Đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học Ngọc Sơn_1

Chia sẻ: xitin10

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học ngọc sơn_1', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học Ngọc Sơn_1

đề thi học sinh giỏi lớp 1 học
trường tiểu học Ngọc Sơn
Hä vµ tªn: ............................................ M«n to¸n 1
Líp:................. N¨m häc 2009 - 2010.
Thêi gian: 40phót


Bµi 1(4 ®iÓm).

a) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm:

+/ Sè liÒn sau cña sè 89 lµ Sè 79 gåm……chôc vµ …..®¬n vÞ.
Sè 100 gåm…….chôc vµ …..®¬n vÞ.
sè………..
Sè liÒn tr­íc cña sè 70 lµ
sè………..
+/ 15 - 2 = ….+ 2 ; 46 - …..+ …… = 43 + 2 ; 14 +
= ….. + 1

+/ Ngµy 7 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy chñ nhËt.

- Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø .............................

- Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø ............................

+/ Nam cã 4 viªn bi, B¾c cã 8 viªn bi. VËy B¾c ph¶i cho Nam
……….viªn bi ®Ó 2 b¹n cã sè bi b»ng nhau.
+/ Mét ®µn thá, con ngoµi cïng bªn tr¸i, bªn tr¸i 4 con; con ngoµi cïng
bªn ph¶i, bªn ph¶i 4 con; con ®i gi÷a ®i gi÷a 4 con. VËy ®µn thá nµy
cã……………con thá.

b) Có thể điền vào ô trống những số nào?

3 < 9-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản