Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

4
1.955
lượt xem
490
download

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua tài liệu về đề thi Tin học lớp 11 của kì thi học sinh giỏi, các bạn có thêm tư liệu ôn tập, làm quen với dạng đề thi, củng cố kiến thức để có một kì thi tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 11

  1. TRƯỜNG THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Thời gian: 180 Phút ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal, lập trình giải các bài toán sau đây: Bài 1: Sắp xếp (4đ) Cho số tự nhiên n (n
  2. TRƯỜNG THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIN HỌC 11 Bài 1(4đ) Bài 2(6đ) PROGRAM BAI2; PROGRAM BAI1; USES CRT; USES CRT; VAR s:string; VAR tg,i,j,n:integer; i,max,t,k,d:byte; a:array[1..20] of integer; BEGIN BEGIN clrscr; Write('nhap xau'); Readln(s); Clrscr; k:=length(s); write('Nhap n='); Readln(n); max:=0; t:=0; For i:=1 to n do Read(a[i]); for i:=1 to k do Readln; begin if s[i]='a' then i:=1; j:=n; begin Repeat t:=t+1; While a[i]>0 do inc(i); if t>max then While a[j]
  3. Bài 3(6đ) - Câu a: 2đ - Câu b: 2đ - Câu c:2đ PROGRAM BAI3; USES CRT; VAR A: array[1..10,1..10] of integer; B :array[1..100]of integer; tg, k, n,i,j,x,dem,S,max:Integer; BEGIN Write('Nhap n='); Readln(n); For i:=1 To n do begin For j:=1 To n Do read (a[i,j]); Readln; end; {Câu a: Tìm kiếm phần tử x trong mang A} Write('Nhap x='); Readln(x); dem:=0; Writeln('Vi tri cua x trong mang A: '); For i:=1 To n Do For j:=1 To n Do If a[i,j]=x Then Begin Writeln(i,j); dem:=dem+1; End; Writeln('So lan xuat hien cua x trong mang A la: ',dem); {Câu b: Tính tổng các phần tử lớn nhất của mỗi dòng} S:=0; For i:=1 To n Do Begin Max:=A[i,1]; For j:=2 To n Do
  4. If max
  5. Begin for i:=n downto 1 do Begin k:=k+1; a[i,j]:=b[k]; End; End; End; {in mảng 2 chiều sau khi sắp xếp} Writeln('mang sau khi sap xeo la:'); For i:=1 to n do Begin For j:=1 to n do write(a[i,j]); Writeln; End; Readln; END. Bài 4 (4 điểm) PROGRAM BAI4; Var S: string; i, j, dem: integer; t: boolean; BEGIN Write('Cho mot xau ki tu S: '); Readln(S); dem:=0; For i:=1 to length(S) do Begin t:=false; For j:=1 to i-1 do if (S[j]=S[i]) then t:=true; If not t then dem:= dem+1; End; Write('So ki tu khac nhau cua xau S la: ', Dem); Readln; END .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản