Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

Chia sẻ: Honghai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
111
lượt xem
29
download

Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi cuối kỳ ii môn tiếng việt lớp 4 năm 2009-2010', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010

  1. Sau tr n m a rào M t gi sau c n dông, ng i ta h u nh không nh n th y tr i hè v a d t. Mùa hè, m t t c ng chóng khô nh da em bé. Không gì p b ng lá cây v a t m m a xong, ang c m t tr i lau ráo, lúc y trông nó v a t i mát, v a m áp… Khóm cây, lu ng c nh trao i h ng th m và tia sáng. Trong tán lá m y cây sung, chích chòe huyên náo, chim s tung hoành, gõ ki n leo d c thân cây d , m lách cách trên v . Hoa c m ch ng có mùi th m n ng n ng. Ánh sáng m vàng nh ng óa hoa kim h ng, làm cho nó sáng r c lên nh nh ng ng n èn. Quanh các lu ng kim h ng, vô s b m ch p ch n trông nh nh ng tia sáng l p lòe c a các óa èn hoa y. Ánh sáng chan hòa làm cho v n v t y tin t ng. Nh a ng t, mùi th m, khí m, cu c s ng tràn tr . Nh có cát nên không có m t v t bùn, nh có m a nên không có b i trên lá. Cây c v a t m g i xong, tr!m th" nh nhung g m, b c, vàng bày lên trên cánh hoa không m t tí b i. C nh v n là c nh v ng l ng c a thiên nhiên ng p tràn h nh phúc.V ng l ng th n tiên, v ng l ng mà dung hòa v i nghìn th" âm nh c : có chim gù, có ong vo ve, có gió h i h p d i lá. VICH-TO HUY-GÔ
  2. TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S KT K I H C K II – NH : 2009 – 2010 báo danh MÔN TI NG VI T - L P 4 KI M TRA H# TÊN: ………………….................... Giám th% 1 Giám th% 2 S S L$P: …………..................................... m t mã th" t m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S S m t mã th" t ! " # $% &' ' " ( ) '* + , - .(/ " (1 $ 2 3 5 ' 6 7 8 9 & ' ' ' 0 ' 4 ( ' n m t nghìn ngày vòng quanh trái t ,& 3 : ;< = ) >= 5 ' $$ 4 3 2 2 ( ” ! ?( @* 3 ,& 3 : ;< = ) >= 5 ' $>6 4 '@ 3 2 2 ( " % &% #$ ' ( && ) ! * +, ' - + .( & & & ! A ' ' '' < C , & 3 : ;< = ) > 5 ' $>D4 B3 3 2 2 ( /0 & 1 & + 2 ! 3 + & .5 4 - &4 ! >% 3*" ' E> E " ' E . "' ) ' * F ( '*B * GE " &' 5 . % ;< "E # ' "# "# ! "# # % $ & '( ) *+ , $ -. # / / 0& 1 23' # $ 0 & $ + % 4 & )( ' ! HIJ K L M O : N J J P HIJ K L M O N +4 & 567 ' ' 8+ 34- / 5 : 9 : ;8 65 56 P HIJ K L J J 7 * '< 2 , 7- '# $ ' , ! "#= & * >' < 2 , ! "#= & - ># & ' ' $ , * + , / ( '? , $ '< 2 , + = & , / ( '? , $ ' , - $ #@ # 5 ' 2 & : : '< 2 , @ : ' , 2 3' # $ $ A > 0 % '' ( '< 2 , 3' #7 $ A & '# # ' = $ ,
  3. X ` HI : : a :b `S U J =X c a O N QQQ1! QQ% % R : S N N T B 2 U : C D 1 '1 / : 7 , 3 F V* ' 5< E 5. B3 ;< 3 ' '( < E> * 6 4 . <2 $4 W- #" G " E' 3; * B< 3( . " .5 ' 7 % E ( <2 >4 X 5 ) B 5 = G ' " ' ; * '* ) 5 . " B <' E < ' 3= 3 2= G ' B .(Y <' 7 7 =? <2 64 3( . WB F ' B ' ' &. ( ( " " .5 " 5 < < B F E(Y # E < B3 ' ' # : 0& $/ % <2 4 W; " - E )& G ) " " G . * ) 5 ." & ' ' <' E ' ( )( < & ' ' 5) ' B 5 % <2 !4 Z * *" ; ) E* + 5 ' 7 ' ( 3B F ' Z &. ( ' . ' E ' ' 3 " [ ' % \4 '* * t l i ) E 35 ' ' B 5 ' 7 ( (W ( =( F< B3 5 ' ' B* ( (W 7" 5 ' ' B 7 # ' G' ] ( ( ( W & ( 3( Z EY 3' (, 7 0 ) <2 D4 W " 5' 'B G E ( (W E* + & ' ^4 W G _$ E . " ." 5 # *. 5= 32 ' 5 < * ." B3 " 2 . " ' " % E ' E '
  4. S KT K CU I H C K II – NH : 2009 – 2010 TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM MÔN TI NG VI T L P 4 báo danh KI M TRA VI T ;# TÊN: …………………..................... Giám th% 1 Giám th% 2 S 8 L$P:…………......................................... m t mã th" t Giám kh o 1 Giám kh o 2 S 8 i m th" t m t mã QQ! Q1 [ ' . B 2: C U '( ; d ADòng sông m c áoC B ;8 5 5 ! """"""" # $% E7 34 # - / ' : : FC QQQ 1! QQQ T S N : ? , 02 34 U U '( ; d "7 : a qua , em có d p cùng v i các b n sang Th o C m viên h c môn t p làm v n v miêu t loài v t% hãy m t con v t mà em thích nh t. ;
  5. OHI a L f ` N a ? N @ >0 /e >0 0 $0 N ` C e SIJ U ;G3D ;8 H I < ( '; 7 02 3 + N + N 8 / ( 8 JKL M i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S m t mã 8 th" t U ' ' 5 '* B 35 < G 5 . W B 3 3 ;< 3(' ' ,B E$ "' E \4 B* , C E$ 5' ( 3 ' 2 ' .- E(- [- [ ' = ' . 5 .B ' <& 3? G GE O I E # . E & E %. =? = E> E(- [ ' < 3 B' [ ' * B 3 ' W( ' (( ' ' Z ( Y 9 & = & = &5 N . P % O N . 7! %9 & , N E6 ( '< * B3 - 3( B * ) ' 3 B' G '= ' W( " ' "&' * 2 3 # ( 5" 7 ' B ' Y # Z ' <( 9 & =? M & Q 7 %. $5 E : )' F < E; * )F d ' " B3 G ' ) Y 3 P J0 $ 0 R & 1 0 %3 > E! ` ' 5G ' B 8 " < EY 9 & =? . '! . $ %3 $ 0'& E\ B'W( '* )' F< E B3 G ); )(* ) + 9 Y ' ' ; , # , 8 ' 7 $! ; , báo, s t& %Bò, gà , r n ED i n t thích h!p vào ch" tr ng : B ,C 9 ? …………c n cho quá trình hô h p. Khí các-bô-nic c n cho quá trình u t!ng l ng khí …………………. lên g p ôi P &' s' cho …………… cao h n. 0 ng
  6. E^ W " " * G ' 2 d "# ' g & ' < & 5 B # B +< B * ) 3 ' . % B ,C 3 & 3( ' ' _5< 2 .5 B *) E/ E B< ) * 3 E B [ W. < W < < ) 2 . B ,C % ô nhi(m % = =? / 5 3 cv t = , n có không khí, th"c !n, n c u ng và ánh Q 7 sáng thì m i t n t i, phát tri)n bình th ng. n có n c, ch t khoáng, không khí và ánh 9 & =? sáng thì m i s ng và phát tri)n bình th ng. : 6 7# $ 7 * ng v t = $ 5 $ / # 5$ : $ & & U ' E$ i u gì s# x y ra n u Trái t không !c M t tr$i s %i m Y B ,C E> B3 < B ' V G E2 . <( "' _* 3 B' < 7 W( E " < ' W( ' G ) ' _(' * ' " " 'B * (< . % W' E t s 7 " 2 3 2 ' G " ) ' 2 ( ' 7W ( " 7" Y B ,C
  7. K CU I H C K II / NH 2009 – 2010 TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM MÔN &'CH S() 'A LÝ L P 4 và Th$i gian làm bài: 40 phút ;# TÊN: ………………….................... Giám th% Giám th% S 8 L$P:……………………….................... m t mã th" t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S 8 m t mã th" t @U R Sh X ,! Hi " 4 # ' 5 '* B 35 < G 5 . W B 3 3 ;< 3(' ' B E$ "' E B ,C $% W ) < ;B ;B ' ' ] 8 E ; W 2 2 <( ( ' ' )- < ' ] S X 'Y .( < ; 1 0 S J0 J & J# J & J % 0> / ; >% . ' ' B * ( 3 ) ) ' B 5 <* ; ( 3 <* ' Y J & 3 , 3 J & 3 & 3 J & & & 3 %J & 3 3 & 6% 3( . . )& ' ! ( ) ; 0> ( 3' &J & 8) J &3 3 & %J # 3 4 % + $/ 6= 8 ' " / # E " B < '& " E(' ) ; ' ' R 7$ 3 & & # R ? JN 7$ # R 7$ 6 4 # %R 7$ 5/ , M # !% W' " ' B' ' E * )& G E ' W( ' E* 3 B - " ;9 & . [ < G <& ) ' B 2 B ,C E* ) ' X -" B ) ' 0> /; & & ; 0 & / + J ; 1 0J0 S !. J 6 & & ; # 1 # $ ; / &J J &J# lãnh o ngh+a quân Tây S n làm ch Th!ng Long, m u cho vi,c th ng nh t l i t n c 0 Ánh (n ,& # \% - j: = * - +' ' % ( ' 5' ( ( W 3 3F ' ' B "' ( *3 " <* ) 2 3 5" ' E(' " Y # ' ( ) ' 2 B , C D% : k ' 5' ( ( W 3 * ' + , , ! "# E' 3 G ' ' B "' Y B ,C
  8. @U R h SaJ ,! " 4 # ' 5 '* B 35 < G 5 . W B 3 3 ;< 3(' ' B E$ "' E B ,C $% A ' 2 2B' <( .; C )" ( - 3 . ' 2 ' E ' Y J ; $ M T %; >% B' ;" ) W( d ' ' # " (< ' 7 l( ' . ( ' )Y ; / 1 & ; / + ; / # ; / 1 & J >/ . U > 3' 6 %; / J ; / + ; /. ; # 6% B' W( ' 7 l(' & ( ' E G )F . ' 7 l(K G E . " ( ' "' ' 5' Y ( Thanh Hóa, Thanh - Ngh, - T+nh Thanh - Ngh, - T+nh, Bình - Tr% - Thiên ( N-ng *à % P *%nh, Thanh Hóa % ' 2 ' <' l 7 E 7 & E(' Y " < ' ' 8 & * ng Nai 8 &8 + 8 &3 n %8 & ; / !% " E )g 1 ' ' ' 2 * 3 ) 9 " F ;9 < # [ < 2 B ,C g 1 U ' 9 " F ;9 # 3 3 &; V Ng Hành S n -ng ( )n * S n ; $M V n cò B ng L!ng C n Th . 3 & W \% ' 2 [N ' ; 5 '( E -' " * + 3 - = ' = ;< B 3 < ' '< B3 2 ' _( ; A ( ' ' 2 ' ' C% ( W (< G 3 " *) " )F [ ;9 & . . B ' 2 " 7" % B ,C
  9. TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM S KT K CU I H C K II – NH: 2009 – 2010 báo danh MÔN TOÁN - L P 4 H# TÊN: ………………….................... Th$i gian làm bài: 40 phút Giám th% 1 Giám th% 2 S S L$P: …………....................................... m t mã th" t i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S S m t mã th" t U R S N i X U R Q 1> Q ' * B _5< E 5. W B3 ;< 3(' ' > $ Z ' 3" [ ; F ) ' ^ = ) F )B' <( " ; ^ 3 % ) F B' <( "3 '; ; X < % F >% N ) . * < ' B' 3 $> E G * $^ E G '% g& .& * & E G 5' * < ; ( B' 2 3 2 3 % 3 2 5 5 6% 5 ' 7' ( Z ) '( . 3& ^ m ^ m $0 $$> * $> ; <Y <F - %-F % k W( B ' B ' <( "' F ! - % 5 E7 . ( "' ' g ) $0 0 0 8 W( ;"$ 00= ' B' < ( 3 B * W5 E 7 . < " " ' ' F ; -=2 -2 -% 2 %- 2 U R Q 1^ Q " F ' ,n= o= p4 [ < * 2 E5 '( 2=F < 2< <F 1 = " 2 6 4 F% F% 2 - #2: -: < :" * d 2 E& ' g ' E ) < d Z *W 2 . ' "&
  10. X ` HI : : a :b `S U J =X c a O N * 5'( 3& \ m6! m$\6! m>^$0m >^ m 60 m $6 $D > 0 D C8 $5 2 C8 Z - [ ' 12 3 4 3 2 5 V O [ O [ 7 4 9 8 9 4 2 Z - < [ F < < [ 2 * X W/ $ / P ' ( / 1 F 5 % - 1 / 2 3' ' P 1 '/ # = ; $ $ $ / ' # 2 & & = \ + $

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản