Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phổ môn vật lý thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 - 2005

Chia sẻ: vespa_2305

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phổ môn vật lý thành phố hồ chí minh năm 2004 - 2005', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phổ môn vật lý thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 - 2005

KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI LÔÙP 9 – THCS CAÁP THAØNH PHOÁ
SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO
Naêm hoïc 2004 − 2005
TP HOÀ CHÍ MINH
Khoùa ngaøy 22 − 02 −2005
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Moân thi VAÄT LYÙ
Thôøi gian 150 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà)
ÑEÀ THI
Baøi 1: (4 ñieåm) F
Moät khoái hoäp troïng löôïng P = 1000N ñöôïc ñaët naèm trong moät hoà nöôùc, maët
treân cuûa khoái hoäp ngang vôùi maët nöôùc nhö hình 1. Khoái hoäp coù chieàu cao laø h =
0,6m, tieát dieän laø S = 0,1m2. Troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc laø D = 10 000N/m3. Taùc
duïng löïc F leân khoái hoäp theo phöông thaúng ñöùng ñeå di chuyeån khoái hoäp thaät chaäm
ra khoûi maët nöôùc.
Hình 1
a) Goïi quaõng ñöôøng ñi cuûa khoái hoäp laø x (0 ≤ x ≤ h). Chöùng minh raèng giaù
trò cuûa F laø moät haøm baäc nhaát theo x. Veõ ñoà thò bieåu dieãn söï bieán ñoåi cuûa F theo x.
F1 + F2
b) Cho bieát khi F laø haøm baäc nhaát cuûa x thì giaù trò trung bình cuûa F laø Ftb = , F1 vaø F2 laø
2
caùc giaù trò ñaàu vaø cuoái cuûa F. Tìm coâng cuûa löïc keùo F khi di chuyeån khoái hoäp ra khoûi maët nöôùc.
Baøi 2: (4 ñieåm)
Coù hai bình nöôùc, bình I chöùa m1 = 3,6kg nöôùc ôû nhieät ñoä t1 = 600C, bình II chöùa m2 = 0,9kg nöôùc
ôû nhieät ñoä t2 = 200C. Ñaàu tieân roùt moät löôïng nöôùc coù khoái löôïng m töø bình I sang bình II. Sau ñoù khi nöôùc
trong bình II ñaõ ñaït ñöôïc caân baèng nhieät, ngöôøi ta laïi roùt moät khoái löôïng nöôùc m töø bình II sang bình I.
Nhieät ñoä nöôùc trong bình I khi caân baèng laø t1 = 590C.
'

a) Tìm nhieät ñoä nöôùc trong bình II.
b) Sau ñoù ngöôøi ta laïi roùt moät khoái löôïng nöôùc m töø bình I sang bình II vaø khi coù caân baèng nhieät
laïi roùt moät khoái löôïng nöôùc m töø bình II trôû veà bình I. Tìm nhieät ñoä sau cuøng cuûa nöôùc trong moãi bình.
Cho raèng nöôùc khoâng trao ñoåi nhieät vôùi bình chöùa vaø moâi tröôøng ngoaøi.
Baøi 3: (4 ñieåm)
G1
Hai göông phaúng G1 vaø G2 ñaët song song ñoái dieän nhau, maët
B
A
phaûn xaï quay vaøo nhau. Khoaûng caùch giöõa hai göông laø h = AC =
20cm, chieàu daøi moãi göông laø d = AB = CD = 85cm. Moät boùng ñeøn
O
S
nhoû S ñaët caùch ñeàu hai göông, ngang vôùi caùc meùp A vaø C cuûa hai
göông. Moät ngöôøi ñaët maét taïi O ôû caùch ñeàu hai göông vaø caùch S ñoaïn C D
G2
l = SO = 100cm nhö hình 2.
a) Haõy veõ vaø neâu caùch veõ ñöôøng ñi cuûa tia saùng töø S ñeán vaø
Hình 2
phaûn xaï treân göông G1 hai laàn, treân göông G2 moät laàn roài ñi ñeán maét.
Tính chieàu daøi ñöôøng ñi cuûa tia saùng naøy.
b) Ngöôøi naøy nhìn vaøo moät göông seõ thaáy ñöôïc toái ña bao nhieâu aûnh cuûa S trong göông ñoù?
Baøi 4: (4 ñieåm)
R
Maïch ñieän goàm nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá U
khoâng ñoåi, voân keá coù ñieän trôû RV, ampe keá coù ñieän trôû RA vaø C
A A C
A A
ñieän trôû thuaàn R ñöôïc maéc laàn löôït theo hai caùch nhö hình 3.
Trong caùch maéc ôû hình 3a, ampe keá chæ 10 mA, voân keá chæ
R
V V
U U
2 V; ôû hình 3b, ampe keá chæ 2,5 mA.
a) Laäp bieåu thöùc tính soá chæ cuûa voân keá trong hình 3a
B B
vaø soá chæ cuûa ampe keá trong hình 3b theo U, RA, RV vaø R. Hình 3a Hình 3b
b) Tìm giaù trò cuûa ñieän trôû thuaàn R.
Baøi 5: (4 ñieåm)
Trong caàu chì cuûa moät maïch ñieän, daây chì ñöôøng kính d1 = 0,3mm bò noùng chaûy vaø ñöùt khi coù
doøng ñieän I1 = 1,8A ñi qua, coøn daây chì ñöôøng kính d2 = 0,6mm bò noùng chaûy vaø ñöùt khi coù doøng ñieän
I2 = 5A ñi qua. Hoûi doøng ñieän trong maïch laø bao nhieâu seõ laøm ñöùt caàu chì coù hai loaïi daây chì treân maéc
song song nhau? Cho raèng caùc ñoaïn daây chì coù cuøng ñieän trôû suaát vaø cuøng chieàu daøi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản