Đề thi học sinh giỏi huyện môn hóa học lớp 9 huyện Lâm Chính năm 2009 - 2010

Chia sẻ: vespa_2305

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi huyện môn hóa học lớp 9 huyện lâm chính năm 2009 - 2010', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi huyện môn hóa học lớp 9 huyện Lâm Chính năm 2009 - 2010

PHÒNG GD& T THI H C SINH GI I L P 9 NĂM H C 2007-2008
B O LÂM Môn thi: HOÁ H C
CHÍNH TH C Th i gian làm bài 150 phút
(không k th i gian phát )

Câu I: (3 i m)
Cho sơ ph n ng:
1. Cu + H2SO4 ( c, nóng) → X +...
2. X + NaOH → Y +...
3. Y + HCl → ...
Cho bi t công th c c a các ch t X, Y và hoàn thành các phương trình ph n ng .
Câu II: ( 4 i m)
Hoá ch t T là m t ch t b t màu tr ng, bi t r ng ch t ó ch có th là m t trong b n ch t sau:
MgCl2, CaCO3, BaCl2, CaSO4. Hãy mô t cách ki m tra m u hoá ch t trên bi t ó là ch t nào?
Câu III: (3 i m)
Trong 5 dung d ch kí hi u A, B, C, D, E ch a Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4, NaCl. Bi t:
- A vào B → có k t t a
- A vào C → có khí bay ra
- B vào D → có k t t a
Xác nh các ch t có kí hi u trên và gi i thích.
Câu IV: ( 3 i m)
Cô c n 160 gam dung d ch CuSO4 10% n khi t ng s nguyên t trong dung d ch ch còn m t n a so
v i ban u thì d ng l i. Tìm kh i lư ng H2O bay ra.
Câu V: ( 3 i m)
L y cùng m t lư ng kim lo i M (có hoá tr không i trong các h p ch t) có th ph n ng hoàn toàn v i
1,92 gam O2 ho c 8,52 gam X2. Bi t X là 1 trong các nguyên t flo, clo, brom, iot; chúng có tính ch t hoá
h c tương t nhau. X2 là ch t nào?
Câu VI: ( 4 i m)
Hãy tìm kh i lư ng nguyên t c a clo, kali, b c ch d a vào kh i lư ng nguyên t c a oxi cho cu i bài
và quá trình thí nghi m nêu sau ây:
- Nung 100 gam KClO3 ( khan) thu ư c 39,17 gam oxi và 60,83 gam kali clorua.
- Cho 100 gam kali clorua ph n ng hoàn toàn v i dung d ch b c nitrat thu ư c 192,25 gam k t t a.
- Phân tích 132,86 gam b c clorua th y trong ó có 100 gam b c.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản