đề thi học sinh giỏi lớp 1 học trường tiểu học Ngọc Sơn_2

Chia sẻ: xitin10

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi lớp 1 học trường tiểu học ngọc sơn_2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: đề thi học sinh giỏi lớp 1 học trường tiểu học Ngọc Sơn_2

Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Bµi kiÓm tra cuèi k× II LÇn 2
Hä vµ N¨m häc 2010 – 2011
tªn:............................................... M«n : To¸n
Líp 1A..................... Thêi gian lµm bµi: 40 phót
Sè ph¸ch:......
Sè ph¸ch:......

Bµi 1(2®) +/ ViÕt sè:

- T¸m m­¬i - Bèn m­¬i
chÝn........................... t­....................................
- ChÝn m­¬i - N¨m m­¬i
t¸m............................ s¸u.................................
+/ §äc sè:

-
41………………………………………................................................
......................

-
55…………………………………….........................................................
...................

+ §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm:

a) Sè liÒn sau cña sè 89 lµ b) Sè 79 gåm….chôc vµ …..®¬n vÞ.
sè……….. Sè gåm 0 chôc vµ 7 ®¬n vÞ
Sè liÒn tr­íc cña sè 70 lµ lµ……..
sè………..

+/ ViÕt tÊt c¶ c¸c sè trßn chôc bÐ h¬n 51 theo thø tù t¨ng dÇn:

.....................................................................................................................
..........................

Bµi 2 (2®)
+/ §Æt tÝnh råi tÝnh:
4 + 74 96 - 3 69 - 56 72 + 17
87 - 27

……………………………………………………………………………
………………

……………………………………………………………………………
………………

……………………………………………………………………………
………………

……………………………………………………………………………
………………

+/§iÒn dÊu >, 98
Bµi 4(2®)

a) Líp 1A cã 32 häc sinh, líp 1B cã 36 häc sinh. Hái c¶ hai líp cã tÊt c¶
bao nhiªu häc sinh?
……………………………………………………………………………
…….………..

……………………………………………………………………………
…….………..

……………………………………………………………………………
…….………..

……………………………………………………………………………
…….………..

b)(§o vµ ghi kÕt qu¶) Sîi d©y trªn dµi.................................................

An c¾t bá sîi d©y trªn ®i 12 cm th× sîi d©y cßn l¹i dµi bao nhiªu x¨ng-
ti mÐt?

……………………………………………………………………………
…….………..

……………………………………………………………………………
…….………..
……………………………………………………………………………
…….………..

……………………………………………………………………………
…….………..

Bµi 5(2®)

a) Dïng th­íc th¼ng vµ bót ®Ó nèi thµnh:


a) 4 ®o¹n th¼ng b) 5 ®o¹n th¼ng
b) H×nh vÏ bªn cã;
............. h×nh tam gi¸c
............h×nh vu«ng.
Tr­êng tiÓu häc Ngäc S¬n Bµi kiÓm tra cuèi k× II LÇn 2
Hä vµ N¨m häc 2010 – 2011
tªn:............................................... M«n : TiÕng ViÖt 1
Líp 1A..................... Thêi gian lµm bµi: 60 phót
Sè ph¸ch:..........


Sè ph¸ch:..........
I/ KiÓm tra ®äc : ( 10 ®iÓm )
1. §äc ®óng: 6 ®iÓm (§äc thµnh tiÕng: 20 tiÕng/phót- 5 ®iÓm; TLCH: 1
®iÓm)
2. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: 4 ®iÓmMïa thu trong trÎo

Trong hå réng, sen ®ang lôi dÇn. Nh÷ng chiÕc l¸ to nh­ c¸i sµng
mµu xanh sÉm ®· qu¨n mÐp, kh« dÇn. Häa ho»n míi cßn vµi l¸ non
xanh, nho nhá mäc xoÌ trªn mÆt n­íc. G­¬ng sen to b»ng miÖng b¸t,
nghiªng nghiªng nh­ muèn soi ch©n trêi. TiÕng cuèc kªu th­a thít trong
c¸c lïm c©y lau sËy ven hå. D­êng nh­ chóng mái miÖng sau mét mïa
hÌ kªu ra r¶ vµ b©y giê muèn nghØ ng¬i cho l¹i søc…a) ViÕt tiÕng trong bµi cã vÇn:
­¬ng iªng o¨n en
…….……………… ……………………. ……………………. …………………….
……………………. …….……………… ….………………… ….…………………
……………………. ……………………… …………………… …………………..


b) Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng:

- Mïa thu, sen trong hå:

A. Në hoa B.Lôi dÇn C. Kh«ng cßn hoa, l¸.

- Mïa thu, chim cuèc:

A. Kªu ra r¶. B. Kh«ng kªu C. Kªu th­a thít.

c) Nèi:

Nh÷ng chiÕc l¸ to mäc xoÌ trªn mÆt n­íc.
®· qu¨n mÐp, kh« dÇn.
Vµi l¸ non xanh
II/ KiÓm tra viÕt : ( 10 ®iÓm )
1.ChÝnh t¶(TËp chÐp): ( 8 ®iÓm )

Mïa thu ë vïng cao

§· sang th¸ng t¸m. Mïa thu vÒ, vïng cao kh«ng m­a n÷a. Trêi
xanh trong. Nh÷ng d·y nói dµi, xanh biÕc. N­íc ch¶y rãc r¸ch trong khe
nói. N­¬ng ng« vµng m­ît. N­¬ng lóa vµng ãng.
2.Bµi tËp ( 2 ®iÓm) §iÒn vµo chç chÊm:

a. ngh hay ng:

- Chó .........Ð .........©y .........« .........Õch mòi .........öi.
- ..........e mÑ nãi, cËu bÐ .......åi ........Öt ra råi «m bông c­êi ......Æt
..........Ïo.

b. iªu, ªu hay ­¬u :

d………….; cao l....... ®.......; con h…………; bÇu
C¸i
r……………..;

c. oe hay eo:

Móa x......; nãi l......; kh......... khoang; khÐo l......; h¸t ch.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản