Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 trường THPT Lê Xoay

Chia sẻ: haimathlx

III 1. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số (các chữ số đôi một khác nhau) được tạo thành từ các chữ số {1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}, biết rằng chữ số hàng đơn vị khác 5 và chữ số hàng chục khỏc 4.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 trường THPT Lê Xoay

www.violet.vn/haimathlx
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG -LẦN I
NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN 11– KHTN
----------------------- Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu I 1. Giải bất phương trình: x + 4x 2 − x − 3 ≥ 1

 (1 + x)(1 + y) = x + y

2. Giải hệ phương trình: 
x 2 + y2 = 2


 3π x 
2cos 4 x + sin 3 x = sin 2  − ÷
Câu II 1. Giải phương trình:
 4 2
2. Cho tam giác ABC với r, R lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại
tiếp
r
tam giác ABC. Chứng minh rằng: 1 + = cos A + cos B + cosC
R
Câu III
1. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số (các chữ số đôi một khác nhau) được
tạo
thành từ các chữ số {1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}, biết rằng chữ số hàng đơn vị khác 5 và chữ
số hàng chục khác 4.
n
 x
2. Cho khai triển nhị thức thành đa thức:  2 + ÷ = a n x n + a n −1x n −1 + ... + a1x + a 0
 3
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho trong khai triển trên tồn tại hai hệ số liên tiếp
30
có tỷ số bằng .
11
Câu IV
1. Trên hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tọa độ trực tâm H(3; -2), trung điểm của
  1
đoạn AB là M  ;0 ÷ và phương trình cạnh BC là: x – 3y – 2 = 0.
2 
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a và
tất cả các cạnh bên đều bằng 2a.Gọi d là đường thẳng đi qua D và song song với
SC.
a. Tìm giao điểm I của d với mp(SAB).
b. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) chứa IC và song song

với AD. Tính diện tích thiết diện.
Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn : a 2 + b 2 + c2 = 3.
Câu V
1 1 1 4 4 4
+ + ≥2 +2 +2
Chứng minh rằng:
a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7

---------------------Hết-------------------
www.violet.vn/haimathlx

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Nguyễn Minh Hải THPT Lê Xoay
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG -LẦN I
NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN 11– D
----------------------- Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I Cho phương trình: 5x 2 + 10x + 9 = m + 7 − 2x − x 2
1. Giải phương trình với m = 8.
2. Tìm m để phương trình có nghiệm x ≥ - 3.
π
2sin 2 (x − ) = 2sin 2 x − tan x
Câu II 1. Giải phương trình:
4
 3x + y + 2 + 2x + 3y − 3 − 5 = 0

2. Giải hệ phương trình:  1
x + y = (y + 14)

 5
Câu III
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ∆ ABC biết (AB): x + 4y -2 = 0, đường cao
từ A
Có phương trình: 2x – 3y + 7 = 0 và đường trung tuyến kẻ từ B: 2x + 3y – 9 = 0.
1. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC.
2. Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
Câu IV
1. Có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 500, mỗi số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau.
2. Cho tập hợp A có n phần tử ( n > 6), biết số tập con chứa 6 phần tử của A bằng
21 lần số tập con chứa 1 phần tử của A. Tính số tập con lớn nhất chứa k phần
tử của A.
Câu V
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là trung điểm SC, mp(P)
đi qua AM và song song với BD.
1. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp(P).
2. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của (P) với các cạnh SB, SD. Hãy tính t ổng di ện
tích các mặt bên của hình chóp S.MEF biết tứ diện S.BCD đều cạnh a.
www.violet.vn/haimathlx


---------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG -LẦN I
NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN 11– KHTN
----------------------- Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề chính thức


Câu I 1. Giải bất phương trình: x + 4x 2 − x + 3 ≥ 1

 2x 2 y + y3 = 2x 4 + x 6

2. Giải hệ phương trình: 
(x + 2) y + 1 = (x + 1)
2


 3π x 
2cos 4 x + sin 3 x = sin 2  − ÷
Câu II 1. Giải phương trình:
 4 2

2. Cho tam giác ABC với r, R lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại
tiếp
r
tam giác ABC. Chứng minh rằng: 1 + = cos A + cos B + cosC
R
Câu III
1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số (các chữ số đôi một khác nhau) được tạo
thành từ các chữ số {1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}, biết rằng chữ số hàng đơn vị khác 5 và
chữ số hàng chục khác 4.
n
 x
2. Cho khai triển nhị thức thành đa thức:  2 + ÷ = a n x n + a n −1x n −1 + ... + a1x + a 0
 3
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho trong khai triển trên tồn tại hai hệ số liên
30
tiếp có tỷ số bằng .
11
Câu IV
2. Trên hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tọa độ trực tâm H(3; -2), trung điểm

  1
của đoạn AB là M  ;0 ÷ và phương trình cạnh BC: x – 3y – 2 = 0.
2 

Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.
3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a và
tất cả các cạnh bên đều bằng 2a. d là đường thẳng đi qua D và song song với
SC.
Đề chính thứ
www.violet.vn/haimathlx c
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG -LẦN I
NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN 10– KHTN
----------------------- Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

a. Tìm giao điểm I của d với mp(SAB).
b. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) chứa IC và song song

với AD. Tính diện tích thiết diện.
Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn : a 2 + b 2 + c2 = 3.
Câu V
1 1 1 4 4 4
+ + ≥2 +2 +2
Chứng minh rằng:
a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7
---------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Câu I 1. Giải phương trình: 1 − 2x = 1 + 3x − 1 − x

 x 3 (9y − 2) = 1
2. Giải hệ phương trình: 
 2x + 27xy = 3
3Câu II Cho phương trình: (x − 2) 2 + (2 − x)(7x 2 − 10x + 4) = mx − 2m (1)
1. Tìm m để (1) có 3 nghiệm thực phân biệt x1 , x 2 , x 3 .

2. Khi (1) có 3 nghiệm phân biệt x1 , x 2 , x 3 . Hãy tìm m để x1 + x 2 + x 3 = 2010
3 3 3Câu III
Trên hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(1; 1), B(-1; 2), C(2; 5). Gọi M là điểm
trên cạnh CA sao cho AM = 2MC.
1. Tìm tọa độ điểm D trên BC sao cho AD ⊥ BM.
2. Gọi H là trực tâm ∆ ABM. Tính độ dài HG.
Câu IV
1. Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp .
a + b = 2R 3

Tam giác ABC có đặc điểm gì nếu :  cos A a
=

 cos B b

2. Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn : x + 2y + 3z = 6.

Tìm GTNN của biểu thức: P = x 3 + y3 + z 3 .
www.violet.vn/haimathlx
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG -LẦN I
NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN 10– D
----------------------- Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề chính thức

---------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Sưu tầm: Nguyễn Minh Hải THPT Lê Xoay
Câu I. Cho Parabol (P): y = x 2 + 2x và đường thẳng (d): y = -2x + m.
1. TÌm m sao cho (d) cắt (P) tại một điểm duy nhất và tìm tọa độ giao điểm đó.
2. Tìm m sao cho (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. CMR khi m thay đổi trung
điểm I của AB luôn nằm trên một đường thẳng cố định.
1. Giải phương trình:
Câu II 2(1 − x) x 2 + 2x − 1 = x 2 − 2x − 1

2. Giải phương trình: 2 x + 3 =| x − 1| +4

 x(x + 2)(2x + y) = 9
Câu III Giải hệ phương trình: 
 x + 4x = 6 − y
2Câu IV
r uuuu
r
1. Trên hệ tọa độ Oxy cho a(2;1) và A(0;1). Xác định tọa độ điểm M sao cho AM cùng
r
phương với a và có độ dài bằng 5.
1 1 3
2. Cho tam giác ABC. CMR: A = 600 ⇔ + =
a+b a +c a +b+c
Câu V
3. Cho 2 số thực dương x, y thỏa mãn : x + y ≤ 1. Tìm GTNN của biểu thức :
1 1
P= + + 4xy
x +y
2 2
xy
www.violet.vn/haimathlx---------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Sưu tầm: Nguyễn Minh Hải THPT Lê Xoay
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II
NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN: TOÁN – KHTN
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 01 trang

1
Câu I. Cho hàm số: y = x 4 + (m − 1)x 2 + 1 − 2m (1)
2
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1).
2. Tìm m để hàm số (1) chỉ có một cực trị.
Câu II. Giải các phương trình:
1 2 tan 2 x 1
− = cos3x
1.
2 1 + tan 2 x 2

1 1
2 − x2 + 2 − = 4 − (x + )
2. 2
x x

Câu III
 x 3log 2 x
log 2 =

y 4 log 2 y
1. Giải hệ phương trình: 
log (xy) = 3log x.log y
8 8 8

2. Trong khai triển nhị thức (x − 3) ( với x > 0; x≠ 1; n nguyên dương), tổng các hệ
log x n


số của ba số hạng cuối bằng 22. Tìm x để số hạng ở chính giữa của khai triển có
giá trị
≤ -540000.
Câu V
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm I(1; -1); M(2; 3); N(5; 0). Biết
hình vuông ABCD nhận I làm tâm, M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh BC. NK vuông
góc với MP ( K thuộc AD; P đối xứng với M qua I). Xác định tọa độ điểm K.
2. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O;R), (O’;R), chiều cao R 2. Hai điểm A,
B lần lượt thuộc (O), (O’) sao cho OA ⊥ O’B.
a. Chứng minh rằng: Tứ diện AOO’B có các mặt đều là các tam giác vuông.
Tính thể tích tứ diện AOO’B.
b. Mặt phẳng (α) ⊥ OO’, (α) cách O một khoảng x ( 0 < x < R 2) .
Tính diện tích thiết diện do (α) cắt tứ diện OAO’B.
www.violet.vn/haimathlx

Câu V.
Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện abc = 1.
Tìm GTLN của biểu thức :
1 1 1
P= +3 +3
2a + b + c + 2 a + 2b + c + 2 a + b + 2c3 + 2
3 3 3 3 3 3
Hết.
( Sưu tầm : Nguyễn Minh Hải – THPT Lê Xoay)
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ II
NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN: TOÁN – D
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 01 trang

x −1
Câu I. Cho hàm số: y = (1) và đường thẳng d: y = mx + 1.
x−2
3. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1).
4. Tìm m để đường thẳng (d) và (C) cắt nhau tại hai điểm phân biệt thuộc cùng
một nhánh của (C).
Câu II. Giải các phương trình:
1. x 2 + x + 5 = 5.

sin 2x + 2 cot x = 3.
2.
Câu III
3. Giải bất phương trình: log 2 (x − 1) > 2 log 2 (2x + 1)
24. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm:
 5x − 5y = y − x
2
 x − y + 1 = m(1 + x )
2 4Câu V
3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : (x − 1) + (y − 2) = 4. Viết
2 2phương trình đường tròn (C’) tiếp xúc với hai trục tọa độ và tiếp xúc ngoài với
(C).
4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy;
www.violet.vn/haimathlx

SA = AB, AD = a. Góc giữa mặt phẳng (SDC) và đáy bằng α, điểm M thuộc cạnh

2
SA sao cho SM= SA.
5
a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD
b. Tính khoảng cách từ S đến mp(BCM).
Câu V. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta luôn có : R ≥ 2r, với R, r lần lượt là
bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC.
Hết.
( Sưu tầm : Nguyễn Minh Hải – THPT Lê Xoay)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản