Đề thi học kì anh văn lớp 6

Chia sẻ: dvducthcshq

Đây là đề thi học kì anh văn lớp 6 gửi đến các bạn học sinh tham khảo.

Nội dung Text: Đề thi học kì anh văn lớp 6

THI HỌC KỲ I. NH: 2008 – 2009
Name:………………………………..
Class:………………………………… Môn: ANH 6 Thời gian: 45 phút
ĐỀ 1:
I. Listen and fill in the blanks with words you hear: (2,5ms)
Minh lives in the (1) …………….. with his mother, father and sister. Their house is next to a (2)
…………….. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a (3) …………….. . (4) …………….. the
neighborhood there is a hospital, a factory, a museum and a stadium. Minh’s (5) …………….. works in the
factory. His mother works in the hospital.
II. Choose the best answer: (2ms)
1. I live ……………… the country.
a. on b. at c. by d. in
2. Our house ……………… a big yard and a flower garden.
a. have b. has c. is d. are
3. Is your school in the country or in the city? ………………………………………………
a. Yes, it is b. No, it isn’t c. It’s in the country d. It’s in the city.
4. There ……………… trees in front of my house.
a. is b. are c. have d. has
5. ……………… does he get up? He gets up at five o’clock.
a. What b. What time c. When d. How
6. What are they doing? They ……………… soccer.
a. are playing b. are play c. play d. playing
7. Ba lives in ……………… apartment in town.
a. a b. an c. any d. some
8. My school isn’t small. It’s a ……………… school.
a. old b. large c. big d. small
III. Put the verbs in the correct form: (2ms)
1. There (be) ……………… a flower garden in the park.
2. ……………… you (listen) ……………… to music everyday? Yes, I do.
3. He (watch) ……………… television on Sundays.
4. What is she doing now? She (do) ……………… the housework.
IV. Read the text and answer the questions: (2ms)
This is Lan. She is a student. She gets up at six o’clock. She goes to school at half past six. The school is
near her house, so she walks to school .Every afternoon, she helps her Mom, then she does her homework.
 Questions:
1. What does Lan do? ..............................................................................................................
2. What time does she get up?..................................................................................................
3. Does she walk to school? ....................................................................................................
4. What does she do every afternoon? ....................................................................................
V. Write these sentences: (1,5ms)
1. I / a / student.
..............................................................................................................................................................
2. They / doctors.
..............................................................................................................................................................
3. He / live / house / city.
..............................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 ANH VĂN 6
I. (2,5ms)
1. city
2. store
3. temple
4. in
5. father
II. (2ms)
1. d
2. b
3. c
4. b
5. b
6. a
7. b
8. c
III.
1. is
2. Do ….. listen ….?
3. watches
4. is doing
IV. (2ms)
1. She is a student.
2. She gets up at six o’clock.
3. Yes, she does.
4. She help her Mom, then she does her homework.
V. (1,5ms)
1. I am a student.
2. They are doctors.
3. He lives in a house in the city
THI HỌC KỲ I. NH: 2008 – 2009
Name:…………………………………….
Class:…………………………………….. Môn: ANH 6 Thời gian: 45 phút
ĐỀ 2:
I. Listen and fill in the blanks with words you hear: (2,5ms)
Minh lives in the (1) …………….. with his mother, father and sister. Their house is next to a (2)
…………….. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a (3) …………….. . (4) …………….. the
neighborhood there is a hospital, a factory, a museum and a stadium. Minh’s (5) …………….. works in the
factory. His mother works in the hospital.
II. Choose the best answer: (2ms)
1. There ………………….. a rice paddy near my house.
a. is b. are c. have d. has
2. Thuy lives in ………………….. house in the country.
a. a b. an c. any d. some
3. Their house ………………….. a big flower garden.
a. have b. has c. is d. are
4. Is your house in the city or in the country? …………………..…………………..…………………..
a. It’s in country b. It’s in the city
c. Yes, it is d. No, it isn’t
5. We live ………………….. the country.
a. on b. at c. by d. in
6. Her house isn’t big. It’s a ………………….. house.
a. large b. big c. small d. old
7. ………………….. does he go to school? He goes to school at half past six.
a. How b. When c. What d. What time
8. What are you doing now? I (listen) ………………….. to music.
a. am listen b. am listening c. listen d. listening
III. Put the verbs in the correct form: (2ms)
1. There (be) ……………… a park near the museum.
2. ……………… you (watch) ……………… television everyday? Yes, I do.
3. She (do) ……………… her homework after school.
4. What are they doing? They (play) ……………… soccer in the stadium.
IV. Read the text and answer the questions: (2ms)
This is Ba. He is a student. He gets up at six o’clock. He goes to school at half past six. The school is far
his house so he goes to achool by bike. Every afternoon, he plays games and does his homework.
 Questions:
1. What does Ba do? ...............................................................................................................
2. What time does he go to school?.........................................................................................
3. Does he go to school by bike? ............................................................................................
4. What does he do every afternoon? ......................................................................................
V. Write these sentences: (1,5ms)
1. She / a / teacher.
..............................................................................................................................................................
2. We / students.
..............................................................................................................................................................
3. I / live / house / country.
..............................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 ANH VĂN 6
I. (2,5ms)
1. city
2. store
3. temple
4. in
5. father
II. (2ms)
1. a
2. a
3. b
4. a
5. d
6. c
7. d
8. b
III. 1. is
2. Do …. watch ….?
3. does
4. are playing
IV. (2ms)
1. He is a student.
2. He goes to school at half past six.
3. Yes, he does.
4. He plays games and does his homework.
V. (1,5ms)
1. She is a teacher.
2. We are students.
3. I live a house in the country.
MA TRẬN
CHỦ ĐIỂM NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG
2 3 5
Listening
1 1.5 2.5
1 3 4
Reading
0.5 1.5 2
4 4 4 12
Language
1 1 2 2
1 1 1 3
writing
0.5 0.5 0.5 1.5
8 11 5 24
TỔNG
3 4,5 2.5 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản