Đề thi đồ họa máy tính

Chia sẻ: hosithai

Câu 1: Viết chương trình vẽ hình vuông ở tâm màn hình từ từ nở to ra đến khi chạm cạnh màn high rồi lại từ từ co

Nội dung Text: Đề thi đồ họa máy tính

Đề thi đồ họa máy tính, K56 (Khóa 2006-2010)
Ngày thi 22/12/2008
Thời gian: 90 phút
Câu 1:
Viết chương trình vẽ hình vuông ở tâm
màn hình từ từ nở to ra đến khi chạm cạnh màn
high rồi lại từ từ co về kích thước ban đầu như
hình vẽ bên:
Câu 2:
Viết chương trình vẽ đồ thị hàm y=sin(2x) trong khoảng (-2π, 2π) kèm theo 2
đường thẳng tượng trưng cho 2 trục tọa độ, gốc tọa độ đặt ở tâm màn hình.
Vẽ một high vuông nhỏ màu đỏ trượt theo đường sin đó sao cho thời gian mà
nó đi từ điểm đầu tới điểm cuối là 10 giây.

Câu 3:
Cho A(5, 12), B(25, 24). Lập bảng các bước tiến hành thuật toán DDA để vẽ
đoạn thẳng AB.
i xi yi y
… … … …
Câu 4:
Lập trình vẽ một bánh xe lăn bên trong một hình tròn
Chúc mạnh giỏi!
Bài làm:

Câu 1:
Uses crt, graph;
Var
gd, gm: integer;
cx, cy, dem: integer;
Procedure hinhVuongNghieng(i: integer);
Begin
line(getMaxX div 2, (getMaxY div 2)-i, (getMaxX div 2)+i, getMaxY div 2);
moveTo((getMaxX div 2)+i, getMaxY div 2);
lineTo(getMaxX div 2, (getMaxY div 2)+i );
lineTo((getMaxX div 2)-i, getMaxY div 2);
lineTo(getMaxX div 2, (getMaxY div 2)-i);
End;
BEGIN
gd:=0;
initGraph(gd, gm, '');
dem:=0;
repeat
setColor(15);
if dem=getMaxY div 2 then dem:=0
else inc(dem);
{setWriteMode(1);}
hinhVuongNghieng(dem);
delay(10);
setColor(0);
hinhVuongNghieng(dem);
until keyPressed;
readln;
END.
Câu 2:
Uses crt, graph;
Var
gd, gm, tx, ty: integer;
d, x: real;
Procedure hinhVuong(i, j: integer);
Begin
rectangle(i-10, j-10, i+10, j+10);
End;
BEGIN
gd:=0;
initGraph(gd, gm, '');
setColor(14);
setViewPort(getMaxX div 2, getMaxY div 2, getMaxX, getMaxY, clipOff);
d:=0.01; tx:=40; ty:=60; x:=-2*pi;
while x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản