Đề tài: " Vốn thành tiền và các khoản phải thu"

Chia sẻ: Chauquocphong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

2
2.472
lượt xem
1.620
download

Đề tài: " Vốn thành tiền và các khoản phải thu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO đã mở ra m ột th ời kỳ mới cho phát triển kinh tế- xã h ội và h ội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam. Điều đó được khẳng định là niềm vui, song cũng không kém phần lo lắng trước những thử thách và cơ hội đan xen nhau khi gia nhập sân chơi thị trường chung của thế giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: " Vốn thành tiền và các khoản phải thu"

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: " Vốn thành tiền và các khoản phải thu"
 2. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh LÔØI MÔÛ ÑAÀU LÔØ 1. S C N THI T C A Đ TÀI Vi t Nam tr thành thành viên chính th c c a t ch c thương m i th gi i WTO đã m ra m t th i kỳ m i cho phát tri n kinh t - xã h i và h i nh p kinh t qu c t Vi t Nam. Đi u đó đư c kh ng đ nh là ni m vui, song cũng không kém ph n lo l ng trư c nh ng th thách và cơ h i đan xen khi gia nh p sân chơi th trư ng chung c a th gi i, nh t là đ i v i các doanh nghi p Vi t Nam. Trong giai đo n gia nh p n n kinh t khu v c và th gi i, n n kinh t Vi t Nam b tác đ ng m nh hơn b i các y u t kinh t th gi i, các thách th c c a h i nh p kinh t s là nh ng y u t b đ ng khó lư ng có tác đ ng l n đ n tình hình phát tri n kinh t c a Vi t Nam, chính s ki n này đã góp ph n làm cho môi trư ng kinh doanh Vi t Nam tr nên náo nhi t và sôi đ ng hơn. Đ u năm 2008 tình hình kinh t b bi n đ ng m nh: đ ng đô la M gi m, giá vàng, giá v t li u, giá xăng… tăng làm cho tiêu dùng gi m. Các doanh nghi p c n có nh ng đ nh hư ng đúng đ n đ phát tri n doanh nghi p trong th i bu i kinh t th trư ng. Trư c h t, Nhà nư c và các doanh nghi p trong nư c còn ph i g p khó khăn: trình đ qu n lý y u kém xu t phát t n n qu n lý kinh t nông nghi p. Bên c nh đó các doanh nghi p ph i ch u s tác đ ng to l n t n n kinh t th trư ng trên th gi i trong quá trình toàn c u. Đó là s c nh tranh gay g t t các đ i th , các s n ph m, d ch v gi a các doanh nghi p trong và ngoài nư c. Do đó, đòi h i các doanh nghi p ph i t n l c, ph n đ u, c i thi n t t hơn đ t n t i và phát tri n b n v ng. Cùng v i s tăng trư ng kinh t đ t nư c đòi h i đ i s ng nhân dân ph i đư c năng cao do v y nhu c u v nhà c a ph i đ p hơn, khang trang trang hơn và hơn th n a là ph i có ngu n tài chính, đây là y u t không th thi u đ i v i cu c s ng ngư i dân cũng như trong ho t đ ng kinh doanh. Chính vì th ngay t nh ng ngày đ u khi thành l p công ty bư c chu n b ban đ u bao gi cũng là “ngu n v n” mà c th là “v n b ng ti n” là m t b ph n thu c tài s n lưu đ ng nó gi v trí quan tr ng trong v n c a công ty. B i l , ho t đ ng kinh doanh có hi u qu thì đòi h i các nhà quan lý c n ph i nhanh chóng n m b t các th i cơ, xác đ nh đúng nhu c u v v n, tìm ki m và huy đ ng ngu n v n đ đáp ng k p th i, s d ng v n h p lý và mang l i hi u qu cao nh t. Trong công tác qu n lý và h ch toán các kho n n ph i thu chúng ta c n xem xét các kho n thu như t khách hàng, thu n i b , t m ng, các kho n ký qu , ký cư c ng n h n… Qua đó, th y rõ th c tr ng ho t đ ng tài chính nh m xác đ nh đ y đ , đúng đ n, nguyên nhân m c đ nh hư ng các nhân t tình hình tài chính t đó các nhà qu n lý có bi n pháp đánh giá hi u qu s d ng v n trong công ty. Cùng v i yêu c u th c t c a Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n và nh n th y đư c t m quna tr ng c a vi c s d ng v n trong công ty nên em quy t đ nh ch n đ tài k toán “V n b ng ti n và các kho n ph i thu” t i Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n đ làm báo cáo th c t p ng n h n này. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -1-
 3. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh Phân tích và đánh giá th c tr ng công tác k toán v n b ng ti n và các kho n ph i thu, d a vào nh ng hi u bi t và ki n th c đã h c. T đó rút ra nh n xét - k t lu n gi a lý thuy t và th c t v công tác k toán. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U - Phương pháp ti p c n, thu th p thông tin, trao đ i thông tin và thông qua ch ng t , cách luân chuy n ch ng t c a Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n. - Phương pháp t ng h p, x lý s li u: phân tích, th ng kê. 4. PH M VI NGHIÊN C U - T p trung vào công tác k toán v n b ng ti n và các kho n ph i thu. - S li u nghiên c u ch y u trong tháng 05 năm 2009. 5. N I DUNG NGHIÊN C U Đ tài g m 3 chương: Chương 1: Gi i thi u khái quát v Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n. Chương 2: Th c tr ng công tác K toán V n b ng ti n và các kho n ph i thu t i Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n. Chương 3: Nh n xét - K t lu n. SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -2-
 4. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG MYÕ THUAÄN 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N 1.1.1. Sơ lư c v công ty - Tên công ty: Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n. - Tên giao d ch: Mythuan Construction Conslting Joint Stock Company. - Tên Vi t t t: MYTHUAN.CO - Tr s công ty: S 80, Đư ng Tr n Phú, Phư ng 4, Thành ph Vĩnh Long, T nh Vĩnh Long. - Đi n tho i: 070.3823067 – 070.3833524 - E-mail: tvxdmythuan@yahoo.com - Lĩnh v c ho t đ ng: Ho t đ ng lĩnh v c Tư v n Xây d ng thu c các ngành Giao thông, Th y l i và Công nghi p Dân d ng. - Ngành, ngh kinh doanh: L p d án đ u tư xây d ng; Thi t k ; Qu n lý d án, giám sát k thu t xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, h t ng k thu t; Kh o sát đ a ch t các công trình xây d ng; L p h sơ m i th u, tư v n đ u th u, tư v n đ u tư. 1.1.2. L ch s hình thành và phát tri n Ti n thân c a Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n là Ban Qu n Lý D Án Dân D ng và Công Nghi p tr c thu c S Xây D ng T nh Vĩnh Long, đư c thành l p theo quy t đ nh s 20/QĐ - UBT ngày 05/01/1996 c a UBND T nh Vĩnh Long. Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n là đơn v s nghi p có thu, t đ m b o toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên. Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n đư c thành l p trên cơ s chuy n đ i Ban Qu n lý các d án công nghi p và dân d ng theo Quy t đ nh s 2206/QĐ -UBND ngày 29/10/2007 c a UBND t nh Vĩnh Long “V/v phê duy t đ án chuy n đ i các Ban Qu n Lý D Án đ u tư xây d ng công trình c p t nh và c p huy n, th xã”. Ngày 15/09/2008, Công ty đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, và chính th c đi vào ho t đ ng theo pháp nhân m i v i s v n đi u l đăng ký là 300.000.000 đ ng (trong đó Nhà nư c s h u 56,3% v n đi u l ). Công ty có tư cách pháp nhân đ y đ theo quy đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam, h ch toán k toán đ c l p, có con d u riêng, đư c m và tr c ti p đi u hành giao d ch thông qua các tài kho n t i các Ngân hàng, t ch c Tín d ng ho t đ ng t i Vi t Nam. 1.2. NHI M V VÀ CH C NĂNG SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -3-
 5. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh Công ty có nhi m v và ch c năng tư v n qu n lý d án và giám sát các công trình công nghi p và dân d ng. 1.3. CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY 1.3.1. Cơ c u t ch c T ch c b máy c a Công ty đư c t ch c ch t ch và g n nh nh m t o môi trư ng h c h i, khuy n khích và h tr ngư i lao đ ng phát tri n k năng, phát huy n i l c. Công ty đư c t ch c theo cơ c u t p trung và đư c th hi n qua sơ đ 1.1. Sơ đ 1.1. Sơ đ t ch c B máy Qu n lý c a Công ty CH T CH H I Đ NG QU N TR (KIÊM GIÁM Đ C) PHÓ GIÁM Đ C (KIÊM TP. GIÁM SÁT) PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QU N LÝ K TOÁN GIÁM SÁT T CH C D ÁN 1.3.2. Ch c năng, nhi m v c a các phòng ban - Giám đ c: Ch u trách nhi m chung v đi u hành m i ho t đ ng kinh doanh c a Công ty, ch u s giám sát c a H i đ ng Qu n tr và ch u trách nhi m trư c H i đ ng Qu n tr và pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v đư c giao. - Phó Giám đ c: Là ngư i tr giúp tr c ti p cho Giám đ c trong công tác qu n lý, đi u hành công tác kinh doanh hành chính qu n tr c a Công ty. Ch u trách nhi m tr c ti p v i Giám đ c và trư c Pháp lu t v ph n vi c đư c giao. - Trư ng phòng nghi p v : Là đơn v tham mưu cho Giám đ c, Phó Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v nh ng bi n pháp đ xu t thu c chuyên môn c a mình đ i v i Công ty. 1.4. T CH C CÔNG TÁC K TOÁN 1.4.1. T ch c b máy k toán Đ đáp ng các yêu c u v qu n lý và t o đi u ki n cho kinh doanh thu n l i. Hi n nay Công ty t ch c k toán theo mô hình t p trung, hình th c này đư c áp d ng nh ng đơn v có quy mô v a và nh . Theo hình th c này t t c các công vi c k toán như phân lo i ch ng t , ki m tra ch ng t ban đ u, đ nh kho n k toán, ghi s t ng h p và chi ti t, tính giá thành, l p báo cáo, thông tin kinh t … đ u đư c th c hi n phòng k toán tài v . Sơ đ 1.2. Sơ đ t ch c B máy K toán c a Công ty SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -4- K TOÁN TRƯ NG
 6. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh 1.4.2. Nhi m v , ch c năng các b ph n k toán - K toán trư ng: Là ngư i đ ng đ u trong b ph n k toán đư c Giám đ c giao nhi m v tr c ti p đi u hành các ho t đ ng Công ty v m t tài chính. - K toán thanh toán và thu : Ra phi u thu, phi u chi vào các s chi ti t và báo cáo thu . - K toán t ng h p: Là ngư i tr lý cho k toán trư ng, ch u trách nhi m t ch c ghi chép, ph n ánh t ng h p s li u vào các s sách t ng h p c a k toán. - Th qu : Có nhi m v thu, chi khi có nh ng ch ng t h p l . Cu i tháng, l p b ng t ng h p và l p b ng ki m kê đ i chi u gi a th qu và k toán trư ng. 1.4.3. Hình th c s sách k toán áp d ng Hi n nay Công ty đang áp d ng hình th c ghi s theo hình th c Nh t ký - S cái đ thu n l i theo dõi tình hình ho t đ ng c a Công ty. Trong hình th c này bao g m các lo i s sách sau: - Nh t ký - S cái. - Các s , th k toán chi ti t. Trình t ghi s theo hình th c k toán Nh t Ký - S cái như sau: - Hàng ngày, k toán căn c vào các ch ng t k toán ho c b ng t ng h p ch ng t k toán cùng lo i đã đư c ki m tra và đư c dùng làm căn c ghi s . K toán xác đ nh N , Có đ ghi vào Nh t ký - S cái. B ng t ng h p ch ng t k toán đư c l p cho nh ng ch ng t cùng lo i phát sinh nhi u l n trong m t ngày ho c đ nh kỳ 1 đ n 3 l n. Ch ng t k toán và b ng t ng h p ch ng t k toán cùng lo i sau khi đã ghi Nh t ký - S cái, đư c dùng đ ghi vào s , th k toán chi ti t có liên quan. - Cu i tháng, sau khi đã ph n ánh toàn b ch ng t k toán phát sinh trong tháng vào Nh t ký - S cái và các s , th k toán chi ti t, k toán ti n hành c ng s li u c a phát sinh ph n Nh t ký - S cái đ ghi vào dòng c ng phát sinh cu i tháng và căn c vào s dư đ u tháng k toán tính ra s dư cu i tháng c a t ng tài kho n trên Nh t ký - S cái. - Khi ki m tra, đ i chi u s c ng cu i tháng (cu i quý) trog s Nh t ký - S cái ph m đ m b o các yêu c u sau: T ng s ti n c a c t “Phát T ng s phát sinh N T ng s phát sinh Có = = sinh” ph n Nh t ký c a t t c các TK c a t t c các TK T ng s dư N các Tài kho n = T ng s dư Có các Tài kho n SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -5-
 7. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh - Các s , th k toán chi ti t cũng đư c khóa s đ c ng ra s phát sinh và tính s dư cu i tháng c a t ng đ i tư ng. Căn c vào các s li u khóa s c a các đ i tư ng l p “B ng t ng h p chi ti t” cho t ng tài kho n. S li u trên B ng t ng h p chi ti t đư c đ i chi u v i các s li u c a t ng tài kho n trên Nh t ký - S cái. S li u trên Nh t ký - S cái và trên B ng t ng h p chi ti t sau khi khóa s đư c ki m tra, đ i chi u n u kh p, đúng s đư c s d ng đ l p báo cáo tài chính. Sơ đ 1.3. Sơ đ K toán theo hình th c Nh t ký - S cái CH NG T GC S , TH S QU B NG T N G H P K TOÁN CH NG T CHI TI T K TOÁN CÙNG LO I B NG T NG H P NH T KÝ - S CÁI CHI TI T BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng Đ i chi u ki m tra 1.5. TÌNH HÌNH HO T Đ NG S N XU T KINH DOANH C A CÔNG TY 1.5.1. Thu n l i Đư c s quan tâm c a UBND t nh Vĩnh Long, lãnh đ o S Xây d ng và các ngành h u quan đã t o m i đi u ki n thu n l i cho đơn v ho t đ ng, nh t là trong giai đo n chuy n đ i t m t đơn v s nghi p lên Công ty C ph n, đơn v đã t ch c l i m t b máy phù h p v i ngành ngh kinh doanh và t ng bư c đi vào n đ nh. SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -6-
 8. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh Trong n n kinh t th trư ng ngày nay đã gia nh p v i các nư c trên th gi i t o đi u ki n thúc đ y m nh m kh năng c nh tranh cũng như kh năng ho t đ ng riêng c a Công ty. T p th lãnh đ o, cán b viên ch c có tinh th n trách nhi m v i công vi c đư c giao, đoàn k t m t lòng, góp ph n th c hi n hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh năm 2009. 1.5.2. Khó khăn T m t đơn v s nghi p v a tr lên Công ty là khó khăn đ u tiên đòi h i nhi u v n đ đ thích ng v i các Công ty c nh tranh khác cũng như s phát tri n m nh m c a Công ty. Nhân viên, cán b công ch c v n chưa an tâm vào s nghi p phát tri n c a doanh nghi p. Nhi u đơn v tư v n ho t đ ng cùng ngành ngh ngày càng đa d ng, do đó s c nh tranh gi a các doanh nghi p theo cơ ch th trư ng ngày càng m nh m . Cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t còn thi u… SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -7-
 9. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh Chöông 2 THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG MYÕ THUAÄN 2.1. H TH NG CH NG T VÀ TH T C LUÂN CHUY N CH NG T Công ty ch h ch toán ti n m t, ti n g i Ngân hàng, ph i thu khách hàng, ph i thu khác, không h ch toán ti n đang chuy n, ph i thu n i b , các kho n c m c , ký cư c, ký qu ng n h n. 2.1.1. Ti n m t: - H th ng ch ng t : + Phi u thu: Xác đ nh s ti n m t th c t nh p qu và làm căn c đ th qu thu ti n. + Phi u chi: Xác đ nh s ti n m t th c t xu t qu và làm căn c đ th qu chi ti n. + Gi y đ ngh t m ng. + Gi y thanh toán ti n t m ng. + Gi y đ ngh thanh toán. - Trình t luân chuy n ch ng t : Hàng ngày, căn c vào nghi p v kinh t phát sinh liên quan đ n thu, chi ti n m t trong qu như: thu t m ng, thu ti n giám sát công trình, chi t m ng, chi tr lương… k toán thanh toán, căn c vào các ch ng t g c như: Hóa đơn, gi y đ ngh thanh toán, gi y đ ngh t m ng đã đư c duy t, b ng thanh toán lương… đ l p phi u thu, phi u chi. + Phi u thu: Do k toán l p thành 3 liên (đ t gi y than vi t 1 l n) sau khi ghi đ y đ các n i dung trên phi u và ký vào phi u chuy n cho k toán trư ng và Giám đ c ký duy t. Sau đó, chuy n cho th qu làm làm căn c nh p qu . Th qu gi l i 1 liên đ ghi s qu , 1 liên giao ngư i n p ti n, 1 liên lưu nơi l p phi u. Cu i ngày, toàn b phi u thu đư c th qu chuy n cho k toán t ng h p đ ghi s k toán. SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -8-
 10. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh M u s : 05-TT Đơn v : CTCP Tư v n XD M Thu n (Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Đ a ch : S 80, Tr n Phú, P.4, TP. Vĩnh Long ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) PHI U THU S : 31 N : 1111 Ngày 01 tháng 05 năm 2009 Có: 141 H tên ngư i n p ti n: Nguy n Hoàng Phúc Đ a ch : Phòng Giám sát k thu t Lý do thu: Thu t m ng S ti n: 1.000.000 đ ng Vi t b ng ch : M t tri u đ ng ch n. Kèm theo 01 ch ng t g c Ngư i l p phi u Ngư i n p ti n K toán trư ng Giám đ c Th qu (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) (Ký, h tên) Đã nh n đ s ti n (Vi t b ng ch ): M t tri u đ ng ch n. + Phi u chi: Tương t như phi u thu k toán l p thành 3 liên (đ t gi y than vi t 1 l n) sau khi ghi đ y đ các n i dung trên phi u và ký vào phi u chuy n cho k toán trư ng và Giám đ c ký duy t. Sau đó, chuy n cho th qu làm căn c xu t qu . Th qu gi l i 1 liên đ ghi s qu , 1 liên giao ngư i nh n ti n, 1 liên lưu nơi l p phi u. Cu i ngày, toàn b phi u chi đư c th qu chuy n cho k toán t ng h p đ ghi s k toán. Quy trình h ch toán: Phương pháp k toán các nghi p v ch y u t i Công ty: - Ngày 01/05/2009 thu ti n t m ng chi phí giám sát công trình c a Anh Nguy n Hoàng Phúc làm vi c t i phòng giám sát (PT31), s ti n 1.000.000 đ ng. N TK 1111 1.000.000 Có TK 141 1.000.000 - Ngày 02/05/2009 chi t m ng h c l p hu n luy n B o v cho Anh Ph m Minh Hoàng (PC124), s ti n 500.000 đ ng. N TK 141 500.000 Có TK 1111 500.000 M u s : 03-TT Đơn v : CTCP Tư v n XD M Thu n (Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Đ a ch : S 80, Tr n Phú, P.4, TP. Vĩnh Long ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long -9- GI Y Đ NGH T M NG
 11. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh M u s : 02-TT Đơn v : CTCP Tư v n XD M Thu n (Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Đ a ch : S 80, Tr n Phú, P.4, TP. Vĩnh Long ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) PHI U CHI S : 124 N : 141 Ngày 02 tháng 05 năm 2009 Có: 1111 H tên ngư i n p ti n: Ph m Minh Hoàng Đ a ch : Phòng b o v . Lý do chi: H c l p Hu n luy n B o v . S ti n: 500.000 đ ng Vi t b ng ch : Năm trăm nghìn đ ng ch n. Kèm theo 01 ch ng t g c Ngư i l p phi u Ngư i n p ti n K toán trư ng Giám đ c Th qu (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) (Ký, h tên) Đã nh n đ s ti n (Vi t b ng ch ): Năm trăm nghìn đ ng ch n. - Ngày 04/05/2009 Công ty rút ti n g i Ngân hàng v nh p qu ti n m t (Sec TM - BM 042177) (PT32), s ti n 100.000.000 đ ng. N TK 1111 100.000.000 Có TK 1121 100.000.000 - Ngày 05/05/2009 tr ti n chi phí giám sát công trình tuy n dân cư vùng lũ xã Th nh Qu i (PC125), s ti n 6.971.515 đ ng. SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 10 -
 12. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh N TK 3341 6.971.515 Có TK 1111 6.971.515 N TK 642 6.971.515 Có TK 3341 6.971.515 - Ngày 12/05/2009 chi phí ti p khách s Giáo D c Đào T o Vĩnh Long (PC128), s ti n 1.100.000 đ ng. N TK 642 1.100.000 Có TK 1111 1.100.000 - Ngày 30/05/2009 tr ti n xe đi công tác (PC129), s ti n 3.350.000 đ ng. N TK 642 3.350.000 Có TK 1111 3.350.000 2.1.2. Ti n g i Ngân hàng - H th ng ch ng t : + B ng sao kê tài kho n chi ti t: Do Ngân hàng l p đ cho bi t s dư t i th i đi m phát sinh. + L nh chuy n Có, l nh chi, l nh chuy n ti n đ n. + Phi u thu d ch v kiêm hóa đơn, sao kê tài kho n chi ti t. + Phi u thu ti n m t. - Trình t luân chuy n ch ng t : Khi khách hàng tr ti n cho doanh nghi p b ng ti n g i Ngân hàng, khi nh n đư c l nh chuy n Có c a Ngân hàng g i đ n k toán ti n g i căn c vào đó ghi nh n vào s chi ti t ti n g i Ngân hàng. Ti p đ n chuy n cho k toán t ng h p ghi Nh t ký - S cái và lưu ch ng t . Quy trình h ch toán: Công ty s d ng hình th c y nhi m chi. Phương pháp k toán các nghi p v kinh t phát sinh t i Công ty: - Ngày 04/05/2009 Công ty nh n đư c gi y báo Có (l nh chuy n Có) c a Ngân hàng s KB00005202 v vi c chuy n ti n tr n chi phí GSCT c a Trung tâm Khai thác và Phát tri n Qu đ t (LCC47), s ti n là 28.000.000 đ ng, thu GTGT 10% theo phương pháp kh u tr . N TK 1121 28.000.000 Có TK 5113 25.454.545 Có TK 3331 2.545.455 - Ngày 10/05/2009 Công ty n p 1% kinh phí công đoàn quý 01/2009 ( y nhi m chi), s ti n 1.593.637 đ ng. N TK 3382 1.593.637 Có TK 1121 1.593.637 L NH CHUY N CÓ S l nh: KB00005202 Ngày l p: 04/05/2009 SBT: 47 SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 11 - Ký hi u ch ng t và n i dung lo i nghi p v 30 L nh chuy n Có - 101 cho các TCKT Ngân hàng thành viên g i l nh: KBNN t nh Vĩnh Long Mã NH: 86701001
 13. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh - Ngày 17/05/2009 Công ty chuy n ti n thu GTGT vào tháng 03/2009 (GNT8954), s ti n 17.500.525 đ ng. N TK 3331 17.500.525 Có TK 1121 17.500.525 - Ngày 17/05/2009 Công ty n p phí chuy n ti n (P012), s ti n 14.100 đ ng. N TK 642 14.100 Có TK 1121 14.100 - Ngày 31/05/2009 Công ty nh n đư c l nh chuy n Có (LCC48) c a Ngân hàng v ti n lãi g i tháng 05/2009, s ti n 1.050.719 đ ng. N TK 1121 1.050.719 Có TK 711 1.050.719 SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 12 -
 14. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh Y NHI M CHI M u s : C4-15/KB S : 02 CHUY N KHO N, CHUY N TI N THƯ ĐI N L p ngày 10 tháng 05 năm 2009 Đơn v tr ti n: CTY CP TƯ V N XÂY D NG M THU N KBNN A GHI Mã s đơn v SDNS: ...................................................................................... N TK: ………….… Có TK: ………….… Tài kho n: 943060100046 T i kho b c Nhà nư c (NH): VĨNH LONG KHKT: …………… Đơn v nh n ti n: LIÊN ĐOÀN LAO Đ NG T NH VĨNH LONG KBNN B, NH B GHI Đ a ch : 270 Ph m Hùng, P.9, TP. Vĩnh Long. N TK: ………..…… Có TK: …………..… Tài kho n: 946900100001 T i kho b c Nhà nư c (NH): VĨNH LONG KHKT: …………..… N i dung thanh toán, chuy n ti n: N p 1% kinh phí công Đoàn quý 01/2009 ….. ................................................................................................................................................................... ….. ................................................................................................................................................................... S ti n ghi b ng s : 1.593.607 đ ng. S ti n ghi b ng ch : M t tri u năm trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm l b y đ ng. ….. ................................................................................................................................................................... ĐƠN V TR TI N KBNN A GHI S NGÀY: ……..…. K toán trư ng Ch tài kho n K toán trư ng Ch tài kho n Giám đ c NGÂN HÀNG A GHI S NGÀY: ….. KBNN, NGÂN HÀNG B GHI S NGÀY: …. K toán K toán trư ng Giám đ c K toán K toán trư ng Giám đ c 2.1.3. Ph i thu khách hàng - H th ng ch ng t : + H p đ ng giám sát công trình, h p đ ng qu n lý d án. + Phi u thu, hóa đơn GTGT. - Trình t luân chuy n ch ng t : + Khi ký h p đ ng tư v n, giám sát, qu n lý d án… căn c vào các đi u kho n thanh toán và giá tr h p đ ng, k toán th c hi n ra phi u thu và hóa đơn GTGT. Trư ng h p chưa thu đư c ti n, k toán theo dõi trên công N ph i thu khách hàng (chi ti t cho t ng h p đ ng), n u nh n đư c ti n k toán ra phi u thu gi m n . SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 13 -
 15. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh + Hóa đơn GTGT do k toán l p thành 3 liên (đ t gi y than vi t 1 l n): Liên 1 lưu nơi cùi phi u, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 đ lưu ch ng t k toán. Quy trình h ch toán: Phương pháp các nghi p v k toán t i Công ty: - Ngày 06/05/2009 ký h p đ ng Giám sát công trình nhà đi u hành s n xu t đi n l c Vĩnh Long (HĐ15), s ti n 2.899.330 đ ng, thu GTGT 10% theo phương pháp kh u tr . N TK 131 2.899.330 Có TK 5113 2.609.397 Có TK 3331 289.933 - Ngày 31/05/2009 ký h p đ ng Giám sát công trình v tr m t ng đài Phư c H u huy n Long H (HĐ16), s ti n 10.200.000 đ ng, thu GTGT 10% theo phương pháp kh u tr . N TK 131 10.200.000 Có TK 5113 9.180.000 Có TK 3331 1.020.000 - Ngày 31/05/2009 nh n đư c l nh chuy n Có c a Ngân hàng v vi c chuy n ti n tr n theo h p đ ng Giám sát công trình nhà đi u hành s n xu t đi n l c Vĩnh Long (LCC49), s ti n 2.899.330 đ ng. N TK 1121 2.899.330 Có TK 131 2.899.330 2.1.4. Ph i thu khác (TK 1388) Ph i thu khác bao g m các kho n N ph i thu ngoài kho n ph i thu khách hàng và thu n i b phát sinh trong quá trình s n xu t kinh doanh. Ph i thu khác bao g m ph i thu v kho n cho Cán b nhân viên vay mư n t m th i, kho n b t b i thư ng v t ch t, kho n thu v c t c… Tùy theo t ng nghi p v kinh t phát sinh mà ta có ch ng t và s sách kèm theo. Quy trình h ch toán: - Ngày 09/05/2009 chi ti n m t cho Cán b nhân viên mư n đ ng h đ ng bào lũ l t, s ti n 500.000 đ ng. N TK 1388 500.000 Có TK 111 500.000 - Ngày 13/05/2009 ph i thu kho n ti n b i thư ng do bên h p đ ng GSCT vi ph m h p đ ng, s ti n 5.000.000 đ ng. N TK 1388 5.000.000 Có TK 711 5.000.000 - Ngày 20/05/2009 đã thu ti n m t 5.000.000 đ ng v kho n b i thư ng ngày 13/05/2009. N TK 1111 5.000.000 Có TK 1388 5.000.000 SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 14 -
 16. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh HÓA ĐƠN M u s : 01 GTKT-311 KD/2009N GIÁ TR GIA TĂNG 0002720 Liên 3: N i b Ngày 31 tháng 05 năm 2009 Đơn v bán hàng: Công ty C ph n Tư v n Xây d ng M Thu n Đ a ch : S 80, Tr n Phú, Phư ng 4, Thành ph Vĩnh Long, T nh Vĩnh Long. S tài kho n: .................................................................................................................................. Đi n tho i: ...................................................................................................................................... H tên ngư i mua hàng: Đi n l c Vĩnh Long Tên đơn v : Đi n l c Vĩnh Long Đ a ch : Phư ng 1, Thành ph Vĩnh Long, T nh Vĩnh Long. S tài kho n: .................................................................................................................................. Hình th c thanh toán: CK Mã s : ................................................................. Đơn v S Đơn Thành STT Tên hàng hóa d ch v tính Lư ng Giá Ti n A B C 1 2 3 1 Chi phí Giám sát k thu t nhà Đ ng 2.609.397 đi u hành s n xu t đi n l c Vĩnh Long - Thành ph Vĩnh Long - T nh Vĩnh Long (HĐ15/HĐGS-TVXDMT) ngày 06/07/2009. C ng ti n hàng 2.609.397 Thu su t GTGT: 10% Ti n thu GTGT 289.933 T ng c ng ti n thanh toán 2.899.330 S ti n vi t b ng ch : Hai tri u tám trăm chín mươi chín nghìn ba trăm ba mươi đ ng. Th trư ng đơn v Ngư i mua hàng Ngư i bán hàng (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 15 -
 17. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh - Ngày 30/05/2007 kh u tr vào lương Cán b nhân viên s ti n 500.000 đ ng công ty đã ng cho mư n ngày 09/05/2009 N TK 3341 500.00 Có TK 1388 500.000 2.2. H TH NG S SÁCH 2.2.1. S sách k toán chi ti t 2.2.1.1. Đ i v i Ti n m t - S qu ti n m t: M đ s d ng cho m t năm, là s do th qu ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu ti n m t t i đơn v , đư c ghi chép trên máy tính. M u s : S07-DN Đơn v : CTCP Tư v n XD M Thu n (Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Đ a ch : S 80, Tr n Phú, P.4, TP. Vĩnh Long ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) S QU TI N M T Tháng 05 năm 2009 Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S ti n Ngày Di n gi i tháng Thu Chi Thu Chi Tn 25.000.000 S DƯ Đ U KỲ 01/05 31 Thu t m ng 1.000.000 124 Chi t m ng 500.000 02/05 04/05 32 Rút TGNH nh p 100.000.000 qu 05/05 125 Tr ti n chi phí 6.971.515 GSCT Chi CBNV mư n 09/05 126 500.000 12/05 128 Chi phí ti p khách 1.100.000 Thu b i thư ng vi 20/05 33 5.000.000 ph m h p đ ng 30/05 129 Tr ti n xe đi công 3.350.000 tác 106.000.000 12.421.515 C NG S PS 118.578.485 S DƯ CU I KÌ TP. Vĩnh Long, ngày 31 tháng 05 năm 2009 Th qu K toán Giám đ c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 16 -
 18. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh - S qu ti n m t đư c k toán ti n m t ghi đ y đ , rõ ràng theo t ng nghi p v kinh t phát sinh. Thông tin, s li u đư c ghi vào s ph i chính xác, trung th c kh p v i ch ng t k toán. Các nghi p v kinh t phát sinh đư c ph n ánh theo trình t th i gian t khi m s đ n lúc khóa s . - Vào cu i kỳ, k toán ti n hành khóa s rút s dư đ xác đ nh s ti n m t còn t n trư c khi l p BCTC theo qui đ nh c a nhà nư c. Sau khi khóa s k toán in ra s gi y và đóng thành quy n trình cho k toán trư ng và Giám đ c ký duy t. 2.2.1.2. Đ i v i ti n g i Ngân hàng: - S qu g i Ngân hàng: Đư c m đ s d ng cho m t năm, do k toán ti n g i ghi chép theo dõi tình hình g i vào, rút ra và còn l i c a ti n g i Ngân hàng t i Công ty. S này cũng đư c ghi chép trên máy tính. - K toán căn c vào ch ng t g c c a Ngân hàng g i đ n đ ghi vào s ti n g i Ngân hàng. S CHI TI T TI N G I NGÂN HÀNG Tháng 05 năm 2009 (TÀI KHO N: 102010000667719) T i: Phòng giao d ch ch Vĩnh Long - CN NH Công thương Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S ti n TK Di n gi i Đ. ng S Ngày G i vào Rút ra Tn 200.000.000 S DƯ Đ U KỲ LCC47 04/05 Thu ti n CPGS 5113 28.000.000 b ng TGNH PT32 04/05 Rút TGNH nh p 1111 90.000.000 qu PC127 10/05 N p KPCĐ quý 3382 1.593.637 01/2009 GNT 17/05 Chuy n ti n thu 3331 17.500.525 GTGT tháng 8954 05/2009 P012 17/05 Phí chuy n ti n 642 14.100 LCC48 31/05 Lãi TGNH tháng 711 1.050.719 07/2009 LCC49 31/05 Thu ti n CPGS 5113 2.899.330 b ng TGNH 31.950.049 109.108.262 C NG S PS 122.841.787 S DƯ CU I KÌ TP. Vĩnh Long, ngày 31 tháng 05 năm 2009 K toán trư ng L p b ng Giám đ c (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 17 -
 19. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh - Cu i kỳ, k toán ti n hành khóa s rút s dư đ xác đ nh s ti n g i còn l i Ngân hàng. Sau khi khóa s k toán in ra s và đóng thành quy n trình cho k toán trư ng và Giám đ c ký duy t. 2.2.1.3. Đ i v i ph i thu khách hàng: - S chi ti t ph i thu khách hàng do k toán m đ theo dõi các kho n ph i thu cho t ng khách hàng. S CHI TI T PH I THU KHÁCH HÀNG Khách hàng: Công ty Đi n l c Vĩnh Long T ngày 06/05/2009 đ n 31/05/2009 Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S dư Đ u kỳ S PS trong kỳ S dư Cu i kỳ Di n gi i S Ngày N Có N Có N Có H p đ ng GS HĐ15 06/05 2.000.000 2.899.330 2.000.000 chưa thu ti n LCC49 31/05 Thu ti n GSCT 2.899.330 T ng c ng 2.000.000 2.899.330 2.899.330 2.000.000 S CHI TI T PH I THU KHÁCH HÀNG Khách hàng: T ng đài Phư c H u T ngày 31/05/2009 đ n 10/08/2009 Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S dư Đ u kỳ S PS trong kỳ S dư Cu i kỳ Di n gi i S Ngày N Có N Có N Có H p đ ng GS HĐ17 06/05 15.000.000 10.200.000 25.200.000 chưa thu ti n T ng c ng 15.000.000 10.200.000 25.200.000 S T NG H P PH I THU KHÁCH HÀNG Tháng 05 năm 2009 Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S dư Đ u kỳ S PS trong kỳ S dư Cu i kỳ Di n gi i S Ngày N Có N Có N Có HĐ15 06/05 H p đ ng GSCT 2.000.000 2.899.330 2.000.000 HĐ17 31/05 H p đ ng GSCT 15.000.000 10.200.000 25.200.000 Thu ti n CPGS LCC49 31/05 2.899.330 b ng TGNH T ng c ng 17.000.000 13.099.330 2.899.330 27.200.000 DƯ CU I KỲ 27.200.000 TP. Vĩnh Long, ngày 31 tháng 05 năm 2009 K toán trư ng L p b ng (Ký, h tên) (Ký, h tên) SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 18 -
 20. Báo cáo th c t p: “V n b ng ti n & các kho n ph i thu” GVHD: TS. Lê Th Lanh - Cu i kỳ, k toán ti n hành rút s dư đ xác đ nh s ti n còn ph i thu c a t ng khách hàng. Cu i kỳ, k toán trình cho k toán trư ng và Giám đ c ký duy t. 2.2.1.4. Đ i v i ph i thu khác: - S chi ti t ph i thu khác do k toán m s đ theo dõi các kho n thu cho t ng đ i tư ng. - Cu i kỳ, k toán ti n hành rút s dư đ xác đ nh s ti n còn ph i thu c a t ng đ i tư ng. Cu i kỳ, k toán trình cho k toán trư ng và Giám đ c ký duy t. S CHI TI T PH I THU KHÁC Đ i tư ng: Cán b Nhân viên T ngày 09/05/2009 đ n 30/05/2009 Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S dư Đ u kỳ S PS trong kỳ S dư Cu i kỳ Di n gi i S Ngày N Có N Có N Có Chi nhân viên mư n PC126 09/05 500.000 Kh u tr lương NV 30/05 500.000 T ng c ng 500.000 500.000 S CHI TI T PH I THU KHÁC Đ i tư ng: Trư ng Chính tr Ph m Hùng T ngày 14/05/2009 đ n 21/05/2009 Đơn v tính: Đ ng Ch ng t S dư Đ u kỳ S PS trong kỳ S dư Cu i kỳ Di n gi i S Ngày N Có N Có N Có Ph i thu ti n b i HĐ16 13/05 5.000.00.000 thư ng Thu ti n b i thư ng PT33 30/05 500.000 T ng c ng 500.000 500.000 0 S T NG H P PH I THU KHÁC Tháng 05 năm 2009 Đơn v tính: Đ ng S dư S dư Ch ng t S PS trong kỳ Đ u kỳ Cu i kỳ Di n gi i S Ngày N Có N Có N Có Chi nhân viên mư n PC126 09/05 500.000 Ph i thu ti n b i HĐ16 13/05 5.000.000.000 thư ng Thu ti n b i thư ng PT33 30/05 5.000.000.000 Kh u tr lương NV 30/05 500.000 T ng c ng 5.000.500.000 5.000.500.000 SVTH: Nguy n Văn L i - K toán 2 - Khóa 7 - Đ i h c C u Long - 19 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản