ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
1.051
lượt xem
272
download

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi học kì i môn tiếng anh lớp 11 năm học 2010-2011 - trường thpt tĩnh gia 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

  1. ĐỀ THI HỌC K Ì I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2010-2011 TĨNH GIA 2 Thời gian làm bài : 45 phút Mã đề : 001 Họ và tên : Số báo danh: .................. Phòng thi :......... A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu I. Khoanh tròn đáp án A,B,C hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1,25đ) 1. A. Watched B. Stopped C. Hated D . Laughed 2. A. Sea t B. Meat C. Teacher D . Pleasant 3. A. Christmas B. C hild C. C hemistry D . School 4. A. Souvenir B. Ground C. Mountain D . About 5. A. Ba y B. Way C. A nything D . Stranger Câu II. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau. (3 đ) 1. My father is ............business now. He hasn’t returned yet. A. in B. on C. for D . from 2 . I met many my old friends...........I was on holiday in Viet Nam. A. when B. since C. because D . and 3 . .................photos have you taken in Ha Long ? - Many. A. How long B. When C. Since when D . How many 4 . I ............cooking at 4.00, and now I.................it yet. A. started/haven’t finished B. started/not finished C.start/don’t finish D . started/ didn’t finish 5 . Before entering the room you’d better take............your shoes. A. of B. off C. in D . on 6 . You had a headache, .........................? A. did you B. do you C. didn’t you D . don’t you 7 . Mary hasn’t visited her home in Spain........................ A. for many years B. since many years C. many years since D . many years ago 8 . You had better ................much in class. A. not talk B. not to talk C. don’t talk D . hasn’t talked 9 . My son can type as ...................I do. A. quick as B. quickly as C. quickly so D . quicker 10. I’ve just put my handbag on this table ,but now it isn’t here. Someone........it away. A. took B. have taken C. has taken D . has took 11. A: Can you see .............on the front ship ? B: - yes. There’s...........there. A. anything/anything B . anything/nothing C. anyone/noone D . anything/something 12. In class Ba always listens .................to the teacher’s instruction. A. attend B. attentive C. attentively D . attention 1
  2. Câu III. Trong mỗi câu có một lỗi sai, tìm và khoanh tròn A,B,C hoặc D.(1,25đ) 1 . Anything is very cheap in this shop. A B C D 2 . Noone in my class runs as fastly as Peter. A B C D 3 . Have you seen the football match o n television last night ? A B C D 4 . He got up more early than she did. A B C D 5 . He always a nswers the teacher’s questions more intelligent than I do A B C D Câu IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành đoạn văn sau.(1,5đ) I’ve been to many..(1)..in the world. I first went abroad..(2)..1965 when I was a pupil. I’ve..(3)..with my own eyes Moscow, London, Paris and many other big cities. ..(4)..I was in London , I visited many..(5).. spots. Unluckily, I was ill when I came to Hype Park and since then I...(6)..any chance to visit it. 1 . A.country B. countrys C. countries D . countryes 2 . A. in B. since C. at D . from 3 . A. seeing B. seen C. see D . saw 4 . A. Since B. When C. Because D . Since when 5 . A. beautiful B. beauty C. beauties D . beautifully 6 . A. don’t have B. didn’t have C. haven’t D haven’t had B. PHẦN TỰ LUẬN Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc vào ô trống để hoàn thành câu.(2 đ) 1 . He drives the.......................of all. ( bad) 2 . This map was very.............................on my holiday. ( use ) 3 . One of the most beautiful ...................... in Viet Nam is My Thuan Bridge . ( bridge ) 4 . We took many pictures of......................spots when we were in Paris. ( beautiful ) Câu VI. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương với câu đã cho.( 1 đ) 1 .I last saw her five months ago. I haven’t........................................................................................ 2 .No bridge in Viet Nam is as old as this one. This is............................................................................................ 2
  3. Đ Ề THI HỌC K Ì I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2006-2007 TĨNH GIA 2 Thời gian làm bài : 45 phút Mã đề : 002 Họ và tên : Số báo danh: ................ Phòng thi :............ A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu I. Khoanh tròn đáp án A,B,C hoặc D mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1,25đ) 1. A. Anybody B. Pla y C. Bay D . Stranger 2. A. Christmas B. School C. C hemistry D . C hair 3. A. Mountain B. Ground C. Souvenir D . About 4. A. Sea t B. Pleasant C. Teacher D . Mea t 5. A. Wanted B. Cooked C. Washed D . Laughed Câu II. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau. (3 đ) 1 .They ............cooking at 4.00, and now They.................it yet. A. start/not finished B. started/haven’t finished C. start/don’t finish D. started/ didn’t finish 2 . He had a headache, .........................? A. didn’t he B. does he C. did he D . doesn’t he 3 . .................postcards have you bought in Ha Long ? - Many. A. How long B. How many C. Since when D . When 4 . Her brother is ............business now. He hasn’t returned yet. A. on B. in C. from D . for 5 His son can type as ...................he does. A. quick as B. quickly so C. quickly as D . quicker 6 . Tom met many his old friends...........he was on holiday in Viet Nam. A. because B. since C. when D . and 7 . David hasn’t visited his home in London........................ A. many years ago B. since many years C. many years since D . for many years 8 . They had better ................much in class. A. not to talk B. not talk C. don’t talk D . hasn’t talked 9 .. Before entering the room you’d better take............your shoes. A. off B. on C. in D . of 10. In class the students always listen .................to the teacher’s instruction. A. attend B. attentively C. attentive D . attention 11. A: Can you see .............on the front ship ? B: - yes. There’s...........there. A. anything/something B. anything/nothing C. anyone/noone D. anything/anything 12. He’s just put his handbag on this table ,but now it isn’t here. Someone........it away. A. took B. has taken C. have taken D . has took 3
  4. Câu III. Trong mỗi câu có một lỗi sai, tìm và khoanh tròn A,B,C hoặc D.(1,25đ) 1 . Tom always answers the teacher’s questions more careful than I do A B C D 2 . Lan got up more early than I did. A B C D 3 . Have you seen the news on television yesterday ? A B C D 4 . Noone in her class runs as quick as Peter. A B C D 5 . Anything is very expensive in that supermarket. A B C D Câu IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành đoạn văn sau.(1,5đ) Ba has been to many..(1)..in the world. He first went abroad..(2)..1965 when he was a p upil. He’s..(3)..with his own eyes Moscow, London, Paris and many other big cities. ..(4)..he was in London , he visited many..(5).. spots. Unluckily, he was ill when he came to H ype Park and since then he...(6)..any chance to visit it. 1 . A.countries B. countrys C. country D . countryes 2 . A. since B. in C. at D . from 3 . A. seeing B. saw C. see D . seen 4 . A. Since B. Since when C. Because D . When 5 . A. beauty B. beautiful C. beauties D . beautifully 6 . A. hasn’t had B. didn’t have C. hasn’t D . don’t have B. PHẦN TỰ LUẬN Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc vào ô trống để hoàn thành câu.(2 đ) 1 . That handbag was very.............................on his holiday. ( use ) 2 . They took many pictures of...................spots when they were in London. ( beautiful ) 3 . She dances the.......................of all. ( bad) 4 . One of the most beautiful ...................... in Viet Nam is Dam Sen Park . ( park) Câu VI. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương với câu đã cho.( 1 đ) 1. No city in England is as old as this one. This is............................................................................................ 2 .He last saw me six months ago. He hasn’t........................................................................................ 4
  5. ĐÁP ÁN Đ ỀTHI HỌC K Ì I MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 2006-2007 Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 001. A . PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) Câu 1: (1,25 điểm ) mỗi câu đúng( 0,25 điểm). 1. C 2 .D 3. B 4 .A 5. C Câu 2: (3 điểm ) mỗi câu đúng (0,25 điểm). 1. B 2 .A 3 .D 4. A 5 .B 6. C 7 .D 8. A 9.B 10. C 11. D 12.C Câu3: (1,25 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm). 1. A 2 .C 3. D 4 .B 5. C Câu 4: (1,5 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm). 1. C 2 .A 3. B 4 .B 5. B 6. D B. PHẦN TỰ LUẬN::(3 ĐIỂM) Câu 5: (2 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm). 1 . worst 2 . useful 3 . bridges 4 . beauty Câu 6: (1 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm). 1 . I haven’t seen her for five months. 2 . This is the oldest bridge in Viet nam. Mã đề 002. A . PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) Câu 1: (1,25 điểm ) mỗi câu đúng( 0,25 điểm). 1. A 2 .D 3. C 4 .B 5. A Câu 2: (3 điểm ) mỗi câu đúng (0,25 điểm). 1. B 2 .A 3 .B 4. A 5 .C 6. C 7 .D 8. B 9.A 10. B 11. A 12.B Câu3: (1,25 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm). 1. C 2 .B 3. D 4 .C 5. A Câu 4: (1,5 điểm) mỗi câu đúng (0,25 điểm). 1. A 2 .B 3. D 4 .D 5. A 6. A B. PHẦN TỰ LUẬN:(3 ĐIỂM) Câu 5: (2 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm). 1 . useful 2 . beauty 3 .worst 4 .parks Câu 6: (1 điểm) mỗi câu đúng (0,5 điểm). 1 . This is the oldest city in England. 2 . He hasn’t seen me for six months. 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản