Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia

Chia sẻ: quocnamdhnl

Tài liệu tham khảo Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia

 

  1. Page 1 of 5 thi: CH NG CH A TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** ** Lưu ý: Bài thi g m 4 ph n: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel. N u i m c a ph n Windows <0.5 ho c Winword+ PowerPoint < 1 ho c Excel < 1 thì xem như bài thi không t ** about:blank 8/21/2005
  2. Page 2 of 5 about:blank 8/21/2005
  3. Page 3 of 5 about:blank 8/21/2005
  4. Page 4 of 5 ( l y d li u ính kèm c a thi, các b n hãy nh n vào bi u tư ng phía trên) about:blank 8/21/2005
  5. Page 5 of 5 about:blank 8/21/2005
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản