởi vì “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, ph ải xây
dựng đội ngũ những người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy
giáo”. Đó là những người yêu nghề, yêu trường, hết lòng th ương yêu,
chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng
“khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên
hạ”. Phải thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao tay ngh ề, trình độ
chuyên môn, phương pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho
học sinh noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “người huấn luy ện phải
học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyến của mình”. Người


13
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


dẫn lại câu của Khổng Tử: “Học không biết chán, dạy không bi ết mỏi”
và lời dạy của V.I Lê Nin: “Học, học nữa, học mãi” để nhấn mạnh
rằng người huấn luyện nào tự cho mình là đã biết đủ rồi thì người đó
dốt nhất. Giáo dục trực tiếp nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa
học, cả khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật,
chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, trình độ tổ chức quản lý... Giáo dục
sẽ giúp cho con người có một vốn liếng về lịch sử, văn hóa c ủa dân t ộc
Việt Nam và thế giới, nếu không có nó thì sẽ không giữ vững đ ược n ền
độc lập dân tộc, không thể tham gia một cách tích cực và có hiệu quả
vào công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục sẽ giúp cho mỗi
người dân có kiến thức mới để “biến một nước dốt nát, khổ cực thành
một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục còn thể hiện trong ham muốn
tột bậc của Người là: làm sao cho nước ta được hoàn toàn đ ộc l ập, dân
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành".
14
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
3. Kết luận
Tư tưởng với những nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh về phát tri ển
giáo dục, đào tạo nhân tài để lại cho chúng ta đến nay vẫn còn nguyên
giá trị, vẫn sáng mãi tính khoa học và cách mạng, tính nhân dân và tính
dân tộc sâu sắc. Đó là những bài học vô cùng quý giá để chúng ta học
tập, và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm tốt hơn nữa công tác đào t ạo, sự
nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo góp phần vào công cuộc xây dựng
đất nước giàu đẹp, phồn vinh.

Hiện nay toàn Đảng toàn dân đang tích cực thực hiện công cuộc đổi
mới, thực chất là cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Chúng ta cần tiếp tục suy ngẫm , h ọc l ại t ư t ưởng H ồ
Chí Minh về giáo dục để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ
thể của đất nước trong bối cảnh của thời hiện đại trước ngưỡng của
thế kỉ XXI.

Tóm lại, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta 77 năm qua
đã khẳng định rằng, tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa
Mác- Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim ch ỉ nam, là tài s ản vô giá
của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đó dẫn dắt chúng ta trên mỗi chặng
đường xây dựng và phát triển đất nước là ngọn cờ thắng lợi của cách
mạng Việt Nam,là sức mạnh hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự
nghiệp cách mạng của chúng ta hôm nay và mai sau.

Đối với thế hệ trẻ hôm nay nói chung và đối với sinh viên trong các
trường đại học nói riêng, cần đặc biệt coi trọng giáo dục chính tr ịm, t ư
tưởng, đạo đức cách mạng, đặc biêt là giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh

15
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


nhằm nâng cao lí luận, phương pháp tư duy biện chứng, góp phần đào
tạo sinh viên thành những chiến sĩ đi tiên phong trong bảo vệ và xây
dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn và to đẹp h ơn nh ư Di chúc
của Người để lại.4. Tài Liệu Tham Khảo
1. http://www.chungta.net/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao-

Duc/Ha_Khanh-Tu_tuong_Ho_Chi_Minh_ve_giao_duc

2. Trí tuệ và bản lĩnh Hồ Chí Minh, PGS.TS Bùi Đình Phong, NXB
chính trị Quốc gia – Hà Nội ,2005

3. Về danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh, GS Đinh Xuân Lâm, TS Bùi

Đình Phong, NXB lao động

4. www.cpv.org.vn

5. http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn

6. http://ww.vjol.info

7. https://sites.google.com/site/chibogiaovien1/home/tuong-ho-chi-minh
16
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Phụ lục
17
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
18
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
19
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
20
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
21

Top Download Y Khoa - Dược

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản