Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

0
947
lượt xem
198
download

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng - ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2004
Nội dung Text

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n thi : To¸n , Khèi A ------------------------------ Thêi gian lµm bµi : 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò §Ò chÝnh thøc -------------------------------------------------------------- C©u I (2 ®iÓm) − x 2 + 3x − 3 Cho hµm sè y = (1). 2(x − 1) 1) Kh¶o s¸t hµm sè (1). 2) T×m m ®Ó ®−êng th¼ng y = m c¾t ®å thÞ hµm sè (1) t¹i hai ®iÓm A, B sao cho AB = 1. C©u II (2 ®iÓm) 2(x 2 − 16) 7−x . + x −3 > 1) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh x −3 x −3 ⎧ 1 ⎪ log 1 (y − x) − log 4 y = 1 ⎨4 2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ⎪ x 2 + y 2 = 25. ⎩ C©u III (3 ®iÓm) ( ) 1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho hai ®iÓm A ( 0; 2 ) vµ B − 3; − 1 . T×m täa ®é trùc t©m vµ täa ®é t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp cña tam gi¸c OAB. 2) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh thoi, AC c¾t BD t¹i gèc täa ®é O. BiÕt A(2; 0; 0), B(0; 1; 0), S(0; 0; 2 2 ). Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh SC. a) TÝnh gãc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng SA, BM. b) Gi¶ sö mÆt ph¼ng (ABM) c¾t ®−êng th¼ng SD t¹i ®iÓm N. TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABMN. C©u IV (2 ®iÓm) 2 x ∫ 1+ dx . 1) TÝnh tÝch ph©n I = x −1 1 8 2) T×m hÖ sè cña x8 trong khai triÓn thµnh ®a thøc cña ⎡1 + x 2 (1 − x) ⎤ . ⎣ ⎦ C©u V (1 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC kh«ng tï, tháa m·n ®iÒu kiÖn cos2A + 2 2 cosB + 2 2 cosC = 3. TÝnh ba gãc cña tam gi¸c ABC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh............................................................................Sè b¸o danh.................................................

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản