Đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 4 năm 2010-2011

Chia sẻ: honghai_evn

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi giữa kỳ i môn toán lớp 4 năm 2010-2011', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 4 năm 2010-2011

+ ,- ./ 0 12

!" $ % &
#" " ' ()
*
34
%1 - - .5 6

78 9
7 : # * : < := > 9 @* > )= A * "$ 9 # # "
" ;# " ? " ; = " ; B ()!
* ( C
*

D1" * " # F %> # G = H * " $ %: J !" #
B ;F "
E % % ! # # ;F #
% I
*
$ '
%& ( $ '
%& % ) $% %'
& *$% '
& %

+ K L M L N N, ( !- # / /
" . # 1
0 /. )2 - #
"
3%% ( 3%
& ) &
%% *&%&

4 / 5 0 ) 0 )2
2 (6
0 5 . ( 7 3, ( !
0 &
5 /5
0 .8 ( 7 4
0 4
5 ) #
0
" " #
& 3 ( &
& ) & 9 *&
$
3 / 5 ) 6 *:8 ; 6 )
0) 0 < 0
, 5) 2 #5) 0 0 #
# + "
B
= @
> ? C
A
6 =>?
0 ( 6 @
0 ) 6 A
0 * 6 B C
0
1 78 9
7O
> # K 8 3 = >Q C H
P
# ?:* = R < := := "
' " S C%

& 4 D E & 4
%&D' %&D' +4 & H+ %3
%3 D4 &
D$
% F D %%% G % 0 % 5F 4 % 5
94 94

> #+ K 8 ()!!
# T " ! 6< ::* : !
Q " A; C#
1'D
4 2) !IJ
1 +& 2)
$ ! I CC
J
1 '
9' 2) ! I CJ
J
1+ %
% 2) !IJ
JC
X6 , Y ZY - . -
/
Y / - T +
6 Z
> #4 K 8 H U= ) " *# V
# :9 @ H
*
+D& G +'F
99 ' 4 93 $ + DD F
%$ L '
> #3 K+8 G
%
G 3 'F +D93
493 & M + 9 'F
% '&$
&$
> #& K 8 3 Q C : @* A 9 #< * H
P : " 3
# = # W = R < := := "
' " S C%
D 0 9 F 5
& %%% 5
3 F &%3
4 : % N2 F
5# 4 N2
1
0 #
5< F 5#
:
4
> #9 K+8
A / 0 6 ) 0 ) 0 ) 2 " # ,) !/ 5!
2 5 0 93 O 0
2
) ! *#D
O
2 P ) ! *# ! /0 )2
0 O ,) O 5
2 2 / 08 Q
2 5
i i
TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM KT K – H C K I – NH: 2010 – 2011
MÔN TI NG VI T - L P 4
H TÊN: ………………….................... KI M TRA
L P: …………..................................... Giám th 1 Giám th 2 S S
m t mã th t
m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S S
m t mã th t- Z N 934
%
[ : Q# 9 R%: 9 " < FT U : B ]N *3 ! ' () *: !^ & _ 9# Q (
R= := I :R " * \ "!
* # # # C8
# * ;#
V " ( W "
> # ; 3 = 4 > )%G J UQ ) Y $) ` * I T ; # K V
D (E I :# = #
# "= ' " ' *" ! T
R 0 S T
R 0 S
+ T
( > # ># " * : !: ! U"
S ?! R ) C T Q ) Y $) ` * I T ; # aT ]V
* = # = ' "' *" !
R 0 #
S ! "T
!
R 0+ ## $ %
S "! T
) > # : b c < @= " # 9 " ` = T U"
S S " " (B
# * ; A " Q ) Y $) ` * I T ; # NN V
E = ' " *" !
'
R 0 S& ' ( ' ) * ! " +
R 0 S, $
+ - +
[ " : " 3 "
# = ( ( R = ;B
3 = (" = :93
A
( 4
# 4
% 34
%
R ) 825 !5825 # / 5
0 0, 0 , / #
0 K 8
+ 5U 5I:825 ) ) *2 ;)2
,0 0: ) 2
, #0 V" 2
/ 5 W " , ) " )X K 8
4 08 )) ( !)
5 Y
2 K 8
3? :5 ,
#8
0 )8 8 )8 = ) ; )= A * "$ 9 # # " B" T < V
" ;# ?" *> = " ; B ()
( ! C =A
* ( "

K %,&8 V 3 ! 9 ?" ; < ) " Q P " $) h
P G "M B "
( E =A : =: #
E
( 5 )20 ( !
/ Y 0
( ( Y < #, ) ; O I #/ 5)
5 ) 0 < ) ) 0:
.
) ( Y 5), ) ; O 0: )20/
( < (. ) ;
* [ 0 : !0 0 ]
0- , ;5 5 ))
0 , 5 ":
0
K %,&8 V " Q P ! R# 3 < P 3 ! h
A :#"
E = A 39 P G
# (
) 0 0 " # ; 0 , * 3# :< P" * "$ = "= AQ Ih
4
( C " 3= A ; B (B " "
( E E
K %,&8 V " # >T (R# > # :Q ( 9 A% # : = :E# i = "= A = (E I ?
# ! ? = ! ?" " "
* E R
" ) ! " (B "( 3#
:5 5:0
00 # ! :5 ;
Y 0 0
( ? ; 5< ; . ) !8 0
) > " :* : ! " :
' E = P %
M #!5 N
M # :* : ! "
= = (
. / 0 $
! " )$( $ 1 1 +

K %,&8 ]V : # * : # ># 9 I!* = j ; R * " *: !Q C" * b ) "
" ;# ?! : >
# * " ! ) ; # := ) > > 9 A
# = E

% $
2 ! 2 % 2 2 - 2

K 8 OV : 9 I!* = j : R9 I = ); # & 9 R* " < 9 @= A < ) > 9 )
R : >
# # " : ! :* : ! " :
* # = P " " "
% * ( * : [
TR NG TH NGUY N B NH KHIÊM KT K – GI A H C K I – NH : 2010 – 2011
MÔN TI NG VI T L P 4
TÊN: ………………………..……..................... KI M TRA VI T
Giám th 1 Giám th 2 S
L P:…………........................................................... m t mã th t
i m Giám kh o 1 Giám kh o 2 S
m t mã th t77N9
78 H * B 5! ) W % N2X
# " 8 +

" ! $S
P
# : > #Dk(3 > # T W
A ! !* R&
>" " # 0
8 D
J L .) Z": 3 N / 5 %% X
NK 0
777 8
7 7 7 N9
g - Y l W % N2X
3
3&
P"
" ! $S
P
# :
/ 5 25 , )25 O 0 0 : : N0 0 * 8 0 2! :
0) 0 0 8! )
2 5 ) 8!, 5 < #
/ 5 :5
0 0" < ! ) ) ;! / 0 8! ! ! : : !
2 :5 Y Y O ) )2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản