Đề thi học kì 1 môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Trưng Vương đề 2

Chia sẻ: nhocchuot1981

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kì 1 môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Trưng Vương đề 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Trưng Vương đề 2

SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2009 – 2010
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG MÔN GDCD LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Trong tồn tại xã hội yếu tố nào đóng vai trò quyết định ?
A. Lực lượng sản xuất B. Môi trường tự nhiên C. Dân số D. Phương thức sản xuất
Câu 2: Phủ định siêu hình là : ( ý nào không đúng )
A. Phủ định sạch trơn B. Gío bão làm cây đổ C. Động đất làm sập nhà D. Kế thừa yếu tố tích cực của cái cũ
Câu 3: Hậu quả do việc tăng dân số ? ( ý nào không đúng )
A. Chất lượng cuộc sống giảm B. Khó khăn về nhà ở ,đi lại
C. Sức ép lương thực ,thực phẩm D. Gây hạn hán .lũ lụt
Câu 4: Thế nào là giải quyết mâu thuẫn ?
A. Sự liên kết với nhau B. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
C. Sự gạt bỏ nhau D. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
Câu 5: Trong những câu dưới đây ,câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?
( câu nào không đúng )
A. Có công mài sắt có ngày nên kim B. Kiến tha lâu đầy tổ
C. Chín quá hoá nẫu D. Võ quýt dầy có móng tay nhọn
Câu 6: Trong cuộc sống muốn có sự biến đổi về chất ta phải tạo ra sự biến đổi gì ?
A. Đột biến về chất B. Biến đổi nhanh về lượngC. Biến đổi dần về lượng D. Biến đổi về chất lượng
Câu 7: Sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ thì khuynh hướng của sự vật đó là gì?
A. Nguồn gốc vận động , phát triển B. Sự vận động và phát triển
C. Khuynh hướng vận động , phát triển D. Cách thức vận động , phát triển
Câu 8: Dựa vào kiến thức duy vật biện chứng em cho biết mâu thuẫn gì xẩy ra trong phương thức sản xuất ?
A. Giữa lực lượng sản xuất với tư liệu sản xuất B. Giữa lực lượng sản xuất với đối tượng lao động
C. Giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất D. Giữa lực lượng sản xuất với người lao động
Câu 9: Mâu thuẫn ……… mà trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất ,vừa đất tranh với nhau
A. Là đối lập B. Là mâu thuẫn C. Là một chỉnh thể D. Là đấu tranh
Câu 10: Những mặt đối lập có quan hệ như thế nào để tạo thành mâu thuẫn ?
A. Thống nhất B. Đấu tranh C. Thống nhất , đấu tranh D. Biện chứng
Câu 11: Phủ định biện chứng có mấy đặc điểm ?
A. Có 5 đặc điểm B. Có 2 đặc điểm C. Có 4 đặc điểm D. Có 3 đặc điểm
Câu 12: Trong lưc lượng sản xuất yếu tố nào đóng vai trò quan trọng ?
A. Tư liệu sản xuất B. Người lao động C. Đối tượng lao động D. Tư liệu lao động
Câu 13: Cái mới theo nghĩa triết học là ?
A. Cái ra đời sau so với cái trước B. Cái mới ra đời sau tiến bộ hơn ,hoàn thiện hơn cái trước
C. Cái phức tạp hơn so với cái trước D. Cái mới lạ so với cái trước
Câu 14: Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác ta căn cứ vào đâu ?
A. Lượng B. Chất C. Lượng , chất D. Chất , lượng
Câu 15: Hai mặt lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của phương thức sản xuất thì mặt nào
tiến bộ nhanh hơn ?
A. Quan hệ sản xuất B. Lực lượng sản xuất C. Quan hệ sở hữu D. Đối tượng lao động
Câu 16: Hành vi nào của con người sau đây tàn phá môi trường tự nhiên ? ( ý nào không đúng )
A. Tái tạo rừng đầu nguồn B. Vứt rác , chất thải bừa bãi
C. Khai thác tự nhiên bừa bãi D. Bắt , giết động vật quí hiếm
Câu 17: Những câu tục ngữ nào sau đây nói về mâu thuẫn ? ( câu nào không đúng )
A. Tre già măng mọc B. Võ quýt dày có móng tay nhọn
C. Con giun xéo lắm cũng quằn D. Dĩ hoà vi quí
Câu 18: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về mâu thuẫn và đấu tranh ? ( ý nào không đúng )
A. Mềm nắn rắn buông B. Đấu tranh là tuyệt đối
C. Mâu thuẫn là tuyệt đối D. Sự tiến bộ xã hội nhờ đấu tranh giai cấp
Câu 19: Chất , lượng giống nhau như thế nào ?
A. Đều dùng chỉ thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật ,hiện tượng
B. Chỉ mức độ
C. Dùng chỉ sự riêng biệt
D. Chỉ sự vật , hiện tượng
Câu 20: Phủ định biện chứng là :
A. Kế thừa yếu tố tích cực của cái cũ B. Dùng hoá chất tiêu diệt sinh vật
C. Tiếp thu toàn bộ cái cũ D. Xoá bỏ tất cả cái cũ
Câu 21: Trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng cái mới ra đời từ đâu ?
A. Từ trong lòng cái cũ , cái trước đó B. Từ cái lỗi thời
C. Từ hư vô D. Từ yếu tố tiêu cực
Câu 22: Khi đến giới hạn điểm nút thì chất hay lượng biến đổi nhanh ?
A. Chất B. Chất, lượng C. Lượng D. Lượng , chất
Câu 23: Sự đấu tranh của hai mặt đối lập trong mâu thuẫn là :
A. Nguồn gốc vận động , phát triển của sự vật ,hiện tượng
B. Cách thức vận động ,phát triển
C. Để giải quyết mâu thuẫn
D. Khuynh hướng vận động , phát triển
Câu 24: Chất , lượng cái nào biến đổi trước ?
A. Lượng B. Chất C. Lượng , chất D. Chất , lượng
Câu 25: Tồn tại xã hội gồm những yếu tố nào ? ( ý nào không đúng )
A. Lực lượng sản xuất B. Dân số
C. Phương thức sản xuất D. Môi trường tự nhiên
Câu 26: Các thành phần của yếu tố môi trường tự nhiên ? ( ý nào không đúng)
A. Điều kiện tự nhiên B. Dân số C. Của cải trong tự nhiên D. Nguồn năng lượng
Câu 27: Phương thức sản xuất ………… để con người làm ra của cải vật chất trong giai
đoạn lịch sử nhất định .
A. Tiến hành B. Là cách thức C. Sáng tạo D. Là cách làm
Câu 28: Hai mặt lượng và chất có tồn tại bên nhau hay không ?
A. Lượng , chất mâu thuẫn với nhau B. Lượng ,chất thống nhất với nhau trong mỗi sự vật, hiện tượng
C. Có lượng thì không có chất D. Lượng , chất không liên quan với nhau
Câu 29: Chúng ta phải luôn đổi mới phương pháp học tập ,theo em đấy có phải là yêu cầu
của phủ định biện chứng không ?
A. Không phải phủ định biện chứng B. Là phủ định biện chứng
C. Là hiện tượng tự nhiên D. Là phủ định siêu hình
Câu 30: Phương thức sản xuất mới ra đời khi quan hệ sản xuất ….......với tính chất và trình độ
của lực lượng sản xuất
A. chấm dứt B. Phù hợp C. Thống nhất D. phát triển
Câu 31: Trong tư liệu sản xuất yếu tố nào đóng vai trò quan trọng ?
A. Quan hệ sản xuất . B. người lao động C. Tư liệu lao động D. Đối
tượng lao động
Câu 32: Quan hệ sản xuất là ?
A. Quan hệ giữa người với đối tượng lao động B. Quan hệ giữa người với tư liệu sản xuất
C. Quan hệ giữa người với người trong sản xuất D. Quan hệ giữa người với sản phẩm làm ra
Câu 33:Trong quan hệ sản xuất yếu tố nào đóng vai trò quan trọng ,quyết định ?
A.Quan hệ về quản lý sản xuất B.Quan hệ về phân phối sản phẩm
C. Quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất D. Quan hệ về tài nguyên
Câu 34: Khuynh hướng phát triển của sự vật ,hiện tượng là ?
A. Phủ định B. Cái cũ mất đi C. Phủ định của phủ định D. Cái mới ra đời
Câu 35: Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau ………… cho nhau tồn tại .
A. Là đặc điểm B. Là tính chất C. Là tiền đề D. Là khuynh hướng
Câu 36: Nguyên nhân cơ bản quyết định chi phối đến sự phát triển mọi mặt của đất nước ?
A. Pháp luật B. Chủ trương chính sách C. Phong tục tập quán D. Kinh tế - xã hội
Câu 37: Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn triết học ?
A. Trên >< dưới B. Trắng >< đen. C. To >< nhỏ . D. Tư sản >< vô sản
Câu 38: Những câu tục ngữ nào sau đây nói về phủ định biện chứng ? ( câu nào không đúng )
A. Uống nước nhớ nguồn B. Tre già măng mọcC. Hổ phụ sinh hổ tử D. Có mới nới cũ
Câu 39: Hành vi tiêu cực của con người đối với tự nhiên gây nên hậu quả gì ? ( ý nào không đúng )
A. Sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ B. Gây hiểm hoạ cho cuộc sống con người
C. Tài nguyên ,khoáng sản nghèo nàn cạn kiệt D. Tài nguyên không tái tạo
-Câu 40: Phủ định siêu hình diễn ra như thế nào ?
A. Tự bản thân vận động B. Có tính khách quan
C. Có tính kế thừa D. Có sự can thiệp , tác động từ bên ngoài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản