ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

Chia sẻ: liverpool246

Tham khảo tài liệu 'đề thi học kì i môn tiếng anh lớp 11 năm học 2010-2011 - trường thpt tĩnh gia 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

ĐỀ THI HỌC K Ì I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11
TRƯỜNG THPT
NĂM HỌC 2010-2011
TĨNH GIA 2
Thời gian làm bài : 45 phút Mã đề : 001

Họ và tên : Số báo danh: .................. Phòng thi :.........

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu I. Khoanh tròn đáp án A,B,C hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác
các từ còn lại. (1,25đ)
1. A. Watched B. Stopped C. Hated D . Laughed
2. A. Sea t B. Meat C. Teacher D . Pleasant
3. A. Christmas B. C hild C. C hemistry D . School
4. A. Souvenir B. Ground C. Mountain D . About
5. A. Ba y B. Way C. A nything D . Stranger
Câu II. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau. (3 đ) 1.
My father is ............business now. He hasn’t returned yet.
A. in B. on C. for D . from
2 . I met many my old friends...........I was on holiday in Viet Nam.
A. when B. since C. because D . and
3 . .................photos have you taken in Ha Long ? - Many.
A. How long B. When C. Since when D . How many
4 . I ............cooking at 4.00, and now I.................it yet.
A. started/haven’t finished B. started/not finished
C.start/don’t finish D . started/ didn’t finish
5 . Before entering the room you’d better take............your shoes.
A. of B. off C. in D . on
6 . You had a headache, .........................?
A. did you B. do you C. didn’t you D . don’t you
7 . Mary hasn’t visited her home in Spain........................
A. for many years B. since many years
C. many years since D . many years ago
8 . You had better ................much in class.
A. not talk B. not to talk C. don’t talk D . hasn’t talked
9 . My son can type as ...................I do.
A. quick as B. quickly as C. quickly so D . quicker
10. I’ve just put my handbag on this table ,but now it isn’t here. Someone........it away.
A. took B. have taken C. has taken D . has took
11. A: Can you see .............on the front ship ? B: - yes. There’s...........there.
A. anything/anything B . anything/nothing
C. anyone/noone D . anything/something
12. In class Ba always listens .................to the teacher’s instruction.
A. attend B. attentive C. attentively D . attention
1
Câu III. Trong mỗi câu có một lỗi sai, tìm và khoanh tròn A,B,C hoặc D.(1,25đ)

1 . Anything is very cheap in this shop.
A B C D
2 . Noone in my class runs as fastly as Peter.
A B C D
3 . Have you seen the football match o n television last night ?
A B C D
4 . He got up more early than she did.
A B C D
5 . He always a nswers the teacher’s questions more intelligent than I do
A B C D
Câu IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành đoạn văn
sau.(1,5đ)

I’ve been to many..(1)..in the world. I first went abroad..(2)..1965 when I was a pupil.
I’ve..(3)..with my own eyes Moscow, London, Paris and many other big cities. ..(4)..I was
in London , I visited many..(5).. spots. Unluckily, I was ill when I came to Hype Park and
since then I...(6)..any chance to visit it.
1 . A.country B. countrys C. countries D . countryes
2 . A. in B. since C. at D . from
3 . A. seeing B. seen C. see D . saw
4 . A. Since B. When C. Because D . Since when
5 . A. beautiful B. beauty C. beauties D . beautifully
6 . A. don’t have B. didn’t have C. haven’t D haven’t had

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc vào ô trống để hoàn thành câu.(2 đ)
1 . He drives the.......................of all. ( bad)
2 . This map was very.............................on my holiday. ( use )
3 . One of the most beautiful ...................... in Viet Nam is My Thuan Bridge . ( bridge )
4 . We took many pictures of......................spots when we were in Paris. ( beautiful )

Câu VI. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương với câu đã cho.( 1 đ)
1 .I last saw her five months ago.

I haven’t........................................................................................

2 .No bridge in Viet Nam is as old as this one.

This is............................................................................................
2
Đ Ề THI HỌC K Ì I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11
TRƯỜNG THPT
NĂM HỌC 2006-2007
TĨNH GIA 2
Thời gian làm bài : 45 phút Mã đề : 002

Họ và tên : Số báo danh: ................ Phòng thi :............

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu I. Khoanh tròn đáp án A,B,C hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác
các từ còn lại. (1,25đ)
1. A. Anybody B. Pla y C. Bay D . Stranger
2. A. Christmas B. School C. C hemistry D . C hair
3. A. Mountain B. Ground C. Souvenir D . About
4. A. Sea t B. Pleasant C. Teacher D . Mea t
5. A. Wanted B. Cooked C. Washed D . Laughed
Câu II. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau. (3 đ)
1 .They ............cooking at 4.00, and now They.................it yet.
A. start/not finished B. started/haven’t finished
C. start/don’t finish D. started/ didn’t finish
2 . He had a headache, .........................?
A. didn’t he B. does he C. did he D . doesn’t he
3 . .................postcards have you bought in Ha Long ? - Many.
A. How long B. How many C. Since when D . When
4 . Her brother is ............business now. He hasn’t returned yet.
A. on B. in C. from D . for
5 His son can type as ...................he does.
A. quick as B. quickly so C. quickly as D . quicker
6 . Tom met many his old friends...........he was on holiday in Viet Nam.
A. because B. since C. when D . and
7 . David hasn’t visited his home in London........................
A. many years ago B. since many years
C. many years since D . for many years
8 . They had better ................much in class.
A. not to talk B. not talk C. don’t talk D . hasn’t talked
9 .. Before entering the room you’d better take............your shoes.
A. off B. on C. in D . of
10. In class the students always listen .................to the teacher’s instruction.
A. attend B. attentively C. attentive D . attention
11. A: Can you see .............on the front ship ? B: - yes. There’s...........there.
A. anything/something B. anything/nothing
C. anyone/noone D. anything/anything
12. He’s just put his handbag on this table ,but now it isn’t here. Someone........it away.
A. took B. has taken C. have taken D . has took

3
Câu III. Trong mỗi câu có một lỗi sai, tìm và khoanh tròn A,B,C hoặc D.(1,25đ)

1 . Tom always answers the teacher’s questions more careful than I do
A B C D
2 . Lan got up more early than I did.
A B C D
3 . Have you seen the news on television yesterday ?
A B C D
4 . Noone in her class runs as quick as Peter.
A B C D
5 . Anything is very expensive in that supermarket.
A B C D
Câu IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành đoạn văn
sau.(1,5đ)

Ba has been to many..(1)..in the world. He first went abroad..(2)..1965 when he was a
p upil. He’s..(3)..with his own eyes Moscow, London, Paris and many other big cities.
..(4)..he was in London , he visited many..(5).. spots. Unluckily, he was ill when he came to
H ype Park and since then he...(6)..any chance to visit it.
1 . A.countries B. countrys C. country D . countryes
2 . A. since B. in C. at D . from
3 . A. seeing B. saw C. see D . seen
4 . A. Since B. Since when C. Because D . When
5 . A. beauty B. beautiful C. beauties D . beautifully
6 . A. hasn’t had B. didn’t have C. hasn’t D . don’t have

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc vào ô trống để hoàn thành câu.(2 đ)
1 . That handbag was very.............................on his holiday. ( use )
2 . They took many pictures of...................spots when they were in London. ( beautiful )
3 . She dances the.......................of all. ( bad)
4 . One of the most beautiful ...................... in Viet Nam is Dam Sen Park . ( park)

Câu VI. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương với câu đã cho.( 1 đ)
1. No city in England is as old as this one.

This is............................................................................................

2 .He last saw me six months ago.

He hasn’t........................................................................................
4
ĐÁP ÁN Đ ỀTHI HỌC K Ì I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11
NĂM HỌC 2006-2007
Thời gian làm bài 45 phút
Mã đề 001.
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
Câu 1: (1,25 điểm ) mỗi câu đúng( 0,25 điểm).
1. C 2 .D 3. B 4 .A 5. C
Câu 2: (3 điểm ) mỗi câu đúng (0,25 điểm).
1. B 2 .A 3 .D 4. A 5 .B 6. C 7 .D
8. A 9.B 10. C 11. D 12.C
Câu3: (1,25 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm).
1. A 2 .C 3. D 4 .B 5. C
Câu 4: (1,5 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm).
1. C 2 .A 3. B 4 .B 5. B 6. D
B. PHẦN TỰ LUẬN::(3 ĐIỂM)
Câu 5: (2 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm).
1 . worst 2 . useful 3 . bridges 4 . beauty
Câu 6: (1 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm).
1 . I haven’t seen her for five months.
2 . This is the oldest bridge in Viet nam.

Mã đề 002.
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
Câu 1: (1,25 điểm ) mỗi câu đúng( 0,25 điểm).
1. A 2 .D 3. C 4 .B 5. A
Câu 2: (3 điểm ) mỗi câu đúng (0,25 điểm).
1. B 2 .A 3 .B 4. A 5 .C 6. C 7 .D
8. B 9.A 10. B 11. A 12.B
Câu3: (1,25 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm).
1. C 2 .B 3. D 4 .C 5. A
Câu 4: (1,5 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm).
1. A 2 .B 3. D 4 .D 5. A 6. A
B. PHẦN TỰ LUẬN:(3 ĐIỂM)
Câu 5: (2 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm).
1 . useful 2 . beauty 3 .worst 4 .parks
Câu 6: (1 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm).
1 . This is the oldest city in England.
2 . He hasn’t seen me for six months.

5
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản