Đề thi HSG môn Hoá 9 Bình Phước (2008-2009)

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

11
2.267
lượt xem
485
download

Đề thi HSG môn Hoá 9 Bình Phước (2008-2009)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi chọn học sinh giỏi môn Hoá lớp 9 vòng tỉnh, có đáp án đính kèm để các bạn học sinh kiểm tra lại bài. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bỉnh Phước. Đề thi gồm 1 trang, thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG môn Hoá 9 Bình Phước (2008-2009)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 BÌNH PHƯỚC Năm học 2008 – 2009 Đề thi môn: HOÁ HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 150 phút. (Đề thi gồm có 1 trang) Ngày thi 20/3/2009. Câu 1. ( 2 điểm). Trên hai đĩa cân ở vị trí thăng bằng có hai cốc. a. Mỗi cốc đựng một dung dịch có hòa tan 0,2 mol HNO3. Thêm vào cốc thứ nhất 20 gam CaCO3, thêm vào cốc thứ hai 20 gam MgCO3. Sau khi phản ứng kết thúc, hai đĩa cân còn ở vị trí cân bằng không? Giải thích. b. Mỗi cốc có hòa tan 0,5 mol HNO3 và cũng làm như thí nghiệm trên. Phản ứng kết thúc, hai đĩa cân còn giữ vị trí thăng bằng không? Giải thích. Câu 2. ( 2 điểm). Có hai dung dịch H2SO4 85% và dung dịch HNO3 chưa biết nồng độ. Sau khi trộn 2 dung dịch trên theo tỉ lệ khối lượng mddH 2 SO4 / mddHNO3 = b thì thu được một dung dịch hỗn hợp trong đó H2SO4 có nồng độ 60%, HNO3 có nồng độ 20%. a. Tính b. b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 ban đầu. Câu 3. ( 2 điểm). Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí Clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thu được 25,4 một muối a. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp thu được. b. Tính thể tích dung dịch HCl 10% ( d = 1,0 g/ml) đã phản ứng. Câu 4. ( 2 điểm). Hỗn hợp khí A gồm một ankan và một anken có công thức tổng quát như sau: C nH2n+2 và CmH2m. Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí A qua bình đựng nước brôm dư thấy có 16 gam brôm tham gia phản ứng. Biết 13,44 lít (đktc) hỗn hợp A nặng 26 gam. a.Tìm công thức phân tử của các chất trong A. Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử nhỏ hơn 4. b. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp A và cho sản phẩm cháy hấp thụ trong dung dịch NaOH dư, sau đó thêm vào dung dịch BaCl2 dư. Tính số gam kết tủa tạo thành. Câu 5. ( 2 điểm). Thổi khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 5,44 gam chất rắn X ( chứa 4 chất) và 1,344 lít CO2 (đktc). a. Viết các phương trình phản ứng và tính m. b. Lấy 1/5 lượng CO2 sinh ra ở trên, cho vào 0,5 lít dung dịch Ca(OH)2 thu được 0,2 gam kết tủa và khi đun nóng dung dịch tạo thành, kết tủa lại tăng lên m 1 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng và m1. Mg: 24 Ca: 40 O: 16 C: 12 H: 1 Fe: 56 Cu:64 Cl:35,5 Ba: 137 -HẾT-
  2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 BÌNH PHƯỚC Năm học 2008 – 2009 Hướng dẫn chấm môn: HOÁ HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/3/2009. ̣ Câu Nôi dung Điể Ghi chú m 1. Giải: 1.25 Học sinh giải a.Các phương trình phản ứng xảy ra: bằng cách khác CaCO3 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2 ↑ nếu bài giải đúng và ra đúng đáp số MgCO3 + 2HNO3 Mg(NO3)2 + H2O + CO2 ↑ vẫn tính điểm TN1 hai đĩa cân vẫn ở vị trí thăng bằng. tròn nCaCO3 = 20 /100 = 0, 2mol nMgCO 3 = 20 / 84 ≈ 0, 24mol Theo ptpư thì HNO3 phản ứng hết, khối lượng CO2 thoát ra hai cốc như nhau, hai đĩa cân vẫn ở vị trí thăng bằng. 0.75 b.TN2 hai đĩa cân không còn ở vị trí thăng bằng. nHNO = 0,5mol , theo ptpu thì HNO3 dư 3 Phản ứng cốc 1 thoát ra 0,2mol CO2; cốc 2 thoát ra 0,24 mol CO2 vì vậy hai cốc không còn ở vị trí cân bằng. 2. Giải: 1.0 Học sinh giải a.Gọi m1 là khối lượng dung dịch H2SO4 cần lấy. bằng cách khác m2 là khối lượng dung dịch HNO3 cần lấy. nếu bài giải đúng 0.85m và ra đúng đáp số ta có C % H SO = m + m .100 = 60 ⇒ m1 / m2 = b = 2, 4 1 2 4 vẫn tính điểm 1 2 tròn m .C.100 1.0 b.gọi C là nồng độ HNO3 ban đầu m + m = 20 Với m1=2,4m2 2 1 2 ⇒ C = 68 % 3. Giải: 1.0 Học sinh giải a. bằng cách khác 2Fe + 3Cl2 t 2FeCl3 → 0 nếu bài giải đúng x x và ra đúng đáp số vẫn tính điểm Cu + Cl2  CuCl2 0 → t tròn y y Fe + 2HCl FeCl2 + H2 ↑ x x 162,5x + 135 y = 59,5 127x=25,4 x=0,2 mol; y=0,2 mol mFeCl3 = 0,2.162,5 = 32,5 gam; mCuCl2 = 0,2.135 = 27 gam
  3. 0,2.2.36,5.100 b. d=m/V; Vddaxit10% = = 146ml 10.1 1.0 4. Giải: Học sinh giải a. bằng cách khác nA=0,3 mol; nBr2=0,1 mol nếu bài giải đúng CmH2m+Br2 CmH2mBr2 và ra đúng đáp số Gọi x,y là số mol của ankan và anken trong 6,72 lít hỗn hợp A vẫn tính điểm tròn ta có: x + y = 0,3 y= nanken=0,1 mol; ⇒ x= 0,2 mol. Theo khối lượng hỗn hợp A ta có: 26.6,72 (14n + 2)0,2 + 14m.0,1= 13,44 = 13 ⇔ 2,8n + 1,4m = 12,6 ⇔ 2n + m = 9 Do m,n là số nguyên dương và
  4. 0.01 0,005 0,005 Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O 0,005 0,005 CM Ca ( OH ) = 0, 007 / 0,5 = 0, 014 M ; m1 = 100.0, 005 = 0,5 gam 2 TC 10
Đồng bộ tài khoản