Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B - SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ - MĐT 132

Chia sẻ: Lê Quốc Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
52
lượt xem
8
download

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B - SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ - MĐT 132

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl. A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Câu 2: - Cho a gam Fe ( dư) vào V1 lit Cu(NO3)2 1M thu được m gam rắn. - Cho a gam Fe (dư) vào V2 lit AgNO3 1M, sau phản ứng thu được m gam rắn. Mối liên hệ V1 và V2 là: A. V1 = 2V2 B. V1 = 10V2 C. V1 = V2 D. 10V1 = V2 Câu 3: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B - SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ - MĐT 132

  1. Hochoahoc.com --- Dân đường vao đai hoc ̃ ̀ ̣ ̣ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 04 trang) Khóa ngày 30,31/03/2013 Họ, tên thí sinh:.................................................................................................................................................. MĐT 132 Số báo danh:.......................................................................................................................................................... Xin mời vào địa chỉ sau để tải về 4 mã đề + Đáp án: - Thí sinh không sử dụng bảng HTTH các nguyên tố hóa học - Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br 2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl. A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Câu 2: - Cho a gam Fe ( dư) vào V1 lit Cu(NO3)2 1M thu được m gam rắn. - Cho a gam Fe (dư) vào V2 lit AgNO3 1M, sau phản ứng thu được m gam rắn. Mối liên hệ V1 và V2 là: A. V1 = 2V2 B. V1 = 10V2 C. V1 = V2 D. 10V1 = V2 Câu 3: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH 3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là: A. 61,78. B. 41,69. C. 55,2. D. 21,6. Câu 4: Do tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn gây thối r ữa nên dung d ịch c ủa h ợp ch ất X đ ược dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế… X là: A. Ancol metylic. B. Ancol etylic. C. Anđehit fomic. D. Anđehit axetic. Câu 5: Chất hữu cơ X có 1 nhóm amino, 1 chức este. Hàm lượng N có trong X là 15,73%. Xà phòng hoá m gam X thu được hơi ancol Z, cho Z qua CuO dư thu được andehit Y ( phản ứng hoàn toàn), cho Y phản ứng hoàn toàn AgNO3/NH3dư thu được 16,2 gam Ag . giá trị m là. A.7,725. B. 3,3375. C. 6,675. D. 5,625. Câu 6: Hai chất được dùng làm mềm nước cứng vĩnh cửu là: A. Na2CO3, HCl. B. NaCl, Ca(OH)2. C. Na2CO3, Ca(OH)2. D. Na2CO3, Na3PO4. Câu 7: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn h ỗn h ợp ch ất r ắn sau ph ản ứng b ằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: A. 80%. B. 75%. C. 60%. D. 71,43%. Câu 8: Hiện tượng nào xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho 0,1 mol Na vào 100 ml dung dịch ch ứa CuSO 4 1M và H2SO4 1M (loãng). A. Chỉ có khí bay lên. B. Có khí bay lên và có kết tủa màu xanh. C. Chỉ có kết tủa. D. Có khí bay lên và có kết tủa màu xanh sau đó kết tủa lại tan. Câu 9: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác d ụng h ết v ới dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô c ạn c ẩn th ận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng ? A. 0,28. B. 0,34. C. 0,36. D. 0,32. Câu 10: Trong các chất Xiclopropan, xiclohexan, benzene, stiren, axit axetic, axit acrylic, andehit axetic, Andehit acrylic, axeton, etyl axetat, vinyl axetat, đimetyl ete số chất có khả năng làm mất màu n ước brom là. A. 5. B. 7. C. 6. D. 4. Câu 11: Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O 2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong h ỗn h ợp Y c ần 100 ml dung dịch NaOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đ ược 5,1 gam ch ất r ắn khan. Trang 1/ 4 - Mã đề 132
  2. Hochoahoc.com --- Dân đường vao đai hoc ̃ ̀ ̣ ̣ Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3 trong NH3 dư, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là A. 27,0 gam. B. 21,6 gam. C. 5,4 gam. D. 10,8 gam. Câu 12: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch NaCl và CuSO4 (tỉ lệ mol tương ứng là 3:1) đến khi catot xuất hiện bọt khí thì dừng lại .sản phẩm khí thu được ở Anot là A. khí Cl2. B. khí H2 và khí O2. C. khí Cl2và H2. D. khí Cl2và O2. Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm KNO3 và Fe(NO3)2 . Hỗn hợp khí thu được đem dẫn vào bình chứa 2 lit H2O thì không thấy khí thoát ra khỏi bình . Dung dich thu được có gí trị pH=1 và chỉ chứa một chất tan duy nhất, coi thể tích dung dịch không thay đổi . giá trị m là A. 28,1. B. 23,05. C.46,1. D. 38,2. Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng: A. Hỗn hợp Fe3O4 và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl. B. Hỗn hợp Al2O3 và K2O có thể tan hết trong nước. C. Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl dư. D. Hỗn hợp Al và BaO có thể tan hết trong nước. Câu 15: Cho a gam hổn hợp X gồm Fe 2O3 và Cu tác dụng với 240 ml dung dịch H 2SO4 loãng 0,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, lọc thu được 4,48 gam hổn hợp rắn Y dung dịch Z. Cho h ổn h ợp rắn Y tác dụng với khí CO dư thu được 3,52 gam hổn hợp rắn A chứa b gam Fe. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b lần lượt là: A. 10,88 gam và 2,24 gam. B. 23,68 gam và 1,68 gam. C. 13,44 gam và 1,68 gam. D. 13,44 gam và 2,24 gam. Câu 16: Cho các dung dịch loãng sau (có cùng n ồng độ mol): (1) CH 3COONa; (2) ClCH2COONa; (3) CH3CH2COONa và (4) NaCl. Thứ tự độ pH tăng dần của các dung dịch trên là: A. (4)<(3)<(2)<(1). B. (4)<(2)<(3)<(1). C. (1)<(2)<(3)<(4). D. (4)<(2)<(1)<(3). Câu 17: Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch H2SO4 1M loãng dư vào bình X chứa m gam hổn hợp gồm Fe 3O4 và Cu (được trộn theo tỉ lệ nol 1:2) khuấy đều thấy hổn hợp tan dần và còn lại 3,84 gam chất rắn. Cho tiếp dung dịch chứa NaNO3 từ từ vào bình X (sau phản ứng của hổn hợp X với H 2SO4) khuấy đều cho đến khi khí vừa ngừng thoát ra thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính m và V: A. 21,6 gam; 2,24 lít. B. 21,6 gam; 0,896 lít. C. 10,8 gam; 0,896 lít. D. 10,8 gam; 1,344 lít. Câu 18: Đốt cháy hết 9,984 gam kim loại M (có hoá trị II không đổi ) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 20,73 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 3,4272 lit (đktc). Kim loại M là. A. Ca. B. Mg. C. Zn. D. Cu. Câu 19: Nhiệt độ sôi của các chất CH3Cl, CH3OH, HCOOH, CH4 tăng theo thứ tự là: A. CH3Cl < CH4< CH3OH < HCOOH. B. CH4 < CH3Cl < CH3OH < HCOOH. C. CH3Cl < CH3OH < CH4 < HCOOH. D. CH4 < CH3OH < HCOOH < CH3Cl. Câu 20: Chất hữu cơ E có công thức cấu tạo là HCOOCH=CH 2. Đun nóng m gam E sau đó lấy toàn bộ các sản phẩm sinh ra thực hiện phản ứng tráng gương thu được tổng khối lượng Ag là 108g Ag. Hiđro hóa m gam E bằng H2 xúc tác Ni,t0 vừa đủ thu được E’. Đốt cháy toàn bộ lượng E’ rồi dẫn sản phẩm vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam? A. 55,8g. B. 46,5g. C. 42g. D. 48,2g. Câu 21: Hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H4. Nếu cho 26,8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 29,4 gam kết tủa. Nếu cho 8,4 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng với dung dịch Brom thì thấy có 54 gam brom phản ứng. Phần trăm thể tích của CH4 trong hỗn hợp X là: A. 40%. B. 25%. C. 35%. D. 30%. Câu 22: Cho từng chất: C, Fe, BaCl2, Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl, Na2CO3, NaNO3, FeSO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử là: A. 9. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm: CH4, C2H4, C2H6, C3H8 thu được 6,16 gam CO2 và 4,14 gam H2O. Số mol C2H4 trong hỗn hợp trên là: A. 0,08 mol. B. 0,09 mol. C. 0,01 mol. D. 0,03 mol. Câu 24: Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Như vậy trong X chứa: A. HCl, FeCl2, FeCl3. B. HCl, FeCl3, CuCl2. Trang 2/ 4 - Mã đề 132
  3. Hochoahoc.com --- Dân đường vao đai hoc ̃ ̀ ̣ ̣ C. HCl, CuCl2, FeCl2. D. HCl, CuCl2. Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam một cacbohiđrat cần 13,44 lít khí O2 (đktc) sau đó đem hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy trong 200 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1,75M và Ba(OH)2 1M thu được kết tủa có khối lượng là: A. 39,4 gam. B. 9,85 gam. C. 19,7 gam. D. 29,55 gam. Câu 26: Có bao nhiêu chất có thể phản ứng với axit fomic trong số các chất sau: KOH, NH3, CaO, Mg, Cu, Na2CO3, Na2SO4, CH3OH, C6H5OH, dd Br2, AgNO3/NH3? A. 8. B. 9. C. 7. D. 6. Câu 27: Dung dịch Y gồm Al3+; Fe2+; 0,05 mol Na+; 0,1 mol SO42-; 0,015 mol Cl-. Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y để thu được kết tủa lớn nhất thì giá trị của V là: A. 0,30. B. 0,25. C. 0,40. D. 0,35. Câu 28: Cho x gam P2O5 tác dụng hết với 388 ml dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3x gam chất rắn. Giá trị của x là: A. 14,2. B. 12,78. C. 11,36. D. 17,04. Câu 29: Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 24. Cho hỗn hợp X (đktc) đi qua bình chứa V2O5 nung nóng. Hỗn hợp thu được sau phản ứng có tỉ khối so với H2 là 30. Hiệu suất của phản ứng giữa SO2 và O2 là: A. 20%. B. 60%. C. 40%. D. 80%. Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic, axetanđehit, metyl fomat thu được 0,1 mol CO2 và 0,13 mol H2O. Cho m gam X trên vào một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 4,32. B. 1,08. C. 10,08. D. 2.16. Câu 31: Xét phản ứng thuận nghịch sau: SO2(k) + NO2(k) ↔ SO3(k) + NO(k). Cho 0,11 mol SO2; 0,1 mol NO2; 0,07 mol SO3 vào bình kín dung tích 1 lít. Khi đạt trạng thái cân bằng thì còn lại 0,02 mol NO2. Vậy hằng số cân bằng KC là: A. 23,00. B. 20,00. C. 18,00. D. 0,05. Câu 32: X là một pentapeptit mạch hở. Thủy phân hoàn toàn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hở, có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl (tổng % khối lượng của O và N trong Y là 51,685%). Khi thủy phân hết m gam X trong môi trường axit thu được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 88,11 gam Y. Giá trị của m là: A. 156,66. B. 167,85. C. 141,74. D. 186,90. Câu 33: Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộc nhóm VIIA. Ở dạng đơn giản đơn chất X tác dụng với Y. khẳng định nào sau đây đúng? A. X là kim loại, Y là phi kim. B. Ở trạng thái cơ bản X có 2 electron độc thân. B. Công thức oxit cao nhất của X là XO3. C. Công thức oxit cao nhất của X là Y2O. Câu 34: Cho phản ứng CO(k) + H2O(k) ↔ CO2 (k) + H2 (k) + ∆H <0 Trong các yếu tố (1) Tăng nhiệt độ, (2) thêm lượng CO, (3) thêm m ột l ượng H 2, (4) giảm áp suất chung của hệ, (5) dung chất xúc tác. Số yếu tố làm thay đổi cân bằng là. A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 35: Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch X. Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu được 2a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch thì thu được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là: A. 20,52. B. 19,55. C. 15,39. D. 18,81. Câu 36: Các nguyên tố thuộc nhóm IA, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì: A. Bán kính nguyên tử tăng dần. B. Năng lượng ion hoá tăng dần. C. Tính khử giảm dần. D. Độ âm điện tăng dần. Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 14,2 gam hỗn hợp muối. Cho hỗn hợp muối đó vào dung dịch AgNO 3 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Hãy cho biết công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp X là: A. C2H7N, C3H9N B. C3H9N, C4H11N C. CH5N, C2H7N D. C4H11N, C5H13N Câu 38: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 là: A. Cu,Ag,Au,Mg. B. Fe,Mg,Cu,Ag,Al. C. Fe,Zn,Cu,Al,Mg. D. Au,Cu,Al,Mg,Zn. Câu 39: Fructozơ và saccarozơ đều có: A. phản ứng tráng bạc. B. 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử. Trang 3/ 4 - Mã đề 132
  4. Hochoahoc.com --- Dân đường vao đai hoc ̃ ̀ ̣ ̣ C. phản ứng khử brom trong dung dịch nước. D. phản ứng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Câu 40: Cho m gam anilin tác dụng với 150ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp X có chứa 0,05 mol anilin. Hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ với V ml dung dich NaOH 1M. Giá trị của m và V lần lượt là: A. 9,3 và 300. B. 18,6 và 150. C.18,6 và 300. D. 9,3 và 150. Câu 41: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra các môi trường kiềm là: A. Li, K, Ca. B. Zn, Na, Ba. C. Fe, K, Ba. D. Be, Na, Ca. Câu 42: Cho Na tác dụng với 100ml dd AlCl 3 thu được 5,6 lít H 2(đktc) và kết tủa . Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Nồng độ mol/l của dd AlCl3 là: A. 1,5M. B. 2,5M. C. 2,0M. D. 1,0M. Câu 43: Cho các hợp chất: amoniac; p – nitroanilin; p – aminotoluen; metylamin; đimetylamin. Dãy nào trong các dãy sau được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ? A. p – O2N-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < (CH3)2NH < CH3-NH2 B. C6H5-NH2 < p – O2N-C6H4-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < CH3-NH2 < (CH3)2NH C. (CH3)2NH < CH3-NH2 < NH3 < p – CH3-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – O2N-C6H4-NH2 D. p – O2N-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < CH3-NH2 < (CH3)2NH Câu 44: Cho dung dich NH3 dư lần lượt vào từng dung dịch FeCl 3, AgNO3, NaCl, Cu(NO3)2. Số trường ̣ hợp thu được kết tủa sau phan ứng la: ̉ ̀ A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 45: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na 2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là: A. 4. B. 1. C. 3. D. 2 Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este no hở đơn chức cần 5,68 g khí oxi và thu đ ược 3,248 lít khí CO2 (đktc). Cho hỗn hợp este trên tác dụng vừa đủ với KOH thu được 2 r ượu là đ ồng đ ẳng k ế tiếp và 3,92 g muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của 2 este là : A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C3H7COOCH3 và CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. Câu 47: Thốc thử cần dùng để phân biệt ancol etylic nguyên chất và cồn 960 là A. HCl. B. Cu(OH)2. C. Na. D. CuSO4. Câu 48: Cho 7,68g hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4 và Fe2O3 tác dụng vừa hết với 260ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH d ư, l ọc k ết t ủa, nung trong không khí đ ến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn, giá trị của m là: A. 8g. B. 12g. C. 16g. D. 24g. Câu 49: Trong dãy biến hóa: C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH → C2H5OC2H5. Số phản ứng oxi hóa- khử trên dãy biến hóa trên là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 50: Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau: NaX(rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX (khí). Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế được hiđrohalogenua nào sau đây ? A. HBr và HI. B. HF và HCl. C. HCl, HBr và HI. D. HF, HCl, HBr, HI. ------------------------ HẾT---------------------- (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Trang 4/ 4 - Mã đề 132
  5. Hochoahoc.com --- Dân đường vao đai hoc ̃ ̀ ̣ ̣ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN HOÁ LẦN II STT MĐ 132 STT MĐ 209 STT MĐ 357 STT MĐ 485 1 A 1 B 1 A 1 A 2 B 2 A 2 B 2 C 3 A 3 C 3 D 3 A 4 C 4 A 4 B 4 A 5 B 5 B 5 A 5 C 6 D 6 A 6 B 6 B 7 B 7 D 7 A 7 A 8 A 8 A 8 A 8 C 9 B 9 A 9 A 9 B 10 C 10 A 10 C 10 A 11 A 11 B 11 A 11 D 12 A 12 A 12 A 12 D 13 B 13 C 13 D 13 D 14 C 14 D 14 C 14 A 15 D 15 C 15 D 15 D 16 D 16 D 16 D 16 A 17 A 17 D 17 B 17 B 18 D 18 A 18 B 18 B 19 B 19 B 19 A 19 B 20 B 20 B 20 A 20 A 21 D 21 B 21 B 21 D 22 D 22 A 22 B 22 B 23 C 23 D 23 A 23 A 24 C 24 D 24 D 24 A 25 D 25 D 25 D 25 D 26 C 26 C 26 D 26 D 27 A 27 D 27 C 27 C 28 C 28 C 28 A 28 B 29 D 29 B 29 D 29 C 30 A 30 A 30 B 30 B 31 B 31 C 31 C 31 C 32 A 32 A 32 D 32 A 33 B 33 A 33 C 33 C 34 C 34 B 34 A 34 B 35 D 35 D 35 D 35 D 36 A 36 A 36 A 36 A 37 C 37 C 37 A 37 A 38 C 38 B 38 C 38 D 39 D 39 D 39 C 39 A 40 B 40 C 40 A 40 D 41 A 41 C 41 B 41 A 42 A 42 B 42 D 42 C 43 D 43 A 43 C 43 C 44 A 44 D 44 A 44 D 45 B 45 B 45 B 45 A 46 C 46 D 46 D 46 C 47 D 47 A 47 A 47 B 48 A 48 C 48 C 48 C 49 A 49 A 49 C 49 B 50 B 50 C 50 B 50 Trang 5/ 4 - Mã đề 132 D
  6. Hochoahoc.com --- Dân đường vao đai hoc ̃ ̀ ̣ ̣ Trang 6/ 4 - Mã đề 132

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản