ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN

Chia sẻ: dinhtriduc

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN

ÑEÀ THI HOÏC KYØ 2 MOÂN TOAÙN
Ñeà 1
THÔØI GIAN LAØM BAØI : 90 PHUÙT
GIAÙO VIEÂN RA ÑEÀ : ÑINH VAÊN TRÍ

Caâu 1
1 3 3
Giaûi baát p höông trìn h : .
+ £
2 2 ( 2x - 1) x + 1

Caâu 2
Tìm taát caû caùc g iaù trò cuûa th am soá m ñeå b aát ph öông trìn h 3x2 - 2 2 mx + m 2 - 2m + 3 > 0 coù taäp
nghieäm laø R.

Caâu 3
ì x+2
£0
ï
Giaûi he ä baát phöông trình : í -1 + x .
2
ï x + 2x ³ 0
î
Caâu 4
Chö ùng minh raèn g : cos7x .cos5x +sin4x .sin8x = cos3x.cosx.

Caâu 5
5 3p æp ö
.Tín h cos ç - 2a ÷ .
C h o co s a = - v aø p < a
0 , "x Î R 0,25 b) Ta co ù :p = 30 . 0,25
2
0,25
Û D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản