Đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 4 năm 2011-2012

Chia sẻ: honghai_evn

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi giữa kỳ i môn toán lớp 4 năm 2011-2012', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi giữa kỳ I môn Toán lớp 4 năm 2011-2012

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM KTĐK – GIỮA HỌC KỲ I / NH 2011 – 2012
Số
MÔN TOÁN LỚP 4
báo
HỌ TÊN: Thời gian làm bài: 40 phút
danh
…………………................................... Giám thị Giám thị Số Số
. mật mã thứ tự
LỚP:…………......................................

 

Điểm Giám khảo Giám khảo Số Số
mật mã thứ tự
PHẦN I:…/3đ A. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng nhất:

1. Số “Mười bốn triệu mười bốn nghìn bốn trăm” viết là :
a. 14 144 000 c. 14 014 400
b. 14 140 400 d. 14 014 004

2. Kể từ trái sang phải, các chữ số 3 trong số 53 683 270 có giá trị lần lượt
là:
a. 3 nghìn, 3 trăm c. 3 trăm nghìn, 3 nghìn
b. 3 triệu, 3 nghìn d. 3 chục triệu, 3 nghìn

3. Với m = 46 thì giá trị của biểu thức 111 – m x 2 là:
a. 130 b. 92 c. 65 d. 19

4.
A D H M Q IB C E G N P K L

Trong các hình trên, hình có hai cặp cạnh song song với nhau là:
a. Hình ABC và hình IKL c. Hình MNPQ
b. Hình DEGH và hình MNPQ d. Hình DEGH

B. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a. 4 + 16 x 9 = 16 + 4 x 9
b. Tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày.
PHẦN 2:…./7đ
Bài 1: …./1đ Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 86 788 ; 88 876 ; 86 878 ; 88 867
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Bài 2: …./1đ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4000 kg = ……… tạ 3 phút 20 giây = ……… giây
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT
Bài 3: …./1đ Tính (có đặt tính):

186589 + 92402 941302 - 57183
……………………………………….... ………………………………………....
………………………………………… …………………………………………
………………………………................ ………………………………................
……………………………………….... ………………………………………....
………………………………………… …………………………………………
………………………………................ ………………………………................

Bài 4: …./1đ Tìm x biết:
62182 - x = 4829
…………………………………………………..
……………………………….………………….
…………………………………………………
…………………………………………………..
………………………………..…………………

Bài 5: …./2đ Có ba xe chở gạo. Xe thứ nhất chở được 5 tấn. Xe thứ hai chở được 7 tấn. Xe thứ
ba chở được 4 tấn 2 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ gạo?
Giải
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bài 6: …./1đ Tìm hai số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của chúng là số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM KTĐK – GIÖÕA HỌC KỲ I – NH: 2011 – 2012
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
HỌ TÊN:
KIỂM TRA ÑOÏC
………………….................... Giám thị 1 Giám thị 2 Số Số
LỚP: …………..................................... mật mã thứ tự


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ñiểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số Số
mật mã thứ tựI. ÑOÏC THAØNH TIEÁNG : 5 ñieåm
1. Hoïc sinh ñoïc moät ñoaïn vaên, thô (khoaûng 75 tieáng/1 phuùt) trong 3 baøi qui ñònh sau:
a. Baøi “Thö thaêm baïn” ( saùch TV lôùp 4 - taäp 1, trang 25 )
Ñoaïn 1: “Baïn Hoàng thaân meán………………….chia buoàn vôùi baïn.”
Ñoaïn 2: “Hoàng ôi………………………nhö mình.”
b. Baøi “Tre Vieät Nam” (saùch TV lôùp 4 - taäp1, trang 41 )
Ñoaïn 1 : “Tre xanh ………………………… caàn cuø.”
Ñoaïn 2 : “Vöôn mình ………………………… cho maêng.”
c. Baøi “Trung thu ñoäc laäp” (saùch TV lôùp 4 - taäp 1, trang 66)
Ñoaïn 1: “Ñeâm nay ……….….….ngaøy mai.”
Ñoaïn 2: “Ngaøy mai ………..……cao thaúm.”
2. Giaùo vieân neâu 2 caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn vöøa ñoïc vaø yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi .

Tieâu chuaån cho ñieåm Ñieåm
1. Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø , roõ raøng ……………/ 1 ñ
2. Ngaét, nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, cuïm töø roõ nghóa( löu loaùt, maïch laïc ) ……………/ 1 ñ
3. Gioïng ñoïc coù bieåu caûm ……………/ 1 ñ
4. Cöôøng ñoä, toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu ……………/ 1 ñ
5. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu ……………/ 1 ñ
Coäng ……………/ 5 ñ
HOÏC SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT


…………………………………………………………………………………………………………………

……………. / 5 ñ II. ÑOÏC THAÀM: ( 25 phuùt )
Em ñoïc thaàm baøi “Ñoàng tieàn vaøng” roài laøm caùc baøi taäp sau :
( Khoanh troøn chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát ôû caâu 1, 2 vaø 4 )
…… / 0,5 ñ 1) Coâng vieäc haèng ngaøy cuûa Roâ-be laø:
a. ñi aên xin
b. ñi baùn dieâm
c. giuùp vieäc ôû cöûa haøng
d. ñoåi tieàn cho khaùch haøng
…… / 0,5 ñ 2) Khi vöøa gaëp taùc giaû, Roâ-be ñaõ:
a. môøi mua haøng
b. nhôø ñoåi tieàn
c. xin moät ñoàng tieàn vaøng
d. traû laïi tieàn thöøa
…… / 0,5 ñ 3) Vì sao taùc giaû ñöa ngay ñoàng tieàn vaøng cho Roâ-be?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.…… /0,5ñ 4) Thaønh ngöõ, tuïc ngöõ naøo sau ñaây minh hoïa cho yù nghóa cuûa caâu chuyeän?
a. Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân.
b. Caây ngay khoâng sôï cheát ñöùng.
c. Ñoùi cho saïch, raùch cho thôm.
d. Tuoåi nhoû chí lôùn.
..……./0,5ñ 5) Gaïch döôùi nhöõng ñoäng töø coù trong caâu vaên sau:
“Toâi ngaïc nhieân thaáy moät caäu beù ñang ñôïi mình.”
…..… /1ñ 6) Xeáp caùc töø sau ñaây thaønh hai nhoùm: töø gheùp vaø töø laùy.
AÊn maëc, raùch röôùi, maët muõi, xanh xao, khaån khoaûn, cöûa haøng
- Töø gheùp: ......................................................................................................
- Töø laùy: …....................................................................................................
…….. /1ñ 7) Choïn 1 danh töø coù trong baøi ñoïc thaàm vaø ñaët caâu vôùi töø ñoù.
Danh töø: ..........................................................................................................
Ñaët caâu: ..........................................................................................................
................................................................................................................
…… /0,5ñ 8) Vieát laïi caâu vaên sau, theâm daáu hai chaám vaø daáu ngoaëc keùp vaøo choã
thích hôïp: Caäu beù nhìn toâi nhö muoán naøi næ oâng laøm ôn mua giuùp chaùu
vaøi bao dieâm.
Vieát laïi:
.........................................................................................................................
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM KTĐK – GIỮA HỌC KỲ I – NH : 2011 – 2012
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
HỌ TÊN: ………………………..……..................... KIỂM TRA VIẾT
Giám thị 1 Giám thị 2 Số Số
LỚP:…………........................................................... mật mã thứ tựĐiểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số Số
mật mã thứ tự


………/ 5 ñ Chính taû : Nghe ñoïc ( 20 phuùt )

Phaàn ghi loãi Baøi “Hoà Ba Beå” (HS vieát töïa baøi vaø ñoaïn “ Hoà Ba Beå……… li kì.” – saùch TV
lôùp 4/ taäp 1 trang 11 )
……………… / 5ñ
TAÄP LAØM VAÊN : ( 40 phuùt )
Ñeà baøi :
Phaàn ghi loãi
Em haõy keå laïi moät caâu chuyeän noùi veà phaåm chaát cao ñeïp (nhö loøng nhaân haäu
loøng töï troïng, tính trung thöïc, … ) maø em thích nhaát.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản