Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt

Chia sẻ: damvan88

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt (Đọc hiểu) Năm học: 2009 – 2010 (Thời gian làm bài: 30 phút)

Nội dung Text: Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt

Trêng TiÓu häc Trung V¨n
Hä tªn: ................................................................ Líp : ........
§Ò thi gi÷a k× 2 líp 3 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu)
N¨m häc: 2009 – 2010
(Thêi gian lµm bµi: 30 phót)


I. §äc thÇm ®o¹n v¨n sau:
Ba ngêi b¹n tèt

Chã con, Dª con vµ Lîn Con lµ b¹n bÌ rÊt th©n thiÕt. Mét h«m, ba b¹n rñ
nhau ch¬i cÇu trît ë nhµ trÎ. Lîn Con kho¸i qu¸, cø ôt Þt...cêi tÝt m¾t, trît bõa,
chen Dª Con, lµm Dª Con r¬i bép tõ lng chõng cÇu xuèng ®Êt. Dª Con lãp
ngãp bß dËy, sê tay lªn ®Çu, kªu thÊt thanh:
- Trêi ¬i, t«i bÞ b¬u ®Çu råi!
Chã con tr¸ch Lîn con:
- T¹i ®»ng Êy mµ b¹n Dª Con bÞ b¬u ®Çu ®Êy!
Lîn Con biÕt m×nh cã lçi nªn côp tai, lÆng im kh«ng nãi n¨ng g×.
MÊy h«m sau, Lîn Con vµ Chã Con mang mét bã cñ c¶i non ®Õn th¨m Dª
Con. Tíi n¬i, hai b¹n nh×n thÊy trªn ®Çu Dª Con ë chç tríc kia lµ hai côc b¬u
giê ®· lµ cÆp sõng nhó rÊt ®Ñp. A ! Ho¸ ra lµ Dª Con mäc sõng ! C¶ ba cïng
reo to vµ cêi nh n¾c nÎ.
Theo NguyÔn TiÕn Chiªm

II. Dùa vµo bµi ®äc , khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:


1/ V× sao Dª Con bÞ ng· ?(0,5®iÓm)
a. V× Chã Con chen Dª Con.
b. V× Dª Con trît kh«ng cÈn thËn.
c. V× Lîn Con trît bõa.
2/ Ai ph¸t hiÖn ra Dª Con bÞ b¬u ®Çu? (0,5®iÓm)
a. Dª Con
b. Chã Con
c. Lîn Con


3/ V× sao cuèi cïng c¶ ba b¹n cêi nh n¾c nÎ? (0,5®iÓm)
a. V× Dª Con cã hai c¸i sõng rÊt ngé.
b. V× Dª Con hÕt ®au, kh«ng giËn Lîn Con.
c. V× ph¸t hiÖn ra Dª Con mäc sõng chø kh«ng ph¶i lµ bÞ b¬u ®Çu.


4/ T¸c gi¶ ®· nh©n ho¸ c¸c nh©n vËt b»ng c¸ch nµo?(0,5 ®iÓm)
a. Gäi c¸c con vËt b»ng c¸c tõ ng÷ dïng ®Ó gäi ngêi.
b. T¶ c¸c con vËt b»ng nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng cña ngêi.
c. B»ng c¶ hai c¸ch trªn.


5/ Bé phËn in nghiªng trong c©u : “ MÊy h«m sau, Lîn Con vµ Chã Con
mang mét bã cñ c¶i non ®Õn th¨m Dª Con” tr¶ lêi c©u hái g×? (1 ®iÓm)
a. ë ®©u ?
b. khi nµo
c. Nh thÕ nµo?
6. H·y viÕt mét c©u cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ b»ng c¸ch t¶ sù vËt
b»ng nh÷ng tõ ng÷ chØ ngêi, chØ ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm cña ngêi. (1
®iÓm)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Trêng TiÓu häc Trung V¨n
Hä tªn: ................................................................ Líp : ........
§Ò thi gi÷a k× 2 líp 5 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu)
N¨m häc: 2009 – 2010
(Thêi gian lµm bµi: 30 phót)

Cã nh÷ng dÊu c©u
Cã mét ngêi ch¼ng may ®¸nh mÊt dÊu phÈy. Anh ta trë nªn sî nh÷ng
c©u phøc t¹p vµ chØ t×m nh÷ng c©u ®¬n gi¶n. §»ng sau nh÷ng c©u ®¬n
gi¶n lµ nh÷ng ý nghÜ ®¬n gi¶n.
Sau ®ã kh«ng may, anh ta l¹i lµm mÊt dÊu chÊm than. Anh b¾t ®Çu
nãi khe khÏ, ®Òu ®Òu, kh«ng ng÷ ®iÖu. Anh kh«ng c¶m th¸n, kh«ng xuýt
xoa. Kh«ng cã g× cã thÓ lµm cho anh ta sung síng, mõng rì hay phÉn né n÷a
c¶. §»ng sau nã lµ sù thê ¬ ®èi víi mäi chuyÖn.
KÕ ®ã, anh ta ®¸nh mÊt dÊu chÊm hái vµ ch¼ng hái ai ®iÒu g× n÷a
. Mäi sù kiÖn x¶y ra ë ®©u, dï trong vò trô hay trªn mÆt ®Êt hay ngay trong
nhµ m×nh, anh ta còng kh«ng biÕt. Anh ta ®¸nh mÊt kh¶ n¨ng häc hái. §»ng
sau ®ã lµ sù thiÕu quan t©m víi mäi ®iÒu.
Mét vµi th¸ng sau, anh ta ®¸nh mÊt dÊu hai chÊm. Tõ ®ã anh ta
kh«ng liÖt kª ®îc n÷a, kh«ng cßn gi¶i thÝch ®îc hµnh vi cña m×nh n÷a. Anh
ta ®æ lçi cho tÊt c¶, trõ chÝnh m×nh .
Cø mÊt dÇn c¸c dÊu, cuèi cïng anh ta chØ cßn l¹i dÊu ngoÆc kÐp
mµ th«i. Anh ta kh«ng ph¸t biÓu ®îc mét ý kiÕn nµo cña riªng m×nh n÷a, lóc
nµo còng chØ trÝch dÉn lêi nãi cña ngêi kh¸c. ThÕ lµ anh ta hoµn toµn quªn
mÊt c¸ch t duy. Cø nh vËy anh ta ®i ®Õn dÊu chÊm hÕt.
ThiÕu nh÷ng dÊu c©u trong mét bµi v¨n, cã thÓ b¹n chØ bÞ ®iÓm
thÊp v× bµi v¨n cña b¹n kh«ng hay, kh«ng ý nghÜa, nhng ®¸nh mÊt dÊu c©u
trong cuéc ®êi, tuy kh«ng ai chÊm ®iÓm nhng cuéc ®êi b¹n còng v« vÞ, còng
mÊt ý nghÜa nh vËy.
Mong b¹n h·y gi÷ g×n nh÷ng dÊu c©u cña m×nh, b¹n nhÐ!
Theo Hång Ph¬ng
II. Khoanh trßn ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu:
1. Trong c©u chuyÖn trªn, ngêi “®¸nh mÊt dÊu phÈy trong cuéc ®êi” sÏ
nh thÕ nµo?
A. Trë thµnh mét ngêi kh«ng biÕt c¸ch dïng dÊu phÈy.
B. Trë thµnh mét ngêi lêi suy nghÜ, ng¹i vÊt v¶.
C. Trë thµnh mét ngêi viÕt v¨n kÐm.
2. NÕu anh ta “®¸nh mÊt dÊu chÊm than” anh ta sÏ ra sao?
A. Trë thµnh mét ngêi suèt ngµy buån rÇu, ñ rò.
B. Trë thµnh mét ngêi vui síng, cêi nãi suèt ngµy.
C. Trë thµnh mét ngêi thê ¬, mÊt hÕt c¶m xóc.
3. TiÕp tôc “®¸nh mÊt dÊu hai chÊm” sÏ ra sao?
A. Trë thµnh mét gêi kh«ng cßn kh¶ n¨ng gi¶i thÝch, hay ®æ lçi cho ngêi kh¸c
vµ sèng v« tr¸ch nhiÖm.
B. Trë thµnh mét ngêi vông vÒ, hay lµm háng mäi viÖc.
C. Trë thµnh mét ngêi hay quªn, kh«ng nhí nh÷ng viÖc m×nh lµm.
4. §Õn khi “chØ cßn dÊu ngoÆc kÐp” ®iÒu g× sÏ x¶y ra?
A. Trë thµnh mét ngêi uyªn th©m , nhí hÕt mäi ®iÒu.
B. Trë thµnh mét ngêi hay trÝch dÉn lêi nãi cña ngêi kh¸c, kh«ng cã chÝnh
kiÕn riªng, chØ biÕt nãi dùa theo ngêi kh¸c, kh«ng chÞu ®éc lËp suy nghÜ.
C. Trë thµnh mét ngêi nãi n¨ng râ rµng, chÝnh x¸c.
5. C©u “Cø nh vËy anh ta ®i ®Õn dÊu chÊm hÕt.” cã kÕt thóc ra sao?
A. Trë thµnh mét ngêi kh«ng cã gi¸ trÞ, sèng mét cuéc ®êi v« nghÜa.
B. Trë thµnh mét ngêi nghÌo khæ, mÊt hÕt tiÒn b¹c cña c¶i.
C. Trë thµnh mét ngêi c« ®¬n, kh«ng cßn ai th©n thÝch.
6. Chñ ng÷ trong c©u “§»ng sau nh÷ng c©u ®¬n gi¶n lµ nh÷ng ý nghÜ
®¬n gi¶n.” lµ g×?
A. §»ng sau
B. §»ng sau nh÷ng c©u ®¬n gi¶n
C. Nh÷ng c©u ®¬n gi¶n
7. DÊu phÈy trong c©u “Anh b¾t ®Çu nãi khe khÏ, ®Òu ®Òu, kh«ng ng÷
®iÖu.” cã nhiÖm vô g×?
A. Ng¨n c¸ch c¸c vÞ ng÷.
B. Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u ghÐp.
C. Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng gi÷ chøc vô bæ trî cho ®éng tõ nãi.
8. ViÕt 1 c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau b»ng mét cÆp quan hÖ tõ .
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9. ViÕt 1 c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau b»ng mét cÆp tõ h« øng.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
10. Trong ®o¹n v¨n:
Cã mét ngêi ch¼ng may ®¸nh mÊt dÊu phÈy. Anh ta trë nªn sî
nh÷ng c©u phøc t¹p vµ chØ t×m nh÷ng c©u ®¬n gi¶n. §»ng sau nh÷ng c©u
®¬n gi¶n lµ nh÷ng ý nghÜ ®¬n gi¶n.
C¸c c©u trong ®o¹n v¨n trªn ®îc nèi víi nhau b»ng c¸ch :
A. Thay thÕ
B. LÆp tõ
C. C¶ hai c¸ch trªn.
Trêng TiÓu häc Trung V¨n
Hä tªn: ................................................................ Líp : ........
§Ò thi gi÷a k× 2 líp 4 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu)
N¨m häc: 2009 – 2010
(Thêi gian lµm bµi: 30 phót)
C©y xoµi
Ba t«i trång mét x©y xoµi. Gièng xoµi qu¶ to, ngät vµ th¬m lõng. Mïa
xoµi nµo còng vËy, ba ®Òu ®em biÕu chó T nhµ bªn vµi ba chôc qu¶.
Bçng mét n¨m giã b·o lµm bËt mÊy chiÕc rÔ. ThÕ lµ c©y xoµi nghiªng
h¼n mét nöa sang vên nhµ chó T. Råi ®Õn mïa qu¶ chÝn, t«i trÌo lªn c©y ®Ó
h¸i. S¬n – con chó T – còng ®em c©y cã mãc ra vin cµnh xuèng h¸i. TÊt
nhiªn, t«i ë trªn c©y nªn h¸i ®îc nhiÒu h¬n. H¸i xong, ba t«i vÉn ®em biÕu chó
T vµi chôc qu¶. LÇn nµy th× chó kh«ng nhËn. §îi lóc ba t«i ®i v¾ng, chó ra
®èn phÇn c©y xoµi ng¶ sang vên nhµ chó. C¸c cµnh thi nhau ®æ xuèng.
Tõng chiÕc l¸ xoµi r¬i l¶ t¶, nhùa c©y øa ra . Ba t«i vÒ thÊy vËy chØ thë dµi
mµ kh«ng nãi g×.
Mïa xoµi l¹i ®Õn. LÇn nµy, ba t«i còng ®em biÕu chó T vµi chôc qu¶. T«i
liÒn ph¶n ®èi. Ba chØ nhá nhÑ khuyªn t«i:
- Chó T sèng dë, m×nh ph¶i sèng hay nh thÕ míi tèt, con ¹!
T«i tøc l¾m nhng ®µnh ph¶i v©ng lêi. LÇn nµy chó T chØ nhËn mÊy qu¶
th«i. Nhng tõ ®ã c©y xoµi cµnh l¸ l¹i xum xuª. §Õn mïa, c©y l¹i trÜu qu¶ vµ
S¬n còng ch¼ng cßn ra tranh h¸i víi t«i n÷a.
§¬n gi¶n thÕ nhng ba t«i ®· d¹y cho t«i c¸ch sèng tèt ë ®êi.
Theo Mai Duy Quý
II. Khoanh trßn ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu:
1. V× sao c©y xoµi nhµ b¹n nhá l¹i nghiªng sang vên nhµ hµng xãm? (0,5
®iÓm)
A. V× t¸n c©y lan réng.
B. V× giã b·o lµm bËt rÔ.
C. V× c©y mäc trªn ®Êt cña c¶ hai nhµ.
2. T¹i sao chó hµng xãm l¹i kh«ng nhËn xoµi biÕu nh mäi n¨m? (0,5
®iÓm)
A. V× chó kh«ng thÝch ¨n xoµi.
B. V× xoµi n¨m nay kh«ng ngon.
C. V× chó thÊy con m×nh vµ con nhµ hµng xãm tranh nhau h¸i.
3. Ba cña b¹n nhá ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo khi thÊy c©y xoµi bÞ ®èn
phÇn cµnh ng¶ sang vên nhµ hµng xãm? (0,5 ®iÓm)
A. Thë dµi kh«ng nãi g× vÉn tiÕp tôc sèng tèt vµ biÕu xoµi.
B. Kh«ng cã ý kiÕn g×.
C. Tøc giËn, kh«ng biÕu xoµi n÷a.
4. B¹n nhá ®· rót ra ®iÒu g× qua c©u chuyÖn trªn? (0,5 ®iÓm)
A. Kh«ng nªn c·i nhau víi hµng xãm.
B. Bµi häc vÒ c¸ch sèng tèt ë ®êi.
C. Kh«ng nªn chÆt ph¸ c©y.
5. ViÕt l¹i mét c©u kÓ Ai thÕ nµo trong bµi vµ x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷
cña c©u ®ã. (1 ®iÓm)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. (0,5 ®iÓm) CÆp tõ cã nghÜa tr¸i ngîc víi nhau trong c©u “Chó T sèng
dë, m×nh ph¶i sèng hay nh thÕ míi tèt, con ¹!” lµ:
.........................................................
7. (0,5 ®iÓm) DÊu g¹ch ngang trong c©u “Ba chØ nhá nhÑ khuyªn t«i:
- Chó T sèng dë, m×nh ph¶i sèng hay nh thÕ míi tèt, con ¹!” cã t¸c
dông: A. §¸nh dÊu lêi nãi cña nh©n vËt.
B. §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u
C. §¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª.
8. Hoµn chØnh c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷ sau: (1 ®iÓm)
a. C¸i .................. ®¸nh chÕt c¸i .........................
b. Vµo .................. ra ...........................................
Trêng TiÓu häc Trung V¨n
Hä tªn: ................................................................ Líp : ........
§Ò thi gi÷a k× 2 líp 2 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu)
N¨m häc: 2009 – 2010
(Thêi gian lµm bµi: 30 phót)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản