Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

Chia sẻ: demon_a1

Tài liệu tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

Nội dung Text: Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

Đề thi Học kì 1 Năm học 2010-2011
Môn hóa 11 – Thời Gian: 60 phút
Câu 1: ( 1 điểm)
Viết pt phân tử và pt ion thu gọn của các phản ứng sau:
a. Fe + ? ----> N2O + ? + ?
b. (NH4)2SO4 + ? ----> NH3 + ? +?
câu 2 ( 1 điểm) Chỉ dùng một chất thử, nhận biết các dd mất nhản sau : Na2SO4,
Ba(OH)2, NaNO3
Câu 3 ( 2 điểm) Viết pt hóa học hoàn thành chuổi biến hóa sau : (ghi điều kiện nếu
có)
S  NO2  ?  Zn(NO3)2  O2
Câu 4 ( 2 điểm) Trộn lẫn 50 ml dd KOH 0,16 M với 50 ml dd H2SO4 0,85M được dd
D.
a. Tính pH của dd D
b. chọn 1 trong 2 dd sau: NaOH 0,5 M hoặc HCl 0,5 M đủ để trung hòa dd D.Tính thể
tích dd đã chọn.
Câu 5 ( 2 điểm) Cho 4,425g hỗn hợp 2 kim loại gồm Fe và Zn phản ứng hoàn toàn
với dd HNO3 1,5 M. Thu được 448 ml khí N2(đktc).
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b. tính thể tích dd HNO3 đã dùng biết dùng dư so với phản ứng là 15% và khối lượng
các muối thu được.
Câu 6 (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,528g một hợp chất hữu cơ A và cho các sản
phẩm sinh ra lần lượt đi qua bình đựng CaCl2 và KOH dư thì thấy bình CaCl2 tăng
thêm 0,432g còn bình KOH tăng thêm 1,056g. Biết rằng 2,2g hợp chất hữu cơ A có tỉ
khối hơi chiếm cùng một thể tích với 0,8g khí oxi đo cùng điều kiện.
Tìm CTPT của A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản