Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 cấp tỉnh

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
964
lượt xem
255
download

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 cấp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học chuyên môn toán học - Đề thi học sinh giỏi toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 cấp tỉnh

 1. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI- LỚP 4 C©u 1 : a) T×m x: 84 : 7 + 595 : x = 384 – 337 ........................................................... ........................................................... ..................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ............................................... 2002 x 2005 − 1002 b) TÝnh nhanh ……………………………………………………….. 2003 x 2004 − 1004 …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. C©u 2: T×m d·y s¸u sè tù nhiªn , biÕt r»ng sè trung b×nh 1 céng cña chóng b»ng 21 vµ mçi sè ®Òu b»ng sè liÒn sau 2 nã. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .. ........................................................... ........................................................... ........................ ........................................................... ........................................................... ....................... C©u 3: ( 2 ®iÓm ) An có 170 viên bi gồm 2 loại : bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng 1/9 số bi xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ? . .........................................................................................................................................
 2. . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... Câu 4:Bốn bạn: Hùng, Dũng,Thắng ,Mạnh góp tiền ủng hộ người nghèo. Hùng góp 12 000 đồng. Dũng góp 14 000 đồng, Thắng góp 14 000 đồng. Mạnh góp kém mức trung bình cộng của cả 4 bạn là 4 000 đồng. Hỏi Mạnh góp bao nhiêu tiền? ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống: 36000 450 45 9 5 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI- LỚP 4 Bài 1:Tìm hai số lẻ liên tiếp có trung bình cộng là 2004? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Bài 2: Rút gọn phân số sau: 272727 =..................................................................................................................... 292929 1818181818 ......... = ........................................................................................................ 8181818181 ....................... Bài 3:Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 186m. Nếu tăng chiều rộng 7m và giảm chiều dài 7m thì diện tích không thay đổi. Tính diện tích mảnh đất đó? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
 3. Bài 4: Tổng số tuổi của hai anh em là 40 tuổi. Nếu bớt số tuổi của anh đi 3 tuổi thì tuổi của hai anh em bằng nhau . Tính tuổi của mỗi người? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 88 Bài 5: Bạn Thân nghĩ một số, nếu lấy số đó nhân với 4 rồi cộng thêm thì được 1963 92 . Tìm số bạn Thân đã nghĩ? 1963 ....................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI- LỚP 4 Bài 1:Tính nhanh mỗi tổng sau: 4 + 8 + 12+ 16 +....+200 .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Bài 2:Tìm các số còn thiếu trong mỗi dãy số sau: a. 3, 9, 27,..... ........................,729 b. 3, 8, 23,................................,608 c. 7, 10, 13,.............................,22,25 Bài 3: Trung bình cộng của ba số 369. Tìm 3 số đó biết rằng trong ba số đó : 1 số có 3 chữ số , 1 số có 2 chữ số, 1 số có 1 chữ số? . .........................................................................................................................................
 4. . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... Bài 4: Bốn bạn Học ,Hành, Cẩn ,Thận góp tiền mua một quả bóng. Học góp 13000đ, Hành góp 14 000đ . Cẩn góp kém mức trung bình của hai bạn trước 3 500đ , Thận góp kém mức trung bình của cả bốn bạn là 1000đ. Tính: a . Cẩn và Thận mỗi bạn góp bao nhiêu tiền/ b . Gía tiền quả bóng ? . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Bài 5: Điền các số thích hợp vào các ô trống, sao cho tích các số của 3 ô liên tiếp đều bằng 2000 50 2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI- LỚP 4 Câu 1: Tìm những từ gần nghĩa với từ “ dũng cảm” trong các từ dưới đây: Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, can trường, gan góc, gan lì, quả cảm. Câu 2:Tìm danh từ, động từ ( trong các từ in đậm) ở từng cặp câu dưới đây: a ) - Nhân dân thế giới mong muốn có hòa bình. - Những mong muốn của nhân dân thế giới về hòa bình sẽ thành hiện thực. b) - Đề nghị cả lớp im lặng. - Đó là một đề nghị hợp lí. c) - Bố mẹ hi vọng rất nhiều ở con. - Những hi vọng của bố mẹ ở con là có cơ sở. Câu 3: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trong đoạn văn sau :
 5. Trăng đang lên. Mặt sông lấp loáng ánh vàng. Núi Trùm Cát đứng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím uy nghi, trầm mặc. Bóng các chiến sĩ đổ dài trên bãi cát. Tiếng cười nói ồn ã. Gió thổi mát lộng. Câu 4:Trong bài Ngày em vào đội, nhà thơ Xuân Quỳnh có viết: Màu khăn tuổi thiếu niên Suốt đời tươi thắm mãi Như lời ru vời vợi Chẳng bao giờ cách xa. Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nói với các em đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh điều gì? . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... Câu 5:Tuổi thơ của em thường có những kỉ niệm gắn với một loài cây. Hãy tả lại một cây đã từng để lại những ấn tượng đẹp đẽ trong em. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI- LỚP 4 Câu 1:( 2đ) Tìm x: x x 124 + 5276 = 48304 b, x x 45 - 3209 = 13036 ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 2: - T×m mét sè biÕt r»ng nÕu ®em sè ®ã chia cho 74 th× ®îc th¬ng lµ 205 vµ sè d lµ sè d lín nhÊt. ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... Câu 3:Tính nhanh: 637 × 527 − 189 677 × 874 + 251 a, b. 526 × 637 + 448 678 × 874 − 623
 6. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Câu 4: - Trung b×nh céng sè tuæi cña bè, mÑ vµ Hoa lµ 30 tuæi. NÕu kh«ng tÝnh tuæi bè th× trung b×nh céng sè tuæi cña mÑ vµ Hoa lµ 24. Hái bè Hoa bao nhiªu tuæi ? ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... Câu 5: - Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 120 m. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 5m vµ bít chiÒu dµi ®i 5 m th× m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt ®ã trë thµnh mét m¶nh ®Êt h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt trªn. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...............................................
 7. PHÒNG GIÁO DỤC TP BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN - LỚP 4 Năm học : 2009- 2010 NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN THỊ HƯƠNG Câu 1: ( 2đ) Tìm x: a, 84 : 7 + 595 : x = 384 – 337 b, x x 124 + 5276 = 48304 Câu 2: ( 2đ) Tính nhanh: 637 × 527 − 189 677 × 874 + 251 a, 526 × 637 + 448 b. 678 × 874 − 623 Câu 3:(2,5đ )Tuổi trung bình của cô giáo chủ nhiệm và 30 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Nếu không kể cô chủ nhiệm thì tuổi trung bình của 30 học sinh lớp 4A là 11 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi? Câu 4:(2,5đ)Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 5 m thì mảnh đất đó trở thành một mảnh đất hình vuông. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật trên? Bài 5:(1đ ) Điền các số thích hợp vào các ô trống, sao cho tích các số của 3 ô liên tiếp đều bằng 2000 50 2
 8. PHÒNG GIÁO DỤC TP BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: TIẾNG VIỆT-LỚP 4 Năm học : 2009- 2010 NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN THỊ HƯƠNG Câu 1:( 1 đ) Cho các từ: Thật thà, buồn vui, hư hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn. Hãy xếp các từ trên vào 3 nhóm sau: Từ ghép tổng hợp Từ ghép phân loại Từ láy ................. ................... .................... ................. ............... .................... Câu 2:( 1 đ) Xác định danh từ, động từ, tính từ trong các câu thơ sau: Mình về nhớ Bác đường xuôi Thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ ông cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường Câu 3: ( 2 đ) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a. Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương, những con chim bông biển trong suốt như thuỷ tinh, lăn tròn trên những con sóng. b. Khi hạ về, tiếng ve kêu rộn vang trên các cành lá phượng. c.Chiều chiều, trên triền đê, đám trẻ chúng tôi thả diều thi. d.Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc mọc lên những bông hoa tím. Câu 4: ( 2 đ) Trong bài “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết: Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Hãy nêu những suy nghĩ của em về hình ảnh “ mặt trời” được diễn tả trong hai câu cuối của đoạn thơ trên? Câu 5:(4 đ) Hoa phượng- loài hoa gắn với tuổi học trò, với bao kỉ niệm đẹp. Em hãy tả một cây phượng đang mùa hoa nở rộ và nêu kỉ niệm của mình.
 9. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN HS GIỎI LỚP 4 NĂM HỌC : 2009- 2010 Câu Đáp án Biểu điểm 1 a, 84 : 7 + 595 : x = 384 – 337 2 12 + 595 : x = 47 0,2 595 : x = 47 -12 0,2 0,2 595 : x = 35 0,2 X = 595 : 35 X = 17 0,2 b, x x 124 + 5276 = 48304 x x 124 = 48304 – 5276 0,25 x x 124 = 43028 0,25 0,25 x = 43028 : 124 0,25 x = 347 2 2 637 × 527 − 189 637 × (526 + 1) − 189 0,5 a, 526 × 637 + 448 = 526 × 637 + 448 637 × 526 + 637 − 189 1 = 526 × 637 + 448 0,5 =1 677 × 874 + 251 677 × 874 + 251 0,5 b. 678 × 874 − 623 =. (677 + 1) × 874 − 623 677 × 874 + 251 1 =. 677 × 874 + 874 − 623 =1 0,5 3 2,5 Tóm tắt: TB tuổi cô và 30 HS: 12 tuổi 0,25 TB tuổi 30 HS : 11 tuổi Cô giáo : ? tuổi Bài giải Tổng số học sinh và cô giáo lớp 4A có: 0,5 30 + 1 = 31 ( người) Tổng số tuổi của cô giáo và 30 học sinh lớp 4A là: 0,5 12 x 31 = 372 ( tuổi)
 10. Tổng số tuổi của 30 học sinh là: 0,5 11 x 30 = 330 ( tuổi) Tuổi của cô giáo là: 0,5 372 – 330 = 42 ( tuổi ) Đáp số: 42 tuổi 0,25 4 2,5 Nếu tăng chiều rộng lên 5m và giảm chiều dài đi 5 m thì tổng 0,25 chiều dài và chiều rộng không đổi nên chu vi mảnh đất không đổi. Vậy chu vi mảnh đất hình vuông là 848 m. 0,5 Cạnh mảnh đất hình vuông là: 120 : 4 = 30 (m ) 0,5 Chiều dài mảnh đất là: 30 + 5 = 35 (m) 0,5 Chiều rộng mảnh đất là: 30 – 5 = 25 (m) 0,5 Diện tích mảnh đất là: 35 x 25 = 875 (m2 ) 0,25 Đáp số: 875 m2 Lưu ý: HS có thể giải bằng cách khác. 5 1 20 50 2 20 50 2 20 50 2 20 50 2 Lưu ý: Mỗi số điền đúng được 0,1 đ
 11. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT HS GIỎI LỚP 4 NĂM HỌC : 2009- 2010 Câu Đáp án Biểu điểm 1 1 Từ ghép tổng hơp: buồn vui, hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp 0,5 đỡ, 0,25 Từ ghép phân loại: bạn học, bạn đường, bạn đọc. 0,25 2 Từ láy: Thật thà, chăm chỉ, ngoan ngoãn, khó khăn. 1 0,5 Danh từ: Mình, Bác, đường, xuôi, Việt Bắc, Người, ông cụ, mắt, áo, túi vải,. 0,25 Động từ: Về, nhớ, thưa dùm, nhớ, không nguôi. 0,25 3 Tính từ: Sáng ngời, nâu, đẹp tươi. 2 0,5 a. Trong bóng nước láng trên mặt cát như gương, những con TN CN chim bông biển //trong suốt như thuỷ tinh, lăn tròn trên những VN TN con sóng. 0,5 b. Khi hạ về, tiếng ve kêu // rộn vang trên các cành lá 0,5 phượng. TN CN VN TN 0,5 c.Chiều chiều, trên triền đê, đám trẻ chúng tôi // thả diều thi. TN TN CN VN d.Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường 4 TN TN 2 bay của giặc mọc lên // những bông hoa tím. VN CN 1 Hình ảnh “ mặt trời” được diễn tả trong hai câu cuối bài của đoạn thơ với hai ý nghĩa khác nhau: -Ở câu “ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi” hình ảnh “ mặt trời” 1 Gợi cho ta nghĩ đến nguồn ánh sáng và những tia nắng ấm áp giúp cho cây bắp lớn lên, hạt bắp thêm chắc. Vì thế có thể
 12. nói đó là “ mặt trời của bắp” - Ở câu “ Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”, hình ảnh “ mặt trời” gợi cho ta liên tưởng đến em bbes đang nằm trên lưng mẹ. Em bé được mẹ che chở bằng tình yêu thương của mẹ,em bé chính là niềm hi vọng lớn lao và đẹp đẽ nhất của người mẹ.Vì vậy có thể nói em là “ mặt trời của mẹ” 5 4 0,5 0,25 đ 1 Mở bài: (0,5 đ) 1 - Giới thiệu cây phượng bằng cách gián tiếp 1 - Giới thiệu cây phượng bằng cách trực tiếp. Thân bài:( 3 đ) - Tả bao quát cây phượng. 0,5 - Tả về hoa phượng đang thời kì nở rộ. - Nêu kỉ niệm của mình về loài hoa này . 0,25 ( HS vừa tả vừa nêu kỉ niệm của mình ) Kết bài: ( 0,5đ) - Nêu tình cảm của mình về hoa phượng bằng cách mở rộng . - Nêu tình cảm của mình về hoa phượng bằng cách không mở rộng . * Lưu ý:Tùy vào mức độ viết của HS mà GV cho điểm .
Đồng bộ tài khoản