Đề thi cuối năm môn Toán lớp 4

Chia sẻ: Hoang Van Trong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
948
lượt xem
123
download

Đề thi cuối năm môn Toán lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: a. Trong các phân số ( ; ; ; ) phân số nào không bằng phân số ? b. Trong các phân số: ; ; ; phân số nào lớn hơn 1 ? c. Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Hãy viết phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là: d. Một đàn gà có tất cả 1200 con. số gà là bao nhiêu con ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cuối năm môn Toán lớp 4

  1. Ngöôøi ra ñeà: Hoàng Văn Trông – GVCN Lớp 4B Tröôøng Tieåu hoïc Nguyeãn Thị Minh Khai TOÁN 64 9 12 3 Câu 1: a. Trong các phân số ( ; ) phân số nào không bằng phân số ? ;; 10 6 15 20 5 6 7 3 99 b. Trong các phân số: phân số nào lớn hơn 1 ? ;; ; 10 7 2 100 c. Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Hãy viết phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là: 4 d. Một đàn gà có tất cả 1200 con. số gà là bao nhiêu con ? 5 Câu 2 : Điền vào chỗ chấm: b. 3 giờ 5 phút =…………phút a. 15k m 2 =………… m2 2 c. 2 tấn 20 yến =……….. tạ ngày =………… giờ d. 3 Câu 3. Tìm X  biết: 3 31 8 a.X x b. X : 5= = 8 3 7 Câu 4. Một ô cửa sổ hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là 117 cm và 172 cm. Tính diện tích ô cửa sổ đó? Câu 5. Tính:( Thực hiện các bước tính) 48 a. + …………………………………………………………………………………… 77 85 b. - ………………………………………………………………………………….. . 97 8 5 c. x ………………………………………………………………………………… 15 4 86 43 d . : ………………………………………………………………………………….. 17 34 3 Câu 6. Năm nay cha hơn con 26 tuổi. Tuổi con bằng tuổi cha.Tính tuổi mỗi người? 16 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
  2. Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý được 0,5 điểm. 4 3 a. c. 6 10 3 b. d. 960 2 Câu 2: (2 điểm) Học sinh điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm b. 3 giờ 5 phút =……185……phút a. 15k m 2 =…15000 m2 2 c. 2 tấn 20 yến = 22 tạ ngày=…16…giờ d. 3 Câu 3: (1 điểm) 3 31 8 a.Xx = b. X: 5= 8 3 7 31 3 8 X = : (0,25 đ) X= x 5(0,25 đ) 38 7 248 40 X = (0,25 đ) X = (0,25 đ) 9 7 Câu 4: (1 điểm) Bài giải Diện tích ô cửa đó là:(0,25 đ) ( 117 x 172) = 10062 (cm2)(0,5 đ) Đáp số: 10062 cm2 (0,25 đ) Câu 5: (2 điểm) Làm đúng mỗi ý được 0,5 điểm 48 12 a. += 77 7 85 56 45 11 b. - = -= 97 63 63 63 8 5 40 2 c. x = = 15 4 60 3 86 43 86 34 d. : = x =4 17 34 17 43 ( không bắt buộc rút gọn) Câu 6: (2 điểm) Bài giải Hiệu số phần bằng nhau là:(0,25 điểm) 16-3=13 ( Phần) (0,5 điểm) Tuổi con là: (0,25 điểm) (26:13) x 3 = 6 (tuổi) (0,5 điểm) Tuổi của cha là: (0,25 điểm) 26 + 6 = 32 ( tuổi) (0,25 điểm) Hoặc ( 26 : 13) x 16 = 32 (tuổi) Đáp số : Con 6 tuổi Cha 32 tuổi
  3. KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI NAÊM HOÏC 2010 – 2011 MOÂN : TIEÁNG VIEÄT 4 ( Ñoïc hi e å u ) A. KiÓm tra ®äc I. §äc thµnh tiÕng. II. §äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái. Đọc thầm bài : Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất ( TV4/T2 ) Dùa vµo bµi ®äc tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1. Mục đích cuộc thám hiểm của Ma-gien-lăng là gì? 2. Nhiệm vụ của Ma-gien-lăng trong đoàn thám hiểm là gì? 3. Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo trình tự nào? 4. Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng phát hiện ra đại dương nào? 5. Hành trình của đoàn thám hiểm kéo dài bao nhieâu laâu? 6. Ma-gien-lăng đã bỏ mình tại đảo Ma-tan. Vậy đảo Ma-tan ở đâu ? 7. Trong câu Thấy sóng yên biển lặng, Ma-gien-lăng đặt tên cho đại dương mới là Thái Bình Dương. Trạng ngữ trong câu này bổ sung ý nghĩa gì cho câu? 8.Trong câu: “ Thức ăn cạn, nước ngọt hết sạch”, bộ phận nào là chủ ngữ? 9. Ñức tính cần thiết của người tham gia du lịch - Thám hiểm laø gì? 10. Cho tình huống sau: Cô giáo ra cho cả lớp một câu đố thật khó, chỉ mỗi bạn Lê giải được. Em hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục. B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) I . Chính tả (5 điểm) GV đọc cho HS viết bài: “Vời vợi Ba Vì” Đoạn từ : (Từ Tam Đảo nhìn về phía tây……… đến một chân trời rực rỡ.) Vời vợi Ba Vì Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng t ầm m ắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Nh ững đám mây nhu ộm màu bi ến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ. II .Tập làm văn (5 điểm) Đề bài: Tả con vật mà em yêu thích. Đáp án ÑAÙP AÙN TIEÁNG VIEÄT 4 (ÑOÏC HIEÅU) Câu 1:(0.5 ñieå m ) Khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới
  4. Caâu 2: (0.5 điểm) chỉ huy Câu 3: (0.5 điểm) Châu Âu – Đại Tây Dương – Châu Mĩ – Thái Bình Dương – Châu Á - Ấn Độ Dương – Châu Âu Câu 4: (0.5 điểm) Thái Bình Dương Câu 5: (0.5 điểm) Gần 3 năm Câu 6: (0.5 điểm) Châu Á Câu 7: (0.5 điểm) Nguyên nhân Câu 8: (0.5 điểm) Thức ăn – nước ngọt Câu 9: (0.5 điểm) Dũng cảm, can đảm, táo bạo, thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo, thích khám phá, không ngại khổ. Câu 10: (0.5 điểm) Tùy vào các câu của HS đặt được mà tính điểm. HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑIEÅM LÔÙP 4 CKII 20 1 0 - 20 1 1 MOÂN : Tie á n g Vie ä t ( Vie á t ) CKII 1 . Chính taû - Baøi vieát khoâng maéc loãi, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy saïch seõ ñöôïc 5 ñieåm - Moãi loãi chính taû trong baøi ( sai phuï aâm ñaàu, vaàn, thanh, vieát hoa khoâng ñuùng quy ñònh… ) tröø 0,5 ñieåm - Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ, trình baøy baån .. bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. 2 . T aäp laø m va ê n a) Noäi dung : ( 3 ñieåm ) - Noäi dung, keát caáu coù ñuû 3 phaàn : môû baøi, thaân baøi, keát baøi; trình töï mieâu taû hôïp lí. - Döïa vaøo noäi dung ñeà baøi ñaõ cho tuyø theo möùc ñoä sai soùt veà yù, coù theå cho caùc möùc ñieåm : 3,0 – 2,5 – 2,0 – 1,5 - 1,0 – 0,5 . b) Dieãn ñaït : ( 2 ñieåm ) Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø chính xaùc, lôøi taû sinh ñoäng, töï nhieân, khoâng sai chính taû, dieãn ñaït troâi chaûy,chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ. Môn: Khoa học Câu hỏi
  5. Câu 1: Thành phần nào trong không khí là quan trọng nhất đối với ho ạt đ ộng hô h ấp c ủa mọi sinh vật? Câu 2: Nêu nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? Câu 3: Âm thanh do đâu phát ra? Câu 4: Khi nào mắt ta nhìn thấy vật? Câu 5: Loài vật cần ánh sáng để làm gì? Câu 6: Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu? Câu 7: Trong quá trình hô hấp, động vật thải ra khí nào? Câu 8 : Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm? Câu 9: Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn? Câu 10 : Điền các từ : phát triển, khô hạn, nước vào chỗ chấm sao cho phù hợp. Các loại cây khác nhau có nhu cầu ………… khác nhau. Có câyp ưa ẩm, có cây chịu được ………………… Cùng một cây, trong những giai đoạn………………… khác nhau cần những lượng nước khác nhau. Câu 11: Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Câu 12: Động vật cần gì để sống? Nếu thiếu một trong các yếu t ố đó, đ ộng v ật s ẽ nh ư thế nào? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1 (0,5 điểm) Khí ô-xi
  6. Câu 2: (0,5 điểm) Bụi,vi khuẩn, khí độc, khói nhà máy và các phương tiện giao thông Câu 3: (0,5 điểm) Do các vật rung động Câu 4: (0,5 điểm) Khi vật được chiếu sáng Câu 5: (0,5 điểm). Di chuyển, tìm thức ăn, nước uống và phát hiện những nguy hiểm cần tránh Câu 6: (0,5 điểm) 370C Câu. 7: (0,5 điểm) Khí các-bô-níc Câu 8 ( 1 đ) - Gió sẽ ngừng thổi, Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá - Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa - Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống Câu 9 (0,5 đ) Thìa bằng kim loại nóng hơn Câu 10: (1,5 điểm) Học sinh điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm theo thứ tự lần lượt như sau: nước, khô hạn, phát triển Câu .11: (2 điểm) Học sinh nêu đúng mỗi ý được 0,25 điểm 1/ Vứt rác bừa bãi. 2/ Khí thải của các nhà máy,xí nghiệp. 3/Khói bụi của phương tiện giao thông. 4/Sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất trong nông nghiệp…… Câu 12: ( 1,5 điểm) Động vật cần có đủ không khí, thức ăn , nước uống, và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường. Nếu thiếu một trong các ch ất trên động v ật s ẽ b ị chết. ĐỊA LÍ
  7. Câu 1/Vì sao Huế thu hút được nhiều khách du lịch ? Câu 2/Thành phố Cần Thơ nằm ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu? Câu 3/Kể tên những ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ. Câu 4/Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung. Câu 5/Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung làm những nghề chính nào? Đáp án-Hướng dẫn chấm –Địa lý 4 Câu 1:(2 điểm) Vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp (1 điểm), nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao (1 điểm) Câu 2:(2 điểm) Thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu (0,75 điểm), ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long (0,75 điểm) Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn (0,5 điểm) Câu 3:(1,5 điểm) Khai thác dầu khí (0,25điểm), chế biến lương thực, thực phẩm ( 0,25 điểm), hoá chất (0,25 điểm), cơ khí (0,25 điểm), điện tử (0,25 điểm), dệt may (0,25 điểm) Câu 4:(2 điểm) Mùa hạ thường khô, nóng và bị hạn hán (1 điểm) Cuối măm thường có mưa lớn và bão (1 điểm) Câu 5:(2,5 điểm) Học sinh kể đúng 1 nghề được 0,5 điểm nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản LỊCH SỬ Câu 1 : Nước ta lâm vao thời kì chia căt là do đâu? ̀ ́
  8. Câu 2 : Muc đich cua quân Tây Sơn khi tiên ra Thăng Long là gì? ̣́ ̉ ́ Câu 3 : Em hay nôi ý ở côt A với ý ở côt B cho phù hợp: ̃ ́ ̣ ̣ A B ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ 1) Chiêu khuyên nông a) Phat triên giao duc 2) Mở cửa biên, mở cửa biên giới ̉ ́ ̉ ́ b) Phat triên buôn ban ́ ̣̣ ́ ̉ ̣ 3) Chiêu hoc tâp c) Phat triên nông nghiêp Câu 4 : Hay điên từ ngữ : a) lâp căn cứ; b) khởi nghia; c) lât đô; d) họ Nguyên; e) toan bộ ̃ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̃ ̀ vung đât, vao chỗ trông cho thich hợp : ̀ ́ ̀ ́ ́ Ba anh em Nguyên Nhac, Nguyên Lữ, Nguyên Huệ lên vung Tây Sơn ̃ ̣ ̃ ̃ ̀ …………………..dựng cờ ………………………... Trước khi tiên ra Thăng Long, Nguyên ́ ̃ Huệ đã ̀ chủ ̀ lam ………………………………………………….Đang Trong, ́ ̀ …………………………chinh quyên ……………………… Câu 5 : Nhà Hâu Lê đã lam gì để khuyên khich hoc tâp ? ̣ ̀ ́ ́ ̣̣ ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 4 Câu 1 : (1đ) Cac tâp đoan phong kiên xâu xé nhau tranh gianh quyên lợi. ̣́ ̀ ́ ̀ ̀ Câu 2 : (2đ) Môi ý viêt đung được 1 điêm. ̃ ́ ́ ̉ - Mở rông căn cứ cua nghia quân Tây Sơn. ̣ ̉ ̃ - Thông nhât Giang Sơn. ́ ́ Câu 3 : 1,5đ) Môi ý được 0,5 điêm ̃ ̉ A B ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ 1) Chiêu khuyên nông a) Phat triên giao duc 2) Mở cửa biên, mở cửa biên giới ̉ ́ ̉ ́ b) Phat triên buôn ban ́ ̣̣ ́ ̉ ̣ 3) Chiêu hoc tâp c) Phat triên nông nghiêp Câu 4 : (2,5đ) Thứ tự cac từ cân điên là : ́ ̀ ̀ a) lâp căn cứ; b) khởi nghia; e) toan bộ vung đât, c) lât đô; d) họ Nguyên; vao chỗ trông ̣ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ́ cho thich hợp : ́ Câu 5 : (3đ) Môi ý đung được 1 điêm . ̃ ́ ̉ - Tổ chức lễ đoc tên người đô. ̣ ̃ - Lễ đon rước người đỗ cao về lang. ́ ̀ - Khăc bia đá tên những người đỗ cao rôi đăt ở Văn Miêu ́ ̣̀ ́
Đồng bộ tài khoản