Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lớp 12 năm 2007 - 2008

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
313
lượt xem
69
download

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lớp 12 năm 2007 - 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lớp 12 năm 2007 - 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lớp 12 năm 2007 - 2008

  1. SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐĂK LẮK ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2007-2008 TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT MÔN ĐỊA LÍ .THỜI GIAN 180 Phút ( Không kể phát đề) Câu I ( 4 điểm ) : Dựa vào hình vẽ sau, hãy cho biết tên của gió? Nói rõ hướng gió thổi và giải thích vì sao có hướng gió như vậy? Câu II ( 4 điểm ): Dựa vào Átlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm mưa của khu vực Huế và Đà Nẵng. Giải thích tại sao có những đặc điểm mưa như vậy? Câu III ( 6 điểm ) Dựa vào Átlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích các thế mạnh và hạn chế trong việc phát triển cây công nghiệp của vùng Tây Nguyên? Biện pháp khắc phục các hạn chế? Câu IV ( 6 điểm ) Cho b¶ng sè liÖu díi ®©y: Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo khu vùc kinh tÕ cña níc ta (§¬n vÞ tÝnh: tØ ®ång) N«ng, l©m  (Nguån: Niªn  C«ng nghiÖp N¨m nghiÖp DÞch vô gi¸m thèng  vµ x©y dùng vµ thuû s¶n kª CHXHCN  1990   16 252     9 513   16 190 ViÖt Nam,  1995   62 219   65 820 100 853 NXB Thèng  1996   75 514   80 876 115 646 kª, 2004,  1997   80 826 100 595 132 202 trang 49) 2000 108 356 162 220 171 070 2002 123 383 206 197 206 182 1. a) Nªu c¸c d¹ng biÓu ®å cã thÓ vÏ ®îc (chØ nªu c¸c d¹ng vµ  c¸ch vÏ, kh«ng cÇn vÏ cô thÓ) ®Ó thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu  GDP theo sè liÖu ®∙ cho. b) Chän mét d¹ng biÓu ®å thÝch hîp nhÊt vµ gi¶i thÝch t¹i  sao cã sù lùa chän nµy. c) VÏ biÓu ®å ®∙ ®îc lùa chän.
  2. 2. Tõ biÓu ®å ®· vÏ , nhËn xÐt vµ gi¶ i thÝch sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu GDP ph©n theo khu vùc kinh tÕ cña níc ta . ----------------------------------------HẾT-------------------------------------------------- - ThÝ sinh kh«ng ® sö dông tµi l iÖu ngoµi qui ®Þnh. îc - C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản