ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 6

Chia sẻ: minhdung2

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 6

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 6

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 6

I. Chọn đáp án đúng : (4đ)
1. This is my father . ………………..name is Ha.
a. His b. He’s c. She’s d. Her
2. ………………….the spring, I always ride my bike.
a. On b. At c. In d. For
3. We live in Hue, but my uncle…………………….in Ho Chi Minh city.
a. live b. living c. lives d. to live
4. I’m going ………………….the Ngoc Son Temple tomorrow.
a. see b. to see c. seeing d. sees
5. How…………………bananas are there in the fridge? There are four.
a. many b. much c. long d. often
6. ……………….are you going to stay? In a hotel.
a. What b. Where c. When d. Which
7. ……………..I help you? - Yes, I’d like some beef, please.
a. Do b. Am c. Can d. Would
8. ………………..do you do when it’s hot?
a. Who b. When c. What d. Where
9. Nam does ……………….homework in the evening .
a. her b. his c. my d. your
10. Lan likes …………………. She swims and does aerobics.
a. sports b. music c. games d. films
11. His children often play chess in ……………………free time.
a. your b. their c. his d. her
12. What about ________ volleyball?
A. playing B. to play C. play
13. ______ do you go to the zoo? Once a week.
A. How many B. How often C. How much
14. Does he play tennis? No, he ________
A. is B. isn`t C. doesn`t
15. He _______ to go to Hue.
A. doesn`t want B. don`t want C. not want
16. We ……………have a picnic.
a. are b. do c. sometimes
17. It’s……………… in the summer.
a. hot b. cold c. warm

18. What are you ……………to do tomorrow ?
a. doing b. going c. playing
19/ …………………. sports does she play ?
a. How b. Where c. Who d. Which
20/ What’s……………………. dinner ? There is some meat and some
rice.
a. at b. in c. for d. on
II/ Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc để điền vào chỗ
trống: (1m)
Mr. Minh (don’t live/ do live/ doesn’t live)…………………….in town.
His house is in the country.
She often (go/ goes/ to go)………………………to school every day.
What…..you (is… going to do/ are… going to do/ am…going to do)
………………next Sunday?
We (play/ are playing/ playing)…………………………………….soccer
at the moment
III. (Viết lại câu theo chỉ dẫn trong ngoặc)(1d)
1.She goes home in the afternoon. (sometimes) (đặt trạng từ vào đúng vị
trí trong câu)
……………………………………………………………………………
2.I am going to visit Ha Noi this summer vacation. (đặt câu hỏi cho các
từ được gạch dưới)
…………………………………………………………………………?
3.What about playing soccer? (viết lại câu dùng “Why don’t we”)
……………………………………………………………………………?
4. Lan(do)…………aerobics three times a week. (cho dạng đúng của
động từ trong ngoặc)
(…………………………………………………………………………
IV.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh (1m)
a. go / we / camping / warm / It’s / when.
→………………………………………………………………………
b. do / do / what / you / cold / It’s / when ?
→…………………………………………………………………………
c. are / do / going / you / what / tonight / to ?
→………………………………………………………………………
d. stay / she / how / is / long / to / going ?
→…………………………………………………………………………
V. Phát hiện sai và sửa lại :
1. I go to Huong pagoda this summer vacation
………………………………………
2. How many orange do you want
………………………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản