Đề thi học sinh giỏi hóa 11

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
204
lượt xem
110
download

Đề thi học sinh giỏi hóa 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề thi học sinh giỏi hóa 11 " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi hóa 11

  1. §Ò thi häc sinh giái khèi 11 M«n:  Ho¸ ( thêi gian 120) Bµi1: Khi cho 2 khÝ kh¸c nhau t¸c dông víi nhau trong 1 buång  ph¶n øng cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn thÝch hîp ngêi ta thu ®îc 1 hçn  hîp gåm 3 khÝ. NÕu dÉn hçn hîp 3 khÝ ®ã qua 1 èng thuû tinh ®èt  nãng cã ®ùng mét lîng d CuO, sau ®ã dÉn qua H2O th× thu ®îc 1 khÝ  cßn l¹i. NÕu dÉn hçn hîp 3 khÝ trªn qua Cu(OH)2 trong níc d th× thu ®îc  2 khÝ cßn l¹i. Hái 2 khÝ ban ®Çu lµ g×? ViÕt c¸c PT ph¶n øng. Bµi 2:  a/ ­ Cho biÕt ®é tan cña canxi sunphat lµ 0,2g trong 100 g H2O  (ë 20oC) vµ khèi lîng riªng cña dung dÞch CaSO4 b∙o hoµ d= 1g/ml.  Hái   khi   trén   50   ml   dung   dÞch   CaCl2  0,012M   víi   150ml   dung   dÞch  Na2SO4 0,004M (ë 20oC) cã kÕt tña xuÊt hiÖn kh«ng. b/ ­ Tõ c¸c chÊt FeS, Zn, MnO2, (NH4)2 CO3 vµ c¸c dung dÞch HCl,  NaOH, HNO3 cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc nh÷ng khÝ g× ( kh«ng dïng thªm ho¸  chÊt) kh¸c kÓ c¶ O2, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Bµi 3:  a/ ­ Cã 3 kim lo¹i gièng nhau vÒ d¹ng bÒ ngoµi. NÕu cho chóng  t¸c dông víi dung dÞch axit vµ dung dÞch NaOH ta cã c¸c kÕt qu¶  sau: Thuèc thö Kim lo¹i I Kim lo¹i II Kim lo¹i III HCl ­ + + HNO3® + ­ + NaOH ­ + + (+) Cã ph¶n øng              ( ­ ) Kh«ng ph¶n øng X¸c ®Þnh 3 kim lo¹i . ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. b/ ­ Cho biÕt A, B, C, D, E lµ c¸c hîp chÊt cña Natri cho A  lÇn lît t¸c dông víi c¸c dung dÞch B, C thu ®îc c¸c khÝ t¬ng øng  X, Y. Cho D, E lÇn lît t¸c dông víi níc thu ®îc c¸c khÝ t¬ng øng  Z, T. BiÕt X, Y, Z, T lµ c¸c khÝ th«ng  thêng chóng t¸c dông víi  nhau tõng ®«i mét. TØ khèi cña X so víi Z b»ng 2 vµ tØ khèi cña Y  so víi T còng b»ng 2. ViÕt tÊt c¶ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y  ra. Bµi 4: Hoµ tan 48,8g hçn hîp Cu vµ 10 oxit s¾t trong dung dÞch  HNO3 ®ñ thu ®îc dung dÞch A vµ 6,72   NO ( ®ktc) c« c¹n dung dÞch  A  ®îc 147,8g chÊt r¾n. 1/ ­ X§CTPT cña oxit s¾t. 2/ ­ Cho cïng 1 lîng hçn hîp trªn t¸c dông víi 400ml dung dÞch  HCl 2M cho ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc dung dÞch B  vµ chÊt r¾n D cho dung dÞch B, ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 d ®îc  kÕt tña E. TÝnh khèi lîng kÕt tña cña E.
  2. 3/ ­ Cho chÊt r¾n D ph¶n øng víi dung dÞch HNO3. TÝnh thÓ tÝch  khÝ NO tho¸t ra ë 27,30C vµ 1 atm. Bµi 5: Hçn hîp khÝ  A gåm H2 mét Parafin vµ olefin lµ ®ång ®¼ng  liªn tiÕp. Cho 560 ml A qua èng chøa bét Ni nung nãng ®îc 448 ml  hçn hîp A 1 . Cho A1   léi qua b×nh níc Br2 bÞ nh¹t mµu 1 phÇn vµ  khèi lîng b×nh níc Brom t¨ng thªm 0,345 g .Hçn hîp A 2 ®i ra khái  b×nh níc Brom chiÕm thÓ tÝch 280 ml vµ cã tØ khèi ®ãi víi kh«ng  khÝ lµ 1,283, X¸c ®Þnh CTPT c¸c Hi®rocacbon vµ tÝnh phÇn tr¨m thÓ  tÝch c¸c khÝ trong A Gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, c¸c  olefin ph¶n øng víi tèc ®é nh  nhau, c¸c thÓ tÝch khÝ ®ã ë ®iÒu  kiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản