Đề tham khảo kiểm tra lý 12 quang học

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
10
download

Đề tham khảo kiểm tra lý 12 quang học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tham khảo kiểm tra lý 12 quang học giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tham khảo kiểm tra lý 12 quang học

  1. H và tên: ........................................................... L p: 12 ............................. Mã : 536 KI M TRA V T LÍ 12 – PH N QUANG H C SÓNG Th i gian làm bài: 25 phút (không k phát ) ki m tra này có 16 câu 1/. Chi t su t c a m t môi trư ng trong su t i v i m t ánh sáng ơn s c nh t nh ph thu c vào A. t n s c a ánh sáng; B. bư c sóng c a ánh sáng; C. v n t c c a ánh sáng; D. nhi t c a ngu n sáng. 2/. Chi u m t chùm tia sáng tr ng i qua m t lăng kính thì tia ló b l ch v phía áy lăng kính. Trong ó: A. tia tím b l ch ít nh t, vì chi t su t c a lăng kính i v i ánh sáng tím là nh nh t; B. tia tím b l ch ít nh t, vì chi t su t c a lăng kính i v i ánh sáng tím là l n nh t; C. tia b l ch ít nh t, vì chi t su t c a lăng kính i v i ánh sáng là nh nh t; D. tia b l ch ít nh t, vì chi t su t c a lăng kính i v i ánh sáng là l n nh t; 3/. Ch n câu phát bi u SAI. Trong thí nghi m hai khe Young A. n u dùng ánh sáng tr ng thì t i chính gi a h vân giao thoa có m t vân tr ng; B. n u dùng ánh sáng tr ng thì kho ng cách gi a các vân l n l n hơn kho ng cách gi a các vân tím; C. t i A có vân sáng n u hi u ư ng i S2A – S1A b ng m t s nguyên l n bư c sóng; D. t i A có vân sáng n u hi u ư ng i S2A – S1A b ng m t s bán nguyên l n bư c sóng. 4/. M t ánh sáng ơn s c KHÔNG có tính ch t nào sau ây ? A. không b tán s c khi i qua lăng kính; B. có m t màu xác nh; C. có m t bư c sóng xác nh; D. không b khúc x khi i qua lăng kính. 5/. V ng màu s c s quan sát th y v t nào sau ây KHÔNG ph i là hi n tư ng giao thoa ánh sáng ? A. màng bong bóng xà phòng; B. nh ng ám mây hoàng hôn; C. váng d u m trên sông; D. m t ghi ĩa CD. 6/. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,2mm, kho ng cách t hai khe sáng n bu ng nh là 1m, kho ng vân o ư c là 2,1mm. Ánh sáng dùng trong thí nghi m này là ánh sáng A. l c; B. lam; C. chàm; D. tím. 7/. Trong ngành công nghi p th c ph m, s y khô hoa qu , ngư i ta dùng A. tia X; B. tia h ng ngo i; C. tia t ngo i; D. tia gamma. 8/. Tia gamma và tia X không có chung tính ch t nào sau ây ? A. là sóng i n t có bư c sóng r t ng n; B. làm phát quang m t s ch t; C. do v t nóng trên 3000oC phát ra; D. có th h y ho i t bào.
  2. 9/. Phát bi u nào KHÔNG ÚNG ? A. V t có nhi t th p ch phát ra ư c các tia h ng ngo i; B. Tia t ngo i b nư c và th y tinh h p th m nh; C. Kim lo i có kh i lư ng riêng càng l n thì kh năng c n tr tia Rongent càng m nh; D. i v i các tia có bư c sóng càng ng n thì càng d quan sát hi n tư ng giao thoa c a chúng. 10/. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, ngư i ta s d ng ánh sáng có bư c sóng 0,700µm. Kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,3mm, kho ng cách t hai khe sáng n bu ng nh là 1,2m. Khi ó kho ng cách gi a hai vân sáng b c 2 c a h vân giao thoa là A. 2,8mm; B. 5,6mm; C. 11,2mm; D. 22,4mm. 11/. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, ngư i ta s d ng ánh sáng tím có bư c sóng 0,420µm. Kho ng cách gi a hai khe sáng là 0,1mm, kho ng cách t hai khe sáng n bu ng nh là 80cm. Kho ng vân o ư c là A. 0,18.103m; B. 0,18mm; C. 0,336mm; D. 3,36mm. 12/. Trong thí nghi m hai khe v giao thoa ánh sáng tr ng, kho ng cách gi a hai khe là 0,2mm, kho ng cách t hai khe n bu ng nh là 2m. Kho ng cách gi a vân sáng b c 1 c a ánh sáng (0,760µm) và vân sáng b c 2 c a ánh sáng tím (0,400µm) n m v cùng m t phía so v i vân sáng trung tâm là A. 7,6mm; B. 8,0mm; C. 15,6mm; D. 0,4mm. 13/. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe h p cách nhau 0,4mm, ngư i ta t bu ng nh cách hai khe 2m thì thu ư c h vân giao thoa có 7 vân sáng rõ nét phân b cách u nhau trên m t o n 18mm. Bư c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m này là A. 0,600µm; B. 0,514µm; C. 15.10-3m; D. 12,85.10-3m. 14/. Phát bi u nào sau ây là ÚNG ? A. Quang ph v ch phát x không ph thu c vào thành ph n ngu n sáng; B. Trong quang ph h p th c a hơi natri không có v ch màu vàng; C. Quang ph v ch do các ch t nhi t cao phát ra; D. Tùy theo i u ki n nhi t , m t ch t có th phát ra quang ph liên t c ho c quang ph h p th . 15/. B n v ch c trưng cho quang ph c a hydro là A. , lam, chàm, tím; B. , cam, chàm, tím; C. l c, lam, chàm, tím; D. vàng, lam, chàm, tím. 16/. Phát bi u nào sau ây KHÔNG ÚNG ? A. Quang ph c a ánh sáng bóng èn dây tóc là quang ph liên t c; B. Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ngu n sáng; C. Quang ph liên t c ph thu c vào thành ph n c u t o ngu n sáng; D. Nhi t c a v t càng cao thì quang ph liên t c thu ư c càng l ch v phía ánh sáng tím. _________ H t __________
Đồng bộ tài khoản