Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt

Chia sẻ: Đàm Quỳnh Vân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
656
lượt xem
52
download

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt (Đọc hiểu) Năm học: 2009 – 2010 (Thời gian làm bài: 30 phút)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt

  1. Trêng TiÓu häc Trung V¨n Hä tªn: ................................................................ Líp : ........ §Ò thi gi÷a k× 2 líp 3 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu) N¨m häc: 2009 – 2010 (Thêi gian lµm bµi: 30 phót) I. §äc thÇm ®o¹n v¨n sau: Ba ngêi b¹n tèt Chã con, Dª con vµ Lîn Con lµ b¹n bÌ rÊt th©n thiÕt. Mét h«m, ba b¹n rñ nhau ch¬i cÇu trît ë nhµ trÎ. Lîn Con kho¸i qu¸, cø ôt Þt...cêi tÝt m¾t, trît bõa, chen Dª Con, lµm Dª Con r¬i bép tõ lng chõng cÇu xuèng ®Êt. Dª Con lãp ngãp bß dËy, sê tay lªn ®Çu, kªu thÊt thanh: - Trêi ¬i, t«i bÞ b¬u ®Çu råi! Chã con tr¸ch Lîn con: - T¹i ®»ng Êy mµ b¹n Dª Con bÞ b¬u ®Çu ®Êy! Lîn Con biÕt m×nh cã lçi nªn côp tai, lÆng im kh«ng nãi n¨ng g×. MÊy h«m sau, Lîn Con vµ Chã Con mang mét bã cñ c¶i non ®Õn th¨m Dª Con. Tíi n¬i, hai b¹n nh×n thÊy trªn ®Çu Dª Con ë chç tríc kia lµ hai côc b¬u giê ®· lµ cÆp sõng nhó rÊt ®Ñp. A ! Ho¸ ra lµ Dª Con mäc sõng ! C¶ ba cïng reo to vµ cêi nh n¾c nÎ. Theo NguyÔn TiÕn Chiªm II. Dùa vµo bµi ®äc , khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: 1/ V× sao Dª Con bÞ ng· ?(0,5®iÓm) a. V× Chã Con chen Dª Con. b. V× Dª Con trît kh«ng cÈn thËn. c. V× Lîn Con trît bõa.
  2. 2/ Ai ph¸t hiÖn ra Dª Con bÞ b¬u ®Çu? (0,5®iÓm) a. Dª Con b. Chã Con c. Lîn Con 3/ V× sao cuèi cïng c¶ ba b¹n cêi nh n¾c nÎ? (0,5®iÓm) a. V× Dª Con cã hai c¸i sõng rÊt ngé. b. V× Dª Con hÕt ®au, kh«ng giËn Lîn Con. c. V× ph¸t hiÖn ra Dª Con mäc sõng chø kh«ng ph¶i lµ bÞ b¬u ®Çu. 4/ T¸c gi¶ ®· nh©n ho¸ c¸c nh©n vËt b»ng c¸ch nµo?(0,5 ®iÓm) a. Gäi c¸c con vËt b»ng c¸c tõ ng÷ dïng ®Ó gäi ngêi. b. T¶ c¸c con vËt b»ng nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng cña ngêi. c. B»ng c¶ hai c¸ch trªn. 5/ Bé phËn in nghiªng trong c©u : “ MÊy h«m sau, Lîn Con vµ Chã Con mang mét bã cñ c¶i non ®Õn th¨m Dª Con” tr¶ lêi c©u hái g×? (1 ®iÓm) a. ë ®©u ? b. khi nµo c. Nh thÕ nµo? 6. H·y viÕt mét c©u cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ b»ng c¸ch t¶ sù vËt b»ng nh÷ng tõ ng÷ chØ ngêi, chØ ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm cña ngêi. (1 ®iÓm) .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
  3. Trêng TiÓu häc Trung V¨n Hä tªn: ................................................................ Líp : ........ §Ò thi gi÷a k× 2 líp 5 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu) N¨m häc: 2009 – 2010 (Thêi gian lµm bµi: 30 phót) Cã nh÷ng dÊu c©u Cã mét ngêi ch¼ng may ®¸nh mÊt dÊu phÈy. Anh ta trë nªn sî nh÷ng c©u phøc t¹p vµ chØ t×m nh÷ng c©u ®¬n gi¶n. §»ng sau nh÷ng c©u ®¬n gi¶n lµ nh÷ng ý nghÜ ®¬n gi¶n. Sau ®ã kh«ng may, anh ta l¹i lµm mÊt dÊu chÊm than. Anh b¾t ®Çu nãi khe khÏ, ®Òu ®Òu, kh«ng ng÷ ®iÖu. Anh kh«ng c¶m th¸n, kh«ng xuýt xoa. Kh«ng cã g× cã thÓ lµm cho anh ta sung síng, mõng rì hay phÉn né n÷a c¶. §»ng sau nã lµ sù thê ¬ ®èi víi mäi chuyÖn. KÕ ®ã, anh ta ®¸nh mÊt dÊu chÊm hái vµ ch¼ng hái ai ®iÒu g× n÷a . Mäi sù kiÖn x¶y ra ë ®©u, dï trong vò trô hay trªn mÆt ®Êt hay ngay trong nhµ m×nh, anh ta còng kh«ng biÕt. Anh ta ®¸nh mÊt kh¶ n¨ng häc hái. §»ng sau ®ã lµ sù thiÕu quan t©m víi mäi ®iÒu. Mét vµi th¸ng sau, anh ta ®¸nh mÊt dÊu hai chÊm. Tõ ®ã anh ta kh«ng liÖt kª ®îc n÷a, kh«ng cßn gi¶i thÝch ®îc hµnh vi cña m×nh n÷a. Anh ta ®æ lçi cho tÊt c¶, trõ chÝnh m×nh . Cø mÊt dÇn c¸c dÊu, cuèi cïng anh ta chØ cßn l¹i dÊu ngoÆc kÐp mµ th«i. Anh ta kh«ng ph¸t biÓu ®îc mét ý kiÕn nµo cña riªng m×nh n÷a, lóc nµo còng chØ trÝch dÉn lêi nãi cña ngêi kh¸c. ThÕ lµ anh ta hoµn toµn quªn mÊt c¸ch t duy. Cø nh vËy anh ta ®i ®Õn dÊu chÊm hÕt. ThiÕu nh÷ng dÊu c©u trong mét bµi v¨n, cã thÓ b¹n chØ bÞ ®iÓm thÊp v× bµi v¨n cña b¹n kh«ng hay, kh«ng ý nghÜa, nhng ®¸nh mÊt dÊu c©u
  4. trong cuéc ®êi, tuy kh«ng ai chÊm ®iÓm nhng cuéc ®êi b¹n còng v« vÞ, còng mÊt ý nghÜa nh vËy. Mong b¹n h·y gi÷ g×n nh÷ng dÊu c©u cña m×nh, b¹n nhÐ! Theo Hång Ph¬ng II. Khoanh trßn ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu: 1. Trong c©u chuyÖn trªn, ngêi “®¸nh mÊt dÊu phÈy trong cuéc ®êi” sÏ nh thÕ nµo? A. Trë thµnh mét ngêi kh«ng biÕt c¸ch dïng dÊu phÈy. B. Trë thµnh mét ngêi lêi suy nghÜ, ng¹i vÊt v¶. C. Trë thµnh mét ngêi viÕt v¨n kÐm. 2. NÕu anh ta “®¸nh mÊt dÊu chÊm than” anh ta sÏ ra sao? A. Trë thµnh mét ngêi suèt ngµy buån rÇu, ñ rò. B. Trë thµnh mét ngêi vui síng, cêi nãi suèt ngµy. C. Trë thµnh mét ngêi thê ¬, mÊt hÕt c¶m xóc. 3. TiÕp tôc “®¸nh mÊt dÊu hai chÊm” sÏ ra sao? A. Trë thµnh mét gêi kh«ng cßn kh¶ n¨ng gi¶i thÝch, hay ®æ lçi cho ngêi kh¸c vµ sèng v« tr¸ch nhiÖm. B. Trë thµnh mét ngêi vông vÒ, hay lµm háng mäi viÖc. C. Trë thµnh mét ngêi hay quªn, kh«ng nhí nh÷ng viÖc m×nh lµm. 4. §Õn khi “chØ cßn dÊu ngoÆc kÐp” ®iÒu g× sÏ x¶y ra? A. Trë thµnh mét ngêi uyªn th©m , nhí hÕt mäi ®iÒu. B. Trë thµnh mét ngêi hay trÝch dÉn lêi nãi cña ngêi kh¸c, kh«ng cã chÝnh kiÕn riªng, chØ biÕt nãi dùa theo ngêi kh¸c, kh«ng chÞu ®éc lËp suy nghÜ. C. Trë thµnh mét ngêi nãi n¨ng râ rµng, chÝnh x¸c. 5. C©u “Cø nh vËy anh ta ®i ®Õn dÊu chÊm hÕt.” cã kÕt thóc ra sao? A. Trë thµnh mét ngêi kh«ng cã gi¸ trÞ, sèng mét cuéc ®êi v« nghÜa. B. Trë thµnh mét ngêi nghÌo khæ, mÊt hÕt tiÒn b¹c cña c¶i. C. Trë thµnh mét ngêi c« ®¬n, kh«ng cßn ai th©n thÝch.
  5. 6. Chñ ng÷ trong c©u “§»ng sau nh÷ng c©u ®¬n gi¶n lµ nh÷ng ý nghÜ ®¬n gi¶n.” lµ g×? A. §»ng sau B. §»ng sau nh÷ng c©u ®¬n gi¶n C. Nh÷ng c©u ®¬n gi¶n 7. DÊu phÈy trong c©u “Anh b¾t ®Çu nãi khe khÏ, ®Òu ®Òu, kh«ng ng÷ ®iÖu.” cã nhiÖm vô g×? A. Ng¨n c¸ch c¸c vÞ ng÷. B. Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u ghÐp. C. Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng gi÷ chøc vô bæ trî cho ®éng tõ nãi. 8. ViÕt 1 c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau b»ng mét cÆp quan hÖ tõ . .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 9. ViÕt 1 c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau b»ng mét cÆp tõ h« øng. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 10. Trong ®o¹n v¨n: Cã mét ngêi ch¼ng may ®¸nh mÊt dÊu phÈy. Anh ta trë nªn sî nh÷ng c©u phøc t¹p vµ chØ t×m nh÷ng c©u ®¬n gi¶n. §»ng sau nh÷ng c©u ®¬n gi¶n lµ nh÷ng ý nghÜ ®¬n gi¶n. C¸c c©u trong ®o¹n v¨n trªn ®îc nèi víi nhau b»ng c¸ch : A. Thay thÕ B. LÆp tõ C. C¶ hai c¸ch trªn.
  6. Trêng TiÓu häc Trung V¨n Hä tªn: ................................................................ Líp : ........ §Ò thi gi÷a k× 2 líp 4 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu) N¨m häc: 2009 – 2010 (Thêi gian lµm bµi: 30 phót) C©y xoµi Ba t«i trång mét x©y xoµi. Gièng xoµi qu¶ to, ngät vµ th¬m lõng. Mïa xoµi nµo còng vËy, ba ®Òu ®em biÕu chó T nhµ bªn vµi ba chôc qu¶. Bçng mét n¨m giã b·o lµm bËt mÊy chiÕc rÔ. ThÕ lµ c©y xoµi nghiªng h¼n mét nöa sang vên nhµ chó T. Råi ®Õn mïa qu¶ chÝn, t«i trÌo lªn c©y ®Ó h¸i. S¬n – con chó T – còng ®em c©y cã mãc ra vin cµnh xuèng h¸i. TÊt nhiªn, t«i ë trªn c©y nªn h¸i ®îc nhiÒu h¬n. H¸i xong, ba t«i vÉn ®em biÕu chó T vµi chôc qu¶. LÇn nµy th× chó kh«ng nhËn. §îi lóc ba t«i ®i v¾ng, chó ra ®èn phÇn c©y xoµi ng¶ sang vên nhµ chó. C¸c cµnh thi nhau ®æ xuèng. Tõng chiÕc l¸ xoµi r¬i l¶ t¶, nhùa c©y øa ra . Ba t«i vÒ thÊy vËy chØ thë dµi mµ kh«ng nãi g×. Mïa xoµi l¹i ®Õn. LÇn nµy, ba t«i còng ®em biÕu chó T vµi chôc qu¶. T«i liÒn ph¶n ®èi. Ba chØ nhá nhÑ khuyªn t«i: - Chó T sèng dë, m×nh ph¶i sèng hay nh thÕ míi tèt, con ¹! T«i tøc l¾m nhng ®µnh ph¶i v©ng lêi. LÇn nµy chó T chØ nhËn mÊy qu¶ th«i. Nhng tõ ®ã c©y xoµi cµnh l¸ l¹i xum xuª. §Õn mïa, c©y l¹i trÜu qu¶ vµ S¬n còng ch¼ng cßn ra tranh h¸i víi t«i n÷a. §¬n gi¶n thÕ nhng ba t«i ®· d¹y cho t«i c¸ch sèng tèt ë ®êi. Theo Mai Duy Quý
  7. II. Khoanh trßn ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu: 1. V× sao c©y xoµi nhµ b¹n nhá l¹i nghiªng sang vên nhµ hµng xãm? (0,5 ®iÓm) A. V× t¸n c©y lan réng. B. V× giã b·o lµm bËt rÔ. C. V× c©y mäc trªn ®Êt cña c¶ hai nhµ. 2. T¹i sao chó hµng xãm l¹i kh«ng nhËn xoµi biÕu nh mäi n¨m? (0,5 ®iÓm) A. V× chó kh«ng thÝch ¨n xoµi. B. V× xoµi n¨m nay kh«ng ngon. C. V× chó thÊy con m×nh vµ con nhµ hµng xãm tranh nhau h¸i. 3. Ba cña b¹n nhá ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo khi thÊy c©y xoµi bÞ ®èn phÇn cµnh ng¶ sang vên nhµ hµng xãm? (0,5 ®iÓm) A. Thë dµi kh«ng nãi g× vÉn tiÕp tôc sèng tèt vµ biÕu xoµi. B. Kh«ng cã ý kiÕn g×. C. Tøc giËn, kh«ng biÕu xoµi n÷a. 4. B¹n nhá ®· rót ra ®iÒu g× qua c©u chuyÖn trªn? (0,5 ®iÓm) A. Kh«ng nªn c·i nhau víi hµng xãm. B. Bµi häc vÒ c¸ch sèng tèt ë ®êi. C. Kh«ng nªn chÆt ph¸ c©y. 5. ViÕt l¹i mét c©u kÓ Ai thÕ nµo trong bµi vµ x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ cña c©u ®ã. (1 ®iÓm) .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 6. (0,5 ®iÓm) CÆp tõ cã nghÜa tr¸i ngîc víi nhau trong c©u “Chó T sèng dë, m×nh ph¶i sèng hay nh thÕ míi tèt, con ¹!” lµ: ......................................................... 7. (0,5 ®iÓm) DÊu g¹ch ngang trong c©u “Ba chØ nhá nhÑ khuyªn t«i:
  8. - Chó T sèng dë, m×nh ph¶i sèng hay nh thÕ míi tèt, con ¹!” cã t¸c dông: A. §¸nh dÊu lêi nãi cña nh©n vËt. B. §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u C. §¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª. 8. Hoµn chØnh c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷ sau: (1 ®iÓm) a. C¸i .................. ®¸nh chÕt c¸i ......................... b. Vµo .................. ra ........................................... Trêng TiÓu häc Trung V¨n Hä tªn: ................................................................ Líp : ........ §Ò thi gi÷a k× 2 líp 2 - M«n : TiÕng viÖt (§äc hiÓu) N¨m häc: 2009 – 2010 (Thêi gian lµm bµi: 30 phót)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản