Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lý lớp 12

Chia sẻ: trungtran2

Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lý lớp 12 tài liệu mang tính chất tham khảo, các bạn có thể đào sâu kiến thưc về thức hàn lý, có những thí nghiệm vui, bổ ích, áp dụng vào thực tê.

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lý lớp 12

so GlAo DT)C v A DAo T~O KY THI HQC SINH GIOI TH! NGHI~M THVC HANH
PHU YEN cAp TiNH LaP 12 THPT NAl\1 HOC 2008-2009
Mon thi: V ~ T L Y (PHAN TH{)'C HANH)
Thai gian: 60 phut (kh6ng kd tho'i gian phat aJ)


:DE sO 1:
Xac dinh gia t6c n1i tv do (phuo'ng an 2)

LUll y: Khi l~p bao cao thi nghi~m, thi sinh c~n trinh bay ro:
1. D\mg C\1 thi nghi~m.
2. Cae buO'c ti~n hanh thi nghi~m va cac eong thuc dnh toan Hen quan.
3. K~t qua th! nghi~m: Cac bang k~t qua do dugc.
4. Xu ly k~t qua th! nghi~m.
(Thi sinh au:(Yc d7,lngsach giao khoa khi lam bid)
sir
-- m m II ~ t ---------------- _
so mAo DDC vA DAo T1;\0 KY THI HQC SINH GIDI THI NGHI~M TH1jC HANH
PHO YEN cAp TiNH LaP 12 THPT NAM HOC 2008-2009
Mon thi: V~T LY (PHAN THVC HANH)
Thai gian: 60 phut (kh6ng kd thai gian ph at aJ)

:DE SO 2:
Xac dinh h~ s6 ma sat (phuo'ng an 1)

LUll y: Khi l~p bao eao thi nghi~m, th! sinh e~n trinh bay ro:
1. D\lng C\lthi nghi~m.
2. Cae buO'cti~n hanh th! nghi~m va cae cong thue tinh toan Hen quan.
3. K~t qua th! nghi~m: Cac bang k~t qua do dugc.
4. Xu 1y k~t qua thi nghi~m.
(Thi sinh au:(J'c d7,lngsach giao khoa khi lam bai)
_________
Stf
m 11 ~ t
m _m _
s6 GIAO Dl)C v A BAo T,.;\O KY TIll HQC SINH GIOI TH! NGHI~M THVC HANH
PHU YEN cAp TiNH LOP 12 THPT NA.MHQC 2008-2009
Mon thi: V ~ T L Y (PHAN THVC HANH)
Thai gian: 60 phut (kh6ng kd thai gian philt dJ)


DE s6 3:
T6ng hQ'p hai B\fcd~ng qui

LUl'U y: Khil~p baa caa thi nghi~m, thi sinh din trinh bay ra:
1. D"mg C\1 thi nghi~m.
2. Cac buac tiSn hanh th1 nghi¢m va cac cong thuc Hnh toan Hen quan.
3. KSt qua th1 nghi~m: Cac bang kSt qua do du
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản