ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
138
lượt xem
13
download

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ i môn: tiếng anh khối 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12

  1. ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I Sở GD & ĐT Thanh Hoá MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12 Trường THPT Lưu Đình Chất Đề thi gồm 02 trang - Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên thí sinh:.....................................................................SBD......................Phòng thi số........... Họ tên, chữ ký GT 1 Họ tên, chữ ký GT 2 Số phách ------------------------------------------------------------ ---------------- A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Phần trả lời I. Chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại (Từ câu 1 đến câu 4) 1.............. 1. A. race B. iron C. ruin D. run 2.............. 2. A. peace B. mean C. heat D. break 3.............. 3. A. island B. climb C. dinner D. fine 4.............. 4. A. lung B. put C. cut D. b ut II. Chọn một đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau đây (từ câu 5 đ ến câu 10) 5. My father is always willing to gi ve a .................. to help my mother with household chores. 5.............. A. help B. work C. hand D. head 6. Tung: “Your hairstyle is terrific, Long!” 6.............. Long: “.....................................” A. You are welcome! B. Me too! C. Of course! D. Thanks, Tung! 7. The academic year in Vietnam is divided into .................. terms. 7.............. A. one B. two C. three D. four 8. If you ................. a member in my family, you .......................me perfectly. 8.............. A. are/ will understand B. were/ would understand C. had been/ would have understood D. were/ would understood 9. This painting ................. by a famous painter many years ago. 9.............. A. draw B. drew C. was drawn D. has been drawn 10. He promised ..................... to the meeting on time. 10............ A. to get B. getting C. get D. got B. Phần tự luận (7 điểm) I. Đọc đoạn thư sau đây, tìm một từ phù hợp để điền vào mỗi khoảng trống (03 điểm) (từ câu 11 đến câu 15)
  2. Thí sinh không viết vào phần gạch chéo này ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Dear Quang, Thank you .........(11)..........your letter, which arrived last month. As I’m sure you can imagine, we have ......(12).......very busy recently, having just moved into our new house, that’s the reason why couldn’t write ........(13)..........you early. In the letter, you said that you had a trip to Da Lat ........ ...(14)..... your classmates, it’s interesting, Da Lat is one of the most beautiful .......... (15)...........for sightseeing and relaxation. I hope, I can .........(16)..........it a day. 11................................ 12................................... 13.................................... 14............................... 15................................... 16..................................... II. Viết lại các câu sau đây bằng các từ gợi ý sao cho nghĩa khô ng thay đổi (4 điểm) 17. The weather is so bad and we are late for school. If.................................................................................................................................................. 18. Nam had a cold because he came home in rain last night. If................................................................................................................................................... 19. Someone has stolen my money. My money................................................................................................................................... 20. We are building some new classrooms in our school. Some new classrooms................................................................................................................ 21. He made me finish all tasks before 8.3 last night. I .................................................................................................................................................. 22. “You should stop working and have a rest”. Hoa said to me. Hoa advised me............................................................................................................................ 23. "David was a heavy smoker ago". They said David was said.............................................................................................................................. 24. “Don’t smoke in my room!” Mrs. Huong said to me Mrs. Huong asked........................................................................................................................
  3. ĐÁP ÁN Sở GD & ĐT Thanh Hoá ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I Trường THPT Lưu Đình Chất MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 12 A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) (Mỗi câu đúng = 0,3 điểm ) I. 1. B 2. D 3. C 4. B II. 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. A B. Phần tự luận (7 điểm) (Mỗi câu đúng = 0,5 điểm) I. 11. for 12. been 13. to 14. with 15. places 16. visit II. 17. If the weather weren't so bad, we wouldn't be late for school. 18. If Nam hadn't come home in rain last night, he wouldn't have had a c old. 19. My money has been stolen. 20. Some new classrooms are being built in our school. 21. I was made to finish all tasks before 8.30 last night (by him). 22. He advised me to stop working and have a rest. 23. David was said to be a heavy smoker before. 24. Mrs. Huong asked me not to smoke in her room.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản