ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG ĐẠ TÔNG

Chia sẻ: 761312ad

Tham khảo tài liệu 'đề thi khảo sát chất lượng học kì ii môn toán lớp 6 trường đạ tông', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG ĐẠ TÔNG

Tröô ø n g Đạ Tông THI KHAÛO SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KÌ II
Teân : …………………… M oân: Toaùn 6 (90 phuùt khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
Lôùp: …………
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân.
Ñieåm
A . Traé c nghi e ä m (3, 5 ñ )
Caâu 1: Trong caùc taäp hôïp sau taäp hôïp naøo laø taäp hôïp con cuûa taäp
hôïp G= { 1; 2 ; 3; a; c; b}
a. A = {1; 2; c} b. B = {1; 3; 4; c} c. C = { m, 1; 2; 3; a; c; b}
Caâu 2 : Giaù trò cuûa bieåu thöùc 3 .2 laø:
2 2

a. 12 b. 24 c. 36 d. 6
Caâu 3:Cho ñoaïn thaúng CD=5cm, M naèm giöõa C, D vaø CM=3cm. Ñoaïn
thaúng MD coù ñoä daøi laø:
a. 3 cm b. 2cm c. 8cm d. 5cm
Caâu 4: Tìm x bieát: |x|=5 thì x baèng:
b/ −5 c/ ± 5
a/ 5 d/ Khoâng coù giaù trò naøo cuûa x
Caâu 5: M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB neáu thoaû maõn ñieàu kieän
naøo sau ñaây:
a. AM = MB vaø AM +MB = AB b. AM = MB
c. AM = MB = ½ AB d. Caû a vaø c
Caâu 6: Taäp hôïp caùc Ö(18) laø:
a/ Ö(18) = { ± 1 ±2;±3;±6;±9 } b/ Ö(18) = { ± 2;±3;±6;±9;±18 }
;
c/ Ö(18) = { ± 1±2;±3;±6;±9;±18 } d/ Ö(18) = {12;3;6;9;18 }
; ;
Caâu 7: Bieåu thöùc A = 5 − (6 − 7y).2 khi y = −3 coù giaù trò baèng:
a/ −49 c/−25 c/ 25 d/ 49
− 3 14
.
Caâu 8: Keát quaû cuûa laø:
7 −9
2 2 11 11
b. −
a. c. d.
−2
3 3 2
Caâu 9: Haõy ñieàn caùc daáu < , >, = vaøo caùc oâ troáng trong caùc caâu sau:
−3 −6 −5
2 12 24 13
a. b. c. d.
− 11
7 7 5 10 11 5
38
15
Caâu 10: 1. Neáu A; B; C khoâng thaúng haøng, ta coù tam giaùc ABC.
2. Hai goùc 35o vaø 55o ñöôïc goïi laø hai goùc buø nhau?
B. Töï luaä n ( 6 , 5 ñ )
Caâu 1(1ñ): Tìm x bieát raèng
36
a. x. = b/ -6x = 18
5 25
Caâu 2(0,5ñ) Vieát caùc tích thöông sau döôùi daïng moät luõy thöøa
a. 25 . 23 b. 715 : 78
Caâu 3: (1,5ñ) Moät tröôøng toå chöùc cho khoaûng töø 700 ñeán 800 hoïc sinh ñi
tham quan baèng OÂtoâ. Tính soá hoïc sinh ñi tham quan, bieát raèng neáu seáp
40 ngöôøi hay 45 ngöôøi vaøo moät xe thì ñeàu khoâng coøn dö moät ai.
 1 5  38
a. 369 −4.{(−5+4.(−8)} b.  +  :
Baøi 4: (2ñ) Tính:
3 4 6
Baøi 5: (1ñ)
a/ Veõ tam giaùc ABC coù AB=4cm coù AC=4cm; CB=4cm.
b/ Veõ tia phaân giaùc cuûa goùc A. Tia naøy caét BC ôû I.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản