Đề thi học kì 2 Môn Hóa lớp 10

Chia sẻ: thaohhk29

Câu 2: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí clo trong công nghiệp ? A. 2NaCl 2Na + Cl2 B. 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 C. MnO2 + 4HCl(đ) ® MnCl2+ Cl2 +2H2O D. NaF + Cl2 ® F2+2NaCl

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 Môn Hóa lớp 10

UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐỀ THI HỌC KÌ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ : Hóa học
Môn
TỔ LÝ THUYẾT CƠ BẢN-VĂN HÓA Thời gian: 60 phút


Họ và tên:......................................... Mã đề: 001
Lớp…………………….
Câu 1: Có những pứ hoá học:

Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 (1)

Br2 + 2NaI 2NaBr + I2 (2). Từ 2 pứ này rút ra nhận xét
A. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn brom

B. Brom có tính oxi hoá mạnh hơn iot
C. Iot có tính oxi hoá mạnh hơn brom,brom có tính oxi hoá mạnh hơn clo
D. Cả A , B

Câu 2: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí clo trong công nghiệp ?
A. 2NaCl 2Na + Cl2

B. 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2
C. MnO2 + 4HCl(đ) → MnCl2+ Cl2 +2H2O

D. NaF + Cl2 → F2+2NaCl

Câu 3: Cho phản ứng: H2SO4(đ) + 8HI → 4I2 +H2S + H2O . Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất?
A. H2SO4 là chất oxi hoá , HI là chất khử

B. HI bị oxi hoá thành I2 , H2SO4 bị khử thành H2S
C. H2SO4 oxi hoá HI thành I2 và nó bị khử thành H2S
D. I2 oxi hoá H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI

Câu 4: Thủy ngân (Hg ) trong nhiệt kế là chất rất độc. Để xử lí thủy ngân(Hg) khi b ị rơi vãi, người ta dùng hóa
chất:

A. Bột S B. Dung dịch NaOH

C. Nước Cl2 D. Bột Al

Câu 5: Cho các chất sau :H2S, S, SO2, H2SO4. Số chất vừa có tính khử,vừa có tính oxi hóa là:

A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất

Câu 6: Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2SO4 đặc nguội :

A. Mg B. Zn C. Cu D. Fe

Câu 7: Cho phản ứng H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng:

A. H2S là chất oxi hóa ,Cl2 là chất khử

B. H2S là chất khử ,Cl2 là chất oxi hóa

1
C. H2O là chất oxi hóa ,Cl2 là chất khử

D. H2S là chất bị khử ,Cl2 là chất khử

Câu 8: Cho phản ứng :Fe +H2SO4 đặc nóng → sản phẩm . Sản phẩm trên gồm:

A. FeSO4, H2 B. Fe2(SO4)3, H2O

C. Fe2(SO4)3, SO2, H2O D. FeSO4, SO2, H2O

Câu 9: Khi cho khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2. Hiện tượng gì xuất hiện là:

A. Xuất hiện kết tủa trắng B. Có khí thoát ra

C. Xuất hiện kết tủa màu đen D. Dung dịch chuyển sang màu xanh

Câu 10: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H2S2O7 là:

A. +2 B. +4 C. +6 D. +8

Câu 11: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl 2 cho cùng loại muối
clorua kim loại?

A. Fe B. Ag C. Zn D. Cu

Câu 12: Lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ) là hai dạng thù hình của nhau có:

A. Cùng tính chất vật lí, cùng tính chất hóa học

B. Khác tính chất vật lí, cùng tính chất hóa học

C. Cùng tính chất vật lí, khác tính chất hóa học

D. Khác tính chất vật lí, khác tính chất hóa học

Câu 13: Nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2np3nd2 B. ns2np3
C. ns2np3nd3 D. ns2np5
Câu 14: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của clo trong phản ứng là:

A. Chất oxi hóa B. Chất khí
C. Chất oxi hóa và chất khử D. Tất cả đều sai
Câu 15: Cho cân bằng hóa học N2 (K) + 3 H2 (K) 2 NH3 (K). Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều
nào?

A. Chiều nghịch tạo ra N2 và H2 B. Không chuyển dịch
C. Chiều thuận tạo ra NH3 D. Chiêu tăng số phân tử khí.
Câu 16: Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của các phản ứng hóa học người ta dùng đ ại lượng nào
dưới đây?

A. Nhiệt độ B. Tốc độ
C. Áp suất D. Thể tích khí


Câu 17: Cặp kim loại nào dưới đây thụ động trong axit H2SO4 đặc nguội?
Chọn câu trả lời đúng:
A. Zn, Fe. B. Al, Fe. C. Zn, Al. D. Cu, Fe.


2
Câu 18: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau:
SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 (1)
2H2S + SO2 3S + 2H2O (2)
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử.

B. Phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

C. Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

D. Phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, khí Clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. NaCl B. KMnO4 C. HCl D. KClO3

Câu 20: Dung dịch acid nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

A. HNO3 B. HCl C. HF D. H2SO4
3
ĐÁP ÁN (001)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A x

B x x x

C x x x

D x x x

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A x

B x x x x x

C x x x

D x
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản