Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng (Đề thi B)

Chia sẻ: thestupiddog

Đề thi tin học của Trung tâm tin học Sở GD-ĐT Tiền Giang. Thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ A-B tin học ứng dụng (Đề thi B)

SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG KÌ THI CHỨNG CHỈ A-B TIN HỌC ỨNG DỤNG
ĐỀ THI B - Ca 3 Khoá ngày : 29/08/2010
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó hãy
tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD???? (Dấu ???? đại diện cho số báo danh của
thí sinh).
Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này ( qui ước gọi là thư
mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài.

NỘI DUNG ĐỀ THI

Taïo moät cô sôû döõ lieäu mang teân QL_Diem.mdb chöùa caùc table
coù noäi dung nhö sau:

Lop
GiaoVien
MaLop TenLop
MaGV TenGV
01 10A1
01 ̃
Vo Thu Tang
02 11A2
02 ̀
Trân Công 
03 12P1
Sơn
04 10N3
03 ̃
Vu Ngoc  ̣
Hăng 05 11P1
04 Ly Hoá ̀ 06 11A1HocSinh
Pha MaLo
MaHS HoTen NgaySinh NoiSinh
i p
001 Vo Thu Hà
̃ Yes 1/25/199 Tiền  03
0 Giang
002 Ly Lệ Hoa
́ Yes 3/27/199 Long An 02
3
003 ̀
Huynh Thanh  No 6/24/199 Bến Tre 05
Trà 5
004 Phạm Anh Khoa No 9/29/199 Vĩnh  01
1 Long
005 Hồ Bích Đao ̀ Yes 10/16/19 Tiền  04
92 Giang
006 Nguyên Thế  ̃ No 1/23/199 Tiền  06
Binh ̀ 0 Giang
007 Trịnh Minh  No 7/14/199 Đồng  02
Quang 4 Tháp
008 Trân Thi Ngoc  Yes 3/23/199 Tiền 
̀ ̣ ̣ 03
Bich ́ 3 Giang
009 Dương Thi Lê ̣ Yes 1/10/199 Bến Tre 01
0

Trang 1
HocSinh
Pha MaLo
MaHS HoTen NgaySinh NoiSinh
i p
010 ̀
Trân Thanh  ề
No 12/ 19 Ti n  
10/ 04
Phong 55 G i
ang
011 Trân V ăn Lâm
̀ ề
No 11/ 19 Ti n  
10/ 05
92 G i
ang
Trang 2
Diem
MaDiem MaHS MaMon MaGV Diem
0001 001 V 01 7.50
0002 001 T 02 8.00
0003 001 A 03 6.00
0004 001 V 01 4.00
0005 002 A 03 6.00
0006 004 V 01 6.50
0007 005 A 03 8.00
0008 002 T 04 6.00
0009 003 A 03 8.00
0010 002 V 01 5.00
0011 002 A 03 9.00
0012 003 T 02 7.00
0013 003 A 03 5.00
0014 003 V 01 6.00
0015 002 V 02 7.00

Yêu cầu :
• Căn cứ vào dữ liệu, tư xác định cấu trúc các table.
• Qui định khóa chính cho các table :

Table Khóa chính
Mon MaMon
Lop MaLop
GiaoVien MaGV
HocSinh MaHS
Diem MaDiem
• Quan hệ giữa cac bảng :
́
Câu 1) Tạo cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các bảng như trên.
Trang 3
Câu 2) Tạo các query theo yêu cầu.
a) Q1: hiên thị bang điêm hoc sinh khôi 11 ( 2 kí tư đâu cua tên lơp xac đinh khôi), thông tin
̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́
gôm : lơp, họ tên, nữ ( đanh dâu X nêu là nữ, nam để trông),ngay sinh, tên môn, điêm, giao viên.
̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́
b) Q2 : hiên thị điêm trung binh công hoc sinh khôi 12, thông tin gôm : lơp, họ tên, ngay sinh,
̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀
̉ ̀
tên môn, điêm trung binh công. ̣
c) Q3 : hiên thị danh sach hoc sinh có tông số điêm môn toan cao nhât, thông tin gôm : lơp,
̉ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀
họ tên, ngay sinh, tông số điêm.
̀ ̉ ̉
Câu 3) Tạo báo cáo bang điêm hoc sinh theo lơp.
̉ ̉ ̣
• Yêu câu :
̀
o Nhóm theo Lớp, cung lơp săp xêp theo họ tên, cung họ tên săp xêp theo
̀ ́ ́ ̀ ́ ́
môn.
o Ân cac thông tin trung lăp về họ tên, nữ, ngay sinh.
̉ ́ ̀ ́ ̀
Trang 4
Câu 4) Tạo form nhâp điêm:
̣ ̉
Yêu cầu :
• Tao SubForm Bang điêm liên kêt vơi MainForm qua khoa MaHS.
̣ ̉ ̉ ́ ́
• Tăt cac nut di chuyên cua Access, tao cac nut di chuyên cua người dung trên
́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀
MainForm, khi không thể di chuyên xuât thông bao lôi băng tiêng Viêt ( không dâu).
̉ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ́

HẾT
Trang 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản