ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: ĐỊA LÍ

Chia sẻ: thuy201

tài liệu tham khảo: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: ĐỊA LÍ

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: ĐỊA LÍ

S GD & T NGH AN THI H C SINH GI I
TRƯ NG THPT NGHI L C 2 NĂM H C 2011 – 2012
MÔN: A LÍ
Th i gian làm bài: 180 phút ( không k th i gian giao )
Câu 1: 4,0 i m
Em hãy v hình mô t s phân chia các mùa trên Trái t. Nêu tóm t t c i m t ng mùa và cho bi t
khu v c có bi u hi n các mùa rõ nét nh t.
Câu 2: 4,0 i m
D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy trình bày nh ng c i m cơ b n v a hình,
khí h u và sông ngòi c a mi n B c và ông B c B c B .
Câu 3: 4,0 i m
D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy vi t m t báo cáo ng n g n (không quá 01
trang) v th c tr ng kinh t Vi t Nam th i kì 1990 – 2007.
Câu 4: 3,0 i m
Qua b ng s li u sau: Nhi t và lư ng mưa trung bình c a m t s a im
Hà N i Thành ph H Chí Minh
Tháng 0
Nhi t (0C)
Lư ng mưa (mm) Lư ng mưa (mm)
Nhi t ( C)
I 16,4 18,6 25,8 13,8
II 17,0 26,2 26,7 4,1
III 20,2 43,8 27,9 10,5
IV 23,7 90,1 28,9 50,4
V 27,3 188,5 28,3 218,4
VI 28,8 230,9 27,5 311,7
VII 28,9 288,2 27,1 293,7
VIII 28,2 318,0 27,1 269,8
IX 27,2 265,4 26,8 327,1
X 24,6 130,7 26,7 266,7
XI 21,4 43,4 26,4 116,5
XII 18,2 23,4 25,7 48,3
Trung
23,5 1676,0 27,1 1931
bình năm
Em hãy nh n xét và gi i thích v ch nhi t và mưa c a hai a i m trên.
Câu 5: 5,0 i m
Cho b ng s li u:
Giá tr s n xu t công nghi p phân theo thành ph n kinh t ( t ng )
Thành ph n Năm 2005 Năm 2008
Nhà nư c 249.085,2 352.721,7
Ngoài Nhà nư c 309.053,8 709.377,8
Kinh t có v n u tư nư c ngoài 433.110,4 847.907,4
a. Em hãy v bi u thích h p th hi n s thay i v qui mô và cơ c u giá tr s n xu t công nghi p theo
thành ph n kinh t t năm 2005 n 2008.
b. Rút ra nh n xét và gi i thích.
------------------------------- H T ------------------------------
Thí sinh ư c s d ng Atlat a lí Vi t Nam làm bài.
HƯ NG D N CH M
THI CH N H C SINH GI I C P TRƯ NG
HD ch m g m 02 trang
NĂM H C 2011 – 2012
MÔN: A LÍ
A. Hư ng d n chung:
1. Thí sinh có th làm bài theo các hình th c khác nhau, n u v n úng n i dung yêu c u thì
giám kh o ch m úng theo thang i m qui nh.
2. N u thí sinh làm bài sáng t o thì có th thư ng i m nhưng không quá ½ t ng i m c a
câu (ý) ó.
3. T ng i m toàn bài làm tròn n 0,25 i m. Ví d : 18,25 ; 10,75
B. Hư ng d n ch m c th :
Câu/ ý Yêu c u c n t im
Câu 1 4,0
-V hình quĩ o C xung quanh MT c a Trái t v i 4 v 2,0
trí: 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12. Trong hình có ghi chú y
các mùa, phân chia sáng t i và tr c nghiêng c a Trái t ph i
m b o.
-Nêu ư c c i m t ng mùa: Xuân ( m áp); H ( nóng 1,0
b c); Thu (mát m ) và ông ( l nh giá).
-Khu v c có các mùa rõ r t nh t là KV ôn i ( kho ng vĩ 1,0
tuy n 35-500/bán c u)

Câu 2 4,0
Mi n B c và ông B c B c B :
Ranh gi i: d c theo t ng n sông H ng và rìa tây, tây nam 0,5
c a ng b ng B c B .
- a hình: khá a d ng, ch y u là núi th p, hư ng núi ch 1,5
y u là vòng cung, nghiêng theo hư ng tây b c- ông nam, có
ng b ng r ng l n, có nhi u a hình cac-tơ, a hình b
bi n (nhi u v nh, o, qu n o,..)
-Khí h u: có s xâm nh p m nh c a gió mùa ông B c t o 1,0
nên mùa ông l nh, có s phân hóa ai cao m t s khu v c
núi biên gi i phía b c.
-Sông ngòi: có m ng lư i dày c ( d n ch ng), hư ng ch y 1,0
ph n l n là TB- N, ch nư c thay i theo mùa..
Câu 3 4,0
Th c tr ng kinh t nư c ta th i kì 1990 – 2007
- GDP không ng ng tăng v i t c tăng trư ng khá
(d/ch ng)
- Cơ c u KT có s chuy n d ch tích c c ( d/ ch ng )
- Lãnh th có s phân hóa sâu s c theo các vùng (d/c)
ánh giá chung.
Câu 4 C hai a i m u có nhi t trung bình năm cao và lư ng 3,0
mưa l n, th hi n rõ tính ch t nhi t i m c a khí h u nư c
ta. Tuy nhiên, hai a i m cũng có s khác bi t rõ r t:
-V ch nhi t: Hà N i có nhi t TB năm th p hơn và
biên nhi t l n hơn (d n ch ng)
-Ch mưa TPHCM phân hóa sâu s c hơn (d n ch ng)
Nguyên nhân: Do vĩ a lí, tác ng c a gió mùa,.. (c th )
Câu 5 5,0
a. -X lí b ng s li u:
T l qui mô là 1: 1,93 => T l R là 1: 1,39 1,0
Cơ c u giá tr SXCN phân theo TPKT ( v :%)
Thành ph n Năm 2005 Năm 2008
Nhà nư c 25,1 18,5
Ngoài Nhà nư c 31,2 37,1
KT có v n TNN 43,7 44,4
-V hai bi u hình tròn : m b o úng t l bán kính, kích 2,5
thư c h p lí, úng t tr ng các thành ph n, có các s li u,
chú gi i và tên c a bi u . N u thi u chú gi i, sai bán kính
ho c góc không cho i m, thi u d li u tr 0,5/ tiêu chí.
b. Nh n xét :
- Có s tăng trư ng m nh v qui mô (d n ch ng) 1,5
-Cơ c u có s chuy n d ch m nh m :
+ Gi m t tr ng TPKT Nhà nư c (d n ch ng)
+ Tăng t tr ng 2 TPKT còn l i (d n ch ng)
Gi i thích :
Do nư c ta ã và ang th c hi n công cu c i m i và h i
nh p, y m nh CNH-H H t nư c,..
T ng i m 20,0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản